Tagovi

"Eli! Eli! lamâ azâvtani?!"

Sjeme zla gotovo nikada ne gubi klicu životnosti pa se stalno regenerira, katkada i na neo?ekivane na?ine. Reminiscencije na dubrova?ke zlokobne doga?aje s kraj listopada 1944 godine ovdje uvijek stvaraju pomalo neuroti?nu atmosferu, u kojoj se bude duhovi zla, da bi ih potom svatko koristio lije?e?i vlastite frustracije (shodno obiteljskim pam?enjima ili dnevno-politi?kim potrebama). Nakon petodnevnog putovanja Via Ignatiom, vratio sam se doma i na stolu našao dubrova?ku besplatnu novinu "Glas Grada", a u njoj ve? tradicionalna pripetavanja.

Posebnu pažnju mi je privukla "vjestica" o tribini "Zlo?inci su crveni" održanoj povodom obilježavanja obljetnice žrtava s Dakse, koja je uprili?ena u dubrova?kom samostanu sv. Klare, a u organizaciji "Družbe Bra?e hrvatskog zmaja". Kako "Glas Grada" nema svoje web stranice, ovdje sam stavio link na Katoli?ki radio (jer se tamo našao gotovo identi?an tekst- vjerojatno od istog novinara).

Na tribini je ovom prilikom bio glavni gost govornik dr. Josip Jur?evi?. doktor humanisti?kih znanosti , znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", profesor suvremene povijesti na Hrvatskim studijima Sveu?ilišta u Zagrebu. Evo dijela teksta koji me je posebice privukao:

Dr. Josip Jur?evi? je rekao kako je Daksa samo jedno od 1300 hrvatskih stratišta od kojih je najmasovnije ono u šumi Tezno pokraj Maribora s više od 20.000 ljudi, ve?inom Hrvata. Kritiziraju?i pak tvrdnju o komunizmu kao sustavu s ljudskim likom, dr. Jur?evi? istaknuo je kako je komunizam sam sebe predstavljao najradikalnijim, najžeš?im i najve?im diskontinuitetom s dotadašnjom poviješ?u. Na temelju komunisti?ke literature može se zaklju?iti da je komunizam najve?i zlo?ina?ki sustav u idejnom i teoretskom smislu koji je ikad postojao.
O samom Jur?evi?u ne znam mnogo, a i nije na meni da o njemu sudim, mada moram priznati da sam u njegovim manje-više "tvrdim" TV nastupima zamijetio kod njega naglašeni ekstremizam pomalo neprimjeren profilu ?ovjeku posve?enom znanstveni?koj karijeri i doktorandu humanisti?kih znanosti. Uvijek mi se ?inilo da jedan znanstvenik i humanist mora prije svega imati neutralniji, manje ostraš?eni odnos prema prošlosti, budu?i da stvarni doga?aji nikada nisu jednozna?ni; uvijek mi se ?inilo neznanstvenim u kompliciranim povijesnim doga?anjima trpati ljude i doga?aje u samo nekoliko crno-bijelih, uglavnom suprotstavljenih kategorija.

I danas je kod nas odnos prema fašizmu i antifašizmu vje?na i neiscrpna tema – koja se u situaciji neistraženosti može "raubovati" po sva?ijoj želji. Dakako, ima svatko pravo na svoje mišljenje, pa i prof. dr. Josip Jur?evi?, ali kad sebe ve? doživljava znanstvenikom, morao bi primjenjivati uobi?ajena znanstveni?ka ograni?enja. Upotreba prejakih rije?i trebala bi biti strana znanstvenom izražavanju, daleka lai?kom poimanja prošlosti – jer je na znanstvenicima istraživati povijesne pojave do najsitnijih detalja. A u nedostatku spoznaja (koje tek trebali istraživati) mora se bježati od paušalnih procjena "kao vrag od tamjana". Niti su svi fašisti bili neljudi, niti komunisti zlo?inci (uostalom to su ionako bile manje grupacije u odnosu na ukupno pu?anstvo koje ih je moralo trpjeti). Uostalom ljudskost, humanost, civiliziranost su uvijek individualne karakteristike (mada instinkt stada - psihologija gomile su ?esto znali zavoditi pojedince - ali je odgovornost uvijek bila pojedina?na). ?ak ni režimi (bilo fašisti?ki bilo komunisti?ki) u svojoj pojavnosti nisu bili jednozna?ni da bi u svom pojmu sjedinjavali sve i svakoga. Posebno je nezgodno i neprihvatljivo izjedna?avanje antifašizma i komunizma, jer ni ti pojmovi nikada nisu bili isti, a kad se to ipak ?ini to ustvari predstavlja indirektno opravdavanje zlo?ina koji su u ime ideologije i sustava ?injeni. Fašizam je kao pojava dosta dobro prou?en, i ozna?en takvim kakav jest u cijelom demokratskom svijetu, pa je svaka lai?ka površnost u revizijama spoznaja najmanje nepromišljenost, a sa znanstvenog stajališta prava katastrofa, mada je i tzv. "slobodni svijet" imao neugodnih detalja iz tih vremena (koji pomalo izbijaju u javnost kao što je npr. tzv. "Operacija Keelhaul" koja mijenja mnoga poimanja o bleiburškim doga?ajima).

Možda bi neki mogli ovo moje dociranje shvatiti pretjeravanjem da u dubrova?kom "zmajskom" nastupu prof. dr. Josipa Jur?evi?a nisam uo?io neke zastranjuju?e i zastrašuju?e elemente, naro?ito kad je neprimjereno "otplovio" u pjesni?ke vode, uzevši jednu Goranovu pjesmu kao najja?i argument svojim nesavršenim tezama:

Govore?i o komunisti?kom govoru mržnje, dr. Jur?evi? je, uz ostalo, pro?itao stihove pjesme "Mrzimo vas" Ivana Gorana Kova?i?a po kojem i danas najve?a hrvatska nagrada za književnost nosi ime, a što je velika sramota za Hrvatsku.

Nadam se da nikoga previše ne?e ugnjaviti ako tu pjesmu citiram u cijelosti, jer živopisno oslikava manipulaciju kojom se naš znanstvenik, profesor i doktor humanisti?kih znanosti dosta brzopleto poslužio ponesen "jakim" pjesnikovim izrazima, s ?ime je najvjerojatnije razotkrivao svoj vlastiti "ranjivi bok".

“Mrzimo vas”
- Mrzimo vas, hulje,  
Mrzimo, krvnici,  
Vi, plja?kaške rulje!  
U maj?inoj klici  
Kunu vašu djecu  
utrobe svih žena.  
- Naše ljute guje  
Kroz kost ?e vam gmizat,  
Pobješnjele kuje  
Crijeva ?e vam lizat  
Muhe zukavice i smrdljivi crvi  
Osvetu ?e množit  
u crnoj vam krvi.  
- Srcem bismo jeli  
Pogano vam meso,  
na lešine sjeli  
I kliktali bijesno,  
Smrdežima vašim punili bi plu?a  
Za pobjede nove, nova nadahnu?a.
 

Ova pjesma je nastala prije pjesnikove smrti još 1943. kada je u Fo?i ubijen od strane ?etnika. Moj gimnazijski profesor iz hrvatskog jezika i književnosti je bio zaljubljenik u poeziju (mada sam nije pisao pjesme) uporno je na nas prenosio svoje "objašnjenja" da su vjerojatno svi ljudi pomalo pjesnici, i oni koji pjesme pišu i oni koji ih s razumijevanjem ?itaju. Ovo "s razumijevanjem" treba posebice naglasiti, jer profesor doktor Josip Jur?evi? (slijede?i "teoriju" mog gimnazijskog profesora) o?ito u sebi vjerojatno nema nimalo pjesni?koga, kad je jednu jezovitu pjesnikovu simboliku nastalu u krvavom kolopletu svjetskog sukoba, k tome poja?anoj atmosferom balkanskih plemenskih strasti (koje smo opet nedavno iskusili) pokušao jeftino zloupotrijebiti u dnevno-politi?ke svrhe. Naime, kad analiziramo gore citiranu pjesmu možemo jasno uo?iti tri stvari koje profesor i doktor u svojoj zasljepljenosti i ograni?enosti o?ito nije ni primijetio:

- Prva je da Goran nigdje niti jednom rije?ju nije spominjao niti fašizam niti komunizam, ali je u svojoj pjesni?koj viziji zamrzio nehumanost koju je oko sebe bio prisiljen gledati, i osje?ati svojim pjesni?kim senzibilitetom. Naknadne konstrukcije profesora doktora Josipa Jur?evi?a o komunisti?kom sadržaju Goranovog djela su posve neprili?ne!

- Druga je, da bi ta ista pjesma mogla odli?no ilustrirati i ?etni?ke krvave pirove u Drugom svjetskom ratu, kao što bi u neizmijenjenom obliku mogla i danas ilustrirati mnoga ovoratna doga?anja (Vukovar, Škabrnja, Srebrenica) što ukazuje na veli?inu pjesniklove rije?i. Samo valjda profesor doktor Josip Jur?evi? može objasniti zašto bi ta, ustvari univerzalna pjesni?ka rije? mogla biti "antihrvatska" ili "prokomunisti?ka", i zašto bi Ivan Goran Kova?i? i njegovo djelo trebali biti "velika sramota za Hrvatsku".

- I tre?a, ustvari sam profesor doktor Josip Jur?evi? (osim nerazumijevanja pjesni?kih vizija i simboli?ke upotrebe jakih rije?i) možda najviše otkriva svoju vlastitu zapretanu sramotu kad potpuno zanemaruje pjesnikovu humanisti?ku i optimisti?ku poantu u završnoj strofi iste pjesme (dio sam boldirao), a u kojoj proživljene grozote tretira kao potencijal promjena ka sferama simboli?ke nade:
Smrdežima vašim punili bi plu?a  
Za pobjede nove, nova nadahnu?a.

Ipak, moram priznati da Ivan Goran Kova?i? nikada nije bio moj pjesni?ki favorit, da ga osobno nisam nikada preferirao. Posebno mi je bila šokantna ona njegova jeziva "Jama", za koju i danas treba priznati da je pjesni?ki dobro i simboli?ki univerzalno napisana, jer je pjesni?ki bila usmjerena protiv zvijeri koja stalno ?u?i u ljudskoj prirodi, predstavljala bunt protiv olakog uništavanja ljudskih života bez obzira odakle dolazilo. Ni u "Jami", kad ju danas iš?itate, ne možete prona?i ni trunku komunisti?ke propagande, ni sjenke komunisti?kih zlo?ina koje je u to ime ali poslije njegove smrti u?injeno. Ne?ete na?i ?ak niti antihrvatstvo, antisrpstvo ili bilo koje anti.... Politi?ki gledano, Ivan Goran Kova?i? jest u jednom trenutku s Vladimirom Nazorom prešao u partizane (što im profesor doktor Joisip Jur?evi? i njegovi živi mentori i umrli idoli nikada, do danas nisu oprostili). Ali njihov odlazak u partizane je bio antifašisti?ki ?in "par excellance" budu?i da ni po ?emu ni jedan ni drugi nisu bili komunisti, a ponajmanje kreatori ili egzekutori kasnijih komunisti?kih zlo?ina. Zašto ih prof. dr. Josip Jur?evi? tuma?i baš na ovakav na?in trebalo bi pitati njega, Freuda i njegove (prikrivene) mentore i uzore. Kad se pak realno sagleda životopis Ivana Gorana Kova?i?a, može se uo?iti da je politi?ki on bio HSS-ovac (ne jedini koji je otklizao u partizane), da je njegovoj pjesni?koj duši sklonoj bezazlenim augmentacijama uzorom bio dobro?udni Stjepan Radi?, kojemu je posvetio jednu pjesmu (koju ?u opet citirati):

O?i Stjepana Radi?a
- One ne bijahu za obi?ne vidike, -
?vrsto su gledale daleko, daleko na kraj stolje?a:
Mutnu im zavjesu davahu bliske stvari i slike,
Jer su prejasno vidjele raskoš Velikog prolje?a.
- One su nosile u sebi tihog smiješka bore,
Što se u zipci ljuljo, na ubitu živio tijelu:
Tada su gledale rasti i vreti golemo more,
A u njemu svoju Misao ko ribu srebrenobijelu.
- O blage zaklane o?i, iskopane krvavom rukom,
(Za ljudsku smrt prejake, nedohvatno daleke) -
Sada stojite svagdje: nad selom, nad poljem, nad pukom
Ko sunce ljulja vas more i nose ko bisere rijeke.
- Pognute glave, div malenom Hrvatskom kro?i
Nose? na grubom dlanu blage zaklane o?i.

Možda sam profesor doktor Josip Jur?evi? ne zaslužuje ovoliko prostora ni truda (znam ja moje "kikaše" iz Studenaca i Zagvozda) ali on predstavlja jednu širu pojavu koja ga kao takvog njeguje i promovira, a o toj pojavi treba otvoreno razgovarati. Pogotovo o svima onima koji mu omogu?avaju ovakve javne nastupe nez ikakve veze sa znanstvenim poštenjem i politi?kom realnoš?u. Jedini pjesnik kojeg i danas rado pro?itam je za mene uvijek bio star?evi?anac Silvije Strahimir Kranj?evi? (1865- 1908 kojemu je pred nekoliko dana - 29.10. - bila stogodišnjica smrti) , pa ?u ovaj pjesni?ko-nepjesni?ki traktat završiti jednim citatom njegove dobro poznate tako?er univerzalne pjesme "Eli! Eli! lamâ azâvtani?!"(Moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio?!)
- A usred bare ove, gdje trovna gamad pliže,
Uzvisilo se drvo i Hrist se na njem diže.
- I gleda, gdje su ljudstvu sve gori crni dani,
I pla?e: Eli! Eli! lamâ azâvtani!
- Badava gordo kube i mramor Panteona,
I papu?e od zlata i orgulje i zvona!
- Badava tamjan mnogi i ponosni oltari,
Badava alem gori na kruni i tijari!
- Ah, Golgota je pusta, i vjetri? tamo tajni
Tek cvili: "Eli! Eli! lamâ azâvtani?!"

Komentari

stvarno mi te žao, koliko

stvarno mi te žao,
koliko uopće imas godina, kada si uspio nakupiti sve te frustracije ?

Tko je glasao

Teme naslijeđa II svjetskog

Teme naslijeđa II svjetskog rata, razdoblja 1945.-1990.g. pa i ovog posljednjeg 1990.-2008.g. u određenoj povezanosti su prvenstveno objektivno veoma nezgodne i objektivno nemoguće za rješiti i na načelnoj razini. Svijet ne poznaje intelektualna i druga znanja koja mogu dati konačne odgovore i podvući crtu na širu dramu, koja je sama po sebi svjetski impresivna i nerješiva povjesničarski i bilo kako partikularno a još manje stavovima - sama Dalmacija ima više raznovrsnih žrtava i zločina nego cijela velesila Francuska, istovremeno kvislinška i kulturno-politička predvodnica Evrope i EU.

Ne može nitko potpuno mjerodavno govoriti niti u ime Ivana Gorana Kovačića ni u ime Mike Tripala ni ime bilo čega, pa čak ni sagledati to dovoljno jer se je to odvijalo u drami većoj nego kada je sveti Petar stijena u tijeku jedne večeri zanijekao ključno. Mika Tripalo je prošao previše toga da bi zadnjih godina života, iako politički aktivan i u snazi, bio u stanju odgovarati na takva pitanja. I kako će to netko bolje od njega. Koča Popović je valjda jedini koji je non stop bilježio i sačuvao svoje bilješke te davao opsežne intervjue pred smrt a koji se ad zadnjih razdoblja svode na zapažnje da je moskovsko jezgro sedmadesetih uklonilo i zadnje misleće ljude iz partije i vlasti i da je to bilo nešto neizbježno (slično prof. Kangrgi koji pred smrt kaže da se ni blizu ne smije govoriti o socijalizmu i komunizmu nego isključivo o nečem jako protivnom tome - staljinizmu, boljševizmu ...).

Ta nemoć i nezaobilaženje drame se mora početi osjećati. Ne mogu dovijeka dominirati veoma opterećeni i zavidno deformirani pristupi izbjegavanja, dominacije bez pokrića i manipulacije iz "komunističkih", "antikomunističkih" i apstraktno-univerzalnih pozicija. Čak i kada se bolje povjesničarski obradi stvar ta tehnologija ne može pokriti i odgovoriti na ključne djelove, naprosto ni jedna disciplina nije dovoljna za ključno.

Kada je Danilo Kiš cca 1976.g, nakon iscrpnih knjiga o totalitarnom duhu nacizma, objavio naoko pitku i ugodnu zbirku pričica "Grobnica za Borisa Davidovića", inspiriranu i temeljenu na ignoriranju knjige Štajner "7.000 dana u Sibiru", to je tako potreslo ex SFRJ a podosta i evropske vodeće inetelktualne duhove, da još uvijek trese i još uvijek nema doličnih javnih osvrta na stvar.

Npr. ni u 2008.g. se, iako je Balkan i te kako evropski i svjetski predmet pažnje, ne može čuti ništa o tome imaju li upletene svjetske sile (1) ikakvu dosljednu strategiju ili možda imaju (2) navikli smo to koristiti kao poligon stalnih eksperimenata i varijacija na temu, radi stalnih varijacija širih interesa. Ako je ovo pod (2), a objektivno ima podosta toga što uvjerava da to prevladava, onda je smjer bavljenja jasniji i lakši - mora se sve više misliti i baviti stvarno svjetski, ne robujući ni čemu, obvezno slobodnije i ozbiljnije nego velike sile.

U prilog razumijevanja prilažem jedan svježi tekst koji se odnosi na povezano područje BiH

Zanemareno razlikovanje - Bosna i Hercegovina
http://www.oslobodjenje.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=506...

Tko je glasao

@frederik - signirao si u

@frederik - signirao si u svom dnevniku čudo neviđeno u RH:
Prof. dr. Jurčević, obrazovan, mlad, inelektualac - I ZAMISLI - NIJE NI LJEVIČAR NI BEZ "OKUSA I MIRISA", NIJE KLASIČNI HRVATSKI INTELEKTUALAC (ne šuti) - IMA SVOJ STAV I SVOJE MIŠLJENJE, na užas vas mnogih.
Razumijem preneraženost tvoju i mnogih drugih - Hrvat intelektualac a govori prilično "desnim" jezikom. Čudo neviđeno - već godinama na ovim prostorima.

Jurečević je sam preteča nečega što će uskoro kružiti Hrvatskom:
Bauk intelektualaca hrvatskih koji nisu ljevičari!
- i neki će gorko zakukati nam djelima svojim za koje su mislili da su zaboravljena, za koja i zbog kojih su dobro i lagodno živjeli od 1945. (najmanje) pa sve do danas.
Došao vrag po svoje, a?

Bauk LUSTRACIJE počinje kružiti Hrvatskom!

Što će sada titoljupci, jataci najkrvavijeg/ih ubojica od stoljeća sedmog na ovim prostorima? Naravno, biti će s vaše strane ono: ...raspni ga, raspni....; -" ...a pusti nam BARABU"!
No, neće proći! - više ne!

"Pusti" nam Fumića, Belinića, M. Planinc, Simu Dubajića..., pa onda "pustite" nam Arkana, Šoškočanina, Hadžića, Rašetu, Aksentijevića-Ledenog, Raškovića... - orit će se iz svih grla izdajničke tzv. intelektualne elite.

Kako ne shvaćate da prije toliko vam priželjkivanog ulaska u EU morate počisti SVOJE SMEĆE, vi dežurni suci i krvnici naroda hrvatskog? Kako ne shvaćate da ustaša više nema, četnici su izjednačeni sa partizanima (kao da je nekakve razlike i bilo barem što se Srbije, Crne Gore i dobrog dijela BH i Hrvatske tiče) i prof. Jurčević vas samo podsjeća što vam predstoji.

P.S. @frederik, I.G. Kovačića poštujem kao pjesnika, bez obzira na njegovu "partizanštinu" jer njega su zapravo klasičnom "sačekušom" ubili upravo partizani, tj. njihov "ogranak" - četnici.

Inače:
POGNUTE GLAVE, DIV MALENOM HRVATSKOM KROČI
NOSEĆ NA GRUBOM DLANU BLAGE ZAKLANE OČI

...i dan danas moj @frederik, i dan danas, taj isti DIV traži TKO I ZAŠTO JE ZAKLAO TE BLAGE OČI?; od Dakse do Teznog?

Sada je nastala panika: pismen Hrvat (Jurčević) traži i predvodi zahtjev (među inima): - koljače "na sunce"...

Leleeee, što mi vas je žao!

Tko je glasao

Prof. dr. Jurčević,

Prof. dr. Jurčević, obrazovan, mlad, inelektualac

Hm, mlad? 57 mu je godina tek.... :))

Zoran Oštrić,

Tko je glasao

Naravno da je mlad jer su mu

Naravno da je mlad jer su mu ideje i djela te stil SASVIM NEŠTO NOVO za jednog hrvatskog intelektualca moj @Zorane

Osim toga - za HAZU je mlad!?

Tko je glasao

Jurčević je sam preteča

Jurčević je sam preteča nečega što će uskoro kružiti Hrvatskom:
Bauk intelektualaca hrvatskih koji nisu ljevičari!

Jelenska, kako tumačiš činjenicu da su u Srbiji intelektualci i vodeće političke snage koji nisu ljevičari u cca 99,9 % izravno partizani i istaknuti pripdanici ex SK aparata ili njihovi izravni potomci, uključujući vodeće ideologe četništva Dobricu Ćosića, Vuka Draškovića, Šešelja ..., a da je to u Hrvatskoj blizu toga te da su dodatno k tome naglašeni pripadnici toga i psecifičnih službi (vojska, tajne službe, policija ...) a isto tako i ljevičari, od kojih mnogu u zadnje doba nikada nisu bili ljevičari nego liberali i razno kao Vesna Pusić - dakle sve mainstream sa nešto dodataka preživjelih ustaša, četnika ...

Ostalih, neizrazitih pripdanika tih naoko veoma različitih opcija a tako opet homogehno sastavljenih od istih krugova pa i ljudi, iako ih u Hrvatskoj ima i čine vjerojatno osnovu društva, kao da nema. Pa ni intelektualaca iako su vodeći po svojim područjima.

Zašto se tako i u 2008.g. jako i neupitno maše sinovima i kćerima istaknutih pripadnika aparata ili njima samima, pored zbilja vodećih hrvatskih intelektualaca ?

Tko je glasao

Moj dragi@ap - vrlo

Moj dragi@ap - vrlo jednostavno to tumačim! I kod nji i kod nas su nakon 1945. mogli napredovati i školovati se samo podobni. Nepismeni partizani su zavšili "mitraljeske kurseve" i postali sve - od portira do direktora, od sekretara najmanje partijske čelije do prvih Titovih ljudi (bravar? zar ne? ; bez želje da uvrijedim časne ljude koji rade bravarski posao od čega je moj Vrbanus napravio svjetsko ime).

Njihova djeca su imala mogućnosti i uvjeta za školovanje gdje i kada požele i što je meni i nas petero koji smo bili svi odlični đaci to značilo kada smo imali pečat "ustaških unuka"? Što su mogli moj otac i mati sa petero talentirane djece koju nisu bili u stanju školovati jer su im oni isti "osloboditelji" oteli sve što je nekoliko generacija vrijednim radom stvorilo?
Pogledaj i prisjeti se samo svojih profesora (uz rijetke i časne inimke) ili pogledaj današnje profesore, poglavito na filozofiji, pravu, povijesti, novinarstvu....
Sve drug do druga i/ili iscjedak istih.
Tako smo došli u poziciju da nam genetski preodređeni partizani/ljevičari intelektualci, skoro generalno, drže sve funkcije sustava - od Mjesnog odbora do Ustavnog suda, od novinarstva do školstva, od slikarstav do književnosti....

(Neka mi netko objasni npr. zašto knjga "Hajduk" Mile Budaka nije u školskoj lektiri?)

Tu i tamo uspio se netko uz ogromne napore provući u tehničkim ili liječnićkim usmjerenjima, zbog čega i dan danas imamo bezbroj liječnika i inžinjera na političkim funkcijama a u doba Tuđmana ih je bilo i puno više.
Moj pokojni i najmlađi brat je bio npr. najbolji matematičar u svoje vrijeme u KT - nije uspio upisati pravo jer je tako "rekao" drug iz SO i izveo akciju do kraja. Moj je brat u 46 god. završio na groblju smlavljen Domovinskim Ratom i onim iza toga a onaj isti drug iz SO je danas gradski vijećnik i ugledan građanin.

Nisam siguran koliko sam pogodio odgovor, ali on zapravo zaslužuje da napišem dnevnik kao odgovor.

Tko je glasao

Jelenska, čitam tvoje

Jelenska, čitam tvoje komentare i pitam se gdje ti zapravo živiš? Tako je bolno očito je da ne živimo u istoj Hrvatskoj. Zapravo, način kako pišeš i ono o čemu pišeš govori kako ti i dalje živiš u Jugoslaviji.

Iskreno mi te je žao.

Tko je glasao

Poštovani @klipan, a GDJE

Poštovani @klipan, a GDJE MI REALNO ŽIVIMO?
Pogledaj sastav Vlade - svi narodi i narodnosti u bratsvu i jedinstvu...
Pogledaj Pantovčak i sve njegove savjetnike - svi narodi i narodnosti u bratsvu i jedinstvu...
Moje je problem što TOČNO znam gdje živim!

P.S. Nema potrebe da me žališ...

("Milosti ne tražim niti bih vam je dao!")

Tko je glasao

Realno živimo u Hrvatskoj,

Realno živimo u Hrvatskoj, nepunih dvadeset godina nakon raspada Jugoslavije.

Realno u Hrvatskoj (i oko nje) ne žive samo Hrvati (što, iz nekog razloga, ako sam dobro shvatio, tebe žalosti).

No, postoji i tvoja "realnost".

Moje je problem što TOČNO znam gdje živim!

Na osnovu i ovog posta mogu samo zaključiti kako i dalje živiš u Jugoslaviji.

Tko je glasao

Čuj @klipan..., možda

Čuj @klipan..., možda živiš u RH ali ništa ne razumiješ.

Ne žalosti me što neki koji nisu Hrvati žive OKO Hrvatske a ne U Hrvatskoj; - OBRATNO - TO ME VESELI!!??

No, postoji i TVOJA REALNOST MOJ @klipan!

Tko je glasao

Realno živimo u Hrvatskoj,

Realno živimo u Hrvatskoj, nepunih dvadeset godina nakon raspada Jugoslavije.

Ja poznam dosta ljudi u Samoboru, neki su stariji od 60 godina i uvjek su živjeli u Hrvatskoj, koja je bila u federaciji jugoslavije.
Daj nam napiši od kud si se ti doselil u Hrvatsku.

Tko je glasao

Skviki, molim te, ponovo

Skviki, molim te, ponovo pročitaj rečenicu. Piše li negdje u njoj da Hrvatske nije bilo i prije?

Stoga, nema potrebe za patroniziranjem i komentiranjem z visine, potpomognuto jeftinim dosjetkama.

Raspad Jugoslavije povjesna je činjenica, a spomenuta država navodi se zbog nasljeđa koje danas u Hrvatskoj (dvadeset godina poslije, jel te) baštinimo kao posljedicu života u istoj.
Nasljeđe sa sobom nosi dobre i loše strane, nažalost one pozitivne su u manjini i uporno se na njih "ide đonom", dok one negativne ne samo da prevladavaju, već smo ih i unaprijedili.

Na kraju, rođen sam i cijeli život živio sam u RH, ali se zbog toga (kao ni zbog činjenice da su moji autohtoni Hrvati već 768 godina) ne osjećam vrijednijim od nekoga ko se u Hrvatsku doselio danas prije podne.

Nadam se da je to odgovor na tvoje pitanje.

Tko je glasao

Naravno @ Skviki, kao što

Naravno @ Skviki, kao što su i moji već skoro 300 godina
u Moslavini i Hrvatskoj, ali eto @klipan misli da je Hrvatska nastala prije nepunih 20 godina.
Za njega možda i je...

Tko je glasao

Ehhh pajdaši

Ehhh pajdaši moji....

Najveća bitka će biti ne po pitanju zemljopisne karte..... već po pitanju rušenja onog mentalnog 'berlinskog zida'.... ona ograničenost koja će nas unazaditi još sto godina....

npr. danas se ceste rade punom parom po cijeloj RH (više manje) u glavnom kud i kamo večim intenzitetom nego što su e radile za vrime SFRJ.... to se vidi na očigled.... ali još uvijek je sustav školovanja ostao isti... sustav vladanja je ostao isti.... ekonomski sustav je ostao isti.... i naravno nisu nama u RH poželjni stranci da nam pomognu oko sređivanje tih temeljni problema..... jer onda nema mista za ono zlatno pravilo biše SFRJ ''IMT'' = Ima li Mene Tu?

dosta će vrimena proći da dođemo na zelenu granu..... puno više nego što je nekima suđeno da žive..... koliko će još generacija odrasti u mentalnom sklopu jedne neokomunističke vladavine u ovim današnjim granicama RH... i ne mislim na zemljopisne granice......

Korak naprid natrag dva.... to je kolo iz RH!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Pa mislim da si pretjerao

Pa mislim da si pretjerao što se tiče Jurčevića (jer bi on mnogo više trebao konkretno raditi, a manje se baviti propagandom preživjelih ideoloških sustava). Kad to bude postigao neće se kretati po marginama hrvatske scene, i u Dubrovnik više neće dolaziti držati svoje govore u samostanu nego na viđenijim mjestima i s više publike (Grad Dubrovnik je trenutno politički njemu bliži nego ijenoj drugoj političkoj opciji).

Osobni status treba zaslužiti, danas Jurčeviću nitko ne brani da istražuje i prezentira rezultate, ako na tome predano i korektno radi. Ovo je njegovo vrijeme. A ne kao Supek koji je bio i ostao veličina, ali ne uz pomoć politike nego nasuprot njoj. Jurčević slabo koristi slobodu koju imamo (i mi svi i on sam) - zato ja mislim da je on samo "kikaški" opsjenar i ništa više. Dao Bog da se prevarim jer mu ne želim zlo. Samo s propagandom se ne može prodavati nekvalitetni produkt

Njegova pojava nije preneražavajuća nego razočaravajuća. Tako mlad i školovan čovjek, a tako jalovo zarobljen u intelektualnoj nemoći. Ja mu želim da dade svoj puni doprinos novoj hrvatskoj povijesti za naše opće dobro. Ali se bojim da na ovakav način neće daleko!! Dao Bog da se i ovdje prevarim.

A glede lustracije, mislim da se varaš. Nema više mnogo želje ni dokumenata na osnovu kojih bi se moglo listraciju napraviti - a samo galamom, pljuvanjem i nadvkivanjem neće ići. To se pokazuje u stvarnosti. Jurčević s Vukojevićem je imao i potporu i sredstava da naprave dosta da su željeli, ali je VV-u komisija služila ustvari za zatiranje tragova. Do stvarne lustracije će doći tek kad se otvore beogradski arhivi, koje lukavi Srbi sigurno nisu uništili jer su znali da će im prije ili kasnije zatrebati. Možda to već dobrano koriste!!

Kad smo već kod HSS-a (Ivana Gorana Kovačića i Stjepana Radića) ne bi li mogao kao uvjereni HSSovac poraditi na tome da se HSS-u vrati dignitet i značaj koji su imali u hrvatskoj povijesti, a koju su Frišćić i Petrirka tako temeljito uništili, ukrali stranku i odnijeli je Bog zna kamo samo ne tamo gdje pripada. Moje političke simpatije su uvijek bile uz Stjepana Radića, ali ja ni uz najbolju volju njegove oči ne mogu prepoznati u ostacima ostataka njegove političke tvorevine.

Tko je glasao

@frederik, dragi moj

@frederik, dragi moj gosparu, nemoj "popušiti" foru kako su svi dokumenti potrebiti za lustraciju u BG. TO JE LAŽ!

HSS...., ako si imao volje i vremena pročitati... znaš što sam i kako radio za jačanje te politički najučinkovitije i Hrvatima najkorisnije ideje i ideologije.
Današnji HSS (koji više uopće ne postoji), baš kao i sve ostale stranke me uopće više ne zanimaju.

U politici me slijedećih dvije godine zanima samo jedno:
KANDIDATI, PREDIZBORNA KAMPANJA I IZBOR PREDSJEDNIKA RH!
Molim Te, razmisli...., nije li vrijeme da se o tome piše a još više na tome radi. (Piše se novi Ustav..., na pollitika.com ni slova o tome, a ključno je za ulazak u EU kao i predsjedničkih ingerencija radi).

Tko je glasao

1. A glede lustracije,

1. A glede lustracije, mislim da se varaš. Nema više mnogo želje ni dokumenata na osnovu kojih bi se moglo listraciju napraviti

2. Do stvarne lustracije će doći tek kad se otvore beogradski arhivi, koje lukavi Srbi sigurno nisu uništili jer su znali da će im prije ili kasnije zatrebati. Možda to već dobrano koriste!!

Pod jedan:
Želja ima i to među onima koji su nastradali i po pravdi bi trebalo sudstvo to pokrenut. Dokumenta ima i kod nas, samo su u privatnim rukama i pomoču njih jedni druge držiju za testise.

Pod dva:
Vidiš i kod nas je to tak, nije niš uništeno jel su igrači isto iskusni udbaši i isto tak lukavi ko Srbijanci.

Tko je glasao

Nasmijal si me, am pak maš

Nasmijal si me, am pak maš i nemaš praf.

Ako su dokumenti po provatnim zbirkama doista nisu izgubljeni, ali ako neko o sebi čuva vruć dokument to je kao da ga je crna zemlja progutala.

Ćim ima više dokumenata po kućama nego u ahivama piši propalo.

Tko je glasao

@frederik, da te osobno

@frederik, da te osobno poznam, da se sastanemo licem u lice - e tada bi Ti mogao predočiti vrlo zanimljive DOKUMENTE o nekim vrlim nam vođama...
Ovak kak je - ostati će za mog Gabrijela i Bernardicu na samo meni znanom mjestu!

Tko je glasao

Ok kad sljedeći put dođem

Ok
kad sljedeći put dođem u Zg druga polovina studenoga
ali moraš znai da sam ja NNNI pa ne treba očekivati nikakvo zaprepaštenje, imun sam na to. Ima jedna stara engleska poslovica. I know my people!!

Tko je glasao

Osim toga - dokumente je

Osim toga - dokumente je lako falsificirati.

Tko je glasao

Kaj su samo tebi ne

Kaj su samo tebi ne falsifikati dostupni i istiniti.
Daj nam napiši koji su to vjerodostojni izvori i ko ih je pisal.

Tko je glasao

@Skviki, Zokiju su "izvorni"

@Skviki, Zokiju su "izvorni" dokumenti samo oni koje je "klasificirala" SKJ-u, Kominterna, OZNA, UDBA, KOS....

Sve ostalo su "falsifikati" - naročito Tvoja i moja Domovnica!

Tko je glasao

Jelenska, Sad ti bum dak

Jelenska,

Sad ti bum dak primjer o falsificiranju i uništavanju dokumenta od strane komunističke vlasti u Hrvatskoj i to u Zagrebu.

Dobim putovnicu u Stuttgart-u i to među prvima. U njoj moji podatci i JMBG. Niko sretniji od mene, jel sam zamjenil onu crvenu s plavom.

Dojdem za Uskrs doma i idem po domovnicu.

Šok!

Gospodine a gdje ste vi rođeni i ko vam je dal papire. Ja im fino objasnim da sam rođen u Zagrebu a isto tak i moji roditelji.
Gospodine, mi vas nemamo u evidenciji, odite u Petrinjsku i pitajte tam.

Ja prejdem u Petrinjsku, a Gospođa mi veli:
Čujte ja vas nemrem najti i ko vam je izdal jugoslavenski pasoš koji sam za svaki slučaj zel sobom i pokazal joj.
Ja joj velim: Pa tu kod vas u Petrinjskoj i to 1966-e.

Malo dulji razgovor i traženje po papirima i na kraju zaključak, ja ne postojim.

Tlak na 250 i ja ravno u Draškovićevu jel sam tam uvjek podizal rodni list. No oni nisu više tam nego preko puta hrvatske banke.

Prejdem tam i,

Šok broj dva.

Gospodine, mi vas nemamo na popisu.
Ja nemrem opisat moje emocije i sigurno sam zgledal strašno.

Ja Gospodični objasnim da sam kod njih uvjek vadil taj list i to u Draškovićevoj, a podatci su u jednoj velkoj crnoj knjigi iz te i te godine.

A za kaj to vama treba dojde pitanje.

Ja pred srčanim infaktom joj objasnim da mi treba za domovnicu.

Ona mi veli da kaj ne prejdem prek puta po nju.

Da nisam prošel školu koja poštiva žene, bi ju zgrabil za grkljan.

Ja joj sav zajapuren velim:

Nemojte me zajebavat, tam prek puta je banka.

Ona mi se nasmješ i veli, ma ne prek puta ceste nego na šalteru prek puta.

Jedna prava ljepotica mi s druge strane maše s domovnicom.

Si možeš zamislit moje lice?

Šefica koja je sve pratila mi veli:

Gospodine, niste vi jedini koji je to doživel.

Tko je glasao

@Skviki, moram Ti napisati

@Skviki, moram Ti napisati da sam ja prošel "mila majka" nek Ti po pitanju Domovnice, a bilo je ovak:
Bilo je kasno proljeće ili rano ljeto 1992. te sam bio "stanovnik" rovova naših nasuprot rovova četničkih na zapadnoslavonskom bojištu. Između nas UNPROFOR, bolje rečeno kod njih, uz ražanj, pevaljke i brlju što sam sve gledao kroz optiku svojih BST-ova jedva odoljevajući napasti da im jednim hicem rastepem "pečenicu" makar bi završio pred vojnim sudom glede zapovijedi o primirju...
Dođe mi sad već pokojni mlađi brat Tomislav sa 36 sati „odmora“ nakon 14 dana i noći u rovu i veli: Čuj, čim dođeš na svojih 36 sati doma - podigni Domovnicu jer inače nema plaće, i da ti odmah kaže – čeka se u redu satima...!

Ja podivljam i velim da sam ja časnik HV i već mjesecima na prvoj crti te da će meni Domovnicu donijeti doma a ako baš totalno p....... – donijet će mi ju ravno u rov!

Svi se oko mene nasmiju – to je nemoguće!

TOČNO je slijedeće – slijedeću plaču sam dobio redovito JER SU MI DOMOVNICU DONIJELI DOMA – RAVNO U STAN I PREDALI U RUKE MOJE ŽENE!
Da ju nisu donijeli tada – ja do dana današnjega ne bi u redu čekal....
baš kak se čekala kava u Titovoj YU i Markovićevim „mudrolijama“...

P.S. Eto, ipak su branitelji za sve krivi (JER SU TADA SVE MOGLI) kao što napisah na ovim stranicama!

Tko je glasao

Ma Skviki dragi, ma on je

Ma Skviki dragi, ma on je provokatorska budala.

Tko je glasao

više nego odličan dnevnik

više nego odličan dnevnik koji je u liku jednog čovjeka oslikava naš odnos prema bližoj i daljoj prošlosti. opća poznata stvar je da povijest pišu pobjednici koji se prave povjesničarima ne uvažavajući činjenice. lik u tvom dnevniku zaslužuje samo prijezir jer on shvaća univerzalnost Goranovih stihova ali je u službi onih koji relativiziraju zločine bez obzira na stranu (razni fumići i vukušići). bože, oprosti im jer ne znaju što čine.

proći će još puno Drave dok se ne sazna objektivna istina na koju neće skočiti fanovi zaraćenih strana iz Drugog svjetskog rata. kvazipovjesničari su nam nudili romantične slike rata gdje je samo zavojevač (sorry na ovome izrazu ali nisam mogao odoljeti) radio zločine kao da je rat prirodan događaj ljudske povijesti. mislim kako budući naraštaji klinaca moraju kroz predmet povijesti naučiti o karakteru rata iz pera objektivnih povjesničara koji danas proučavaju sve dokumente vezane za ratne i poratne zločine ustaša i partizana. moj pokojni djeda je pripadao poraženoj strani u ratu (domobran). iz kolone za bleiburg ga je izdvojio jedan njegov prijatelj sa kojim je služio starojugoslavensku vojsku u Križevcima kraj Bjelovara (oni su mislili da idu služiti u Križevce kraj Vinkovaca kako se nekada zvalo Karadžićevo). djeda nije niti vlastitoj obitelji pričao o onome što je doživio u koloni, samo da su ga nakon izvlačenja iz kolone sedam dana ispitivali uz redovite batine od kojih se oporavljao mjesecima nakon povratka u Antin (selo u okolini Vinkovaca).

relativiziranju zločina smo svjedočili i u jučerašnjoj Latinici. Perica i gospođa Mikac su proglasili Zdravka Bušića domoljubom, a onaj mandril Božo Vukušić je Bugojansku grupu nazvao prvim dragovoljcima. ma neka se gone u tri lijepe materine i oni i njihovo domoljublje, sjebali su moje shvaćanje domoljublja. više nisam niti dragovoljac Domovinskog rata i domoljub već rovoljub.

Tko je glasao

Zamisli @marijuan, subotnji

Zamisli @marijuan, subotnji Večernji list donosi navodnu izjavu gosp. Bušića da mu je SAVJET ZA POSTAVLJANJE bombe dao upravo Perica!!??

P.S. Ima li pilota u avionu? ili tko je sad tu lud?

Tko je glasao

@ marijuan: proći će još

@ marijuan:
proći će još puno Drave dok se ne sazna objektivna istina na koju neće skočiti fanovi zaraćenih strana iz Drugog svjetskog rata

Ma štos je u tome da se "objektivna istina" u bitnome zna (iako još mnogo detalja ima za istraživanje, da bismo povijesti istinski razumjeli, umjesto da joj sudimo), ali naravno "fanovi zaraćenih strana" (ustaša, četnika i partizana) bijesno na nju skaču, pa ju je teško vidjeti.

Upravo sam pročitao knjigu"Vrijeme zločina: Novi prilozi za povijest kiprivničke Podravine 1941.-1948.", autor Zvonimir Despot. Autor, bez predrasuda i emotivnosti, slaže sve dokumente, o događajima u Koprivnici kad su njome vladali ustaše, i kad su vladali partizani. Preporučam za čitanje!

Zoran Oštrić, povjesničar i pacifist

Tko je glasao

Poštovani @marijuan, pa

Poštovani @marijuan, pa što gledaš tu Latinicu? Ja sam je sinoć gledao nakon pitaj Boga koliko vremena i to samo zbog Đure Perice.
Što Te može Vukušić izbaciti "iz takta" kada je opće poznato što i tko je on, u RH i širom dijaspore - onda i danas!

Usput, Bušić je domoljub kojem je UDBA fino smjestila onu bombu koja apsolutno ničem nije služila! Oni su oteli zrakoplov i njime i njihovim putnicima ucjenjivali i tražili novu rutu...
Što je tu trebala bomba koja je ostala u USA i ubila policajca? Baš ništa - UDBAŠKA podmetaljka koju je Bušić "popušio"!

Tko je glasao

Poštovani @marijuan, pa

Poštovani @marijuan, pa što gledaš tu Latinicu? Ja sam je sinoć gledao nakon pitaj Boga koliko vremena i to samo zbog Đure Perice

žalosno je što se on i gospođa mikac predstavljaju kao model hrvatske pomirbe. druga je stvar nekakvih civilizacijskih načela koje Perica ne želi prihvatiti jer uvijek nađe nekakav razlog. po onome što je jučer govorio ispada da su PLO i Narodna fronta za oslobađanje Palestine domoljubne organizacije. ljudska se glupost ne može sakriti iza citiranja mudrosti na latinskom jeziku.

Što Te može Vukušić izbaciti "iz takta" kada je opće poznato što i tko je on, u RH i širom dijaspore - onda i danas!

on bi u svakom civiliziranom društvu bio marginalna osoba ali u Hrvatskoj je popularni glupan koji dobija nezasluženi medijski tretman. sam bi se začudio koliko taj kokošar ima sljedbenika.

Usput, Bušić je domoljub kojem je UDBA fino smjestila onu bombu

usput, Bušić je terorista kao i sve one terorističke grupe 70-ih i 80-ih koje su otimale avione i podmetali bombe. i danas ima hrpa takvih "domoljuba i mučenika" koje ubijaju nevine ljude zbog svojih ispraznih ciljeva.

Što je tu trebala bomba koja je ostala u USA i ubila policajca? Baš ništa - UDBAŠKA podmetaljka koju je Bušić "popušio"!

totalitarnim režimima ili diktaturama su potrebne takve grupe ljudi kako bi se održali na vlasti terorom. tada su popušili svi slobodnomisleći ljudi u Hrvatskoj, pa su razmjeri njihovih akciji služili samo diktatoru.

BTW, puno je bolje poentirala lijeva strana gostiju dok si je uglavnom Perica skakao u labrte. najbolji point emisije su ostvarili Hribar i King. pogotovo kada je King dao sve u vezi Bugojanske skupine, a gospođa Mikac se razbila o zid stvarnosti i činjenica.

Tko je glasao

Oprosti @marijuan, zaboravil

Oprosti @marijuan, zaboravil sam dodati na ono tko je ili nije terorista i domoljub, odnosno samo terorista ili SAMO domoljub;
- do 15.01.1992. nas 55.000 u ZNG i HV + MUP smo bili i za Beograd i za cijeli svijet teroristi!!??

P.S. Usput se pitam, ulaskom RH i "regiona" u EU...., hoće li Srbija i Republika Srpska podnijeti zahtjev za izručenje terorista u gore navedenom razdoblju, tj. hoće li ponovo aktivirati optužbu i tjeralicu sa "traži se živ ili mrtav" sa istom onom cifrom koju su npr. ispod mog (i ne samo mog) imena i slike "lansirali" čak i u mom gradu?

Toliko o terorizmu i rodoljublju!

Tko je glasao

@marijuan, samo jedno: - ne

@marijuan, samo jedno: - ne podcijenjuj Vukušića i ekipu...; shvatio si da nisam njegov fan, ali opasno je podcijeniti opasnog...

Tko je glasao

Vukušić & co. nemaju više

Vukušić & co. nemaju više toliku potporu obavještajaca Tetris generacije koji su glumili Džemsbondove postavljajući prislušne uređaje nepoćudnim novinarima i ondašnjoj oporbi. dio njih još uvijek dila ili dozira određene podatke medijima, dok drugi džemsbondova daleko od javnosti gušta plodove svoga rada. problem je dio novinara koji zaboravlja ili nema pojma o Vukušićevim uratcima blagoslovljenim od državnog vrha gdje je kriminalizirao protivnike krivoustog ljigavca. Vukušić je svojim djelovanjem sam sebi zatvorio vrata javnosti, samo žalosno je što još uvijek ima novinara koji mu daju nezasluženu medijsku pozornost.

Tko je glasao

Snaga ili opasnost

Snaga ili opasnost Vukušića (i sličnih) leži ili je ležala u paradržavnim (naročito parapoliciskim i/li paraobavještajnim) strukturama. Temeljitom depolitizacijom administrativnih (prije svega policijskih i obavještajnih) struktura će ta moć se posve izgubiti. To će se več s ulaskom u NATO početi događati, a s EU posve izgubiti.

Oni (i svi oni okolo njih) to jako dobro znaju. Neobične događaje kojima smo svjedoci mogu dolaziti i od namjera da se ti procesi što više odgađaju. Ja sam uvjeren da ih nitko neće zaustaviti, jer više ništa nije u našim pa tako ni u njihovim rukama.

Tko je glasao

@frederik, nešto vrlo, vrlo

@frederik, nešto vrlo, vrlo krupno je u NJIHOVIM rukama: kondicije i uvjeti pod kojima ulazimo u NATO i EU!
Kako će to obiljižiti i zabetonirati RH do slijedećeg svjetskog rata - to je VRLO KRUPNO!

Tko je glasao

Vidiš Jelenska, ja mislim

Vidiš Jelenska, ja mislim da je Latinicu bilo korisno gledati (kao što ni pred čime ne treba zatvarati oči). Mada ju je bilo otužno malo gledati ja i mislim kao i ti da se (ne samo u Latinici) još trebaju naći odgovori na mnoge "neobične" stvari.

Recimo to o podmetnutoj bombi koja je bila potpuno nepotrebna: Istina je da su oni iz aviona sami upozorili vlasti na tu nesretnu i nepotrebnu bombu u kojoj je posve nepotrebno poginuo čovjek koji s nama nema nikakve veze. To znači da im ju nitko nije podmetnuo nego ih jeftino navukao. UDBA??

Potrebno se dakle upitati tko ih je to s tom bombom "naguzio" jer su je sami napraviloi i postavili, ali isto tako se upitati, kako to da je za "bugojansku skupinu" UDBA znala i s njima manipulirala, ostvarivši u ime njih velike koristi na unutarnjem i međunarodnom planu.

Dakle može se reći da je UDBA bila sposobna, ali to nije dovoljno. Sada treba biti "ljubopitljiv" do kraja, pa se upitati koji su to "veliki Hrvatine" bili udbaški doušnici i operativci među nesretnom i zanesenom emigracijom? I koju ulogu ti "velikani hrvatske stvari" igraju u današnjem hrvatskom društvu u kojem evidentno ne cvjetaju ruže niti teku med i mlijeko!!.

Odgovor na to pitanje bi mogao mnoge iznenaditi, jer nije čudo što se kod nas nije provela lustracija, što Vukojevićeva i druge državne komisije nisu urodile plodom, ali najviše, što je s dokumentacijom o njima i takvima koja leži u beogradskiom arhivama, i kako se to reflektira na ukupnu unutarnju gospodarsku i sigurnosnu siuaciju suvremene Hrvatske.

Tko je glasao

@frederik, vjerovao ili ne

@frederik, vjerovao ili ne ali o cijeloj priči (i ne samo toj - Bušić i Bugojanska skupina) + još neke, "nešto" znam...; pa sve do eliminacija unutar ZNG i HV,
- nije previše, ali me veseli... jer znanje oplemenjuje!

UDBA je bila vrhunski sposobna i imala je ovlasti i novaca neograničenog limita. Imala je čak svoje import-export firme (i to unutar SR Hrvatske) koje su financirale njene "vanjske poslove" po ugledu na CIA-e.
Da je Latin sinoć bio korektan onda NE BI rekoa da je poginuo USA policalac-pirotehničar jer je to LAŽ. Nije bio PIROTEHNIČAR već samo policajac, što uopće ne opravdava Bušića i njegove za ubojstvo. Bomba je bila jednostavne izrade i svaki pirotehničar bi je demontirao bez ikakvih posljedica. Uvjeren sam da je Bušić za nju saznao naknadno - kada je akcija već krenula!!??
Hrvati su bili najveći i najčešći kileri UDBE u dijaspori - što je logično jer kako bi se netko sa "bre" i "čoće" mogao infiltrirati među hrvatske političke azilante? Da paradoks bude veći - najčešće su to bili HERCEGOVCI!!?? -infiltranti UDBE!
Vukojević i ekipa nisu i nikada neće napraviti ništa... - došli su do svojih naredbodavaca u istarživanjima... i pojeo vuk magare.

Pa o čemu ja pišem na pollitika.com-u, nekad malo uvijenije, nekad malo drskije? Pa upravo o tome!

P.S. Bože Vukušić? Kreni od Australije preko Njemačke, Kanade, Argentine, Čilea pa sve do Vukovara... Čudaj buš toga saznal.
Ivo Rojnica mi je npr. prilikom jedne posjete na tada relativno mirno bojište (UNPROFOR između četnika i nas) u travnju 1992. na zapadnoslavonskom bojištu ispričao jednu "zanimljivu" priču...
Još zanimljivije je ako imaš "dobru vezu" u Hrvatskom državnom arhivu ili u arhivi Kaptola...

Tko je glasao

Kandidat ima 100 bodova.

Kandidat ima 100 bodova.

Tko je glasao

Vrlo dobra analiza! Josipa

Vrlo dobra analiza! Josipa Jurčevića sam osobno dvaput slušao, čitao sam više njegovih tekstova. Iako ne raskida s normama povjesničarskog zanata onako radikalno kao neki drugi njegovi politički istomišljenici, a njegova knjiga "Bleiburg" usprkos nekim manama vrijedan je prilog historiografiji (iako, zapravo, većim dijelom uopće ne govori o Bleiburgu i Križnim putevima) on ga ipak, nažost, stavlja u funkciju političkih ciljeva - naime, pokušaja rehabilitacije ustaškog režima (pa, recimo, uporno inzistira kako tek treba istražiti žrtve Jasenovca - suprotno i činjenici da postoji višestruko provjeren popis pojedinaćnih žrtava). A pri tome, recimo, dok je godinama zarađivao plaću radeći sa famoznu Vukojevićevu komisiju za ratne i poratne zločine, nije se potrudio obaviti svoj posao - stvarno organizirati prikupljanje objektivnih podataka o ratnim i poratnim zločinima partizanskog pokreta i komunističkog režima, da bi se dobio barem priblično pouzdan popis. (Tu se sredinom 1990-ih još moglo mnogo uraditi, sustavno prikupljajući izjave svjedoka, bilo je još mnogo živih, dokumente idr., kako se prilično dobro napravljeno za žrtve fašističkog terora i pale na partizanskog strani. Možda bi se, recimo, našao neki svjedok, ili čak neki dokument negdje, o tome kako je ubijen moj djed - "nestao" iz bjelovarskog zatvora lipnja 1945..) Nije se potrudio založiti svoj autoritet znanstvenika da objasni **** (ovdje sam izbrisao par žešćih epiteta) političarima kako je nezamislivo nakon sedam godina istraživanja dati izvješće kako je u u Jasenovcu ubijeno 3 i pol Židova... (Temu ukupnog broja stradalih Hrvata "na Bleiburgu" odnosno masakriranih nakon 15. svibnja 1945., mudro izbjegava i ne izjašnjava se - jer mu je jasno da je rutinski iznošena brojka od 200 do 300.000 pretjerana, slično kao i srpske fantazmagorije o Jasenovcu.)

Zaista, ovako vaditi Goranovu pjesmu iz konteksta, neoprostivo je izopačavanje.

Inače, od Gorana, možda neobično, najživlje pamtim ne pjesme, nego pripovijetku "Mrak na svjetlim stazama", o Jačici Šafranu i Franini Brdaru.

A na Daksi, naravno, jeste izvršen grozan zločin. Gori, bar kako ga ja doživljavam, od ubijanja zarobljenika nakon Bleiburga, jer je bio smišljeno ubijanje čak ne ni stvarnih, nego tek potencijalnih političkih protivnika, po Lenjinovom uputstvu o početku druge faze revolucije. Vijest o tome je stigla i u Zagreb i pridonijela panici i masovnom bijegu pola godine kasnije.

Zoran Oštrić,
povjesničar

Tko je glasao

Zorane Oštriću - Pljuni i

Zorane Oštriću - Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo!
Naime, kada prvog koljača sa Bleiburg-a zbuksaju kraj Norca - onda ću Ti vjerovati da i Tvoji imaju moral. Do tada su samo koljači a u tvojim očima i tebi sličnima nekakvi antifašisti i sama "cvećka do cvećke".....
Moš mislit!

Tko je glasao

Zorane Oštriću - Pljuni i

Zorane Oštriću - Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo!

Pa nije ovo emigrantska krcma "Veselom krcmaru" na periferiji Vrankvurta pa da se narucuju pjesme po zeljama! Ja sam cuo da taj lose pjeva btw.Nego, Fredric je odlicno ovo napisao. Standardno odlicno.Ali a sto se tice endehazije, to su i bili banditi i niskoristi.Srusili su regularnu vlast ( HSS) i uspostavili stranacku vojsku ( ustase). O rasnim zakonima i nekim stvarcicama koje su usluzno usvojili od berlinksog mentora da se i ne govori.Strasno mi je zao sto su Ameri i Briti sravnili Dresden, te Hiroshimu i Nagasaki.Srce mi se para za objesenim Musolinijem i tisucama cinkarosa koje su DeGaouleovci kokali samo tako po Francuskoj 1945.Ti Francuzi su bas divljaci...Bas su svi zlocesti.Samo da ovi drugi nisu prvi poceli mozda se toga ovi 1945 ne bi ni sjetili.Ustase i sl. pajaci su jednostavno fasisti koji su se doklatili uz pomoc Musolinija.Gladni vlasti i tudje imovine.Nisu imali srece na kraju....
Krenes u pljacku pa te na kraju upucaju.Bad luck, sorry!Sto je poslije bilo svi znamo........HSS kao regularna vlast pod smusenim dr. Macekom, nije vjerovala da ce tamnoputi i zakrzljavi austrijanac donijeti srecu Hrvatskoj.I bio je u pravu.
Poslije su dosli drugi, ovi su popusili i poslije 70 godina jos uvijek i dalje cvile i kenjaju.Pa kog uopce vise briga za 2 svj. rat?! U SAD ce i KKK glasati za Obamu.Ovi su beznadezan slucaj.
Mislio sam da je ovo forum koji komentira politiku, a ne novi forum za tjesenje pusaca iz 1945.Pa mi idemo u EU ciji je dan 9.5. po danu kad se Europa rijesila svih vrsta fasista i sl. otpada.I to je najbolje za nas!
A Obama ce biti i predjsednik SAD.Crnac pa predsjednik.Nije ni vama lako ovih dana ;)

Tko je glasao

@Kardelj, Bevc ili kako se

@Kardelj, Bevc ili kako se već "zoveš"....
Ja bi bio malo oprezniji prilikom etiketiranja Mačeka "smušenim", tj. činjenice govore da on uopće nije bio smušen - jednu si i sam naveo, a ja Ti ih mogu navesti još barem 10 i kao prvu - stvorio je Banovinu Hrvatsku.
Teško da bi "smušen" čovjek to mogao.

Cinično "žalovanje" nad sudbinom građana Dresdena, Hirošime i Nagasakija govori da si zapravo u duši veći "ubojica" nego ustaše+partizani+nacisti+fašisti+degolisti+staljinisti SKUPA.

Kada sam početkom 10.mj. 1991. "skinuo" snajperom svog prvog (za kojeg sigurno znam da je pao od mojeg zrna) četnika - uopće se nisam veselio kao što se TI veseliš nad tragedijom gore nabrojenih. To zapravo nešto govori o tebi... - i nešto ne baš lijepo.

Tko je DOSLOVCE dobio a tko izgubio 1945.? Sa ove povijesne distance - meni je jasno, na Tvoju žalost...

Hoće li u USA biti predsjednik Rom, Indijanac, Crnac ili Bijelac - meni je zadnja briga u životu jer za nas se NIŠTA promijeniti neće.

(Amerima je baš svejedno što i naš predsjednik spada u jednu od nabrojenih "boja" koje sam gore napisao velikim slovima, pa zašto bi se ja "brinuo" kuda spada njihov?)

Tko je glasao

Hoće li u USA biti

Hoće li u USA biti predsjednik Rom, Indijanac, Crnac ili Bijelac - meni je zadnja briga u životu jer za nas se NIŠTA promijeniti neće.
(Amerima je baš svejedno što i naš predsjednik spada u jednu od nabrojenih "boja" koje sam gore napisao velikim slovima, pa zašto bi se ja "brinuo" kuda spada njihov?)

Vidis kako nemas blage veze sa vremenom i ostatkom planete.Naravno da ce to imati posljedica na sve, samo nekom treba pasti 10 kruski na glavu da skuzi sto se zbiva, a nekima je jasno vec nakon prve.
Amerima je sasvim svejedno nakon ovog ishoda sto je predsjednik po farbi. Crnac ili bijelac.Zanima ih kako lovi miseve.Misle da ce to bolje od McCaina.Crobex ce ti pokazati u X,000.000 kuna prve rezultate.I taj ti je crnac posljedica 9.5.1945. To su upravo pokazali Ameri na izborima usprkos velikim nedoumicama oko toga.
Jasno, KKK smeta ta istina, a nasem KKK smeta podrijetlo predsjednika, ali im ne smeta kako taj obavlja posao.To drugo meni vise kod njega smeta.
Inace sto se tice Hrvatske, bez obzira sto si ti mozda sanjao, a neces moci, je tuzna vijest da nacionalni socijalizam vise sigurno nece proci.U drzavama gdje nema socijalizma kako nacionalnog ni internacionalnog je privatno vlasnistvo neprikosnoveno.Stoga van onog terena na koji imas vlasnicki list bez tereta, nemas nikakvog prava zabadati nos u tudje dvoriste.Pa shodno tome ako ja prodam moj lokal a slucajno je u tvom susjedstvu i tamo neki lik otvori krcmetinu sa turbofolk pevaljkama, onda mozes samo zapomagati.
Papirologiju ce upravo izdati ponajveca hrvatina u lokalnoj samoupravi za saku judinih skuda. To je bas najlaksi dio procedure.
Opcenito se kod teritorijalnih pitanja tvoj " komad" Hrvatske nalazi iskljucivo u povrsini koja je uvedena na tebe u zemljisnim knjigama.Van njega nemas bas nikakvih ingerencija.Tak ti je to u kapitalizmu drug Jelenko.Nis koristi od snajpera, revolucije, prevrata i preporoda..Drzava ako ima znanje, tehnologiju, pravnu sigurnost, ekolosku sredinu, dobar image, prosvjeceno i nikako ksenofobno stanovnistvo kad se igra turizma, onda je OK.Imas image male ali lijepe i perspektvne drzave.U suprotnom te strpaju u vrecu sa ostatkom Balkana pa cekas da te se netko sjeti.Jadno i zalosno.
Znaci podgrijavanje teme stare 70 godina nas ne vodi nikuda, a demografija kaze da ce i ovdje za 150 godina sasvim lako crnac biti predsjednik.Pa koga briga zbog toga?!
Da je koga briga vec bi svi imali po 7 djece.Ja takve ne poznajem.
150 godina u povijesti jedne drzave je kao sekunda, a ljudski zivot je jos i kraci.Zato ga ne treba trositi na sizifovske poslove i redizajniranje raznih otpadaka sa smetljista povijesti.Od recikliranog stakla, papira, aluminija, gume, PVC-a bude uvijek koristi.Od recikliranih povijesnih otpadaka, nikad nista.

Tko je glasao

Kardelj zvani Bevc nadrobil

Kardelj zvani Bevc nadrobil si toliko gluparija da uopće nemam potrebe komentirati, ali...
Uostalom, ono o ćem Ti meni dociraš ja tebi mogu napisati knjigu pa je samo potpiši i - doktoriraj!

P.S. Usput, kako Ameri spašavaju svoju burzu? Kakav je to socijalizam? Kako se zove taj "socijalizam"?

Malo uči... pa naiđi npr. na činjenice od KOGA i KAKO je Hitler dobio pomoć i jedan od najvećih kredita u povijesti e da bi zaustavio hiper inflaciju ( jedno svježe jaje u Berlinu je tada koštalo 300 milijardi maraka!!?? - čitaj dokumente malo, Leon Uris npr.)
Koliko su Ameri daleko od istog ili opasno blizu "hitlerovskih rješenja" i kraja?

Pročitaj im Domovinski zakon! - usporedi ga sa nekim Hitlerovim...

Na koncu konca, sat moje poduke Ti košta 100 EU - za Tebe, jer Ti si ipak početnik i predškolska vrtička grupa pa imaš popust.

Tko je glasao

tisucama cinkarosa koje su

tisucama cinkarosa koje su DeGaouleovci kokali samo tako po Francuskoj 1945

Deseci tisuća.

Zoran Oštrić,
čisto onak' da se javim. :)

Tko je glasao

Najiskrenije 'Frederiče'

Najiskrenije 'Frederiče' iznenadio si me ovim dnevnikom!
U njemu se pozivaš na 'povijesnu istinu' pri tom dovodeći u pitanje žrtve 'Dakse'?
Hoćeš reći da je pretjerano prokazati na komuniste kao izvršitelje zločina?
Čak ni režimi (bilo fašistički bilo komunistički) u svojoj pojavnosti nisu bili jednoznačni da bi u svom pojmu sjedinjavali sve i svakoga.
Koliko je meni poznato Vijeće Europe je u rezoluciji 1481. okrakteriziralo navedene režime istoznačno, a to jest kao zločinačke.
Dr. Josip Jurčević je rekao kako je Daksa samo jedno od 1300 hrvatskih stratišta od kojih je najmasovnije ono u šumi Tezno pokraj Maribora s više od 20.000 ljudi, većinom Hrvata. Kritizirajući pak tvrdnju o komunizmu kao sustavu s ljudskim likom, dr. Jurčević istaknuo je kako je komunizam sam sebe predstavljao najradikalnijim, najžešćim i najvećim diskontinuitetom s dotadašnjom poviješću. Na temelju komunističke literature može se zaključiti da je komunizam najveći zločinački sustav u idejnom i teoretskom smislu koji je ikad postojao.
Što ovdje izrečeno nije točno?
Čovjek znanja, poput tebe, bi morao znati da je komunizam 'proizveo' više žrtava nego fašizam. I što je najgore, većinom u neratnim uvjetima! Nemoj misliti da licitiram sa bilo čijim žrtvama, ali brojke su neporecive!
Posebno je nezgodno i neprihvatljivo izjednačavanje antifašizma i komunizma...
Slušaš li ti što govore Mesić, Fumić, Goldstein...? Pod krinkom onoga dobrog što je antifašizam donio oni opravdavaju komunističke zločine. Iz njihovih usta još nije došla niti jedna osuda komunističkih zločina (samo reci kako je upitno da ih je bilo). Neka se pravi antifašisti distanciraju od komunističkih krvnika (vjerojatno znaju tko je odgovaran za zločine počinjene u ratu i neposredno nakon njega) onda ću ja i ja 'prožvakati' neke stvari koje danas ne mogu.
Jesi čuo za ubijenih više tisuća ljudi u Splitu nakon rata i pokopanih u masovnu grobnicu na splitskom groblju?
Znaš li imena ubijenih u Zagrebu nakon rata i gdje su pokopani?
Ili možda u Gospiću?
Želiš podatke ja ću ti ih vrlo rado poslati. Neću više o tome jer će netko reći da se opet poteže pitanje 'ustaša' i 'partizana'. Nije o tome priča. Priča je o, barem u Hrvatskoj, ne kažnjavanja nijednoga komunističkoga zločina učinjenog pod krinkom antifažizma!
I onda kada se pojave ljudi koji pokušavaju rasvijetliti te činjenice treba ih potkopati?
O samom Jurčeviću ne znam mnogo, a i nije na meni da o njemu sudim, mada moram priznati da sam u njegovim manje-više "tvrdim" TV nastupima zamijetio kod njega naglašeni ekstremizam pomalo neprimjeren profilu čovjeku posvećenom znanstveničkoj karijeri i doktorandu humanističkih znanosti. Uvijek mi se činilo da jedan znanstvenik i humanist mora prije svega imati neutralniji, manje ostrašćeni odnos prema prošlosti, budući da stvarni događaji nikada nisu jednoznačni;
Znaš li ti gdje je i kako Goldstein mlađi 'zaradio' svoj doktorat? Pitaj prof. dr. Miroslava Brandta.
Mogu ti i o tome puno napisati... ali njega se može citirati i ne dovoditi u pitanje njegove teze i kao takav uvijek ima mediski prostor.
Spominjem Goldsteina jer je on isto tako javno napao akademika J. Pečarića (znaš li uopće tko je taj lik?) kada mu je Pečarić u svojim knjigama dokazao da laže u svojim radovima i o NDH i o Jasenovcu.
Pa je Goldstein ustvrdio da ga u medijima napada 'priučeni' matematičar J. Pečarić koji je,(po njegovom mišljenju bezraložno), postao član HAZU-a a odnedavno piše 'ustaške pamfletiće'.
Dok s druge strane ne napominje kao je J. Pečarić jedan od deset živućih matematičara koji je objavio više od 500 znanastvenih radova u 'MathSciNet'-u; zatim njegova znanstvena otkrića: 'Mond- Pečarić inequalities', Mond- Pečarić method', 'Čebišev- Pečarić inequalities' (koja u svjetskoj znanstvenoj literaturi nosi ime po Pečarići... itd.
Da ne nabrajam dalje!
O I. G. kovačiću neću trošiti puno riječi, pogotovo nakon ovoga:
Prva je da Goran nigdje niti jednom riječju nije spominjao niti fašizam niti komunizam...
- Druga je, da bi ta ista pjesma mogla odlično ilustrirati i četničke krvave pirove u Drugom svjetskom ratu...
I treća, ustvari sam profesor doktor Josip Jurčević (osim nerazumijevanja pjesničkih vizija i simboličke upotrebe jakih riječi) možda najviše otkriva svoju vlastitu zapretanu sramotu kad potpuno zanemaruje pjesnikovu humanističku i optimističku poantu u završnoj strofi iste pjesme (dio sam boldirao), a u kojoj proživljene grozote tretira kao potencijal promjena ka sferama simboličke nade:
Smrdežima vašim punili bi pluća
Za pobjede nove, nova nadahnuća.

Vrlo, vrlo nategnuto budući da su svi partizanski pjesnici redovito korišteni u propagandi KP.
Zato je meni puno draži Matoš kada kaže:
Lažu Srbi i to im je od boga dano.
Bojim se da si potpao pod njihovu- nažalost, još uvijek aktivnu i glasnu- propagandu!

cogito ergo sum

Tko je glasao

.... kako je komunizam sam

.... kako je komunizam sam sebe predstavljao najradikalnijim, najžešćim i najvećim diskontinuitetom s dotadašnjom poviješću. Na temelju komunističke literature može se zaključiti da je komunizam najveći zločinački sustav u idejnom i teoretskom smislu koji je ikad postojao.

Ovo je toliko lijepo rečena da istina da se jednostavno mora ponoviti!!

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Diskusija se kako je to naš

Diskusija se kako je to naš običaj odvija u drugom pravcu od onog što sam ja mislio i rekao. Koliko krivo ide upravo leži u dijelu citata (kojeg sam ja zadržao u cjelosti jer nemam potrebe držati išta u rukavu), kojeg ovdje i ti dijelom ponavljaš, a kojeg sada još manjim dijelom ću ja opet citirati:
Na temelju komunističke literature.....

Ako je to sav Jurčevićev domet da je proučavao samo literaturu onda je on ostao samo na razini propagandiste, a ne znanstvenika. Mi trebamo konkretne rezultate djela koje su komunisti počinili.

Drugi moj prigovor je bilo uzimanje nekih stvari koje nemaju nikakve veze s komunizmom (kao pjesma Gorana Kovačća) da bi pojačavali nedostatak istraživanja.

To je sve što sam htio reći, ali ovdje opet počinju nadvikivanja, što me ne razočarava jer je očekivano, ali svakako je daleko od onoga što sam stvarno želio reći

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci