Tagovi

Rang lista stvarnih "problema" države

Rang lista stvarnih (ne u medijima objavljenih) uzroka teškoća građana

Uputa za čitanje
* Teškoće su rangirane od najveće, prva prema najmanjoj.
* Rang lista je oblikovana prema zadaćama i ovlastima subjekata zakona te utjecaju koji bi trebali ostvarivati na razvoj države.

1. Upravljači i dio stručnjaka u ministarstvima koji pišu zakone i koji ih propuštaju predlagati te koji bi trebali razvijati organizaciju ministarstava i javnog sektora
Niska sposobnost upravljanja i organizacije, nedovoljna stručnost, izostanak mehanizama sankcija za vršne upravljače, rad ovisi o promjenama vlasti, česte smjene, .....)

2. Upravljači i stručnjaci državnih sveučilišta društvenih znanosti i instituti čiji su predmeti nastave i istraživanja povezani s državnim procesima te akademija Nedovoljna istraživanja o razvoju države, nedovoljan utjecaj na promjene zakona, nedovoljna, prekasna i uvijena rasprava s vlasti, loš edukacijski sadržaj i transfer za studente.

3. Vlada
Loš izbor članova i suradnika, ideološka dezorijentiranost, nedovoljna stručnost, loše upravljačke, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, loše poslovanje.

Ako je vlada postavila kvalitetne ljude na pozicije upravljača i stručnjaka u ministarstvima i to putem javnih natječaja onda važi ova rang lista.
Ako to nije učinila, vlada zauzima prvo mjesto, a svi ostali subjekti padaju na rang listi za jedno mjesto niže, a što je slučaj u praksi.

4. Upravljači pravosuđa
Nedovoljno su oblikovali pravosuđe kao autonoman subjekt vlasti, operativni procesi loši.

5. Upravljači organizacija koji štite javni sektor i građane od kaznenih djela pogotovo onih koji se odnose na kaznena djela protiv države, javnog interesa i djelovanja zaposlenika javnog sektora protivno zakonima, a na štetu građana.

6. Upravljači zdravstva
Loše upravljanje i organizacija.

7./ 8. Upravljači javnih i komunalnih poduzeća te organizacija
Loše upravljanja i organizacija.

7/8. Upravljači županija, općina i gradova
Loše upravljanja i organizacija.

9. Dio domaćih kapitalista-privatni sektor
Iako je privreda:
* nekonkurentna (dijelom zbog lošeg javnog sektora),
* po strukturi za potrebe države i građana nepotpuna,
* po strukturi dodane vrijednost pretežito usmjerena maloj dodanoj vrijednosti
* uništavana iznutra od «prikrivenih monopola» i izvana od javnog sektora, ima dio koji je najvitalniji u državi (privreda minus javna poduzeća minus prikriveni monopoli).

Prvih osam rangiranih subjekata su objektivno odgovorni za stanje u državi jer njih plaćaju građani za upravljanje.

Prema ustavu i zakonima kapitalisti imaju slobodu odlučivanja što će raditi i nisu odgovorni.
Zbog zakonitosti velikog obujma njihova je konkurentna moć mala, a time i sposobnost da financiraju razvoj nedostajućeg dijela privrede.

Dio domaćih kapitalista radi najbolje što znaju ili zbog opreza manje nego što mogu kako ne bi ugrozili buduće poslovanje.
Dio kapitalista se nalaze na rang listi jer im je sposobnost udruživanja mala i jer imaju nedovoljan utjecaj na vlast da razvija društvo.

Privremeno savršeni = najveće štetočine za državu
Savršeni ljudi su uvijek na upravljačkim mjestima, osim kada se otkrije da kradu. Ali i dalje su oni bili savršeni stručnjaci, samo su krali.
A oko njih su bili savršeni stručnjaci koji to nisu znali iako su ih nezavisni pojedinci i dio medija upozoravali.
Savršeni ljudi su savršeni dok su na vlasti, a kad napuste vlast onda se sazna da su uništili ono za što su bili odgovorni.
Oni na vlasti uvijek optužuju one koji su na vlasti bili prije da su štetočine i nesretne okolnosti iz svijeta.
Da prijašnje vlasti nisu postojale ili da su im ostavile bogatu državusve bi bilo savršeno jer oni na vlasti misle da su savršeni ili skromno najbolji od svih.
Za uništavanje da.

Važni pokazatelji rada vlasti i stanja države pokazuju loše trendove, planira se njihovo pogoršanje, a budućnost građana postaje sve rizičnija, očekuje se znatan pad životnog standarda, kvalitete javnih usluga i dugotrajna visoka nezaposlenost.

A vlast misli da je savršena, da su događaji iz prošlosti i događaji iz sadašnjosti te razne grupe građana koje "pružaju otpore" krive. Građani misle drugačije. Treba li nekoga liječiti?
Kada vlast kaže "grupa pruža otpor" za grupu to znači "vlast čini ponovo gluposti ili nasilje nad...".

Tko je "kriv" ljudi ili događaji?
Kriza je (teško stanje, stanje prilika i neprilika) tvrde vlasti. Ta tvrdnja odgovara slijedećoj slici. Zamislite da Vam doktor kaže da ste bolesni te da ne postavi dijagnozu, a onda Vas počne škakljati s perom i ponudi kavu dok imate bolove od koji se presavijate na podu.

Dijagnoza stanja je: državom i javnim sektorom se pogrešno upravlja, organizacije javnog sektora su desetljećima zaostale pa nisu konkurentne, smanjuju konkurentnost poduzeća i građana.

Reforme koje se izvode i razvoj koji se ne radi
Oko devedeset posto razvojnih unaprjeđenja (nekoliko milijuna) se treba zbiti u javnom sektoru da bi država postala razvijena i građani imali normalni životni standard.
O tome je riječ u mističnim reformama koje se spominju, a nikako da započnu.

Ovo što se radi 2012. i 2013., a vlast naziva reformama je smanjivanje novčanih i humanih "prava" (minimalnih državnih standarda), nastavak prekomjernog nepotrebnog trošenja te prekomjerno oporezivanje i zaduživanje, uz male iznimke.
To nisu razvojna unaprjeđenja koja će povećati konkurentnost već uništavanje kulture, humanih prava građana i zaposlenika, materijalne osnove države. To je degradacija države na nižu razinu kulture.
I najnovije strategije, javne politike, i zakoni samo će pogoršati životni i javni standard građana.

Kvalitetnija tehnika i tehnologija i povećano znanje smanjuju životni i javni standard građana?
Slabije razvijena tehnika i tehnologija sredine dvadesetog stoljeća je mogla financirati, skoro dosadašnja, visoka novčana i humana prava građana, a sadašnja visoka ne može, već se novčana i humana prava moraju smanjivati.
Sumnjivo? Riječ je o negrađanskim režimima koji ne razumiju svoje zadaće i ne provode zadaće propisane ustavom i zakonom, čak u ustavima ne ugrađuju potrebna kapitalistička i demokratska načela.

O trošku lošeg upravljanja i trošku loše organizacije države i javnog sektora se ne govori.
Za dijelove troškova ponekad mediji objave djelomične podatke inozemnih savjetnika koji govore o zastrašujućoj neodgovornosti i kaznenim djelima koja prolaze bez sankcija.

Posljednji podatci o bolnicama govore o tome da liječnici nemaju dovoljno pacijenata prema normama, a da su liste čekanja na liječenje višemjesečne? Koji je to razina morala, kvalitete upravljanja, stručnosti, pravne zaštite prpračuna i građana? Razina Filipinske brazde.

Prijedlozi za rješenje situacije
U medijima objavljene «teškoće» i «problemi» države su poznati. To su kriza, dug, nezaposlenost, strah?, pesimizam i još desetine izmišljenih gluposti.
Svi problemi su tako određeni kao da se dešavaju sami po sebi bez utjecaja ljudi. Pojmovi "problema" koji se koriste se oblikuju tako da ih se ne može povezati s pravnom odgovornšću državnih aktera.

Čini se da vlast i mediji još nisu otkrili da postoji znanje, koje učenici savladavaju u srednjoj školi, u kojima se objašnjava razlika važnih pojmova za mišljenje.
UZROK ČINJENJA, SVRHA ČINJENJA, SUBJEKT ČINJEJA, ČINJENJE, UČINCI ČINJENJA, POSLJEDICE ČINJENJA, SIMPTOMI.

Prijedlog vlasti Što prije dio upravljača vratite u srednju školu da nauče potrebno iz predmeta logike. Primjena ovog važnog sredstva je uvjet za razvoj države.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci