Tagovi

Referendum mora pasti!

Posljednjih dana imamo priliku promatrati politi?ki igrokaz Vlade koji se ne može opisati druga?ije nego li - teatar apsurda. Radi se naravno o dvostrukom manevru sa jedinstvenim ciljem: opstrukcijom održavanja sindikalnog referenduma. No da uvedemo malo reda u ovaj tekst. Akciju opstrukcije održavanja referenduma Vlada je zapo?ela lošom, ali (pre)?esto uspješnom taktikom mrkve i batine. S jedne je strane napala zakonsku utemeljenost sindikalnog zahtjeva za raspisivanjem referenduma, a s druge je povla?enjem Zakona o radu iz saborske procedure ponudila sindikatima "mrkvu". Privla?nost Vladine mrkve ve? o?ekivano forsiraju Jutarnji list sa podnaslovom "Sindikati pobijedili" i Ve?ernji list koji sa naslovnice poru?uje kako se “izgubio pravni temelj za referendum”. No i Vladina mrkva i batina zapravo su duboko demokratski deficitarne, i u kona?nici predstavljaju isklju?ivo prezir prema bira?ima, i njihovim pravima koje im garantira Ustav i zakoni Republike Hrvatske - bez obzira prihvatili sindikati Vladinu "nemoralnu ponudu" ili ne. Evo i zašto.

Batina

Ministar Mlakar je prije par dana predstavio Vladine rezultate analize 800 000 potpisa koje su sindikati prikupili za raspisivanje referenduma o ZOR-u. Taj dokument se nalazi ovdje.

Prvo što moram naglasiti jest ?injenica da su sindikati uistinu osigurali obilje materijala za Vladine zaklju?ke. Ne mogu se ne sjetiti onog lista papira sa printanim imenima i mati?nim brojevima, kojima su onda potom samo potpisivani. Predati takav papir je ili glupo ili uvredljivo, i predstavlja otvorenu provokaciju, budu?i u potpunosti negira proceduru i duh Zakona o referendumu. I bez Vladine analize jasno je da se potpisi nisu prikupljali po zakonom propisanoj proceduri - a to zna?i isklju?ivo na javno obilježenim mjestima, ve? dobrim dijelom kroz sindikalnu infrastrukturu. Sli?nim se inventivnim rješenjima svojedobno poslužila i inicijativa "More je kopno" koja je liste za prikupljanje potpisa distribuirala putem dnevnog lista "24 sata". Obje su inicijative pravovremeno upozoravane na Zakon o referendumu i na vlastito otvaranje bokova. Odgovor se tada lakonski svodio na "neka samo pokušaju na taj na?in negirati potpise". Evo, i jesu, a sindikati su za to - zbog nepromišljenosti i površnosti - suodgovorni.

No bez obzira na to, Vlada je svojim zaklju?kom prekora?ila svoje ovlasti, i to na više na?ina.

Prvo, budu?i nam Vlada poru?uje kako se mora držati zakona "kao pijan plota", onda bi pod hitno trebali utvrditi gradivo i pro?itati Zakon o referendumu, koji kaže:

?lanak 8.f
Organizacijski odbor provjerava je li izjašnjavanje provedeno u skladu sa zakonom.

Dakle, valjanost potpisa ne provjerava Vlada ve? Organizacijski odbor. Doduše, u Zakonu je postojao ?lanak 8h koji je propisivao da Sabor od Ustavnog suda može zatražiti utvr?ivanje da li su potpisi za referendum prikupljeni u skladu sa Ustavom i zakonom, no naknadno je Ustavni sud ukinuo tu odredbu. Vlada se nigdje ne spominje.

Samopostavljaju?i se (putem vladaju?e ve?ine u Odboru za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav) u poziciju arbitra, Vlada se dovela u sukob interesa, budu?i arbitrira o temi u kojoj ima neposredan interes. Doduše, i sam Odbor je u istovjetnom sukobu interesa, no Vlada je ta koja je potegnula "pridržavanje zakona kao pijan plota".

Nadalje, Zakon o referendumu ne propisuje nikakve mehanizme kojima bi se post festum - kako to sada ?ini Vlada - ispitala valjanost na?ina prikupljanja potpisa. Time se ovakvo ponašanje Vlade svodi u domenu proizvoljnog arbitriranja bez zakonskog temelja, ?ime se zbog dnevno politi?kih razloga vladaju?e stranke negira jasno izražena volja osamsto tisu?a gra?ana ove zemlje temeljena na Ustavu. Bez pretjerivanja može se ustvrditi da ovaj potez Vlade predstavlja svojevrstan udar na sam ustavni poredak.

?ak da ove na?elne kritike ne stoje, na?in na koji Vlada negira prikupljene potpise je problemati?an.

U prvom redu to se odnosi na izjavu kako je velik broj prikupljenih potpisa "sumljiv" zbog toga što nisu potpisivani u istoj izbornoj jedinici.

Mislim, come on. Izborne jedinice su potpuno proizvoljan administrativan pojam. Ja primjerice živim na zapadu grada Zagreba. Budu?i sam potpis dao u centru – moj potpis je sumljiv, jer zapad i centar grada Zagreba nisu u istoj izbornoj jedinici. Da sam ga dao u Novom Vinodolskom, onda bi to bilo manje sumljivo? Uostalom, pa što da sam se potpisao u Novom Vinodolskom? Zar je u Hrvatsku uveden neki novi sustav koji zahtjeva putovnice za prelazak županijskih granica? Zar su svi ljudi koji su zahtjev potpisali na godišnjem odmoru, službenom putu, ili pak jednostavno u mjestu u kojem rade, a koje je ?esto razli?ito od mjesta u kojem žive – automatski sumljivi?

Sva ta pitanja naglašavaju ve? izre?eno – nema na?ina na koji bi Vlada, ili bilo tko drugi, post festum egzaktno utvr?ivao valjanost potpisa. Pogotovo ne u redovima veli?ina u kojima to radi Vlada – proglašavaju?i 500 000 potpisa (dakle više od 60%!!!) nevaljalima ili sumljivima.

Pod istu kategoriju – nemogu?nost vjerodostojnog post festum verificiranja, spada i posljednja grupa od 90 000 “sumljivih” potpisa o kojima govori ministar Karamarko – onih kod kojih su podaci (dakle ime i prezime, te MBG) pisani istim rukopisom. Btw, zanima me da li je to službena grafološka ocijena koja ima težinu i na sudu, ili pak lai?ka odokativna procjena? Prvo, tu je ?injenica da su ljudi koji rade na štandovima ?esto upisivali podatke starijih ljudi, koji su na kraju upis verificirali vlastoru?nim potpisom. No slažem se da se na taj na?in teško mogu objasniti kompletni listovi ispunjeni istim rukopisom. No i u tom slu?aju Zakon o referendumu ne propisuje tko upisuje podatke – važan je jedino vlastoru?ni potpis. Utoliko, drže?i se zakona kao pijan plota, tako predani potpisi niti na koji na?in nisu problemati?ni.

Sve ovo upu?uje na mnoge manjkavosti samog Zakona o referendumu. I slažem se, taj zakon u mnogim aspektima treba mijenjati. No dok je – takav kakav je – na snazi, Vlada nema mogu?nosti na ovaj na?in negirati broj prikupljenih potpisa.

Mrkva

Paralelno sa “batinom”, Vlada je sindikatima ponudila i mrkvu – odustajanje od promjena Zakona o radu koje su svojedobno inicirali sindikalnu akciju prikupljanja popisa. Pri?a se u tom scenariju svodi na slijede?e – Vlada je povukla predložene promjene, pa i samo održavanje referenduma postaje besmisleno.

No stvar nije baš tako jednostavna.

Raspisivanje referenduma je ozbiljan politi?ki potez, i procedura njegovog raspisivanja opisana u Zakonu o referendumu niti na koji na?in ne predvi?a “odustajanje” kao opciju. Nakon što su sindikati prikupljene potpise predali Saboru, pri?a je zaklju?ena – Sabor mora provesti odredbe Zakona o referenudmu i ?lanka 86. Ustava, te raspisati referendum. Nema povratka, samo zato jer je jedna od uklju?enih strana odlu?ila da je tema raspisivanja referenduma bezpredmetna. Nema povratka, ?ak ni ako se s time slože sindikati, budu?i raspisivanje referenduma više nije u njihovim rukama, ve? je obavezno po sili zakona i Ustava Republike Hrvatske. Ako je Hrvatska pravna država – a takvom se voli pokazivati, barem u me?unarodnim odnosima – referendum jednostavno mora biti raspisan.

Nadalje, pitanje koje su sindikati naumili postaviti na referenumu nije neposredno vezano uz promjene ZOR-a koje u ovom trenutku ?ekaju svoj red u Saboru. Ne, sindikati žele pitati gra?ane da li su za zadržavanje postoje?eg stanja u radnom zakonodavstvu. Potvrdan odgovor na referendumu zagarantirao bi nemogu?nost izmjene ZOR-a u periodu od godine dana. ?ak i ako bi se sindikati u procesu pregovora usuglasili sa Vladom oko nekakvog kompromisa.

Takva vrsta moratorija u slu?aju neprovo?enja referenduma ne postoji, te stoga tvrdnja da povla?enjem ZOR-a iz saborske procedure referendum postaje bezpredmetan – jednostavno ne odgovara istini.

Ove dvije strane Vladine politike treba još staviti u kontekst na?ina na koji ih Vlada implementira. Tako se premijerka više puta sakrivala iza Zakona o zaštiti osobnih podataka prilikom odbijanja objavljivanja registra branitelja, ali je Vlada bez pardona na svojim službenim stranicama prvotno objavila osobne podatke nekoliko stotina ljudi koji su potpisali sindikalni zahtjev. Još jedna usporedba ocrtava kontekst doga?aja. Da je Vlada uložila polovicu energije (i novaca) koje je potrošila na provjeravanje sindikalnih potpisa u ?iš?enje nereda na popisima bira?a, danas bi brojka od ?etristotinjak tisu?a dvostrukih ili nepostoje?ih bira?a bila bar jednim dijelom smanjena. No, o?ito vladau?a ve?ina ima interes u održavanju statusa quo na popisima bira?a – unato? ?injenici da se radi o neusporedivo važnijem problemu na kojem se temelji legitimitet kompletnog hrvatskog politi?kog sustava.

Kad se sve zbroji i oduzme, ostaje zaklju?ak da Vlada pošto poto namjerava do kraja provesti politi?ku akciju “referendum mora pasti”. Uskostrana?ki interesi HDZ-a, koji je o?igledno procijenio da bi održavanje tog referenduma donjelo preveliku politi?ku štetu vladaju?oj stranci u izbornoj godini, prevagnuli su nad svim ostalim argumentima. Pa makar se radilo i o temeljima hrvatskog ustavnog poretka i pravnoj državi kao takvoj.

Komentari

Evo i potvrde legitimiteta

Pitanje nelegalnosti neodrzavanja referenduma IMHO nije uopce upitno, vec sada HDZ samo pokusava naci politicku rupu u zakonu (ili njegovo nakaradno tumacenje) po kojemu bi izbjegao odrzavanje referenduma.

Paralelno s time, istrazivanje koje je narucila Nova TV potvrdjuje legitimitet zahtjeva za odrzavanjem referenduma:

65 posto građana smatra da sindikati trebaju inzistirati na provođenju referenduma bez obzira što je Vlada odustala od izmjena Zakona o radu. Samo 19 posto građana misli da bi sindikati ipak trebali odustati od referenduma.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Josipović o MMF


"Treba sve detaljno analizirati i provjeriti postoje li neki jeftiniji aranžmani", dodao je Josipović na pitanje je li MMF hrvatska nužnost ili postoji neko drugo rješenje. "Pitanje je je li nam MMF baš neophodan da poput nekog watchdoga nadzire reforme koje provodimo. Reforme nisu lagane, ali ih možemo i sami provesti ako imamo snage za njih", objasnio je Josipović."

Ajde da se ja i drug predsjednik konačno u nećemu slažemo.

No nakon ove Josipovićeve izjave očekujem da bi uskoro svoj stav oko MMF-a mogao promjeniti i drug sindikalista Ozren Suncokret.

Tko je glasao

Rakov hod

A koja bi po tebi trebala biti poanta usvojenog referendumskog pitanja (po provedenom referendumu) u praktičkom i političkom smislu. U čemu bi to građani profitirali ako se taj kredit ispuca na parcijalnom pitanju koje više nije aktualno. I gdje bi se tu mogla uočiti opomena po bahate političke elite koje vladaju zemljom i bez legaliteta i bez legitimiteta - dakle nasiljem!

Tko je glasao

golgota,pa poanta usvojenog

golgota,pa poanta usvojenog referendumskog pitanja je u tome da bi gradjani pokazali shto zele,a da ih ovi moraju slushati
to je meni najveca poanta referenduma
da se vidi da gradjani mogu odlucivati ne samo jednom svake cetri godine,vec kad god to smatraju za potrebnim
i da je vlada tu da njih slusha,a ne oni vladu
e,to je pobjeda ovog referenduma

a shto se tice samog referendumskog pitanja
vec ti se tu objashnjavalo,pa ti ili si trol ili fakat qrcu ne razumijesh
dakle,vlada zeli napraviti da se pravila igre izmedju poslodavaca i posloprimaca mogu jednostrano odrediti
sindikati traze da to ostane kao i do sada stvar dogovora i kompromisa,a kompromis znaci da su obje strane zadovoljne
da li si razumio il ti treba crtat?

Tko je glasao

HDZ jako los, a SDP jos i

HDZ jako los, a SDP jos i gori...
Svjedocimo mrtvoj trci 2 populizma:
1. HDZ.ov koji se ne usudi srezati glasajucu birokraciju http://www.poslovni.hr/vijesti/apsurd-referenduma--srusit-ce-standard-ve...
2. SDP-a koji se grebe za tu gomilu potpisa sa preglupog referenduma za ekonomsko samoubojstvo:
http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/milanovicev-pakt-sa-sindikatima
Uza sve se jos ukljucio ekonomski nepismeni Josipovic koji je do podne za poslodavce, a poslije podone za sindikate.
Siguran je samo da je istodobno i za privlacenje stranih investicija i protiv MMF-a. http://www.poslovni.hr/vijesti/josipovic-hrvatska-mora-uciniti-sve-da-mj...
Upravo je MMF jedini pozitivan signal za investitore, da su ovi politicki diletanti maknuli sape sa ekonomije.
Totalno izostao interes za brodogradnju i hotele koji se prodaju kroz HFP i po 5-6 put najbolje pokazuje tu zabludu.

Tko je glasao

@G-news razgovara u eho prostoru i sam sasobom

koje li zavrzlame:

@G-news — Sri, 08/09/2010 - 13:36. i Anonimni korisnik — Sri, 08/09/2010 - 13:25. naglas i sa zakašnjenjem govore isti tekst a onda im Anonimni korisnik — Sri, 08/09/2010 - 20:15. odgovara:

Anonimac, pricash gluposti 1.

Anonimac, pricash gluposti
1. da li uopce znash kako glasi referendumsko pitanje?
ocito da ne,al bi bash volio cuti
ako ne znash,ili ne razumijesh,pitaj i odgovorit ce ti se ;)
-----------------------------------------
Tko tu koga?

Tko je glasao

@ bube

Komentirao sam kao anonimac jer me server izbacio dok sam na drugoj strani trazio linkove. Kad sam se opet ulogirao izaslo je 2 x isto.
A sto se tice referenduma, uberi ovo:
SDP brani HDZ!
Kako?
Ono sto su sindikati potpisali sa HDZ.om jer su ih ulovili pred izbore sad HDZ ne moze vise provesti jer se situacija malo promijenila, ali gle cuda SDP bi da se to provodi?!
Jako zanimljivo, zar ne?
Pouka ovog referenduma je slijedeca:
Dragi sindikati mozete potpisati sa bilo kime sto god hocete, ali ako nema € necete nista postici.
To vase kolege u tzv. privatnim tvrtkama znaju jos od 1990.

Tko je glasao

G-news, nisi odgovorio,da li

G-news, nisi odgovorio,da li ti uopce znash koje je referendumsko pitanje?
ti razglabash o koje cemu ali ne o referendumu i referendumskom pitanju
daj se usredotoci
procitaj referendumsko pitanje
onako,sa razumijevanjem
ponavljam,sa razumijevanjem
i onda komentiraj tocno to referendumsko pitanje
uopce ne znash shto trkeljash,ali ga trkeljash,upm

Tko je glasao

HDZ jako los

, a SDP jos i gori...
Svjedocimo mrtvoj trci 2 populizma:
1. HDZ.ov koji se ne usudi srezati glasajucu birokraciju http://www.poslovni.hr/vijesti/apsurd-referenduma--srusit-ce-standard-ve...

2. SDP-a koji se grebe za tu gomilu potpisa sa preglupog referenduma za ekonomsko samoubojstvo:
http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/milanovicev-pakt-sa-sindikatima

Uza sve se jos ukljucio ekonomski nepismeni Josipovic koji je do podne za poslodavce, a poslijedone za sindikate.
Siguran je samo da je istodobno i za privlacenje stranih investicija i protiv MMF-a.
Upravo je MMF jedini pozitivan signal za investitore, da su ovi politicki diletanti maknuli sape sa ekonomije.
Totalno izostao interes za brodogradnju i hotele koji se prodaju kroz HFP i po 5-6 put najbolje pokazuje tu zabludu.

Tko je glasao

Anonimac, pricash gluposti 1.

Anonimac, pricash gluposti
1. da li uopce znash kako glasi referendumsko pitanje?
ocito da ne,al bi bash volio cuti

ako ne znash,ili ne razumijesh,pitaj i odgovorit ce ti se ;)

Tko je glasao

Shto ce Shex pokushati kako bi izigrao gradjane?

ovako,shex ce pokushati prodati tezu kako je sad nejasno cemu referendum kada se povukao zakon
no,namjera je puno dublja
jednomo kad progura tu tezu upotrijebit ce je u clanku 8b koji kaze :

Članak 8.b

Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjašnjava nju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma,
rok unutar kojeg će se sakupljati potpisi birača koji traže raspisivanje referenduma koji ne može biti duži od 15 dana.Odluka da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma objavljuje se u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

reci ce kako eto pitanje nije jasno i da se nit ne treba vishe odrzat referendum
pa da li je tome doista tako?
da li pitanje govori ishta o tom novom zakonu koji je povucen?
pa da vidimo pitanje:
"JESTE li za zadržavanje važeće zakonske odredbe o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima"
dakle, pitanje se odnosi na POSTOJECI zakon tako da novi zakon i njegovo povlacenje nema veze i ne moze pobuditi nejasnocu u tom pitanju
ono se vrlo jasno odnosi na postojeci zakon takav kakav jest
da ga se zeli takvim zadrzat
uopce se ne spominje novi zakon da ga se moze vezati za novi zakon a onda manipulirati njegovim povlacenjem

al gospodine shex,no pasaran

USPUT bi dodao dolje citiranom zakonu o referendumu
tocka 8h je ukinuta odlukom ustavnog suda,kao i spominjanje o godinu dana statusa drzavljana i zivljena u RH
isto tako,napomenuo bi da je i SDP stvorio ovaj grozan zakon
HDZ nije nit dao mogucnost da gradjani raspishu referendum
SDP je dao tu mogucnost,ali uz ograde od 10% gradjana i 15 dana,dodao je i odredbu da se odluka tako sazvanog referenduma sutradan moze promijeniti u saboru!!!!!!
kao da je sabor iznad gradjana
kao da posredna volja gradjana dolazi iznad neposredne volje gradjana

Tko je glasao

Jebe lud zbunjenog´

Predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević podržao je danas inicijativu predsjednika Ive Josipovića o donošenju saborske deklaracije u vezi referenduma o izmjenama Zakona o radu na temelju potpisa koje su prikupile sindikalne središnjice.

Istovremeno je odbacio prijedlog potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa da "Ustavni sud arbitrira po pitanju referenduma".

http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Politika/Seks-je-veliki-mestar-koje...

Ovaj referendum sad zaista možemo proglasiti pišurijom pogotovo nakon što se u igru ubacio i "stručnjak" za pravo, a posebice pravDu. Malo mi je čudno što mnogobrojni pravni stručnjaci pollitike (bilo amateri, bilo pravnici) se nisu ni udostojili odkomentirati ovaj Jopipovićev manevar, pretpostavljam da je to zato što su ostali malo zetečeni, pa tako njihova šutnja u ovome slučaju govori dovoljno sama za sebe.

Dakle Jopipović spominje nekakvu saborsku deklaraciju koja bi biračima zajamčila poštivanje njihove volje:
Potreban je hitan nastavak pregovora između Vlade i sindikata, a rezultati razgovora trebali bi se objaviti u nekom obliku Saborske izjave ili deklaracije, kojom će se jasno poručiti da će se volja naroda poštovati bez obzira održi li se referendum ili ne, rekao je predsjednik Josipović u Dnevniku Nove TV.

a ja se pitam koje to volje naroda ako se referendum NE održi za što se drug Jopipović takodjer zalaže?!
Evo ja sam isto kao i mrak potpisao za referendum, ali nisam siguran da bih na referendumu glasovao za opciju sindikata, a takvih kao nas dva vjerojatno ima još, koliko?! e to ne znamo dok se referendum ne održi.
Dakle druže Jopipović -1 iz zdravoseljačke logike obzirom da se ja ne kužim u to vaše pravo i pravDu i pravničku logiku koja se valjda stiće kad se postane pravnik.

S druge strane očito ideologijski zaslijepljeni teleban ili u najblažu ruku simpatizer Partije i kape partizanke, sindikalista Ozren, umjesto na inzistiranju da se referendum održi za što jedino ima mandat obzirom na pitanje koje je postavljeno nama biračima (da ga sada ne ponavljam), prihvaća inicijativu druga Jopipovića o nekakvoj deklaraciji koja bi bila plod dogovora izmedju Vlade i sindikata. ponavljam "Plod dogovora izmedju VLADE i SINDIKATA!!!
Dakle opet nema govora o volji naroda odn. birača kako vam draže i zato još jedan keber drugu jopipoviću, ali i matijaševiću iz zdravoseljačke pravničke logike.

Jedino rješenje je ono od kojega ova dvojica bježe ko vrag od tamjana (razumijem i zašto), koje je ponudio drug Seks, a to je da Ustavni sud odluči ima li osnove za raspisivanje referenduma s obzirom da je razlog zbog kojega bi se glasalo na tom referendumu (odustajanje od izmjena ZOR-a) prestao postojati.

Tko je glasao

shto je najbolje,to je teshko

shto je najbolje,to je teshko krshenje zakona i ustava
nema tog zakona koji dozvoljava neodrzavanje referenduma
isto tako,nejasnoca koju spominje shex vjeshto,udbashki manipulira nejasnocom
on kaze da njemu nije jasno zashto bi se referendum odrzao kad su povukli zakon
no nema zakonske osnove da se referendum nece odrzati jer nije jasno zashto bi se referendum odrzao,vec ima samo zakonska odredba da referendumsko pitanje mora biti jasno
e,sad,on zeli nama u uho uvaliti pojam NEJASNOSTI,i kad vecina nas to prihvati,putem medija koji ce nas bombardirati,on ce vjeshto to iskoristiti i pozvati se na clanak 8b zakona o referendumu i reci da ako je referendumsko pitanje nije jasno,da se referendum niti ne moze raspisati!!!!!!!
lukavo,udbashki,nema shto!!!!
ali,to naravno i ne odgovara istini
pitanje je :
"JESTE li za zadržavanje važeće zakonske odredbe o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima"
dakle,pitanje se jasno odnosi na postojeci zakon
pitanje ne spominje neki zakon koji je u proceduri koji tek treba doc
tako da njegovo povlacenje nema veze sa jasnocom pitanja,jer je pitanje jasno i tice se trenutnog zakona
i bok
al lukavo,al udbashki,al pokvareno
a kako su ljudi glupi...

Tko je glasao

@aninimni

Nitko ne tvrdi da je referendumsko pitanje nejasno jer ono još nije ni postavljeno, a ni neće biti ukoliko referenduma ne bude. Šeks jasno kaže da je nejasno što učiniti u ovakvoj situaciji koju Zakon o referendumu uopće nije predvidio, situaciji kad su razlozi zbog kojih bi referendum bio rapisan, nestali.
Prvo je Vlada odustala od izmjena ZOR-a, a zatim je evo na vidiku i postizanje dogovora sa sindikatima oko ključnog problema.
U ovoj situaciji inzistirati na referendumu samo zbog manjkavosti zakonskih propisa i tjeranja nekakvog inata, zaista nema smisla.
Građani su Vladi poslali jasnu poruku već i samim odazivom na poziv o potrebi raspisivanja referenduma i Vlada je uz manja vrdanja oko prebrojavanja glasova tu volju naroda uvažila.

Ako bi se ipak išlo u raspisivanje referenduma, riskira se da on poništi odn. odgodi rezultate postignute najnovijim pregovorima sindikalista i Vlade koji su relativno povoljni za radničku klasu (gube samo Božićnicu) .

Zamisli situaciju da birači odluče kako žele zadržati postojeće stanje oko ZORa, što bi bila pljuska ne samo Vladi, već i sindikatima koji bi se našli u pat poziciji. U biti birači bi im takvom odlukom oduzeli legitimitet oko daljnjeg pregovaranja što možda i nebi bilo tako loše obzirom da svoj posao rade tako kako rade.
Reagiraju jedino kad su ugroženi interesi radnika zaposlenih pri državnoj sisi ili radnika iz zavičajnog okružja čelnika sindikata.
Nikako se ne mogu oteti dojmu da se Ozren više zalaže za zaštitu prava radnika s juga nego radnika npr. iz Slavonije ( KIO, Đakovština su prepušteni stečaju bez ispaljenog metak, dok brodgradiliša mafija nesmetano pljačka i dalje sve porezne obveznike lijepe im njihove....) ,

Matijašević je također izvjestio o jučerašnjem sastanku s predstavnicima Vlade o mjerama koje treba poduzeti kako bi se spasilo 2000 radnika u pet tvrtki na području Splitsko-dalmatinske županije - Dalmacijavinu, Adriachemu, Trimotu, Autoprijevozu Sinj i RLE brodogradilištu u Vranjicu.

http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Politika/Seks-je-veliki-mestar-koje...

Tko je glasao

krrrrekani,ti lazesh iz

krrrrekani,ti lazesh iz namjere ili nepoznavanja zakona
niti jedno te ne brani,poshto izrazavash stavove koji su - lazni

dakle,drzimo se zakona
zakon o referendumu,clanak 3 stavak 4 jasno kaze da se referendum mora odrzati
clanak 8.b kaze i da referendumsko PITANJE mora biti JASNO

referendumsko pitanje glasi
"JESTE li za zadržavanje važeće zakonske odredbe o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima"
referendumsko pitanje je jasno,i referencira se i izravno spominje jedino vec postojeci zakon o radu (tj jedan njegov dio)
dakle,stavljanej u proceduru ili micanje iz procedure nekog ili nekih NOVIH zakona nemaju nikakvu ulogu na jasnocu referendumskog pitanja jer se uopce izravno niti ne spominju
dakle,niti ovaj pokushaj shexa nema prodju,ko niti oni silni pokushaji sa potpisima

dakle,na koji se ti zakon pozivash da se ne raspishe referendum?
pusti svoja razmishljanja,zelje,volje i htijenja
nazovi narodni radio i tamo izrazi svoju zelju,mozda je poslushaju
ovdje pricamo o zakonu o referendumu
ja tvrdim da clanak 3 stavak 4 naredjuje saboru da raspishe referendum
i da ne postoji niti jedan drugi zakon koji bi mogao vishe sprijeciti raspisivanje referenduma
shto ti to tvrdish?

Tko je glasao

dakle,na koji se ti zakon

dakle,na koji se ti zakon pozivash da se ne raspishe referendum?

Na nikakav zakon već na zdravoseljačku logiku. Zakoni u Hrvata ionako su tu samo da bi ih kršili ili zaobilazili pa zašto bi ovaj referendumski bio izuzetak.
Eto, čak ga je i prvi medju jednakima drug Jopipović pokušao zaobiči nekakovom deklaracijom koja bi bila iznad sviju Zakona i prema kojoj bi ovo izjašnjavanje u vezi izmjena ZOR-a imalo trajni učinak na sve odluke bilo koje vladajuće garniture o bilo kojem drugom pitanju koje se tiče zaštite radničkih prava na državnoj sisi.

Ako bi sindikati ustrajali na referendumu ja da sam na mjestu Kosorice prvo bih pozvao MMF, a potom raspisao prijevremene izbore pa se vi drugovi iz SDP *ebite.

Btw, nisam do sad pročitao što misli drug Ozren i ostali drugovi sindikalisti, jel nakon što je dogovor s Vladom pao ima potrebe za raspisivanjem referenduma ili nema?

Tko je glasao

Netočno

Referendumsko pitanje je već postavljeno. Prema Zakonu o referendumu, pitanje se mora formulirati prije nego li se počnu prikupljati potpisi, i jedino se to pitanje može i mora postaviti na referendumu.

Počinjem misliti da sve te tvoje "greške" vezane uz tematiku referenduma nisu slučajne, i da namjerno mutiš vodu


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Netočno

Samo se prilagođavam novonastaloj situaciji. Postizanje dogovora izmedju sindikata i vlade definitivno isključuje potrebu za održavanjem referenduma bez obzira na pitanje.
Da, vjerojatno si u pravu i vjerojatno bi i na referendumu bilo isto pitanje koje je navedeno u pozivu na izjašnjavanje o potrebi održavanja referenduma. No kako smo utvrdili da mnogima pitanje koje je bilo postavljeno u tom pozivu nije uopće bilo bitno, već su njihovi potpisi bili odraz nezadovoljstva prema ukupnoj politici i stanju u državi, tako bi i eventualni referendum bio samo nastavak iskazivanja POLITIČKOG nezadovoljstva koji s postavljenim pitanjem nema veze.
I zato ako netko muti vodu to ste vi koji nastojite pod svaku cijenu izaći na referendum držeći se NEDOREČENOG zakona o referendumu kao pijan plota. Ako ćemo prosvjedovati i demonstrirati nezadovoljstvo,( protiv čega nisam) to možemo učiniti bez da potrošimo 170 milijuna kuna novca SVIH poreznih obveznika.

Ono što se može i bez prosvjeda je inzistirati da se nedorečeni zakon o referendumu doradi kako bi se izbjegle slične nedoumice kad se budemo izjašnjavali o pristupanju u EU.
Zamisli samo, narod se izjasni za ulazak u EU, a EU u medjuvremenu propadne ili nam zbog nečega spriječi ulazak i mi ne možemo u tome slučaju povući svoju odluku.

:))

Tko je glasao

krekani,drobish notorne

krekani,drobish notorne gluposti
720.000 potpisnika teferenduma ne znaci da imash 720.000 gradjana koji su za stav sindikata
ja mogu recimo bit za raspisivanje referenduma kako bi dokaza onima koji imaju stav za sindikat da nisu vecina
imash li shto protiv?
kakve su to gluposti,ljudi
prestanite mislit glavom politicarima ako ne mozete neshto shvatit
procitajte ponovo
i ponovo
i ponovo i tako sve dok ne mislite da ste shvatili
i tad to josh ponovite 20 puta

dakle,imamo zakon,i moramo se zakona drzati ko pijan plota
svako ne pridrzavanje zakona ko pijan plota na osnovu logike petorice politicara vodi nas do kaosa u kojem ce svatko poshtivati zakon dok mu pashe il dok mu ima logike

a i ova cijena od 170 milijuna kuna
pa to samo teshki idiJot moze popushit
ako su precjednicki izbori koshtali 56 milijuna kuna (tako nesh),a imali su 2 kruga,onda bi ovi doshli 28 milijuna kuna
a ne 170 milijuna
osim naravno shto HDZ i ovdje misli pokrast narod,kad se vec usude zatrazit referendum

i ti svoju zdravoseljacku logiku mosh objesit macku o rep jer ti logika bash i nije neshto jaca strana
ma,nije niti malo

Tko je glasao

anonimac

baš ti hvala za ovaj upis nasmija se me do suza i uljepša ovaj šugavi oblačni i odvartno hladan gotovo jesenski dan :)))

glede referenduma mogu ti samo reći da sam bio na istoj liniji kao i ti sve do jučer zbog čega me neki optužiše da spinam ko stara partizanska garda.
no ovaj spin je rezultat teškog promišljanja nakon što sam ponovo i ponovo i ponovo pročitao što je Šeks jučer kazao. A kazao je da nije nejasan tekst referendumskog pitanja već je nejasno jeli referendum uopće potreban nakon što se odustalo od najavljenih izmjena ZOR-a. Svo vrijeme ti pokušavaš proturiti tezu kako će tu nejasnoću Šeks pretvoriti u nejasno referendumsko pitanje i tako spriječiti održavanje referenduma što je apsolutno netočno i neizvedivo. Osim toga da su na taj način htjeli spriječiti održavanje referenduma, nebi se blamirali s prebrojavanjem glasova, kapish?
Dodatno moja promjena stava nastupila je nakon što je objavljeno kako su sindikati i Vlada na tragu dogovora oko TKU kojim bi već ove godine sindikati odustali od isplate Božićnica i tako dodatno uštedjeli ca 300 milijuna kuna proračunskog novca. Kad zbrojiš tih 300 i onih 170 koliko je predviđeno za referendum + nešto sitno na cipelarini cifra se penje blizu 500 milijuna kuna UŠTEDE.

Izlaskom na referendum znači da se kockamo s pola milijarde kuna proračunskog novca neovisno o rezultatu referenduma i riskiramo daljnje produbljivanje krize, eventualne prosvjede i nerede, Ustavnu krizu pa čak i pad Vlade što možda i nebi bilo tako loše ako bi se on desio bez većeg otpora i nabrzinu.

Strah me je i pomisliti što bi bilo kad bi se stvar otela kontroli i na ulice izađe policija s dugim cijevima ili čak vojska s tenkovima i vodenim topovima kao onomad u Kini i počeli gazit i ubijat vlastiti narod ili nedaj Bože da narod počme ubijat vlastite vojnike, nečije sinove, braću, unuke...

Ako Vlada mora pasti, neka padne na demokratski način, neka opozicija poduzme konkretne korake i javno obznani da ide u rušenje Vlade, neka pozove parlamentarne stranke da odjebu HDZ izvrše pritisak na svoje prirodne saveznike (npr. SDSS) da prestanu davati podršku Vladi Jadranke Kosor i idemo u prijevremene izbore kao civilizirano društvo, a ne rušenjem i razbijanjem po uzoru na naše istočne komšije ili njihove prijatelje Francuze.

Dakle javno, otvoreno i transparentno što bi rekao gale, a ne se skrivati ko pičkica iza referendumskih skuta
:)

Tko je glasao

krekani,dakle,dokucio si da

krekani,dakle,dokucio si da je referendumsko pitanje jasno
gdje je sad problem?
ti pozivash da se ne poshtuje zakon iz nekog razloga,koji ti nazivash razumnim
ja kazem da je meni taj razlog nerazuman
ti kazesh - politicari pretpostavljaju shto je svatko od 720.000 potpisnika zelio postici referendumom
3 politicara kazu kako je razumno prekrsht ustav i zakon,slozio si se i ti
sve 5
ali 720.000 potpisnika je sigurno htjelo raspisivanje referenduma i njima je to sigurno imalo i josh uvijek ima smisla dok novi dovoljan broj ne potpishe suprotno
a to ne mogu sljedecih 6 mjeseci
ti kazesh - politicari ce prekshriti ustav i zakon jer misle shto je svako poimence od 720.000 potpisnika doista htjelo i jer pretpostavljaju kako bi referendum zavrshio
reci,ako danas odluce protuakonito i protuustavno,shto ti zahtijevash,da referenduma ne bude,jer politicari,skup sa tobom najbolje znaju shto i kako neko misli,iako je to neposredno potpuno jasno rekao a shto s e ignorira,shto ce sutra bit na redu?
koji zakon ce sutra politicari na isti nacin prekrshit jer oni misle da nema smisla se bash pridrzavat eto zakona u tom nekom konkretnom slucaju?
ako danas odluce prekrshit zakon jer im nema smisla pridrzavat se,sutra bi mogli bilo koji drugi,zar ne?
nije li to,u najmanju ruku,opasno?
nije li nepridrzavanje zakona odlazak u kaos?
ako cemo se pridrzavati zakona kako nam u kojem trenutku bude imalo smisla,cemu onda zakoni?
ukinimo ih i ponashajmo se uvijek kako nam neshto ima smisla
samo...
u hrvatskoj bi imao 3,5 milijuna smisla
to ti zelish,osim shto zelish neposrednu volju naroda zajebat odlukom nekolicine politicarima koji citaju misli?
ti kazesh - vlada ce se dogovorom obvezati da taj dio nece neko vrijeme mijenjati
prvo,vlada koja se obvezala provoditi i poshtivati zakone je dogovorom prekrshila zakon o referendumu
dakle,neko ko svjesno krshi zakon ce se pridrzavati nekog dogovora?
ne budi smijeshan
ti kazesh - vlada je povukla ZOR i sad nema smisla referendmu
pouvkli smo ZOR,ne mora se vishe referendjum provodit, ali moramo ZOR mijenjati zbog bla bla bla i taj dio o kolektivnom ugovoru ne moze ostati takav kakav jest (a referendumsko pitanje je upravo takav kakav jest?!?!?!?!?!?)
ti kazesh - ushtedjeli bi 170 milijuna kuna
to je laz
ako su precjednicki izbori koshtali 56 milijuna kuna (axe dobro sjecam,negdje oko 50,prema 60) i to sa dva kruga odrzavanja,kako ce pobogu onda referendum koshtati 3 puta skuplje?!?!?
jel to opet neka pljacka gradjana od strane HDZ-a?
da li su gradjani koji zele referendum u dovoljnom broju krivi shto ovi kradu tolike novce?
nije li sindikat obecao da ce masu volontirati i josh spustiti cijenu referenduma?
dakle,ti svjesno ili nesvjesno lazesh
ti kazesh - referendumsko pitanje ce koshtati drzavu pola milijarde kuna
josh jedna od silnih lazi i gluposti
naime,referendumsko pitanje jasno trazi da kolektivni ugovor ma kakav da jest ne moze biti mijenjan dok se ne dogovore za novi
1. kolektivni se dogovaraju,dakle oni su kompromisni i u korist OBJE strane,to i jest duh kompromisa
2. bez novog kompromisa nema mijenjanje starog kompromisa,koji vec to shto je kompromis ne moze biti tako losh niti za jednu od strana,vec je dobar za obje
3. ako bi kolektivni prestao vrijedit bez obzira na dogovoreni novi,kako SADA predlazu privatnici i vlada,onda bi radnicima vrijedio pravilnik o radu koji je JEDNOSTRANO napisan od strane privatnika
to naravno dovodi do mogucnosti da privatnik kaze kako se eto prekovremeni nenaplacuju,ili da se naplacuju sa 1kn
da se radi 6 dana u tjednu po 12h,koji nisu prekovremeni i tome slicno
jer kolektivni ugovor vishe ne vrijedi,a novi nije dogovoren jer privatnik ima razloga to opstruirati jer ne mora potpisati,a vrijedit ce samo onda njegova privatna pravila
feudalizam,zar ne?
4. zakonom regulirati odnose poslodavaca i radnika je nije dobro
zakon se moze mijenjati potpuno jednostrano,voljom vecine
kolektivni se mijenja kompromisom,dogovorom obiju strana,gdje obje strane dobijaju
5. zakon ne moze odrediti sve odnose poslodavaca i radnika,kolektivni moze
kolektivni ima opce,granski,tocno u odredjenoj kompaniji
uvijek je onaj iznad jaci,kako ide prema dolje
vlada ne moze zakonom predvidjet,niti joj je to posao,svaki novi problem u nekoj grani industrije,u nekoj kompaniji i slicno
ta pravila uvidjaju neposredno oni kojih se to tice,radnika i poslodavaca
ti kazesh - poshtivanjem zakona,ti velish,bi se dogodila ustavna kriza
ja mislim da se kriza stvara neposhtivanjem zakona
vlada nije poshtivala zakon o nacinu prikupljanja potpisa,o valjanosti potpisa,i sada ne poshtuje zakon o raspisivanju referenduma
i nastao je kaos trenutni
i ti ne vidish poveznicu?
da su samo raspisali referendum nakon prebrojavanja glasova,ne bi bilo nikakvog kaosa,a gle cuda,zakon bi bio poshtovan
jebote,shto ljudi mogu biti...bolje da ne velim

Tko je glasao

odrekli su se jednokratno 300

odrekli su se jednokratno 300 da bi u slijedeće tri godine prikupili 900, da ne kažemo kako će produženje kolektivnih ugovora prouzročiti dodatne štete koje će se mjeriti u milijardama

ako nečega nemamo onda to nije novac nego vrijeme

i zadnje, ja sam svojim potpisom podržao da se referendum održi i onda očekujem da se to i desi, niti u jednom času nisam imao namjeru dopustiti da se mojim potpisom licitira i to u biti samo za korist državnih službenika (vidi li tu netko ironiju u činjenici da je 800.000 ljudi potpisalo podršku kojom sada sindikati gomilaju davanja svojim službenicima)

Tko je glasao

@mrak, ironiju onoga što se

@mrak,

ironiju onoga što se potpisuje trebalo je vidjeti prije. Mnogi su umirovljenici tako potpisali da državnim službenicima poslodavac ( Vlada tj. porezni obveznici ) kolektivnim ugovorom jamči uplaćivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, mnogi su radnici koji mjesecima ne dobiju ni plaću, a kamoli božičnice, uskrsnice, darove za djecu.......potpisali da se povlaštenima to i dalje jamči. Ovaj je referendum komedija od početka i bit će i do kraja.

Tko je glasao

@mrak

Mislim da ti je računica kriva. Sindikati koliko sam shvatio se i u naredne tri godine odriču Božićnice dakle dodatno njihovi članovi GUBE još 900 milijuna kuna. Zadržavanjem statusa quo koje im jamči referendum ako bude potvrdan znači sigurnih 300 milijuna kuna manje u proračunu za ovu godinu i novu bolju pregovaračku poziciju sindikata naredne godine. Bolju zato što se očekuje da će na izborima iduće godine pobjediti lijeva opcija na čelu s SDPom kao prirodnim saveznikom RADNIKA :))) odn. sindikata.

Glede diskriminacije spram ostalih radnika koji rade kod malih i srednjih poduzetnika, a koji čine cca 65% zaposlenih kod poduzetnika i koji nema šanse da dobiju beneficije iz kolektivnog kakve imaju zaposleni u javnom sektoru, i sam sam već protestirao. No ipak vjerujem da rješenje nije u svođenju sviju na uvjete tih jadnika, već njihovo izjednačavanje s pravima koje imaju zaposleni pri državi ili u državnim firmama.

Vlada ako hoće može napraviti uštede i da ne dira u kolektivne ugovore npr. smanjenjem administracije (pogotovo one lokalne), povećanjem njene produktivnosti što bi se odmah odrazilo na investicijsku klimu i sličnim akcijama.

Tko je glasao

negdje po putu

negdje po putu je nestalo smanjenje administracije a to je jedini solidni parametar na koji se može utjecati, na odlasku račanove vlade u državnoj upravi je bilo 190.000 ljudi (što je u 2003 bilo i dalje više nego duplo od recimo današnje veličine slovenske administracije), a danas ih je oko 270.000

na 30 milijardi kuna čistog troška tih ljudi mislim da treba pribrojiti još barem polovicu za troškove njih samih (krov, grijanje, olovke i slično) pa tako ispada da se više od 1/3 proračuna troši na hladni pogon što je katastrofa

ja mislim da je to što je vlada pristala (a opet radi očuvanja statusa quo) dugoročno pa čak i srednjeročno jako loše jer tim potezom ne vežu ruke samo sebi nego je ugovor opet nedodirljiv do praktički sredine mandata slijedeće vlade a to nije dobro

Tko je glasao

Krek i dostojanstvo

Nevjerojatno kak lako rasipaš svoje dostojanstvo uvođenjem partizanskog spina kad ti ponestane pravog arumenta. Odmah da se razumijemo ja nisam glasao za Josipovića, ali to ne znači da se njegovi prijedlozi ne propitaju dužnom pažnjom. I mislim da je ovog puta u pravu jer je Šex pripremio potpunu sustavnu pušionu sindikatima, ali bome i građanima koji su dali svoj potpis kao izraz bunta. Odustajanjem od promjene ZOR-a prestaje potreba za intervencijom na isti putem referenduma. Naravno da nakon godine dana neki Šex može temeljem pritiska kapitala ponoviti promjene zakona ovog puta bez pritiska "mišljenja naroda" i prijedlog Josipovića treba promatrati upravo u tom kontekstu da bi se doskočilo Šexu pro-futuro! Najgora stvar koja se u ovoj konstelaciji može dogoditi da Sabor pošalje referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti (znači ciljano pacanje godinu i više dana) i nedaj bože da to pitanje proglasi neustavnim. Pušiona na kvadrat! Moja poruka je - ne zamarajte se sa referendumom i raznim šexovima - politički sustav je generator svih zala ovog ispačenog populusa.

Tko je glasao

Golgota, objasni mi onda na

Golgota, objasni mi onda na koji se ti zakon pozivash kada bi da se referendum ne raspishe?
da bi zaustavio zakonski raspisivanje referenduma ti morash naci uporishte u nekom zakonu,a ne u svojoj logici...
koliko ja vidim,do sada su redom pushili samo HDZ-ovci
te nisu smjeli potpisati van mjesta boravka (idioti)
te su potpisi bili falsificirani (odokativnom metodom,iako su za to zaduzeni sudski vjeshtaci grafolozi koji nisu niti pozvani)
te je vrijedilo samo 300.000 potpisa
te jer nisu uvezeni 0 potpisa
te vrijedi 720.000 potpisa
kolko ja vidim HDZ glavinja,a reci kako niti u tome nije imao prste shex je prenaivno i presmijeshno
no,da se mi vratimo na ovo shto ti tvrdish
ti ovdje iznosish stvarno iznimno neznanje i nepoznavanje sustava,a i zakona
pa dozvoli da te uputim
1. ustavni sud ne moze prosudjivati o ustavnosti pitanja,naime sam je ustavni sud izbacio clanak 8.h zakona o referendumu,koji mu je to jedno kratko vrijeme dozvoljavao
al ti to naravno ne znash,al trabunjash
2. pojasni kako se to odustajanjem ZOR-a zaustavlja raspisivanje referenduma?
temeljem kojeg zakona?
ja tvrdim da clanak 3 stavak 4 zakona o referendumu jasno kaze da ce sabor raspisati referendum kada 10% biraca skupi potpise

ti ne mozesh neshto zaustavljat il zapocinjat kaxe tebi svidja,nego se morash drzati ustava i zakona i pozivat se tocno na odredjeni zakon
ono shto je tu potpuno jasno,josipovic od politicara trazi da svjesno nekaznjeno prekrshe ustav i zakon
ono shto si ti krivo razumio,naravno,jer ne znash,shex je spominjao samo da ce eventualno ustavni sud pitati shto mu je ciniti,a ne ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja,jer bi mu ti bio promashen potez poshto niti jedan zakon ne brani referendumskom pitanju da bude protuustavan
naime,referendumom se moze mijenjati i ustav,pa je zato to i izbaceno
isto tako,kako odluka donesena referendumom ima zakonsku snagu,upitno je kako neshto shto ima snagu zakonskog akta moze biti protuzakonito?!?
uglavnom,ocito ne razumijesh i takve shex bash trazi i mami "NEJASNOCOM"
nije slucajno izabrao tu rijec
zapamti ju
NEJASNOCA
jer jedino ako je referendumsko pitanje nejasno,on moze zaustavit raspisivanje referenduma
no,pitanje je jasno,pitanje spominje samo postojeci zakon,i sve ove price o nekim drugim zakonima nemaju veze sa referendumskim pitanjem i kao takvi ne mogu utjecati na nejasnocu njega
i shex se moze jebat

Tko je glasao

Kriva adresa anonimac

Samo te prosim da mi ne spočitavaš sljepoću na nešto kaj tamo neki zakon propisuje. O pravdi da i ne govorim - da ima pravde kompletna posljedica rada zakonodavne poluge vlasti od '91 do danas bi bila out iz čistog razloga jer su ju generirali nelegitimni predstavnici naroda - zastupnici a kaj ti ne razumiješ jer ne čitaš Ustav. A kaj se tiče tvoga pitanja Golgota, objasni mi onda na koji se ti zakon pozivash kada bi da se referendum ne raspishe?Naravno da ti možeš gurati referendum kojega kao takvog određuje zakon, ali moraš kužiti da je uzrok pokretanja referenduma promjena ZOR-a. Prema tome ako se odustane (trenutno) od izmjene ZOR-a koja je svrha i logika referendumskog pitanja koje je kao takvo konzumirano tim ZOR-om kao provedeno. Ili je bitna dosljednost zakona o referendumu bez obzira hoće li pitanje možda biti i - "jeste li zato da udišemo zrak i pijemo vodu"!?
I zapamti - uopće nisam inpresioniran parcijalnim zajebancijama - sustav je truo i traži žurnu restauraciju...

Tko je glasao

Golgota, kada pricash o

Golgota, kada pricash o zakonu,onda pricash o clancima na koje se pozivash
zato,zakon vishe ne poznaje niti jednu zakonsku mogucnost da se referendum ne odrzi!!!!!!
no ti kazesh da se ne treba odrzati jer ti nema smisla
ko ce odrediti sada smisao da li se referendum treba odrzati?
ja?
ti?
nekolicina politicara na vlasti,josipovic,shex i matijashevic?
ili tu odluku o odrzavanju treba prepustiti 720.000 gradjana,kako to i zakon nalaze?
znaci,ti si za to da se prekshi zakon jer se slazesh sa nekolicinom politicara da to vishe nema smisla?
iako je to protuzakonito?
shto ce sutra onda politicari odlucivati,koji zakon im u kojem trenutku nece imat smisla?
zakon o javnoj nabavi?
mitu i korupciji?

i najloshiji zakon je bolji od najboljeg kaosa
naime,nepridrzavanje zakona vodi u kaos (to smo imali prilike vidjeti dok je vlada krshila zakon,koji je kaos sada stvorila)
ako je zakon losh,mijenjaj ga
720.000 gradjana je jasno rekla da njima ima to smisla,i to im zakon omogucuje i vishe zakonski to ne mosh prekinut
mosh samo prekrshit zakon jer nekolicini politicara to ima smisla
i jer su uspjeli ubijedit i pokoju budalu da njihov smisao ima smisla

Tko je glasao

Golgota, mislim da se trebamo

Golgota,
mislim da se trebamo drzati zakona i zakonskih okvira
tvoja ili moja zelja sa tim nema veze i prestani zelje koristiti kao argumente,jer oni to jednostavno nisu
dakle,ponavljam da ili ne poznajesh zakon o referendumu ili namjerno muljash
ali,reci na koji zakon se pozivash da se referendum ne odrzi?
podsjetit cu te da zakoni postoje da ne bude kaosa,i da svako odbijanje pridrzavanja zakona,pa makar i losheg zakona,dovodi do kaosa (shto ti je vlada jasno pokazala ovih dana koji je kaos stvorila jer nije poshtivala zakon)

i Golgota,objasnio sam vec,pa cu josh jednom
referendumsko pitanje uopce ne spominje taj famozni zakon koji je vlada htjela predlozit,da bi se njegovim micanjem stvorila nejasnoca referendumskog pitanja
dakle,njegovo micanje,dodavanje ili shtogod nema veze sa referendumskim pitanjem,a mozesh reci niti sa duhom referendumskog pitanja
referendumsko pitanje je jasno, da li zelite zadrzati tu i tu postojecu zakonsku odredbu?
DA ili NE

ono shto ti zazivash,da politicari odluce shto njima ima smisao
jedan shex,jedan josipovic i jedan matijashevic
naspram 720.000 gradjana koji su jasno rekli shto njima ima smisla
znaci,ovaj trojac moze tumaciti da je u biti 720.000 gradjana htjelo neshto drugo nego shto su zatrazili?

evo ti hipotetske situacije koja te totalno pobija (dobro je to netko ovdje primjetio) :
sada se ovaj trojac dogovori i taj zakon ne promijeniti
a u biti vecina od 3,5 milijuna biraca u biti ne zele da se to promijeni
ili josh gore,tko garantira da tih 720.000 gradjana u biti nisu oni koji zele da se zakon promijeni,samo zele da se to potvrdi referendumom?

igrat se objashnjenja i tumacenja zakona ko da se cita kristalna kugla je opasno po demokraciju
zato,drzi se zakona i ustava
ili prestani laprdat

Tko je glasao

Šeks je ovaj puta ma koliko

Šeks je ovaj puta ma koliko se to nama ne svidjalo jedini u pravu. Ako postoji spor oko tumačenja nekog Zakona kao što je sada slučaj, jedina adresa za razrješenje zavrzlame je neka viša instanca, a to je u ovom slučaju ustavni sud. Da podsjetim, Šeks tvrdi kako je povlačenjem izmjena o ZORu nestala potreba za referendumom. Sindikalisti odn. organizatori potpisivanja za referendum tvrde suprotno. Josipović kao i Matijašević opravdano strepe od odluke Ustavnog suda jer vjeruju da ga kontrolira vlada pa zato traže neku vrstu nagodbe izvan zadanih zakonskih okvira. Ujedno ovakav manevar je i znak slabosti i možda nesigurnosti u rezultate referenduma što je jako dobro nanjušio drug Šeks pa vjerujem da će zato konačnu odluku ipak donijeti Ustavni sud.

O izmjenama ZOR-a nevezano za referendum sindikati i Vlada mogu pregovarati i sada jer čisto sumnjam da će se uspjeti dogovoriti u roku od godine dana. Osim toga rebalansom proračuna Vlada je jasno dala do znanja da odustaje od svojih prijašnjih zahtjeva kojih je dio i ovo pitanje oko kolektivnih ugovora dok ne prođu izbori. A pošto znademo da će HDZ izbore izgubiti i da će o ZORu odlučivati Partija, ne vidim čemu tolika panika.
:)

Btw ja takodjer više nisam za referendum jer bacati uludo 170 milijuna kuna samo zato da bi se potvrdilo ono što se dobilo, zaista nema smisla.

Tko je glasao

krrrrekani, sve to moze

krrrrekani, sve to moze stajati,ali...
kako god ti ja dao za pravo,opet se ne smije i ne moze svjesno nekaznjeno krshiti zakon
dakle,nema niti jednog zakonskog uporishta kojim se moze zaustaviti raspisivanje referenduma,osim ovog bijednog pokushaja shexa
neka se ustavni sud zblamira
ionako ti zakon kaze da drugi dan sabor moze vec slijedeci dan promijeniti odluku koju su gradjani donijeli na referendumu
clanak 8 stavak 4 zakona o referendumu
jebat ga...
al neka,neka se sve vidi
no zakon se mora poshtivati i neposredna volja gradjana
zato je bitno da se referendum odrzi tj da se ide do kraja na njega jer je neposredno to zatrazio narod
ne dogovore,ne nishta,nego raspisivanje referenduma
a zashto je to bitno?
pa da ljudi shvate da nisu vazni samo jednom u 4 godine,vec da mogu bilo kada narediti saboru i vladi da ih slushaju

Tko je glasao

Netočno

Ako postoji spor oko tumačenja nekog Zakona kao što je sada slučaj, jedina adresa za razrješenje zavrzlame je neka viša instanca, a to je u ovom slučaju ustavni sud.

Netočno, u ovom kao i u svim drugim spornim slučajevima, jedini nadležan za autentično tumačenje zakona je Hrvatski sabor koji ih, btw., donosi.

Naravno, ukoliko vladajući žele izbjeći odgovornost za vlastite odluke, alibi uvijek mogu potražiti pod skutima "neovisnog" Ustavnog suda.

B-52

Tko je glasao

A što kad se druga strana, u

A što kad se druga strana, u ovome slučaju sindikalisti, ne slažu s tumačenjem koje im nudi Sabor? Kome se mogu obratiti ako ne Ustavnom sudu?

Pitanje je hipotetsko jer vidimo da su se sindikati i Vlada danas dogovorili oko spornih kolektivnih ugovora pa sindikati vjerojatno neće više ni inzistirati na referendumu.
Dakle možemo svi odahnuti jer je agonija završila. :)

Tko je glasao

nemaju se što slagati ili ne

nemaju se što slagati ili ne slagati s tumačenjem. sabor daje autentično tumačenje propisa, sviđalo se to nama ili ne. koliko se sjećam, to je nešto specifično za naš sustav, ali nisam to dublje istraživala pa vjerujem profesoru na riječ.
poanta pravnih sredstava nije u tome da ih se isprobava dok ne dobiješ tumačenje koje ti se sviđa.
ukoliko se ustavnom sudu ne sviđa tumačenje, ne može ništa, osim ako je propis usput i neustavan ukinuti ga. tumačenje ne može promijeniti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Čudi me da Šeks kao

Čudi me da Šeks kao potpredsjednik Sabora i predsjednik saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav to ne zna, već traži mišljenje Ustavnog suda.

Tko je glasao

Ništa novo od Josipovica, on

Ništa novo od Josipovica, on je sam jedan dio gomile smeća na vlasti. Pravom, pravdom, mamom, tatom , psom i kravatom će se bavit u slijedećem mandatu, Vidjet ćeš, samo ga treba ponovo izabrati.
Uglavnom o njemu ne treba pisat dnevnike, niti se zamarat njegovim učinkom.

Jedino rješenje je ono od kojega ova dvojica bježe ko vrag od tamjana (razumijem i zašto), koje je ponudio drug Seks, a to je da Ustavni sud odluči ima li osnove za raspisivanje referenduma s obzirom da je razlog zbog kojega bi se glasalo na tom referendumu (odustajanje od izmjena ZOR-a) prestao postojati.

Nego jel' drug Šeks predložio da ustavni sud ocijeni recimo.......sporazuma s Slovencima? Nije mu bilo zgodno?
Uzgred budi rečeno, druga Šeksa bi volio vidit kako se klati.

Tko je glasao

Mi To :)

Dok bi druga Šeksa volio vidit kako se klati na banderi.

http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00517/SNF2705MA_682_517756a.jpg

Tko je glasao

Sabor je sebe postavio iznad građana Republike Hrvatske

tocno i sramota
naime,pogledajte clanak 8
on hoce reci da odluka referenduma stupa odma na snagu (stavak 1)
kako ga se ne moze promijeniti od strane nikoga barem godinu dana (stavak 2)
ako se ne moze slican ili isti referendum raspisati u roku od barem 6 mjeseci (stavak 3)
no pokvareno kaze kako odluka JEST obvezatna (kako kaze stavak 1) ali i da ne vrijedi stavak 2 za one odluke referenduma koje su pokrenuli sami gradjani sa svojih 10% (stavak 4)
shto ce reci kako vec drugi dan nakon referenduma i nakon shto je postao obvezatan dok traje,mogu taj zakon promijeniti,maknuti i radit sa njim shto hoce
dakle,Sabor je sebe stavio iznad gradjana republike hrvatske
Sabor,koji posredno predstavlja volju gradjana sebe stavlja iznad neposredne volje gradjana

dakle,vladajuca stranka ne mora slushati referendumsku volju gradjana ako to ne zeli i zakon joj to omogucuje (clanak 8 stavak 4)
SRAMOTA!!!!!!!!!

neko bi rekao,aj bar je tu precjednik pa on moze zatrazit referendum,pa njega nece moci mijenjati
e,krivo
precjednik ne moze zatrazit referendum bez prijedloga vlade precjedniku i bez supotpisa vlade
dakle,opet vladajuca stranka moze nedozvolit precjedniku da pokrece referendum
NEVJEROJATNO!!!!

ono shto je josh indikativno,da raspisivanje referenduma mogu zatraziti precjednik (rekli smo kako), gradjani (rekli smo koliko to dugo moze trajati) i sabor
ali sabor raspisuje referendum
kako clanak 3 stavak 4 kaze imperativom da ce se referendum raspisat istog trena kad se skupi dovoljan potpis gradjana,isto tako niti jedan zakon ne kaze u kojem to roku mora biti napravljeno
dakle,sabor odlucuje o svom zahtjevu,o zahtjevu precjednika i o zahtjevu gradjana!?!?!?!?!?
kadija te tuzi,kadija ti sudi

ako je zahtjev za referendumom neposredna volja gradjana,nije li onda slican kao i sam referendum koji je isto tako neposredna volja gradjana?
ne bi li onda isto trebao imati snagu zakonskog akta istog trena kada se zadovolji uvjet za raspisivanjem referenduma,bez obzria ko ga je zatrazio?
i ne bi li onda samo izvrshna vlast,kao i sa svim drugim zakonskim aktima, bila odgovorna i duzna provodit zakon odnosno u ovom slucaju raspisat referendum?
zashto sabor,koji nije izvrshna i provodi vlast,izvrshava volju gradjana,precjednika ili vlastitu?
ne bi li trebala biti strogo odvojena izvrshna od zakonodavne vlasti?

ovaj zakon bi trebao mijenjati da je pravovaljan zahtjev za referendumom (sabor,precjednik bez vlade i 10%/i manje/ gradjana) zakonski akt koji istog trena samim time obvezuje vladu da ga izvrshi odnosno da raspishe izbore?
vlada nema mogucnost donashanja odluke,ona po ustavu i zakonu samo izvrshava ono shto sabor odredi,a trebalo bi i gradjani
ne moze sabor provodit i izvrshavat odluke kad je jasno razdijeljena zakonodavna od izvrshne vlasti
i treba naravno udarit rok u kojem se mora raspisati referendum jednom kada zakonski akt o raspisivanju referenduma bude zadovoljen

time bi se popravilo prestrashno stanje da sabor kao posredna volja gradjana moze ponishtit neposrednu volju gradjana na referendumu kao i da sabor odnosno vladajuca stranka stopira i mijenja referendumsku odluku gradjana

ovo je prevazno pitanje za demokraciju u hrvata

Tko je glasao

sve 5, nego jel ima netko tko

sve 5, nego jel ima netko tko je ozbiljno mislio kako je demokracija uvedena za narod?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Odbor za Ustav Sabora RH nije Ustavni Sud RH!!!!!

Ja doista ne znam zashto svi ponavljaju istu mantru kako sindikat moze stopirati raspisivanje referenduma.
Jednom kada su potpisi sa zahtjevom gradjana predani i kad ih ima dovoljno stupa na snagu zakon o raspisivanju referenduma, clanak 3.
Koji jasno kaze da kad se skupi dovoljan broj potpisa biraca, Sabor raspisuje referendum.
Jedini ko je mogao sprijeciti raspisivanje referenduma je Ustavni Sud,kako to jasno i kaze zakon u clanku 8h zakona.
No, prvo je trebao Sabor poslati u roku od 30 dana od zaprimanja potpisa na ustavni sud ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
Da su to uspjeli napravit u roku od 30 dana od predanih potpisa, Ustavni Sud je mogao u slucaju neustavnosti ili nezakonitosti referendumskog pitanja zaustavit raspisivanje referenduma.
Kako to Sabor nije napravio u roku od 30 dana, tako i clanak 8h nije pokrenut.
Kako Odbor za Ustav nije Ustavni Sud, tako on niti ne moze zaustaviti raspisivanje referenduma.
Kako zakon kaze, nitko vishe ne moze zaustaviti raspisivanje referenduma,pa cak niti organizacijski odbor. Da moze,zakon bi to napisao vrlo jasno i pod kojim pravilima igre.
Ovako, mrkve nema, osim kao nagrade.

ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI
I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
(autorski pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se raspisivanje i provedba referenduma i drugih oblika osobnog sudjelovanja hrvatskih državljana s biračkim pravom (u daljnjem tekstu: birači) u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Referendum je oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom (u daljnjem tekstu: državni referendum) i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (re gionalne) samouprave određenim zakonom i statutom (u daljnjem tekstu: lokalni referendum).

Drugi oblici neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave su: savjetodavni referendum, mjesni zborovi građana i predstavke građana.

Članak 3.

Državni referendum mogu raspisati Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor će raspisati referendum o pita njima iz stavka 2. i 3. ovoga članka ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama.

Članak 4.

Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavničko tijelo iz stavka 1. ovoga članka može pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (re gio nalnoj) samoupravi i statutom, raspisati referendum o pita nju iz svoje ga samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi movie download. arcade games. online casinos. free casino. fun casino. casinos online odluke

Članak 5.

Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najma­nje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.

Birači iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održava nja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na način da se izjašnjavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi način određen zakonom.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (re gionalne) samouprave za koju je raspisan referendum.

Na savjetodavnom referendumu i zborovima građana pravo sudjelova nja imaju birači koji imaju prebivalište na području na kojem se provodi pojedini oblik neposrednog sudjelova nja u upravljanju lokalnim poslovima

Članak 6.

Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.

Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum.

Članak 7.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja na referendumu ili zbog toga što na njemu nije sudjelovao.

Članak 8.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

Nadležno tijelo državne vlasti, tijelo lokalne samouprave, odnosno tijelo područne (regionalne) samouprave prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma, nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu.

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na slučaj obveznog raspisivanja referenduma iz članka 3. stavka 4. i 5. ovoga Zakona.

II. IZJAšNJAVANJE BIRAČA O POTREBI DA SE ZATRAŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA

Članak 8.a

Ako birači ocijene da postoji potreba za raspisivanjem referenduma o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz djelokruga Hrvatskoga sabora ili o pitanju za koje drže da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske osnovat će organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma (u daljnjem tekstu: Organizacijski odbor).

Članak 8.b

Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjašnjava nju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma,
rok unutar kojeg će se sakupljati potpisi birača koji traže raspisivanje referenduma koji ne može biti duži od 15 dana.Odluka da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma objavljuje se u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 8.c

Izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma može se održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Organizacijski odbor je dužan prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjašnjava nje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjašnjava nje održava, pet dana prije početka izjašnjavanja.

Članak 8.d

Mjesta na kojima će se održavati izjašnjavanje moraju biti označena i uočljiva s tim da njihovo označavanje ne smije sadržavati državna obilježja.

Svako mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora imati popis s uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pita nje o kojem se traži raspisiva nje referenduma i jasno odijeljene vodoravne redove označene rednim brojevima.

Članak 8.e

Birači koji se izjašnjavaju o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma upisuju u prvi slobodni red uvezanog popisa iz članka 8.d ovoga Zakona svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građana te se osobno potpisuju.

O potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma mogu se izjašnjavati samo osobe, koje u skladu sa člankom 5. ovoga Zakona mogu sudjelovati na referendumu.
Birač se može izjasniti o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma samo na jednom od mjesta na kojem će se održavati izjašnjavanje.

Članak 8.f

Nakon isteka roka za sakuplja nje potpisa birača svi popisi se dostavljaju Organizacijskom odboru.

Organizacijski odbor provjerava je li izjašnjavanje provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 8.g

Ako Organizacijski odbor utvrdi da se o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma izjasnilo deset posto birača od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, uputit će zahtjev predsjedniku Hrvatskoga sabora za raspisivanje referenduma.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se i svi popisi kojima se dokazuje da je raspisivanje referenduma zatražio potreban broj birača.

Članak 8.h

Kada zaprimi zahtjev za raspisivanje referenduma Hrvatski sabor može u roku od 30 dana zatražiti da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi je li referendumsko pitanje, odnosno način izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma u skladu s Ustavom i zakonom.

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da referendumsko pitanje, odnosno način izjašnjava nja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma nije u skladu s Ustavom i zakonom referendum se neće raspisati.

III. RASPISIVANJE REFERENDUMA

Članak 9.

Referendum se raspisuje odlukom.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

naziv tijela koje raspisuje referendum,
područje za koje se raspisuje referendum,
naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,
obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem če birači odlučivati,
dan održavanja referenduma.

Tko je glasao

Članak 8h je ukinuo Ustavni

Članak 8h je ukinuo Ustavni sud. Dakle, on više nije dio zakona o referendumu,


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

"Tjerali lisicu istjerali

"Tjerali lisicu istjerali zeca", mi se čini najprikladnijim opisom ove po svemu tragičnokomično apsurdne situacije. Naime, prvo se bajni Sindikakati i trenutna Vlada nisu mogli dogovoriti oko izmjene apsurdne odredbe po kojoj se defacto ne mogu ozkazati Kolektivni ugovori, zatim ista bahato upučuje izmijene istih u zakonsku proceduru, Sindikati skupljaju potpise za raspisivanje referenduma o i po nemogućem i apsurdnom zakonu o istom s nemuštim pitanjem što se u startu čini nemogućom misijom, te na opće iznenađenje svih, građani/ke revno potpisuju jer je to jedini, apsolutno jedini, način da iskažu svoje nakupljeno nezadovoljstvo općim stanjem u zemlji. Kada bi se provela anketa s pitanjem potpisnicima što su potpisali većina ne bi dala, ne bi znala,konkretan odgovor , stoga su ovi potpisi poruka mi ne želimo, ili još bolje mi ne možemo više ovako. To je suština cijele priče, a ne izmijene ZOR-a, referendum bi bez obzira na pitanje postao referendum o vladi i njenim (ne)rezultatima, toga su i ovi ma koliko bahati i nesposobni bili ipak postali svjesni, pa će isti skinuti s programa tražili ste gledajte.

Tko je glasao

komplicirano je to

Prvo, drago mi je da je gore napisano koliki je "vijek trajanja" referenduma, to je bitno zato jer ovih dana čujemo izjave da će sindikati odustati od referenduma ako im vlada obeća da se zakon o radu neće mijenjati IKAD bez njihovog pristanka, što je totalno suludo.

Drugo, nije na vladi da odobrava referendum ili ne, to je na saboru i to što je vlada dala svoje mišljenje (koje je imbecilno koliko i ministri koji su to izgovorili) je u biti za njih kontraproduktivno. Kvalitetnom komunikacijom vlada bi bila u stanju objasniti u čemu je problem s zakonom o radu i uvjeren sam da bi bili u stanju dobiti taj referendum u svoju korist, osobito po trenutno važećem zakonu.

Treće, što se tiče onih objava imena,ja sam cijelo vrijeme tvrdio kako ime i prezime nije osobni podatak i ja se u biti slažem s ministrom Mlakarom; ono što je problematično što se to tumači na različiti način u njegovom slučaju i u mojem.

Četvrto, ma kakvo da je pitanje i kakve god da bile konsekvence, referendum se mora održati jer je jednostavno nemoguće, neodgovorno i jakooo štetno da se ne održi. Mislim da se vlada referenduma boji bezveze, eto ja sam potpisao zahtjev za referendum ali imam najbolju namjeru glasati za stav vlade kada do referenduma dođe.

Tko je glasao

Koliko mi je poznato, Sabor

Koliko mi je poznato, Sabor ukoliko su zadovoljeni formalni i pravni aspekti referenduma (a jesu), nema drugi izbor nego raspisati referendum.

Znaci, na Saboru NIJE ODOBRENJE (Takvo tumacenje predstavlja udar na Ustavni poredak), vec PROVODJENJE artikulirane volje naroda.

I BTW. Sada kada je stvar u proceduri, sindikati vise nisu bitni, nije bitna niti vlada, tako da se tim detaljima ne valja baviti zbog gubitka fokusa. OK. Da se ipak djelom korigiram. Sindikati su bitni samo kao politicki faktor spram kojeg javnost gaji povjerenje da ce moci i dalje zastupati interes naroda. Istina, sindikatima interes naroda nije bitan, vec njihov deklarirani interes, no u ovoj situaciji svako oportuno ofiranje ce ih vratiti u prekambrij.

Uzeli su sada vruc krumpir, ako ga ne isfuraju do kraja, stradati ce.

Da zakljucim.

Sada kada je referendumsko pitanje prosljedjeno, sindikati ce morati stati iza tog pitanja, jer nisu u poziciji da pregovaraju oko necega sto vise nema veze s njima. Svako drukcije tumacenje predstavlja opet istu stvar, a to je Udarac na Ustavni poredak.

To HDZ i hoce, preciznije da sindikati, oporba i vlada budu na istoj liniji prilikom cinjenja ovog iznimno opasnog presedana.

Zato, pamet svima u glavu, no najvise vladi. Jer sindikati mogu sutra nestati, nije problem. No onaj tko je kao vlast negirao volju naroda, taj bi se mogao nositi sa nacionalnom izdajom. Dapace, ne da bi se mogao, vec ce se i nositi, unatoc postojecoj konstelaciji snaga.

Tko je glasao

da, samo što je u zapadnoj

da, samo što je u zapadnoj "demokraciji", vlada=većina u saboru

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ono što je vlada trebala napraviti

je dati izvešće saboru da je vlada provjerila sadržaj referendumskog materijala te da su stečeni uvjeti za raspisivanje izbora u smislu broja sakupljenih potpisa

to je izjava koja ima identični efekt kao i rečenice koje su izgovorili, ali je razlika u političkoj kvalifikaciji koju vlada nije trebala donositi

osni su mogli reći da je referendum štetan, pa čak i da puno košta (makar je to licemjerno) ali nisu smjeli to na taj način prezentirati

Tko je glasao

Mrak, te se kutije s

Mrak, te se kutije s potpisima uopće nisu smjele ni jednoga trenutka nalaziti u Vladi, odnosno u Ministarstvu uprave i Ministarstvu unutarnjih poslova. Toga nema u opisu procedure u Zakonu o referendumu. Dakle, Vlada nije trebala dati izvješće Saboru da je Vlada provjerila sadržaj referendumskog materijala te da su stečeni uvjeti za raspisivanje izbora u smislu broja sakupljenih potpisa, jer na to Vlada nema pravo već samo Ustavni sud ako Sabor koji je zaprimio materijale sumnja je li referendumsko pitanje i/ili način izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma u skladu s Ustavom i zakonom.
Zašto ljudi ne krenete od teksta samog Zakona o referendumu kad želite definirati tko je što u određenom trenutku trebao uraditi da bi pripremni dio referenduma bio validan?

Tko je glasao

mislim da je razumno da ako

mislim da je razumno da ako postoji sumnja da su potpisi autentični da se njihova vjerodostojnost provjeri, a budući da sabor nema mehanizme kojima bi to mogao provjeriti logičnim mi se čini da će taj posao prepustiti nekome tko je osposobljen za tako nešto

ne vidim problema u tome i mislim da je pogrešno buniti se oko toga, jer efekt te provjere je provjera zakonitosti i nitko se ne bi trebao buniti zbog toga

Tko je glasao

Mrak, slobodne interpretacije

Mrak, slobodne interpretacije bujaju kad imamo nedorečenost, pravni/zakonski vakuum. Tako da ovdje logičnost koju koristiš treba prepustiti članku zakona koji to nije ostavio nedefiniranim. Potpisi idu u Sabor, Sabor može u roku 30 dana uputiti Ustavnom sudu, Ustavni sud je taj koji će tehnički dio provjere eventualno zatražiti od policije i uprave, no ako Sabor u 30 dana od primitka ne uputi referendumska pitanja i materijale Ustavnom sudu pristupa se donošenju Odluke o raspisivanju referenduma.
Dio koji se može slobodno interpretirati, jer nije definiran, je rok u kojem je Sabor dužan napisati Odluku o raspisivanju referenduma.
Ajd mi reci zašto inzistiraš na slobodnoj interpretaciji zakonom definiranih postupaka?

(Ovdje se sad naziru samo dva izlaza:
1. raspisivanje referenduma
2. stavljanje moratorija na izmjene Zakona o radu na rok od godinu dana, što je jednako uspjehu referenduma. U tom slučaju održavanje referenduma postaje bespredmetnim i nije moguć povoljan ishod za pokretača referenduma u slučaju da pokrene ustavnu tužbu. Moratorij na izmjene Zakona o radu stavio bi ovu zavrzlamu ad acta. Iliti, model koji možemo nazvati: Nizom zakonski dvojbenih postupaka do cilja, ovog trena za sve strane povoljnog rješenja problema.)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci