Tagovi

Promjena Ustava (!?)

Referendum, lista za dijasporu, pretvorbeno-privatizacijski kriminal, dvostruko pravo glasa nacionalnih manjina, na?in izbora predsjednika države ... sve ove pa i neke druge teme mogle bi se otvoriti zbog ulaska Hrvatske u EU.

Unato? slovenskoj blokadi pristupnih pregovora Hrvatske za pristupanje u ?lanstvu Europske unije, svi hrvatski politi?ari, osim Vesne Pusi? ponavljaju da ?e Hrvatska pregovore uspješno završiti do kraja 2009.
No, završetak pregovora ne zna?i i pristupanje u EU. Slijedi dosta dugotrajan posao pripreme pristupnog ugovora koji se potom šalje na ratifikaciju u sve ?lanice EU. I tek nakon što SVE zemlje-?lanice EU potvrde pristupni ugovor donosi se odluka o prijemu Hrvatske u EU.

Ali, prije potpisa pristupnog ugovora, Hrvatska ?e morati odraditi još jedan „mali“ posao: Sabor ?e dvotre?inskom ve?inom morati raspistai DRŽAVNI REFERENDUM o pristupanju Europskoj uniji. Ta obaveza proizlazi iz ?lanka 141. Ustava koji kaže:
_______________________________________________________________________
“Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna tre?ina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Repub¬like Hrvatske.
Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.
O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlu?uje Hr¬vat¬ski sabor dvotre?inskom ve?inom glasova svih zastupnika.
Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu ve?inom glasova ukupnog broja bira?a u državi.
Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora.
Odredbe ovoga ?lanka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske.”
___________________________________________________________________________

Referendum se provodi sukladno zakonu o referendumu koji utvr?uje da je za uspjeh referenduma potrebi izlazak VE?INE od upisanih a da je odluka donijeta ako je podržana od ve?ine IZAŠLIH na referendum. Ova odredba vrijedi za sve referendume OSIM ZA DRŽAVNI REFERNDUM na kojemu se odlu?uje o pristupanju Hrvatske u saveze s drugim državama gdje Ustav traži da se donošenje odluke traži VE?INA OD UPISANIH.
Ovo konkretno zna?i da bi se kod izlazka na referendum 65% upisanih bira?a, ZA pristupanje Hrvatskoj trebalo izjasniti oko 76% onij koji su glasali a takovu potporu ulasku Hrvatske u EU gra?ani nisu iskazali još ni u jednoj anketi.
Zbog toga mnogi analiti?ari i politi?ari smatraju da bi trebalo izvršiti promjenu citiranog ?anka Ustava na na?in da je za „uspjeh“ referenduma potreban natpolovi?an izlazak a ZA donošenje odluke, natpolovi?na ve?ina onih koji su pristupili referendumu.
Postoji još jedan problem zakona o referendumu.
Odre?uju?i tko ima pravo glasa na dražvnom referendumu, zakon je propisao to pravo hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište i prebivaju u Hrvatskoj najmanje godinu dana prije održavanja referenduma.?lanka 5. glasi:
___________________________________________________________________________
“»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski držav¬ljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvat¬skoj najma¬nje godinu dana bez prekida do dana održava¬nja referenduma.
Bira?i iz stavka 1. ovoga ?lanka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održava¬nja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na na?in da se izjaš¬njavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi na?in odre?en zakonom.”
__________________________________________________________________________
Ovom odredmom zakona pozabavio se i Ustavni sud Republike Hrvatske i donio ODLUKU o ukidanju te odredbe. Evo odluke:
________________________________________________________________________
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klari?, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonji?, Jasna Omejec, Željko Poto?njak, Emilija Raji?, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Vice Vukojevi?, odlu?uju?i u postupku za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 5. lipnja 2007. godine, donio je
ODLUKU
I. Pokre?e se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom ?lanka 6. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 92/01.) te se ukida u dijelu koji glasi: »koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma«.
II. Ova odluka objavit ?e se u »Narodnim novinama«.
___________________________________________________________________________
Kako je Ustavni sud obrazložio ovu odluku?

___________________________________________________________________________
1. Na temelju ovlaštenja propisanog ?lankom 38. stavkom 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pro?iš?eni tekst) Ustavni sud sam je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom ?lanka 6. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 92/01., u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu) u dijelu koji glasi:
»koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma«.
?lankom 6. stavkom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu, koji glasi:
»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.«
izmijenjen je ?lanak 5. stavak 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 33/96., u daljnjem tekstu: Zakon o referendumu) koji je glasio:
»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati bira?i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kao i bira?i koji imaju prebivalište u inozemstvu ili se tamo zateknu za vrijeme državnog referenduma.«
2. Navedenom izmjenom ?lanka 5. Zakona o referendumu ograni?eno je pravo sudjelovanja na državnom referendumu hrvatskih državljana tako da je to pravo dano samo hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su tog prava lišeni hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, tom izmjenom pravo sudjelovanja na državnom referendumu nije dano ni svim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ve? je uz to, za sudjelovanje na državnom referendumu, propisan dodatni uvjet da državljani Republike Hrvatske moraju i prebivati u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.
Takvim ograni?enjem prava sudjelovanja hrvatskih državljana na državnom referendumu prekršene su odredbe ?lanka 1. stavka 2. i stavka 3. u svezi s ?lankom 45. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), kao i odredba ?lanka 14. stavka 2. Ustava.
Navedene odredbe Ustava glase:
?lanak 1. stavak 2. i stavak 3.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem.
?lanak 14. stavak 2.
Svi su pred zakonom jednaki.
?lanak 45. stavak 1.
Hrvatski državljani imaju op?e i jednako bira?ko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Bira?ko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
3. ?lankom 1. stavkom 2. Ustava utvr?eno je da vlast pripada svim hrvatskim državljanima jer se ni neposredno ni posredno ne ?ini razlika izme?u hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
U ?lanku 1. stavku 3. Ustava propisuje se da narod, koji je prethodno odre?en kao zajednica slobodnih i ravnopravnih državljana (svih), ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem. Pritom valja istaknuti da je jedini ustavni oblik neposrednog odlu?ivanja referendum. Prema tome, slijedi zaklju?ak da Ustav izjedna?uje, kad je rije? o ostvarivanju prava na izbor predstavnika (zastupnika u Hrvatski sabor i predsjednika Republike), uvjete za stjecanje i korištenje bira?kog prava s uvjetima za stjecanje prava sudjelovanja na državnom referendumu.
?lanak 45. stavak 1. Ustava daje bira?ko pravo hrvatskim državljanima bez obzira imaju li prebivalište u Republici Hrvatskoj ili nemaju, što je prihva?eno i razra?eno u ?lanku 8. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 109/00. i 53/03.) koji glasi:
»Bira?i koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na zastupljenost u Saboru i biraju zastupnike prema odredbama ovog Zakona.«
Sukladno naprijed navedenom, i Zakon o referendumu morao bi, da ne bi bio u nesuglasnosti s Ustavom, davati pravo na sudjelovanje na državnom referendumu svim hrvatskim državljanima bez obzira gdje imaju prebivalište. Jedino bi se odredbama Ustava pravo na sudjelovanje na referendumu moglo ograni?iti tako da Ustav propiše da to pravo imaju samo hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Budu?i da Ustav nema takve odredbe, to ograni?enje prava sudjelovanja na državnom referendumu samo na hrvatske državljane koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma, nije u suglasnosti s ?lankom 1. stavcima 2. i 3. u svezi s ?lankom 45. stavkom 1. Ustava.
4. Odredba ?lanka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu kojom se ograni?ava pravo sudjelovanja hrvatskih državljana na državnom referendumu tako da to pravo imaju samo oni hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma nije u suglasnosti ni s ?lankom 14. stavkom 2. Ustava, i to višestruko.
Ponajprije ona ?ini nejednakim pred zakonom hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj s hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. No ona je neustavna i zbog toga što ?ini nejednakim dvije kategorije hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. To stoga što pravo sudjelovanja na državnom referendumu daje samo onim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj koji u njoj prebivaju najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.
5. Zbog navedenih razloga, Ustavni sud je, na temelju ?lanka 55. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ukinuo ?lanak 6. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu u dijelu koji glasi:
»koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma«.
________________________________________________________________________
Rezime: pravo donošenja odluke o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju donositi ?e SVI DRŽAVLJANI RH, sa i bez prebivališta u Hrvatskoj ( takozvana „dijaspora“) i to ve?inom od broja upisanih u popise s pravom glasa. A „popisi s pravom galasa“ su popisi bira?a!
I tu nastupa problem za HDZ i Sanadera.

Svjesni ?injenice da u popisima bira?a , kako onih „ s mjestom prebivališta u Hrvatskoj“ tako i u onima „bez prebivališta u Hrvastkoj“ ima oko 550 000 „mrtvih duša“ , opravdano se boje da ?e samo uz ogromne napore posti?i odaziv na referendum 50% plus jedan a da je dobijanje potpore ili glasa „ZA“ 50% plus jedan od UPISANIH s pravom glasa gotovo nemogu?a misija, pripremaju USTAVNE PROMJENE. A za to im treba 101 glas u Saboru!
Dakle, moraju posti?i dogovor s oporbom. A u tim pregovorima oporba mi mogla postaviti zahtjeve za još neke promjene Ustava. A možda i izbornog zakonodavstva!?

Tako bi se moglo desiti da netko zatraži ukidanje posebne izborne jedinice za dijasporu i njihovo zastupljenost u Saboru. Ako SDP i Milanovi? ostanu dosljedni taj bi zahtjev trebali svakako iznjeti kao uvjet potpori ustavnim promjenama. I, naravno obnoviti svoj prijedlog s kraja prošlog mandata o nezastarijevanju kaznenih dijela pretvorbeno-privatizacijskog kriminala odnosno ratnog profiterstva.
A može se o?ekivati da ?e HNS zatražiti uvo?enje nove mjere „pozitivne diskriminacije“ nacinalnih manjina i za njih zatražiti dvostruko pravo glasa na parlamentarnim izborima.To bi zna?ilo da pripadnici nacionalnih manjina zadrže pravo na izbor „svojih“ zastupnika u posebnoj izbornoj jednici ali i da imaju pravi glasa za liste politi?kih stranaka.
To je naime na Saboru stranke u travnju prošle godine kao program liberalnih demokrata iznjela Vesna Pusi? (predsjednik ?a?i? se o tome nije o?itovao jer on nije podnosio prijedog strana?kog programa?)

Ima li HDZ pripremeljen protuprijedlog? U kuluarima se moglo na?uti da ?e u tom slu?aju HDZ tražiti ukidanje neposrednog izbora predsjednika države kojega bi ubudu?e birao Sabor uz opravdanje da zbog smanjenih ovlasti njemu ne treba izvorni (izborni) legitimitet.

Komentari

Svakako da sam procitao

Svakako da sam procitao cijeli clanak i vrlo mi je jasno da su iza tih optuzbi stajali Sanader & Co. Meni na zalost nije odgovaralo nesto takvo za cuti jer sam nekada davno i sam polagao nade i vjerovao u HNS i Cacica. No cinjenica je da se Cacic jako obogatio dok je bio Ministar obnove i javnih radova.

Osim toga Vi laicki tvrdite sto je cisti apsurd da ta njegova pozicija nije pogodavala njegovom daljnjem naglom bogacenju bez obzira sto je svoje udjele prenio na odvjetnicka drustva u to vrijeme, sto zakonski stoji, ali realnost je nesto sasvim drugacija.

Bogatih ljudi se ja svakako ne bojim jer se trenutno nalazim u drzavi u kojoj zivi najvise bogatasa na svijetu :)

Cacic se je u potpunosti izblamirao takodjer i s njegovim ostalim politickim biserima.

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

A šta ja mogu na to reći.

A šta ja mogu na to reći. Moje je mišljnje, da ste i vi žrtva poznatih sve-uništavajućih politika i njihovih ovakvih utjecajnih zavisnih medija.
Ali vrlo brzo će to sve doći na vidjelo. Nije svako zlo za zlo, uvijek ima nešto i dobra. A u ovoj neminovnoj krizi, kao posljedici takve politike, bit će više dobra. Očito nama (više vama) treba jedno dobro otrežnjenje.

Tko je glasao

Ap, Ja sam mu htel nekaj

Ap,

Ja sam mu htel nekaj slično odgovorit, no nebi bilo tak kulturno.

Tko je glasao

Da, velik je problem za HDZ,

Da, velik je problem za HDZ, a i za cijeli Sabor (ipak ste vi samoproglašeni 'savez za europu' zar ne?) postojeći Ustav, osobito navedeni dijelovi o pristupu RH državnopravnim svezama s drugim. Međutim, u tom članku piše i ovo:
Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.
Jeli netko spriječio pristupanje 'zapadnom balkanu'?
Tko je potegnuo pitanje protuustavnoga SSP-a potpisanoga u Zagrebu 2001.?
Tko je od visokih dužnosnika napomenuo da bi po Ustavu, ipak (što god tko o tome govorio), trebalo raspisati referendum za ulazak u NATO jer se prenosi suverenitet zapovijedanja vojskom na drugu osobu(e) tj. NATO savez?
Nitko ništa. Sve se šutke, polako radi narodu iza leđa bez javnih rasprava kamoli referenduma.
Predmnijevam da će vladajuća elita smisliti način kako opstuirati (izmijeniti) Ustav kada se bude odlučivalo o ulasku u EU, jer im statistika (ona jedina mjerodavna, a ne njihove tobožnje ankete) ne ide u prilog:
http://www.poslovni.hr/29447.aspx
Bez brige, nije narod glup kakvim se u prvi mah čini i strpljenje ima svojih granica.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Molim, ako je moguće,

Molim, ako je moguće, pravopisni ispravak naslova. Počeo sam čitati dnevnik ali mi je cijelo vrijeme u glavi zvonio nepismeni naslov, stoga se nisam uspio koncentrirati na sam sadržaj za kojeg vjerujem da je kvalitetan. Naravno da sadržaj treba biti ispred forme, ali ako je forma nula nema tako dobrog sadržaja da se opći dojam ne zadrži na čvrstoj jedinici.

Tko je glasao

hdz == ponovno konzultiram

hdz == ponovno konzultiram Babić-Finka-Moguš == promijeniti,-im, promijenjen. I ????

Tko je glasao

malo si na vi s pravopisom

malo si na vi s pravopisom ali to nije značajno, jer inače kad se piše važno je što je napisano. Pravilno je promjena jer se automatski ije u izvedenici ne ponavlja. Slijčna stva je griješiti i greška ili po novogovoru grješka (nije griješka).

No neka te to ne uzbuđuje.

Meni su najsmješniji oni koji ne razlikuju č i ć, imaju takav problem da ga za cijelog života ne mogu naučiti.

Tko je glasao
Tko je glasao

Prije ili kasnije je to

Prije ili kasnije je to moralo doći na red, ali je problem malo i složeniji.

- najprije postoji problem cca 550.000 Hrvata u BiH (većina u XI izbornoj jedinici). Mada se radi o građanima BiH koji imaju dvojno državljanstvo (i hrvatsko i BiH ), toliki broj dovodi u probleme korektnost održavanja referenduma, jer bi broj bio cca 4,200.000 građana Hrvatske (odnosno 3,600.000 i 550.000 u BiH). Tako imamo problem što cca 15 % glasačkog tijela koje živi izvan Hrvatske a odlučuje o životnim pitanjima onih koji žive u Hrvatskoj. Tu izbornu jedinicu svakako treba ukinuti (to sam spominjao kao potrebu reorganiziranja Hrvatske u Drugu Republiku zasnovanu na građanskoj a ne nacionalnoj koncepciji. Ne treba se toga bojati skoro sve zemlje u Europi djeluju na tom konceptu, pa čak i Belgija i Švicarska koji su sastavljeni od više naroda).

- Argumnentacija takvoj reorganizaciji Hrvatske se zasniva na činjenicama da BiH Hrvati po definiciji nisu dijaspora, jer su oni tamo autohtono stanovništvo (prije bi veliki dio Hrvata u Hrvatskoj bili ijaspora onih iz BiH). Danas u Europi imamo slične prilike kao recimo Nijemci (kojih ima i u Austriji, i u Švicarskoj i Francuskoj), ili pak Francuza (kojih ima u Belgiji i u Italiji), ili Talijana (kojih ima u Francuskoj Korzika). Svi oni su tamo autohtnono stanovništvo, ali nikome ne pada na pamet ih uključivati u domeće izborno tijelo jer iskrivljava dimenzije (od Hitlerovog priključivanja Austrije Alzasa, Lorene, Sudeta i Danziga to više nikome ne pada na pamet.

- Mada su po definiciji dijaspora svi oni koji su se iselili u strane zemlje (Francuzi u Quebecu, Talijani i Hrvati u USA ili Australiju itd), već sljedeće generacije emigranata su postali građani tih zemalja. Njihovi interesi i očekivanja su tamo, a ne u Hrvatskoj - njih se čak niti ne može nagovoriti da sudjeluju na domovinskim izborima bez obzira na dvojnost državljanstva ako ga imaju (iako imaju pravo pitanje je da li su ga konsumirali)

- Skviki i gastarbajteri iseljeni privremeno se ne ubrajaju u problem jer su već na unutarnjim izbornim listama i stalno se tako vode.

- Naše upisano biračko tijelo je danas oko 4,500.000 (u Hrvatskoj i dijaspori) pak imamo oko 300.000 prekobrojnih, tj. dvostruko upisanih na izbornim listama u "dijaspori" i domovini (što je kršenje zakona i ustava bez obzira na odluke Ustavnog suda), pa dvostruko upisane treba eliminirati jer su civilazicjka sramota (jednostavno ih nije više tolerirati da na dan referenduma se u kolonama autobusa i automobila prebaciju preko granica). S takvima tzv. "dijaspora raspolaže s oko 25 % glasova, što je tek neprihvatljivo (jer imaju posve drugačije uvjete i interese, a vjerojatno ih na referendum ne bi se moglo ni natjerati.

Drago mi je da je ovo konačno došlo na red, ali je sada pitanje zrelosti političkih ljudi u Hrvatskoj (i pozicije i opozicije) da se završi ovo vrijeme (koje je proizvelo puno toga abnormalnog), i da konačno stupimo u građansko društvo! Toga se ne treba bojati!

Tko je glasao

Frederik==u cijelosti se s

Frederik==u cijelosti se s tobom slažem ali...

"Drago mi je da je ovo konačno došlo na red, ali je sada pitanje zrelosti političkih ljudi u Hrvatskoj (i pozicije i opozicije) da se završi ovo vrijeme (koje je proizvelo puno toga abnormalnog), i da konačno stupimo u građansko društvo! Toga se ne treba bojati!"

Ovu temu na dnevni red nitko do sada nije postavio.
Ni pozicija ni opozicija. Jedino ako smatraš da je ovaj moj dnevnik "postavljanje ove teme na dnevni red".
I upravo stoga što se te rasprave ne bojim , ja napisah ovo.

Tko je glasao

Nisam mislio na formalno

Nisam mislio na formalno postavljanje na dnevni redi, ali je taj problem donijelo vrijeme da dnevni red jer se ovako dalje više ne može. Dosadašnji način rada instutucija države temeljen na lažnoj "volji naroda" je generirao krizu po sebi - a rezultati su bili kontraproduktivni i za Hrvate u dijaspori i un domovini. Jer laži uvijek koštaju - a bilo bi interesantno znati koliko je milijuna kunića otišlo u održavanje ovakvog stanja, u kojem je "dijaspora" održavana radi unutarnje borbe za vlast (milijuni koji su otišli na crkvu uoči izbora, milijuni koji su otišli na "potplaćivanje" glasača u dijaspori da se motiviraju na dvostruko glasovanje, milijuni koji su otišli na izbornu tehniku u dijaspori (u što ne treba računati pomoći našim ljudima tamo jer to treba ostati dokle god Hrvati u BiH budu ugroženi - ali transparentna pomoć jer ima sigurno i netransparentne)

Naš nacionalni interes nije ih sve Hrvate iz BiH preseliti ovamo u Hrvatsku (ma koliko imali demografski pad) nego zadržati tamo gdje pripadaju.

Dakkako, ovaj problem donosi na dnevni red i kriza, u kojoj se treba mjeriti i vagati svaka kuna.

A problem Referenduma se već odavna omentira u kuloarima i pitanje je bilo trenutka kad će i javno doći na red.

I još nešto! Radi važnosti lokalnih izbora, koji su test za politički raspored u Hrvatskoj, mislim da formalno neće biti dana inicijativa do lokalnih izbora (jer bi prema mojim spoznajama tzv. "dijaspora" u nekim kontaktnim prostorima opet trebala odigrati ključnu ulogu). Zato očekujem da bi izbor Predsjednika morao ostati po starome (jer vrijeme ističe).

Očekujem da će pragmatični Sanader žrtvovati dobar dio svoje stranke radi barem jednog vlasitog pozitivnog rezultata (a to je ulaz u EU). To treba znati. Mada Sanadera nimalo ne uživa moje simpatije, ovdje sam ga radi pragmatičnih razloga spreman podržati - i vjerujem dosta naših ljudi.

No dijasporu definitivno treba otkačiti kao što ju je otkačio de Gaulle u Francuskoj i stvorio temelje Francuske kao građanske države.

Tko je glasao

"No dijasporu definitivno

"No dijasporu definitivno treba otkačiti kao što ju je otkačio de Gaulle u Francuskoj i stvorio temelje Francuske kao građanske države."

@frederik, to je prvi korak u uvođenju reda u izboru saborskih zastupnika.

Sijedeći bi bio donošenje zakona o nezastarijevanje privatizacijsko-pretvorbene pljačke, te neminovno izglasavanje zakona o lustraciji a kojim zakonom treba obuhvatitii sve one koji su sudjelovali u poslijeratnom profiterstvu i pljački obiteljskog srebra za vrijeme Domovinskog rata.

Time bi se broj saborskih zastupnika decimirao, a osim toga, svim bivšim državnim dužnosnicima, ministrima, saborskim zastupnicima i inim držačima lopovskih i dugoprstaških lojtri, koji bi dospjeli pod točkove lustracijskog zakona treba automatski osim stečenog, oduzeti i povlaštene mirovime, što bi enormno poboljšalo životni standard ispravnim građankama i građanima Hrvatske.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

No dijasporu definitivno

No dijasporu definitivno treba otkačiti kao što ju je otkačio de Gaulle u Francuskoj i stvorio temelje Francuske kao građanske države.
Bio sam u to vrijeme u Francuskoj. Zidovi zgrada bili su išarani natpisima "OAS".

Tko je glasao

Mi imamo sreću da tako

Mi imamo sreću da tako zaoštrena situacija nije i neće biti kod nas.

Nitko ne razmišlja o tim ljudima koje političari i popovi guraju na nešto i sami znaju da nije u redu i da se srame pred nama i sami pred sobom. Ja sam odgajan i odrastao s tim ljudima i 90 posto njih su normalni i moralni ljudi, ali ih zaluđuju s idejama da su upravo oni obranili Hrvatski (što nije istina) i da se još trebaju truditi sada da Hrvatsku obrane od Hrvata u Hrvatskoj (a to je tragična misija kojoj ističe rok trajanja i među Hrvatima iz BiH).

Kriza će pomesti i mnoge tajkune koji su se stvarali u takvom ozračju laži i podvala. Jer su samo neki profiitirali iz te shizoidne situacije, ali velika većina nije. Hrvati u BiH su autohtoni narod i mi im moramo pomagati i učvršćivati njihovu poziciju u BiH da postanu ponosni građani svoje domovine i poštovani državljani Hrvatske, a ne da ih se ovakvim prizemnim i podzemnim političkim igrama (glede izbora, mostova i luka) uvlači u muteže koji ih i doma i u Hrvatskoj čini nevjerodostojnima.

Mislim da će mnoge ovakvo moje razmišljanje iznenaditi, ali ja znam iz prve ruke što govorim - masovno su uvučeni u podvale iz kojih su samo neki profitirali a oni popili sramotu. Tim ljudima je ukraden ponos, i za to treba platiti odgovarajuću cijenu.

Tko je glasao

da, zanimljivo razdoblje

da, zanimljivo razdoblje slijedi u kojem (možda) oporba uspije izravnati nedostatke od protekle godine

no pitanje je i timinga, kada će to vladajući staviti na stol? prije ili poslije lokalnih izbora?

mislim da bi predsjednik države morao biti izabran na izborima (ili ako se to ukida, onda bi se premijer morao birati direktno)

Tko je glasao

@mrak, HDZ i sateliti

@mrak, HDZ i sateliti dobivaju i slijedeće saborske izbore pa će tako imati i premijera i izabrati si saborskom većinom i predsjednika.
To je poanta priče.

Tko je glasao

Sory @jelenska jer odustajem

Sory @jelenska jer odustajem od principa da ne komentiram tvoje dnevnike i komentare, ali mislim da će slijedeći parlamentarni izbori počistiti HDZ-ovesatelite HSSi HSLS, a Đapić je i onako prošlost.

Bude li, a mislim da će najkasnije za godinu dana MORATI profunkcionirati Državno odvjetništvo i USKOK Sanader bi trebao završiti u Remetincu, a s njim i cca. 30-tak posto članova njegovog lopovskoh HDZ-a.

Glavni preduslov je poraz HDZ-a na lokalnim izborima i "pobuna" lokalnih vlasti protiv centralizma u metropoli. Ostalo je već sve viđeno u zemljama koje su se riješili svojih tranzicijskih lopuža.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Riječi Ti se pozlatile

Riječi Ti se pozlatile @kukljica!

Tko je glasao

Plan zaista izgleda lijep

Plan zaista izgleda lijep ali je neizvediv - nema više goriva.

Tko je glasao

@frederik, ako pod gorivom

@frederik, ako pod gorivom misliš mulce i telad koji vode takozvanu oporbu i sindikate, onda si doistau pravu, tu nema ni goriva, ni pogona za napredak, ali nesmijemo zaboraviti da se iz dana u dan pojačava pritisak u socijalnom loncu nepravde.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mislio sam više ovo drugo

Mislio sam više ovo drugo mada je povezano - naime ono prvo nije besplatno - to je HDZ jebeno morao plaćati na razne načine pa i pod cijenu prelaska granice zakona (Brodosplit isl). A kad ponestane solada (nema više besplatnih šoldi Skviki) nema ni za razna podmićivanja "naših" i "njihovih", a svi su se naučili da nema idealizma - da sve ima svoju cijenu i da ništa ne treba raditi bespatno. Živi dokaz je Hrelja.

Tko je glasao

"Živi dokaz je

"Živi dokaz je Hrelja."

Točno Frederik, a jezivo je to što je on kobajage zastupnik gotovo jedne trećine birača u trećoj životnoj dobi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Frederik, Nema goriva, ali

Frederik,
Nema goriva, ali ima šoldi.

Tko je glasao

mrak== postavio si ključno

mrak== postavio si ključno pitanje: KADA?
Ako doista misle pregovore završiti do kraja ove godine, zbog procedure promjene ustva ( tri koraka) prijedlog bi se trebao na dnevnom redu naći najkasnije do ožujka. Ali... lokalni izbori su VEOMA važni i jednima i drugima.
Sanader ovu temu PRIJE izbora neće otvarati.
Milanović očekuje odlične rezultate ( računa na sinergiju s HNS-om) i potom planira (prema kuluarima) zatražiti izvanredne parlamentarne izbore. Prije predsjedničkih.
Zbog toga procjenjujem da i on ovu temu čuva za vrijeme NAKON lokalnih izbora.

Tko je glasao

uz svu simpatiju koju gajim

uz svu simpatiju koju gajim prema SDPu, ne vidim kako SDP u ovome času može dobro proći na lokalnim izborima

Tko je glasao

mrak== i ja ti u zadnje

mrak== i ja ti u zadnje vrijeme sve slabije vidim.
No, čuo sam za , čak što više i vidio"računicu" koja dovodi do pobjede na lokalnim izborima.Rukopis autora mi je veoma poznat. No, zbog javno datog obečanaja da o njima i njemu ništa ne govorim ali i zbog toga što sam dio toga saznao u razgovorima " u četiri oka" i s drugima partnerom a čije fonograme nikada nisam javno iznosio, dozvoli mi da ostanem na onom " u kuluarima se prića..." I točka.

Tko je glasao

Imam sam jedno jedino

Imam sam jedno jedino pitanje @dresler:
JE LI STVARNO TOČNO DA SE PRIPREMA USTAV PO KOJEM ĆE SABOR BIRATI PREDSJEDNIKA DRŽAVE? - između ostalih novotarija.
- ili je to samo "urbana legenda" kako bi rekao prijatelj Zoran?

Čuo sam za tu mogućnost takve izmjene Ustava prije više od mjesec dana i nisam mogao povjerovati u to.

Ne želim dalje iznositi svoje mišljenje o tome jer će me sigurno "pribiti na križ" a @mrak onda staviti veto na dnevnik.

Tko je glasao

Jelenska== Ja čuo i

Jelenska== Ja čuo i napisao. I da to nisam čuo od onih koji "puno znaju" sigurno bi se suzdržao. To povezujem s ponašanjem HDZ-a i Sanadera u javnim nastupima o predsjedničkim izborima. Ali...i to može biti "puštanje zmajeva" kao preventiva od zahtjeva oporbe.

Tko je glasao

@dresler, ja sam to također

@dresler, ja sam to također čuo od onog koji "je unutra" ali jednostavno sam to "zanemario" makar je osoba koja mi to reče izuzetno ozbiljna i profesionalna.
Dobro, očito je da nas očekuje čuda i čudesa toga o.g.
Hvala za odgovor!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci