Tagovi

Srk i ?epi? na tribini

Ve? neko vrijeme ?ur?a Adleši? se trudi prikazati kao netko tko želi sprije?iti nerede na sportskim natjecanjima. Pa je najavila Zakon o navija?ima. Ve?ina navija?kih udruga se obrušila na njen prijedlog jer navija?e izjedna?uje s huliganima.
Podršku ?ur?i Adleši? da iskorijeni neželjene scene na sportskim borilištima pružio je pred mjesec dana i premijer doktor Ivo Sanader.
I onda se dogodi finale svjetskog rukometnog prvenstva izme?u Hrvatske i Francuske. Utakmicu nipošto nije htio propustiti ni premijer doktor Ivo Sanader. Slovenski premijer Pahor se nije odazvao Sanaderovom pozivu i nije došao.
I tako premijer doktor Ivo Sanader zavalio se u udobnosti VIP lože u društvu Jadranke Kosor. Kad ve? nema Pahora da ne bude ?ovjek sam.
I? I ispija neko fino bijelo vino:

U Zakonu o sprje?avanju nereda na športskim natjecanjima(koji je na snazi od 2003.) piše:
...
?lanak 3.
(1) Å portskim natjecanjem u smislu ovoga Zakona smatra se svako pojedino natjecanje u okviru sustava Å¡portskih natjecanja uspostavljenog na temelju Zakona o Å¡portu, u kome se natje?u doma?i i gostuju?i Å¡portski klub.
...
(4) Športskim objektom u smislu ovoga Zakona smatra se, pored športskog objekta prema odredbama Zakona o športu, i drugi zatvoreni ili otvoreni objekt koji služi obavljanju drugih djelatnosti kada se povremeno koristi za športsko natjecanje.
(5) Alkoholnim pi?em u smislu ovoga Zakona smatra se svako pi?e koje sadrži alkohol.
...
?lanak 32.
(1) Prekršajni sud može po?initelju prekršaja propisanog ovim Zakonom uz nov?anu kaznu i kaznu zatvora, pored zaštitnih mjera propisanih Zakonom o prekršajima, izre?i i zaštitnu mjeru zabrane prisustvovanja športskim natjecanjima u trajanju koje ne može biti kra?e od jedne godine niti duže od dvije godine ra?unaju?i od pravomo?nosti sudske odluke.
(2) Zaštitna mjera zabrane prisustvovanja športskim natjecanjima može se izre?i i bez izricanja kazne.
(3) Za prekršaje propisane ovim Zakonom zaštitna mjera oduzimanja predmeta obvezno se izri?e.
...
?lanak 39.
(1) Nov?anom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje tri dana do najdulje 30 dana kaznit ?e se za prekršaj fizi?ka osoba koja:
1. posjeduje ili konzumira alkoholna pi?a ili opojne droge ili posjeduje pirotehni?ka sredstva, oružje i druga sredstva pogodna za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja prilikom dolaska i/ili prilikom odlaska sa športskog natjecanja (?lanak 4. podstavak 1.)
...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprje?avanju nereda na športskim natjecanjima kaže:
?lanak 1.
U Zakonu o sprje?avanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, br. 117/03.) u ?lanku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Športskim natjecanjem u smislu ovoga Zakona smatra se svako pojedino natjecanje u okviru sustava športskih natjecanja uspostavljenog na temelju Zakona o športu, u kome se natje?u doma?i i gostuju?i športski klub, me?unarodno natjecanje organizirano na podru?ju Republike Hrvatske, natjecanje u sustavu europskih i svjetskih športskih organizacija, natjecanje za koje postoji procjena mogu?nosti izbijanja nereda i nasilja te natjecanje u inozemstvu u kojem sudjeluje reprezentacija ili športski klub iz Republike Hrvatske.«
U stavku 4. iza rije?i: »natjecanje« dodaju se rije?i: »te prostor na kojem se ulazak i kretanje osoba uvjetuje posjedovanjem ulaznice ili posebne dozvole koju izdaje organizator natjecanja«.
...
?lanak 12.
U ?lanku 32. stavku 1. mijenja se i glasi:
»(1) Prekršajni sud može po?initelju prekršaja propisanog ovim Zakonom uz nov?anu kaznu i kaznu zatvora, pored zaštitnih mjera i mjera opreza propisanih Zakonom o prekršajima, izre?i i zaštitnu mjeru zabrane prisustvovanja odre?enim športskim natjecanjima na podru?ju Republike Hrvatske, u trajanju koje ne može biti kra?e od jedne godine niti duže od dvije godine ra?unaju?i od pravomo?nosti sudske odluke.«
U stavku 2. iza rije?i: »prisustvovanja« dodaje se rije?: »odre?enim«.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:
»(4) O po?initelju prekršaja kojem je izre?ena zaštitna mjera iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka ili mjera opreza sud osim podnositelja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka obavještava i nacionalni športski savez, koji obavijest o mjeri dostavlja organizatorima športskih natjecanja odnosno ugovornim distributerima ovlaštenim za prodaju ulaznica te klubu odnosno udruzi navija?a.
(5) Organizator športskog natjecanja ili ugovorni distributer odbit ?e prodati ili dodijeliti ulaznicu za odre?eno natjecanje osobi kojoj je izre?ena zaštitna mjera iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka ili mjera opreza za vrijeme dok traje ta zaštitna mjera ili mjera opreza.
(6) Organizator športskog natjecanja dužan je poduzeti mjere za onemogu?avanje pristupa na prostor športskog objekta osobi kojoj je izre?ena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustvovanja odre?enim športskim natjecanjima ili mjera opreza.«
...
?lanak 17.
?lanak 39. mijenja se i glasi:
»(1) Nov?anom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 dana do najdulje 30 dana kaznit ?e se za prekršaj fizi?ka osoba koja:
1. posjeduje ili konzumira alkoholna pi?a ili opojne droge ili posjeduje pirotehni?ka sredstva, oružje i druga sredstva pogodna za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja prilikom dolaska i/ili prilikom odlaska sa športskog natjecanja (?lanak 4. podstavak 1.)
...
?lanak 18.
Iza ?lanka 39. dodaju se ?lanci 39.a i 39.b koji glase:
...
?lanak 39.b
(1)Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ustrojava i vodi zbirku podataka prijestupnika i doga?aja na športskim natjecanjima.
(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga ?lanka sadrži: osobne podatke o navija?ima (ime i prezime, ime oca/majke, datum i mjesto ro?enja, spol, nadimak, pseudonim, zanimanje, pripadnost klubu navija?a ili navija?koj skupini, fotografiju te svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizi?ku osobu ili fizi?ku osobu koja se može identificirati), podatke o navija?kim skupinama sklonim nasilju i nedoli?nom ponašanju; podnesenim kaznenim prijavama i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka; izre?enim mjerama opreza, kaznama, sigurnosnim i zaštitnim mjerama; dovedenim i zadržanim osobama te podatke dobivene od inozemnih policijskih tijela.
(3) Podaci iz stavka 2. ovoga ?lanka mogu se koristiti za razmjenu u okviru me?unarodne policijske suradnje, a mogu se davati i drugim korisnicima sukladno propisu kojim se ure?uje zaštita osobnih podataka.
(4) Podaci iz stavka 2. ovoga ?lanka ?uvaju se deset godina.«

Dakle iz navedenoga se može vidjeti da premijera doktora Ivu Sanadera treba kazniti s 1 000,00-10 000,00 kn ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 dana do najdulje 30 dana, izre?i zaštitnu mjeru zabrane prisustvovanja odre?enim športskim natjecanjima na podru?ju Republike Hrvatske, o tome obavijestiti i nacionalni športski savez koji onda treba obavijestiti distributere ulaznica. Tako?er, MUP treba njegove podatke ubaciti u zbirku podataka prijestupnika i ?uvati te podatke 10 godina. I naravno, MUP treba te podatke koristiti za razmjenu u okviru me?unarodne policijske suradnje.

Ajde ?ur?a, što se ?eka? Uvedi reda na sportskim terenima. Ili misliš da se ne treba držati zakona kao pijan(kako prigodno) plota?

Komentari

Dan nakon što sam objavio

Dan nakon što sam objavio ovaj post poslao sam mail potpredsjednici Vlade RH Đurđi Adlešič:
Poštovana potpredsjednice Vlade RH želim Vam izraziti punu podršku u nastojanjima da udaljite huligane sa tribina sportskih objekata.
Kako bih Vam olakšao u Vašoj borbi želim Vam skrenuti pažnju na jedan nemili događaj koji se dogodio na finalnoj utakmici svjetskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Francuske.
Naime, tada je pred 15 000 gledatelja u dvorani(a RTL televizija kaže da je preko malih ekrana dodatnih 2 000 000 gledatelja pratilo utakmicu) grubo prekršen Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima(NN 117/03). I to od strane gospodina premijera doktora Ive Sanadera.
Iako Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima jasno kaže da je zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića na sportskim priredbama gospodin premijer doktor Ivo Sanader se oglušio na zakonske zabrane i bez imalo ustručavanja pio bijelo vino. Bijelo vino sadrži alkohol, pa je prema definiciji navedenog zakona alkoholno piće.
Molim Vas da mi odgovorite hoćete li kao poznati borac za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima poduzeti neke korake glede nemilog događaja?
Hoćete li predložiti da se gospodinu premijeru doktoru Ivi Sanaderu zabrani prisustvovanje sportskim natjecanjima na području Republike Hrvatske kao što to nalažu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima(NN 117/03) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima(NN 71/06)?
Puno pozdrava i puno uspjeha u radu!

Nakon tri dana čekanja odgovor od Đurđe Adlešič nisam dobio, ali su mi se zato javili navijači koji također žele izraziti podršku Đurđi Adlešič u uklanjanju alkoholiziranih huligana s tribina. Kažu da su neizmjerno razočarani jer je Đurđa Adlešič posustala u borbi protiv alkoholiziranih huligana na tribinama i pozivaju je da nastavi sa svojom borbom bez obzira na ime i funkciju onoga tko se alkoholizira na tribinama. Također kažu da ne znaju kako će na utakmice voditi djecu kad se dozvoljava tako grubo kršenje zakona i strahuju za sigurnost jer da nikad se ne zna što je alkoholiziran huligan u stanju učiniti. Naravno, začinili su to pravom navijačkom pjesmom:
Ajmo Đurđa, što si stala,
zašto si nas odjebala?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci, i to iz Bjelovara.

silverci,

i to iz Bjelovara.

Tko je glasao

Pijemo sampanjac, a nemamo

Pijemo sampanjac, a nemamo za sibice.

Tko je glasao

ko god je bio na utakmicama

ko god je bio na utakmicama zna kakva je policija kada vidi običnog čovjeka da pije ispred stadiona obično pivo (koji i nije huligan... nego običan navijač ...) Ali izgleda da kod nas zakon postoji samo za obične ljude, a za ovu gamad nema zakona oni su iznad svega izgleda (nažalost...) ... gospodari života i smrti...
Zakon je da se provodi i svi pred njim moraju biti isti bio to predsjednik države ili običan čovjek, inače ako je drugačije za što nam služi USTAV I ZAKON RH za ništa... Ispada nevjerovatno da policija i sudstvo imaju odriješene ruke da prosude nad kome će provoditi zakon a nad kome ne...
A što se tiče huligana da se provodi i stari zakon ti huligani više ne bi bili huligani ili bi bili sankcionirani te im ne bi padalo na pamet da npr. na utakmicu drugi puta nose teleskope, palice i slično..., ali neki su (tzv. neki opasniji frajeri iz navijačkih skupina...) usko povezani sa političarima i ljudima na vlasti (jer im trebaju...) pa takvi većinom se uvijek izvuku...

Justice for all !

Tko je glasao

"Drugovi, ne treba se

"Drugovi, ne treba se držati zakona, ko pijan plota" ™

--
Think for yourself, question authority.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Internet je gotovo

Internet je gotovo svemoćen,ako i ne bude ovaj put posljedica za počinioce,svi su ih vidjeli.Nasljednik Mačeka već je nešto nepromišljeno negdje petljao o jabučnom soku.Ali što je s budućim događajima? Kako je u toku teniski turnir u Zagrebu,zanimljivo bi bilo znati što se toči u VIP salonu,koji je svakako unutar 500m ?

cvjetići

Tko je glasao
Tko je glasao

Što reći, očito je

Što reći, očito je trebalo s nečim, a da nije bezalkoholno pivo (koje se jedino od napitaka, a da imenom aludira na alkohol moglo kupiti u dvorani), zaliti tugu... Pomislio bi čovjek kako vino i piva prolaze jer su, eto, ipak prehrambeni proizvodi, ali očito prolaze samo ako ste član Vlade... Ako ste kojim slučajem navijač, možete u zatvor najmanje tri dana, a najviše 30 dana...

Sumnjam da postoji neki 'anex' zakona u kojem je dozvoljeno ispijati alkoholna pića u VIP ložama, a jednako tako i sumnjam da ćemo ikada smisleno očitovanje o ovom slučaju. Stoga me strašno smeta činjenica kako je ovo samo još jedan primjer koji dokazuje da, nažalost, nismo svi isti pred zakonom, a očito nećemo nikada niti biti. Još me više smeta, ali istovremeno i rastužuje činjenica da većinu ljudi to više niti ne iznenađuje jer su navikli da im se sustavno nabijaju rogovi. Nekad na terenu zahvaljujući sucima, što se još i može preboljeti, a nekad u VIP loži, zahvaljujući Vladinim dužnosnicima, što je pak malo teže ignorirati...

Ako me pamćenje ne vara, Hrvatska vlada zakonom je zabranila točenje i konzumiranje alkohola u krugu od 500 metara od sportskog borilišta. Ako me vid ne vara, VIP loža nije bila izvan dvorane. Ako me računica ne vara, novčanom kaznom između 10 i 50 tisuća kuna kaznit će se organizator sportskog natjecanja ako unutar objekta dozvoli prodaju i distribuciju alkoholnih pića. Ali, nejednakost pred zakonom, korupcija, nepotizam, samo su neke od stvari na s kojima koje itekako navikli živjeti. Naravno, ne bismo trebali, ali živimo.

No možda ispijanje vina unatrag lože za 'vrlo važne osobe' najbolje opisuje jedna uistinu prigodna austrijska poslovica 'Pijanstvo ima tri dobre osobine: čini nas bogatima bez novca, jakima bez snage i pametnima bez razuma.', a znamo da novaca nemamo, dok su nam je većina političara strašno jaka i pametna... Ili kao što Spencer Johnson kaže da čovjek mora odabrati: ili uzdržljivost i pamet, ili vino i glupost, našoj Vladi je očito draže ovo drugo. Pronašao sam odlične poslovice o vinu, tj. konzumentima istog i moram priznati da sam se iznenadio koliko ima istine u njima. Ne kaže se bez razloga 'in vino veritas'.

Tko je glasao

Potegnuo Ivo šampanjca

Potegnuo Ivo šampanjca srk,
desnica u zraku, pogled mu mrk!
Nacvrcana Suzana čašom nazdravlja,
da smo u banani....on sad zaboravlja!

Šal mu crveno-bijeli , visi u ruci,
mezi i pije, na strašnoj je muci!
Dal piškit il kakit? ... mora on znat...
natrpao se strašno... puknut će sad!!!

Tko je glasao

silverci, bravo! S mojom

silverci,

bravo!
S mojom napomenom da ti članak inače "ne drži vodu".
Naime, zakone koje donosi GAZDA hrvatskog pravosuđa i Hrvatske države, a to je HDZ-ZNA SE, ne odnose se njega već na one koji "delaju" u njegovoj firmi. A to je preko 4,5 mil. hrvatskih građana, s, dakako, uključivo i onih "stotinjak i nešto više tisuća" koji se glassaaajju "za Njega" u hrvatskom inozemstvu. Ali i kao sudci u takvom "Živjeli" Hrvatskom pravosuđu na mjestivma ustavnih sutkinja, primjerice, iz radionice "I nakon Tuđmana - Tuđman", pardon, Ivo". (tj. dotični - s "humanim licem")

Inače, predmnijevam da pije njemački "šardonweiss", jer sjedi hoch!
A oni dolje deru domaću Žuju i vesele se "jer Hvatska (još) ni propala! ... ".

Inače, na ovoj temi smo @pravednik i ja podosta od ranije uvježbani. No, u međuvremeno je on "potiho" trenirao, i sada me uočavam po kvaliteti čak i pretekao. Razlike nastupaju na "drugoj" temi, ali to ne smeta da znamo cijeniti ovakve predočene "hrvatske vinarske vrednote" .
Doduše, Ivo je sada ukinuo 0,0, pa smije voziti. Odmah ubacio u šestu brzinu, a što će biti tek nakon ovoga. Samo Bandić "ne vozi" .... :):):)

Tko je glasao

Da vidimo - tko ovdje ima

Da vidimo - tko ovdje ima muda poslati policiji prekršajnu prijavu i tražiti odgovor temeljem zakona o pristupu informacijama koji će ovdje objaviti? Gdje su aktivisti?

Opinioiuris

Tko je glasao

zar za prekrsajnu prijavu ne

zar za prekrsajnu prijavu ne treba neka utemeljenost ili nesto slicno? tko ce dokazati da se u toj casi uistinu nalazi vino, a ne sok?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

misliš da javna izjava

misliš da javna izjava glasnogovornika vlade nije dovoljna?

Tko je glasao

Potrebne su "osnove sumnje",

Potrebne su "osnove sumnje", što postoji. Valjani dokaz za upotrebu u sudskom postupku će pribaviti policija (to joj je posao) tako da od RTLa i nadzora zatraži video snimke i tako da obavi informativne razgovore i sastavi službene zabilješke o njima.

Opinioiuris

Tko je glasao

Cemu? Cijeli Maestro je vise

Cemu? Cijeli Maestro je vise nego dovoljna stavka u obliku presedana, spomenimo jos i Markov Trg za svaki slucaj, da fakat ne vidim potrebu da nastavljamo dokazivati neupitno licemjerje kriminalne politicke kaste.

Jos jedan slucaj? To vise nije niti vijest.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nije zato što ga svojom

Nije zato što ga svojom izjavom demantira Krunoslav Borovec. :)

Veliki smuk i mali smukovi iz VIP lože će proći nekažnjeno.

Možda bi, da su još zapivali onu "Kao šta je ova čaša polna so vino...", to bila indicija na temelju koje bi policija ipak posumnjala da se u čašama nalazi alkohol pa bi im dali da pušu....kako bi pribavili čvrsti dokaz.

Ovako, bez čvrstog dokaza, ne smiju na premijera jer su depolitizirani. Da nisu, bilo bi im lakše ... nitko ih se ne bi usudio ni pitati o tome. ;)

B-52

Tko je glasao

Nije, osim ako bi se

Nije, osim ako bi se očitovao sam Sanader.

B-52

Tko je glasao

govorimo o prijavi, a ne o

govorimo o prijavi, a ne o dokaznom postupku

ma da ga vidim kako laže naciji da je iz čaše za šampanjac pio sok od jabuke, to bi bilo na razini bandića i njegovog osvježivaća daha na bazi alkohola

Tko je glasao

Kako svi prebacuju lopticu

Kako svi prebacuju lopticu odgovornosti da je degutantno. Vlada na HRS, ovi na dobavljača hrane i tako u krug.

Tko je glasao

gle, da nije prijedlog novog

gle, da nije prijedlog novog zakona na stolovima vlade bio svega par dana ranije (DOSLOVNO par dana ranije) ne bih riječ rekao

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3223979/index.do

oni su to morali znati i uopće me nije briga jesu li pili prije ili poslije utakmice niti pod kojim uvjetima, prekršili su zakon i točka, to im je valjda bebić rekao da ga je tito naučio da se ne tre ba držati zakona ko pijan plota

Tko je glasao

Da, Bebić najbolje znade

Da, Bebić najbolje znade kako se to radi.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne sumnjam da će Ivo

Ne sumnjam da će Ivo Sanader nakon što je po pitanju svojih kolekcionarskih "nestašluka" uspješno preveslao "elitne" fikuse svoje prćevine, Mladena Bajića i USKOK, te je zahvaljujući istima postao svoj u tuđim kvadratnim metrima stana, i usput maznio neutvrđeni dio obiteljskog srebra vlastitog naroda, iovaj puta Ivo Sanader i njegovi trabanti iz ove mokre aferice izići jači nego ikada.

Nije Mojca, pardon Đurđica luda dirati mečku za mu*a, pa da joj žlica iz meda, padne u go*na, i propadne šoferće, besplatna friziranja, i namještanja svojih potdpi*dnjaka u ministarstvima i državnim institucijama.

Osim toga jedno je sigurno dok je držao čašu i pio, Sanaderove ruke bar za trenutak nisu bile u pekmezu!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nakon onoga što je napisao

Nakon onoga što je napisao Frederik u Iustitia Croatica (2) ovo je potpuno benigno ... ali samo naizgled.
Ovaj slučaj, osim one poznate o volovima i Jupiteru, rezultat je općeg odnosa prema zakonima i njihovom poštivanju.
Slučajno sam naišao na ovaj tekst koji to zorno prikazuje:
Drakonske kazne koje su na snagu stupile u lipnju prošle godine, ogroman su teret i opterećenje osiromašenim džepovima hrvatskih vozača. http://www.monitor.hr/
Ova rečenica sugerira kako je sasvim normalno kršiti zakonske odredbe (jer osiromašeni džep opterećuje cijena onoga što je svakodnevna potreba: hrana, benzin, grijanje, porez itd.), a da bi bezobrazluk autora teksta bio veći, on nudi i rješenje za zaštitu jadnih osiromašenih vozača kojima zakon ne znači ništa:
Prekoračite li ograničenje brzine za 50 km/h na otvorenoj cesti, što uz moderne automobile, i ograničenja brzina koja datiraju iz 50-tih godina prošlog stoljeća, doista nije problem, državni budžet morati ćete napuniti sa 2.000 kuna, odnosno gotovo polovicom prosječne hrvatske plaće. Ipak, lijeka protiv policijskih kazni ima. Uz presretače, tu je i Jammer, uređaj koji onemogućava policijski laser u očitanju brzine vozila.
... i onda slijedi reklama za te uređaje (radi se, naime, o sponzoriranoj vijesti).
Autor inače navodi "skromno" prekoračenje od 50km/h na otvorenoj cesti što daje brzinu od 140 km/h, a to je za 10km/h više i od ograničenja na auto cesti.
I na ovaj bezobrazluk i otvoreno pozivanje na kršenje zakona vjerojatno neće reagirati nitko od nadležnih. A zašto i bi - pa svojevremeno je jedan biskup javno rekao kako se nada da se antidiskriminacijski zakon koji je donesen u Saboru neće provoditi - i to je prošlo nezamijećeno, kao nešto sasvim normalno.
I sad se mi, kak se to veli, čudimo ko pura dreku ...

Tko je glasao

Iako je šampanjac u osnovi

Iako je šampanjac u osnovi bijelo vino, ovo što pije veiki opsjenar ipak je šampanj, pa budući da se radi o ZG snobovima , pretpostavljam , Salon, Tattinger, ili nešto slično( cca, 700- 900 kn po boci iz regularnih godina), no sad sam se sjetio da catering na prvenstvu radi ekipa, iz Pirane, Gjure i Papaye ( ??? kome su i koliko platili ulaz u ovaj veliki posao ostat će tajna), tada mislim da će to ipak biti Dom Perignon , opće mjesto svih balkanskih snobova i novosteča.

Tko je glasao

Problem je u vama koji ne

Problem je u vama koji ne razumijete suptilne razlike između političara i sitnozubana.

Političar: nazdravlja
Sitnozuban: loče

Političar: pred izazovom
Sitnozuban: u govnima

Političar: pogrešno shvaćen; izvađeno iz konteksta; nisam to rekao
Sitnozuban: lažov; lažovčina

Političar: razdragan
Sitnozuban: svinja pijana
itd.

Tko je glasao

Što piše

Što piše Jutarnji...

Rukometnu utakmicu između Francuske i Hrvatske ugledne osobe iz javnog života pratile su iz luksuznih VIP loža Arene Zagreb. Našao se ondje ministar financija Ivan Šuker, Vladimir Šeks, Zlatko Mateša, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivo Čović, Željko Kerum, Zdravko Mamić, ravnatelj HRT-a Vanja Sutić, čelni ljudi Ine Tomislav Dragičević i Josip Petrović, bivša tenisačica Iva Majoli, bivši ministri Berislav Rončević i Ivica Kirin te brojni drugi. Ugledna je svita na raspolaganju imala švedske stolove s pršutom, sirom, kuhanim jelima i kolačima, od pića su se posluživali sokovi, vino i pivo, a svaki je ‘box’ imao svog konobara. Atmosfera je bila “kulturno vesela”.

http://www.jutarnji.hr/zagreb/clanak/art-2009,1,28,,149987.jl

Opet novinari lažu :)))

Tko je glasao

očigledno kako VIP lože

očigledno kako VIP lože odvajaju ljude i od zakona. sada je na potezu mehun koji će nam objasniti kako VIP-ovci su ustvari ugledni građani te za njih propisi ove države ne vrijede. samo jedino ne mogu razumjeti drivino ultraozbiljno lice i jacin smiješak. možda je to učinak soka od jabuka :-)

Tko je glasao

Tekst ispod slike Ivo

Tekst ispod slike

Ivo (ozbiljan):
Ne znam smijem li piti alkohol. Moram u tome uvažiti koalicijske partnere koji me u svemu prate kao da su HDZ.

Jadranka (nasmijana):
Samo ti pij, najdraži Ivo. Ja ću za tebe i kaznu platiti i u zatvor ići. Ti si moja istina i zakon i drugih istina i zakona osim tvojih nemam.

Tko je glasao

Tako je! Dolje huligani,

Tako je!
Dolje huligani, pogotovo ovaj napuhani.

Redni broj huligana: 1
ime i prezime: Ivica Sanader
ime oca/majke: ?
datum i mjesto rođenja: 8. lipnja 1953. Split
spol: muško (valjda)
nadimak: Grinch
pseudonim: Ivo
zanimanje: trgovac noćnom lektirom, intendant
pripadnost klubu navijača ili navijačkoj skupini: Good Gay Guys

Tko je glasao

Jako je dobro što premijer

Jako je dobro što premijer nam doktor Ivo Sanader poslije utakmice nije išao u Sabor, srećom nije ni bilo sjednice, da zastupnicima kaže koju, kao onomad kad se sjurio iz (mislim) Požege. Zastupnici još pamte špot "kakav se ne pamti".

A možda će nam Mehun ovih dana "otkriti" kako u čaši nije bilo vino već sok od jabuka ili traubi soda pa da "nema potrebe ni iz čega praviti slučaj".

Btw., nije li ono ispred Jadranke čaša "Žuje"?

Kako će to komentirati B2? Jest da ona prima znatno više od 4.000,00 mjesečno i da nije u birtiji ali žuja je žuja.

Ili će se kršenje zakona opravdati kao Vladina antirecesijska mjera "pijmo samo domaće", pa su Ivo i Jadranka to htjeli osobnim primjerom...

B-52

Tko je glasao
Tko je glasao

DEMOS, Nije mi ni na kraj

DEMOS,

Nije mi ni na kraj pameti branit premjere jel je to njegova stvar. No kaj se tiče čaša i ispijanje jabučnog soka i ja doma zemem takvu čašu.

Probaj i videl buš razliku.

Tko je glasao

@DEMOS kriv je konobar koji

@DEMOS

kriv je konobar koji nezna koje čaše idu za sok.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci