Tagovi

S iskopanim kostima do radnih mjesta ili ho?emo li i protiv S.Goldsteina, I. Mandi?a...??

Jedna stara, meni omiljena, izreka kaže: «Loše je kada se izgubi novac, još je lošije kada se izgubi vrijeme, najlošije je kada se izgubi nada». Eto, promatraju?i ovih dana veliku buku koja je stvorena najavom istrage (istragom?) protiv antifašista Josipa - Jože Manoli?a, Josipa Boljkovca i Rade Bulata moglo bi se ovoj izreci dodati - a olovno najlošije je kada se izgubi - pamet. Za ovaj poduži tekst trebate se naoružati - strpljenjem, ako ga nemate, možda bolje da ga ni ne ?itate. Naime, nisam u stanju tu delikatnu temu «obraditi» na manjem broju stranica. Ovaj tekst pišem ipak subjektivno, a vjerujem i vi ?ete ga subjektivno doživjeti. Naime, naše su zamalo sve obitelji najmanje nekom porodi?nom pri?om vezane za Drugi svjetski rat, mada ve? imamo i ratne pri?e novijeg datuma.
POGUBLJENJE BEZ SU?ENJA - ZLO?IN
Polazište je da je svaki pogubljen ?ovjek u toku rata, pa i u pora?u, žrtva ukoliko je život izgubio bez pravednog su?enja.
Tomislav Karamarko,usput, diplomirani povjesni?ar(ccccccc) i uzburkao javnost. Ako se nastavi s istragama osumnji?enih, bit ?e nelagode za mnoge i postavljat ?e se i mnogobrojna pitanja. Javnost je na njih ve? dijelom odgovorila, a kolike štete se nanose pojedincima, ali i Hrvatskoj, tek se može predmnijevati. U raspolu?enoj hrvatskoj javnosti bilo je za o?ekivati da se raspolu?enost hrvatskog naroda iz vremena IIWW, sa zakašnjenjem od 66 godina manifestira zamalo jednako dramati?no kao u ta presudna vremena za hrvatski narod. Ina?e, raspolu?enost hrvatskog naroda, pojednostavljeno, s jedne strane na partizansko-antifašisti?ku i s druge strane na ustaško-nacifašisti?ku, nije nešto što je obilježavalo samo hrvatski narod -sli?ne podjele su se dogodile i u Francuskoj, Gr?koj, Srbiji, Slova?koj, Ukrajini, Norveškoj... Nasuprot otporu nacifašizmu postojao je blok antifašista s tom razlikom da je ovaj blok u Hrvatskoj bio masovan i kao narodna fronta otpora u?inkovit. Povijesna je ?injenica da je narodnooslobodila?ka borba na prostoru Jugoslavije u IIWW vezala na sebe zna?ajan broj pripadnika Wehrmachta, SS trupa i doma?ih kolaboratera olakšavaju?i saveznicima borbe na drugim otvorenim ratištima (godine l943. samo bitka na Sutjesci angažirala je oko l30 000 vojnika sila Osovine).
Ono što uznemiruje u aktualnoj raspravi nije ?injenica da ?e se suditi starim ljudima, od kojih Joža Manoli? broji impozantne 92 godine (ratni zlo?ini ne zastarijevaju),ve? ?injenica da se u nas zamalo pred svake parlamentarne izbore otkopavaju kosti iz jama, da se zanemaruje gotovo u potpunosti što je prethodilo upitnim ratnim zlo?inima u završetku rata i pora?u. I gledam oko sebe tu svoju ogromnu biblioteku JUDAIKE U ŠIREM SMISLU (oko l800 knjiga) i pitam se, ?emu su napisane te knjige, ?esto memoarska literatura, svjedo?anstva o strahotama koje su žrtve proživjele, od logoraša u naci-ustaškim logorima do izbjeglica, recimo u El Shatu, u Egiptu, razmišljam ?emu su snimljeni filmovi o Kozari, Neretvi, Sutjesci, ?emu svjedo?anstva o najgrozomornijim mukama naroda, ali i svjedo?anstva o slobodarskom duhu onih koji su se suprotstavili VELIKOM ZLU,nacifašizmu?

ŠTO SE STVARNO DOGA?ALO?
Prelistavam raritetnu brošuru koju je napisao Ervin Šinko ma?arsko-židovski antifašist, ali i antistaljinist, Krležin drug («Spomenici fašizma»,Kultura», Zagreb l946) kako bi ušao u povijesni kontekst NOB-a i vremena neposredno nakon rata. Ervin Šinko piše:
«Rat je rat. Borba je borba. Mi to znademo. Mi smo to znali.
Znali smo da ?ovjek može postati grabežljiva zvijer.
Me?utim, nismo ni slutili da ?ovje?anstvo može da proizvodi nešto, što predstavlja sintezu svih tekovina civilizacije i - zvjerstava.... Caliban se prozvao utemeljiteljem vjere i odgojiteljem, a postavio je svoje carstvo i svoje prijatelje nad milijunima lješina dojen?adi, djece, djevojaka,, žena i staraca, nad lješinama ?itavih naroda. Mi smo to doživjeli, mi smo to vidjeli. Mi to ne želimo nikada više doživjeti, nikada više vidjeti...
Fašizam ima svoje spomenike u nebrojenim milijunima mrtvih, u razorenim zemljama, u duševnim i tjelesnim ranama sviju nas.....»
I još samo jedan navod iz knjige Egona Bergera koji je u Jasenovcu uspio izvu?i živu glavu iako je 44 mjeseci bio zato?enik toga logora:
«Jednom sam se baš vra?ao s rada i vidio kako je streljano pet mladih žena. Streljane su zato što su ostale u drugom stanju poslije silovanja..Nisu streljane puškom, ve? je M.....i? svakoj pojedinoj ispalio metak revolverom u sljepoo?nicu». (GZH, Zagreb, l966, str. 68 – 69)
Uzmimo da su to dva nepouzdana zapisa, da to nisu sveobuhvatna znanstvena djela, bacimo od l800 knjiga, 900, dakle pola, u vodu, ostaje još mnogo neospornih ?injenica u mnoštvu svjedo?anstava objavljivanih do - l99l. godine. Tada su oskvrnuti prvi spomenici ANTIFAŠIZMA, i kada su u Hrvatskoj spomenici partizanima i NOB-u srušeni ili preba?eni, u najboljim slu?ajevima, na gradska groblja - vjerojatno smo mi bili jedna od rijetkih zemalja tranzicije gdje su antifašisti?ki spomenici sklanjani iz središta gradova, uništavani, rušeni...- otvoren je proces revizije povijesti, koji traje sve do današnjih dana. Nisu svi Hrvati, sre?om, bili ustaše, dapa?e, hrvatski antifašizam osvjetlao je obraz hrvatskom narodu, no velika ve?ina ustaša bili su - Hrvati. To je neprijeporna povijesna istina, i svatko onaj koji relativizira zlo?ine Ante Paveli?a, Maksa Luburi?a, Artukovi?a, Budaka, fra Majstorovi?a, Šaki?a...pretvaraju?i ustaše u Hrvate, tretiraju?i zajedno ratne zlo?ince i stvarno jedan broj nevine hrvatske djece, staraca i žena, dio pogubljenih bez su?enja ili poštenog su?enja, ili ne razumije povijest ili namjerno radi njenu reviziju - na štetu vlastita naroda.

REDOSLIJED SU?ENJA?
Ne treba zaboraviti, primjerice, da na listi Efraima Zuroffa i drugih centara Simona Wiesenthala još ima naci-fašisti?kih ratnih zlo?inaca koje treba privesti pravdi.Moj je stav, s kojim se naravno ne morate složiti, sve dok i zadnji osumnji?eni nacist ili kolaborater ne bude pred sudom pravde, nema se potrebe žuriti sa su?enjem Josipu Manoli?u, Josipu Boljkovci i Radi Bulatu To su?enje moglo bi izazvati i zahtjeve koji se ne iznose, razumijevaju?i ukupnu situaciju Hrvatske: da se, primjerice, židovskim zajednicama Hrvatske vrate sve nacionalizirane zgrade, stanovi, namještaj, umjetni?ke slike, lusteri, da se stvori odštetni fond od židovske imovine u privatizaciji, za koju se nije mogao na?i konkretan nasljednik itd. Jer trojica osumnji?enih, osim sudjelovanja dijela Židova u NOB-u koju su se tako sami branili, branili su živote pripadnika svog naroda, ali i progonjenih Židova, oni su se dijelom iskupili za eventualne grijehe nastale u danima nakon 9. 05. l945. kada su ustaške, ?etni?ke i druge postrojbe poraženih vojski, nastavile borbu usprkos op?e kapitulacije naci-fašista. Osim toga, zar se tako brzo zaboravlja da su prva dvojica bili ministri u hrvatskim vladama, Manoli? ?ak i jedno vrijeme predsjednik hrvatske vlade?? Tako?er, neka se sutra obavi lustracija vidjet ?e se koliko je ona zakašnjela i komplicirana, zapravo neizvediva i zna?ila bi tektonski poreme?aj u ionako siromaštvom i politi?ki poljuljanog hrvatskog društva, koje stremi Evropskoj zajednici.

HO?EMO LI PROTIV SLAVKA GOLDSTEINA, PROTIV IGORA MANDI?A...?
I SAMO KAO PRETPOSTAVKA: uzmimo da se Slavko Goldstein kao l7 godišnjak raspitivao kod Josipa Boljkovca, šefa OZNE za Karlovac, tko mu je odveo oca u logor Jadovno, iz kojeg mu se otac nikada nije vratio, da je svjedo?io protiv ustaša, ho?emo li pitati Slavka Goldsteina za zdravlje?? Antifašizam nije ideologija, to je prvenstveno svjetonazor, to je kritika svakog sustava u kojem se gaze ljudska prava i zatire sloboda. Ovaj svjetonazor nije rezerviran samo za komuniste, mnogi nemaju veze s komunizmom, ali su svojim stavovima antifašisti (ina?e, mislim da je ispravno govoriti o staljinizmu, koji je o?it bio od l945 do sredine pedesetih godina), kasnije smo živjeli u socijalisti?kom društvenom ure?enju...Komunizam kojeg su pune usta jednom profesoru Ivi Bancu(stvarno se pitam kako je takav zadrti ?ovjek mogao predavati na Yale sveu?ilištu u SAD??), jednom Ivanu Zvonimiru ?i?ku, kojem rok trajanja polako ali neumitno istje?e, je fantom, tek neostvareni cilj marksista, socijalisti?ki sustav s lošim, ali i dobrim stranama, a ne neki stvarni zlo?ina?ki sustav. Primjerice, Igor Mandi? desetlje?ima piše i antifašisti?ke tekstove,protiv neoustaštva, ali i kritike autoritarnih, nedemokratskih sustava, zastupa gra?anske opcije. Ho?emo li to zamjeriti Igoru Mandi?a, ho?emo li ga prozivati zbog antifašizma? Ho?emo li uhititi djecu pa i unu?ad narodnih heroja jer ne dozvoljavaju da se blati lik partizanskih junaka? Ne treba zaboraviti da su ?lanovi KP predvodili organizirani otpor nacifašizmu, da su komunisti u NOB-u stvorili front organiziranih antifašisti?kih snaga, i da je u tom frontu bilo ?lanova HSS-a, drugih stranaka sve do velikog broja nestrana?ki opredijeljenih ljudi, žena, nezavisnih intelektualca, do - sve?enika Katoli?ke crkve. Uloga KPJ-KPH može se na odre?eni na?in uspore?ivati s ulogom HDZ-a u Domovinskom ratu i stvaranju neovisne hrvatske države.
Nisam uspio prona?i da je antifašistima u svijetu su?eno za ratne zlo?ine nakon 9. svibnja l945. i sudski proces Manoli?u, Boljkovcu i Bulatu, sasvim sigurno, izazvat ?e reagiranja u svijetu koji nije ni u l94l., ni u l99l. nego u 20ll. godini. A oni koji analiziraju po?etak Domovinskog rata znaju dobro kako je Josip Boljkovac opisao taj po?etak.»Istina mora iza?i van»- isto tako znaju da Josip Manoli? i vjerojatno i Rade Bulat, imaju ponešto druga?ije poglede na ta turbulentna vremena. Primjerice, valjalo bi istražiti ima li istine u tvrdnji jednog hrvatskog generala koji je kazao Stjepanu Mesi?u da je Gojko Šušak naredio rušenje «Kamenog cvijeta» u Jasenovcu, ali je to sprije?eno?? Želi li se ušutkati su?enjem Boljkovca, nije li «crimen» to što se ve? sada piše o nekim neugodnim detaljima Domovinskog rata - treba li ih gurati pod tepih i ?ekati 66 godina da se objave ti detalji?
Ne opravdavam nijedan ratni zlo?in, držim podlim i kukavi?kim ?inom ubijati nenaoružane ljude, civile ali, može li netko odgovoriti zašto do danas nije su?eno savezni?kim pilotima koji su bombardirali Dresden, jedan od najljepših njema?kih gradova te onim pilotima koji su poletjeli s atomskim bombama koje su, ba?ene, sravnile sa zemljom Hirošimu( 6.8.l945.) i Nagasaki (9.8.l945.)??
U promišljanju ratnih zlo?ina «komunista» išao bih tragom pravnika i predsjednika Ive Josipovi?a: Neka se svaki zlo?in istraži, neka se svaki krivac kazni, ali neka Hrvatska zadrži poštovanje prema ljudima koji su se oduprli silama ZLA.- nacifašizmu, i koji su stvarali l99l. hrvatsku državu. Povijest koju su pisali partizani i njihova djeca, treba biti korigirana, ali ne na na?in da se ?ini salto mortale: poraženi ne mogu postati pobjednici, istina može biti ponešto druga?ija, ali ona ne smije biti u temelju prekrajana, a najmanje sluškinja dnevno-politi?kih obra?una i predizbornih kampanja. Ako se odreknemo povijesnog konteksta doga?anja, onda gubimo i pravo da aktualni slu?aj Purda promatramo u kontekstu borbi za Vukovar, odnosno u kontekstu Domovinskog rata.

VALJA PONOVITI I OPET PONOVITI
I kada je rije? o ovim prijeporima koji, u ve?ini ne zanimaju mlade, i kada se objavljuje da je u Hrvatskoj trenutno 334 000 nezaposlenih, za pitati je nije li ova pri?a o mogu?em su?enju «trojki», zapravo najgora vrsta poigravanja sa žrtvama Bleiburga i Križnog puta, dimna zavjesa iza koje se krije sav naš ?emer, naši promašaji, korupcija, naša nesposobnost da iza?emo iz duboke politi?ko-ekonomske krize? Ovo što sada radi ova vlada umanjuju?i brojke nezaposlenih jedna je od najve?ih manipulacija brojkama, poricanje stvarnosti (iako, reda u tom podru?ju mora biti, ali uvoditi ga nakon 7 godina, desetak mjeseci prije izbora je farsa), kao što je zamalo istovremeno davanje u javnost najave su?enja «trojki» i informacije o novih 750 milijuna eura zaduživanja Hrvatske, besramni spin vlade HDZ-a i trabanata.
Eventualno su?enje «trojki» ne?e podvu?i crtu ispod povijesnih doga?anja, dapa?e, izazvat ?e nove podjele i nesporazume u hrvatskom narodu, u vremenu kada su potrebni dogovori - stoga bi ih trebalo ostaviti prvenstveno povjesni?arima, a nama se kona?no prihvatiti rada i traženju rješenja da - bolje živimo. Kada bi su?enje «trojki» otvorilo bar stotinjak novih radnih mjesta, a ne optere?ivalo ionako pretrpane sudove, tražio bih da to su?enje po?ne u roku od odmah.Nagli prestanak medijskog brujanja o «trojki» ?ini mi se znakom da tog su?enja ne?e biti i da ?e se javnosti pak baviti onime što je prioritet prioriteta ove države i društva – nezaposlenoš?u (jadna je država u kojoj je za mnoge posao desetlje?a – popis stanovništva), poskupljenjima klju?nih namirnica (poskupjelo je mlijeko, najavljuje se poskupljenje kruha za najmanje 20 %), nelikvidnoš?u koja je dramati?no porasla, su?enjima teškim lopinama... Možda ?e zvu?ati hereti?ki, ali dojma sam da je kriti?nost gra?ana Hrvatske ispod razine kriti?nosti arapskih prosvjednika??

Ipak, valja ponoviti i opet ponoviti: osnutak sisa?kog odreda ozna?io je po?etak organizirane narodnooslobodila?ke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih gra?ana. U postrojbama Narodnooslobodila?ke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije borilo se oko 230.000 boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i pet, od ukupno 11, korpusa NOV-a. Ustroj današnjeg svijeta, bez obzira na brojne i temeljite promjene od l945, i dalje se temelji na antifašisti?koj tradiciji, jer taj svijet projektiran je na ruševinama poraženih naci-fašistikih ideologija i snaga ZLA koje su te ideologije ostvarivale ma?em, rasnim zakonima i drugim alatima pokoravanja naroda i slobodoumnih ljudi. Svako novo pisanje povijesti, koje o toj ?injenici ne vodi ra?una, kao i prvim, masovnim i grozomornim zlo?inima po?injenim u ime naci-fašizma - može izazvati neopravdani revanšizam, stvarati klimu, kao nakon IWW, kada je otvoren prostor za uspon Mussolinija i Hitlera, ?iji sustavi agresije i traženja novog «životnog prostora» su uzrokovali IIWW s najmanje 55 milijuna mrtvih do kraja IIWW, l945.
Nije li to opomena bar za idu?ih stotinu godina?

Komentari

Daj više shvatite vi

Daj više shvatite vi primitivni mozgovi,da u Hrvatskoj nije pobjedio antifašizam,nego nešto još gore,komunizam.Nema goreg sistema.On istrebljuje vlastite narode,što nije radio ni nacizam ni fašizam.Ako netko od kretenolikih potomaka komunista nezna,fašizam je nastao zbog terora komunista u Italiji,malo povijest,probajte proučiti.
30.000,00 komunista uz pomoć okupatora pobjedilo je Hrvatsku vojsku od 150.000,00 Domobrana i oko 80.000,00 Ustaša,kriva politička procjena Pavelića,nažalost,da je imao više takta,mogao se dogovoriti sa nekim al to je druga priča...
Kumunisti su nad Hrvatima napravili genocid,i to su nema št aviše skrivat,jedino bolesni mozgovi to još uvjek pokušavaju prikrivat.sve su zemlje osudile komunizam osim naše.ali evo dolaze ljudi koji će i to napraviti.A tada ćemo ubojicama i izdajnicima,jugoslovenima poput Goldsteina,Mandića,Manolića i Boljkovca i njima sličnim reći laku noć,peci te se u paklu.

M.
Lobor,grad.

Tko je glasao

Zarez nula nula

... Kada vidim ove nule iza zareza kraj broja koji broji LJUDE pitam se čitam li u nekom snoviđenju neki izvještaj o žiralnom novcu...

A slijedeća mi je pomisao radi li se o 'Freudovoj omašci' koja se, eto, nekom slučajnošću koju neki nazivaju i providnošću našla upravo u komentaru teksta Ljube Rubena Weissa, ovdje nemilice optuživanog zbog svog inzistiranja na očuvanju povijesne istine o događanjima u kojima su LJUDI bili OZNAČENI BROJEVIMA...

Na koncu se sjetim i onih narukvica sa brojem koje u rodilištu dobiju majka i dijete. A onda i židovske tradicije da se porijeklo utvrđuje po majci, što je svakako vrlo logično jer je trudnoća dugo vidljiva, a porođaj događaj kojem najčešće prisustvuju svjedoci u vidu nekih babica...

Kada bi se čovjek usudio sve to skupa zbrojiti, a ja se u to ne mislim pačati, možda bi čak došao i do zaključka da je bezgrešno začeće bio čin bezgotovinskog platnog prometa...
A što jest, jest - makar bio 'bezgotovinski' uvijek postoji pisani trag...

Tko je glasao

ljubice

treba istom mjerom osuditi sve zlocine, i fasisticke, a i onih koji se nazivaju "antiFasisti"!
napisi jedan dnevnik na temu purda, tj. kako je tvoj voljeni precjednik dogovarao tu akciju sa tadicem! ali, ja mislim da je to tek pocetak, vrag zna kakve je sve veleizdajnicke akcije taj dogovorio ne bi li se svojim nalogodavcima oduzio, ili jednostavno poslusao svoga oca, a svi dobro znaju koliki su veliki "domoljubi" clanovi njegove obitelji!

Kitz

Tko je glasao

@Kitz - Draško

Dragi Draško,
imaš li ikakvih dokaza da je predsjednik Josipović dogovarao s Tadićem išta oko Purde?? I ne diraj Josipovićevu poštenu, antifašističku obitelj...To su bili pravi hrvatski domoljubi, riskirajući svoje živote na antifašističkoj, pravoj strani, kao i mnogi Dalmatinci-Hrvati.
Što se tiče narudžbe dnevnika o Purdi ti dobro znaš tko je na pollitici specijaliziran za te teme. Mene je, u ovom dnevniku, zanimao samo povijesni kontekst slučaja Purda, a koliko vidim, obrađena tema je puno šira.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

naravno da je antifasisticka

naravno da je antifasisticka strana prava strana, o tome uopce ne bih! ali kada antifasisti pocine iste zlocine kao i fasisti, koja je onda razlika!?
da, ti "dalmatinci-hrvati" priznaju hrvacku samo u granicama yugoslavije, a samostalnu nikako! znas dobro sta su dalmatinski partizani radili po zapadnoj hercegovini, isto sto i cetnici koje su doveli talijanski fasisti! i koja je onda razlika od onoga sto su ustase cinili?
a dnevnik o purdi bi rado procitao napisan od tvojega pera!
dokaze!?
a imas li ti dokaze da se nisu dogovorili kada se vremenski sve poklapa! a i namjere su ocite; vukovarske branitelje prikazati kao zlocince, hrvacku kao agresora, srbija nece morati platiti hrvackoj ratne odstete itd. itd.
yusipovic je vec puno puta dokazao da radi za srpsku stvar, a sto zbog toga trpe hrvacki interesi za to ga boli zvezda petokraka!

Kitz

Tko je glasao

Ratna odšteta

Mala informacija.
Da bi se mogla tražiti ratna odšteta, prvi preduvjet je postojanje ratnog stanja između dvije države.
Franjo Tuđman nije nikada proglasio ratno stanje u državi, a kamoli to učinio u odnosu na Srbiju. I konačno, Hrvatska nije podnijela nikakvu tužbu za naknadu ratne štete - tužili smo za genocid, što nema nikakve veze sa ratnom štetom - a imali smo 20 godina vremena.
Svojim dogovorima sa Miloševićem i muljanjima po BiH, Tuđman je potpuno poništio položaj Hrvatske kao žrtve - što je do budalesanja po Bosni cijeli svijet prepoznavao i priznavao.
I iz položaja žrtve stavljeni smo u gotovo jednaku razinu sa Srbijom.
To možemo zahvaliti prvenstveno Šušku i njegovim ustaško-hercegbosanskim fiksacijama.
Današnja kopanja po grobovima - osim što skreću pažnju sa pravih državnih problema i krivaca za današnje katastrofalno stanje - su bijedan pokušaj pranja ustaša kao nesumnjivih zločinaca i nacističko-fašističkih saveznika i suradnika te gubitnika WWII.
Uspoređivati partizanski pokret i ustaštvo - kao "sve je to isto" - može samo ili krajnje neobrazovan ili zlonamjeran čovjek.
Sjajan tekst, g. Weiss.

Tko je glasao

ljubice (iliti läufer)

malo dobijas pluseva pa si napravio jos jedan nick!
;~))))))))))))

Kitz

Tko je glasao

@laufer Hvala na razumijevanju dnevnika i komplimentu.

Zaista, dolazimo neki od na su čudnu situaciju, da manje-više uobičajenim zapažamnjima i ocjenama o poveijsnim događajima, klizimo u manjinu, ali i u laži koje bi trebale postati općeprihvaćene. I umjesto da se poražena strana i njihovi potomci SUOČE s istinama o IIWW, i ustaškom i četničkom kolaboraterstvu, i s kaznom koja je iz toga prosistekla, kaznom koja je u osvetničkom žaru i kao realcija, bila u određenom broju slučajeva neprihvatljiva. Pokušava se stalno kroz te neprihvatljive reakcije (koje se kvantificiraju odokativno, a ne znanstveno) rehabilititrrati naci-fašizam i ustaštvo, pa i četništvo. Mene brine i to što potomci partizana- antifašista su tihi i nedovoljno se suptotstavljaju ovim bjelodanim pokušajima revizije povijesti.
Znano je da je svijest u Njemačkoj, pa čak i u Austriji, posebno kod mladih i mlađih, o FAŠIZMU kao ZLU proširenija nego je to danas u Hrvatskoj slučaj. I tamo je bilo zločina saveznika nad stanovništvom, ali većina ipak sagledava štetočinstvo naci-fašizma i ne dozvoljava se neonacizmu da diže glavu. Kada se to i dogodi, mladi antifašisti se na ulicama njemačkih gradova žestoko sukobljavaju s neonacistima.
Mladim njemačkim i austrijskim antifašistima svaka čast....

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@laufer

Isprika za nekoliko tip-felera u gornjem upisu, i jednu nezavršenu rečenicu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

dalmatinci - hrvati

Četnike u bosnu nisu doveli talijani nego su ih organizirali i naoružali, kao i ustaše u hrvackoj.
Red je da malo naučiš neke stvari.

Vojske sila osovine : njemačka ,talijanska, regionalna velesilska vojska NDH , regionalna velesilska nedićeva,ljotićevska,četnička ......
Vojske ne osovine : USA, SSSR, englezi,partizani........

Rekapitulacija

njemci, talijani , ustaše, četnici na istoj bandi.
amerikanci ,rusi,englezi , partizani na istoj bandi.

Zašto ne pitaš nekog preživjelog ustašu kako je moga bit na istoj strani sa četnicima koji su klali hrvate ??
Zašto mješaš Purdu u događaje od prije po stoljeća ??

Tko je glasao

tomice

ustase, cetnici, talijanski fasisti, partizanski zlocinci (izuzimam one koji, narocito nakon rata, nisu uprljali ruke krvlju), nacisti; sve isti k...c drugo pakovanje!
da, talijani su cetnicima davali logisticku podrsku, narocito 1942 kada su klali po zapadnoj i sjeverozapadnoj hercegovini, pricali mi prezivjeli svjedoci tih zlocina!
ja sam samo htio reci da su "hrabri" dalmatinski partizani nastavili tamo gdje su stali cetnici (mislim na zapadnu hercegovinu)...
a ti, kao sto vidim, pokusavas mi podmetnuti ustastvo! pa to ste radili, udbaski imbecili, cim je ijedan hrvat pokazivao imalo domoljublja! e, nece vise tako ici!

Kitz

Tko je glasao

Neko odnas dvoje halucinira.

Neko odnas dvoje halucinira. Sad ponovo pročitaj šta san napisa i nađi di san ti podmetnuo ustaštvo.
Ja san ovo tvoje dva put pročita :

,,a ti, kao sto vidim, pokusavas mi podmetnuti ustastvo! pa to ste radili, udbaski imbecili, cim je ijedan hrvat pokazivao imalo domoljublja! e, nece vise tako ici!,,

Ako me oči ne varaju po tebi san ja udbaški imbecil zato što sam ti razjasnijo ko je skim bija u drugom svjeckom ratu., i još ka nisam domoljub.

Nisam ni ustaša ni partizan ali cili svit zna da su se partizani borili protiv njemaca i talijana koji su bili okupatori . Domoljub se, po meni , bori protiv okupatora a nedomoljub surađuje sa okupatorom .

Da rekapituliram . Apsolutno me boli k...c štoš ti ili neki drugi domoljub tvog tipa mislit o meni, jerbo me boli ćuna i za hercegovinu i za te velike hrvatine lopine iz hercegovine.

Tko je glasao

nevjerni tomo

pa tako onda reci, mrzis i prezires ercegovce! nemoj njih sve trpati u isti kos, lopina ima svuda, u cijelom svijetu tako i u ercegovini! upravo si opet rekao jos jednu udbasko-komunjarsku floskulu a to je da je svaki ero lopov, zato jer je domoljub, pa ih valja odmah etiketirati i vec u startu sjebati!
nisu tada ti hrabri partizani u zapadnoj i sjeverozapadnoj ercegovini ubijali lopine kao sto su kutle, milan (onaj sto je prasio severinu), ljubo rojs & co. nego civile, tomice moj, zene, djecu, starce, SVE!
i, priznaj, malo si zavidan ercegovcima jer su ponosni, cestiti, sposobni, promocurni ljudi (osim, naravno, izuzetaka) a ti nikako da prebolis propalu sugoslaviju! a, je li te vec jednom posjetio ero s onog svijeta, a???

Kitz

Tko je glasao

Vidi se da sve što znaš

Vidi se da sve što znaš počiva na "provjerenim" informacijama portala Ljubuški i Poskok i Zirdumovim kolumnama.

Tamo ti je bolje komentirati, uklapaš se svezidbeno i razinski.

Tko je glasao

@Kitz Naočale??

Kada čitaš i pišeš, staviš li ti naočale?? Tomy izravno spominje lopine-Hercegovce, velike rvatine... Nigdje ne spominje SVE Hercegovce.
I daj, nemoj mi Tomyja svrstavati u jugonostalgičare... on ti je, ako nisi zna, splitski i hrvatski rodoljub...
I kakve veze ima ovaj moj dnevnik sa Severinom??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

ratne odštete?

Kakve ratne odštete? Zar je bio neki rat?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci