Tagovi

..Shame...shame..shame (rep.*)

IZVORIŠNE OSNOVE

Izražavaju?i tisu?ljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvr?enu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u razli?itim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se o?itovalo:
- u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. stolje?u;
- u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stolje?u;
- u Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stolje?u;
- u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji;
- u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije;
- u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmati?noj sankciji iz godine 1712.;
- u zaklju?cima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlaš?u, na temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda;
- u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o ure?enju odnosa izme?u Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmati?ke sankcije iz godine 1712.;
- u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o raskidanju državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije;
- u ?injenici da odluku Narodnoga vije?a Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918. godine), poslije (3. listopada 1929. godine) proglašenoj Kraljevinom Jugoslavijom, Hrvatski sabor nikada nije sankcionirao;
- u osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji;
- u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašisti?kog vije?a narodnog oslobo?enja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalisti?ke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunisti?kog sustava i promjena me?unarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izra?enom voljom potvrdio svoju tisu?godišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlu?nost i spremnost za uspostavu i o?uvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.
Polaze?i od iznesenih povijesnih ?injenica, te op?eprihva?enih na?ela u suvremenu svijetu i neotu?ivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodre?enje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uklju?uju?i i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost me?unarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika autohtonih nacionalnih manjina: Srba, ?eha, Slovaka, Talijana, Ma?ara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jam?i ravnopravnost s gra?anima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN i zemalja slobodnoga svijeta.
Poštuju?i, na slobodnim izborima odlu?no izraženu volju hrvatskoga naroda i svih gra?ana, Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jam?e i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava ?ovjeka i državljanina, te promi?e njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

II. TEMELJNE ODREDBE

?lanak 1.

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem.

?lanak 2.

Suverenitet Republike Hrvatske neotu?iv je, nedjeljiv i neprenosiv.
Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim podru?jem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zra?nim prostorom iznad tih podru?ja.
Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s me?unarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim podru?jima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga podru?ja do granica sa susjedima.
Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlu?uje:
- o ure?ivanju gospodarskih, pravnih i politi?kih odnosa u Republici Hrvatskoj;
- o o?uvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
- o udruživanju u saveze s drugim državama.
Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavaju?i suvereno pravo da sama odlu?uje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.

?lanak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava ?ovjeka, nepovredivost vlasništva, o?uvanje prirode i ?ovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestrana?ki sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tuma?enje Ustava.

?lanak 4.

U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na na?elu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograni?ena je Ustavom zajam?enim pravom na lokalnu i podru?nu (regionalnu) samoupravu.
Na?elo diobe vlasti uklju?uje oblike me?usobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.

?lanak 5.

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

?lanak 6.

Tagovi

Komentari

Shame...

" NE TREBA RUŠITI VLAST..

…tko će prvi krenuti rušiti SISTEM…protu sistemskim djelovanjem..

.tj Stvaranjem NOVOG I PRAVEDNOG SISTEMA..za sve građane HR" -citat
~~~~~~~~~~~~~~~

Zanimljivo (i tocno) opisujes situaciju u zemlji.....Samo Ucenice moj zaboravljas jednu sitnicu, a to je da PRAVEDNI sistem NE POSTOJI.... postoje samo pravedniji sistemi...

a druga je sitnica - TKO CE PRVI KRENUTI rusiti sistem? jel' imas ideju?

Tko je glasao

..postoji sistem...

..postoji sistem..sadržan u 10 zapovijedi..

.-.a što se ljudotine toga ne drže..to je ..nešto drugo..

..ja sam u stanju..za tri dana...srušiti "hram" poganske vlasti u hrvata..

..i sazidati novi..

.sve u tri dana...

..ali srca u hrvata nisu zrela..za to..niti to žele učiniti..
..većina naroda ..samo je "ljubomorna " na ove kaj su se potkožili..
.i žele biti na njihovom mjestu...a ne da se U ISTINI proslavi ime GOSPODNJE

..još se uvijek masovno svaki dan..klanjaju bogatstvu..

.tak da je iz riznice naroda...jako teško naći čovjeka ..

..čak i svjetiljkom usred bijela dana...

..jer se većina klanja bogatstvu svaki dan..
..
"JA..JA ...JA..SAMO JA..." ..JA moram SVE imati..pod svaku cijenu..

..pa kad se sve zbroji i oduzme..

..Hrvati zaslužuju ovakvu vlast...jer je ona " Preslika " duhovnog stanja u hrvata..

..klanjati se knezu ovog posrnulog svijeta...nije dobar put..

..NO ...danas živimo u posebnom dobu...DOBU BESKRAJNOG BOŽANSKOG MILOSRĐA
..MILOSRĐA..koje će spasiti mnoge...grješnike...
..koji se iskreno pokaju ..i uđu u to MORE...SPASA..

..Vjeruj..JEDINOG SPASA ZA POSRNULO ČOVJEČANSTVO..

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci