Tagovi

Savez Stanara u Ministarstvu Pravosu?a

Državni tajnik u Ministarstvu pravosu?a Dražen Bošnjakovi? sa suradnicima primio je predstavnike Saveza udruga stanara Hrvatske.
Predstavnici stanara upoznali su državnog tajnika i njegove suradnike s
iznimno teškim stanjem ove kategorije stanara – nositelja stanarskog
prava – koji žive u tzv. privatnim neuseljivim stanovima i koji su zakonski diskriminirani,te kao posljedica toga žive pod stalnim stresom,?esto
šikanirani i maltretirani od vlasnika,te provode zadnje godine života u
strahu, neizvjesnosti i u sudskim sporovima, što ih iscrpljuje fizi?ki,psihi?ki
i materijalno.
Državni tajnik upoznat je i s ?injenicom da je Ustavni sud RH, na sjednici održanoj 20. lipnja 2007,utvrdio da ukidna odluka Ustavnog suda
od 31. ožujka 1998. još uvijek, (ni nakon 10godina) nije provedena,da se
vode brojni postupci pred sudovima o tužbenim zahtjevima vlasnika
stanova, o iseljenju „zašti?enih“ najmoprimaca, a da u Zakonu o najmu stanova nisu utvr?ene predpostavke tog iseljenja;da ni sam Ustavni sud
ne može meritorno odlu?ivati o ustavnim tužbama jer ukidna odluka Ustavnog suda nije provedena.Ustavni sud u svom izvješ?u podsje?a Hrvatski sabor iVladu RH da su odluke Ustavnog suda obavezatne, te da su sva tijela državne vlasti dužna provoditi odluke Ustavnog suda.
U Izvješ?u Ustavnog suda se tako?er utvr?uje da je postoje?a normativna situacija s ustavno-pravnog stajališta neprihvatljiva i nedopustiva,te da jedino zakonodavac(tj.Hrvatski sabor) donošenjem odgovaraju?ih izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova može urediti sporne pravne odnose na na?in koji ?e osigurati jednakost svih pred zakonom.
Predstavnici stanara su tako?er upoznali državnog tajnika s ?injenicom da je Me?unarodni ugovor o pitanjima sukcesije zemalja bivše SFRJ ratificiran u Hrvatskom saboru,3. ožujka 2004. od Predsjednika Republike Hrvatske,Stjepana Mesi?a.
Aneks G tog Ugovora propisuje da se sva prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u državi sljednici na koju su gra?ani imali pravo na dan 31. prosinca 1990. godine priznaju,vra?aju i zašti?uju od država sljednica, te da se bilo kakav prijenos prava u?injen prisilom smatra ništavnim.U ?lanku 6.Aneksa G propisuje se da ?e se doma?e zakonodavstvo svake države sljednice glede stanarskog prava primjenjivati jednako na sve osobe koje su imale to pravo bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
Državni tajnik i njegovi suradnici upoznati su s ?injenicom da ni nakon 4 i pol godine od ratifikacije Ugovora o pitanjima sukcesije... Vlada Rh i nadležna Ministarstva nisu poduzeli potrebne mjere kako bi se promjenila na?ela iznjeta u Aneksu G Ugovora o pitanjima sukcesije.
Državni tajnik je obe?ao predstavnicima Saveza udruga stanara da ?e stupiti u kontakt s Ministarstvom za zaštitu okoliša,graditeljstva i prostornog ure?enja (koje je formalno nadležno za ovu kategoriju stanara,tj.oko 15 000 gra?ana) te da ?e vidjeti šta se može u?initi kako bi se ovaj problem što prije riješio.
Želimo posebno naglasiti da su najviši obnašatelji vlasti u RH nebrojeno puta upoznavani s ovim problemom.pa ipak se njegovo rješenje stalno odlaže bez ikakvog valjanog razloga.
I sam Predsjednik RH Stjepan Mesi?, u emisiji „S Predsjednikom uz kavu“, 21. velja?e 2005.godine na Hrvatskom radiu,rekao je:"Pa svakako da se radi o diskriminiranim gra?anima. Usuprotno nas nitko ne može uvjeriti....Država to pitanje mora riješiti,jer pred zakonom moraju svi biti jednaki,a ovdje o?ito nisu jednaki...O?ito je da je zakon invalidan i tu država mora intervenirati...Zakon mora biti pravedan."

I mnogi ugledni saborski zastupnici govorili su u Saboru o postoje?oj zakonskoj diskriminaciji.

Željka Antunovi? (SDP), rekla je na sjednici Hrvatskog sabora od 29. sije?nja 1999. :
„uveli smo diskriminaciju nad nekim nositeljima stanarskog prava kojima je osporeno pravo privatizacije stana na kojem su imali stanarsko pravo
potpuno jednako kao i mnogi drugi kojima je pružena prilika...da svoj stan otkupe. .....
SDP se oduvijek izjašnjavao kao zagovornik rješenja po kojima svim stanarima treba pod istim uvjetima omogu?iti otkup stana,a vlasnicima osigurati tržišnu naknadu."

Mato Arlovi? (SDP) na istoj sjednici rekao je : „mene upravo raduje današnja rasprava jer ve?ina kolega se u svojoj raspravi vratila na na?elna polazišta koje sam osobno zastupao ve? kod prve rasprave o stambenoj reformi 6. i 7. prosinca 1990.godine. .....
" Dva su osnovna na?ela,prvo da se isprave stare nepravde, a ne u?ine druge,drugo,da se svim nositeljima stanarskog prava osigura pravo na otkup stana,a naravno bivšim vlasnicima, njihovim nasljednicima naknada po tržišnim vrjednostima za ono što im je bivši sustav oduzeo."

Na sjednici Hrvatskog sabora od 29. sije?nja 2003. Vladimir Šeks me?u ostalim je rekao :
„Mislim da trebamo razmatrati ovu situaciju sa stanovišta socijalne pravde kao vrhovnog na?ela i u skladu sa.... Rezolucijom1096 Parlamentarne skupštine Vije?a Evrope prema kojoj imovina koja je bila nezakonito i nepravedno oduzeta treba biti restituirana izvornim vlasnicima ako je to mogu?e u?initi bez kršenja prava sadašnjih novih vlasnika ....ili prava stanara."

Jadranka Kosor je tom prigodom rekla „Ja mislim da temeljno na?elo u traženju rješenja problema o kojem upravo sada raspravljamo mora biti prije svega u?initi sve da se ve? po?injene nepravde isprave i drugo ne ?initi druge nepravde. ..... Ustav štiti pravo vlasništva ....me?utim isto tako je jasno da Ustav štiti dom;da je obitelj pod posebnom zaštitom države"

Damir Kajin (IDS) je tada rekao : „Ne možemo gospodo ispravljati nepravde ?ine?i nove nepravde....politi?ka vlast ne smije privatno vlasništvo omalovažavati, ali ne smije pred njim klanjati jer ono nije i ne može biti svetinja i zbog njega se ne može žrtvovati konkretan ?ovjek.
Ja ?u vas poštovana gospodo ... podsjetiti da ste još 1993. godine ...... potpisali sa Savezom udruženja stanara Hrvatske Deklaraciju u kojoj ste zahtjevali:
1) jednakost pred zakonom svih stanara nosioca stanarskog prava iz bivšeg društvenog sustava bez obzira na porijeklo stana;
2) mogu?nost otkupa stana za sve nosioce stanarskog prava“

Tom prigodom Ivo Lon?ar (nezavisni zastupnik) je rekao : „Gdje ?e i?i ti ljudi gospodine doministre? Oni su u svojim stanovima prema mom dubokom uvjerenju. Tu su proživjeli cijeli život. Tu su njihove uspomene. Oni su mnogo novca potrošili u adaptaciju tih stanova. Mnogo se toga u životu može kupiti novcem ,ali uspomene se ne mogu kupiti ni?im.
Kako može biti tu?i stan ako ?ovijek u njemu provede cijeli svoj život, ako u njemu provede 40, 50, 60, godina ? ....... oni nisu mogli dobiti drugo stanarsko pravo ,nisu mogli dobiti kredit za kupnju stana jer se smatralo da je njihovo stanarsko pitanje rješeno.
Kako riješiti ovaj problem? Po mom dubokom uvjerenju, bez ikakvih ograda, odmah treba dopustiti svim zašti?enim najmoprimcima otkup svojih stanova, a vlasnike tih stanova obeštetiti novcima
svim zašti?enim najmoprimcima otkup svojih stanova, a vlasnike tih stanova obeštetiti novcima od prodaje društvenih stanova."
http://soric-b.tripod.com/sp/id10.html
http://soric-b.tripod.com/sp/id12.html

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci