Tagovi

"Zagreb 2009 kao izazov", (novi) program i kandidat za gradona?elnika - "ap" (s pollitika.com)

Sažetak provedbenih osnova programa "Zagreb 2009 kao izazov - provedbeni minimalizam u granicama zakona, strogo i disciplinirano "za", ni na nebu ni na zemlji".

Politi?ki djelovi, koji postaju provedbeni i praksa:
- slabost kao osnova, ako se jednog dana u to upli?u dobiti i nade i uspješni "prozvodi" zašto ne ali nema "preskakanja igre", osnova je slabost a obamanijski "hope" (nada) i "change" i "povezivanje tihe ve?ine" se prepuštaju "tržištu", ja kao gradona?elnik i grad se ne?emo baviti time niti u slobodnom vremenu (puno je posla i igre prije toga, kada predstva krene mora i?i, sve to je za "publiku");
- provedbeni minimalizam u granicama zakona se odnosi na sve, pa i novo, pri ?emu nije novo sve što zapo?inje ili što se inicira, do toga se dolazi tek kreativnim i drugim radom, pa i puno najbolje napravljenog nije i ne može biti zajam?eni "zgoditak na lutriji", novi uspješni "proizvod na tržištu", kako bi bilo da je sve tako,
- strogo i disciplinirano "za". Sve ostalo kao npr. protiv, vezanosti i složenosti ... se i onako vrti oko "za", pa ako nikada onda je sada svima jasno i doba kada nema smisla hodati dube?i na glavi i raspravljati kvaziumno o kretanju i razlozima zašto se to kretanje obavlja dube?i na glavi;
- ni na nebu ni na zemlji je i onako redovni položaj, pa ga se uklju?uje kao i slabost, sada je to važno, ali ne kao osnovu ni kao nešto na dulje staze, sve dok treba i koliko treba.

1. Uvodni provedbeni taktovi (kad preuzmem vlast):
- mjesec dva "sve je isto", minimalisti?ki pregledi "poslovanja" postaju vje?na pojava, kao gradona?elnik tih mjeecdva ne radim ništa i tako pokr?em "sustav" da on po?ne raditi ono to bi ina?e trebao;
- pravila upravljanja i rada su samo "za", u granicama zakona, sve kompletno i detaljno te uporabljivo i vjerodostojno, za rekordno najmanje novaca i organizacije, najkra?im putevima, složena igra, sve kako jeste;

2. Krizno-razvojne provedbene mjere (odmah po preuzimanju vlasti)
- odmah se radi posve novi GUP, nasjloženiji rad u povijesti Hravatske, nasloženije zapušteno stanje treba što je mogu?e više sa?uvati i minimalisti?ki rehabilitirati i što bolje uklopiti u novom jako puno promjena kroz što se muktrpno mora ra?ati sve, dio neizbježno na evropske natje?aje i suradnje;
- brzi skup prostorno-funckionalnih provedbenih mjera, koje za malo novaca trebaju brzo i odmah rješavati sva goru?a krizna pitanja, uklju?uju?i sve aktualniju opskrbu pitkom vodom i prehranu ljudi, opsežni skup raznovrsnog sitniša klju?nog za krizu i dalje;
- brze promjene u svemu što radi i kako radi Grad Zagreb;
- brze promjene na nizu tzv. kapitalnih projekata te sustavnih rješavanja;
- vije?e mudraca i gra?ana kao dodatna podršku u brzom odlu?ivanju;
- složeni procesi "ste?ajnog" sre?ivanja odnosa sa beskrajnim partnerima sa vje?nih lista podobnosti te povjesno otvaranje vrata za one izvan lista podbnosti;
- tehni?ki osigura?i i automatske sklopke u eventualnom slu?aju pada napona i mreže.

3. Kultura
- polazne mjere slabosti i opuštanja od beskrajne vje?nosti pobjeda, na rubu pla?a;
- sve dalje mjere slabosti i potpore bilo ?ega što je svježe i novo, naro?ito sve oko mladih i zapuštenih odnosa sa rje?im evropskim pojavama naše kulture. Umjesto teku?ih 3 mlrd kuna za to i suvremenu umjetnost u vidu muzeja i raznih zgrada, potrošiti ?e se 30 milijuna kuna za najživlje pojave i potrebe toga istog, ?ime ?e grad (opet) biti me?u vode?im evropskim gradovima suvremene umjetnosti i kulture mladih pa i studenata.

Zdravko Gracin, Josip Kregar, Velimir Sri?a i ostali su cijenjenu javnost podstakli na izazov Zagreba.

Kandidaturu je objavio i Gracin, koji je najjasnije istakao potrebu smjene vlasti kao dugogodišnje i jedinstvene te jedne liste kao alternative te vlasti, što zna?i da se umjetni?ka scena (politi?ka i ukupna zbilja nikada nije potpuno stvarna, nego je zbilja umjetni?kog izražavanja) u uvjetima krize kre?e kao po?etkom osamdesetih (vidi zadnje poglavlje ove objave) - u raspad scene i "umjetni?ke" improvizaciju kao jedine svježe i nove pojave koje drže scenu u igri za ligu prvaka, održavaju donji nivo igre.

I ina?e suo?en s izazovom Zagreb 2009, prihva?am izazov i kandidiram se za gradona?elnika Zagreba.

Moj profesionalni i društveno-angažirani milje je bavljenje složenim projektima i procesima na nepartijski i nekardeljisti?ki na?in, u okviru ?ega je kao jedan dio nužni uvjet, ali ni za što dovoljni, baratanje svim sastavnicama Zagreba u osnovnim podru?jima te države u istom bolje od njih - bez toga naprosto nije mogu?e ni nešto, i bez i?ije namjere i interesa se sruši ili zapne najnesporniji skupi i složeni projekt nakon tri godine. Na dulje staze su nužne i neke druge nijanse, npr. i bez namjere vas sustav i sustavna praksa eliminira, jer osim jedenja i komadi?a navodnog kola?a puno više samom pojavom razli?itosti zbilja ugrožavate sustav, koji funkcionira i iscrpljuje se putem gužvi liste podobnosti, pa sve ostalo iznad ikakve mjere izdržljivosti iritira sustav i izbacuje ga iz takta. Sli?ni su suradnici za pojedina podru?ja. Iako zajedno sa suradnicima ve? po samom karakteru stvari imam više podataka i pregleda od svih stranka zajedno + njihovih suradni?kih elitnih divizija + ve?ine srednje i visoke klase, svi imamo kamione toga osobno proizvedeno i provedeno, ova moja inicijativa se ne?i sti?i niti želi baviti demomonstracijom toga ni odgovorima u vezi toga, jer ?e se ve? i ovim polaznim tekstom može dovoljno vidjeti i osjetiti da je to kontraproduktivno te da smo mi nemo?ni oko toga, pa se u biti nudi slabost, svima koji su zainteresirani oko toga se preporu?a opuštanje od (samo)nametnute presije raznim o?iglednim glupostima te sudjelovanje u ovakvom moderiranju slabosti.

U ovome dnevniku ?u, specijalno za pollitika-com, izložiti skra?ene provedbene osnove programa "Zagreb 2009 kao izazov - provedbeni minimalizam u granicama zakona, strogo i disciplinirano "za", ni na nebu ni na zemlji", skra?eno "Zagreb 2009 kao izazov".

Naravno da ?u, bez kontakta i dogovora s njim, koristiti program Zdravka Gracina, na pollitika-com zajedno s vama remoderirati ovaj (i taj njegov) program te proigravati u smjeru da se sve inicijative bar malo nezavisne od prakti?ki jedinstvene partije (SDP, HDZ, HSS, HNS ...), pri ?emu prave nezavisnosti nema nego tek mali dašci slobode, ujedine u jedno, istaknu jednog kandidata za gradona?elnika i jedan program, naravno što više u ovdje nazna?enom smjeru.

Kad se igra onda se igra, kada predstava po?ne po?elo je i mora biti odigrana do kraja, publika ne smije biti u nikakvim nedoumicama oko toga niti oko zbiljnosti toga, to mora biti neupitno.

Ako se Gracin pobuni, odgovoriti ?u i na taj izazov. Unaprijed, ne poznaju?i osobne tzv. nezavisne kandidate ali znaju?i nešto kao i svi vi o umjetni?kom trenutku i ambijentu, sada mi se ?ini da je jedino Gracin koliko toliko kandidat za polazno objedinjavanje alternative u jednu listu, jer pokazuje da je dovoljno opaljen "za" te da ga ne mogu tek tako manipulirati nekada jedinstvena partija (koju btw poznaje bolje od mene koji s njom nema intimnija iskustva) pa ni Stipe Mesi?, Ivica Todori?, ZABA i razne snage koje po inerciji ljuljaju same sebe i razno a da oni to i ne osjete, dakle jer je dovoljno "ad -adaptiran i neadaptiran" na dosadašnje kardeljisti?ko samoupravljanje i dovoljno zaronio u smjeru novih i svježih umjetni?kih izražavanja, grize oko toga i kada piše o Star?evi?u (Star?evi? je time ovdje ipak nešto svježija pop kulturna pojava od npr. ve? dosta ocvalih najve?ih zvijezda Milana Bandi?a, Sanadera, ?a?i?a, Stipe i Jasena Mesi?a, ?ak Luke Bebi?a i najneodoljivijih Marine MD i Jure Radi?a, kao što je Lincoln svježija pojava od Busha mla?eg pa i neodoljivih Clintona, i Star?evi? i Lincoln se drže knjige i poduzetništva u svemu, dosljednije nego Lenjin i ja).

Po zadnjem poglavlju ?e se vidjeti da sam ja za ovu priliku iznimni umjetni?ki program i kandidat, umjetni?ki eksces, ali da nije isklju?ena mogu?nost da ?e i to biti u igri a kao improvizacija najpouzdanije odigrati neki dio igre, dodatno po logici ponašanja i afrimacije u dugoj nejasnoj crti razlike izme?u zbrkanih zajednica i kardeljisti?kog samoupravljanja - pod "ap" i dodatno je prenaglašeno i predeformirano, do stupnja gr?a kao osigura?a, potpuno neadaptiran i ekscesan odnos sa kardeljisti?kim samoupravljanjem i prekomjernom posesivnosti osobnosti kao beskrajnog skupa te pojave te s druge strane predeformirano "za" i natprosje?an odnos s ljudima pa ma kakvi oni bili, pa i kada su to iste osobnosti, što ne valja ni za druge a još manje za ove stvari, dakle deformacija i za jednu i drugu i tre?u stranu (jedna strana dosadašnji kardeljizam, druga strana Zagreb kao izazov za promjene i tre?a strana sve ostalo pa i sam sebi), s šansama jedino u slu?aju potpunog raspada umjetni?ke scene i dodatno neo?ekivane prilike i potrebe za bilo kakvom improvizacijom (zbog toga i jest ovaj potez).

Ne trebam ni napominjati da imam primjerenu podršku, ne podržavam ni sam sebe niti za to imam volje, snage i pouzdanja. Naravno da baš to uvijek izaziva odre?enu pouzdanu podršku za guranje projekta i kao klju?no podsti?e stvarnije i voljnije kandidate za to da kao glazbenici i ostali umjetnici malo zajedno i zasviraju itd., bar za promjenu umjesto daveži raspada u beskraju egotripova bez osobnosti i bilo ?ega drugog (vidi zadnje poglavlje).

1. Uvodni provedbeni taktovi (kad preuzmem vlast)

Mjesec dva sve ?e biti na režimu "sve je isto", samo to isto, svi djelovi, što im nije teško jer to naravno imaju, trebaju dati kako znaju i umiju minimalisti?ke preglede "poslovanja" doslovno o svemu, pa i o koncepcijama, propisima i planovima (jer je tu npr. zaprije?eno više nego ikad i raspad, pa je važna to?ka prokaza "gdje vidite problem jakog zastoja i raspada"), s napomenom da ?e se pregledi od sada na vijeke vjekova nastavljati i reanimirati, dok knjiga živih i mrtvih ne bude prakti?no konsolidirana, cjelovita i svima korisna i lako uporabljiva.

S tim istim u vezi i sve isto, strogo i disciplinirano "za" i nikada ni?im protiv bilo ?ega, rade se pouzdana skra?ena o?itanja svima, pa i svim partnerima, o stanju zajedni?kog i me?usobnog poslovanja, što naravno svi znaju u me?usobnom poslovanju, ali nije zgoreg radi otklanjanja kakvih ne daj bože razli?itih podataka oko me?usobnih odnosa te neodumica i sumnji u do ju?er besprijekorno zajedni?ki usuglašen napredak, sustav, koncepcije, provedbene mjere, rezultate, sve, uvijek skoro svi 100 % za.

Kao gradona?elnik ne?u ni ja mo?i izbje?i osobni ton oko poslovanja. Jako puno njih zna i objasniti ?e brzo svima koji ne znaju jer je jednostavno, a programske objave ?e to dodatno u?initi besprijekorno jasnim - samo "za", u granicama zakona, sve kompletno i detaljno te uporabljivo i vjerodostojno, naravno za rekordno najmanje novaca i organizacije, najkra?im putevima, složena igra sa jasnim rasporedima u igri, sve kako jeste.

O?ekujem da ?e se za mjesec dva istog (sve kako jeste, svi za jednoga jedan za sve i sva) srediti glavnina toga i da ?e krenuti i te?i procesi zahtjeva za sporazumne premještaje i promjene u igri itd., što ?e se promptno razmatrati po na?elima "za" i minimnalisti?kih zahtjeva oko me?usobnih odnosa, ali tako da ?u se kao gradona?elnik jasno o?itati da nije moje da stalno radim sve, da mjesec dva ne?u raditi ništa drugo osim opuštanja od rada, impresija i beskrajnih ja pa ja žurnih tema i to?ki, raditi ?e sustav a ja ?u se prvi put odmarati - niti je posao gradona?elnika raditi umjeto ogromnog sustava niti ima smisla da samo pojedinci rade ono što se ina?e radi a sustav radi samo ono što se ina?e nikada nigdje ne radi niti bi ovdje da nije razne zajebancije.

Bilo kako bilo, tijekom 2009.g. bi ovaj dio pri?e trebao dati rezultat - sve oko svega funkcionira unutar granica zakona i mogu?nosti, ni na nebu ni na zemlji, umjetni?ki kao i do sada ali svježije i novije, rehabilitirano i reanimirano.

2. Krizno-razvojne provedbene mjere (odmah po preuzimanju vlasti)

Obzirom da se ve?ina logike i zbilje krize kao sinteze dugog puta umjetni?ki poklapa sa novim izazovima, veoma je blagotvorni trenutak za ove provedbene mjere, podosta po na?elu svježe i novo, ali ni malo misti?no, svima što razumljivije i jednostavnije, po mogu?nosti da ve? nakon uvodnih taktova i slika više nisu optere?eni ostalom zbiljom i dvojbom oko toga da li nova predstava ide, da se mogu odmah malo uživjeti u program.

GUP je zajedno sa povezanim i prije zastoja financija i svega u raspadu i blokadi svega, sada gr?evito rade 2 % onoga neizbježnog oko ?ega se s njima natežemo desetlje?ima ali je kasno i prenedovoljno, pa ?e se brzo ali ipak dulje raditi posve novi GUP, nasjloženiji jer postoje?e nasloženije stanje treba što je mogu?e više sa?uvati i minimalisti?ki rehabilitirati i što bolje uklopiti u novo. Tako?er i prate?i planovi.

Dok se to radi, u skladu sa složenom i zahtjevnom situacijom ?e se provoditi brzi skup prostorno-funckionalnih provedbenih mjera, koje za malo novaca trebaju brzo i odmah rješavati sva goru?a krizna pitanja, uklju?uju?i sve aktualniju opskrbu pitkom vodom i prehranu ljudi. Te mjere imaju tako?er zahvalnu stranu, zbog upitna vijeka i malih mogu?nosti sve ?e biti po najjeftinijim mogu?im ali funkcionalnim rješenjima, ?emu smo vi?ni, možemo najjeftinije u Evropi a dovoljno dobro da "drži vodu" a ako treba i dulje, jednako kao što bez problema ide najskuplje u Evropi a da manje više ništa ne valja, jedno s drugim u neodvojivoj vezi. Te mjere ?e uklju?iti i povezati sve teku?e te dodatno uvesti nove sadržaje, kako krizne tako i one koje su uvod u nove izazove. Ovo djeluje na?elno ali je iskustven i provjeren skup rješenja, kojeg ve?ina lako prepoznaje i zna, koja ?e biti detaljnije prezentirana, kao opsežni skup raznovrsnog sitniša klju?nog za krizu i dalje.

U okviru navedenog, po logici to?ke 1. te postavki to?ke 2. ove objave namjera, do?i ?e do brzih promjena u svemu što radi i kako radi Grad Zagreb, jer je i onako jako puno toga sustavno došlo do blokade, nemogu?nosti itd. Zbog neizbježnih složenih zahtjeva i ?vrstog principa "za", ljudi kao klju?ni dio ?e se ve?inom samoinicijativno prestruktuirati kroz proces kojim ?e brzo i sve više za izloženije i zahtjevnije uloge u igri isplivavati oni koji mogu igrati složeno i disciplinirano, što ?e podsta?i i sli?ne procese kod beskrajnih "partnera" i gra?anstva, npr. Daki? ?e kao penzioner, ako bude htio, za 100 kuna mjese?no raditi ono što najbolje i jedino zna, pomagati SSS tehni?arima oko zbrke u uporabi bojica.

Brze promjene ?e biti neizbježno provedene na nizu tzv. kapitalnih projekata te sustavnih rješavanja. Niz tzv. kapitalnih projekata je prezrelo za bitne promjene koje su nedvojbene i koje ?e se odlu?iti i provesti brzo i jednostavno a niz je prezrelo za brze strategijske promjene, one koje ?e se izvršiti brzo ali po najsloženijim postupcima, vjerojatno uklju?uju?i evropske natje?aje a neki i referendumom (npr. pitanje otpada, sve najrezidencijalnije u Presjedni?ke dvore, elitna krležijanska brda dobivaju komercijalnu sofisticiranu turisti?ko-izložbenu nijansu, Kulmerovi dvori se privode postoje?oj javnoj hotelskoj namjeni uz vra?anje slobone javne namjene puta i ostalog oko njih). Iako bi se to moglo skra?eno izložiti i sada, ipak zaslužuje detaljniji prvi prikaz, tzv. kapitalni projekti pojedina?no i povezano a promjene sustavnih rješavanja kroz nekoliko dramatski osjetljivih provedbenih op?ih mjera (osnovna mjera je dramatska provedbena razrada i primjena na?ela strogo "za").

Osim stalnih prakti?nih obaviještavanja ove mjere traže i dodatnu podršku u odlu?ivanju, koje postoje?i sustav ne omogu?uje osim u djelu izvanrednih mjera, pa ?e se te zakonske mogu?nosti iskoristiti za dodatno vije?e mudraca i gra?ana, kao oblik dodatne savjetodavne podrške gradona?elniku i skupštini u brzom odlu?ivanju.

Obzirom na stanje i neizbježnost mjera, beskrajni partneri su objektivno u poziciji da se moraju svi redom boriti za to isto ali i za svoju prioritetnost, pa objektivno najve?i problem nastaje u kristalizaciji stvarnog stanja poslovanja, što je po višedesetljetnoj tradiciji nešto ni na nebu ni zemlji te u preapstraktnim prioritetima (zato osnova programa i sve sadrži dio "ni na nebu ni na zemlji" i ostale djelove). Beskrajni partneri bolje od sustava grada znaju da nije mogu? precizan odnos te da su još manje mogu?a izvršenja napuhanih obveza grada prema njima pa i njihovih prema gradu. Nadalje je potpuna zbrka liste podobnosti, kako na listi i primjeni liste po kojoj je sve išlo desetlje?ima i ide a ne po konkurenciji, te po ?injenici da su manjinske ali na?elno bolje snage bez kojih se ne može izvan liste i poslovanja. Obzirom na tu gordijsku zbrku te na?elo "za" kao jedino mogu?e, morati ?e se provesti povjesno o?itanje partnera s liste pododnosti i onih izvan. Vjerojatno se ni tako ne?e mo?i omogu?iti donje funkcioniranje grada, pa ?e vrlo brzo krenuti s poslovanjem u vidu neke vrste kontroliranog ste?aja, kako se zapravo desetelje?ima radi samo što se svi složeno zamaruju i prave šete rade?i sve i svašta kako bi izbjeglo bilo šta što ozna?ava tu o?iglednu zbilju, što se ne radi tek tako nego kao prava nužda raznih nužnosti nužnosti koje nisu bile nužne ali koje su odavno pojele kreditnu i drugu sposobnost. Dakle, ovo pitanje ?e u osnovi neko (dulje) vrijeme biti isto, samo malo pomalo legitimirano i modificirano te time i prizemljeno iz sadašnjeg nepotrebno pretraumatiziranog stanja u opuštaju?e. Jaki evropski i doma?i partneri ?e, suo?eni s time i stvarnim mogu?nostima i perspektivama Zagreba te vlastitim stanjima, vrlo brzo predlagati bitna redefiniranja odnosa i kroz takva usuglašavanja i brze inicijative ?e se podizati likvidnost i partnerska pouzdanost grada. Obzirom da bi to moglo pucati, samo tehni?ki se napominje da postoji mogu?nost potrebe dodatnih izvanrednih mjera, ali zbog ?vrstog na?ela "za" to se ne predvi?a kao program nego kao jedan od tehni?kih osigura?a i automatskih sklopki u eventualnom slu?aju pada napona i mreže.

3. Kultura

Ove mjere namjerno nisu stavljene pod krizne, jer su bitno suprotne od krize i izvan su logike krize. Mojom pobjedom na izborima i ovim mjerama u tzv. kulturi nije došao trenutak pobjede nego trenutak pravog osje?anja slabosti i opuštanja od beskrajne vje?nosti pobjeda, iz pobjede u pobjedu.

To ?e biti trenutak na rubu pla?a, obilježen skladbom zagreba?kog skladatelja Rudolfa Matza "Balada" (za violon?elo, violinu i klavir). Obilježiti ?emo kraj pobjedni?kog ritma i slabost opuštanja od te duge nepotrebne prenapetosti.

U skladu s navedenim biti ?e odmah primjenjene provedbene mjere u politici grada u kulturi. Grad ?e omogu?iti izražavanje slabosti i poduprijeti bilo šta svježe i novo. Npr. kao svježe i novo ?e se veliko prvenstvo dati svemu oko mladih i zapuštenih podru?ja, pa i kulture no?i pa i krajnje zapuštenom odnosu sa rje?im evropksim pojavama naše kulture, ?ime ?e grad težiti biti sigurniji no?u nego švicarski policijski gradovi i vode?i u minimalizmu svježih i novih pojava, najsigurniji i vode?i evropski grad u tom smislu, što nije neka mistika jer je to pomalo bio u nekim trenucima i uvijek pomalo jest.

Obzirom na dosljednu opredjeljnost "za", svi oblici i izrazi postoje?e tzv. kulture ?e se nedvojbeno uvažavati, ali u skladu sa povjesnim provedbenim mjerama o pravu izražavanja slabosti za jako puno toga biti ?e izražena slabost. Npr. grad ?e (opet) biti me?u vode?im evropskim gradovima suvremene umjetnosti i kulture mladih pa i studenata, ali ne?e dati više ni kune za navodni navodno klju?ni muzej suvremene umjetnosti nakon ve? potrošenih 500 milijuna kuna te ni kune za neke navodno klju?ne sveu?ilišne i akademske projete nakon potrošenih milijardi kuna - tu je grad slab i nemo?an, pogotovo zato što ?e umjesto novih 3 mlrd kuna za navedeno i razno a za što nema i ne?e biti ni 1 kune morati potrošiti cca 30 milijuna kuna ili 1 % toga u navedene neizbježne "nove" troškove.

4. Ilustracija

Iskustva naših kriza su sli?na, pa se ne mogu i ne trebaju izbjegavati.

Iako ništa ne mora biti mjerodavno za bilo šta, kao ilustraciju umjetni?ko-društvenog života ?u prvi put sam sebi uz prethodno iznijeti neka prisiljena vi?enja, koja vi?enja nemaju veze sa tadašnjim (a vajrojtano ni budu?im) vi?enjem, pa ipak.

Na prakti?nom nivou je klju?na srednja klasa, koje sam non stop dio i ne mogu i ne želim emigrirati iz toga jer sam po bliskim osobama zarana vidio da te pri takvim pokušajima bijega dodatno rastrgaju, a i ovako je previše - ta klasa je klju?no prigrlila kardeljisti?ke zajebancije i pušionice sedmadesetih te sve živo što se pojavi bilo gdje, te prije mladih turiita u uvali Zr?e kod Novalje na Pagu i ukupne svjetske instant turizam zabave i seksa provodi ekstremni turizam kao osnovu svega, od tada do danas drlja li ga drlja.

Visoke klase prakti?ki odavno nema i vjerojatno nikada nije ni bilo, nema ni sada - to su našom krivicom nastali jebivjetri i ološ iz tzv. srednje klase, ološ ološa, dugos mo držali te naše ljude izbrnute i na izvrnutom tretmanu pa su neizbježno fermentirali.

Iznosim primjer srednje klase osamdesetih, kada je tako?er nahrupila kriza povjerenja, a što se nastavlja i danas.

Na prijelazu iz sedmadesetih u osamdesete sam, uz prijelaz sa studentskog doba na još zahtjevnije i napornije profesionalno i društveno aktivno doba, stekao ve? renomirana iskustva i znanja sa tek tako pojavama, koje tek tako stvore situacije u kojima je neizbježan lom svega bitnog i apsolutna prevlast ?istog preserevanja, kada je jedina alternativa jedva preživjeti uz posve nepotrebne dramati?ne napore ako po inericiji pokušaš nešto normalno, i onako nizbježno, raditi, spasiti i održati. Nekoliko zna?ajnijih primjera ?u iznijet kasnije a ovdje ?u iznijeti jedan ?isti umjetni?ko-društveni primjer koji je uslijedio nakon toga, puno lakši i ležerniji, koji meni i svima može biti lakša i korisnija ilustracija.

Slu?aj je cca 1985.g. u ljeto, kada zagreba?ka impresivna umjetni?ka i angažirana scena potpuno zakazuje i iz ?istog preseravanja ne može izvesti ništa za po?etak neo?ekivane i bitne prilike u Ljubljani, koja je tražila takvu pomo? jer ni sama nije bila spremana a Zagreb je imao boljih potencijala i bio je dužan pomo?i u okviru dotadašnje obostrano plodne suradnje a najviše radi sebe - slovenska socijalisti?ka omladina se na jednom od rutinskih kongresa, nakon burnih i dramati?nih bavljenja po ex SFRJ, a u Zagrebu najviše, o tome tko truje mladež i koje pojave kod mladih ugrožavaju sve, povjesno opredjelila za jedinstvo, da su svi mladi i pojave jedna razli?itost, da stoje iza svega. To je primoralo njihovu partiju i elitu amortizirati nove bure oko toga i brzo su im dali mogu?nost organizacije ljetnog mjese?nog programa na otvorenom, na plato/trgu ispred tvrtke "Metalka", tada jedne od klju?nih uspješnih slovenskih tvrtki. Ta omladina nije bila organizacijski sposobna za bilo šta oko toga pa su zamolili do tada problem a od tada svoju prekaljenu malu raznovrsnu ekipu oko ŠKUC-a itd. (Mladina, tribine ...) da oni preuzmu i naprave bilo šta.

Kako nije bilo vremena, to je osobno preuzeo tada najsvestraniji Andrej Rozman Roza, u zbrci bavljenja svim i sva?im istovremeno. On je zvao scenu u Zagrebu za bilo šta za po?etak, dok se ne sna?e za dalje. Scena, i tada i dalje namjerno prikazivana lažno i misti?no, se je ve? jako iskusno i ozbiljno raznovrsno preseravala, u stupnju preseravanje radi preseravanja. Ve? godinama sam radio po cijele dane najnapornije i najsloženije projekte po bazi?noj zaga?enoj i opasnpj indutriji na Žitnjaku, sa bezbroj podataka i detalja koji uglavnom nisu to?no postavljeni a nikome se ne boravi po blatu i zaga?enju bave?i se non stop time, još više što kao i sada svatko mora ?uvati svoje pozicije od blamiranja tako ne?im neodoli?nim kao gužvanje oko beskrajnih papira i zbilje, tko god i malo drži do sebe i svoje pozicije mora suvereno vladati minimumom toga a ne pokazivati slabosti po hrpi toga, pa sam htio ne htio bio zbilja po?aš?en brzom privilegijom da po cijele dane mogu u miru to raditi i gladovati, mršavost je i tada bila u modi, jer po ?vrstim pravlima sustava tada i kasnije nikada nisam ni uz pomo? direktora uspio pojesti niti jedno jelo u solidnim menzama za zaposlenike, obzirom da sam stalno bio vanjska tvrtka i nisam bio radnik nego velevažna srednja klasa, ?ak istaknuti profesionalni stru?njak i uloga, pa bi pao poredak ako ja u 20 godina pojedem neko kuhano jelo u menzi. U ve?ernjim i no?nim satima sam pomalo a redovno participirao u sceni i životu te u danim prilikama, kada je trebala klju?na pomo? za javne projekte i s time vezane privatne (npr. ure?enje stana vlastitim snagama, djelomi?no finaciranje, uskakao u igru i jedva se izvla?io od nespavanja i umora, financijski iako sam dugo najviše zara?ivao, te na minimumu osobnosti - i uz sve najbolje i slobodno je bilo više nego nezgodno što dva mjeseca nisam stigao niti imao pojma da je klju?no bliska osoba bila dugo u bolnici zbog ozbiljnog, zalomilo se je nešto sitnog uskakanja a jedno bezazleno ure?enje stana se je pretvorilo u duga no?na i op?a iznurivanja do daske i raspad od umora i dramatike, takva svinjarija nije bila ni najmanje od nepažnje i nemara ali ipak).

Skoro svima koji su radili nešto, npr. svirali, to se ne samo nije radilo i u tome kao takvom nitko nije vidio smisla nego u svemu drugome oko toga. I kada su pokušavali bilo šta, pod presijom tog drugog i egoa, baš ništa nije polazilo za rukom, pa smo nas nešto prijatelja i sudionika i kao neglazbenici uzimali njihove instrumente i poja?ala, uz moja nov?ana i druga jamstva, te svirali a onda i oni osobno uz nas, ljudi iz naj?uvenijih i svome pozivu najodanijih kult grupa, a isto tako pomalo drugi, likovnjaci, angažirani intelektualci itd. Obzirom da ništa drugo nije uspjelo, uz nešto veoma nepouzdane prijevozne i sli?ne ekipe, ja i nekolicina smo morali, uz gadne financijske i organizacijske rizike, sa kaoti?nom glazbenom opremom i zbrda zdola ekipom u Ljubljanu i na brzinu sve to pretvoriti u nepoznati glazbeno-scenski nastup, koji je dozvoljavao i sve forme, pa i intelektualne i književne dionice, bilo šta, krasna prilika.

Nakon nešto uvodne zbrke i pola platoa popunjenog raznovrsnom publikom, lkada je sve bilo puno (tko zna koliko tisu?a ljudi) a program ispario, nije bilo druge nego prije?i na neki parasimfonijski koncert, sve diletanti osim nešto furioznih ego glazbenika, koji su htjeli odmah sve i sve ispucati, koje je pak trebalo smiriti i nametnuti im vodstvo kroz duge epske i lirske dionice i njima nepoznate predjele, svuda samo ne kuda su oni nametali kratke i definitivne rifove i udare.

Osnova toga je uspjela, publike je bilo sve više i sa sve ve?om i ?udnijom pažnjom. Išlo je satima. Nitko nije bio u stanju sve privesti kraju, odsvirati kraj, jer nikada to nije radio a nije bilo ni funcioniraju?e potrebe ni orjentira. Nakon nekih pola sata uvoda i tri sata svirke je bilo racionalni i stvarno potrebno stati, prošla je pono? a nema nikakve pauze, samo sve više uskakanja pojedinaca iz publike u simfoniju i svirku. Po drugi put sam prekidao vo?enja dionica pomo?u elektri?ne gitare i sa jedinim organizatorom Rozom tražio izlaz, nakon što naš najprakti?niji ?lan nije uspio. Ni zajedno nismo uspjeli ali je pomogla milicija - zaduženi milicionari su imali upute da oni ne prekidaju niti ometaju, iako je sve ve? prošlo i zakonom izuzetno dozvoljena vremena, ali su ujedno dobili uputu da pomognu. Kako mi nismo znali ni mogli a ni ostalo malobrojno ooblje, npr. prekaljeni pult majstor nije htio ni znao kako stišavati i inscenirati kraj jer ga je logi?no smetalo to što se vidi da orkestar svira a i ?emu prekidati kad je i njemu to jako zanimljivo, u jednom trenutku smo upitali jednog obi?nog policajaca ima li on neku ideju - ?ovjek je pratio sve, malo se je zamislio i bubnuo da je rješenje možda iskop?ati struju.

I tako je napravljeno, kraj je kada se isklju?i napajanje.

Sve se je polako odle?ivalo iz zbunjenosti, publika je pomagala raznovrsnim i duljim razgovorima i pomaganjem oko stvari, sve je bilo mirno i zbunjeno, ali se je pomalo osje?alo da se uz sve nespretnosti i improvizacije dešava neka obi?na ali fina nijansa ne?eg novog za te prilike, neko popuštanje nekih skrivenih sku?enosti i gr?enja, u dva no?u na vje?nost sivom i otu?enom platou usred grada normalno i ugodno, me?usobno kao isti, komuniciraju umjetnici, milicioneri, publika, do tada iscrpljuju?e napetosti i misti?na neprijateljstva i strahovi su se peobražavli u nešto drugo ...

Iako smo imali vjerojatno najrenomiranija SFRJ pa i evropska iskustva sa sli?nim, to je bilo najjasnije osloba?anje od mistike i patetike, svima nepripremljenije i napornije nego ikad ali ipak jasnije i ugodnije, trenuci smoždenosti ali pravog osje?anja da je to nešto uspjelo zbilja združenim naporima, bez takve omladine i publike ništa, oslobodili smo se mistike ?udnih pozicija i nepotrebnih me?usobnih napetosti.

Težište je ipak i tada i sada na tome da je lako moglo puno bolje i ugodnije, obavili smo to ve? jako puno puta i na rubu rubova. Odigrali smo jako puno ?uvenih "utakmica" u kojima funkcionira prosje?no troje ljudi raspadaju?i se od napora a na to se veže samo sa glazbene strane prva liga zagreba?kih mla?ih tzv. ozbiljnih glazbenika i cca 90 % novog vala, po više od 50 glazbenika i tri razine glazbe sudjeluje u prakti?ki megaspektaklu, i sve besplatno ili samo ponekad manje više bagatela ulaznice, program uredno evropski selekcioniran. Obavili smo još više zahtjevnih profesionalnih utakmica.

Samo da nije toliko nužnosti nužnosti koja uop?e nije ni nužna a niti po bilo ?emu zanimljiva i zna?ajna, pa je ipak neodoljivo i preko ikakve mjere privla?ila i vodila ljude, i tako stalno. lako smo mogli stalno povremeno zajedno bljesnuti impresivno, ovaj put u Ljubljani je lako mogla biti priredba za dugo pam?enje i tako u tko zna koliko takvih važnih prigoda. Za to su ko fol svi uvijek bezrezervno i po bilo koju cijenu, a zbilja samo ako to netko drugi pripremi i servira kao izbirljiv najbolji švedski stol, i još dodatno zamoli gospodu ?uvene SFRJ srednje i visoke klase za konzumaciju, naravno dodatno uz hrpu priznanja i zna?ki te dugogodišnju pažnju i servis zasluga za tu konzumaciju, uklju?uju?i doli?ne pozicije i financiranja i slave, sve što se podrazumijeva i ide kao redovna popratna pojava, pa se obzirom da to ne ide tako te?no šta drugo nego davi.

Obzirom da je to bilo na kraju od toga puno zahtjevnijeg i impresivnijeg niza, od tada do danas, iako sam sudjelovao oko jako puno društvenih i još više profesionalnih angažmana, nikada više "ja" nisam bio bezrezervno "mi". Bude toga, dio sam vjerojatno najpouzdanijih pa možda i naj?uvenijih pojava nesebi?nog društvenog angažmana, ali ni mi takvi nismo ni blizu "mi".

Kada je to ve? tako, a što je normalno, to treba osloboditi takvog nepotrebnog tereta i igrati igru bez toga optere?enja, pa ako se zalomi ve?i i bolji stupanj toga "mi" i bpljih igri još bolje a ako ne i onako nije ništa izgubljeno. To nešto ?ega nema i što stalno treba kreirati i ostvarivati ima bolje i slobodnije šanse ako nije optere?eno beskrajnim kontraproduktivnim optere?enjima "mi" karaktera, sa tisu?e i tisu?e ekskluzivnih "ja" varijacija. Iskustvo sa ste?enim zaslugama i pretpostavkama je donijelo valjda dovoljno nepotrebne daveži svima.

P.S.

Iz ove zadnje zamorne to?ke je možda jasnije da je ova objava programa "Zagreb 2009 kao izazov" i kandidature za zagreba?kog gradona?elnika možda najozbiljniji politi?ki ?in u ovom trenuku, kada su snage opet zauzete svime drugim samo ne središnjim djelom te umjetni?ke i društvene pojave, samim živim ?inom koji po?inje to?no onoga trenutka kada po?inje i završava kada se isklju?i struja.

Na kraju da parafraziram Gracina, i ovim ?inom pollitika.com se pridružuje ?asnoj i impresivnoj zagreba?koj živoj sceni, koja po bekrajnim raznovrsnim to?kama i žarištima i u ovim trenucima igra složene programe i igre, pri ?emu je bar nekoliko stotina takvih scenskih punktova i razina zbilja svjetski zna?ajna živa scena. Koja iznimna ?ast je u svemu tome sudjelovati, živjeti u doba takvih izazova i mogu?nosti toliko ?uda i za?udnosti!

Komentari

©ap što je to ustvari

©ap što je to ustvari «ZA»?

Cijelo vrijeme pokušavam,znojim se, ludnica mi je zanimljivo njegovo----a kako da drugo kažem..njegovo pisanje mi je jebeno.
Jebeni marketing...i kad se radi konkretno o propadanju novina ili o kulturi grada Zagreba sa matematikom od «minus» sredstava napraviti plus.Kako je Npr. Tonči Huljić
od minusa došao do plusa i cijela dvorana pjeva njegove pjesme? Kad on izađe na pozornicu, mi idemo ganjat ženske tamo za razliku od nekog «antifašističkog» skupa gdje je sve puno mržnje.
Publika uvijek sudjeluje i odlična je stvar kada te pozovu na pozornicu:)
Da li bi to Za bilo da nam «minus» sredstava pokriva Za?...Da li je cilj Za ustvari kulturološka promjena ljudi nešto kao hrvatski štih «evropskog» duha ?

Tko je glasao

program je isključivo "za"

program je isključivo "za" bez ičega drugoga, što se i onako vrti oko za - kao na primjer protiv nečega, oko nečega, u nekom smislu ili načelu ...

Dakle, "za" nije puki pozitiviza, ono za što se program zalaže, nego i prava izvedba, koncentracija na to, cijeli proces po pravilu predstava i drugih ozbiljnih porocesa koji kada krenu za sve postaju neupitni u smislu idu li ili ne, idu i svi su u vezi toga u posve drugom odnosu od ovih kada se to razmatra i vrti sve okolo a na to.

Moraš čitati. Ako si građevinar, to je a la ali puno više i šire od toga, kada kreće neki složeni veliki projekt, kada više nema ide li ili ne nego beskraj toga u tom procesu, koji nema pravo na logiku igre u kojoj se utakmice dobivaju i gube, ovdje nema pretpostavke da ne ide i zapne ili da se gubi, to je isključeno, slabost se iskazuje prije toga (zato je slabost prv po redoslijedu).

Tko je glasao

Zašto imam osjećaj da je

Zašto imam osjećaj da je ap u stvari sam Zagreb, odnosno da nam se Zagreb pod nickom ap obraća i vapi?

Tko je glasao

hdz-ekonomija, dok ovoga

hdz-ekonomija,

dok ovoga trenutka ispijam jutarnju kavu uključio sam pollitika.com, i naravno, prvo sam pogledao "što ima novoga" kod Ap. I ugledao sam ovu tvoju objavu sub, 14/03/2009 - 23:51.
Citiram:

Zašto imam osjećaj da je ap u stvari sam Zagreb, odnosno da nam se Zagreb pod nickom ap obraća i vapi?

I inače si imao moje priznanje za kvalitetu objavljenih članaka na pollitika.com. Nije riječ samo o stručnom prikazu kao takvom, već je riječ istodobno i o lucidnosti. Naravno, u komentarima i polemikama nastaju "stanovite" razlike, no to nije bitno, dapače, to je razumljivo, i - dapače, to je itekako potrebno do one poznate "granice". Konačno, zato i jesmo ovdje.

Kao što je poznato, jednom sam javno objavio, kako držim, da je Edi duša bloga Marin Jurjević o svemu, i da je Ap duša bloga pollitika.com. Sa svakim sam bio spreman ući u polemiku, i zaoštriti ju do krajnosti. Samo s Edijem na našem virtualnom svijetu nikada nisam išao do kraja, kao ni s Ap-om, ali zbog drugih razloga. Naime, tijekom objava na pollitika.com uočio sam kako Ap raspolaže s onim što ovdje nitko ne raspolaže. Nisam to znao definirati. Nemesis je jučer objavila i zaseban vrhunski članak potpore Ap-u, i s razlogom sam odmah odgovorio, ali ne zato što to "meni treba". Jednostavno, osjećao sam potrebu! Zašto? Zato što sam u svakoj objavi Ap osjećao ono "nešto", što nisam bio u stanju točno odrediti. I ti si nam danas ovime svima na pollitika.com. dao točan odgovor.

Hvala.
Iskrene čestitke.

Tko je glasao

Nego Ap. Zelis se

Nego Ap. Zelis se kandidirati za gradonaclenika, a jos uvijek nisi stao niti imenom i prezimenom iza svoje kandidature. Koga ti to zajebavas? :-p

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ŠTOVANI AP, TEBE PRVOGA

ŠTOVANI AP,

TEBE PRVOGA IZVJEŠTAVAM DA SAM PRIJE NEKOLIKO MINUTA OBJAVIO NASTUPNU NOMINACIJU ZA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA, I NOSITELJA NEZAVISNE LISTE ZAGREBAČKI TREĆI PUT.

Ne poznajemo se osobno, nikada nisam osobno upoznao ni Edija, koji ste zajedno sa štovanim Mrakom, Frederikom, Esperanzom, Nemesis, Hyeronimusom, Hatzom ... i neka mi oproste toliki brojni drugi, koji na pollitika.com, na blogu Marin Jurjević o svemu, ali i na tolikim blogovima našega zajedničkog virtualnog svijeta šire Zagrebom, Hrvatskom i svijetom svoje riječi hrvatske čestitosti, poštenja, ali koje su ispunjene i snagom stručne i političke misli usmjerene na to da znamo i možemo, ali smo u postojećoj zagrebačkoj i hrvatskoj stvarnosti bespomoćni.

NISMO BESPOMOĆNI NA ZAGREBAČKOM TREĆEM PUTU !

Činimo i učinimo zajedno u stvarnosti. Uklonimo ono što nas sputava, a sputava nas racionalnost, procjene, analitike … Činimo i učinimo kao ljudi.

Ne dopustimo da na Zagrebačkim svibanjskim izborima ponovno vladaju nad nama oni koji bi po svim moralnim normama i na pravdi "Boga" trebali po svemu biti u mišjim rupama!

Tko je glasao

I sutra se javljam, u novom

I sutra se javljam, u novom izričajnom obliku.

Tko je glasao

Istina se

Istina se širi:
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=56127131983

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Silverci, neću

Silverci, neću zahvaljivati, nego dodatno ponoviti neke ključne djelove ove moje političke inicijative, koja je po slobodnom pravu na izražavanje slabosti i inicijativa onih koji se uključe u to, sve po strogom načelu "za" (protiv i razno drugo i ne spominjem nit mislim na to).

Ja sam jedini kandidat konkurent koji je i "za" Milana Bandića pa i razno s tim u vezi, puno šira koncepcija od Sriće, pa zahvaljujući tome i kao neopterećen bilo kakvim vezama i snagamaduboko razumijem, i o tome sam prije pisao, da je na krhka leđa Milana Bandića stavljen veći teret nego nekad na Isusa, te pravu dramu i potrebu bar male brige za tog čovjeka i druge, da se malo odmori od toga.

Kako to duboko i još dublje razumijem - pa kao i sve to ne dolazi tek tako, nego baš zbilja iznimno dugo, cijeli život, i sa previše učenja i iskustava. Već ako mlad, još dijete, suočen sam kao prdsjednik razreda sa histerijom odraslih predstavnika politike i vlasti, pa nisam mogao izbjeći razmišljanje od čega se tako grče, histeriziraju, pjene, praktički umiru u teškim mukama. U veoma aktivnoj studenstkoj dobi, potom JNA i jako izloženi rad u uvjetima krize - sve vrhunska svjestka drama, spoznajem da je sve to i onako funkcioniralo tako da je Tito jedini političar ali koji kao bonvivan i onaj kome se nije dalo baviti time ne vodi politiku nego to radi do zla boga problematičan Kardelj, koji to muti tako da ni Tito nije neki "faktor" a nakon njega da nije nitko. Dakle, sve to je u pravom jadu i bijedi, u stalnom strahu, drami. histeriji ... samo baciti oko i vidjeti da su svi u tome i kada su tekle idealne dionice.

Moja osobna iskustva su fenomenološki još dublja - npr. veće profesionalna pozicija je bila takva, pa i burne 3-4 godine šire zadarsko područje u drugoj polovici osamdesetih, jest da ja sve vodim pa i službeno a kao mlad i pristojan sam naravno trebao bit zadnja rupa na svirali a njih cca 450 i još nekoliko tisuća iz pratnje su naravno puno važniji. Iznimni stariji učitečlji su me već prije jako odbro obučili da se to ne može provesti bez dramatičnih drama, da jedine metke iznenađenja trebam čuvati za kraj i upotrijebiti 1-2 puta, kada treba spašavati sve iznenađujućim snažnim udrom na sve to do stupnja da bježe i da se bar 15 dana tresu od straha. I zbilja je sve tako, npr. iz daljine vidim kako i dalje operira mr Josip Babeli sa Ducama i raznim, pa i u slučajnom susretu u Zagrebu nakon vječnosti je opet deformirano pokušao prodati foru a je on netko i nešto, a ja sam tada kada su bili turbo orao kao jednu od bezbroj takvih operacija usputnog discipliniranja "Sicilije" morao to odmah neutralizirati, naravno da su mi slučajno ili ne tako slučajno odmah pomogli još veći mangupi iz te sile, 40-godišnji vodeći mangupi iz Arbanasa i susjednih vezanih naselja prema Sukošanu te inzistirajući da oni uvijek plate prvu rundu jer je to pitanje časti, odmah demonstrirali podršku na glavnoj sceni zvanoj šetnje Kalelargom itd.

U Zagrebu je uvijek još veća slabost. Npr. klučnog agitprop bika vlasti pod pojavom Bandić Ljuštinu, koji je sa manje od 18 godina uz debelo zaleđe bio stvarni i vodeći menadžer u području glazbene i disco zabave, štemeri i sve drugo, smo kao nefrajeri (imali smo peh da su nam udarni rokeri bili pomoćna glazbena pratnja a da je od troje starijih stalnom opaljenošću najviše dominirala žena) bili prisiljeni takvog velikog i superjakog bika i slično stalno držati pod dsicplinom, to je biuo uvet da bi bilo šta napravio a mi smo bili u ritmu da ide i mora ići. I sada, kada su svi ti likovi i sve to još prije 30. 25 i 20 godina bili "potrošeni", ni ja ne mogu dojmiti dimenzije u kojim su sada stanjima i spiralam - u savkom slučaju predramatičnim.

Tako da smo svi skupa, htjeli ne htjeli, u velikoj humanoj misiji kakvog takvog spašavanja tih nših bezbrojnih jadnih snaga, koje su jako dugo prejako izloženi na frontu i grdom bojištu.

P.S. "Nemesis" ne može shvatiti, možda ni ja, da zbilja postoji mogućnost velike nezgode, ne samo da ova moja inicijativa i ja dobijemo najveću podršku nego i ono najgore, da zbilja ne bude druge umjetničke ponude nego i da stavrno budem gradonačelnik, kao što sam u ovom dnevniku prikazao kako tada kada je bilo važno ni u Ljubljani ni Zagrebu nije bilo nikoga spremnog da na najvećoj sceni i povodom povjesnih pomicanja crta u demokraciju netko nešto zasvira ili izvede bilo šta.

Za njezino i općenito razumijevanje, par puta sam testirao u javnim prigodama mogu li ja brzo zasjeniti Čačića koji utemeljeno dominira. Išlo je lakše od čekivanja, logično, jer sam ja već bio po 3 osnove praktički profesionalac a on diletant, i onda je u bit neravnopravno, ja lako koristim nešto malo složeniju i neobičniju situaciju i još lakše uvalim nešto malo složenije fore, nakon što sam pšrofesionalno već igrao i puno složenijih. Tako da nije u pitanje da neke stalno suvremene tehnologije lako mogu do neke razine nadigati se to, pa i najbolji PR i sve, a Bandićev agitprop Ljuštinu ne znam samo ja odavno u dušu bolje nego on, bar 10 meni bliskih to zna i bolje jer su nastavili operirati po istim područjima.

Tako da ja, tj. meni bliski, za razliku od Sriće koji u SDP redovima ima bolje prijatelje pojedince od Bandića, mogu to i šire i dublje, karikirano mogu igrati presing da agitprop Ljuština radi pola za mene a pola za Bandića te da dobijem i mesa, dosta glasova, iz miljea SDP a još lakše milje HNS, HDZ ... sve po logici da sam im ja milimetar nešto, jedva se sjećaju, ali sada kada je gusto jedino to ne opterećuje te u daljnjem haluciniranju, jer svi haluciniraju, se malo jave mala blagotvorna sjećanja iz nekih druguh trenutaka muka i slabosti, ništa snaga, a što je sada goruće udarno. Dale nešto skoro kao ništa a što igra igru.

Samo to nije fer, koristiti zbilja iznimnu ljudsku muku i dramu, a nisu ni prilike da je u tome fora. Dodatno, nikada to nisam radio niti sam u snazi za to, već mi je muk i grč dok to pišem (samo radi ilustracije o čemu se to općenito radi, šta tko radi, koliko je u stanju ....).

Tko je glasao

Moja halucinacija...Izgleda

Moja halucinacija...Izgleda da ljudi strahuju no nepotrebno.Da si kojim slučajem iz Dubrovnika il Londona onda bi napravio konzultantsku tvrtku i šepurio se okolo:)

Tko je glasao

Lucidnost ("iskopčajmo

Lucidnost ("iskopčajmo struju") anonimnog milicionera svakako honorirati položajem novog šefa Ureda za krizna stanja i slična sranja. E taj bi iskričavi skrbnik reda i poretka znao što i kako s novim metropolskim tenkom koji samo što se nije parkirao pred kancelariju vrlo zabrinutog, strogog ali pravednog Pavla Kalinića a i vodeći gradski socijaldemokrat neodoljivi gradonačelnik, s osvježivačem daha na bazi alkohola u ustima, već nemirno poskakuje sav razdragan da će se vozit u 'nakom čudu, prči mu on m...r gvozdenu i naoružanu.
Treba potražiti tog staloženog policajca, naravno ukoliko u ljupkoj državici s sunčane strane Alpa nije zatečen na popisu "izbrisanih" ili ako je možda u naknadnim zbivanjima optirao za ekspanzionističke pustolovine jednog drugog, nama, susjednog naroda.

2decicrnog

Tko je glasao

hej pa gdje si ti bio???

hej pa gdje si ti bio??? dobro došao natrag!

da li te to kirica sredila?

Tko je glasao

Dobro se ti nama vratio i u

Dobro se ti nama vratio i u boljem nas zatekao.

Tko je glasao

Ap, što se s tobom dešava

Ap, što se s tobom dešava ? zaboga, pa nisu još predsjednički izbori !

Tko je glasao

Stovani i vrlo izgledni

Stovani i vrlo izgledni krdonacelnice ap!
Sasvim je razumljiv Vas napor koji se iskazali u ovako detaljnom planu & programu krdonacelnikovanja.No bojim se da bi pobjeda mogla izmaci za dlaku iz ciste lijenosti glasaca da se udubljuju u ovako avangardne planove.Stoga dobronamjerno predlazem neke od najmilozvucnijih obecanja koji svaki prosjecan sitnozuban voli.Jer sitnozubana najvise brine samo jedno: kako ce se zazicati lova za jos vinceka, jer je demizonka ( vrag joj m..) skoro prazna.A od treznjenja jako boli glava. Stoga bi bilo jako pozeljno obecati:
-od famoznih Termi napraviti ogromnu vinariju u kooperaciji Chromosa, Secerane i INA-e odjel motorna ulja.
-podici toleranciju na alkohol kod vozaca sa skrtih 0, 5 promila na pristojih i ljuTskih 5,0 promila
-isplata 5-10 mld kuna u budjet grada Zagreba na ime povrata poreza i prireza iz susjednih zupanija pa i drzava tijekom cijelog mandata, a tim novcem sagraditi koji vrtic, pokrpati rupe u bolnicama i eventualno oduzeti poljoprivrednicima mogucnost za obavljanje poslova starackih domova u adaptiranim svinjcima.
-porez na slusanje narodnjaka , obiljezavanje terena zvakacim gumama, gradnja bez ikakvih dozvola na gradskom zemljistu i sl.
+ stabilizacija & racionalizacija
-smanjiti natjecaje izravnom pogodbom na odrzivih 83% umjesto sadasnjih 99,7%
-kod izgradnje placati aluminij kao da je srebro umjesto 18 kt zlato, a staklo kao da je kristal, umjesto kao da je cirkonij itd.
-kod domijenaka kanape sendvice sa sunkom placati al pari sa beluga caviarom umjesto 3 x skuplje, a tudum da bude al pari Dom Perignonu a ne 2 x skuplji itd.

Tko je glasao

G-news, ovaj članak jedan

G-news,

ovaj članak jedan je od najozbiljnijih na pollitika.com objavljenih tekstova. Drugo je, sada, pitanje "što se to ne vidi".

Tko je glasao

Cuj Gracin, ap me uvjerio da

Cuj Gracin, ap me uvjerio da si ti najbolji kandidat a mislio sam da je Kregar.OK ali sad vidim da je on sam odlucio uzeti svari u svoje ruke pa sam zbunjen.On naime zna tko je cija lutkica na koncu a ja i 99% ostalih razabiremo kao corava kokos iz nasih medija.

Tko je glasao

Ap, nešto ne znaš, a ne

Ap,

nešto ne znaš, a ne znaš kolio ti zavidim što ja ne smijem pisat, barem približno, ovakve tekstove, a sada i ne mogu zbog objektivnih razloga.

citiram:
I tako je napravljeno, kraj je kada se isključi napajanje.

To sam učinio objavom Starčevića. Na koji način? ZGB treći put ima time "jaču struju" od čitavog SDPH i HDZ, i svih ostalih "zajedno". Time sam im "izštekao" sva napajanja na njihovoj "slabijoj struji".

Slažem se, model je dinamičko-konzervativan i on je jedini primjeren, optimalan, jer ne ide na "lomljenje".
Strukturu koji si uočio kako sam postavio, mora se postupno razviti, upravo iznutra sustavom "poticaja", s jedne strane. Naravno, mora se raditi po shemi, jer je jednostavno problematika a i grad je "preveliki".

Na žalost, u svemu "ovomu" nisu se očitova fizički ljudi za ČINITI! Ai hitno su potrebni !!! Konačno, i ja sam se odrekao "popovanja". :)

O čemu je riječ?
Dakako, riječ je o tomu da valja provesti upravo takav model, što je za "jednogaipol čovjeka".

No, riječ je i o tomu da se mora dobiti politička borba, i ona nastaviti, što također zahtijeva "jednogaipol čovjeka".
Naime, i u vrijeme kada je postojao Holjevac, postojala je stabilnost političkog sustava (govorim u smislu modela), u sklopu čega se taj "jedanipol" čovjek mogao posvetiti poslu (otvoriti prostor), a jednako tako i drugi u tom otvorenom, ili, točnije, polu-otvorenom prostoru.
Međutim, danas ne postoji politički sustav već postoji ovo tajkunsko kriminalno kapitalističko d.p. smeće. Dakle, taj "jedanipol" čovjek mora na tom "na drugom frontu" osigurati "leđa" onom prvom "jedanipol" čovjeku - jer će on p a s t i! (Pasti će obojica).

Zasebno, itekako može i zdravstveno nastradati, svi smo samo od "krvi i mesa" a ne od "čelika".
Nitko, u smislu "ja", ne može niti tehnički obaviti 2 golema posla, za koji pojedinačno svaki za sebe potreban je 1,5 čovjek. Prvi i drugi posao su danas u faktičkom stanju potpunog rasula, doduše, sretna je okolnost da postoji infrastruktura.

Da, na stanoviti način "glasnost" u nas još ne postoji, a posebice ona djelatna, sve je "zabrenzano", znam to jako dobro. Ostalo je samo šezdesetak dana - n i j e k a s n o !

Tko je glasao

Pa ako ovo čita i Edi, neka

Pa ako ovo čita i Edi, neka uoči da je golemi pomak od NIŠTA dospjeti na 500 glasova, pa čak po nekim anketama ovdje na POSLJEDNJE MJESTO s 1% u odnosu prema Rožiću sa 7%.
Nadalje, svi, ali svi zaboravljanju na sastav Gradske skupštine, a funkcija je "frontmena" upravo ovo potonje, uz naravno osiguravanje položaja Gradonačelnika.

Tko je glasao

I ipak, jedna napomena.

I ipak, jedna napomena. Golemi je problem kod dinamičko-konzervativnog modela što nemamo konzervativnu strukturu, već danas imamo klasičan glamatijas, tj. zbir svega u cjelini ničega, dapače, čak i golemih rupa (rupetina). Naravno, površno i izvana djeluje da se sve može lako i brzo riješiti, samo nam trebaju drugi ljudi. Potonje jeste točno, ali je itekako i netočno jer se simplificira. Četiri godine "prolete" u sekundi, tu je i prijam u EU ...

Tko je glasao

Konačno smo dobili pravog

Konačno smo dobili pravog kandidata za gradonačelnika.

Tko je glasao
Tko je glasao

Zaboravil si Sljeme u

Zaboravil si Sljeme u pozadinu metnut, a Bundek ili Jarun ti je pre daleko od starog autoputa.

Tko je glasao

Zaboravil si Sljeme u

Zaboravil si Sljeme u pozadinu metnut, a Bundek ili Jarun ti je pre daleko od starog autoputa.

Panorama Sljemena je zaobiđena ugradnjom ogromnih ogledala koje reflektiraju sunčeve zrake u megasolarni kolektor u Brezovici iz kojeg se strujom napaja Europa i dio Azije. Bundek i Jarun postaju zatvoreni objekti kako bi se mogli koristi i zimi. Ovo plavo je Manduševac, prenamijenjen u regatno jezero za Olimpijadu 2064.

Tko je glasao

Ap, Imam osječaj da si se

Ap,

Imam osječaj da si se več predstavil na ovim stranicama, ak grješim onda bi bilo krajnje vrjeme da se predstaviš.

Tko je glasao

@ Skviki Cited Odgovoram kao

@ Skviki
Cited
Odgovoram kao nositelj programa "Zagreb 2009 kao izazov" i kandidat za gradonačelnika Zagreba na izravnim izborima.

Kao što je Skviki ovdje nešto stvarnije nego Marijan i npr. gale nešto više nego Gordan, tako je i ap nešto ispred stvrnog imena.

U današnje doba čak i Clinton i Bush nisu neka fora a Sanader, Bandić, Stipe Mesić pa i sam Čačić i razni bi rađe i više bi igrali igru da su neki ...

Tko je glasao

Nisam mogla ovaj puta čitat

Nisam mogla ovaj puta čitat cijeli dnevnik/politički program, jer je dozlaboga dosadan i naporan za čitanje :))) (imao je on, za moj ukus, puno boljih tekstova) No, mislim da svatko tko prati djelovanje apa na pollitika.com mora priznati da apsolutno nema boljeg i poželjnijeg kandidata za gradonačelnika grada Zagreba (nisam još stigla vidjeti anketu koju je postavio mrak, ali se nadam da je ap naveden na glasačkom listiću :). Uostalom, čitam kao i svi drugi što ap piše i pouzdano znam da čovjek zna znanje i da bez greške prepoznaje neuralgične točke bivanja Zagrebom i da savršeno točno razumije zašto su baš to te točke i koja je njihova uzročno-posljedična veza s tipom politike koja do danas dominira glavnim gradom Hrvatske.

Mislim da Zagreb nema šanse ni sa jednim od, dosad, prijavljenih kandidata. Zašto? Zato jer su se predstavili tek nedavno, a iz tog predstavljanja se ne može iščitati ništa što bi ukazivalo da oni uopće razumiju koji su bitni uzroci stanja u Zagrebu kakvo je danas (navode stvari koje su tek posljedica ili se razmeću vizijama). Gracin je predstavio nekoliko zanimljivih socijalnih i privrednih projekata koji su vrijedni realizacije, ali samo kad se sveopći zagrebački "jakuševac" sanira. ap, međutim, zna upravo to - uzroke. Sigurna sam da bi se, kad bi ga građanke i građani izabrali, on prvo uhvatio u koštac sa svim onim što je običnom oku nevidljivo, a pasionirani znalac detektira u sekundi i rješava najprikladnijim metodama (uvijek za 50 do 70 % jeftinije, što je u doba recesije užasno bitno, a svi koji pratimo apa na ovom kolaborativnom blogu znamo da ap stoji iza ponuđene cijene). Metodu svi mi poznajemo pod originalnim nazivom "minimalizam".

Jedini problem s apovom kandidaturom je da ju mogu poduprijeti "samo" njegovi prijatelji, znanci i simpatizeri i samo mi s pollitika.com, a to i nije nešto. Zanimljivo će mi biti promatrati tko će od nas koji smo svojim odobravanjem izgradili apovu visoku reputaciju na ovim stranicama, stati iza njegove kandidature. Mislim, ne možemo reći da čovjeka ne poznajemo u dušu i da nam se nije prostro u svoj svojoj veličini kao na tacni. Mnogi su u oduševljenju često klicali "apa za predsjednika!" E, pa kolegice i kolege, kucnuo je i taj čas, podržimo svi zajedno apa za gradonačelnika Grada Zagreba! Sigurno nećemo pogriješiti, ako preostala tri "nezavisna" kandidata pokušamo snagom argumenata uvjeriti da se odreknu svoje kandidature (ako na ovoj anketi budemo u dovoljnom broju glasali za nešeg kandidata) u korist ap-a. Bit će to i test naše vjerodostojnosti (kao elite hrvatske internet demokracije). Razmislimo i o tome!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@ nemesis Nisam mogla ovaj

@ nemesis
Nisam mogla ovaj puta čitat cijeli dnevnik/politički program, jer je dozlaboga dosadan i naporan za čitanje :))) (imao je on, za moj ukus, puno boljih tekstova)
Odgovoram kao nositelj prigrama "Zagreb 2009 kao izazov" i kandidat za gradonačelnika Zagreba na izravnim izborima. Koristim složena iskustva prijašnjih kriza, naročito one sa sedamdesetih na osamdesete. Naglasak je na povjesnom pravu i kreativnom potencijalu na izražavanje slabosti te logici da ne bi bilo loše da na izazovnoj i složenoj situaciji ipka vekikog Zagreba br nekoliko stotina ljudi krene tim putevima izazova, nakon toliko nadmoći i ritma iz pobjede u pobjedu.

U zamornom tekstu sam napomenuo da je najzamorniji dio prvi put prisiljeni teskt o jednom lsučjau kao ilustracija teme u uvjetima krize - ljudski "faktor" je logično iscrpljen kao i sada i gubi se i kada to nije potrebno.

I taj dio teksta i sam program i razlozi se bave začudnošću zbilje i ciljano su zamorni. Ja sam nekad koa student komprativne književnosti od starijih studenata izbran za promociju kao nova književna pojava, ona koja unosi neku specifičnu nijansu nove začudnosti koja još nije jasna ali je jasan potencijal. Ostali su kalsičnim putevima postali istaknuti književnici i razno a ja sam, pod uticajem tada još istaknitijih živih pojava odmah plovio i otplovio putevima žive začudnosti a ne knjiške. Tako da m,eni nije neki problem uz malo truda to preraditi u književno kvalitetniji tekst, ali ovdje baš kao bitno promoviram tu začunu ljudsku slabost, koja se btw po mojim iskustvima prvi put kao feniks diže iz pepela i već u ova 2-3 dana uživamo u čudima duljeg rudarenja - na pollitika.com smogismogi, G-news, naravno i naš domaćin mrak i razni moderiraju stvar sigurnim smjerovima a razni se svojim iznimnim slabostima, pa i ja se tako trudim, doprinose onoj Slamnigovoj široj orkestraciji
Kako god nas je rezalo, navék je nekak bilo (Slamnig)
http://www.matica.hr/MH_Periodika/vijenac/1999/136/tekstovi/05.htm

(btw, posve nevezano ali vezano, ključni trenutak moje i razne začudnosti vezan je najprije uz trenutak kada na otvorenom blizu Filozofskog fakulteta među tada još postojećim kućicama cca 1977.g. u okviru međunarodnih Dana mladog teatra počinje predstva "Mekani brodovi" Kugla glumišta - mali orkestar pod vodstvom legendarnog građanskog dekadenta i odličnog studenta pokojnog Šilovića izvodu uvodne taktove, grupa je u zajednički slici, nakon toga uvoda počinje obična začudnost željezničara koji se vraća kući a na krovu kuće Slamnigova mlad kćer Sunčica svira na violončelu, od koje svirke se impresivna publika nakon vež obavljene preparacije uvod ne začudnosti tim blagim tonovima pretvara i do sada nazačudnije iskustvo običnosti. Sunčica je brzo kao mlada srela mladića s Islanda i od tada tamo, mi oca ... a kasnije više puta ja koji nisam uspio plakati ni kada su bile tazne iznimne drame sam, zajedno sa brojnom publikom na rubu plača kada moji i drugi izvode npr. "Baladu" zagrebačkog i svjetskog kompozitora za violončelo i ostalo Rudolfa Matza za violončelo, klavir i violinu, koju zajedno s njima izvodi čuveni mladi violonist Jopsi Iveković, koji je udjeno briljantni učenik u cca 5 disciplina, a što je bitno da taj duboko zagrebački osjećaj na rubu plača prati rafinirana publika u Veroni i drugdje.

samo zahavaljujućim takvim vezanim nitima čuda su odigrane mnoge jake nadrealne utakmice u jako dugim razdobljima - baš to povezuje previše toga i omogućuje čuda, pa i fizička).

Sada smo opet definitivno u takvoj igri.

No, mislim da svatko tko prati djelovanje apa na pollitika.com mora priznati da apsolutno nema boljeg i poželjnijeg kandidata za gradonačelnika grada Zagreba (nisam još stigla vidjeti anketu koju je postavio mrak, ali se nadam da je ap naveden na glasačkom listiću
važe složene podjele rada i uloga u igri. Ja da jesam za to, a nisam, često bih lako mogao prdiobiti širu podršku pa impoigravti se time, jer to moram non stop raditi profesionalno, ali nisam i ma jako puno boljih kandidata za tu ulogu. Gracin, Srića, Kregar pa i Rožić su starni kandidati za gradnočelnika Zagreba i to kao tridesetih već znači da nije toliko tko će od njih biti gradobčalenik nego je dalkeo važnije da li se zagreb konačno povjesno pokreće, a sve ukazuje da se pokreće i mogo bi kao i tada biti velikih, evropskih iznenađenja.

Metodu svi mi poznajemo pod originalnim nazivom "minimalizam".
Meni i raznima je to dugo uobičajeni već rutinski način rada na brojnim jadnim složenim projektima. Normalno smo igrali evropsko kazalište sa jak puno toga sa jako malo ilio ništa novaca, od kojih su moji osbno zarađeni bar 20 % toga, tako i imprsivno rekordne složene profesinalne projekte, cca 2-3 puta jeftinije a nešto malo bolje od konkurencijem nakon čega redovno potrošim svoje zadnje novce i bježim a da se nikada više ne vratim. Nije da ja forsiram išta, ne su uvijek dopadali takvi poslovi na preporuke i zahtjeve, u tkavim nemogućim uvjetima, što je kod nas redovno kao i ono 10 x skuplje, jedno s drugim neodvijivo vezano. Ja nisam i nemam razloga bježati od toga, pogotovu dok možeš, to su pravi izazovi, kao i sve drugo, kada već radiš zašto ne bi bilo i malo običen začudnosti, pogotovu što jeto naš živa tradicija i konkretni šir milje, meni po svim linijama, do srži.

Jedini problem s apovom kandidaturom je da ju mogu poduprijeti "samo" njegovi prijatelji, znanci i simpatizeri i samo mi s pollitika.com, a to i nije nešto.

Ponavljam podjelu rada. Inače imam obrnute probleme. Ja nikada nisam istureni ego niti glavni glumac niti .. ali sam i kad se ne trudi jedna od vodećih slabo vidljivih gitara u orkestru, koja puno radi i povezuje, te imam probleme prevelike i sve veće "podrške" i navike. Mogao bih bez rpoblema zakuhati veću zajebanciju od samog Bandića, ja sam rijetki koji je lako izlazi na kraj sa teškim bikviima a aa Bandiću ključni Ljuština ili Čačić, kojeg uz to oni koji nikog ne uvažavaju respektiraju, ali je sve to besmisleno i štetno za bilo šta, jer je ova podjela uloga ključna - ja ne bih mogao uticati na bekrajne žive proce se i takve da sm gradonačečnik a nisu valjda oni sudionic ključnih začudnosti nego "mi" koji smo kao amorfni pokret stalno raspoređeni i djelujemo po mogućim i nemogućim misijama o kojima oni nisu u stanju ni sanjati.

Novi gradnočelnik je konačno bitan, ali ni blizu ključan i jedini. Imamo već najbolje ad gradonačelnika i već se možemo posvetiti širim i važnijim pitanjima i djelovima scenarija, realizacije, orkestracije itd., ima doličnog posla i mijesta za iskazivanje slabosti za sve.

Tko je glasao

Novi gradnočelnik je

Novi gradnočelnik je konačno bitan, ali ni blizu ključan i jedini.

Točno i baš zato nije fer sada, kad si istaknuo svoju kandidaturu (ne nezavisnog, nego, kako primjećuje promućurna esperanza, ložača:) izvrdavati. Možda si malo razočaran (već?!), ali mislim da je veća vjerojatnost da ćeš ti kao gradonačelnik sastaviti ekipu "ključnih", nego da će ovi ovdje istaknuti kandidati pozvati tebe u neki svoj "tim".

a nisu valjda oni sudionic ključnih začudnosti nego "mi" koji smo kao amorfni pokret stalno raspoređeni i djelujemo po mogućim i nemogućim misijama o kojima oni nisu u stanju ni sanjati

Ovo je rečenica koja te u bitnom čini različitim od drugih "samo-ponuda". Naime, ti jako dobro osjećaš puls grada i znaš tko su i gdje potražiti ključne "misionare" koji svojih samozatajnim, ali neumornim zalaganjem još uvijek drže ključne točke i tako odgađaju katastrofu. A kako se radi o umjetnicima posla (u doslovnom i prenesenom značenju), onda bi građankama i građanima trebalo ukazati na to "tko im glavu čuva" svo ovo vrijeme :) i konačno na to da moraju biti zahvalni na toj memoriji urbanog i uređenog života u Zagrebu. Štoviše, da nam o njoj ovisi budućnost. A ja ne znam nikoga tko bi to bolje učinio od tebe.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@ nemesis Novi

@ nemesis
Novi gradnočelnik je konačno bitan, ali ni blizu ključan i jedini.
Točno i baš zato nije fer sada, kad si istaknuo svoju kandidaturu (ne nezavisnog, nego, kako primjećuje promućurna esperanza, ložača:) izvrdavati. Možda si malo razočaran (već?!), ali mislim da je veća vjerojatnost da ćeš ti kao gradonačelnik sastaviti ekipu "ključnih", nego da će ovi ovdje istaknuti kandidati pozvati tebe u neki svoj "tim".

Ja objektivno debelo nemam šta biti razočaran sadašnjim razvitkom situacije a još manje pozivanjem u timove jer sam od kada znam za sebe i previše smožden od utakmica po pozivu boljih i za po mome mišljenju zahtjevnije i puno uspješnije nego ovo. Ali ti uspjesi su izazivali šira klizanja od "čuda su neupitna zbilja", pa sam i osobno "kriv" za jako puno toga.

Ja sam ovdje počeo pisati kada sam morao krenuti redom odbijati pozive i ponude za stvarno naj a zapravo naj naj davež uloge, a da sam po normalnom obrazovanju te profesionanom i životnom iskustvu bio svjestan da su spirale podržane najjačim banalnostima zla. Ja sam jedan od puno više konkretnih osoba kojima je manje više redovni normalni posao složeno i zahtjevno, u okvir čega su politika i vlast samo jedan od brojnih "faktora" klizanja i prolupavanja, nešto niže i problematičnije od lokalnih iskusnih jebivjetara s kojima je puno lakše i kreativnije. Svi bitni stariji "učitelji" i slično su renomirani raznovrsni "autoriteti" za vlast i politiku, a iznimna kativnost u stdientsko i doba profesionalnog fromiranja je sve to samo još luđe, pa i nisam imao nikakve šanse za malo manje nedoličan odnos s politikom.

a nisu valjda oni sudionic ključnih začudnosti nego "mi" koji smo kao amorfni pokret stalno raspoređeni i djelujemo po mogućim i nemogućim misijama o kojima oni nisu u stanju ni sanjati
Ovo je rečenica koja te u bitnom čini različitim od drugih "samo-ponuda". Naime, ti jako dobro osjećaš puls grada i znaš tko su i gdje potražiti ključne "misionare" koji svojih samozatajnim, ali neumornim zalaganjem još uvijek drže ključne točke i tako odgađaju katastrofu. A kako se radi o umjetnicima posla (u doslovnom i prenesenom značenju), onda bi građankama i građanima trebalo ukazati na to "tko im glavu čuva" svo ovo vrijeme :) i konačno na to da moraju biti zahvalni na toj memoriji urbanog i uređenog života u Zagrebu. Štoviše, da nam o njoj ovisi budućnost. A ja ne znam nikoga tko bi to bolje učinio od tebe.

Ja sam zbilja samo jedan od mnoštva. Sam sam u bliskim osnosima i iskustvima sa bar 100 osoba koje po raznom mogu i jesu bolje, puno njih lako predstavim i bez dvojbe ne mo naš vrh nego i evrposke marke, dok je na meni teret spoecifičnog globala, koji je moja noromalna profesija i vokacija - tradicjja Zagreba je da uvijek bilo takvih ljudi a npr. tridesetih i malo iza rata se je u oskudnojime miljeu poklopilo da su to bili evropska prva liga obrazovani i jako djelotvorni ljudi. sam sam imao sreću sresti i surađivati sa puno osoba kojima sam po raznom do koljena, ali sam zato bio malo svestraniji i mogao više toga povezivati u procese, što stalno melje do daske.

Tako da se radi ipak o obrnutom smjeru = slabosti + blaga prebiranja.

Uostalom, to radi sav naoko moćan svijet pa zbilja ne razumijem porive za juriše. Vodio am previše uspjenih bitki i u previše sudjelovao da bi mi bilo strano da smo u 3pm i u naoko najlsvnijim trenucima, kao opisni u dnevniku. A sada je ljudski "faktor" ne samno kod nas nego općenito na najnižim granama. Ja kojem je duga inercija presloženo poslovanje s ljudskim "faktorom" sam u konačnom blagom opuštanju od grča i konačno optimistično preslab u vezi toga a najjači i najizdržljiviji igrači s kojima sam imao čast igrati i igram, koji redovno vode najteže djelove, su većinom još gore, grč raste a raspad o umora se širi.

Ključni je da još malo kritične ključne "mase" popusti i opusti od grča, a krenuklo je u tom smjeru - pa konačno možemo biti realni optimisti. Lako je napraviti čuda kada se osiguraju mnimalni uvjeti, to je u ovim krajevima redovna djelatnost i jako puno nas je vičnih tome, samo je problem prestrašan deficit slabosti i opuštenosti.

Tko je glasao

Poznata je stvar da svaki

Poznata je stvar da svaki dobar majstor nosi u sebi jednu ili mnogo dobrih priča. Da bismo doživjeli majstorsko djelo, moramo ponekad (ma kako zamorno bilo) biti spremni slušati i tu priču, jer koliko god ona na prvi pogled bila irelevantna za samu narudžbu, bez nje ne bi bilo i majstorskog djela. Kao podržavateljica tvoje kandidature jako dobro znam što dobivam u "paketu" :) No ono čime se rukovodim su naučene lekcije iz beskonačnih priča koje si poput nekog vrača/iscjeljitelja ponavljao i ponavljao (a zna se da pričanje priča jest iscjeljujuće).

I kao što rekoh, neće tebe ovi zvati da rješavaš bitno, jer oni nisu bili podvrgnuti "iscjeljiteljskom tretmanu" kao mi na pollitika.com. A baš zbog tog iskustva s tobom mi pouzdano znamo da bez tvoje dijagnostike, instrukcija i sitnih prepravki, sve što se tiče Zagreba, a i šire, zbilja ide u mp3. Kucnuo je čas! Napuhane kretenske štetočine više ne smiju dobiti šansu. Mene izluđuje gledati da se okolo šepure tipovi i da se oko njihovih likova i djela vodi neka rasprava, a potpuno su irelevantni (tj. nužnost nužnosti koja nije nužna) za bilo što. Istovremeno nitko od njih ne obraća niti minimum pažnje neuralgičnim točkama poslovanja, a da o nekoj koherentnoj slici (MR) koja bi poslužila kao karta (mapa) sređivanja minimuma, niti ne govorim.

Čak nisi toliko bitan ti kao ti (i sam to kažeš), nego tvoja priča iscjeljiteljskih moći. Predloži i okupi ekipu ljudi (može ih biti i 100, jer sigurno znaš i gdje su i tko su i što rade) koji bi znali voditi te složene operacije i budi, ako hoćeš, siva eminencija, vrhovni vrač, štogod hoćeš, ali budi spreman skupa s njima nastupiti kad ovima nestane struje.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@ nemesis Čak nisi toliko

@ nemesis
Čak nisi toliko bitan ti kao ti (i sam to kažeš), nego tvoja priča iscjeljiteljskih moći. Predloži i okupi ekipu ljudi (može ih biti i 100, jer sigurno znaš i gdje su i tko su i što rade) koji bi znali voditi te složene operacije i budi, ako hoćeš, siva eminencija, vrhovni vrač, štogod hoćeš, ali budi spreman skupa s njima nastupiti kad ovima nestane struje.

Radim na jednostavnoj operacionalizaciji nenadane kampanje. Donje je da ona ostane u najmanjim mogućim relacijama, ovo ovdje strogo ograničeno na minimalnu predstavku u komentare te minimum minimuma da ima minimum rezultata - a to je ide i završava predstava izbora, ova kandidatira sa xy osvojenih glasova završava s preporukom glasačima koju od dvije opcije u drugom krugu i zašto.

Nešto više od toga je to isto do nepoznato više, a za mene modža i manje angažmana, jer npr. samo prebijanjem raznih dugovanja mogu postići nešto veću kampanju - ta dugovanja će se i onako teško platiti, rješavamo se balasta a napravilo se je malo korisne zanimljivosti, što je ako ništa drugo korisno za poslovanja u djelu manje daveži a više osvježenja. Povoljno je što za to uvijek ima više raznovrsnosti "dužnika" i kombinacija, do stupnja da mi je glavna konkurencija bandićev SDP dužna neodređeno ali dosta za kampanju. Moguće je da zbog tih razloga, ako ništa drugo formalnih, inicijativu pretvorim u financijski neuspješni poslovni projekt kojeg ću pod čistim računima prenijeti na razne druge poslovno-umjetničke partnere, nešto kao malu mrežicu takvih.

Zbog pojačanih aktivnosti i pojačane krize poslovanja i povjerenja niti stižem niti mogu niti hoću uključivati pojednične inicijative - u tim uvjetima i šaljive male ugode lako postaju velike nezgode sa velikim posve besmislenim ozljedama. A ja sam ovo koncipirao kao kampanju slabosti i sve "za". I gornjem zamornom tekstu je jedan naoko lak i zabavan slučaj, ali koji je imao neopisane nezgode, dio čega malo navodim, sve dovoljno da od tada nisam bezrezervno "mi" te da jako pazim kada sam ja inicijator i vodstvo.

Za kraj, koristim priliku za obavijest o malim uočenim političkim gibanjima kod konkurencije, bandićev SDP i ostale stranke. I sa malo osobnih kontakata i sa nešto malo razgovora sa blsikim suradnicima u raznovrsnom kontaktu s njima, gdje smo na više pozivija jedno oko javnih pitanja i dulje komuniciramo, i ovaj put inercija radi ali politički i poslovni dio klize niz brdo. Već sada je vidljivo da smo ponovno u tri razine nezgode:
- oni nemaju ni potencijala niti hoće bilo šta pokušati pa sve više cvile i igraju na taktiku žrtve;
- poslovni svijet i slično, sve elitne snage to veći onako rade pa se udvajaju;
- jedini mogući odgovor na to, a što nije loše jer oslobađa tereta bilo kakvih očekivanja, je pojačati plač i nemoć, da bi se dobila nijans pažnje na bilo šta pored toga, pazeći da to ne ruši ljude kao kod njih nego da ih bar malo oslobađa tereta, neka vrsta finog plača, te da ima bar nijansu začudnosti i bar nečeg malo pored, program rada nakon pobjede na izborima.

Tko je glasao

svaka čast ženo bistro ko

svaka čast ženo
bistro ko bistra voda

luka

Tko je glasao

Sta jes, jes, kucnuo je cas

Sta jes, jes, kucnuo je cas :-))

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

"za" Ložače

"za" Ložače

Tko je glasao

"Kada sam pozvan da dođem u

"Kada sam pozvan da dođem u Jerusalim da primim nagradu, upozoren sam da je opasno doći ovde zbog sukoba u Gazi. Pitao sam se u sebi: da li je umesno da sada doputujem, neću li podržati jednu od dveju strana? Razmišljao sam i odlučio da dođem. Volim da uradim suprotno od onog na šta me upozoravaju. To je moja priroda pisca koji ne ume da veruje ničemu što ne vidi sopstvenim očima i dodirne sopstvenim rukama. Tako sam odlučio da vidim. I, eto, odabrao sam radije da to kažem, nego da ćutim. Zato sam ovde. Iako je tu visoki čvrsti zid, o njega se lomi jaje. Nije bitno da li je zid na pravom mestu, a jaje na pogrešnom, ja ću stajati na strani jajeta. Zašto? Jer svako od nas je jedno jaje, jedinstvena duša zatvorena u krhku ljusku jajeta. Visoki zid je sistem koji nas obično zadržava da se ponašamo kao individue. Dok pišem, pred sobom vidim samo jednu svrhu, da sačuvam sopstvenu individualnost, da se sklonim pred sistemom koji nas sputava. Zato nastojim da pišem priče iz života i ljubavi, da nasmejem i rasplačem ljude. Mi, ljudska bića, ličnosti smo u lomljivoj ljusci. Za nas koji stojimo pred zidom, suviše visokim, mračnim i hladnim, nema nade ukoliko se toplotom naših duša, snagom, ne budemo oteli sistemu kontrole i stvarali sami sebe onakve kakvi jesmo – jer mi smo ti koji stvaraju sistem.
Zahvalan sam vam, Izraelci, što čitate moje knjige. Nadam se da delimo iste misli. Vi ste glavni razlog zbog kojeg sam ovde.”
Haruki Murakama

Tko je glasao

Očekujem da će se za

Očekujem da će se za mjesec dva istog (sve kako jeste, svi za jednoga jedan za sve i sva) srediti glavnina toga i da će krenuti i teći procesi zahtjeva za sporazumne premještaje i promjene u igri itd., što će se promptno razmatrati po načelima "za" i minimnalističkih zahtjeva oko međusobnih odnosa, ali tako da ću se kao gradonačelnik jasno očitati da nije moje da stalno radim sve, da mjesec dva neću raditi ništa drugo osim opuštanja od rada, impresija i beskrajnih ja pa ja žurnih tema i točki, raditi će sustav a ja ću se prvi put odmarati - niti je posao gradonačelnika raditi umjeto ogromnog sustava niti ima smisla da samo pojedinci rade ono što se inače radi a sustav radi samo ono što se inače nikada nigdje ne radi niti bi ovdje da nije razne zajebancije.
Legendo!!
Mene to podsjeća na ovo:

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

nije fer! ti bi trebao biti

nije fer! ti bi trebao biti nešto na državnoj razini - gdje samo Zagreb?

više te štimamo mi vanjski nego zagrebački članovi!

ako je ovo prva stepenica - dobro! ipak ja mislim da ovakav umjetnički izričaj zavređuje širu publiku!

Tko je glasao

Prozirna je Tvoja nakana,

Prozirna je Tvoja nakana, fuminanti. Ti zelis da, u slucaju ap-ove pobjede, izgubimo na ovome blogu vrsnog, stalozenog i objektivnog analiticara. Ne moze to tako, on nam je i potrebniji i korisniji ovdje.

Tko je glasao

Pavle, Pollitika. com ti je

Pavle,

Pollitika. com ti je ko droga. Sumnjam da bi ga zgubili.

Tko je glasao

Znam, Skviki, da jeste, no

Znam, Skviki, da jeste, no mozda cemo odstupiti s nje kad podobivamo cireve na zeludcu ili slom zivaca.
Skviki, a sto mislim koliko bi glava palo da se ovako kao ovdje sukobljavamo u bircuzima? Znaci, ipak je na pollitika blog bolje provoditi vrijeme, jer ustedimo novac, a i sigurniji smo za se.

Tko je glasao

Dobro nagašavaš važnost

Dobro nagašavaš važnost "sukobljavanja" i još više štenje (meni je i preko mjere provedeno vrijeme ovdje bar 50 štednja vremena, živaca i novaca u odnosu na to isto koliko naprosto ne mogu izbjeći u živo i to ne toliko zbog neprijatelja nego puno više od bliskih, privrženih, dugogodišnjih suradnika i prijatelja - naprosto se naviknu sve manje razumijevat i elemntarno a sve više nehotice od svojih redovnih ljudskih problema i slabosti praviti ekskluzivu i jake drame).

U odnosu kao je to isto u Beogradu možemo biti sretni zamornim Zagrebom, da BiH ne spominjem, a ovaj put naši vrijedni "agenti" po Evropi javljaju da je i njih zahvatio nama poznati sindrom.

Na običnoj razini mi se čini sve normalnim i povoljnim - da nije toliko toga išlo pijano i da se u tome nisu iskazale najšire snage, tko bi mogo preživjeti ovakvu krizu. Ovako smo vjerojatno što se tiće toga među najboljima u svijetu, dodatno svi iskusni a naročito uz pomoć vas po raznim stranama svijeta (npr. velika je razlika kada čitaš pa i sam malo vidiš ili kada ti živa bliska osoba približi nešto bitno), i zadnje budale vide jako puno toga što se naprosto mora mijenjati ...

U tim okolnostima se i slabim perom lako napravi više nego složenim političkim i akademskim urednim operacijama.

P.S. Iako sam nemoćan za razno pa i sva čitanja uočio sam tvoj komentar gdje im govoriš približno da nije rješenje u prošlosti i da se ona ne može uredno rješiti nego u tekućem i budućem - čini mi se da se to odnosi na cijeli svjet pa gdje bi mi i čemu bili neki izuzetak. Vrlo je bitno da si baš ti to tako naveo, jer nitko ne može biti opunomoćenik tvojih i nečijih muka, a sada je doba velikih muka koje svi skupa ne možem razumijeti, spirale još nisu pokazale vjerojtano ni 10 % slabosti a već rijetki zdravi i tečni šarmantni lopine u kratko vrijeme doživljavaju takav peobražaj da su i fizički u raspadu, vjeojtano gorem nego neki nakon tretmana u Gradiški.

Drago mi je zbog tebe a još više općenito, jer kada živiš u svijetu gdje su neizdržljive drame oko tretmana psa i razgovora o konktetnim razlikama SDP i HDZ u Zagrebu i razne životne, onda ovakve krupne geste rješe jako puno te inače nezadržive daveži.

Bit moga programa i kandidature za gradonačelnika je povjesna bitka sa takvim preseravajućim dramama pomoću salbosti, samo "za" (kao kandidat više ne smijem ni misliti o protiv bilo koga i čega), u granicama zakona, da sustav nešto radi a ne samo pojedinci itd.

Moji ključni saveznici u programu su svi oni koji imaju slabosti i rane bar malo značajnije od čistog preseravanja a njihovi iskazi i geste su snaga koja opet, praktički bolje nego 1990. i 1991.g., zbilja pokreće Zagreb i Hrvatsku, značajnije nego što se to može dojmiti. Sada je i na vama iz 1971.g. i svim starijima da pažljivije koriste iskustva. Živo je čudo što mlade generacije nisu potpuno prolupale od svog domaćeg i svjetskog - drže se bolje nego mi sedamdesetih iako je klizanje gore.

Tko je glasao

Stovani ap, priznajem Ti da

Stovani ap, priznajem Ti da je St. Gradiski bilo bolje. Ma tamo smo bili svi jednako odjeveni, jednako osisani. Svi smo bili jednako tretirani. Svi smo znali sto hocemo, tko nam je neprijatelj. Takodjer smo svi citali jedne te iste novine. Na cca dvijesto uznika smo dobivali dva primjerka po jednu polovinu Vijesnika i jednu Politike. Da, po jednu, druga je bila odstranjena, jer racunalo da u njoj ima tekstova koji bi mogli negativno utjecati na nas razvitak. Pored toga, ako smo uspjeli namaknuti novca za kavu te ju kupili u kantini, tri, cetiri, pet, sest nas je zajedno pilo iz istih posuda (staklenih teglica za djem). Svi smo imali jednake suferice i sluzili se istim kiblama. Znas li sto su te stvari? K tomu, sve su nas strucno osposobljavali. Pok. Gotovac je naucio smirglati stolariju, Veselica tapecirati kauce, Budisa plesti kosare, Stjepan saljivi i Ante Todoric se usavrsili za sklapanje penkala. To je izgleda bio najbolje placen posao, jer su uspjeli zaraditi i ustedjeti dovoljno novca za podici na noge djecu, unuke i praunuke. Jedino je malo nezgodno bilo sto su nas uznicari, kad god bi prolazili pored nas, znali "pocesati" sa sveznjom kljuceva po glavi. A u sveznju je bilo deset do petnaest kljuceva, svaki je bio desetak dkg tezak. I tu smo, poslijedice tih "cesanja" su sada primjetne na nama. Mozda se danas radi njih ne prepoznajemo, a i ne sjecamo jedni drugih. Nece biti na odmet ni ovo: Da su nam nasi "drugovi sefovi" ponudili nekakvu funkcijicu, ta mi bismo se sami disciplinirali. Budale kad se nisu toga sjetili. Zivio mi!
P.S. Prije dva-tri tjedna sam razgovarao sa jednim bivsim suuznikom, koji je za Lijepu nasu odrobijao dvanaest ili pak cetrnaest godina. I evo sto mi je tada rekao: "Stari moj, sramota me kazati da mi je Jugoslavija bila bolja".
Cini mi se da je i meni, ali ja to necu javno reci. Kazem samo vama.

Tko je glasao

dragi Pavle! a što mogu kad

dragi Pavle!
a što mogu kad mi je ap zvjezdica još od mog dolaska na politiku!
zbog njegovih tekstova ostalo je mnogo marende po ladicama!

znaš kad smo tako otvorili ovdije predsjedničke izbore ili tko poslije Stipe, ap je bio moj glavni kandidat za nasljednika! pošteno priznajem da sam se dvoumila između predsjednika i premijera a onda sam ipak stavila mračka za premijera a ap za predsjednika!
nakon bezbrojnih napada i povlačenja maoističkih divizija ap treba malo i uživati a da s druge strane ipak predstavlja veliku sigurecu da te divizije ne prekardaše!

sad istina od nekud treba počet - pa ako je to mjesto gradonačelnika - dobro- ne kažem da mi neće jako falit, ali kad nekog voliš podupreš ga i kad sam gubiš!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci