Tagovi

Samoupravljanje, ali kriti?ki

Neki od korisnika Politike, poput ve?ine ljudi zadnje polovine prošlog stolje?a misle da je samoupravljanje bilo nešto dobro i veliko. Vidio sam i to da ga neki smatraju oblikom neposredne demokracije, što je možda i opravdano, ali ne mora i biti dobro.

Radi što ve?e uspješnosti teku?e politike, mislim da je potrebno raskrstiti s iluzijama o samoupravljanju, isto kao i sa iluzimama o valjanosti fašizma ili komunizma (koje , da budem eksplicitan i jasan, ne trpam u isti koš).
Društveno samoupravljanje, kojeg sam ja u ono vrijeme ?esto i sasvim otvoreno nazivao samoizrabljivanjem, nastalo je kao odovor na krizu gra?anske liberalne demokracije sa jedne strane i pretvrdog socijalisti?kog dirižizna u tzv. komunisti?kom bloku, i umjesto da bude korektivni korak pokazalo se kobnim.

Ve?ina se ?itatelja još dobro sje?a samoupravljanja i fraza koje su ga predstavljale kao nekakav jugoslavenski specifikum ili “tre?i put” - nešto izmedu kapitalizma i centraliziranog državnog socijalizma. “Tople” lijeve ideologije Zapada i Istoka hvalile su ga kao društveni i ekonomski ustroj koji ima veliku budu?nost.

Objektivno gledaju?i, samoupravljanje je bio jedan veliki ekonomski, društveni i civilizacijski regres, koji se zasnivao baš na zaboravu ili zanemarivanju jedne od najve?ih civilizacijskih tekovina - podjele rada - koja je razlu?ila radnike od managera i koja je upravo na osnovu njihovog razlu?ivanja i specijalizacije postigla visoku ekonomsku i društvenu efikasnost. Rezultat visoko razvijene podjele rada dao je talentiranom manageru pravo da upravlja poduze?em, a talentiranom radniku mogu?nost da upravlja radnim strojem i proizvodi kvalitetne proizvode. Svatko je radio ono što je najbolje znao, a svi skupa predstavljali su jedan nenadjebivi team ili organizam.

Samoupravljanje je ukinulo sve to, i od onog jadnog i umornog radnika tražilo da se ponaša kao svestrano razvijena individua, tj. da ostavi svoj stroj i svoj posao, te da ide na “Zbor radnih ljudi” upravljati poduze?em, tj. baviti se poslom za kojeg nije bio ni spreman ni sposoban i o kojem nije ništa znao. Manager je s druge strane morao gubiti dragocjeno vrijeme u natezanjima s radnicima i slušati njihovu volju i onda kad je ona vodila poduze?e u propast, jer su oni bili zakonski vlasnici poduze?a.

Zar je neka takva “samoupravna radna organizacija” mogla konkurirati nekom kapitalisti?kom poduze?u!!??

To famozno samoupravljanje koje je lukavo bilo izvikivano kao veliki civilizacijski napredak i humanizacija ekonomske djelatnosti bilo je ustvari povratak na onakav na?in rada i upravljanja kakvog su imala plemena u vrijeme neolitske civilizacije, gdje nije bila provedena društvena podjela rada i gdje je svaki pripadnik plemena morao znati raditi sve što je bilo važno za njegov vlastiti opstanak i za opstanak plemena, uklju?uju?i tu i upravljanje životom i op?om djelatnoš?u plemena. Tzv. “Zborovi radnih ljudi“ bili su moderna verzija plemenskih skupština. A samo samoupravljanje nije moglo nastati nigdje drugdje nego na podru?ju neoneolitske civilizacije. Slavenski dio Balkana bio je, dakle, idealno mjesto za upravo takav civilizacijski regres, jer tu su najsnažnije, a ujedno i najsuptilnije skrivene ontoklasti?ke tendencije i težnje za održanjem neolitskog mentaliteta.

Nasuprot E. Durkheimu, koji je izvanredno jasno i to?no pokazao kako je podjela rada pretvorila mehani?ke ljudske skupine u razvijene društvene organizme, naši su samoupravlja?i djelatno pokazali, kako se ti društveni organizmi pretvaraju natrag u primitivne mehani?ke skupine - neo-plemena.

Svestrano obrazovane i razvijene individue bile su ideal jednog specifi?nog, minulog vremena – vremena sinteze civilizacijskog razvoja. Za potrebe današnjeg ?ovje?anstva i ostvarenje njegovih ciljeva - u vremenu epiteze - potrebne su svrsishodno, a ne svestrano obrazovane individue.

I kad se danas traži da se svestrano obrazovanje svestrana razvijenost individua postavi kao cilj svekolikog djelovanja i postojanja, onda to nije ništa drugo do zlo i antipovijesnost, ontoklasti?nost pod maskom humanosti. To je samo, na eufemisti?ki, fiškalski na?in izražena ona izreka kojom se iskazuje krajnja sebi?nost: – “Poslije mene potop!”- a za moralno-duhovni temelj svoje djelatnosti uzimaju ju ljudi kojima ni na kraju pameti nije ?injenica da je društvo, nacija ili pak vrsta temeljni i najvažniji oblik ?ovjekovog postojanja, a ne smrtna individua, pa bila ona i najsvestranije, gotovo božanski obrazovana i razvijena.

Još nešto. Otkad god postoji ?ovjek na ovoj zemlji, uvijek je stanovito žrtvovanje ciljevima društva ili ciljevima vrste bila dužnost individua. Kroz to se ostvarivao smisao i njihovog vlastitog, individualnog života. I individue i narodi oduvijek su bili, a vjerojatno ?e i nadalje biti, samo živo sredstvo za ostvarivanje ciljeva vrste.

Pravo individua i naroda bilo je to da budu pravedno nagra?eni raznim dobrima: slobodom, bogatstvom, ugodnostima, ugledom, poštovanjem, sre?om ili slavom... srazmjerno njihovom doprinosu ostvarenju ciljeva društva ili ciljeva vrste. Pravedna, humana i napredna društva, u svom vremenu bila su ona koja su svoje unutrašnje subjekte (individue, grupe, slojeve, profesije, klase...) nagra?ivala u skladu baš sa tim, gornjim pravilom.

Svrsishodno obrazovanje, svrsishodna razvijenost i svrsishodna ograni?enost djelatnosti individua uvjeti su dovoljno visoke efikasnosti i uvjeti za sticanje dobre, bogate nagrade za doprinose ostvarivanju ciljeva vrste ili društva. Ta, svrsishodna razvijenost i svrsishodna ograni?enost djelatnosti tako?er je uvjet za osloba?anje golemog slobodnog vremena u kojem ?e se individue mo?i posve?ivati ?emu god budu željele, pa bila to i sama ona “svestrana razvijenost”, o kojoj se jako puno pri?alo baš u vrijeme komunizma i samoupravljanja, i koja – da budemo potpuno jasni - ima veliku vrijednost, ali ne kad se postavi kao neposredni cilj društvene djelatnosti i postojanja uop?e, kao što je htio Marx i kao što se ?inilo u vrijeme komunizma.

Evo još jedne stvari koja ne baca baš najbolje i najljepše svijetlo na to famozno samoupravljanje.

Ustavom SFRJ iz 1974 i ZUR-om – Zakonom o udruženom radu, na osnovu kojeg je utemeljeno društveno i radni?ko samoupravljanje, kaže se: ”da radnici u organizacijama udruženog rada – OUR-ima trebaju raditi zbog toga da bi svojim radom zadovoljavali potrebe društva.”

U Spartanskim i Kretskim ustavima iz klasi?nog gr?kog razdoblja kaže se tako?er da državni robovi, heloti i penesti moraju raditi za Spartansku ili Kretsku državu.

Ne znam to?no kako su status i funkcija državnih robova bili odre?eni u Rimu, ali vjerojatno je da je to odre?enje bilo vrlo sli?no.

Eto, spomenute zakonske odredbe iz Ustava SFRJ i ZUR-a najbolje pokazuju da se onom velikom galamom o naprednosti i humanosti samoupravljanja samo skrivao, odnosno maskirao povratak na ropstvo.
Usporedite spomenutu samoupravnu odredbu sa slijede?om:

Radi i brini se za svoje interese i ostvaruj svoje ciljeve, ali smiješ to ?initi isklju?ivo na na?in kojim istovremeno doprinosiš i ostvarivanju ciljeva društva i ciljeva ljudske vrste.

Eto, nije o Ustašama i Partizanima, niti o Jasenovcu ili Blajburškom incidentu, ali ?e netko možda ipak pro?itati.

Petrus

Komentari

SAMO ODLUČIVANJE KAO PRIRODA ČOVJEKA

Kada Čovjek pogleda životinjske vrste, onda odmah lako vidi da im je Prirodno ponašanje SAMO ODLUČIVANJE (i djelovanje u skladu s time) unutar zadanog Mogućeg Prostora Djelovanja.

Kada promatramo Čovjeka u njegovom Intimnom Osobnom Prostoru = onda nam je svakome očito da SVATKO OD NAS ima potrebu SAMOSTALNO ODLUČITI o tome što želi činiti. SAMOODLUČIVANJE kao najviši MOTIVACIJSKI FAKTOR SLOBODE (unutar mogućeg prostora djelovanja).

Svi koji se bave proučavanjem djelovanje Grupe ili formiranjem Timova uvijek će kao jedno od najmoćnijih alata koristiti SLOBODU ODLUKE i DJELOVANJA pojedica (unutar mogućeg i zadanog područja).

SAMO ODLUČIVANJE i SAMO UPRAVLJANJE i SAMO DJELOVANJE je PRIRODNI PORIV svake ljudske jedinke.

Petruse[:o)
Samoupravljanje je dobilo Nobelovu nagradu (sa malim zakašnjenjem istina) i prema tome tvoj zaključak je manjkav.
Ima jedan MISAONI 'BUG' - nešto kako misaoni virus.
Memetska crna rupa.:o))
Podcjenjivanje većine koja je pametnija od onoga što si '''elita''' zamišlja.

Samoupravljanje ili Charly Chaplin koji BEZ MOZGA ZAVRĆE ŠARAFE!?
To su jedine istinske dvije moguće paradigme.
Sve ostalo između su samo permutacije.
(uključujući kinesku dječicu i ostale...)

Samoupravljači su napravili prvi Torpedo i prve prekooceanske brodove od 100m iz dva dijela spojene u moru... itd.
SLOBODA UPRAVLJANJA SVOJOM SUDBINOM (i svime unutar mogućeg osobnog prostora djelovanja)...

DuorPula@gmail.com
SAMO UPRAVLJAČ
SAMO POPRAVLJAČ
SAMO ODLUČIVAČ
SAMO MISLAČ
:o))

Tko je glasao

Čitaj malo i razmisli

http://www.scribd.com/doc/38148601/Termomehanika

http://dl.dropbox.com/u/1579841/samoupravljanje.pdf

Evo malo uči...idem slikati Tvornicu ulja,Kraš,Auto Dubravu,Ghetaldus,...odite k vragu kaj ja sve moram!!!

Tko je glasao

Shvatiti ozbiljno

Gospođo Kavalli, Kad ovak egzaltirano pišete, mislim da Vas nitko ne može i neće shvatiti ozbiljno..

Tko je glasao

Suma sumarum,

Ljudi, možemo li ovako?

Samoupravljanje i samoupravni socijalizam, iako nam je ostao u srciu, slično kao sjećanje na prvu ljubav (ta sami smo kreirali društvo, koje i pored toga što nije bilo dobro, nije bilo niti loše ili nehumano, ali nije moglo opstati), dakle i pored toga (te simpatije) moramo, na osnovu zgoljnog razuma ustvrditi da nije bilo zadovoljavajuće dobro.
Srušili smo ga, međutim, pomoću nečega što je puno gore, teško podnošljivo i ne baš za pohvalu, nego više za ruglo.

No, to su bile samo dvije etape na našem putu.

Rekao sam "na našem"

Greška.

Samoupravni socijalizam je bio svjetski projekt, svjetska intencija koju je praktično osmislilo nekoliko dotada anomimnih naroda, u nekoj vukojebina country zvanoj Jugoslavija - na "brdovitom Balkanu. Nitko se nije usudio u praksi realizirati tu intenciju ljudske vrste osim nas,. I premda smo pogriješili (prvi mačići bacaju se u vodu), povijest će nas bilježiti velikim zlatnim slovima.

Samoupravni socijalizam bio je greška, ali ne i grijeh.

No ono što je došlo poslije njega nije bila greška, nego strašan defekt, i još više grijeh , za koji smo odgovorni i mi, sudionici i sučesnici pokušaja da stvorimo održivi socijalizam, te volje i želje da se svjetska povijest i razvoj civilizacije nastave kroz nešto takvo kao što je samoupravni socijalizam.

Rukovodili smo se lijepim i plemenitim željama i zavaravali iluzijama.

Imamo li snage priznati da smo dva puta pogriješili?

Jesmo li dobvoljno ljudi da pokušamo popraviti te greške.

Da li je u nama još živ onaj temeljjni instinkt koji nam govori samo : naprijed, naprijed !

Da li oni mlađi među nama misle da bi možda bilo dobro okušati svoje snage i sreću i po treći put. ?

Treća sreća, kažu ljudi.

Uostalom, što možemo izgubiti.?

Pogledajte one zakone u Hrvatskom testamentu. To je oruđe za uspješno stvaranje nečega o čemu su oduvijek sanjali i govorili proroci i svi plemeniti i mudri ljudi, a i više od toga.

Vaš Petrus

Tko je glasao

Ja tak ne mislim

Lijepo razmišljanje o samoupravljanju. No puno zabluda i nepoznavanja. 43.godine života proveo sam u tom komunističkom društvu a 20 u ovom divnom poduzetničkom liberal-kapitalizmu. Ikaj se sad dogodi. Izvučeš ono grdo iz samoupravljanja i popljuješ ono kaj je vrijedilo. Ako to isto učiniš i s ovih posljednjih 20 godina dobiješ još manje. U tom samoupravljanju narod je nešto stvorio. U kapitalizmu kreativni menađeri to rasfučkali.
I kaj sad imamo. Nemoj mi samo reči da imamo državu. Tak bi i oni u "banana državama" mogli reči da imaju države. Teško je o nečem govoriti što dovoljno ne poznaješ i ne proživiš. Zbog toga onda halabuka na tebe i tvoj dnevnik. Nije baš sve tak bilo kak ti pišeš.
Mnogima je onda bilo dobro. Sada je to samo nekima.

Tko je glasao

Nostalgija

U samoupravnom sistemu...crnčio sam rado,
priglup od rođenja...no, tijelo bješe mlado.
Nakon godinica par...odoh preko grane,
da poližem slatke...samoupravne mi rane.

Ostao sam tamo...relativno kratko,
sve što sam ušparo...ovdje drpnuli su glatko.
Sad nostalgičari traže...sistem stari da se vrati,
da ovce poput mene...opet pljačkaju... Hrvati.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ko u plodnoj vodi...u sistemu tom se roni,
al pupčana ti vrpca...na uzbunu ... zvoni!

Tko je glasao

samoupravljanje i dječja kolica

Evo primjera jedne odluke samoupravljača:
država je odlučila popraviti svoje nagrađivanje rada u tekućoj godini te povećati iznos, za tada stvarno mizerne plaće, unatrag za proteklih devet mjeseci. Stigao je novac za tu namjenu.
Neposredno nakon toga, otišla sam na porodiljni dopust započet mjesec dana prije rođenja djeteta, a planirani iznos odlučila sam "namjenski" utrošiti za kupovinu dječjih kolica, jer skupila se dobra razlika od još jednog osobnog dohodka za tih desetak mjeseci povećanja plaća unatrag.
Na zamjenu stigla je nova zaposlenica i prisustvovala Zboru radnih ljudi na kojemu je donesena odluka da se novac namijenjen za postotno povećanje isplati povećanjem vrijednosti boda za tekući mjesec.
Rezultat: odlepršala kolica sa samoupravljačkom odlukom, a nova zaposlenica za mjesec dana rada primila je dvije plaće, ni kriva ni dužna, tada, i nikada više.
Objašnjenje je bilo da se tako najlakše mogla isplatiti plaća.
Istina, bilo je nekih koji su postavili pitanje što je s onima koji su na bolovanju, a radili su one mjesece za koje je povećanje stiglo, ali kada im je objašnjeno da je to za sve ostale najpovoljniji način isplate, kritike su se utišale.

Podjetio si me, svojim dnevnikom, na odlučivanja unatrag. Mnogi su poskupljivali svoje usluge unatrag koliko im je trebalo, npr. cijenu vrtića, grijanja..., i bili ste za tren u dugovima za koje niste znali sve do objave nečije odluke.

Najavljeno poskupljenje plina, mogli bi, recimo sada, proglasiti važećim od 1.1.2010.

Tko je glasao

Lažov

Rekli ste mi da sam lažov. Za to se ide na sud. Ali, neću vas tužiti jer ste se ispričali na kraju kad ste rekli da sam lažni lažov - dakle, istinozborac., a ja to doista jesam.

Veoma cijenim vašu ljutnju spram postojećeg stanja i onih koji su doveli do toga. Ali moram Vam reći da, kao što se na lijepim željama ne gradi društvo, tako se ni najvećom ljutnjom ne može sruštiti čak ni ovo antidruštveno društvo koje je toliko loše da bi se zapravo trebalo srušiti samo od sebe.

Kažete da sam se napljačkao ili okorittio ili tako nekako.

I ne sanjate koliko ste u pravu. Ovu nesretnu promjenu iskoristio sam za to da zgrabim što je moguće više. I, zgrabio sam, puno, puno, neusporedivo više nego drugi, i to od onog najvriednijeg , samog, čistog vrhnja.

Kako?

Dosta jednostavno.

Širom sam otvorio oči, načulio uši, stavio razum u stanje najveće moguće kritičnosti, a sve ostalo je bila povijest.

Opisao sam ju ili prikazao u nekim knjigama već puno prije nego se zbila u stvarnosti i time često zasluživao laskavu titulu proroka .

Ne vjerujte mi.

Ja uvijek lažem.

Ali, ozbiljno, nemojte mi vjerovati, nego provjerite moje navode. Nabavite te moje knjige, pročitajte ih i usporedite sa stvarnim događajima.

Sada bih Ovo silno blago koje sam stekao onim opakim lukavstvom, čak i putem ovog bloga, htio ostaviti onima koji će me nadživjeti, ali izgleda je je ono ipak malo preteško za njihove ruke.

Vaša ljudnja i indignacija je potpuno opravdana, i ja ju veoma cijenim , ali , nažalost , ona je potpuno neefikasna. Ne škodi neprijateljima, nego prijateljima, a mogla bi Vam naškoditi i zdravlju.

S osobitim poštovanjem i simpatijama,

Vaš

Petar Bosnić Petrus

Tko je glasao

Silvia Cattori: According to

Silvia Cattori: According to you, what was the interest of the United States and Germany to set the people of the Balkans one against the other?

Jürgen Elsässer: The west had a common interest to destroy Yugoslavia, to dismember it, because,... after the end of the soviet bloc, it would have been a model of the intelligent combination of capitalist and socialist elements. But the west wanted to impose the neoliberal model on all countries.

Eto, spomenute zakonske odredbe iz Ustava SFRJ i ZUR-a najbolje pokazuju da se onom velikom galamom o naprednosti i humanosti samoupravljanja samo skrivao, odnosno maskirao povratak na ropstvo.

Lažove..il' si slijep il' si se lijepo okoristio u pljački i laži koja traje već 20 godina,a to je pola mog života.Moji roditelji su dobivali redovno OD,koristili bolovanja u slučaju bolesti,mamu mi nisu ispitivali glupa pitanja tipa da li će imati djecu ili ne, kada je išla na razgovor za posao,ti "robovi" su imali godišnje odmore,koristili društvena radnička odmarališta koja ste vi prisvojili kao i sve ostalo što su oni svojim rukama izgradili,imali su društvene stanove,ili svoje privatne kuće... izvlačiš iz konteksta kao što su predsjednici republičkih i pokrajinskih partija izvlačili djelove Ustava iz konteksta da bi neprimjetno postali slugani Njemaca i Amera,tj. da bi vi postali šverceri naše očevine i djedovine.Sada vas jedino može spasiti vaša ogavna Angela Merkel,kojoj ste se u dupe uvukli da bi vas pomilovala i sklonila u kancelarije europskih institucija jer ste ispunili zadatak,vrijedno i premarljivo kao i onda kada smo vas naganjali "ni krive,ni dužne"sve do Bleiburga.

Izdali su nas oni koji nisu nikada otvorili knjige koje su tumačile radničko samoupravljanje.(političari-narcisi,tehnomenadžeri,menadžeri u financijskim sektorima itd)Te knjige iz tog doba su živa znanost naspram ovih današnjih.... I demokracija je postojala na većem stupnju nego što je danas...Lažete mlade ljude i vjerujete da moja generacija neće progledati...jednom ste nas preveli žedne preko vode:vi ste bili zapovjednici,a mi smo bili vojnici....a sada ćemo mi biti zapovjednici i vojnici ,a vi ćete biti zatvorenici....lažljivci lažljivi

Tko je glasao

Opa!

Mlada partizanka bombe bacala!

A što je sa nama koji nismo išli u ta famozna odmarališta, što je sa nama čiji roditelji nisu radili u krasnim kolektivima gdje su radnička prava bila ispred radne efikasnosti?

Franka@ jedino što ti si naganjala i što ćeš naganjati je taj jezik u ustima, stotinu puta sam ponovio pa ću i opet:

Organizirajte se u političku stranku, pokret, udrugu i zalažite se i borite za povratak samoupravljanja i ako treba ujedinjenja bivših republika u neku novu zajednicu, tko vam brani?

O kakvom imaginarnom neprijatelju ti govoriš?

Ljudi su 90' te izrekli svoj sud referendumom i što je tu sporno?

Borite se za promjene jer imate mehanizme za to a ovo tvoje laprdanje kako je nilo prije 30 godina je pišanje u vjetar.

Tko je glasao

http://pollitika.com/dan-ovog

http://pollitika.com/dan-ovoga-onoga#comment-256048

kaj bum ja vama pisala..evo copy paste...

Na referendumu æe graðani odgovoriti na pitanje:
1. Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamèi kulturnu autonomiju i sva graðanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?
ZA ---------------------------PROTIV
2. Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalistièke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?
ZA--------------------------- PROTIV
IV. Referendum æe provesti republièka i opèinske komisije za provedbu referenduma. Ustavnost i zakonitost republièkog referenduma nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_05_21_646.html

Ljudi su se digli na noge jer su im doktori laži objašnjavali Ustav,a tako jednako je činio i Milošević.čitaj ponovno moj denevnik Mein Kampf pa vidi kako su podvaljivali teze o granicama a u ustavu te "pokojnice" je pisalo ovo,a ti se sada praviš pametan a znam 100 % da jedan električar nije ni razmišljao kaj piše u Ustavu.Slušao si kao i ja samo telku i mislili smo da mi imamo 100 % pravo.Jednako tako je i druga i treća strana reagirala:

Taj referendum je bio uvertira u franjin apsolutizam jer se nakon njega pristupilo mjenjanju dotadašnjeg ustava gdje se srpski narod proglašava manjinom.To,i sva ostala ikonografija i izgovorene i napisane poruke mržnje nije moglo hrvatske Srbe ostaviti ravnodušnima.I ne negirajte to uporno na taj način da mi poručujete kakve su se KASNIJE bitke vodile.Jer ja ZNAM da je to bilo KASNIJE.Isključivo me zanima politička manipulacija svih zaraćenih strana.Bitke prepuštam vojnim analitičarima jer me destrukcija ne zanima ali sam dovoljno pratila da vidim tko je bio sa kim.Mislim na umješanost stranih vojnih sila.Ljudi su otišli u rat jer su im političari nametnuli rat.Narodi su se našli pred gotovim činom.Ili se brani ili biježi ili čekaj da te ubiju ili pomiluju.Sve tri strane su proizvele i nametale kolektivnu odgovornost suprotnoj strani što je najveća karakteristika nacionalista.

Narodi Jugoslavije, polazeći od prava svakog naroda na samoopredeljenje, uključujući i pravo na otcepljenje, na osnovu svoje slobodno izražene volje u zajedničkoj borbi svih naroda i narodnosti u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji, a u skladu sa svojim istorijskim težnjama, svesni da je dalje učvršćivanje njihovog bratstva i jedinstva u zajedničkom interesu, zajedno sa narodnostima sa kojima žive, ujedinili su se u saveznu republiku slobodnih i ravnopravnih naroda i narodnosti i stvorili socijalističku federativnu zajednicu radnih ljudi — Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, u kojoj, u interesu svakog naroda i narodnosti posebno i svih njih zajedno, ostvaruju i obezbeđuju

Nigdje ne mogu vidjeti da republike imaju pravo na odcjepljenje jer su se svojim samoodređenjem tokom NOB već odredili.Rečenica je opis povijesti.Doktori laži su izvukli ovu rečenicu iz Ustava izvan konteksta " uključujući i pravo na otcepljenje".Oni koji su trebali primjetiti očigledne političke manipulacije oko poimanja ustava nisu reagirali i podvili su svoje guzičarske repove da bi dobili dio kolača kojeg je ispekla radnička klasa svih naroda.Sva intelektulana elita,od novinara do sudaca i dan danas ponavljaju laži.

Tko je glasao

Opa..Rebele

Nemoj tako oštro, Ni sebi, ni nama , a ni gospođi Franki nećeš pomoći tim grubim riječina, premda si načelno gledajući u pravu.

Gospođi Franki treba pokazati da ono samouprvljanje doista nije valjalo, Uostalom, da je valjalo, ne bi propalo.

No treba imati na umu da ni ovo sada ne valja i da se moramo izboriti za izlaz iz toga i nešto bolje.

To nije moguće putem međusobnih svađa i vrijeđanja, što ne znači da se stavovi ne smiju suprotstavljati. Dapače, to treba činiti, čak i vrlo oštro, ali svrsishodno - na način kojim pomažemo jedni drugima i zajedno idemo ka izlazu.

Rekao bih ti još koju riječ, ali me žena zove, i ako se odmah ne odazovem , mogao bih dobiti kuhačom po tintari.

Tko je glasao

Oštro!!??

Pa "gospođa" je svojim napisom izazvala takvu reakciju i to ponajviše "kada smo vas ni krive ni dužne naganjali do Bleiburga", koga to "nas"?

Znači svi mi koji ne smatramo samoupravljanje najvećim civilizacijskim dosegom smo zločinci?

Znači među zločincima i Ustašama nije bilo nevinih žena i djece koji su stradali?

Ja sam davnih dana jasno i glasno osudio NDH kao najcrnji dio povijesti Hrvata, no ne razumijem podmetanja ovih starih komunističkih crkotina koje svakoga tko nije uz njih automatski prozivaju fašistom, zalažu se za jednoumlje i jedinu pravu proglašenu istinu, a to je njihova.

Sa takvim ološem ne ide drugačije nego oštro, ali samo verbalno naravno.

Tko je glasao

Znaš onu,kada Cigo pjeva:

Znaš onu,kada Cigo pjeva: "oko mene djećica,ja sam vaša pećica"...i djeca se stisla oko Cige...djeca se smrzla,a Cigo preživio...

Tko je glasao

Pročitaj si novi broj Plamena

Pročitaj si novi broj Plamena i kaj je napisal don Grubišić o marxsizmu...propagandistu plaćeni...sve vas "tefterim"..

Tko je glasao

Tefteriš ti...

...po šumama i gorama.

Tko je glasao

Oštro

Jest, ono, Rebele, ima puno istine u tome što kažeš.

Prirodno pravo daje pravo čak i upotrebe sile i lišavanja života onih koji tvrdoglavo i maliciozno ometaju aktivnosti o kojima ovisi opstanak nacije ili vrste.

Hm, hm . No, s tim strašnim pravom treba postupati jako, jako oprezno, da ne bi pravda bila gora ili veći crimen od crimena kojeg kažnjava.

No, kako god, na tvojoj sam strani, ali nemojmo gledati u prošlost, nego u budućnost, u logokraciju - razvijeniji oblik demokracije i gledajmo da nju ostvarimo kao društvenu zbilju, ili da barem damo doprinos njenom ostvarenju.

Znaš što se dogodilo Orfeju kad se okrenuo da vidi da li ga Euridika prati.

Petrus

Tko je glasao

Budućnost plaćenih lažljivaca na grbači ishipnotiziranih ovaca

Vlasnici velikih kompanija su dioničari(mali,veliki,država..).Dioničari biraju svojeg predstavnika-direktora.Ti direktori nemaju OVLAST da postavljaju menadžere.Ti direktori posjeduju onoliko dionica tek toliko koliko je dovoljno da bi mogli izglasavati odluke.

Menadžeri uprave i višerangirani menadžeri upravljaju kompanijama.Menadžeri imaju najveću vlast.Direktori se biraju po ugledu u financijskim krugovima,po političkim zaslugama prema strankama.Oni su direktori samo zato kaj se ne upliću u odluke uprave tj. menadžera.Ti predstavnici dioničara obično ništa ne kuže na tim sastancima.Oni saznaju iz tiska kada je problem i onda postavljaju pitanje o radu uprave.Nadzornim odborima u državnim kompanijama ili djelomično državnim,ti upravni odbori i istali menadžeri sugeriraju lopovluk,špekulacije...tj...kako dioničare (ili porezne obveznike) prevest žedne prek vode.A gamad po tim nadzornim odborima to i očekuju.Zna se tko su ljudi u NO.

Eto to vam je "demokratsko vlasništvo"...

Ide mi na jetra kada cijelu godinu novinari spominju nekih desetak imena u aferama.Zar treba išta više vjerovati USKOK-u,Bajiću i Karamarku?Timu opsjenara ?

Tko je glasao

Znam.

No, on nije imao čopor pobješnjelih pasa iza sebe, nego samo Euridiku.

Tko je glasao

mitologija

Orfej nije imao čopor pobješnjelih pasa iza sebe, ali je zato imao troglavog Kerbera ispred sebe :))

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

moje iskustvo...

na temu Jurgena Eslassera:

Zadnji razred gimnazije sam pohađao u SAD-u, kao "exchange student". I tamo sam imao predmet zvan "US goverment", na kojemu se učilo kako funkcionira američki politički sustav, s tim da su prvi satovi bili vezani na ostale političke sustave koji su se prikazivali kroz primjere nekoliko zemalja koje su te sustave provodile. Pošto sam kasnio par tjedana na nastavu (tamo je počinjala prije nego kod nas, a na to u agenciji za razmjenu nisu razmišljali) prvi moj sat US govermenta je bio upravo o SOCIJALIZMU.

E sad, socijalizam su prikazivali kroz primjere Švedske i Jugoslavije. Godina je bila 1988. Još je Reagan bio predsjednik, a par mjeseci poslije naslijediti će ga Bush stariji (čista republikanska većina, već 12 godina zaredom...)

Švedska je bila prikazana kao odličan spoj kapitalističke ekonomije uz socijalistički odnos države prema individui. A primjer Jugoslavije su prikazivali kao koncept u kojemu radničko samoupravljanje donosi pozitivan pomak u demokratizaciji društva, za razliku od država iza željezne zavjese koje nisu imale nikakve demokratske mogućnosti.

Naravno, mene je to žestoko nasmijavalo, jer je to samoupravljanje u američkoj javnosti bilo prikaivano kao događaj demokracije i pluralizma. Dok sam u realnosti itekako dobro znao da to nema veze s vezom, jer samoupravljanje uopće nije donosilo ništa u demokratizaciji društva, osim privida radničkoj klasi da ima neku važnost.

Mali dioničari su u potpunosti drugi koncept, i nisu samoupravljanje. Mali dioničari postalvjaju upravu koja upravlja, a imaju neke dodatne mogućnosti koje nisu ekvivalentne njihovim udjelima tj dionicama samo u svrhu sigurnosnog ventila prema kapitalnim dioničarima (koji bi zbog profita mogli npr zatvoriti tvrtku i prodati zemljište...)

Radnički savjeti u zapadnoj Europi su "korektivni" faktor, i imaju pravo na mišljenje u operativnim postupcima, a ne u strategiji firme. Zbog toga su i uvaženi i njihova se mišljenja najčešće uvažavaju od strane uprava. Dapače, najčešće ih i sama uprava saziva kako bi prije svojih odluka konzultirala, dok su u samoupravnim upravama najčešće lupali veto na odluke radničkih savjeta. Uglavnom su bili upotrebljavani za rješavanje konflikata među vodstvom firme koje je bilo prečesto postavljano političkim ukazom te je time bilo nekoliko struja u upravama koje su se konstantno "tukle" međusobno (a s političkim pozadinama niti jedna struja nije mogla biti uklonjena)

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Z00dey

Čestitam, parlaš ka Sveto pismo.
Izvrstan uvid u ono što je iza ideološke maske, bit stvari.

I, molim te samo tako nastavi,

Tko je glasao

Dodaj komentar

Kliknuo sam tamo gdje piše dodaj komentar, a nemam nikavog komentara.

Jedino što mogu reći jest da se divim Valpurgi koji je sačuvao zdrav razum i potrebnu kritičku distancu sram predmeta o kojem se diskutira, i žao mi je što moram reći da nije u pravu. Iskreno mi je žao, jer ja sam volio samoupravljanje i onaj nesretni jugoslavenski socijalizam iako sam znao da mu nema spasa, i da je on samo jedno lijepo i dražesno dijete rođeno sa smrtnom bolešću.

I inače mislim, a često sam to i napisao da je marksitički, "znanstveni " komunizam bio mrtvorođenće, jer je bio utemeljen isključivo u lijepim željama plemenitih i poštenih ljudi. Ali to, nažalost nije dovoljno za utemeljivanje stvarnog društva, takvog koje će samo, kroz sve prepreke prokrčiti sebi put naprijed i koje će imati onu dragocjenu i teško ostvarivu moć samoodržanja.

Žao mi je što je tako ispalo. I ja sam se tada osjećao bolje, puno, puno bolje, ljudskije, slobodnije i kako god hoćete. Bio sam i sretan i ponosan na to što su ti ljudi postigli, a istovremeno i strašno nesretan, jer sam znao da se takvo društvo nikako ne može održati, i da će za sve biti manje zlo što ono prije propadne. I da je propalo deset godina ranije, možda ne bi smo morali proživljavati ove užase koje sada proživljavamo.

Hvala Valpurgi za onaj vic.

Evo i ja častim sa jednim.

Došao Japanac u Jugu na nekakvu specijalizaciju u neku fabriku. Nakon nekoliko mjeseci vidi on da nitko ništa ne radi, uplaši se i ode do šefa, pa ga zamoli da njegovim nadređenima potvrdi kako on nema ništa sa ovim općim štrajkom u fabrici.

Jasno, to je samo jedna strana medalje.

Tko je glasao

sammoupravljanje kontra tajkunizaciji

kad bi se pitalo današnjeg radnika i radnika tamo negdje sedamdesetih i osamdesetih godina u vezii izrabljivanja odgovor bi bio kako je sad puno više izraabljen i kako mu je nesigurna budućnost. društveno samoupraljanje uz otvranje niza firmi, uz proivodnju koja je u nekim granam bila praćena izvozom na strana tržišta je dovodilo do stalnog otvaranja novih radnih mjesta. jedini prigovori radnika koji su se mogli čuti je bio zbog čega se ne mogu otpustiti oni koji zabušavaju. Za bolje objašnjenje:

Vratio se Mujo iz Švedske, pa ga pita Haso:
- Bolan, kako je tamo?
- Ma jebo Švedsku, oni su 20 godina iza nas.
- Pa kako to?, čudi se Haso
- A jebi ga, tamo se još uvijek dobro živi.

Pitali Muju šta je bilo prije: jaje ili kokoš?
A Mujo će, sjetno: "Bilo je prije i jaje, i kokoš, a išlo se i na more..."

w. ;)

Tko je glasao

Petre,

ovo sam slučajno našla, tražeći nešto drugo i kako sam čitala, jednostavno nisam mogla vjerovati: obrati pažnju na princip i vidjet ćeš da je to upravo princip za koji se ti zalažeš!

ovo je metafora za sve što nam se događa:

http://www.palotinci.hr/index2.php?subaction=showfull&id=1117746891&arch...

Tko je glasao

Samoupravljanje je ukinulo

Samoupravljanje je ukinulo sve to, i od onog jadnog i umornog radnika tražilo da se ponaša kao svestrano razvijena individua, tj. da ostavi svoj stroj i svoj posao, te da ide na “Zbor radnih ljudi” upravljati poduzećem, tj. baviti se poslom za kojeg nije bio ni spreman ni sposoban i o kojem nije ništa znao.
Koja je razlika izmedju zbora radnih ljudi i skupstine dionicara u kapitalizmu. I jedni i drugi su nekompetentni a o njihovim odlukama ovisi buducnost firme. Koja je razlika izmedju nadzornog odbora i radnickog vijeca? I jedni i drugi postavljeni su po politickim linijama i jedni i drugi su uglavnom nekompetentni za nadzirati firme sto je vidljivo zadnjih dvije godine u slucaju nadzornih odbora recimo Podravke.
Kako vidimo iz proslosti i sadasnjosti recimo na primjeru Podravke situacija se nije nista promijenila. I dalje ekonomske odluke donose politicari samo sto je to onda bio opcinski ili republicki komitet a danas su sredisnjice stranaka u slucaju podravke HDZ-a i HSS-a te se po politickom kljucu biraju i menadzeri koji isto tako nemaju nikakvih kompetencija niti ikakve odgovornosti osim ako politicki zglajzaju no to je bilo i nekad.

vec sam iznio neke postavke no ponoviti cu . Samoupravni socijalizam nije mogao biti uspjesan iz nekoliko razloga. Nije se znao titular vlasnistva. ekonomske odluke donosili su partijski forumi jer cesto su sjednice i zbora radnika i radnickog vijeca izgledale: Drugovi u komitetu su odlucili da:.......

Tko je glasao

Dosad sam ...

.. bezbroj puta napisao da sew uvijek iznova čudim ljudima koji imaju potrebu, ne pisati, nego docirati o stvarima koje samo površno pozanju ili o kojim pojma nemaju.

Ograničit ću ase na ovaj pasus:
Samoupravljanje je ukinulo sve to, i od onog jadnog i umornog radnika tražilo da se ponaša kao svestrano razvijena individua, tj. da ostavi svoj stroj i svoj posao, te da ide na “Zbor radnih ljudi” upravljati poduzećem, tj. baviti se poslom za kojeg nije bio ni spreman ni sposoban i o kojem nije ništa znao. Manager je s druge strane morao gubiti dragocjeno vrijeme u natezanjima s radnicima i slušati njihovu volju i onda kad je ona vodila poduzeće u propast, jer su oni bili zakonski vlasnici poduzeća.
koji zorno pokazuje da pojma nemaš, a evo i zašto:
1. Radnici nisu upravljali poduzećem, već su poduzećem upravljali inokosani poslovodni organi, direktori ili poslovodni odbori, samoupravljanje se odnosilo na odlučivanje o položaju radnika i njjihovim materijalnim i drugim pravima iz radnog odnosa.
Da je tome tako govori i činjenica da su direktori imali pravo veta i suspenzije odluka RS koje nisu bile u skladu sa zakonom, normativnim aktima poduzeća ili su stvarale takve materijalne obaveze koje su vodile prema stvaranja gubitaka u poslovanju.
Radnici su za samoupravljanje bili osposobljavani.
2. Radnici, odnosno zaposlenici uopće, nisu bili nikakvi, a najmanje zakonski vlasnici poduzeća, poduzeće je bilo u društvenom vlasništvu, dakle vlasništvu svih svih državljana, ono je zaposlenicima bilo dano da u njemu ostvaruju svoje obaveze i svoja prava radnika u udruženom radu.

Sve ovo poteže i saznanje da ti zaista nemaš pojma niti o karakteru društvenog vlasništva.

Tko je glasao

Usput prvi Radnički savjeti

Usput prvi Radnički savjeti osmišljeni su i osnovani u Njemačkim kapitalističkim tvrtkama pedestih dodina prošlog stoljeća, te su se brinuli na savjetodavnoj razini o uvjetima rada i zaštiti na radu, te su u iste birani najcjenjeniji radnici. A sve u svrhu realizacije prosperitetnih ciljeva Njemačke države putem simbioze interesa kapitalista, radnika i države, u čemu svaka strana ima svoje obaveze i odgovornosti.
Stoga je promatrati samoupravljanje kroz vulgaristički pristup potpuno promašeno.
Uostalom da je ekipa kojim bajkovitim slučajem zadržala samoupravljanje, te dosljedno provela pretvorbu putem vaučera ili bar radničkog dioničarstva, umijesto 200 obitelji, danas bi imali skroz drugačiju Hrvatsku. Da, s floskulom da je država loš gospodar, pogotovu u Skandinavjii gdje se preko 50% velikog BDP-ea ostvaruje u poduzećima s pretežno državnom vlasništvom.

Tko je glasao

Sad vidim

Ono o savjetodavnoj funkciji radničkih savjeta, to je u redu, i ne samo u Njemačkoj, Ali to nije samoupravljanje, pa čak niti suupravljanje nego samo potrebna i dobrodošla pomoć pri upravljanju.
Iz svih ostalih replika vidim da nije samo HDZ kriv što ne možemo naprijed, nego se strovaljujemo nizbrdo.

Netko je ono bio rekao da društveno vlasništvo smatram ekonomskom perverzijom. To nije točno,jer sam rekao da je to ona "Alajbegova slama".

Blago nama.

Tko je glasao

Dakle, u Njemačkoj je malo

Dakle, u Njemačkoj je malo dioničarstvo kako ga mi pitaj zbog čega nazivamo, izuzetno razvijeno i pravno zaštićeno, RS su bili još jedan korektiv više, jer tamo se pametan savjet sluša i poštuje.
U našim uvjetima društvenog vlasništva, samoupravljači su odlučivali o točno propisanim pitanjima plača, FZP-ea i investiranja, odlučivali su o raspodijeli dohotka, ili profita, i gle čuda samoupravni budalaši nisu sve dijelili u plače već su i investirali, jer su govorili gle negdje trebaju i naša djeca raditi. Ujedno su i kontrolirali poslovodne organe kako se ovi ne bi previše zaigrali, te je krimen sveden na neku poveču vikendicu i nekontrolirano žderanje janjetine uz poneku ukradenu inozemnu dnevnicu.
Inače, HDZ je isključivi i jedini krivac za sve ono što nam se događa, iz prostog razloga što neuspješno i lopovski obnaša vlast već 17 godina, uz krimen svih krimena pretvorbu društvenog vlasništva u izabrano privatnonesposobnolopovske ruke, rezultat čega je egzaktno mjerljiv nivoom BDP-ea, nivoom zaduženosti, brojem nezaposlenih itd.itd.

Tko je glasao
Tko je glasao

Plačeno trolanje zdravog razuma

Petar, minus do neba jer zaplotnjački guraš teze koje ni pes s maslom pojel nebi. Naravno slijedeća teza a kaj je usko povezano sa samoupravljenjem je društveno vlasništvo koje je po tebi slijedom ove teze ekonomska perverzija. Stoga ti dajem link na promišljanja jedne nobelovke, nemoj samo reči da si ju ti kandidiral!

Tko je glasao

Eto, nije o Ustašama i

Eto, nije o Ustašama i Partizanima, niti o Jasenovcu ili Blajburškom incidentu, ali će netko možda ipak pročitati. nije šipak. To je sve povezano, ako ne u ovom tekstu, onda zbog njih tisuce prije. Svatko tko to čita ima već izgrađene kategorizacije svih tih pojmova i teško može izbjeći asocijacije i ako se neki pojmovi izravno ne spominju.
Tako naprosto radi mozak. Kad kažeš Bleiburg odamah se popali sve što se zadnjih godina skupljalo o toj temi, a to je dobro poznato i izaziva osip, gnusanje i sl.
Svi smo uronjeni u taj fluid, da ne velim eter, prava je dragocjenost izgubiti kontakt (ne zbog poremecaja dakako) pa moci pricati i o samoupravljanju - kad vec.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci