Tagovi

Režimi su uzročnici siromaštva vlastitih građana ili Zašto ne živimo kao Kanađani

I
Nejednakosti u bogatstvu građana u državi i između država nastaju zbog više grupe razloga, primjerice:
* sposobnosti, marljivosti te stila života pojedinaca, naslijeđa obitelji,
* organizacije koje pojedincima omogućava bogaćenje
* države koja pojedincima zbog položaja u vlasti države ili s vlasti povezanim pojedincima uz pomoć zakona ili nedjelovanja prema zakonu omogućava povoljnosti stjecanja ili davanja državi
* kriminala, korupcije,
* transakcije između država i domaćih i inozemnih aktera (ratovi, ugovori koji favoriziraju razvijenije u odnosu na nerazvijene države prema načelu slobodne trgovine, ugovori o oružju,…)
* prirodne katastrofe i nesreće.

Režimi su temeljni uzročnik nejednakosti bogatstva vlastititih građana te nejednakosti bogatstva između građana različitih država.
Stanovnici nerazvijene države u Africi i razvijene države u Evropi koji se u životu jednako zalažu za obrazovanje i vještine, žive istim skromnim stilom života i rade s istim naporom imaju vrlo različite vjerojatnosti za postizanje pristojne materijalne osnove života – neke razine ne siromaštva ili bogatstva.

TEORIJA GRAVITACIJE DRŽAVE SIROMAŠTVU ILI BOGATSTVU GRAĐANA
Ako se tvrdi da se događanje u državi odvija prema zakonima onda zakoni stvaraju nejednakost. Ako se tvrdi da se nejednakost stvara «izvan zakona» možda na tržištu, a što znamo ne postoji osim u malom broju slučajeva transakcija aktera u državi, onda je potrebno samo izvršiti dopunu zakona.
Država koja ima bogate građane ima kvalitne zakone i postupa po njima, a većina grupa pravila je iznesena u tekstu.
Gluposti o vrstama kapitalizma, gluposti o razlikama kapitalizma i socijalizma, gluposti o uređenoj državi, državi znanja samo su koncepti manipulacije građana.

U siromašnim državama u načelu su na vlasti kvazi elite i u čijim zakonima prevladavaju pravila koja stvaraju nepotrebne troškove koje konkurentnost poduzetnika i životni standard građana ne može podnijeti te pravila uzimanja novaca od građana da bi se zadovoljili akteri koji trenutno vladaju.
Kvazi elita nastanak i održavanje svoga bogatstva financira ne iz stvaranja nove dodane vrijednosti za države već od otimanja imovine poduzetnicima, građanima te smanjenja imovine države.

II
Država stvara nejednakosti - praksa u domaji
U praksi su djelovali ili djeluju slijedeći sustavi «otimanja» od građana i državnog vlasništva: privatizacija, «otkup stanova od države», «davanje stanova i kredita zaslužnim pojedincima» stečajevi koji su loše vođeni, predstečajne nagodbe, građani (ne)suvlasnici telekoma, loša regulacija banaka i štedionica,….
Tu su i brojna «mala djelovanja» izdavanje CRO vozačkih dozvola, zahtjevi da poduzetnici na obrascu poreznoj prijavljuju sve stavke koje isplaćuju zaposlenicima putem blagajne, zahtjev da svi d.o.o.-i vode dvostruko računovodstvo iako za to nema nikakvog stručnog opravdanja u odnosu na obrte osim nepotrebnog povećanja troškova.
Kriminal, korupcija, nesposobnost vlasti koja smanjuje bogatstvo građana vrstama javnih usluga koje ne bi trebale postojati ili koje se ne bi trebale naplaćivati ili koje konkurentne države mnogo jeftinije naplaćuju.

I Javna nabava jak sustav za proizvodnju nejednakosti
1. Načela javne nabave mogu biti u korist nekoliko ili u korist većeg broja poduzetnika
Ako se želi koncentracija bogatstva – nejednakost provodi se model „jedan veliki posao - jedan ugovor - jedan veliki dobavljač“. Ako se želi rasporediti bogatstvo na više građana provodi se model „ jedan veliki posao- više ugovora - više malih dobavljača“.

2. Pravilo plaćanja u slučaju kada više kooperanata radi za jednog državnog dobavljača
Novac ima različite karakteristike ovisno je li u rukama privatne osobe ili države.
Kada je u rukama privatne osobe s njime se treba postupati kao osoba želi, ali prema zakonima. Kada je novac u državnim rukama njime se treba postupati po državnim načelima pravednosti, jednakosti i zaštite slabijih.
Zato treba uvesti pravilo „Kada dobavljač države dobije novac za uslugu državi, prvo mora od novca namiriti kooperante koji su radili na poslu i to u potpunom iznosu za taj posao, a tek onda može raspolagati novcem za sebe.“ U praksi „prema moći i kontroli nad resursima“ dobavljač zadržava novac i čak traži smanjenje iznosa računa da bi isplatio potraživanje kooperanata.

Navedena su samo dva od brojnih sredstava za pravedno i državu korisno raspoređivanje bogatstva.

II Pravosuđe kao sustav proizvodnje nejednakosti
Naknade za sudske sporove se naplaćuju unaprijed, a presuda se donosi za više godina, a što povećava trošak sudovanja za tužitelja koji pravo na zaštitnu kamatu ima tek od donošenja presude.
Naknade za sud su previsoke. Tvrdi se da je to s namjerom da se spriječi obijesno sudovanje. No, obijesno sudovanje je zaseban proces i nije poznato da je donesena niti jedna presuda o njemu.
Zakoni loše reguliraju obijesno sudovanje. Zakoni loše reguliraju sudovanje zbog stjecanja koristi sudovanjem.
Stečajevi koji se predugo vode oštećuju vjerovnike i vlasnike, a predstečajne nagodbe vjerovnike. Ogromni gubitci nastaju zbog zakašnjelog djelovanja koje omogućava država.
Naknade za odvjetnike i vještake su previsoke.

III Smanjenje dobiti poduzetnika i imovine građana zbog monopolnih poslova koje izmišlja država i koje daje privatnom sektoru
Platni promet je posao kojeg je nametnula država insistirajući na žiro računima i tekućim računima poduzeća i građana i dala ga određenim institucijama - bankama.
Sredstva za smanjenja nejednakosti organizacija treba biti naplata koncesije bankama i drugima na bavljenje platnim prometom novca.
Država ne štiti poduzeća od propasti njihova novca na računima banaka, a sili ih da novac drže u bankama?

IV Unošenje i iznošenje resursa iz države jedan od temelja nejednakosti građana
Jesu li zakoni oblikovani tako da stimuliraju unos resursa ili iznošenje resursa iz države?
Kolika je moć vlade u odnosima sa stranim akterima? Nemoćne vlade dozvoljavaju iznošenje resursa, a omogućavaju malen unos resursa.
Procesi utjecaja na inozemne aktere u inozemstvu zbog stjecanja su loši zbog inferiornosti vlade.
Procesi izvoza unose manje dodane vrijednosti nego što je moguće zbog prevelikih poreza, loše države, tečaja, kamata,…)
Procesi utjecaja inozemnih aktera u državi jačaju radi stjecanja njihovih koristi.
Procesi uvoza, penetracija stranih aktera se pojačavaju zbog inferiornosti vlada u upravljanju.

V Odnosi važnih aktera u državi
* Javni sektor otima od poduzetnika destruktivnošću, neučinkovitošću i lošom uslugom.
* Javni sektor otima od građana destruktivnošću, neučinkovitošću i lošom uslugom.
* Poduzetnici, posebno dio iz javnog sektora otima građanima prevelikom cijenom usluga
* Banke otimaju javnom sektoru, građanima, poduzetnicima zbog loše regulacije
* Javne usluge se u potpunosti ili djelomično naplaćuju i od građana direktno, a ne samo putem poreza i paraporeza.

Poslovi i cijene usluga kreirani su za privilegirane
Poslovi solmizacije za odluke o stečaju i likvidaciji poduzeća su potpuno nepotreban rad koji se skupo naplaćuje. Elementi odluke bi trebali biti u zakonu, a e-obrazac na portalu trgovačkog suda.
Trošak je izuzetno velik u odnosu na trošak rada javnog bilježnika.

Zakoni se mogu urediti tako da mnogo parničnih postupaka mogu voditi sami građani, a to se ne čini.

Frekvencija tehničkih pregleda je kod nas za nove automobile nakon dvije, pa svake godine, a u Italiji nakon četiri, pa nakon svake dvije? Treba usporediti cijenu sata rada visokokvalificiranog radnika kojeg primjerice, brodogradnja uspijeva prodati u inozemstvu 10-12 eura s cijenom sati rada radnika na stanici za tehnički pregled pa da se vidi ogromna nepotrebna razlika cijene tehničkog pregleda.

Jesmo li vidjeli kalkulacije za izdavanje vozačke dozvole, putovnice? Usporedimo cijenu zamjene vozačke dozvole i cijene nekog izvoznog proizvoda pa ćemo vidjeti veličinu otimanja građanima. Zašto bi vozačka dozvola uopće trebala biti izdavana kao dokument?

Kako snimka stanja geometra jedne čestice zemlje 500 do 1000 m2 ima cijenu za oko trećinu veće od prosječne mjesečne neto plaće?

I još obilje takovih "sredstava koja uzimaju građanima, a daju parazitima i destruktorima"..
III

Zaključak o stanju
* Tvrdnja da porezi služe za javno dobro je djelomično istinita. Porezi služe i za kriminal i korupciju te što je najvažnije za stvaranje bogatstva privilegiranih lošom ili neoblikovanom odnosno neprovođenjem zakona, za plaćanje neučinkovitosti, pogrešno oblikovanih procesa, lošu kvalitetu rada, pogreške,…
* Većina nejednakosti bogatstva građana nastaje zbog loših pravila zakona ili izostanka regulacije.
* Zahtjev da se putem poreza smanji nejednakost je glupost jer je to skuplje nego sprječavanje nastajanje nejednakosti.
* Što veći porez veća je korupcija, kriminal i nepotrebni troškovi.
* Najviše nejednakosti stvara država zakonima ili nedjelovanjem. Pa tek onda «tržište» i građani.

Još neki prijedlozi za sprječavanje nastanka nejednakosti
Tekst je iznio više prijedloga od više tisuća potrebnih otklanjanja sredstava stvaranja parazitskih i destruktivnih aktera koji stvaraju nejednakost.
* Potrebno je najmanje prepoloviti poreze.
* Potrebno je promijeniti strukturu poreza prema korištenje državnih/civilizacijskih resursa iznad ograničenja resursa.
* Izdavanje svih dokumenata države za poduzetnike i građane (koji nalažu zakoni) prepustiti tržištu uz državne kontrolore, ali na trošak države.
* Kalkulacije za javne usluge objaviti povezati ih s koncesijama i uvođenjem novih konkurenata.

Isplatu poreza na dobit treba oblikovati tako da štiti državu, vjerovnike i zaposlenike.
Treba primijeniti pravilo o tome koliko vlasnik poduzeća smije uzeti iz dobiti poduzeća za osobnu potrošnju, a koliko mora ostaviti u poduzeću za sprječavanje rizika smanjenja prihoda u slijedećoj godini te za podmirenje duga vjerovnicima.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci