Tagovi

S Libijom se zatvara krug pada arapskih diktatora?

Nikada do sada arapski svijet nije bio suo?en s takvim tektonskim poreme?ajem domino efekta kao što su prosvjedi zapo?eti u Tunisu koji su se proširili ve?im brojem arapskih država, i sada, ?ini se, kulminaciju doživljavaju u Libiji. Naime, ova je zemlja s najrepresivnijim sustavom, «u posjedu» ?ak 42 godine Muamera el Gadafija, pukovnika koji ne prestaje puniti stranice novina otkako je l969. državnim udarom, preuzeo vlast od kralja Idrisa I. Nakon govora «vo?e revolucije» koji ?e umrijeti, ako treba, kao mu?enik, zemlja se nalazi u krvavom paklu i pitanje je što ?e me?unarodna zajednica u?initi kako bi se sprije?io gra?anski rat, a strane zemlje izvukle svoje gra?ane iz libijskog pakla. Dramati?na i krvava intervencija vojske ima za posljedicu broj usmr?enih u tisu?ama i koji nadmašuje ukupan broju stradalih u svim arapskim zemljama ustanka, zajedno
Valja ukazati i na neke povijesne i geopoliti?ke elemente krize koji, zasjenjeni medijskim izvještajima, ostaju u drugom planu.

REAGAN O GADAFIJU: «BIJESAN PAS»
Muamer el Gadafi iskoristio je boravak libijskog kralja u inozemstvu i proveo pu? s 27 godina, prevrat koji jer planirao ve? kao mladi?, oduševljavaju?i se potezima Gamala Abdela Nasera, egipatskog predsjednika. Osim što je od njega preuzeo i ideje panarabizma, Gadafi se uklju?io i u pokret nesvrstavanja, predstavljaju?i u tom pokretu, ali i u svijetu, grupu ekscentri?nih, nepredvidljivih i arogantnih politi?ara. Otkri?e bogatih izvora nafte još u vrijeme kralja Idriza I, njena eksploatacija s mo?nim naftnim kompanijama donijeli su Libiji prosperitet koji su slijedili samostalni politi?ki potezi koji su Libiju predstavili svijetu kao respektabilan ?initelj me?unarodne zajednice. Koliko je Libija oja?ala svjedo?i i ?injenica da se u jednom trenutku našla na meti USA, jednako kao i Moamer el Gadafi kojeg je predsjednik Ronald Reagan javno ozna?io «bijesnim psom Bliskog istoka». Dogodilo se to l986. kada su na libijske gradove ba?ene i bombe iz ameri?kih zrakoplova, sve u namjeri da ga se smekša. I ne samo to – Muamera el Gadafija povezivalo se sa nekoliko problemati?nih pokreta i organizacija – od IRE, preko PLO-a do baskijskih separatista, sve do podmetanja bombi u diskoteke i zrakoplove (afera Lockerby). Da Gadafi može imati svakojakih opasnih ideja svjedo?i i ?injenica da je u jednom trenutku poslao delegaciju u Kinu koja je imala zadatak – kupiti atomsko oružje.Sre?om, Kinezi su taj posao glatko odbili.
Ina?e. Libija, službeno «velika socijalisti?ka libijsko-arapske narodna džamahirija» ?etvrta je zemlja po veli?ini u Africi s površinom od l. 769 540 kv. km od ?ega je samo 2 % obradivo, dok ?ak 85 % ukupne površine ?ini Sahara, najve?a pustinja na svijetu. Od 5 680 000 stanovnika velika ve?ina naseljena je u pojasu uz Sredozemno more, ve?ina u gradovima.
Za?udnim politi?kim manevrima, novcem koji je stekao kao gospodar «crnog zlata», (danas se procjenjuje da 4 % svjetskih rezervi nafte nalazi se u Libiji, ?ime je osma zemlja u svijetu po zalihama nafte) Gadafi se održavao na vlasti, sve do ovih dana kada su u Bengaziju, mediteranskoj luci, po?eli prosvjedi koji zna?e po?etak pada autokratskog vo?e. Kao i mnogi sli?ni propovjednici «novog svijeta», i on je kreirao nesvakidašnji projekt «libijske demokracije» koji je bio mješavina socijalisti?kih, islamisti?kih i militaristi?kih ideja, objavljenih u zelenoj knjižici, sli?no knjižici Mao Ce Tunga, koja je ozna?ila po?etak kineske kulturne revolucije.

GADAFIJEVE OPSESIJE
Gadafi potje?e iz skromne, religiozne obitelji, islamski je puritanac i primjerice do današnjih dana ustrajavao je na strogoj zabrani uživanja alkohola, podcjenjiva?kom odnosu prema ženama ( nije ?udoredno nositi minice što ga nije smetalo da se istovremeno okruži tjelesnom gardom koju su ?inile fanati?no privržene mu žene), tradicionalnom obla?enju i stanovanju -. u šatoru kao smještaju u kojem se najbolje osje?ao. Okrenutost Egiptu dovela je i do osnivanja Ujedinjene arapske republike, koju su uz spomenute zemlje, ?inila i Sirija, uglavnom s ciljem da ovako povezane tri zemlje savladaju cionisti?ku opasnost zvanu Izrael. Zanimljivo, i u ovim prosvjedima u Libiji jednim od organizatora bune ozna?en je i Izrael, ra?unaju?i da ?e ova teza pro?i u narodu koji je, kao i njegov vo?a, u Izraelu desetlje?ima vidio smrtnog neprijatelja.
Gadafi je bio uvjeren da je predodre?en za vo?u arapskog svijeta, onoga koji ?e zamijeniti njegov uzor – Gamala Abdela Nasera. Stvaraju?i sa Sadatom i Asadom, sirijskim vo?om, savez nekoliko arapskih zemalja (l972.) bio je uvjeren da ?e on biti «vo?a» tog saveza, no Sadat ga je nadmudrio privatno se sastavši sa Asadom.
Jedna od opsesija Gadafija bila je da svu vlast treba predati libijskom narodu, i on službeno zapravo od l979. nema nijedne dužnosti, osim titule «vo?e revolucije». Bila je to varka jer svu fakti?nu vlast držao je i dalje u svojim rukama. Politi?kih stranaka nije bilo a može se zamisliti kako je djelovao Narodni kongres s 2700 zastupnika kao najviše politi?ko tijelo u Libiji?

KAKO SU PO?ELI PROSVJEDI U LIBIJI?
Iz Libije stizale su oskudne informacije, svijet je bio zaokupljen doga?ajima u Egiptu, pa je to jedan od razloga da su doga?aji iznenadili mnoge analiti?are. Za razliku od Egipta, Jemena i Bahreina, informacije iz Libije potje?u od poslovnih ljudi i «gastarbajtera» te hrabrih pojedinaca koji na Mrežu stavljaju video izvještaje, fotografije i sli?ne poruke.
U Bengaziju( 637 000 stanovnika) tisu?u kilometara udaljenom od glavnog grada Tripolija(l,l5 mil. stanovnika) demonstranti su zahtijevali oslobo?enje uhi?enog odvjetnika i borca za ljudska prava Fathi Turbija, a s kojima su se snage sigurnosti po?ele nemilosrdno obra?unavati, uzrokuju?i prve žrtve u «danu gnjeva». A gnjev naroda uzrokuje u zemlji enormno bogatoj naftom nerazvijena ekonomija s izrazitom nezaposlenoš?u mladih, ve?om nego u bilo kojoj zemlji sjeverne Afrike - ona je izme?u 40 i 50 % ukupno visoke nezaposlenosti. Naime, osim od stranaca upravljanom industrijom nafte, zemlja nema prakti?ki nikakve druge industrije.
Nedostaje elementarna opskrba namirnicama, uvjeti stanovanja su za mase mizerni –?ak dvije tre?ine stanovništva raspolaže s manje od dva dolara na dan, o nezavisnim medijima ne može biti ni rije?i. Unutarnja oporba režimu nije se mogla razviti zbog policijske kontrole i represije i ve?ina oporbenjaka ili su u inozemstvu ili sjede po libijskim zatvorima. Neki analiti?ari se ?udom ?ude da je u takvim uvjetima uop?e i došlo do revolta libijskog naroda.
Pojava jednog od trojice sinova Gadafija na TV bio je znak da Gadafi ne drži više kontrolu u zemlji, ali i da ?e njegova kamarila u?initi sve da zadrži vlast, uklju?uju?i i angažiranje profesionalnih vojnika i stranih pla?enika, pretežno iz «crne Afrike» te oslanjaju?i se na beduinska plemena, bliska vojsci. Situacija u Libiji je zanimljiva i stoga što su involvirane mnoge zemlje – 95 % izvoza ?ini nafta i s naftom povezani proizvodi (plin) a kupuju ih Italija, Njema?ka, Španjolska i Turska, zatim u Libiji rade mnogi «gastarbajteri», iz Egipta, Italije, Kine - sve do Njema?ke, Austrije, Turske i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mnoge zemlje izvoze u Libiju proizvode svakodnevne potrošnje… Sve to utje?e da se države ne odlu?uju za radikalniji pritisak na Gadafija i njegove snage, mada ne treba isklju?iti i odlu?niju intervenciju SAD pa i NATO pakta, ukoliko strani interesi još više budu dovedeni u pitanje. Jer, strani interes nije enormno poskupljenje nafte (barel ve? košta više od l00 dolara), prekid rada naftovoda i plinovoda koji dovode gorivo u mnoge zemlje Evrope, gorivo koje još uvijek je pokreta? gospodarskog života i uvjet održanja životnog standarda brojnog stanovništva.
Zadnje vijesti govore da je pukovnik Gadafi sve osamljeniji, napuštaju ga do ju?er njegovi suborci (ministar unutarnjih poslova), diplomati, dva pilota su sletjela na Maltu odbijaju?i bombardirati Bengazi. Isto?ni dio Libije u rukama je prosvjednika, i za o?ekivati je da prosvjednici preuzmu vlast u cijeloj zemlji.
Ima istine u tome da svaki diktator na kraju strahovlade ostaje sam i to je pouka svima onima koji zaborave da se bajunetima može osvojiti vlast, ali ne na njima i održavati.

ARAPSKI SVIJET NA PREKTRETNICI, NOVA ISKUŠENJA?
Arapski svijet, o?igledno je, nalazi se na prekretnici – okoštali sustavi bez socijalne pravde i ravnoteže, bez demokratske cirkulacije elita urušavala su se kao kule od karata, sve do slu?aja Libije. Osim ovog zajedni?kog nazivnika, postoje i druge sli?nosti, ali i razlike koje su zna?ajne ako se rade detaljne, komparativne analize.
Rub arapskog svijeta doti?e još jedna zemlja koja vjerojatno o?ekuje temeljito pospremanje – Iran. Dva iranska ratna broda prošla su kroz Sueski kanal i umjesto u luke Libanona, kre?u prema lukama Sirije. Dok su SAD poru?ile «osmatrati kretanje brodova», Izrael je bio odlu?niji i oštriji: «stacioniranje iranskih ratnih brodova u libanonskim lukama smatrat ?emo provokacijom». Uprava Sueskog kanala priop?ila je da se radi o «vježbi», da na odobrenje prolaza obvezuje me?unarodno pomorsko pravo te da brodovi ne nose atomsko i kemijsko naoružanje. Zna?i li to da je dozvoljen prijevoz klasi?nog naoružanja i postavlja se pitanje, ako ga brodovi nose, kome je namijenjeno??
Iran od prvog dana izbijanja nemira u arapskom svijetu pažljivo prati doga?anja – iako sam nije arapska zemlja, kao islamska teokracija ima poveznicu s arapskim svijetom u kojem dominira islam. Zasigurno, otvaranje sukoba Irana i Izraela zna?ilo bi odre?eno skretanje pažnje osiromašenim arapskim masama na «vje?nog neprijatelja», cionisti?ku tvorevinu koju bi se ozna?ilo još jasnije stranim tijelom u islamskom organizmu. Me?utim, kako je u pitanju posvemašnji revolt «poniženih i uvrije?enih» arapskih masa, veliko je pitanje može li se njima manipulirati kao do sada i može li Izrael biti neprijatelj koji bi homogenizirao arapski svijet?
Sigurno je - arapski svijet do prekretni?kih doga?aja u Tunisu bio je jedan, a ovaj poslije Tunisa, Egipta i Libije, ipak je drugi i druga?iji. Bilo bi kratkovidno ako se ne bi vodilo ra?una da ?e se on jasno profilirati tek kada se završi agonija u Libiji, razriješi odnos Irana i Izraela, ali i unutrašnja situacija u Siriji, Jordanu i Saudijskoj Arabiji.
Tako?er, sasvim je sigurno da svakoj diktaturi do?e kraj, no pitanje je kada, te sigurno je da svijet, društva i narodi, i pored tehni?kog napretka, nisu našli djelotvoran recept da se diktature prepozna u za?etku i zamijeni ih demokratskim sustavom.

Komentari

Ne znam zašto, ali nisam

Ne znam zašto, ali nisam uvjeren da je ovo Gadafijev kraj.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci Gadafijev kraj??

Čitam jednu biografiju Gadafija i zaprepašćujuće je koliko puta je bio ri kraju,i koliko puta se izvukao. No, bez podrške libijskog naroda, on ne može funkcionirati. Moguće je da sam sebi presudi, ili da organizira neku vrstu gerile, sa bazama u pustinji. No, i za to mu treba logistika koju vjerojatno neće imati.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo, znaš što je meni

Ljubo, znaš što je meni najvažnije?
Samo da se SAD i Izrael ne uključuju u rješavanje problema pada arapskih diktatora, direktno i neprikriveno.
Potpuno sam uvjeren da se apsolutno ništa ne bi ni dogodilo u arapskom svijetu bez te dvije spomenute zemlje.
Moj najveći strah je od onoga što dolazi..., a to bi moglo pokrenuti nezapamćeni rat na tim prostorima. Najužasnije od svega će biti totalno uništenje Izraela. I ne samo njega.

Tko je glasao

@jelenska SAD, Izrael, Hrvatska??

Ne brini za Izrael, brini za Hrvatsku. I pored postojanja palestinskog problema, ovog trenutka, mislim da je Izrael stabilniji od Hrvatske.
Inače, pokušaj uništenja Izraela značio bi možda i kraj ove civilizacije. Previše moćnih zemalja je iza Izraela, da bi se tako nešto dogodilo. Tu na prvom mjestu ne mislim na SAD , nego na jednu drugu moćnu zemlju, a ti bi mogao pretpostaviti koja je ta.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Cionistička...

...naklapanja.

Tko je glasao

Argumenata!?

Koji su argumenti potrebni nekome tko tvrdi kako je Gaza umalo ljetovalište a ne geto sa elementima konc logora?

Zadrtim wannabe cionistima poput tebe ne trebaju argumenti, ti ćeš tu i dalje trabunjati o Palestini i pravdati ono što se opravdati ne može.

A to je činjenica da je tkz. država Izrael stvorena na temeljima "zločinačkog poduhvata" od strane militantnih cionista.

Tko je glasao

@Rebel

Bio si pozvan na raspravu, nisi iskoristio poziv na pravi način pa ćeš si morati tražiti nekog drugog partnera za raspravu.Koliko vidim i slušam, Palestinci iz Gaze i Autonomije, nisu na ulicama poput naroda u Libiji, usto pod kišom metaka. Ako nisi znao, "logor" Gaza je hranila Egipat svo vrijeme krize u Egiptu.
Ostaješ zadrti anticionist, što je tvoje legitimno pravo.Uostalom, tema je prvenstveno Libija.
Sve dobro,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

U Gazi nisu na ulicama..

...zato jer im je krasno, tko još prosvjeduje u sreći i izobilju.

Ti ili jesi ili se praviš glup, kada okrećeš glavu na činjenicu sa su Palestinci getoizirani u vlastitoj zemlji, to samo tebi može biti normalno.

No dobro licemjeri su sastavni dio društva.

Tko je glasao

@Rebel

Naklapaj i ti s nama, ako imaš argumenata.
Zanimljivo kako ti i neki tvoji ste iz prošlog sustava preuzeli njegove negativne strane, pa i priču o cionističkom neprijatelju. Još samo nedostaje da počneš lamentirati o podršci arapskoj pravednoj borbi protiv cionističkog agresora. Srećom, arapske mase prepoznale su u kojem grmu leži zec.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Zadnje vjesti iz Egipta..

Zadnje vjesti iz Egipta..

نور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيستنور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ن نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ن نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما
Ako saznam nesto novo odmah se javljam..

Kitz

Tko je glasao

@Kitz Plus za arapski...

Dobio si plus za ovaj upis jer on ukazuje na jedan problem, a to je da mi u Hrvatskoj danas imamo vrlo malo arabista ili onih kojima je specijalnost arapski, islamski svijet. Poštujem dr. Jakovinu, ali zar nije neobično da nam o događanjima u arapskom svijetu piše i govori - povjesničar, i to preko teme "nesvrstana politika"??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

arapski tekst

Oni koji kuže malo arapskog se sigurno čude ovom neprestanom ponavljanju iste dvije rečenice u tekstu koji nema veze s aktualnim zbivanjima.

Tko je glasao

baš sam se pitao kad će netko

baš sam se pitao kad će netko spomenut Libiju.

moj komentar od 12.2.2011. Essekeru

o Libiji jednako tako nećeš razmišljati dok ti ne kažu da o njoj razmišljaš i dok i tamo ne dođe "spontana revolucija"

i dao dva linka za NGO-e u Libiji i Jemenu.. u tim diktaturama brate NGO-a koliko ti srce želi...

Libija prije manje od 6 mjeseci

http://www.vjesnik.hr/html/2010/09/02/Clanak.asp?r=van&c=1 (izgleda da nije samo Mubarak diktator s najduljim stažem)

sve tako spontano i , zaželili se svi odjedanput demokracije. A vidimo kako su i u Hrvatskoj neki počeli "spontano demonstrirati".

i odma u novine, pa da ih je i trojica..

U Hrvatskoj bi doduše mogli doživjeti najveću svjetsku komediju u gotovo tisuću godina, od kad je Dante napisao svoju, ako i ovdje "padne vlada", uz spontano dizanje "naroda", 5 prosvjednika, 1 ozlijeđen, upala mu noga u šaht, 1 smrtno stradao (pregazio ga Čačić na putu u sabor) i 3 vrlo uznemirena čitavom situacijom.

Jadranka, Šuker i Josipović pobjegli u Beograd ili Bosnu kod Glavaša :)))).

Sve par mjeseci pred izbore :)))

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

a okidač bi mogo biti kad EU

a okidač bi mogo biti kad EU ili tko je već nadležan

http://www.mojevijesti.ba/novost/73546/situacija-u-libiji-dostigla-tacku...
(Tko o čemu, kurva o kredibilitetu)
zamrzne Unicredit
http://www.dnevni-list.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1...

pa bi mogli odmah srušiti i Berlusconija.. i njemu zvona zvone..

a unicredit je vlasnik ZABA-e

za prekobicnut se

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

zatvara se jedan krug pada

zatvara se jedan krug pada tih arapskih diktatora, a otvara se drugi krug potpune neizvjesnosti u daljnjem slijedu dogadjanja u tim arapskim zemljama!?.
najgora bi bila opcija jacanja arapskog militantnog islamizma u tim arapskim zemljama zbog kojeg je zapad uostalom(uz naftu) najvise i tolerirao te diktatore.

Tko je glasao

Što se tiče događanja naroda među arapskim zemljama...

...i militantnog islamizma, samo molim boga i Alaha da se mirotvorni zapad, koji se već i previše umiješao, previše ne miješa.

Svaka zapadna zemlja na ovaj ili ovaj način, dakako opravdano, brani svoj "sir i vrhnje", ali uvijek s isto tako opravdanom zabrinutošću gleda kad neka arapska zemlja hoće svoj "kuskus i datulje"...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@edi3 Neizvjesnost??

Treba gledati događaje optimistički - to znači ako su narodi shvatili da su dikature pogubne, neće si jednu diktaturu zamijeniti drugom, teokratskom. No, neki narodi su čudne biljke - riješe se jedne nedemokratske vlasti, natovare si na leđa drugu. Inače, i komentari naših ljudi su, u najmanju ruku, čudni - kada se intervenira (recimo SAD u Afganistanu i Iraku), drvlje i kamenje na SAD, ako to ne čine, kao na primjeru Libije, opet nije dobro. Činjenica je da krupni kapital može surađivati i s crnim vragom, samo da isiše profit.,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci