Tagovi

Stjepan Mesi?: 2000. - 2010. - 201?

ZBOGOM LEGENDO: Sad kad je otišao, s Pantov?aka u Grškovi?evu, Mesi? je i doslovno promijenio samo adresu. Svih ovih godina mnogi su uvi?ali njegovu prljavštinu i sada se ne libe o njoj i govoriti. Bit ?e zanimljivo pratiti daljnji Mesi?ev politi?ki put i rad. Vjerujem da ga ne?e manjkati.

Mesi? i ustavni okviri

Rezultat demokratskog odabira predsjednika po?iva na izbornom legitimitetu jer se njime predo?uje slobodna volja gra?ana koja kao takva potvr?uje odre?eni izbor. U tom kontekstu taj legitimitet odnosi se prije svega na predsjedni?ke ovlasti odre?ene Ustavom RH. Te formalne ovlasti daju predsjedniku stanovitu mo?, ali pored njih predsjednik posjeduje i neformalnu mo?. Ta neformalna mo?, mo? je koja proizlazi iz duha moralne vrijednosti funkcije predsjednika kao državni?kog i društvenog autoriteta i korekriva. Upravo zato sto je neformalna nema i ne može imati svoj izvor u formalnosti, u izbornom legitimitetu, a kao takva otvara mogu?nost velike zloupotrebe jer ovisi isklju?ivo o osobi koja ju posjeduje – predsjedniku.

Drugim rije?ima; snaga koju pruža predsjedni?ka funkcija kroz svoj neformalni aspekt onakva je kakvom ju u?ini predsjednik i ovisi o ideološkom svjetonazoru, društvenom i politi?kom odre?enju predsjednika, ali i o predsjedniku kao osobi. Tako posložene stvari nisu problem same po sebi, one problem postaju kada ih se po?ne iskorištavati. Dakle kada govorimo o neformalnoj mo?i predsjednika RH nalazimo se na skliskome terenu jer ta mo? ?esto može biti izokrenuta i zloupotrebljena.

A to je Mesi? konstantno ?inio - kada se osvrnemo na desetlje?e Mesi?evog predsjednikovanja razvidno je da je taj neformalni aspekt funkcije predsjednika Mesi? najviše koristio. Glavnina njegovog politi?kog opusa po?ivala je na akumulaciji politi?ke mo?i sa tog izvora. Da se držao svojih ustavnih ili objašnjenih neformalnnih "ovlasti" koje proizlaze iz moralne vrijednosti predsjedni?ke funkcije vjerojatno ga hrvatski puk ne bi toliko ?esto vi?ao. U tom smislu Mesi? se zaigrao i zaboravio da je Hrvatska u jesen 2000. promjenom Ustava prešla sa polupredsjedni?kog na parlamentarni sustav, ?ime je zbunio javnost.

Prostije re?eno, Mesi? je konstantno iskakao ne samo iz ustavnih okvira nego i okvira neformalnih ovlasti predsjednika i to samo i jedino sa svrhom provo?enja svojih, naj?eš?e ideoloških pogleda na svijet. To je ?esto ?inio obra?unavaju?i se sa svojim neistomišljenicima na dnevnopoliti?kom planu , a nerijetko i sa apologetima davne i ne tako davne prošlosti, obi?no minimaliziraju?i rezultate i zasluge Tu?mana za pobjedu u Domovinskom ratu i demokratizaciji Hrvatske ili veli?aju?i hrvatski antifašizam kroz pravdanje partizanskih zlo?ina, što je za hrvatski antifašizam zapravo pogubna formula održavanja hrvatske antifašisti?ke reputacije.

Fašizam i Tu?man – Mesi? i opstanak

Kada bi se iz opusa vladanja bivšeg predsjednika izuzele etape njegovog neformalnog djelovanja postavlja se pitanje što bi od njega ostalo? Postavlja se i pitanje da li je onda svrha takvih dnevnopoliti?kih prepirki i afera u stvari bila recept Mesi?evog opstanka? Dakle, kako bi se održao, Mesi?u je bio potreban neprijatelj. U tom smislu za svoje glavne neprijatelje koje je me?usobno isprepleo, pretpostavio je fašizam, odnosno ustaštvo (op.a. u 21. stolje?u), te sve ono sazdano u Tu?manovom liku i djelu i njega samog.

Fašizam mu je dobro poslužio. Sam ga je rehabilitirao stvaranjem društveno politi?kih mini kriza, metodama dramati?nog, simplificiranog (poznati predsjednikov šarm) i personificiranog komentiranja na ideološkoj razini doga?aja koji nisu ni od kakve ili su male važnosti za naš svakodnevni život, a sve kako bi za ono što ?ini imao dobar alibi i zeleno svijetlo. Na tome tragu postaje jasnije zašto su se neki ljudi i doga?aji tuma?ili baš kroz fašizam, zašto se isti etiketiraju tom groznom etiketom još uvijek, odnosno što je i tko stvara u biti "nepostoje?eg" neprijatelja (op.a. uvijek treba podsje?ati na problematiku fašizma ali nikako ne na na?in, u mjeri i zbog svrha kojih je to Mesi? ?inio). Da je Mesi? predsjednik i sada; "kukasti Križevci" bili bi top tema ureda predsjednika. Na TV-u bi Mesi? držao povijesna predavanja, dijelio bi Hrvate na ustaše i partizane, a sve svoje neistomišljenike povezao bi upravo sa samim izgrednicima, barem na misaonoj i ideološkoj, ako ne i izravnoj razini.

Drugi njegov neprijatelj potreban za politi?ki opstanak, Franjo Tu?man, na ?ijim je potenciranim pogreškama Mesi? svojim jeftinim emocionalno mobiliziraju?im parolama ostvario izbornu pobjedu (2000.), višestruko je bio bitan. Najprije je kroz Tu?mana, odnosno proces detu?manizacije Hrvatsku morao prikazati kao izoliranu i nedemokratsku državu, da bi potom sebe pretpostavio kao onoga koji mijenja te stvari na bolje, kao onoga koji Hrvatsku vodi iz me?unarodne izolacije i onoga koji Hrvatsku demokratizira.

Detu?manizacija

Detu?manizacija je bila i Mesi?ev osobni obra?un sa nekadašnjim strana?kim šefom Tu?manom. Nekada je naziv tog procesa – "detu?manizacija", bio skrivan, a u Grli?evom i Mirkovi?evom filmu "Novo, novo vrijeme" Mesi? više ni ne krije naziv procesa u kojemu je imao glavnu ulogu. Detu?manizacija je rije? koju sada otvoreno koristi.

Kada izlaskom iz HDZ-a pod opravdanjem neslaganja sa politikom prema BiH u vrijeme sukoba Hrvata i Bošnjaka nije uspio svrgnuti vlast, žele?i se domo?i iste, nastavio ju je svrgavati politi?kim djelovanjem kroz laži i optužbe. Da stvar bude gora, glavne optužbe na ra?un Tu?mana bile su stvari koje je on kao visokopozicionirani provodio, smišljao i vjerojatno nare?ivao.

Mesi? je Tu?mana optužio za koketiranje sa ustaštvom, a sam je poticao ustaštvo (op.a ovih dana rekao je da je on podlegao atmosferi, a snimke iz razdoblja 90-tih govore da je on zapravo stvarao tu atmosferu), optužio ga je za tajne ra?une i pokradeni iseljeni?ki novac, a sam je skupljao taj novac i vodio brigu o njemu, optužio je Tu?mana za pretvorbu i privatizaciju, a sam je bio dio te visoke politike, i ono glavno, optužio je Tu?mana za podjelu BiH i agresiju Hrvatske na BiH, koja da je uistinu i postojala i sam bi bio njen sudionik.

Možda jedina pozitivna stvar koja je proizašla iz tog Mesi?evog obra?una sa "90-tima" i procesa detu?manizacije prije svega je skidanje krune sa umišljenih i bahatih hadezeovskih glava koje su mislile da ce Hrvatskom svojim napuhanim domoljubljem vladati za svagda, ?ast iznimkama. Mislili su da su Bogom dani i da nemaju rok trajanja – prepoznatljiv komunisti?ki obrazac.

Nakon 2000.godine, ponešen predsjedni?kom mo?i, nastavio je sa politikom laži i optužbi na ra?un Tu?mana - što iz obijesti jer 90-tih nije uspio preuzeti apsolutnu vlast od Tu?mana, što iz stvaranja podloge za prezentiranje sebe samoga kao politi?ara novoga smjera koji Hrvatsku izbavlja iz izolacije i sl..

Mesi? izvodi iz izolacije i demokratizira?

Treba re?i da je situacija Tu?manove politike o?uvanja suvereniteta samo u Hrvatskoj nazvana državnom izolacijom. Izolacija podrazumijeva sankcije. Ja ih se ne sje?am. Jedina prava sankcija Hrvatskoj bila je zabrana uvoza oružja 1991. godine. Istine radi, najzaslužniji za nju bio je savjetnik dosadašnjeg predsjednika Budimir Lon?ar. Uz potporu britanske politike, Budimir Lon?ar molio je Vije?e sigurnosti 1991. godine da Hrvatima ne dozvoli da se naoružaju kako bi se branili od svesrpske agresije.

Isto tako, da je Hrvatska uistinu bila me?unarodno izolirana zbog Tu?mana, nikada ne bi ostvarila vojnu pobjedu i svjetsko me?unarodno priznanje cjelovitosti i neovisnosti. Me?utim, istina je da se Tu?man u drugoj polovici 90-tih našao u politi?koj izolaciji. On kao politi?ar, državnik i vo?a. I to prvenstveno zbog nepopustljive politike me?unarodnim interesima i utjecajima, a poradi o?uvanja hrvatskih nacionalnih interesa. Koje je Mesi? hrvatske nacionalne interese štitio? Ne, on nije štitio hrvatske nacionalne interese - danas to zovemo otvaranje svijetu, odnosno u Mesi?evom slu?aju; izvo?enje iz izolacije.

Da je Mesi? uistinu Hrvatsku izbavljao iz me?unarodne izolacije, Hrvatska ne bi imala ovakav nezavidan položaj u regiji, osobito kada je rije? o srpsko hrvatskom odnosu, koji je u posljednjih 10 godina u najlošijem stanju. Isto tako, ono najvažnije - Hrvatska bi ve? bila pripadnik europske zajednice naroda. Da je Hrvatsku izveo iz me?unarodne izolacije bez obzira na ekonomsku krizu investicije u Hrvatsku rapidno bi porasle, itd.. A što se Mesi?evog demokratskog karaktera ti?e; on se najbolje o?ituje u njegovom javnom "u?enju" novinara novinarskom poslu. Isto tako, da je Mesi? demokratizirao Hrvatsku, ne bi bili progonjeni, zatvarani i ubijani njeni novinari, smjenjivani urednici informativnih emisija, ne bi na ulicama glavnoga grada bili ubijani nedužni ljudi, i još štošta drugo.

Kako bi Hrvatsku demokratizirao i izveo ju iz izolacije morao ju je za po?etak tamo i odvesti - kao što sam rekao, Mesi? je to ?inio lažima, optužbama i obmanama. Primjerice; sa tom svrhom, samo nekoliko godina od završetka rata, sa adrese Ureda predsjednika RH u Haag bezo?no je poslao opskurnih 666 transkripata, te 19.500 dokumenata na više od 100.000 stranica iz arhiva MORH-a, a potom je u Haagu svojim prvo tajnim svjedo?enjem (jos uvijek se ne zna kao svjedok koje strane u postupku) optužio Tu?mana i ondašnje državno vodstvo za politiku podjele BiH. Tek kada je tako postavio stvari, Mesi? je mogao nastupiti kao izbavitelj.

I poslije Mesi?a Mesi?, ali sa strahom i nervozom

Sad kad je otišao, sa Pantov?aka u Grškovi?evu, Mesi? je i doslovno promijenio samo adresu. Pošto je njegov rad ionako u velikoj mjeri bio neformalan, to što više nije predsjednik ne sprje?ava ga da nastavi istim putem. Pogotovo sada kada je instalirao svoj kontinuitet kroz savjetnike novoga predsjednika.

Jedina razlika do sada biti ce u tome da je Mesi? prestankom predsjednikovanja ipak izgubio dio mo?i. Strah i nervoza koji su ga doveli do reakcije, primitivnog ispada u intervjuu RTL-ovoj televiziji znak je da je toga svjestan - svjestan je da su ljudi svih ovih godina uvi?ali njegovu prljavštinu i da se sada ne libe o njoj i govoriti. Biti ?e zanimljivo pratiti daljnji Mesi?ev politi?ki put i rad. Vjerujem da ga ne?e manjkati.

Me?utim, postoji jedna stvar; ako gra?ani za to ne znaju, ne zna?i da bivši predsjednik Mesi? nije ništa dobrog napravio. Sigurno da je napravio i dobroga, ako ništa, znao je katkad svojim simplificiranim govorom i trunkom šarma izmamiti osmjehe na lica ljudi, meni osobno je najsimpati?nija njegova izjava kako ?e šmrkom pošpricati slovenske specijalce – i zbog toga je Stjepan Mesi? legenda. A legende su stvar prošlosti. I sre?om što je tome tako. Zbogom legendo.

ZoomPolitikON::..

Komentari

Drzava nam je ocvrsnula jer

Drzava nam je ocvrsnula jer odoljeva, a drago mi je sto smo pokazali Amerikancima da mozemo imati Mesica i prije nego su oni imali Busha. Sa Obamom su nas pretekli koji mjesec, no sto je tu je.

Tko je glasao

Zoompol, vrlo dobar dnevnik

Zoompol, vrlo dobar dnevnik sa kojim si otvorio mnogo pitanja.
Vjerujem da će biti i dosta komentara.

grdi

Tko je glasao

Odličan dnevnik..... sve

Odličan dnevnik..... sve što treba biti rečeno, rečeno je na primjeren način, vrlo uljudno...... Svaka čast...

Tko je glasao

duplo....

duplo....

Tko je glasao

Zoompolitikon. U Tvome

Zoompolitikon.
U Tvome tekstu ima dosta navoda sa kojima bih se mogla složiti, ali i onih s kojima se nikako ne slažem.

Mesić, niti itko drugi ne mora protiv HDZa koristiti laži i obmane da ih optuži.
Svakodnevne afere, Hrvatska u dugovima, 310 000 nezaposlenih, uništena industrija, prodano bankarstvo i INA, pljačka stoljeća kroz privatizaciju, mafiokracija, sveopće siromaštvo i obespravljenost umirovljenika, nezaposlenih, beskućnika, seljaka, radnika.
A na čelu s Tuđmanom, sjećaš li se 200 obitelji, HDZ već 16 godina sustavno proizvodi korupciju i kriminal.

Ovo nije obrana Mesića.
Zemlja nije bila pod sankcijama, već u teškoj izolaciji.
Detuđmanizaciju je trebalo provesti, isto kao i odmak ili kako god to nazvali od totalitarnog režima bivše socijalističke Juge.
Mesić je zajedno s Koalicijom smanjio pvlasti predsjednika, jer onaj prvi u najmanju ruku umislio je da von Habsburg ili Kralj Sunce.
To što im se suprotstavio po pitanju intervencije u Bosni za svaku je pohvalu.
Mesiću se mnogo toga može zamjeriti, tu se slažem.
Od toga da je mogao učiniti mnogo više, do pretjerana vicmaherstva i nespretnosti, krivih gesta, prijateljstva s čudnim ljudima, savjetnika za kojeg bi bolje bilo da je potonuo u anonimnosti, posjeta Kubi itd.

I da na kraju, neka se svi više okrenu budućnosti a prošlost od stoljeća sedmog, i drugi sv rat, ustaše i partizane prepuste povjesničarima, koji ih mogu objektivno ocijeniti.
To stalno vraćanje na podjelu ustaša i partizana podsjeća na početak kraha Juge, kada se pod ravnanjem Adolfa Miloševića počelo manipulirati s brojkama ubijenih u Jasenovcu, prekrajati povijest u dnevno političke svrhe, crtati nove zemljopšisne karte, čemu se zdušno i vrlo aktivno prrridružio i Tuđman.
Prošlost ne treba zaboraviti, ona je učiteljica života, ali ne i njome manipulirati.

Na nama je da se pobrinemo da preživimo sadašnjost i kreiramo bolju budućnost nama i našoj djeci.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Mirtaflora jesi li ti

Mirtaflora jesi li ti sigurna da znaš što se događalo u Bosni?
Zašto se događalo?
Koja je to intervencija bila u Bosni?
Koje su snage iz Hrvatske tamo bile u ratu protiv muslimana?
Molim sve argumentirati.
Tko je odobrio bivšem predsjedniku svjedočenje u Hagu?
Tko je odobrio iznošenje snimaka, transkripata i ostalih dokumenata?
Malo ću te podsjetiti da je Winston Churchill znao za napad na Pearl Harbour pa nije obavijestio Amerikance nego ih je na taj način uvukao u rat.
Smatraš li da je Predsjednik dužan prvenstveno čuvati interese države pa čak i lagati radi svoje države?
Koliko je puta pokojni Tuđman morao muljati ne radi sebe nego radi Hrvatske, znaš li ti to Mirtaflora?
Mirtaflora da li si svjesna da Haški sud sud onih koji žele izjednačiti krivnju onih koji su sudjelovali u ratu.
Što misliš kakve će posljedice ostavit možebitno proglašenje Gotovine krivcem po Hrvatsku?

Puno pitanja Mirtaflora, za koja bi ti trebala koja godina pročavanja svega onog što se događalo, pa ni onda nebi znala što se sve događalo. Nije sve servirano na stolu. Ima toga i ispod stola.

Grdi

Tko je glasao

Grdilin, nažalost nisam

Grdilin,
nažalost nisam sigurna da je istina sve ono što su nam govorili.
O Bosni i o svemu drugome.
Pod intervencijom smatram sudjelovanje naše vojske u Bosni. Znam da je toga bilo, sestra i šogor su bili u Bosanskoj posavini.
Osim toga mislim da sukoba između Hrvata i muslimana nije smjelo biti. Koje su snage tamo bile neznam.
Neznam tko je Mesiću odobrio sve to o čemu govoriš. Da li on može o tome sam odlučivati? Mislim da je PRJH dužan čuvati interese svoje zemlje, ali ne i lagati zbog toga. Ako pod izjednačavanjem sudionika misliš na države, ne može se izjednačiti žrtvu i agresora.
Pojedinačni zločini nad civilima zaslužuju osudu tko god ih činio.
Sigurna sam da je Gotovina nevin, no jako je glupo da se dao manipulirati Sanaderu i pobjeći.
Mislim da ga neće osuditi, no nije sigurno, osudili su i Blaškića, te mu uzeli devet godina života.
Da i vezano za saznanje istine.
Tek po proglašenju nezavisnosti saznali smo mnoge stvari iz pršlosti, jer učili smo cenzuriranu povijest i imali tisak pod kontrolom.
Prestrašno je ako se sada sve ponavlja, a čini se tako, pa opet imamo mnoge informacije na kapaljku.
Voljela bih saznati istinu o svemu tome, ta događanja ispod stola o kojima govoriš, samo naglašavaju kako nam nije sve rečeno, kako se lagalo o ratu, muljalo, kralo i ozakonilo pljačku vlastitog naroda.
Ako je moja reakcija bazirana na netočnim podacima, tada bih svakako htjela znati istinu.
Tko je taj koji je dužan istinu reći?
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Mirtaflora citiram

Mirtaflora citiram te:
"Sigurna sam da je Gotovina nevin, no jako je glupo da se dao manipulirati Sanaderu i pobjeći."

Vidiš imaš ovdje nekih (nedavno si došla pa ne znaš) koji su ovdje već Gotovinu proglasili ratnim zločincem i takvim ga nazivaju. Neki u celofanu a neki otvoreno. Što misliš imaju li takvi neke informacije koje mi drugi nemamo. Ili to rade iz poznatih razloga mrzeći ovu zemlju i plačući za propalom Jugoslavijom.

Drugi citat: "Ako pod izjednačavanjem sudionika misliš na države, ne može se izjednačiti žrtvu i agresora."
Mirtaflora oni upravo to i rade. Žele izjednačiti žrtvu i agresora i reći SVI SU ISTI. I takvih imaš ovdje, samo ih trebaš prepoznati.
Pojedinačne zločine je trebalo odmah procesuirati i bit odmah na početku strožiji. Osobno sam ih nekoliko i spriječio na vrijeme jer sam se nalazi na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Pozdrav,
mirtaflora i ne vjeruj svakome.

grdi

Tko je glasao

Pod intervencijom smatram

Pod intervencijom smatram sudjelovanje naše vojske u Bosni.

Što je to intervenciji, i da li je to nešto pozitivno ili negativno?
Da li je apriori negativno to što je Hrvatska na tzv. južnom bojištu branila granice RH od VRS i JNA a što joj zakoni dopuštaju? Dapače Tuđman ima obavezu poslati vojsku tama ako sa tog područja dolaze prijetnje za dio teritorija. Meni izgleda da ti pišeš o nečemu što baš i ne razumiješ puno.

Znam da je toga bilo, sestra i šogor su bili u Bosanskoj posavini.

U Bosanskoj Posavini nikad nije bilo rata između muslimana i Hrvata.

To što su tvoji rođaci bili u Bosanskoj Posavini (bez obzira što nisi stavila vremenski okvir, kad su bili i koliko su bili tamo) ne znači da je HV bio tamo. Oni su se mogli dobrovoljno javiti i pristupiti postrojbama HVO-a, kao što se svaki musliman iz RH mogao javiti u neki od logističkih centara A-BIH u Hrvatskoj te dobrovoljno otiči u A-BIH, s tim da bi mu u Hrvatskoj i dalje ostalo i radno mjesto te bi i dalje primao plaču u firmi u kojoj je radio.

Druga stvar je ta su neki zapovjednici iz Slavonija zbog situacije (granatiranja Hrvatskih mjesta iz Posavine) samostalno slali trupe preko granice, što Hrvatske vlasti nisu dopuštala, iako su na to imale pravo (jer se MZ nije s tim slagala) a neki zapovjednici su nakon tog kažnjeni, čak znam da je jedan neko vrijeme proveo u zatvoru.

Tko je glasao

Istinoljub radi istine treba

Istinoljub radi istine treba reći da je u Hrvatskoj i prije rata bilo dosta BiH stanovnika(Hrvata, Srba i muslimana). Zatim ih je došlo još i kad su izbili sukobi iz razno raznih razloga. Neki, kao i neki naši iz tzv. Munchen bojne. Zaoštravanjem sukoba u Posavini dosta njih je mobilizirano i poslano gdje je i trebalo. Braniti svoje kuće odakle su pobjegli.Događalo se to. Osobno imao sam takvih prijatelja iz Bosne- Hrvata koji nisu bili u našoj HV vojsci ali ih je kasnije čopilo i organiziralo za borbe.
Za južno bojište se zna i to nikakva filozofija nije. Bit ću prost pa ću reći jebem ga uzduž i poprijeko tko to smatra agresijom na tuđi teritorij. I tako je ovdje o tom sa nekim idiotima bilo dosta rasprava.
Mirtaflora tebi samo velim da pročitaš sve knjige o Domovinskom ratu bit će ti još manje jasnije neke stvari pogotovo ako se uhvatiš BiH. Tamo je svako selo imalo svoju filozofiju preživljavanja i politike. Dovoljno je reći da su tamo sve moguće kombinacije ratovanja tko protiv koga iskorištene. Pa i braća protiv braće (krvne).

grdi

Tko je glasao

Mirtaflora, Mislim da je

Mirtaflora,

Mislim da je PRJH dužan čuvati interese svoje zemlje, ali ne i lagati zbog toga.

Pa nije on trebal lagati, no niko ga nije mogel ni prisilit da daje izjave, koje če štetit zemlji čiji je predsjednik. Pročitaj zakletvu, koju daje predsjednik Hrvatske.

U svojem detuđmanizacijskom sljepilu je spreman sve napravit.

Tko je glasao

Skviki, pojam Državne tajne

Skviki, pojam Državne tajne vrijedi i za predsjednika dok ga druge institucije države ne oslobode čuvanja iste.

grdi
P.S Tko je njega oslobodio čuvanja državne tajne ja ne znam.

grdi

Tko je glasao

Mirtaflora, Čudna mi je sva

Mirtaflora,

Čudna mi je sva ta detuđmanizacija i bacanje blata na pokojnog Tuđmana.
Jesi li ti svjesna toga da se je Hrvatsku u zadnjih deset godina tolko pokralo, a svi krive našeg prvog predsjednika. Nikad se ni tolika ubojstva nisu dogodila, ko u zadnjih par godina.
Ma sve sami anđeleki danas.
Grudicu snjega je več neko gurnul, i ona se po malo kotrlja niz brijeg.

Tko je glasao

Ma naravno, svatko ima pravo

Ma naravno, svatko ima pravo na gledanje na stvar iz svoga kuta. Srećom pa nismo svi jednaki.

Apsolutno se slažem sa tobom kada govoriš o greškama tadašnje vlasti. Ja sam točno naveo na koje laži i obmane mislim. A stvar je u tome da proziva onaj koji je i sam bio dio priče.

Možda ja tu izolaciju nisam doživo jer sam bio mlađi i nisam ju shvaćao, pa me zanima kako se očitovala ta, kako si ju nazvala, teška izolacija?

Isto tako, slažem se da je trebalo napraviti odmak od svijesti vladanja tog vremena, ali ne na način na koji je provedena, i nikako ne pod nazivom detuđmanizacija, iz razloga sto to moze imati dugoročne posljedice po naciju u budućnosti. Zamisli da Turska provede deataturkizaciju, ili SAD devošingtonizaciju, itd., itd., i o tome se radi - kakav god da je bio, prvi je, povijesni je, a sve sto je negativno mogli smo jednostavno odbaciti, reformirati, promijeniti i sl., bez pljuvanja.

Nije Mesić ni koalicija 2000- promijenila RH Ustav kojim se smanjju predsjedničke ovlasti, već Sabor mijenja i donosi Ustav. Kad si već spomenula; zanimljivo je da je Kralj Sunce :) ima uz sve svoje kraljevske ovlasti 30 djelatnika u Uredu Predsjednika, a Had Mesić 160.

O tome i govorim, nije problem što se netko suprostavio politici prema BiH zbog njene navaljalosti, nego je problem sto se nije suprostavio a tvrdi da jest, jer da se suprostavio onda bi to bilo u vrijeme nastalog problema, a ne kad je problem riješen. To je kao da sad npr. Jadranka cijelo vrijeme šuti, ukine se "harač" i ona kaže da se protivi haraču i takvoj politici prema građanima - ma nemoj, sad kad je sve gotovo, e pa ne ide to tako.

Ne vidim u čemu je problem kod crtanja karata. Karte su se crtale poslije svakoga rata, ne vidim zasto bi ovaj "jugoslavenski" bio izuzetak i zasto bi se to ikome uzimalo kao otegotna okolnost u bilo čemu, ili negativnost. Postoji li netko da nije crtao kartu BiH.. ne postoji, na karaju krajeva današnju su nacrtali Amerikanci.

Slažem se da se treba okrenuti budućnosti, no stvar je u tome da kada se jednom ne kaže istina o prošlosti, uvijek ce se netko vracati na nju. To je kao da kod čitanja knjige preskačemo stranice - uvijek ce se netko vraćati na ne pročitano.

Pozdrav!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Molim Te , ne želim da me

Molim Te , ne želim da me se shvati krivo.
Uopće ne odričem Tuđmanu njegove zasluge.
No sigurna sam da pošten i jak čovjek, a ovaj to nije bio, ne bi dopustio ni prouzročio mnogo toga što on jest.
No, što se tiče smanjenja ovlasti zakone predlaže vlada, a usvaja Sabor, zar ne?
A tada je na vlasti bila koalicija.
A to da je Mesić zakasnio, iskreno govoreći bila sam zaboravila kada se dogodilo, dok me niste podsjetili.
Priznajem da sam zbog toga krivo mislila i drago mi je da sada znam.
Problem u crtanju jest itekako. Ne može se nitko širiti na račun tuđe zemlje. A stalno se govorilo o nepromjenjivosti avnojskih granica.
No to nije smetalo onu bajnu dvojicu da karte crtaju i na salvetama.
Kako nama sada izgledaju problemi sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva??
Molim Vas, zaista želim znati istinu o tome.
Da, u pravu si treba je znati da bi se pošlo naprijed.
Zašto nam je ne žele reći?
Ili im odgovara da se dijelimo i zabavimo time kako ne bi njih prozivali za ono što rade.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Problem u crtanju jest

Problem u crtanju jest itekako. Ne može se nitko širiti na račun tuđe zemlje. A stalno se govorilo o nepromjenjivosti avnojskih granica.
No to nije smetalo onu bajnu dvojicu da karte crtaju i na salvetama.

Svašta ti napišeš, a vjeruješ svemu i svakom. Da je bilo kakvih salveta sa kartama podjele, več bi bile objavljene.

Bosna je bačva baruta, svako pametan to zna. Tuđman je bil pametan i znal je situaciju.

Jug Hrvatske se je jedino u Bosni mogel branit, no to nekima nejde u glavu.

Tko je glasao

Skviki, žao mi je što moje

Skviki,
žao mi je što moje pisanje tako tumačiš.
Kao što sam već napisala neznam istinu, ne vjerujem u službenu verziju, a nitko nam punu istinu neće reći.
Mislim da ću ipak pronaći i pročitati knjige mladog povjesničara Tvrtka Jakovine, čini se da je on objektivan.
Salvete su bile na Tv, kako bih ja o njima znala.
Ne vjerujem nikome, samo prijateljima u koje imam povjerenje.
Ponekad, nažalost, ne možeš vjerovat ni sebi da ćeš pronaći dovoljno snage i hrabrosti odoljeti izazovima i preživjeti sve te frustracije.
Volim Hrvatsku iznad svega, jedina mi je domovina, ja rezervne nemam.
I zato mi je žao kad vidim kako je oni koji bi je trebali graditi za dobro svih nas, razaraju i rasprodaju.
Zato sumnjam i tražim dokaze i istinu.
Vjerujem da ćete mi svi Vi, koji više znate u tome pomoći.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Mirtaflora, Pratil sam sa

Mirtaflora,

Pratil sam sa strane sve događaje i razgovaral sa puno mladih ljudi, koji su bili na bojištu. Ti mladi ljudi su išli dobrovoljno u rat, a neki ko maloljetnici bježali od kuče. Prijatelj je svog sina dvaput vračal sa prve crte, jel još nije bil punoljetan. Danas mu je sin česti pacijent u Jankomiru, jel je ipak sa 18 godina otišel.
Razgovaral sam sa izbjeglicama iz Kijeva, Novske, okoline Karlovca i puno drugih krajeva Hrvatske i BiH.

U jednoj stuttgart-skoj bolnici sam ležal kraj jednog muslimana i doživel šok od njegove priče, a jedan drugi musliman mi je rekel, da su muslimani prije naseljavali ta područja, nego Srbijanci i Hrvati.

BiH bu podjeljena, prije ili kasnije. Ja sam protiv toga, no nikad kod njih neče biti mira.

Tko je glasao

To što im se suprotstavio

To što im se suprotstavio po pitanju intervencije u Bosni za svaku je pohvalu.

Da, Mesić se suprotstavio intervenciji u BIH sredinom 94, a znamo da je rat između muslimana i Hrvata završila potpisivanjem Washingtonskog sporazuma krajem veljače 94. godine. Nakon čega su Hrvati i muslimani postali saveznici te u akcijama zima 94, ljeto 95, oluja, južni potez i maestral završili rat na ovim prostorima te donijeli mir. Da toga nije bilo vjeruj mi žrtava bi bilo mnogo više. A to što Mesić priča su priče za malu djecu, ako je istina da je on otišao iz HDZ-a zbog politike spram BIH onda je jedino logično da je otišao zbog politike mira jer se nije slagao da su Hrvati i muslimani saveznici.

U Hrvatskom vojniku možeš naći članak gdje Mesić usred muslimansku-Hrvatskog rata govori da Hrvatska vodi dosljednu i konzistentnu politiku, a postoje i svjedoci da je Mesić u Širokom Brijegu izjavio da je to Hrvatska zemlja.

I da, HV nikad nije sudjelovao u muslimansko-Hrvatskom sukobu to je obična propaganda. Ako se jedna brigada hoće pomaknuti odnosno premjestiti primjerice iz Dalmacija u srednju Bosnu onda to mora biti zabilježeno, mora postojati trag tome, dokumenti itd. Neke mi samo netko pokaže takvo što...

Tko je glasao

Oprosti, Tudjman je,

Oprosti, Tudjman je, uistinu, imao stotinu gresaka, medjutim nije imao sto i jednu.
On je od 58-me zivio za Hrvatsku i vjerovao je u pomirbu. Bez nje nama nema naprijed. No, kako se pomirba ostvarila, to i na pollitika com primjecujemo. Danas smo, na zalost, mnogi suoceni sa gnjusnijim pogrdama nego li smo bili u jugoslaviji. Ponavljam, na zalost.
A manipuliranje s brojem ubijenih u Jasenovcu nije pocelo s "Adolfom Milosevicem" vec davno ranije. Upravo je Tudjman jos 71-ve pokusao prekinuti kontituitet tog manipuliranja.
O Stipi Mesicu: Bio sam s njim prilicno blizak. Posjecivao sam ga u stanu na Ilici 87, u uredu HDZ-e na Savskoj 22, u Saboru Markov trg 7, u uredu HNS-e Ilica 61, na Pantovcaku 241, popio sam s njim stotine kava, prehodao stotine kilometara, prepricao stotine "romana", cuo od njega stotine viceva i uvjeravam Te da sam ga prilicno dobro upoznao. Jeste, poznato mi je kakav je bio, ali mi nije poznato kakav je sada. Pardon, poznato mi je i to, ali ne znam zasto je postao takav.
Imaj na umu da ne zelim braniti Tudjmana, niti teretiti Stipu, tek jedino zelim naglasiti da se netko drugi bio na Tudjmanovom mjestu, ova drzava bi odavno nestala. Njegova tvrdoglavost ju je odrzala na zivotu.
Za antologiju je izjava Lj. Cesic Rojsa, a glasi: "Tudmanu bi trebalo dodijeliti Nobelovu nagradu iz alkemije jer je uspio uz mnostvo govana, koje je imao uza se, napraviti i ovakvu drzavu."
Izmedju svih politicara, intelektualaca, domoljuba, barem prema mojem osobnom misljenju, mozda bi se jedino pok. Ante Paradzik pokazao konstruktivnijim. To su izgleda i jugoudbasi predosjecali pa su ga zato likvidirali.
Na kraju - Slava prvom predsjedniku Drzave Hrvatske i spomenutom Paradziku!

Tko je glasao

Dragi moj Pavao, kazati Ti

Dragi moj Pavao, kazati Ti moram što i sam znaš: Onima koji ludo mrze ili onima koji su ludo zaljubljeni ubudale je govoriti o realnosti.
Osim toga, ja osobno ne vidim ni jedan jedini razlog za trošiti vrijeme i energiju na Stipinih prošlih 10 godina, poglavito posljednjih pet godina.
Svatko od nas, netko sa više a netko sa manje realnih podataka i činjenica, mogao bi napisati poduži dnevnik o istom, esej čak, ali koje li svrhe? "Ludo zaljubljene" i "ludo mrzeće" ni u što uvjeriti/razuvjeriti nije moguće pa ma koliko ralan bio.
Uostalom, sve Ti to znaš i puno bolje od moje malenkosti.
Čuvaj se, dragi prijatelju!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci