Tagovi

S ponistre se vidi Šolta, piva klapa ispod volta...

Eukvartet

Europska Unija prolazi kroz unutarnje poteško?e koje se teško usuglašavaju. Naime, EU je div u ekonomskim razmjerima (i ima još uvijek svijetlu budu?nost da ostane jedan od najja?ih svjetskih igra?a na tom planu) ali je politi?ki patuljak. Naime, od jednog prostora, s kojeg je krenula samosvjesna civilizacijska ina?ica (koja je donedavna bila i civilizacijski sukus cijelog nama poznatog svijeta), sazdana od isto tako samosvjesnih i ponosnih ali minijaturnih politi?kih subjekata s milenijskim povijesnim pam?enjima, je jako teško napraviti nešto tako jedinstveno i djelotvorno kao što su to danas recimo Sjedinjene Države (ili što trenutno postaje Rusija, a sutra ?e postati Kina). Iz naše europske perspektive malo vodimo ra?una o ?injenici da je recimo USA složena država u kojoj politi?ka i pravna samostalnost pojedinih saveznih država prelazi prakti?nu samostalnost mnogih europskih državica izgubljenih u me?usobnim sukobljavanjima.

Nove svjetske okolnosti, u kojima bu?enje dalekog Istoka igra možda najzna?ajniju ulogu, prisiljava sve druge svjetske igra?e na prestrojavanje. Sjeverna Amerika je ve? ranije postigla svoju zavidnu unutarnju homogenizaciju (da bi kroz prošlo stolje?e, a najviše nakon dva svjetska rata koja su se zametnula baš na europskim prostorima, postigla apsolutnu svjetsku dominaciju - najprije gospodarsku poslije Prvog, a k tome i politi?ku poslije Drugog svjetskog rata). Na Istoku su se probudili tzv. Isto?ni tigrovi (Japan, Koreja, Malezija, Tajvan a sada im se priklju?uje najmnogoljudnija zemlja svijeta Kina). Propast Europskog Istoka (Sovjetskog saveza) je izgleda najviše koristio baš Rusiji, koja drži prevažne energetske klju?eve u rukama, i na energetskom ekskluzivizmu gradi svoj novi sve utjecajniji Imperij. Zavidno je i zadivljuju?e gledati kako politi?ki mladi?i kao što je bio 47-godišnji Putin (ro?en 1951) ili sada 40-godišnji Medvjedev (ro?en 1965) lako, jednostavno i uspješno preuzimaju vladanje tim donedavno spavaju?im „ruskim medvjedom“, nasuprot gerontokraciji koja je prevladavala u prethodnim razdobljima. I igraju svjetske igre koje Rusiju penju u sam vrh svjetskih mo?nika.

Nove se globalne igre igraju gdje ekonomski mo?na ali politi?ki manje utjecajna Europa pokušava izboriti svoje mjesto na polju dugoro?nije strategije. A to ne ide bez politi?kog ujedinjavanja - i sve se svodi na to. Izmišljen je Ustav nove ujedinjene Europe, koji ju je trebao pretvoriti u neki vrstu „Europskih sjedinjenih država“, ali je pao na samome po?etku, jer se europske države nekako i mogu odricati ekonomskog suvereniteta (koji je ionako stjecajem tržišno predodre?enih silnica lociran negdje drugdje), ali ne i vlastitog politi?kog identiteta (koji ima duboke povijesne korijene). Potom je promjena vlasti u Francuskoj iznjedrila Szarkozyja, koji je pokrenuo akciju usuglašavanja europskog politi?kog subjektiviteta kroz Ugovor (umjesto Ustav), ali je to opet zapelo, sada u Irskoj.

Zašto propadaju te inicijative?? Poznata i razvijena Europa je imala zagarantirano dobar život radi svog višestoljetnog monopolisti?kog položaja, pa su se razvile i teorija i praksa socijalno zagarantiranog sustava, u kojem su mase imale sigurnost i mnogo prava. Izloženost novim svjetskim trendovima, u kojima se razvijaju drugi i druga?iji sistemi uglavnom na jeftinijem radu kao mjeri ekonomskog razvoja, Europske zemlje (unutar i izvan Europske Unije) dovodi u pitanje ve? stoljetna prava radno ovisnog stanovništva, koji ih se nerado odri?u. A upravo su oni ti koji trebaju donositi odluke (na izborima, na Referendumima) - i rezultat je takav kakav jest - nemogu?nost konstituiranja Europske unije kao jedinstvenog i mo?nog politi?kog subjekta. Dugoro?no, to ?e vjerojatno imati posljedice i na stope ekonomskog razvoja – ali tko može to objasniti narodu koji ide na glasa?ka mjesta. S druge strane, odricanje od demokratskih pravila (da se o bitnim stvarima glasuje) bi još više i brže upropastilo politi?ku ali i ekonomsku snagu Europske unije. EU vo?ama, stiješnjenima izme?u novih svjetskih okolnosti i o?ekivanja vlastitog naroda, nije nimalo lako, jer povratak na oligarhijsko vladanje u vremenima razvijenih komunikacija jednostavno više nije mogu?e. Irska je presudila da se mora tražiti novi, demokratskiji put europskog ujedinjavanja. To i nije možda tako loše, jer je lako mogu?e da ?e se kreirati neki novi, radikalniji i racionalniji put u nove europske i svjetske odnose.

Hrvatska politika se sve više pokazuje nedoraslom novim svjetskim trendovima i europskim odnosima. Unutarnje reforme, pogotovo pravosu?a koji je temelj svakog pravednijeg sustava, ne idu dovoljno lako i brzo, a vrijeme u kojem Hrvatska pomalo hoda dok svijet tr?i postaje presudni element, kojeg se kod nas nemilice troši. Poslije osamostaljivanja, rata i unutarnje grabeži, hrvatske elite su zabavljene svojim sitnim interesima. Od Tu?mana preko Ra?ana do Sanadera ništa se nije promijenilo, svi su bili uglavnom više ukopani u prošlosti, nego svjesni potreba budu?nosti. Svjedoci smo da je ova sadašnja vlast sve karte mogu?ih postignu?a i osobnih promocija bacila na poprijeko pristupanje EU, i pritom ne vode ra?una ni o nacionalnim interesima niti o posljedicama. Ništa nama ovakva Europska unija ne?e riješiti sama od sebe, jer u njoj ili bez nje, opet treba raditi, treba stvarati, treba organizirati pravedan i funkcionalan sustav - a od njega nikada dalji nismo bili.

Francuski „ne“ europskom Ustavu, odnosno Irski „ne“ Lisabonskom ugovoru, u Europi se doživljava kao katastrofalni razvoj situacije koji se treba riješiti, a ne može prije nego li se u Irskoj održi novi referendum, a to zna?i za otprilike 6 mjeseci, koliko ?e i trajati francusko predsjedanje Europskom unijom. Dakle, francuska administracija ima prioritetni zadatak da unutar svoga predsjedanja pokuša spasiti svoje vlastito „?edo“ – Lisabonski ugovor, koji je trebao biti zamjena Europskom ustavu. Gdje se tu uklapaju hrvatski sitni interesi najbolje tuma?i http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Fillon "> sam francuski premijer Francois Fillon :

"Vi znate da Francuska želi pristup Hrvatske Europskoj uniji. Hrvatska treba u?i, a da bi do toga pristupanja došlo treba nam Lisabonski ugovor. To je razlog zbog kojega ?emo zajedno s predsjednikom Francuske Republike u?initi sve da Lisabonski ugovor stupi na snagu. To ?e biti cilj francuskog predsjedanja".

Može li biti jasnije i preciznije izraženo? Ako želite provjeriti u slici i zvuku na linku (HTV vijesti) na?i ?ete video insert u kojem je iskazan okrutno jasan stav Francuske iskazan kroz osobno obra?anje francuskog premijera, ali nasuprot njemu i naivni "špindleraj" našeg premijera. Prije Fillona, budu?eg predsjedavaju?e EU u šestomjese?nom mandatu, to isto su više nego jasno definirali sam Szarkozy i Angela Merkl: Hrvatska se mora suo?iti s novom realnoš?u i ?ekati da Europa razriješi svoje dileme. Ruku na srce, postoji li ijedan jedini razlog radi kojeg bi Francuska i Njema?ka (da o Velikoj Britaniji ne govorimo) mijenjali svoje stavove, te ?inili nekakve specijalne ustupke, pa ?ak (od naših politi?ara o?ekivane) amandmane, radi jedne male, neozbiljne, pravno i demokratski nesre?ene balkanske zemljice, koja ni nakon 19 godina prakti?ne samostalnosti nije ništa u?inila na vlastitoj uvjerljivosti, a koja bi ju odvojila od zapadno-balkanske „crne rupe“ sanitarnim kordonom ionako od EU ve? okružene. Ne postoji druga perspektiva nego - ?ekati. A i sama Europa se odlu?ila na isto to ?ekanje, dok oni ne riješe svoje prioritete i valjda dok mi ne do?emo pameti!

No naš vrli Sanader, i njegova "izuzetna" ekipa opet su se uhvatili provjerenog a neproduktivnog „pjeva?kog društva“ iz EPP-a (Europske pu?ke stranke) , odnosno nama dobro poznatog Sanaderovog osobnog prijatelja Wilfrieda Martensa . I lobiraju li lobiraju, a naivnim Hrvatima to lobiranje "špindlerajski" predo?uju kao ogromne Sanaderove uspjehe. Istina je da je EPP ja?a grupacija u EU parlamentu, ali ne toliko i ne tako kako se to nama podvaljuje. A ni nemaju nutarnju slogo okolo mnogih stvari, a kamoli „hrvatskog pitanja“, niti ?e radi nas zapostavljati vlastite europske obveze koje proisti?u iz europarlamentarnih ?injenica gdje stoji:

U Europskom parlamentu u Strassbourgu EPP sa strankom Europskih demokrata (European Democrats, ED) tvori zajedni?ki klub zastupnika (frakcija) pod nazivom Europska pu?ka stranka - Europski demokrati (EPP-ED) i broji 278 zastupnika. Ona od zadnjih izbora 2004. predstavlja najve?u frakciju u Europskom parlamentu, te je s drugom najsnažnijom frakcijom, tj. Socijaldemokratskom strankom Europe (PES) de facto u velikoj koaliciji.

Ako niste znali, sada možete razumjeti zašto Wilfried Martens u Hrvatsku samo dolazi „pjevati“ u falsettu, dok klju?nu ulogu rješavanja „hrvatskog pitanja“ vodi onaj „nesretni i mrski“ eurosocijalista Hannes Swoboda, službeni izvjestitelj EU Parlamenta za Hrvatsku. I kroz ove spoznaje možete procijeniti i stvarnu vrijednost "Sanaderovog optimizma" (koji je ipak samo za internu upotrebu):

Premijer Sanader je rekao da je u razgovoru s okupljenim strana?kim ?elnicima iz europskih zemalja, od premijera Fillona do ?elnika britanskih konzervativaca Davida Cameroona, dobio potporu za ulazak Hrvatske u EU-u. I švedska ministrica za me?unarodnu suradnju Gunilla Carlsson istaknula je da hrvatsko pristupanje Uniji ne bi trebalo do?i u pitanje zbog institucionalnih problema EU-a

Obe?anja potpore su varijanta diplomatske pristojnosti i džentlmenske ugla?enosti, i nikakve veze nema s njihovim instutucionalnim poteško?ama. To su dvije razli?ite i jako udaljene stvari. Nitko u Europi, pa ni sam Wilfried Martens nije u mogu?nost jednostrano i voluntaristi?ki mijenjati pravila EU ponašanja bilo kakvim amandmanima, a još manje dovoditi u pitanje prerogative fiksirane u EU parlamentu, prema kojima je socijaldemokrat i njegov koalicijski partner Hannes Swoboda zadužen za „hrvatsko pitanje“. Takvo nešto ima smisla samo u voluntaristi?kim shva?anjima hrvatskih politi?ara, koji ne poštuju nikakva postoje?a pravila, a i njih voluntaristi?ki mijenjaju kao prljave ?arape.

Uostalom, za njih u Europi nekoliko godina više ili manje ne predstavlja ništa, no za hrvatsku potpuno neproduktivnu politi?ku "nomenklaturu" je to pitanje "životnog" opstanka. Zato pri?e o lobiranju za prijevremeno upadanje Hrvastke u EU "drži vodu" koliko i pjevanje serenade ispod splitskog „volta“ nekoj Šoltanki koja stanuje tamo preko morskog kanala - negdje iza neodre?enih žmirkaju?ih svjetala.

Ali hrvatski narod je pametniji od svojih vo?a, pa odjednom procjenjuje pitanje ulaska u EU vrlo nisko, prema Jutarnjem od 27.06.2008 „Samo 30% Hrvata za Europsku Uniju“. Iako spretni doktor „špindler“ Sanader takav za njega porazno niski rezultat djetinjasto proglašava pozitivnim i uspješnim (jer eto Hrvatska diše europski život pa su logi?ne takve oscilacije uskla?ene s euro ambivalencijama), ja bih ipak pro?itao druga?ije: Narod poru?uje da on zna da se mi moramo okrenuti sebi i rješavati svoje stvari sami, jer nam ih nitko ne?e riješiti -Europska unija ponajmanje.

Stari dobri Ezop je još davno za takva „pjeva?ka dostignu?a" imao pravi odgovor: "Hic Rhodus, hic salta!" ( ??? ????? ?? ??? ????? , ??? ?????!! - Ovdje je Rodos, ovdje sko?i!):

Pokaži ovdje (na licu mjesta) što znaš i umiješ. Ove rije?i izvorno potje?u iz Ezopove basne "Hvalisavac". U toj se basni jedan petobojac stalno hvalio svojim izvrsnim rezultatima postignutim na natjecanju u skoku u dalj na gr?kom otoku Rodosu. Kad je onima koji su ga slušali bilo dosta njegovog hvalisanja, od njega su zatražili da pred njima pokaže što može.

Od osnovne škole znamo da sve Ezopove basne imaju pouku. Ova ovdje je sljede?a: „Ostavimo se besmislenih podoknica jer sve što imamo, ovdje moramo pokazati. Nama EU ništa ne zna?i ukoliko ne ispunjava naša o?ekivanja za boljim, sigurnijim i kvalitetnijim životom! Ali takav život, bez Europe s ili njom, možemo posti?i samo tu, kod ku?e.

S „voljenim vo?om“ ili bez njega.

Komentari

marin držić jutros sam se

marin držić

jutros sam se probudio kao francuski bršljan
kako su svojedobno pisali u feralu
pa sam se onako snen priupitao

da li netko zna gdje se može pročitati lisabonski ugovor,
ako već ne na hrvatskom, a onda na engleskom

molim, ako netko zna
neka mi da napiše link

to mi treba hitno

marin držić

Tko je glasao

pogledaj betov tekst:

pogledaj betov tekst: "Lisabonski Ugovor – Sada dostupan u “reader-friendly” izdanju" tamo ti ima link na tekst Lisabonskog ugovora. Evo ti link na betov tekst- http://pollitika.com/lisabonski-ugovor-sada-dostupan-u-reader-friendly-i...

Tko je glasao

"Naime, EU je div u

"Naime, EU je div u ekonomskim razmjerima (i ima još uvijek svijetlu budućnost da ostane jedan od najjačih svjetskih igrača na tom planu) ali je politički patuljak."

Lisabonski ugovor( odnosno nacin na koji se EU u startu definira neko pitanje) je samo sluzbeno kupovanje vremena a vrijeme je novac. Vjerovatno se nikada neće dogoditi situacija u EU da budemo politički jedinstveni kao u npr. USA . Da li je to uopće potrebno kada si ekonomski div ?
Raznolikost veseli

Tko je glasao

I ja isto mislim, kojeg

I ja isto mislim, kojeg vraga su zapeli kad ionako dobro fukcioniraju - ali je to skup mudraca koji znaju zašto baš tim pravcem idu - jedinstvo vanjske politike je nemoguće sprovesti u Europi (mi smo to najbolje osjetili na vlastitoj koži) ali takva politika rješava mnogo problema i otvara mnogo drugih vrata.

Jedan prijatelj mi je objašnjava da je izgledno čak ujednačavanje kršćanstva i približavanje pravoslavlja, a time i Rusije u ili okolo EU jer je Kina nešto što straši sve živo.

Tko je glasao

Slazem se, mislim da je u

Slazem se, mislim da je u konacnici bitno samo pitanje globalne odrzivosti tj. hoce li kineska proizvodnja igrati standardno ili ce forsati ka imperijalnom.
Lako se granice zatvore a to za Kinu znaci propast i toga su svjesni.

Tko je glasao

Kad nekom počne dobro it,

Kad nekom počne dobro it, onda dobi apetit za tuđim.

Imal sam u vezi opasnosti od istoka več izmjenu mišljenja na ovim stranicama.

Tko je glasao

Cek pa jel Mercedes kineski

Cek pa jel Mercedes kineski ili njemacki?

Tko je glasao

marin držić iako mi nije

marin držić

iako mi nije upućeno pitanje
odgovaram
mercedes je njemački auto
s dosta kineskih dijelova

tako je i u informatičkoj industriji

marin držić

Tko je glasao

Ako misliš na elektroniku

Ako misliš na elektroniku je normalna stvar, no to su samo pojedini komponenti koji se na dalekom istoku jeftino proizvode i pitanje kak dugo.

No to je u tak sa svim firmama svjeta koji to ugrađuju u svoje proizvode.

Kaj se tiče Mercedes-a, sam dobro informiran.

Tko je glasao
Tko je glasao

to je ključna

to je ključna stvar.

problem je jedino što se Kina budi i ne namjera više biti radna snaga... Školovani manageri se vraćaju sa zapada i primjenjuju svoja znanja doma...

problem je jedino što cijela zapadna ekonomija je bazirana na tome da postoji radna snaga na istoku... nestajanje tog modela prijeti kolapsu zapadne ekonomije i hegemonije koju provodi.. pravi nuklearni rat tek se može dogoditi, ali ne na konceptu ideologije već na borbi potlačenih protiv tlačitelja...samo što potlačeni nisu nepismeni i nenaoružani niti siromašni...

a tu bitku, teško da USMC može dobiti na konceptu koji su proveli s Talibanima i Sadamom.. Stay tuned, još će biti zanimljivo na kugli zemaljskoj i u naše vrijeme...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

"samo što potlačeni nisu

"samo što potlačeni nisu nepismeni i nenaoružani niti siromašni..."

slazem se samo sto ne vjerujem u nuklearni rat , to je zadnja opcija koja ne odgovara nikom. Gore sam napisao da je pitanje samo hoce li Kina krenuti u smjeru imperijalnog.
NE vidim zasto bi radili greske (doci ce u situaciju kao USA) i isli tim putem jer su globalno samo radna snaga(pismena i organizirana) koja se bogati plasmanom robe na druga tržišta.
To je uredu njih ipak ima preko milijardu , cilj je svjetska ravnoteža.
Problem u USA nije od danas , danas je samo kulminacija pogrešnih...
http://amac.hrvati-amac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19...
Kina i je dozivjela progres zbog stranih ulaganja i otvorenih granica. Sada je pat pozicija, Kina ne moze bez Zapada(tržišta) a Zapad zbog Kine mora mijenjati navike.

Tko je glasao

Baš mi je drago da je netko

Baš mi je drago da je netko 'potegnuo' i to pitanje (mislim na link koji se odnosi na W. Engdahla). Neka gospoda vide što je to globalizacija odnosno euroatlantske inrtegracije.
Neka mi samo još netko kaže da je to demokratizacija i želja za bolje sutra svima 'a ne samo njima'!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Ne ide potpuna konfrotacija,

Ne ide potpuna konfrotacija, što je važno i za prijelaz našeg vječnog borbeno i mobilizacijskog (maoističkog) kulturno-civilzacijsko-revolucionarnog smjera iz lažne nesvrstanosti u minimalistički stvarniju.

– Iz Kine nam stiže dobra vijest za sve nas. I oni su počeli otvarati poslovne škole, što bi moglo značiti kraj njihove konkurentnosti – bio je duhovit Peters.
http://www.vecernji.hr/home/manager/3098979/index.do

A dodatno u vezi Kine i Kineza, izvršili smo davna dragocijena ulaganja, koja oni oplođuju i jako respektiraju, za razliku od naših poslovanja, pa s te strane neke čeka dobiti (mi nismo mi pa čak ni ja nisam stalno isti ja, negdje je jako dobro ulaganje daje kontrarezultate a negdje iznenadi većom dobiti, iznad ikakvih očekivanja). Te nijanse i razlike u njihovom i našem maoizmu, taj minimalizam, sada igraju igru.

Tko je glasao

Žal mi je, ali nisam

Žal mi je, ali nisam razmel.

Tko je glasao

Po tvojem misljenju u cemu

Po tvojem misljenju u cemu se ocituje opasnost s istoka?

Tko je glasao

Imali smo temu o Bush-u i o

Imali smo temu o Bush-u i o njegovoj politici na bliskom istoku.
Kak su tam velika nalazišta nafte i plina i da su več sad cjene skočile ko lude, kaj misliš kak bu za koju godinu.

Tko je glasao

SLOBODA GOVORA ILI

SLOBODA GOVORA ILI CENZURA

Danas popodne moji komentari bili su vidljivi izvana, sad kad sam došla više se ništa ne vidi. Na ovom blogu vlada CENZURA!

Ti ćeš se boriti protiv cenzure blogera, a ne možeš se izboriti za necenzuriranje na pollitici.

Glavni CENZORI NA POLLITIKA COMU SU TENORE I GRIOTTA. Oni su ljudi koji uzurpiraju SLOBODU GOVORA. Griotta, buduća PRAVNICA i Tenore, stari komunista, koji je vjerojatno na isti način protjerivao ljude na Goli otok, kao što je sad mene izbacio s Pollitika.coma.

Dakle, gospodo draga, izvolite mi vratiti karmu, da moji komentari postanu vidljivi, ili ću na još uvijek slobodnom Blogu objaviti kompletan ovaj slučaj, pa će vas biti sramota!!! Dajem vam pola sata vremena da mi vratite popodnevnu karmu, a onda krećem u akciju za SLOBODU BLOGA!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ali LQ, Ti si ovdje

Ali LQ,

Ti si ovdje podijelila 4 nule i 2 jedinice -što imaš prigovarati drugima one metode s kojima se i sama služiš. Temperament je temperament ali je i racio razum.

Ajde promiieni sistem oa ko i ja dijeli samo četvortke kad ti se svidi nešto a sve opstalo jednostavni zaboravi!! Isplatit će ti se!

Tko je glasao

Ja od samoga početka imam

Ja od samoga početka imam takav sistem ili 4 ili ništa pa mi to i ne pomaže puno. Ovih dana sam pratio svoju karmu (nije da me puno briga, ali je zanimljivo...) koja je sa 3.9 u roku 4-5 dana pala na 2.83. Bilo je razdoblja kada sam dogovorio s jednim 'stričekom' da mi u kratkom roku podijeli 10- tak 'četvorki' i nakon toga je karma pala za 0.1 !? U međuvremenu mi nitko nije davao nikakve druge ocjene (bar ne na relativno svježim komentarima- unazad 2 tjedna).
Postoji li kakva urota? Moguće.
Hoću li se previše zbog toga brinuti? Neću.
Je li to u redu? Nije, ali life sucks!
Hoću li početi dijeliti neistomišljenicima loše ocjene? Neću ni to.
Tko mene kamenom ja njega kruhom.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Nevjerojatno! Jutros upalim

Nevjerojatno!
Jutros upalim računalo... vidim 3 četvorke na prethodnom komentaru i karma 'ode' na 3.51.
Hvala dobrim ljudima... proći ću s vrlo dobrim ovu školsku godinu :)))))

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postoji li kakva urota? Sve

Postoji li kakva urota?

Sve ti to ide sistematski i po redu.

Nisi ni prvi ni zadnji kojemu se to dogodilo.

Jel Mrak ima u tome prste kak veli Lavica se nemre reč, no i ja sam več izrazil moje sumnje oko toga.

Činjenica je da neki ne pišeju dnevnike i s komentarima su isto slabi a dugo su aktivni.

Može bit da su to rezervna imena onih koji se ne usudiju direktno upuštat u konfrontacije i na taj način čuvaju svoju osobnu karmu.

Kaj nisi videl kak sami osjetljivo reagiraju kad im se vrati istom mjerom.

Tko je glasao

Skvivki ne budi paranoičan,

Skvivki ne budi paranoičan, mnoštvo njih j nektivno u pisanju ali je aktivno i čitanju, Taj neakrivni dio se pa skoro i ne bavi ni ocjenjianjem. Ocjenjivanje je ovdje manje značajan detalj, postoji vjerojatno male ogre kad se zakuha nekakv sukob ali to i prođe,

Tko je glasao

Frederik, Skviki nije

Frederik,

Skviki nije paranoičan - jel da je , nebi pisal na ovim stranicama i nebi se sastal s drugima koje ne pozna.

Tko je glasao

slažem se s tobom, prije

slažem se s tobom, prije sam i ja davao negativne ocjene, ali vidim da je puno bolje bez nulovanja.
loše komentare je najbolje ignorirati, pogotovo ako su provokacije ili uvredljivi.

Douglas Adams je rekao: "I think a nerd is a person who uses the telephone to talk to other people about telephones."

tu se često puta dogodi da ljudi dođu na pollitiku da bi mogli raspravljati o pollitici.NERDS!!!! :))

Tko je glasao

Kome sam podijelila? Misliš

Kome sam podijelila? Misliš što sam malo Griotti vratila da vidi kako je to? Pogledaj satnicu kad su bile njene nule, a kad moje. Pa pogledaj Tenore, koji nikad ništa ne piše i ne može ga se ocijeniti, a ruši karmu drugome, jer je zato postavljen ovdje. Pogledaj jesam li im srušila karmu za pol sata. Kad sam popodne otišla, karma mi je bila 3,19, a kad sam se vratila 1,91. O čemu ti pričaš??

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

ma nije važno tko je

ma nije važno tko je počeo, jednostavno rečeš što imaš i gotovo. Kad se uvlačiš u nepotrebne sukobe takvo što se događa.

Ja ne vidim u tome nikakvu draž, ali eto nisam ja ti ili netko drugi.

Gledaj utakmicu i film i odmori se

Tko je glasao

Na ovom blogu nije

Na ovom blogu nije dozvoljena sloboda govora, zato jer su meni pollitičari srušili karmu pa su mi zapisi nevidljivi. DOLJE CENZURA!!!!!

Crvena zvezda je zločinačko-nacistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Dolje crvena zvezda!!! Neću glasovati za stranku pod čijim okriljem je dozvoljeno isticanje tog zločinačkog obilježja!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Na ovom blogu nije

Na ovom blogu nije dozvoljena sloboda govora, zato jer su meni pollitičari srušili karmu pa su mi zapisi nevidljivi. DOLJE CENZURA!!!!!

Koje li lakrdije!
Boriš se protiv crvene zvijezde, a kukaš zašto ih od pollitičara ne dobivaš!

Što više crvenih zvijezda dobiješ,
to ćeš imati bolju karmu.
Preteško je ovo za tebe!

ragusa

Tko je glasao

uffff jel ima ikakve šanse

uffff jel ima ikakve šanse da pitam mraka da ih poboja u žuto, bar one moje :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Evo, dao bih ti četiri

Evo, dao bih ti četiri CRVENE ZVIJEZDE, al' mi ocjenjivanje ne radi.

ragusa

Tko je glasao

LQ učinio sam koliko sam

LQ učinio sam koliko sam mogao da ponovno postaneš vidljiva, mada se ne slažem da je crvena zvijezda zločinački simbol. Pod njom je bilo mnogo više poštenih ljudi nego zločinaca. Zločinci su se samo skrivali među njima.

Simbol petokrake zvijezde j simbol svjetlosti, centar svijeta, još od Pitagore do Salamona, a to što su neki pod tim znakom činili zločine u nekom vrlo kratkom vremenskom razdoblju govori samo o njima a ne o simbolici zvijezde.

Tako je i svastika izvorno simbol svjetla i sreće ali je u jednom vrlo kratkom razdoblju bila drastično zloupotrbljena ali to ne govori ništa o simbolu nego o ljudima koji su ga koristili.

Simbol fascio je još od rimskih vremena simbol jedinstva u različitosti (snob šiblja koji referira da jednu po jednu šibu lako slomiješ, a vesane u snop je nemoguće). Što ima Mussolini s takvim sibolom koji je trajao milenije a onda ga Mussolini tloupotrijebio u jednom kratkom vremenu.

Slovo u na kapama je nosio samo uski i mali broj neodgovornih ljudi, koje je povijest pomela. Crnu odoru u vrijeme NDH je nosila samo Crna legija koja je činila svašta i koja je usred rata bila rasformirana, pa je integrirana u ustaške jedinice, ali je njima biloo dozvoljeno nositi crnme odore. Crne odore su u Njemačkoj vpjsci nosili samo SS-ovci.

Toliko o općoj i posebnoj simbolici, samo treba uzeti povijesne knjige i malo ih kritičnije proučiti. Nemam ništa protiv tvojih napisa, a često mi eto korsite da se sjetim i kažem što mislim o nekim spornim stvarima.

Tko je glasao

i to si učinio na način da

i to si učinio na način da si joj dao 4 na komentar u kojem me vrijeđa krajnje bezobrazno. svaka čast tebi frederiče. nekako sam uvijek imala bolje mišljenje o tebi, ali bit će da sam se prevarila.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta mojim postom sam se

Griotta mojim postom sam se posve ogradio od onog što je govorila a to znači da sam se scrstao argumentima na tvoju stranu. Nisam gledao što je bilo nego ja zaista jesam protiv negativnog ocjenjivanja.

Tko je glasao

Možda bi bilo zgodno da se

Možda bi bilo zgodno da se prestaneš duriti i naučiš nešto od starijeg i pametnijeg od sebe, Frederika!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Eto, ti Frederiko. Mala ne

Eto, ti Frederiko. Mala ne misli da si stariji i pametniji. Ocijenila je moj komentar nulom! Pa se ubuduće s njom dopisuj. Vidim da ti to društvo puno bolje odgovara! Možda nešto naučiš od studentice prava koja drugome uskraćuje pravo govora!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pod njom je bilo mnogo više

Pod njom je bilo mnogo više poštenih ljudi nego zločinaca.

Da su ti "pošteni" ljudi stvarno tako POŠTENI, onda bi sami istrijebili zločince iz svojih redova! Sve dok to ne učine, ime će im ostati ukaljano! Prema tome, gospodo draga, crvena zvezda vam je prljava i ukaljana, uglancajte je sami!

Kad to učinite, sama ću izbrisati ovaj tekst dolje:

Crvena zvezda je zločinačko-fašistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Neću glasovati za onoga tko dozvoli isticanje tog zločinačkog obilježja!!! Dolje crvena zvezda!!!

P.S. hvala za crvene zvezde :):):) ah, što mogu, nekad moram i ja malo popustit :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Mrak, bilo bi ti pametnije

Mrak, bilo bi ti pametnije da mi dižeš karmu umjesto što mi je rušiš glupavim nulama!!! Na ovom blogu sustavno pada karma, iako kad pregledavam, ne vidim nigdje gotovo ni jednu lošu ocjenu!! Danas jednako stanje s ocjenama kao sinoć, a karma mi pala! O čemu se tu radi!!! Izvoli objasni, a ne izigravaj ovdje uvrijeđenu veličinu! Zašto ja imam stalno osjećaj CENZURE?? Daj mi ga već jednom makni!!!

Crvena zvezda je zločinačko-nacistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Dolje crvena zvezda!!! Neću glasovati za stranku pod čijim okriljem je dozvoljeno isticanje tog zločinačkog obilježja!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

a) o pitanju cenzure smo se

a) o pitanju cenzure smo se dopisivali već nekoliko puta bez osobitog uspjeha, ne vidim što novoga mogu dodati u raspravu jer očigledno ne slušaš

b) nulama ocjenjujem komentare koji su offtopic i koji su očigledno lažni (poput primjerice ovog da ovdje vlada cenzura :)

c) zašto bih ja izigravao uvrijeđenu veličinu? mene nitko nije uvrijedio a onima koji me jesu sam uglavnom oprostio

d) ponašaš se ko dijete (nisi jedina, ima još ekipe sa sličnim karakteristikama), to me iskreno nasmijava i donekle sam zavidan

za tvoju informaciju, za izračun karme se koristi weighted average posljednjih 30 ocjena s time da stariji komentari nose manju težinu od novijih
iz toga slijedi da svega nekoliko loših ocjena može donijeti prilično veliku promjenu karme

no, budem malo korigirao tu formulu da to bude malo teže za napraviti

Tko je glasao

Pogledaj Viperu i Griottu

Pogledaj Viperu i Griottu kako se ulizuju Mraku, a nemaju pojma o čemu se radi!! Hajde, cure, kod Mr.Jacksa na blogu od 250 komentara, naći ćete dosta mojih odgovora, pa podijelite nule redom!! Možda se tako više uližete mraku. Gle, slina vam se vuče po podu!

Crvena zvezda je zločinačko-nacistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Dolje crvena zvezda!!! Neću glasovati za stranku pod čijim okriljem je dozvoljeno isticanje tog zločinačkog obilježja!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

marin držić inače sam

marin držić

inače sam cool
ali lavica dana riče sa srbizmima tipa zvezda
dosta srbovanja lavice
pod zvijezdom je istra pripojena domovini

hrvatski je dakle zvijezda ili u dalmaciji zvizda, a može i zvizdica, a u malom mistu bio je i bordel zvizda mora
valjda radi rime

molto je vruće pa se počasti
recimo
sa jednim pivom
možda
Na Telki.NET-Heiniken reklama
na tom svjetskom pivu sigurno ti nema zvizde

crvene

marin držić

Tko je glasao

dala sam ti nulu jer spamaš

dala sam ti nulu jer spamaš - isti komentar napisala si i na drugom dnevniku. kada mrak ili uostalom bilo tko drugi bude spamao po dnevnicima, i on će dobiti nulu. ipak, takvo ponašanje samo kod tebe vidim. ne pamtim da je ntko drugi na pollitici sijao po dnevnicima iste komentare.
prestani glumiti uvrijeđenu babu i primi se kvalitetnog komentiranja pa da vidiš kako će ti karma porasti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ti si uvrijeđena mlada

Ti si uvrijeđena mlada guska!!! Zašto bi mi karma trebala rasti, ako je nitko ne dira! Zašto je rušiš?? Tko te tjera da me čitaš, ako ti smetam?! Kako ja tebe ne čitam, niti me briga za tebe!!! Ako sam ti tako glupava, koji te vrag tjera čitati glupe komentare? Izvoli, izjasni se!!! Pumpam li ja tebi nule, a bezbroj puta sam pomislila da si bedasto nedoraslo derište i pitala se koji klinac uopće tražiš među odraslima? Pa te nisam vrijeđala. Izvoli se maknut s mojih komentara!

Crvena zvezda je zločinačko-nacistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Dolje crvena zvezda!!! Neću glasovati za stranku pod čijim okriljem je dozvoljeno isticanje tog zločinačkog obilježja!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Gospođo Griotta, Malo je ne

Gospođo Griotta,

Malo je ne primjerno nazivat osobu babom, koja vam može biti mama po godinama.

Tko je glasao

rekla sam prestani GLUMIT

rekla sam prestani GLUMIT (uvrijeđenu) babu, dakle nisam joj ni rekla da je baba, ali dobro ajde.
jednako je tako pored ove spamerice koja je danas odlučila očito skršit pollitiku svojim komentarima i nulama prozivati mene. no dobro, znam da je tebi ionako mission impossible biti korektan prema meni.
ne planiram rapravljat s tobom ni s lavicom.
lavice, spamovi i glupiranja i nadalje od mene dobivaju nulu. over and out.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Pročitaj još jednom sve

Pročitaj još jednom sve svoje komentare na ovu temu, pa ćeš vidjet da goreg spama od tvojih glupih komentara ni ne može biti! Misliš da je tvoj spam manji, ako drugome kažeš da spama! Sorry! Prešla si se. Tvoj spam je još gori, a to su one nule koje bez ijednog argumenta dijeliš drugima! Spamaš!!!

Crvena zvezda je zločinačko-nacistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Dolje crvena zvezda!!! Neću glasovati za stranku pod čijim okriljem je dozvoljeno isticanje tog zločinačkog obilježja!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Kraljice vidim da vrucina

Kraljice vidim da vrucina lose utjece na tebe. Pod obavezno ugradi air condition u prostoriju iz koje pises tekstove.

Tko je glasao

Misliš da je ugradnja klime

Misliš da je ugradnja klime dovoljna?
Ne znam što bi na ovo rekao seneka.

ragusa

Tko je glasao

ti bi se iznenadio. čovjek

ti bi se iznenadio.

čovjek je ipak nešto studirao, a nije fušario, za razliku od mnogih.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Heh treba mi jedna velika

Heh treba mi jedna velika lepeza i jedan eunuh koji će njome mahati iznad moje ležaljke na kvarnerskom suncu :):) hoćeš biti moj eunuh??? :):):)

Crvena zvezda je zločinačko-fašistički simbol ugnjetavanja hrvatskog naroda kroz duga desetljeća jugoslavenskog mraka! Neću glasovati za onoga tko dozvoli isticanje tog zločinačkog obilježja!!! Dolje crvena zvezda!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci