Tagovi

Sjeverna Hrvatska kao provincija

Kona?no se dogodilo. A nije da se o tome nije pri?alo. 14. je prosinca na snagu stupio novi vozni red Hrvatskih željeznica. U tom novom voznom redu, hvali se HŽ, ima 21 vlak više nego u prethodnom voznom redu 2007/08. No, neke se stvari ipak prešu?uju, a o njima se saznaje tek iz druge ili tre?e ruke.

Rije? je o ukidanju me?unarodne željezni?ke linije Zagreb- Zapreši?- Zabok- Varaždin- ?akovec - Kotoriba - Budimpešta, odnosno, o preusmjeravanju tih linija, broj 204 i 205 kroz Koprivnicu, koja je ujedno i Vb paneuropski željezni?ki koridor. Brza linija do Zagreba od ?akovca i Varaždina još uvijek postoji i nije ukinuta, kako su se neki pribojavali (a me?u njima i ja), no ta brza linija nije više me?unarodna. O toj sam problematici pisao još 3. srpnja, u tekstu pod nazivom Neshvatljiva odluka Hrvatskih željeznica. Bili su se u me?uvremenu pobunili i župani, strana?ke mladeži organizirale su paljenje svije?a za "pokojnu" liniju, sindikat je upozoravao...ali promijenilo se nije apsolutno ništa. Naravno, HŽ o tome nije izvijestio o svojim stranicama, nego je to elegantno prešutio.

Re?i ?e netko, pa što? Brza linija i dalje postoji, dakle svi oni koji komutiraju do Zagreba i u suprotnom smjeru, i dalje mogu putovati, - a to nije mali broj ljudi: studenti, radnici..
No, pozadina je puno dublja, što se može jasno vidjeti pogledom na gornju kartu. Naime, ukidanjem brze me?unarodne linije, odnosno njezinim preusmjeravanjem kroz Koprivnicu, cijela sjeverna i sjeverozapadna Hrvatska prometno je odsje?ena. Da, da, još uvijek postoji autocesta, ali željezni?ki promet je jedan važan dio prometnog sustava (ili bi barem to trebao biti), uz sve prednosti koje ima pred cestovnim prometom.

Podsjetimo: sjeverna Hrvatska obuhva?a podru?je Varaždinske i Me?imurske županije, dok sjeverozapadna Hrvatska obuhva?a podru?je Krapinsko- zagorske županije. ?esto se cijeli taj prostor naziva "sjeverozapadnom Hrvatskom", ali treba se zapitati, sjeverozapadnom u odnosu na što? To?nije je ovako: sjeverna Hrvatska - Varaždin i Me?imurje, sjeverozapadna Hrvatska -. Hrvatsko zagorje.

Kombinirano, te tri županije obuhva?aju nešto manje od 5 % površine Republike Hrvatske, a na njemu živi nešto više od 10 % stanovništva Hrvatske. Prosje?na gusto?a naseljenosti je oko 170 stanovnika na kvadratni kilometar, što je više nego dvostruko više od hrvatskog prosjeka (75 st/km2).

Vanjskotrgovinska razmjena samo Varaždinske županije bila je u prvih sedam mjeseci 2007. 41 milijun euro u plusu, dok je hrvatska vanjskotrgovinska bilanca u istom razdoblju bila 5,7 milijardi eura u minusu. Sli?ni relativno dobri ekonomski i drugi pokazatelji vrijede i za druge dvije županije. Na kraju, ne treba ni spominjati veliku urbaniziranost i zna?aj urbanih centara u sjevernoj Hrvatskoj, posebno grada Varaždina.

Grad Varaždin je danas ekonomsko središte regije, i ne samo ekonomsko, ali ništa manje zna?ajna nije ni njegova okolica, uklju?uju?i podru?je oko grada Varaždina, ali i recimo cijelo Me?imurje. EKonomski pokazatelji ipak nisu toliko pozitivni: cijelo podru?je nosi naslije?ene strukturne probleme (relativno nisko obrazovana radna snaga, radno intenzivna industrija, niska pla?a itd), ali strukturne promjene su zapo?ele i polako se odvijaju. A to se vidi i u relativnom optimizmu gra?ana Sjeverne Hrvatske. U svakom slu?aju, razvojni potencijal je velik.

No, o?ito, to nekome smeta. Ili iz zlonamjere, ili iz nesposobnosti, ili iz nekog drugog razloga zbog kojeg se sjeverna i sjeverozapadna Hrvatska baca u relativnu prometnu izolaciju. Zna?enje sjeverne Hrvatske za gospodarstvo RH, ali ne samo za gospodarstvo, ogromno je, no hrvatske vlasti, uklju?uju?i i Hrvatske željeznice, o?ito te resurse ne znaju niti štititi ni njima raspolagati. To se samo nadovezuje na ve? tradicionalno zapušteno stanje u Hrvatskim željeznicama, koje grcaju u dugovima i problemima i nikako da stanu na vlastite noge.

Je li ovime sjeverna i sjeverozapadna Hrvatska osu?ena na samo još jednu provinciju svemo?nog Zagreba?

Zapravo, pogled na prometnu kartu razotkriva još nešto: pruga Zagreb- Zapreši?- Zabok- Varaždin degradirana je na kategoriju pruga od lokalnog zna?enja. Što to zna?i? Smanjene investicije i time i propadanje pruge - sve dok ne propadne do kraja pa se onda više ni ne?e trebati u nju išta ulagati. Karta vam vrlo lako može odgovoriti na pitanje, kako od Varaždina do?i do Zagreba? Vlakom, o?ito, sve teže i teže, pa preostaje jedino osobni automobil, ?ime dolazimo do problema cijene goriva, ekološke iskoristivosti, a i cijene cestarina (zašto se za podru?je ZG županije cestarina ne pla?a, ali do Varaždina iznosi 23 kn, umjesto da cestarina bude poticajno raspodijeljena i poticajna i za sjevernu Hrvatsku).

I ne samo to: u Nacionalnom programu željezni?ke infrastrukture na podru?ju "zagorske" pruge predvi?ena su tek relativno osrednja ulaganja. Niti približno onome što je za tu i takvu prugu potrebno, s obzirom na njezino nesumnjivo regionalno i nadregionalno zna?enje. Posljedica: propadanje pruge.
A da ne spominjemo kakve ?e to dugoro?ne posljedice imati na gospodarstvo sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske.

U ?emu je problem? Koridor Vb doduše prolazi kroz Koprivnicu, pa se o?ito radi o interesima Ma?arskih željeznica. No, sve se moglo riješiti i druk?ije, jer, sada kroz Koprivnicu prolazi više me?unarodnih linija, a kroz Varaždin nijedna.

Ako upitate stanovništvo sjevernih krajeva, ve?ina ?e vam bez krzmanja re?i da ?esto osje?aju kako se sjeverna Hrvatska jednostavno sustavno zanemaruje. Pri?a o željeznici je samo jedna u nizu, ali do kad? Mogli bismo spomenuti i nedavno uvrštavanje Varaždina i drugih podru?ja u statisti?ku regiju zajedno sa Zagrebom, što izravno šteti pri dobivanju novca iz pretpristupnih fondova; pa pri?u o cestarini i autocesti, pa ovo, pa ono...Do kada ?e hrvatska vlast i ostale relevantne institucije i javna poduze?a zanemarivati ogromni zna?aj i ogromni potencijal ovog prostora?
O?ekivao sam i neku ve?u akciju politi?ara i zastupnika s ovog podru?ja. Nažalost, nisam primijetio da je to pitanje došlo na dnevni red u Saboru, npr?

I tako hrvatske vlasti troše enormne svote novaca na Pelješki most, koji sigurno nije kratkoro?no isplativ projekt, s druge strane, zanemaruju i bacaju u izolaciju i provincijalizam podru?je ?ije resurse i interese bi trebale štititi. Je li sjeverna i sjeverozapadna Hrvatska osu?ena od nekih aparat?ika u Zagrebu na to da postane tek jedna turisti?ka destinacija za zagreba?ke goste, ili bi kona?no nekome trebalo da (u)vidi da i sjeverna Hrvatska postoji na karti Republike Hrvatske?

Komentari

Postojalo je vrijeme kad je

Postojalo je vrijeme kad je Varaždin bio ono što je danas Zagreb. Predlažem, za promjenu, da Varaždin postane hrvatska metropola, na zadovoljstvo i nas i Varaždinaca: iz Zagreba bi se iselili kojekakovi i nikakovi i nahrupili u novu metropolu, a mi ovdje bismo malo odahnuli :)

Što jedna budala može pitati, ni sto mudraca ne može odgovoriti.

Tko je glasao

Bilo kada željeznica će

Bilo kada željeznica će biti privatizirana, a tada će bojim se biti još gore.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mi imamo Kalmetu i sigurno

Mi imamo Kalmetu i sigurno najgori dio pruge i vezu Knin-Zadar u Hrvatskoj.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Sve ovo nije ništa novo.

Sve ovo nije ništa novo. Sjeverozapadna hrvatska se već dulje vrijeme zanemaruje prometno.

Ako ćemo gledati željeznicu - tu vidimo kako se stvari odvijaju. Kao što si i napisao, ukinut je ovaj međunarodni, a postojeće linije se ostavljaju da umru same od sebe. Pruga se ne obnavlja, a kad se obnavlja onda se koristi reciklirani materijal sa ostalih linija (recimo, zadnji put kad su blizu mene obnavljali prugu koristili su pragove skinute sa ličke pruge). Sve to rezultira luđačkom brzinom vlaka od čak 40km/h na dosta dijelova pa imam apsurdnu situaciju da prije dođem autom do Rijeke nego vlakom do Zagreba iako se radi o samo 50ak kilometara pruge.

Ako pak gledamo cestu - tu isto vidimo kako se ignorira regija. Autocesta Zagreb-Macelj je najskuplja cestarinom u državi, a izlazi s autoceste su postavljeni tako da recimo Zabok uopće nema izlaz već se moraš skinuti u Mokricama i onda taljigati još 4-5km do samog Zaboka.

Županijski projekt brze ceste koja bi prolazila Zagorjem i povezivala dvije autoceste (Zagreb-Macelj i Zagreb-Goričan) se odugovlači iz političkih razloga (u županiji je na vlasti SDP što ne odgovara aktualnoj državnoj vlasti), i iako županija i lokalne vlasti konstantno šalju upite prema Hrvatskim cestama dotične ne odgovaraju na upite županiji već obavijest o početku radova na jednoj dionici objavljuju na prigodnom mjestu - presici HDZ-a, tako da se gospodin Jarnjak može uslikati i pobrati zasluge. Iako veze s projektom nema.
Trenutna situacija je takva da državna cesta d24, glavna okosnica prometa u Zagorju trenutno liči na malo bolju lokalnu cestu, a nakon što je zbog radova na nju prebačen promet za Golubovec imamo situaciju da se na cesti širine jedva dostatne za dva malo bolja auta mimoilaze dva kamiona puna kamenja i sastrane djeca koja idu pješke u školu ili čekaju autobus.

Da ne velim da od izgradnje nove bolnice (čija gradnja je također konstantno stopirana od strane državnih vlasti) gužva na tom dijelu postaje takva da imamo kolone auti koje pokušavaju skrenuti prema bolnici ali ne mogu zbog pregustog prometa iz suprotnog smjera.

Sve skupa govori da državni vrh zaboli živo za tu regiju.

Tko je glasao

Ovo u nastavku je vozni red

Ovo u nastavku je vozni red vlakova za danas (29.12.2008.)

polazak
iz kolodvora
Zagreb gl. kol.
vlak,
kategorija
i naziv
dolazak trajanje
putovanja
smjer
05:04 3000 07:40 02:36 Varaždin 07:40
07:05 994 09:11 02:06 Varaždin 09:11
09:33 3004 12:10 02:37 Varaždin 12:10
11:21 3006 13:46 02:25 Varaždin 13:46
13:04 3008 15:56 02:52 Varaždin 15:56
14:13 992 16:33 02:20 Varaždin 16:33
15:15 790 17:15 02:00 Varaždin 17:15
15:26 3010 18:05 02:39 Varaždin 18:05
16:23 3012 19:18 02:55 Varaždin 19:18
18:03 3014 20:39 02:36 Varaždin 20:39
19:04 3016 21:51 02:47 Varaždin 21:51
20:56 3018 23:32 02:36 Varaždin 23:32
22:23 3020 00:42 02:19 Varaždin 00:42
16:26 590 18:15 01:49 Varaždin 18:15

Najbrži vlak vozi 1:49 a najsporiji impresivnih 2:55. Cestovna udaljenost je, ako se ne varam, nešto manje od 90 km (jasno, vlak je sigurno išao bitno dužim putem). Pretpostavljam da je ovakav vozni red aktualan iz vremena Austro-Ugarske koja je bila posljednja koja je imala nekakvu viziju i razvojnu politiku u svim dijelovima svoje države.
Ono na što ciljam je da s ovakvim nevjerojatnim brzinama Varaždin nije baš puno izgubio jer se stvarno pitam tko si može priuštiti putovanje koje ukupno iznosi od 4 do 6 sati (ako nema kašnjenja) kad se autobusom može ići brže nego što ide najbrži vlak (2 x 1:45). To da bi vlak trebao biti znatno brži od autobusa i da bi putovanje trebalo trajati manje od 1:00 sata to je za sad naučna fantastika istovjetne kompleksnosti kao CERN.

P.S. Očigledno da je Varaždin udaljeniji od metropole nego što nam se čini.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ova linija br 590 koja u VŽ

Ova linija br 590 koja u VŽ stiže za "rekordnih" 1,49" ide kroz Koprivnicu. Po voznom redu. U stvarnosti najmanje zakašnjenje do sada je bilo 10 minuta, prosječno 20 računajući dolaza u Čakovec.

Tko je glasao

A sad izračunaj npr koliko

A sad izračunaj npr koliko traje put iz Čakovca do Zagreba..., ako samo do Varaždina put traje 2 i pol sata.
Uskoro će za putnike iz Međimurja biti praktičnije otići na međunarodni vlak u npr Murakeresztur, pa onda do Zagreba kroz Koprivnicu.

Tko je glasao

samo da pitam, nema li

samo da pitam, nema li možda neki sasvim očigledni razlog zašto je to baš tako? recimo spominje se taj koridor i to mi se čini logičnim

razumijem problematiku koja proizlazi iz ovoga, ali se pitam da li je gubitak te međunarodne veze baš toliko kritičan?

inače, željeznički promet je kod nas debelo potcijenjen u odnosu na značenje koje on ima u drugim zapadnim državama; iz nekog razloga mi favoriziramo automobilski i autobusni promet (vani recimo autobusni promet postoji, no ako netko zna gdje je i kako izgleda primjerice autobusni kolodvor u minhenu ili zurichu onda vrlo dobro zna koliko se autobusi smatraju sredstvom međugraskog javnog prijevoza)

ja sam primjerice godinama šetao preko minhenskog autobusnog kolodvora a da uopće nisam skužio da je riječ o kolodvoru :)

Tko je glasao

Dakle, postoji taj

Dakle, postoji taj međunarodni koridor koji je dogovoren nemam pojma kako, no, kako je pruga Zagreb- Varaždin - Čakovec pretvorena u lokalnu prugu bez međunarodnih veza, to samo znači siguran put u prometnu izolaciju i propadanje te pruge.

Imaš pravo, kod nas je željeznički promet debelo potcijenjen u odnosu na cestovni promet. Iz nekog razloga, da - lakše je naplatiti benzin, trošarine, lakše je naplaćivati visoku cestarinu i td. A možda postoje i neki drugi razlozi. No, smatram da potcjenjivanje željezničkog prometa kod nas nije jednostavno rezultat neke famozne "prometne orijentacije" RH na cestovni promet, nego je jednostavno rezultat igara cestovnog i naftaškog interesnog lobija, lošeg gospodarenja željeznicama, i nesposobnosti i nedostatka političke i druge volje za dovođenje prometne situacije RH u red. A usudio bih se reći da neke druga područja ponekad imaju bolje lobiste (tj očito netko ima veće interese, a na štetu drugih)- kao što npr i danas većina novca teče samo u Zagreb. I u one općine i županije u kojima je na vlasti HDZ. Ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske - da, ali neracionalno gospodarenje postojećim resursima - NE!

Značenje Varaždina unutar hrvatske geografije, kao i cijelog prostora sjeverne Hrvatske vjerojatno ne trebam objašnjavati - Međimurje, Varaždinska županija (Varaždinština), Hrvatsko zagorje (koje je i glavno komutacijsko područje za mnogobrojne radnike u Zagrebu, ali - i u suprotnom smjeru, iz Zagreba prema Zagorju). Degradacijom ove linije taj prostor bačen je u prometnu izolaciju; no, netko bi mogao reći, pa postoje autoceste pa time i dobre prometne veze - ali autoceste nisu rješenje.

Sada, ako se hoće putovati vlakom, recimo u Budimpeštu, potrebno je prvo otputovati do Koprivnice, ili do Zagreba, i tek tamo se ukrcati na međunarodni vlak. Za druge međunarodne linije ionako je već otprije potrebno ukrcati se tek u Zagrebu. Vlak je jeftiniji, ali i pogodniji , i za individualno, i za kolektivno putovanje. Automobil možda pruža komfor individualne mobilnosti, ali vlak pruža mnogo više: osim što je ekološki prihvatljiviji, moguće je njime putovati relativno jeftino u individualnom aranžmanu, ali i u grupi, te pruža mnogo bolji komfor nego što to pruža ponekad skučeni automobil. Automobil se ionako ne isplati na dulja putovanja, ako njime putuje malo osoba (2-3), dok osoba koja nema automobil, mora se služiti javnim prijevozom. Tada joj preostaju samo autobus i vlak. Autobusom je možda moguće doći bilo gdje gdje ima ceste, ali vlak nije ništa manje praktičan, jeftiniji je, a i zapitajte se možete li protegnuti noge prilikom putovanja autobusom? Imao sam dosad prilike putovati vlakom i autobusom na udaljena mjesta, i jednom sam putovao autobusom punih 36 sati, u komadu! Vjerujte, vlak bi bio mnogo jeftiniji i mnogo komforniji (doduše, u tom slučaju nije moglo biti drukčijeg odabira).

Usporedba cijena: povratna karta Varaždin Zagreb dođe negdje iznad 80 kn. Autobusom iznad 100 kn. Putuje se nešto duže - pšto je posljedica nebrige za prugu već tko zna koliko godina. ALi je praktičnije, komfornije, zbog mnogo razloga bolje.

Dakle, prednosti željeznice su jasne. No, očito je da su putnici sjeverne Hrvatske osuđeni na nekomforno i skupo putovanje autobusom, a još je gore ako nemaju svoj automobil ili pristup do automobila. Vlak je prilično praktična prometna solucija. MOžda se može reći, u situaciji u kojoj je željeznički promet u HRvatskoj potcijenjen, ukidanje međunarodne linije nije baš neki kritičan događaj. No tada je glavno pitanje: zašto je željeznički promet kod nas u tako katastrofalnom stanju?? Ako se takve stvari ne pitamo, onda jednostavno počinjemo neke probleme u HR prihvaćati zdravo za gotovo, i počinjemo se baviti samo njihovim posljedicama i simptomima. A to, malo po malo, pomiče neku "stabilnu ravnotežu" i dovodi nas u situaciju da nešto loše prihvaćamo kao bogomdano i nepromjenljivo. Dakle, ako je glavni kontraargument za ukidanje međunarodne linije to što željeznica ionako nije u dobrom stanju, onda je situacija mnogo gora nego što se čini.

Osim toga, to što kroz Koprivnicu prolazi međunarodni koridor u principu ne bi smio biti problem za HŽ. Ispada da HŽ samo želi zadovoljiti međunarodne standarde, a za samu prometnu situaciju u RH očito se nekome fućka. Jer prometne veze nečemu služe, i HŽ niti vlada ne bi smjeli nikada dopustiti da cijeli jedan značajan prostor kao što je sjeverna i sjeverozapadna Hrvatska ostane u takvoj djelomičnoj prometnoj izolaciji. Zato bi jedan od strateških ciljeva hrvatske prometne politike trebalo biti i forsiranje regionalnih, nadregionalnih i međunarodnih veza kroz prostor Zagorja, Varaždinštine i Međimurja.

Dakle, uz ukidanje međunarodnih veza do sjeverne Hrvatske, pa sada svi putnici moraju putovati do Zagreba ili Koprivnice za te međunarodne veze, s tim povezana je i degradacija te značajne pruge na prugu samo od lokalnog značaja. E, pa, vidio bih ja kakav bi to lokalan značaj bio kada bi te linije potpuno ukinuli, jel se netko pita kako bi radnici, studenti i srednjoškolci putovali u Zagreb i iz Zagreba, ali i u mnoga druga mjesta smještena na pruzi. Pa te linije su pune, i itekako profitabilne i rentabilne. Ako je ikoja pruga rentabilna u RH, onda je to definitivno ova. Pitam se kako bi poslodavci reagirali da im radnici jedno jutro jave: "Mi nemamo kako doći na posao"...

Degradacija te pruge znači daljnju nebrigu i daljnje propadanje te pruge. Kako i piše u Nacionalnom programu do 2012. , ne predviđa se nikakav veći zahvat na toj pruzi (iako ima mjesta gdje vlakovi moraju voziti brzino hoda, jer očito, pruga i nije u tako dobrom stanju). Pa će se u budućnosti, umjesto 2 i pol sata, do Zagreba putovati 4 sata. Ili više. Na kraju će bicikl postati brže prijevozno sredstvo od vlaka od lokalnog značenja između Čakovca, Varaždina i Zagreba. Po toj logici, Varaždin i Čakovec su samo lokalna središta u sjevernoj Hrvatskoj, jel? To jest, mi smo samo selo i provincija u koju dolaze ponekad Zagrepčanci i njihovi turisti razgledati malo to barokno selo (koje je, btw, bilo svojevremno i glavni grad i metropola Hrvatske) i to "malo Međimorje" u zagrebačkoj provinciji. Dakle, gotovo pola milijuna ljudi nacionalna politika smatra provincijalcima kojima je valjda jedina opcija služiti kao jeftina radna snaga zagrebačkim snobovima. Karikiram namjerno, ali strahujem da u mojim riječima ima više istine nego što i ja naslućujem.

A možemo se zapitati i kakve su gospodarske posljedice. U posljednje vrijeme i Varaždin i njegova okolica i Međimurje (u Zagorju ne poznajem toliko situaciju) ubrzano se razvijaju. Za gospodarstvo važne su i međunarodne veze. Pa ako netko hoće iz smjera Budimpešte doći do Varaždina, a nema automobil, autobusom ne želi (jer u Europi je željeznica komfornija i praktičnija), morat će prvo do Koprivnice ili do Zagreba, a onda čekati neki tamo lokalni vlak.

Pa uzmimo i turizam, kad se već promoviramo kao turistička zemlja. Prava turistička zemlja, u kojoj se govori o "produženju turističke sezone", a zabranjuje se rad trgovinama, turistička zemlja koja govori o "proširenju svojih kapaciteta", a sve se to svodi na sunce i more u lipnju, srpnju i kolovozu. Ma tko šiša kopnene krajeve. Iako bi dobra međunarodna linija poslužila razvitku turizma, to očito nije važno.

NIje ovo prva "čestitka" HŽ-a. Već se prije naveliko reklamirao brzi nagibni vlak ICN od Zagreba do Varaždina preko Koprivnice. I taj je vlak jedno vrijeme i vozio, da bi onda gotovo šutke bio uklonjen i zamijenjen običnom, nenagibnom kompozicijom. Očito eto sjeverna Hrvatska nije dovoljno "dobra" za superultramodernu nagibnu kompoziciju najsuvremenijeg voznog parka Hrvatskih željeznica.

A da ne spominjem da se jedno vrijeme pričalo da ona famozna autocesta Zagreb- Goričan zapravo treba prolaziti pokraj Koprivnice. Koja se eto, stjecajem nekih okolnosti, nalazi na križanju tih silnih međunarodnih koridora (a tamo je i Podravka). Za ovo sam čuo iz druge i treće ruke, i nemam konkretnih dokaza, ali znam da se jedno vrijeme ta opcija ozbiljno spominjala: da autocesta za Mađarsku ide kroz Koprivnicu. Da se to realiziralo, cijela varaždinska regija i Međimurje ostali bi bez svih međunarodnih prometnih veza. Srećom, to nije tako, i danas autocesta prolazi kroz Varaždin i Međimurje.

Ali očito je da je nekome u interesu (ili smišljeno, ili zbog nesposobnosti, nemam pojma - ali kao što reče jednom onaj prosvjednik, ja ne nudim nikakve razloge, ja tražim rješenja) prostor sjeverne Hrvatske gospodarski i politički jednostavno zanemariti. U svakom slučaju, kakvi god razlozi bili, posljedice bi mogle biti znatne. Država koja zanemaruje svoj de facto najvrjedniji i najrazvijeniji gospodarski prostor (a područje na potezu Čakovec- Varaždin- Zagreb jedno je od najrazvijenijih u HR, sviđalo se to nekome ili ne), nije država koja zna gospodariti svojim resursima.

Tko je glasao

Evo, još mi nešto palo na

Evo, još mi nešto palo na pamet, s obzirom na skorašnje svjetsko prvenstvo u rukometu. Gosti iz smjera Mađarske, ali i iz drugih smjerova, mogli bi komotno putovati vlakom do Varaždina - kad bi takva linija postojala.
No o tome se očito nije razmišljalo.

Tko je glasao

Program razvoja HŽ-a

Program razvoja HŽ-a usvojen u Saboru. Iz njega je bilo vidljivo da se pruga Zagreb-Zabok-Varaždin-Čakovec-Kotoriba iz međunarodne pretvara u lokalnu.
Predviđena rekonstrukcija samo na potezu ZG-Zabok. Dalje ništa. Ostaje "cug" kojega zastupnik Vincelj iz Krapine trčeći uz njega prestigne i ostavi na 8 kilometara.
Sav promet iz ČK i VŽ preusmjerava se na prugu Koprivnica-Zagreb.
U tom programu, rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosjeka na dionici VŽ- KOP- planira se "oko 2020".
Sve što ti pišeš pa i puno više od toga rečeno je u Saboru. NI JEDANA ŽUPANIJA sjeverne Hrvatske nije imala primjedbe na Program.
Dakle, definitivno i Čakovec i Varaždin ispadaju iz međunarodnog koridora i postaju tek lokalni kolodvori. I tako najstarija pruga u Hrvatskoj polako ali sigurno odlazi u povijest. Na tvoju i moju žaost.

Tko je glasao

E, pa to me zanima, zašto

E, pa to me zanima, zašto nije bilo većih prigovora? Meni je to jednostavno neshvatljivo!

Tko je glasao

"Meni je to jednostavno

"Meni je to jednostavno neshvatljivo!"
Jesi li ikada ikoga od njih vidio u vlaku?
Jesi li ikada čuo za neki suvisli stav, prijedlog ili prigovor Zajednice županija?
Ja sam uvjeren da ni jedan župan ne zna za ovaj Program.

Tko je glasao

Ja sam samo čuo za press

Ja sam samo čuo za press konferenciju trojice župana tamo negdje još u ljetu....a press konferenciju je lako organizirati, broji se kao "politička aktivnost", a ne mora vrijediti baš ništa.
Isto tako znam da zastupnici imaju besplatan prijevoz tim vlakom (ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom) /pa eto, sve plaćaju porezni obveznici).
U svakom slučaju, žalosno. ALi najžalosnije je što to nije ništa čudno, potpuni nedostatak ikakve strategije, a kad je i ima, onda je napravljena katastrofalno.

Tko je glasao

ALi najžalosnije je što to

ALi najžalosnije je što to nije ništa čudno, potpuni nedostatak ikakve strategije, a kad je i ima, onda je napravljena katastrofalno.

"Razvitak" i praksa Hrvatske zadnjih 40 godina su strateški i po konkretnim djelovima dosljedni, uključujući i ukupnu željeznicu i nešto, bez dvojbe, kao model svjetski iznimno i kao tako tretirano.

Strateški:
- uklanjanje svih pojava i ljudi koji nešto misle i znače, uključujući tehnologije, kulturu, obrazovanje i razno što je imalo širi ugled. Prvi val je bio uklanjanje Holjevca u Zagrebu 1966.g. i svega u Zagrebu, drugi val nakon 1971.g. po cjeloj Hravatsko a ostalo permanentno;
- samo upravljanje na zajednički i tuđi račun, kojeg karakterizira da uopće nije važno šta nego je važno što više toga bez kraja i sudjelovanje u tome, naročito uživanju i raspodjeli;
- svjetski faktor sudjeluje u tome a dalje bez ikakve namjere u vezi toga se rađaju i razvijaju sve pojave forsanja, mode, postmodernizma, tzv. kapitalni projekti i masovke a la veliki biznis sa stanovima za 30 % društva i razno, uključujući da su ceste i auto-putovi nedoljiva magija, kao i sva mistika i magla koja malo odvlači pažnju i pomaže samoobmane i obmane ...

Konkretno, sve svjetski rekordno bez konkurencije:
- stalno napuhivanje planova i svega;
- stalno mijenjanje propisa, poreza, tumačenja, primjena ... tako da partija, avangrada i šire elitne snage pomoću toga istoga mogu stalno obarati svjetske rekorde do stupnja nadrealističkih čuda a ostalo i ako šta uspije stalno je beznadežno ispod površine revolucije i diše na škrge u području krajnjeg gađenja, dužničkog ropstva, tretmana ...;
- i nakon utrošenih više od 1.000 mlrd kuna i dobiti preko 500 mlrd kuna, po raznim područjima od posebnog interesa nema škola za djecu niti ičega u mabijentu beskrajnih vikendica dok i najvećim stambenim naseljima po Zagrebu nema ama baš ničega, ni staze, ni klupe, ni poštanskog sandučića, ni dječjeg igrališta, nravno ni vrtića ....;
- a tzv. kapitalni projekti, uključujući najslavnije dionice auto-cesta, i nakon utrošenih 3.000 mlrd kuna i dobiti preko 1.500 mlrd kuna nema ni jednog koji cjelovito zadovoljava kriterije minimalizma, pri čemu su jako in i najbolji oni koji u beskraj etapa omogućuju to više milijardi i dobiti, tzv. problemi a koji su najizdašniji izvori napretka;
- sva zajednička sredstva stanova, uključujući prethodne generacije i nerođene nasljednike, su ne samo sve uzeto nego se kroz razne derivate proizvelo i proizvodi još toliko rezidencija, vila, vikendica i raznih kompleksa;
- najslobodniji i najprofitabiliniji dio u svemu tome su poslovu u visokom obrazovanju, obzirom da vodeći akademski odličnici to vode i kreiraju i za društvo pa su bez problema proširili tzv. akademske slobode i pravila samo upravljanja na sve što rade i troše, iako je to formalnopravno debelo nezakonito;
- glasanje za sve sključno na razini svi 100 % za, stvarna opredjeljenost obrazovanih i elitnih snaga te moće navike, inercije i automatiziranost na razini izand 90 %, prožetost masa izand 50 % ...

Dakle, iako strategije nema, ona je čvršća i dosljednija nego igdje.

I konačno, zadnje ali ne kao zadnje, ovih mjesec dva moda se konačno mijenja - blagovijesti svjetske krize povjerenja i modnih promjena su pomogli odavajanju i orjentaciji na normalno poslovanje i razmišljanje, povjerenje, ljubav prema raznom pa i poslovanju.

Tko je glasao

Dok god u Upravi i vodstvu

Dok god u Upravi i vodstvu Hrvatskih željeznica budu sjedile političke vodene glave i nesposobnjakovići koji su plaćeni za nerad i nered u željezničkom prometu i koji za ništa nisu odgovorni, bit će ovako kako je!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Željeznica doživljava

Željeznica doživljava svoje ponovno rođenje u Europi. Najjeftinije, najbrže, najsigurnije i najkomotnije prijevozno sredstvo. Zar bi Francuska, Švicarska, Njemačka i Austrija ulagali u razvoj željezničkog prometa da to nije tako. Vožnja između dva srednje udaljena europska grada željeznicom je neusporedivo prihvatljivija od vožnje avionom.

Ovaj dnevnik čitam iz Klanjca.
Željeznička pruga Zagreb, Harmica, Klanjec, Kumrovec 5 godina propada, jer Slovenci smatraju da je oko 300 metara pruge na njihovom teritoriju. U pravu su. Zaista u jednom dijelu (kod Venteka- restoran Zelenjak), pruga prelazi na slovensku stranu. Mjesec dana bilo bi dovoljno da se napravi "bypass". Klanjec, nekada središte obrta, lake industrije i središte duhovnosti, pa i državnosti polako utihnjuje, a komunikacijska izoliranost jedan je od bitnih razloga. U toj komunikacijskoj tragediji dobra je posljedica što je ostala netaknuta arhitektura i duh naroda. Kada mi dođu Štef i Joža ujutro s primjedbom da mi krov prokišnjava, onda znam da je s krovom sve u redu. Došli su da se družimo uz gemišt, a primjedba je bila samo alibi. To je dobra strana komunikacijske izolacije. Ljudi su ostali ljudi. Sada zamislite nekog prokletnika s stranačkom iskaznicom i novcem od pretvorbe koji bi od te ljepote Hrvatskog zagorja napravio objekt od "nacionalnog interesa". Dobro je da je Hrvatsko zagorje brdovito. Ne možeš napraviti golf teren, a da ti se pogrešno napucana loptica ne nađe u Sloveniji.

Prometna izolacija ima dakle i pozitivnu posljedicu. Izolacija, koja je ipak privremena, pomaže da se lakše prebrodi jedno povjesno razdoblje koje je srećom ipak na izmaku.

Tko je glasao

Sa većinom iznesenog se

Sa većinom iznesenog se slažem. Isto tako i sa komentarima nemesis i Skvikija. Uz Skvikijev komentar jedno dodatno pitanje: jesi li kada probao vlakom (tj. javnim prijevozom) doći iz Zaprešića do Prečkog? Znaš li koliko ti vremena treba vlakom a koliko autom?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Što je sada Delgado? Ovakve

Što je sada Delgado? Ovakve plahtetine Vam se sviđaju? Ili Vam se sviđa Hyeronimus?

A zna li tko od Vas kako se dolazi iz Splita u Dubrovnik? Čime i koliko košta? A s otoka do kopna? Za prelazak s autom od Korčule do Orebića treba izdvojiti za povratnu kartu oko 80 kuna, a kada se stigne u Orebić, prevalilo se 2km zračne linije!! Pa sada Vi uspoređujte južnu i sjevernu Hrvatsku. A mogli ste bolje pogledati i priloženu kartu!

Tko je glasao

Nisam.Vozio sam se samo(

Nisam.Vozio sam se samo( vlakom) od Zaprešića do GK.
No poanta uopće nije u tome. Poanta je u ukidanju međunarodnih željezničkih veza, a degradacijom na lokalnu razinu posljedično i de facto otpis pruge. Za prugu od Zaprešića do Zagreba se "ne bojim" jer je to dio zagrebačkog gradskog prstena. Siguran sam da će ZG gradska uprava naći način kako tu prugu očuvati. Moj se tekst odnosi na nešto sasvim drugo.

Tko je glasao

Ma jasno. Ovo je bilo

Ma jasno. Ovo je bilo usputno pitanje.
Što si tako nervozan ovih dana? Problemi sa gastritisom zbog pretjerivanja sa kiselišem?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Je li sjeverna i

Je li sjeverna i sjeverozapadna Hrvatska osuđena od nekih aparatčika u Zagrebu na to da postane tek jedna turistička destinacija za zagrebačke goste, ili bi konačno nekome trebalo da (u)vidi da i sjeverna Hrvatska postoji na karti Republike Hrvatske?

Mislim da se tu ne radi o predumišljenom zanemarivanju naše regije, nego o jednom u nizu eklatantnih primjera nesposobnosti, neznanja, gluposti, zatucanosti i primitivizma. Hrvatske željeznice su jedan od bastiona naslijeđenog disfunkcionalnog socijalističkog upravljanja i osuđene su na propadanje ili na privatizaciju, ako stvari ostanu ovakve kakve jesu. Ne vidim da ima vremena, ideja i volje iskoristiti europske fondove za dizanje željezničke infrastrukutre na razinu koja im zasluženo pripada.

A u takvim uvjetima, privatizaciju vidim kao jedino rješenje. Jest da je ona u Velikoj Britaniji donijela više problema i da se razmišlja (ili se već i provodi, nisam sigurna) o ponovnoj nacionaiizaciji, ali je VB uređena država, za razliku od Hrvatske, gdje bi privatni interes stvari vjerojatno pomaknuo s mrtve točke. Jer gore od postojećeg teško da može biti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kak je u današnje vrjeme

Kak je u današnje vrjeme povezanost autocestama važno za razvoj jedne regije, a taj dio Hrvatske je s dve povezan sa Zagrebom mi je malo čudno takvo mišljenje o smišljenoj izolaciji s tvoje strane.

Tko je glasao

točno Skviki, samo kod nas

točno Skviki, samo kod nas je velika većina stanovništva starije dobi i ne vjerujem da se služe tim autocestama, a "sigurni" zug im sigurno puno znači!

Tko je glasao

Fumi, Imaš pref, no iz

Fumi,

Imaš pref, no iz Varaždina se može jedan stariji čovjek u Zagreb odpelat i sa regionalnim vlakom i da mu nije bitno da taj vlak bude internacionalni.

Tko je glasao

Vanjskotrgovinska razmjena

Vanjskotrgovinska razmjena samo Varaždinske županije bila je u 2006. 41 milijun euro u plusu, dok je hrvatska vanjskotrgovinska bilanca u istom razdoblju bila 5 milijuna eura u minusu.

ovo drugo su milijuni ili milijarde?

Tko je glasao

Pardon. Ispravljeno!

Pardon. Ispravljeno!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci