Tagovi

Smokvini Vlada poslala Benkov dopis ozna?en službenom tajnom


Radovan Smokvina je neumoran u pritiskanju vlasti po pitanjima korupcije u državnim institucijama. Na stotinjak dopisa, kaznenih prijava..., stiglo mu je tek nekoliko odgovora. Jedan od njih svakako zaslužuje da mu posvetimo pažnju.

Dopis ravnatelja policije Marijana Benka Vladi ozna?en službenom tajnom kojeg je Vlada proslijedila Radovanu Smokvini

Von: radovan smokvina
An: Marijan Benko
; Berislav Roncevi? ; Verko Kutlesa
CC: Ivo Sanader

Gesendet: Mittwoch, den 24. September 2008, 14:49:47 Uhr Betreff: Informacije MUP-u i vladi RH vezano za korupciju Poštovani i vrlo cijenjeni naslov 1. Primio san dopis ravnatelja policije Marijana Benka broj: 511-01-30/2-4-94585/04 od 25. srpnja 2007. godine poslan Uredu vlade RH koji nosi naslov SLUZBENA TAJNA-TAJNO. Vjerojatno je to stiglo zabunom na moju ku?nu adresu u Švicarsku. Odavanje državne tajne je kažnjivo prema KZ-RH Clanku144. Nadam se da ne?ete postupiti samnom kao s novinarom Željkom Peratovi?em, jer ja ne otkrivam tajne ve? samo neke istine. 1.a) U predmetnom dopisu izme?u ostaloga piše da se Radovan Smokvina obra?ao Saborskom obboru za ljudska prava za neku pomo?, što nije to?no ve? to?no je samo da sam ja taj Odbor obavijestio o incidentu da MUP i pravosu?e oduzima gra?anima osobne iskaznice sa svrhom zastrašivanja, a mislim da je ovdje svakojaka pomo? potrebna upravo djelatnicima MUP-a i sutkinji Op?inskog suda u Rijeci Loreti Sršen, a ?ak bi i nadodao da i taj Odbor za ljudska prava pri Saboru nije u dobrovoljnoj mjeri upoznat s problematikom ljudskih prava (nažalost nedostaje literature na hrvatskom jeziku o toj problematici). Tražio sam od MUP-a samo da mi plate troškove oduzete osobne iskaznice, a to i danas tražim, ali ravnatelj policije još uvijek o tome šuti. 1.b) U istom dopisu navodite da je odgovor na neku predstavku (nije predstavka ve? zahtjev) poslan 15.sije?nja 2007. godine na adresu prebivališta, me?utim, navedeni odgovor isti (Radovan Smokvina) nije htio preuzeti u nadleznoj poslovnici Hrvatske poste. Moram napomenutu da u MUP-ovim podacima pohranjenikm u PU Opatija stoji da Radovan Smokvina živi u Švicarskoj vec punih 42. godine. Molim naslov da mi pošalje zapisnik Hrvatske pošte ili PU Opatije da Radovan Smokvina nije htio primiti odgovor MUP-a. 2. Primio sam i dopis ravnatelja policije Marijana Benka Broj: 511-01-33/13-30329/06 od 2 lipnja 2008. u kojemu se ravnatelj poziva na (priloge 1.2.i 3) i neke dopise koje ja ne posjedujem pa se o njima i ne izjašnjavam, ali Ravnatelj policije RH piše da se Radovan Smokvina kontinuirano od 2000. godine salje predstavke MUP-u sto nazalost nije tocno, ve? je to?no da šaljem neke KP i optužnice od 1994. godine i to po?evši od nekadašnjeg SUZUP-a pa do Ustavnog suda. Radovan Smokvina ne salje neke predstavke vec samo prijavljujem organizirani kriminal vezano za KZ RH Clanak 300 koji me na to obvezuje, a ako Radobvan Smokvina lazno prijavljuje kaznena djela onda postoji i Clanak 302. a upravo je smijesno da je vec proslo punih 14 godina, a da me MUP i Državno odvjetništvo za lažne prijave ne osudi. Dakle gospodine ravnatelju policije i DORH-a i USKOK i ...što ?ekate??? Zakasnili ste...jer svi znaju sve i svakim danom sve više i to sve više postaje jasnije ?istije i maestralno. 3. Prilažem još nekoliko dopisa kao i jedan školski primjer (filozofija naturalis principa matematica) od 30.5.2005. zatim dopis Predsjedniku Republike koji nazalost nije odgovoren kao i fotografije predmetnog zemljista vezan za skolski primjer, kao i dopis gradona?elnika Grada Bakra iz 1995.godine. 4. Da li je MUP-u poznata ?injenica da mi ta gospoda koju prijavljujem za korupciju i kriminal oduzimaju obiteljsku ku?u i vrše ovrhe??!!!. Zna se, idemo maestralno dalje. Uz puno poštovanja i pozdrava Radovan Smokvina P:S: Ako Vam treba bilo kakva dodatna informacija ili dokumentacija, ne okljevajte, ve? mi se slobodno možete uvijek obratiti.
Fotografije zemljišta u privatnom vlasništvu za kojeg je Radovan Smokvina trebao pla?ati komunalnu naknadu od 18.200 DEM mjese?no ili 220.000 DEM godišnje.Za predmetno zemljište se do 1993. pla?alo samo 400 DEM godišnje, do?im se od po?etka 1994. po novom rješenju pla?alo oko 10.000 DEM mjese?no, a od 1.3.1996.je naraslo na ?ak 18.200 DEM mjese?no.
P.S. Na zadnjem ro?ištu povodom moje tužbe protiv države sutkinja Tanja Hu?era zatražila je od DORH-a da joj se dostavi broj državne tajne pod kojim je zavedene Prezentacija bivšeg šefa POA-e Franje Tureka, jer je Vlada u dva navrata odbila osloboditi Vesnu Škare-Ožbolt obveze ?uvanja tajne traže?i od suda broj državne tajne pod kojom se vodila spomenuta prezentacija, a kojoj je bila nazo?na svjedokinja Škare-Ožbolt. Vlada se pravi blesava, pa sam preko odvjetnika Luke Šuška predložio sutkinji da taj broj zatraži od DORH-a jer se i kod Mladena Baji?a nalazi sa dokumentacija vezana za prezentaciju. Sutkinja je još predložila da joj preko odvjetni?kog društva Hraste i partneri dostavim i imena drugih svjedoka za koje ?e tako?er zatražiti osloba?anje od državne tajne. Evo našeg podneska na tu temu.
OP?INSKI GRA?ANSKI SUD U ZAGREBU Ulica grada Vukovara 84 10 000 Zagreb Na broj: Pn-6608/05 Ref. sutkinje Tanje Hu?era TUŽITELJ: ŽELJKO PERATOVI?, iz Zagreba, xxxxxxxxx, zastupan po Odvjetni?kom društvu Hraste i Partneri, Zagreb, Ribnjak 40 TUŽENIK: REPUBLIKA HRVATSKA radi naknade štete PODNESAK TUŽITELJA 1x VPS: 800,000,00 kn Tuženiku neposredno______________________________________________________________ Tužitelj je dana 23. studenog 2005. godine protiv Republike Hrvatske, putem punomo?nika Luke Šuška u gore navedenom predmetu podnio tužbu radi naknade nematerijalne štete s osnova pretrpljenog straha, ugrožavanja sloboda i povrede ?asti i ugleda, a koju nematerijalnu štetu je tužitelj trpio kao posljedicu prezentacije koju je u ožujku 2004. tadašnji ravnatelj POA-e Franjo Turek održao pred državnim vrhom Republike Hrvatske, a u kojoj se tužitelj spominje kao jedan od novinara koji se bavio širenjem dezinformacija hrvatske javnosti za ra?un stranih tajnih službi i doma?eg tzv. obavještajnog podzemlja, šire?i neistine o hrvatskom boravištu generala Gotovine. Tužitelj je, pored odvjetnika Luke Šuška, za zastupanje u gore navedenom predmetu opunomo?io i Odvjetni?ko društvo Hraste i partneri, Zagreb, Ribnjak 40. Tužitelj ovim podneskom udovoljava raspravnom rješenju suda od 12. studenog 2008. na na?in da u zadanom roku, u jednom primjerku za sud, a u jednom primjerku neposredno zastupniku tuženika dostavlja popis svjedoka za koje svjedoke predlaže sudu da od Vlade RH zatraži oslobo?enje od obveze ?uvanja tajne vezano uz dio prezentacije Franje Tureka iz ožujka 2004., a u dijelu u kojem se ista odnosi na osobu tužitelja. Tužitelj stoga predlaže sudu da, osim za svjedokinju Vesnu Škare-Ožbolt za koju je tužitelj u ovom sporu ve? ranije zatražio oslobo?enje od ?uvanja tajne te je taj postupak u tijeku, da zatraži oslobo?enje od ?uvanja tajne i za sljede?e svjedoke: 1. Dragutin Fran?iškovi?, na adresi Zagreb, xxxxxxx, na okolnosti suradnje ovoga svjedoka kao umirovljenog obavještajca s državnim tijelima, a po pitanjima odbjeglih haških osumnji?enika te razgovorima koje je po tim pitanjima vodio s tužiteljem. Premda je sud na ro?ištu 12. studenog 2008. odbio tužitelja s prijedlogom da se ovoga svjedoka oslobodi ?uvanja tajne, a iz razloga što je isti prethodno bio pravilno upozoren da je dužan upozoriti sud ako bi odgovor na pojedino postavljeno predstavljalo odavanje tajne, tužitelj ovim putem moli sud da uzme u obzir njegove argumente u cilju da se i za ovog svjedoka ipak zatraži oslobo?enje od ?uvanja tajne. Naime, zbog protivljenja tuženika saslušanju ovoga svjedoka iz razloga što su okolnosti na koje je svjedok bio predložen da se sasluša, klasificirani kao tajni, svjedok je bio od strane suda upozoren kako je gore navedeno. Zbog tog upozorenja, svjedoku nisu ni bila postavljana takva pitanja koja bi otvarala mogu?nost da se svjedok na?e u situaciji svjedo?iti o podacima koji su klasificirani kao tajni, zbog ?ega svjedok nije ni bio u prilici pozvati se na obvezu ?uvanja tajne na koju je bio upozoren. ?ak i zastupnik tuženika, a što je vidljivo iz raspravnog zapisnika navodi da pitanjima suda i zastupnika tužitelja svjedok svjedok uop?e nije bio doveden u situaciju da svjedo?i o podacima koji su tajni. Imaju?i u vidu odredbu ?lanka 236. ZPP-a, a i navedeno tuženikovo protivljenje op?enito saslušanju ovoga svjedoka zbog razloga ?uvanja tajne, tužitelj isti?e da svjedoku nije ni postavljao pitanja vezana na okolnosti koje bi mogle biti klasificirane kao tajne, a upravo iz razloga što se u pogledu takvih okolnosti ta osoba ne može ni saslušati kao svjedok dok ju nadležno tijelo ne oslobodi dužnosti ?uvanja tajne. ?ak je i svjedok Fran?iškovi?, ?ekaju?i tužitelja na sudskom hodniku nakon davanja svog iskaza, nakon rasprave tužitelju sam rekao da postoji još mnogo okolnosti o kojima bi mogao iskazivati kao bitnim, a o kojima nije iskazivao jer ga nitko nije pitao, a o kojima samoinicijativno nije htio ništa govoriti iz razloga što te okolnosti predstavljaju tajnu. Tužitelj moli Sud da uzme u obzir navedene argumente te postupi po traženju tužitelja na na?in da zatraži oslobo?enje od ?uvanja tajne i u odnosu na svjedoka Dragutina Fran?iškovi?a. 2. Ranko Ostoji?, na adresi Hrvatski Sabor, Trg sv. Marka 6, trenutno na dužnosti saborskog zastupnika, u vrijeme održavanja „Prezentacije“ bio je ravnatelj MUP-a, da se zatraži oslobo?enje od ?uvanja tajne na okolnosti spominjanja ovoga svjedoka u „Prezentaciji“ kao jednog od širitelja informacija o boravku generala Gotovine. Željko Peratovi? po punomo?niku: Martina Gajski, odvjetnik Odvjetni?ko društvo Hraste i partneri
P.P.S Vlada je sklona otkrivati službene tajne gra?anima (gornji Smokvinin primjer) jer je lijena ili deklasificirati dokument ili joj se neda prepri?ati što u njemu piše. No, kad ju se tuži za odgovornost zbog štete koju gra?anima nanose njeni špijuni, onda je sposobna na svakovrsne smicalice kako bi izbjegla deklasificirati za sud nužne dokumente i osloboditi ?uvanja tajne svjedoke.

Komentari

Ipak se kreće, zar ne?

Ipak se kreće, zar ne? Ključna je stvar da se građani u svojim zahtjevima počnu udruživati i koristiti svoja iskustva, saznanja i dokaze za rušenje zločinačkih manipulacija. Ono što jedan dokaže, drugi ne moraju, već mogu koristiti za raskrinkavanje kukavaca koji se skrivaju iza službene tajne.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci