Tagovi

Promjena Ustava (!?)

Referendum, lista za dijasporu, pretvorbeno-privatizacijski kriminal, dvostruko pravo glasa nacionalnih manjina, na?in izbora predsjednika države ... sve ove pa i neke druge teme mogle bi se otvoriti zbog ulaska Hrvatske u EU.

Unato? slovenskoj blokadi pristupnih pregovora Hrvatske za pristupanje u ?lanstvu Europske unije, svi hrvatski politi?ari, osim Vesne Pusi? ponavljaju da ?e Hrvatska pregovore uspješno završiti do kraja 2009.
No, završetak pregovora ne zna?i i pristupanje u EU. Slijedi dosta dugotrajan posao pripreme pristupnog ugovora koji se potom šalje na ratifikaciju u sve ?lanice EU. I tek nakon što SVE zemlje-?lanice EU potvrde pristupni ugovor donosi se odluka o prijemu Hrvatske u EU.

Ali, prije potpisa pristupnog ugovora, Hrvatska ?e morati odraditi još jedan „mali“ posao: Sabor ?e dvotre?inskom ve?inom morati raspistai DRŽAVNI REFERENDUM o pristupanju Europskoj uniji. Ta obaveza proizlazi iz ?lanka 141. Ustava koji kaže:
_______________________________________________________________________
“Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna tre?ina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Repub¬like Hrvatske.
Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.
O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlu?uje Hr¬vat¬ski sabor dvotre?inskom ve?inom glasova svih zastupnika.
Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu ve?inom glasova ukupnog broja bira?a u državi.
Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora.
Odredbe ovoga ?lanka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske.”
___________________________________________________________________________

Referendum se provodi sukladno zakonu o referendumu koji utvr?uje da je za uspjeh referenduma potrebi izlazak VE?INE od upisanih a da je odluka donijeta ako je podržana od ve?ine IZAŠLIH na referendum. Ova odredba vrijedi za sve referendume OSIM ZA DRŽAVNI REFERNDUM na kojemu se odlu?uje o pristupanju Hrvatske u saveze s drugim državama gdje Ustav traži da se donošenje odluke traži VE?INA OD UPISANIH.
Ovo konkretno zna?i da bi se kod izlazka na referendum 65% upisanih bira?a, ZA pristupanje Hrvatskoj trebalo izjasniti oko 76% onij koji su glasali a takovu potporu ulasku Hrvatske u EU gra?ani nisu iskazali još ni u jednoj anketi.
Zbog toga mnogi analiti?ari i politi?ari smatraju da bi trebalo izvršiti promjenu citiranog ?anka Ustava na na?in da je za „uspjeh“ referenduma potreban natpolovi?an izlazak a ZA donošenje odluke, natpolovi?na ve?ina onih koji su pristupili referendumu.
Postoji još jedan problem zakona o referendumu.
Odre?uju?i tko ima pravo glasa na dražvnom referendumu, zakon je propisao to pravo hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište i prebivaju u Hrvatskoj najmanje godinu dana prije održavanja referenduma.?lanka 5. glasi:
___________________________________________________________________________
“»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski držav¬ljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvat¬skoj najma¬nje godinu dana bez prekida do dana održava¬nja referenduma.
Bira?i iz stavka 1. ovoga ?lanka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održava¬nja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na na?in da se izjaš¬njavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi na?in odre?en zakonom.”
__________________________________________________________________________
Ovom odredmom zakona pozabavio se i Ustavni sud Republike Hrvatske i donio ODLUKU o ukidanju te odredbe. Evo odluke:
________________________________________________________________________
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klari?, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonji?, Jasna Omejec, Željko Poto?njak, Emilija Raji?, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Vice Vukojevi?, odlu?uju?i u postupku za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 5. lipnja 2007. godine, donio je
ODLUKU
I. Pokre?e se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom ?lanka 6. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 92/01.) te se ukida u dijelu koji glasi: »koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma«.
II. Ova odluka objavit ?e se u »Narodnim novinama«.
___________________________________________________________________________
Kako je Ustavni sud obrazložio ovu odluku?

___________________________________________________________________________
1. Na temelju ovlaštenja propisanog ?lankom 38. stavkom 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pro?iš?eni tekst) Ustavni sud sam je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom ?lanka 6. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 92/01., u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu) u dijelu koji glasi:
»koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma«.
?lankom 6. stavkom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu, koji glasi:
»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.«
izmijenjen je ?lanak 5. stavak 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 33/96., u daljnjem tekstu: Zakon o referendumu) koji je glasio:
»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati bira?i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kao i bira?i koji imaju prebivalište u inozemstvu ili se tamo zateknu za vrijeme državnog referenduma.«
2. Navedenom izmjenom ?lanka 5. Zakona o referendumu ograni?eno je pravo sudjelovanja na državnom referendumu hrvatskih državljana tako da je to pravo dano samo hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su tog prava lišeni hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, tom izmjenom pravo sudjelovanja na državnom referendumu nije dano ni svim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ve? je uz to, za sudjelovanje na državnom referendumu, propisan dodatni uvjet da državljani Republike Hrvatske moraju i prebivati u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.
Takvim ograni?enjem prava sudjelovanja hrvatskih državljana na državnom referendumu prekršene su odredbe ?lanka 1. stavka 2. i stavka 3. u svezi s ?lankom 45. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), kao i odredba ?lanka 14. stavka 2. Ustava.
Navedene odredbe Ustava glase:
?lanak 1. stavak 2. i stavak 3.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem.
?lanak 14. stavak 2.
Svi su pred zakonom jednaki.
?lanak 45. stavak 1.
Hrvatski državljani imaju op?e i jednako bira?ko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Bira?ko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
3. ?lankom 1. stavkom 2. Ustava utvr?eno je da vlast pripada svim hrvatskim državljanima jer se ni neposredno ni posredno ne ?ini razlika izme?u hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
U ?lanku 1. stavku 3. Ustava propisuje se da narod, koji je prethodno odre?en kao zajednica slobodnih i ravnopravnih državljana (svih), ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem. Pritom valja istaknuti da je jedini ustavni oblik neposrednog odlu?ivanja referendum. Prema tome, slijedi zaklju?ak da Ustav izjedna?uje, kad je rije? o ostvarivanju prava na izbor predstavnika (zastupnika u Hrvatski sabor i predsjednika Republike), uvjete za stjecanje i korištenje bira?kog prava s uvjetima za stjecanje prava sudjelovanja na državnom referendumu.
?lanak 45. stavak 1. Ustava daje bira?ko pravo hrvatskim državljanima bez obzira imaju li prebivalište u Republici Hrvatskoj ili nemaju, što je prihva?eno i razra?eno u ?lanku 8. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 109/00. i 53/03.) koji glasi:
»Bira?i koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na zastupljenost u Saboru i biraju zastupnike prema odredbama ovog Zakona.«
Sukladno naprijed navedenom, i Zakon o referendumu morao bi, da ne bi bio u nesuglasnosti s Ustavom, davati pravo na sudjelovanje na državnom referendumu svim hrvatskim državljanima bez obzira gdje imaju prebivalište. Jedino bi se odredbama Ustava pravo na sudjelovanje na referendumu moglo ograni?iti tako da Ustav propiše da to pravo imaju samo hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Budu?i da Ustav nema takve odredbe, to ograni?enje prava sudjelovanja na državnom referendumu samo na hrvatske državljane koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma, nije u suglasnosti s ?lankom 1. stavcima 2. i 3. u svezi s ?lankom 45. stavkom 1. Ustava.
4. Odredba ?lanka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu kojom se ograni?ava pravo sudjelovanja hrvatskih državljana na državnom referendumu tako da to pravo imaju samo oni hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma nije u suglasnosti ni s ?lankom 14. stavkom 2. Ustava, i to višestruko.
Ponajprije ona ?ini nejednakim pred zakonom hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj s hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. No ona je neustavna i zbog toga što ?ini nejednakim dvije kategorije hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. To stoga što pravo sudjelovanja na državnom referendumu daje samo onim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj koji u njoj prebivaju najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.
5. Zbog navedenih razloga, Ustavni sud je, na temelju ?lanka 55. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ukinuo ?lanak 6. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu u dijelu koji glasi:
»koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma«.
________________________________________________________________________
Rezime: pravo donošenja odluke o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju donositi ?e SVI DRŽAVLJANI RH, sa i bez prebivališta u Hrvatskoj ( takozvana „dijaspora“) i to ve?inom od broja upisanih u popise s pravom glasa. A „popisi s pravom galasa“ su popisi bira?a!
I tu nastupa problem za HDZ i Sanadera.

Svjesni ?injenice da u popisima bira?a , kako onih „ s mjestom prebivališta u Hrvatskoj“ tako i u onima „bez prebivališta u Hrvastkoj“ ima oko 550 000 „mrtvih duša“ , opravdano se boje da ?e samo uz ogromne napore posti?i odaziv na referendum 50% plus jedan a da je dobijanje potpore ili glasa „ZA“ 50% plus jedan od UPISANIH s pravom glasa gotovo nemogu?a misija, pripremaju USTAVNE PROMJENE. A za to im treba 101 glas u Saboru!
Dakle, moraju posti?i dogovor s oporbom. A u tim pregovorima oporba mi mogla postaviti zahtjeve za još neke promjene Ustava. A možda i izbornog zakonodavstva!?

Tako bi se moglo desiti da netko zatraži ukidanje posebne izborne jedinice za dijasporu i njihovo zastupljenost u Saboru. Ako SDP i Milanovi? ostanu dosljedni taj bi zahtjev trebali svakako iznjeti kao uvjet potpori ustavnim promjenama. I, naravno obnoviti svoj prijedlog s kraja prošlog mandata o nezastarijevanju kaznenih dijela pretvorbeno-privatizacijskog kriminala odnosno ratnog profiterstva.
A može se o?ekivati da ?e HNS zatražiti uvo?enje nove mjere „pozitivne diskriminacije“ nacinalnih manjina i za njih zatražiti dvostruko pravo glasa na parlamentarnim izborima.To bi zna?ilo da pripadnici nacionalnih manjina zadrže pravo na izbor „svojih“ zastupnika u posebnoj izbornoj jednici ali i da imaju pravi glasa za liste politi?kih stranaka.
To je naime na Saboru stranke u travnju prošle godine kao program liberalnih demokrata iznjela Vesna Pusi? (predsjednik ?a?i? se o tome nije o?itovao jer on nije podnosio prijedog strana?kog programa?)

Ima li HDZ pripremeljen protuprijedlog? U kuluarima se moglo na?uti da ?e u tom slu?aju HDZ tražiti ukidanje neposrednog izbora predsjednika države kojega bi ubudu?e birao Sabor uz opravdanje da zbog smanjenih ovlasti njemu ne treba izvorni (izborni) legitimitet.

Komentari

nvuljanic Kako na DRŽAVNOM

nvuljanic
Kako na DRŽAVNOM referendumu sudjeluju svi državljani (dakle svi kojima su razne vlasti dodijelile državljanstvo, porijeklom, vjerom, zaslugama ili jednostavnom činjenicom da imaju korjene u ovoj ili susjednoj južnoj zemlji), odnosno sve osobe koje imaju domovnicu, brojke jasno upućuju na potrebu promjene ustava prije takvog referenduma. Naravno, pod pretpostavkom da prođemo kroz sito "pomorskog naroda Slovenskog". Dakle, kako danas stoje stvari, a pod pretpostavkom da na referendum iziđe 65% državljana RH (što je ogroman postotak, ako se popisu pridodaju postojeći i nepostojeći državljani bez prebivališta u Hrvatskoj), ZA bi trebalo biti 1 365 001 glasač, a to je, za analitičare i sve druge normalne rezultat koji se može ostvariti samo uz svesrdnu pomoć velečasnog Sudca. Dakle, treba državni referendum proglasiti jednakim običnom referendumu. Za to treba mijenjati Ustav. Za promjenu Ustava treba glasati 101 zastupnik. Toliko HDZ nema ni sa svim trabantima. Bez opozicije nema promjene ustava. Opozicija ima svoje zahtjeve (vidi dnevnik) i njih će se principijelno držati. Dakle, nema u Europu ako ne proglasimo da nema zastare za privatizacijske pljačke, ako manjinama ne priuštimo dvostruko pravo glasa, ako ... i tome slično.
A možda, dragi moj prijatelju, možda ipak prođe promjena i bez toga. Na europskom putu svi smo jedinstveni, to smo rekli. Posebno ako se one koji zaista odlučuje malo potakne na kooperativnost. Nekog ucjenama, nekog laganim napuhavanjem ega, nekog na neki treći način. Jer, dragi moji, da ste htjeli hvatati privatizacijske lopove, da ste htjeli manjini dati dvostruko pravo glasa (itsl.) bilo je vremena, bilo je i promjena Ustava, a to se nije dogodilo. Neće ni sada. Uostalom, bilo bi zaista neprimjereno sada ucjenjivati Ivu Sanadera s nekim besmislicama i sitnicama kad se radi o opstanku ove države i njenom europskom putu. Bolje da se lijepo i mirno dogovorimo o tim mjestima u europskom parlamentu i inim institucijama. Pa ljudi smo.
Sve u svemu, dobro potegnuta tema, bojim se bez perspektive, a posebito bez rješenja. Sanader će promjene Ustava predložiti u zadnji tren kad bi se odbijanje (zbog bilo kojeg razloga) moglo protumačiti kao nacionalna izdaja (kao da navijate za Slovence) i od toga neće biti ništa.
U Europu hoćemo. A kad uđemo, nitko to neće primijetiti.

nvuljanic

Tko je glasao

"Za promjenu Ustava treba

"Za promjenu Ustava treba glasati 101 zastupnik. Toliko HDZ nema ni sa svim trabantima. Bez opozicije nema promjene ustava. Opozicija ima svoje zahtjeve (vidi dnevnik) i njih će se principijelno držati. Dakle, nema u Europu ako ne proglasimo da nema zastare za privatizacijske pljačke, ako manjinama ne priuštimo dvostruko pravo glasa, ako ... i tome slično."

@nvuljanic naravno da sam dao plus tvom komentaru, ali zaslužio si i deset plusava za "Jer, dragi moji, da ste htjeli hvatati privatizacijske lopove, da ste htjeli manjini dati dvostruko pravo glasa (itsl.) bilo je vremena, bilo je i promjena Ustava, a to se nije dogodilo. Neće ni sada. Uostalom, bilo bi zaista neprimjereno sada ucjenjivati Ivu Sanadera s nekim besmislicama i sitnicama kad se radi o opstanku ove države i njenom europskom putu. Bolje da se lijepo i mirno dogovorimo o tim mjestima u europskom parlamentu i inim institucijama. Pa ljudi smo."

Zato je sasvim jasno biti će dogovora, biti će opet državotvorstva sve u šesnaest, i nema sumnje da će političke kurve svih boja marširati pod europskim barjakom, anarod će opet biti ta žrtva kojoj će se prodati muda pod bubrege i naravno kao i uvijek do sada, skinuti gaće.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

dvostruko pravo je glasa je

dvostruko pravo je glasa je vrlo jasno protuustavno, jer očito krši načelo jednakosti.. po mom mišljenju to vrijedi i za zastupnike manjina.. opet njihovi glasovi vrijede više.. naš je preočiti problem da se ustav promatra kao kao neki pravilnik, koji se da mijenjati po potrebi.. a ne kao vrhovni zakon države

Protiv sam promjene ustava.. osim toga, ako ga i promijene, nema šanse da 50% izašlih glasa ZA.. glasati će ići oni kao ja, PROTIV..

a eurofili i indolentna bagra će ostati doma..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dvostruko pravo je glasa je

dvostruko pravo je glasa je vrlo jasno protuustavno, jer očito krši načelo jednakosti..

dvostruko pravo glasa bi kreiralo diskriminaciju, a jedina diskriminacija koja je dozvoljena je ona pozitivna tako da bi dvostruko glasanje prošlo

ono gdje je problem s jednakošću je tvoj drugi dio, gdje se postavlja pitanje da li je zastupnik koji je izglasan sa 170-300 "jednak" drugima - ja ne osporavam njihovo pravo na vlastitog zastupnika, ali smatram da zastupnik izglasan sa 170 glasova jednostavno ne smije glasati za ista pitanja kao i onaj koji je izglasan s 17.000; dakle nije sporna činjenica da se glasa za manjinca, nego moć koja njemu proistječe iz svega 170 glasova (a jedna od njegovih moći jei glasanje za povjerenje vladi)

Tko je glasao

svi državljani RH uživaju

svi državljani RH uživaju jednaka prava i obveze pred zakonom.. tako bi trebalo biti..ovo o pozitivnoj diskriminaciji i šta ja sve znam ide protiv načela jednakosti. Ne znam kako je to točno zakonski regulirano ali zdravologički je (meni barem) neshvatljivo zašto bi njihov glas na izborima trebao vrijediti više (ili dvostruko). Oni su državljani RH kao i svi drugi i ne treba im nikakva posebna protekcija u saboru..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

pa u tome i je cijela bit

pa u tome i je cijela bit problema

u postojećoj situaciji desi se da 170 glasača odabere svog zastupnika manjine i ovaj ima doslovce moć da u saboru bude jezičac na vagi da li će vlada pasti ili proći
da li je ok da manjine imaju svojeg zastupnika? ja mislim da je, jer su manjine sastavni dio naše države, oni su nedjeljivi dio naše kulture i mislim da je ok da budu predstavljeni u saboru, no da li onda u njemu mogu odlučivati o svim pitanjima jednako kao i drugi zastupnici? ima li takav zastupnik manjine legitimitet da uopće diže ruku za povjerenje vladi?

u dvostrukom glasanju, mogli bi odabrati HDZ/SDP na jednom listiću, a na drugom bi odabrali zastupnika manjine - no taj zastupnik manjine bi mogao glasati u saboru samo i isključivo onda kada je riječ o zakonima koji se na manjine odnose (to je pitanje modela, ima puno različitih rješenja)

razmisli malo o tome, pozitivna diskriminacija nije loša stvar, no način kako je to kod nas izvedeno je i on je doista u suprotnosti s ustavom, ali ne zbog jednakosti prava glasa nego iz drugih razloga

Tko je glasao

kolega admin, potvrdili ste

kolega admin, potvrdili ste moju tezu da manjine ne trebaju u hrv. saboru biti zastupljene ni na koji drugi način osim kao državljani RH.. :) S druge strane, ako je u nekoj općini xx% manjina (ili je manjina čak i većina), oni lako mogu svojeg čovjeka (ako im je to bitno) izabrati na vlast.

Svaku drugu posebnu zaštitu trebao bi im jamčiti ustav RH.

Ja nisam nipošto protiv manjina, samo sam protiv bilo kakve diskiminacije pravnog statusa državljana RH. A oni neka pričaju češki, ruski, njemački, mađarski, što god žele, pa nek imaju i svoje škole ako im se ima.. nek rade što žele, po svom nahođenju. Pa neka traže i manjinske zastupnike, koje im ne bi trebali dati :).

A da je bilo koja diskriminacija dobra, osobno mi je van svake zdrave logike.. pozitivna diskriminacija u jednom smjeru je automatski negativna u drugom, jerbo se uvijek diskriminira u odnosu na nešto ili nekoga.. i postavlja presedan za buduće diskriminacije..

No to je sve vrlo nebitno dok još ni osnove u Saboru nismo pohvatali..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

U mom serijalu "Kriza

U mom serijalu "Kriza institucija" sam spominjao, a imao namjeru i razraditi tekst o Westmisnter sistemu, koji ima rješenje ovog problema - a to je dvodomna skupština. Jedan je dom (glavni) koji se bira po pravu građanskog zastupanja i on treba birati i rušiti vladu. I senat u kojeg bi ulazili oni koji bi zastupali posebna područja i nacionalkne grupacije i dijasporu, koji bi trebali imati korektivnu zakonodavnu ulogu ali ne i utjecaj na izvršnu vlast. I ne mora ih uopće biti više nego danas (dosta je 100 plus 50 ili manje 90 + 30 - jer smo mi mala država) .

U Italiji je Prodi nažalost bio zacrtao ustavne promjene, ali ih nije imao hrabrosti niti vremena provest - pa je Prodi ustvari srušen u Senatu u kojem sejde neki doživotno imenovani senatori, neki po posebnim odlukama, prebjezi iz dijaspore, i konvertiti iz one male privatne demokršćanske klijentelističke stranke (utopljene u korupcijskom skandalu supruge sl.)

Prije je u Britaniji gornji dom (dom lordova) imao ovlasti i rušiti vladu, ali je to bilo prenestabilno, pa su uveli da se oni mogu izjašnjavati protiv donjeg doma i vlade do tri puta, ali konačnu riječ ima donji dom kad tri puta odbije inicijative gornjeg doma.

Mi smo imali posve krivo koncipiran gornji (županijski) dom pa je ukinut (od Koalicije) koja je činila revizije sustava ali ne dovoljno hrabro i temeljito. Tada je sve skrpljeno u jedan jedini baštardani dom u kojem je npr. Cigo sa 170 glasova odlučivao o premijeru (i vladi) i dvaput ih je spašavao od pada. No taj mali Cigo nije toliko važan koliko tamo u Saboru ima još puno gorih pravih "cigana"). O Korumpiranosti kao temeljnoj podlozi funkcioniranja Sabora sam imao poseban post ("Nečastivi u Saboru").

Kad sam pisao post "Živjeti svoj život - Druga Republika" mislio sam na promjene sustava i Ustava upravo onako kako Lesar otkačen od partijske discipline hrabro stavio na raspravu. No kako je Sabor generalno gledajući korumpiran ni ja ne očekujem bitne promjene (jer nikome od njih u saboru niti glavnim strankama ne odgovara - nijedan sustav ne mijenja sam od sebe i iznutra, nego samo izvanka čemu kriza će dodati dovoljno impulsa. ). Pravu količinu naboja za stvarnim promjenama može iznjedriti hrvatski de Gaulle koji će biti spreman se oduprijeti OAS-ovcima i Šakalima, te otkaćiti Alžir kao stalnu prijetnju stabilnosi, a kritičnu masu za to može stvoriti narod već na na sljedećim lokalnim izborima. Treba sa potruditi da se to dogodi. I naravno facebook.

(No ovo je jezgro jednog drugog posta kojeg sam davno zacrtao ali sam lijen - a i trebalo je pričekati da vrijeme sazrije.)

Tko je glasao

nvuljanicu, prijatelju moj,

nvuljanicu, prijatelju moj, da samo znaš koliko nedostaješ parlamentarnoj demokraciji! Pišeš: pa ljudi smo. A tebe potamanilo zbog pičke! A koliko ih ostade ....!!!

Tko je glasao

nvuljanic Mogu ti rećiu da

nvuljanic
Mogu ti rećiu da me povod mom "utamanjivanju", tj. dotični spolni organ, iliti pička (a ja sam ju koristio kao karakternu osobinu, ne kao anatomsku odliku) još uvijek veseli. Što sam rekao i napravio, nisam slučajno niti rekao niti napravio. Postoje granice koje pristojan čovjek ne može preskočiti ako se hoće ujutro pogledati u ogledalo. Jedna od njih svakako jest da me "nije plašljiv .... radio da se svake ..... bojim". A čini mi se da ni ti nisi baš napravio nešto puno drugačije. Samo tebe je otpilio brat blizanac. A to je nekaj sasvim drugačijeg.

nvuljanic

Tko je glasao

Nikola, ni ja ne žalim .

Nikola, ni ja ne žalim . Samo još uvijek ne znam jel to bio "zloćesti brat blizanac" ili možda dvojnik.!?

Tko je glasao

Osobno mislim da vam ni

Osobno mislim da vam ni jednom ni drugom ne služi na čast kako ste postupili kao (prije izbora) visoki prestavnici HNS-a, kao ni i ove ovdje rasprave koje se mogu sa strane protumačiti kao, najblaže, opravdavajuće, neozbiljne pa i nekulturne prema osobama iz vrha stranke kojima ni po čemu niste ni do kolina.

Vaši postupci nakon izbora, gdje ste izgubili ili niste dobili položaje i dužnosti koje ste očekivali, govori o tome da ste i do sada gledali prvenstveno svoj interes a ne interes stranke, članova, glasača.
Za mene osobno jedina parlamentarna stranka koja ima kvalitetne ljude koji bi znali nešto napraviti (kad bi bili u poziciji) za opće dobro svih, što su na više polja i dokazali, je upravo HNS, a vas dvojica svojim postupcima ste dokazali da ste zalutali u tu stranku, tako da odlaskom takvih stranka samo dobiva.

A kad znamo kakav nam je izborni zakon i da je novim strankama u ovakvim stvorenim (od HDZ-a i SDP-a) dikriminirajućim uvjetima gotovo nemoguće ući u sabor, onda nama smrtnicima samo preostaje podržati one koji su se u takvim teškim uvjetima uspjeli održati u saboru i biti treća stranka (i jedina alternativa nikakvoj politici) A to je ipak velika stvar.

Tko je glasao

Osobno mislim da vam ni

Osobno mislim da vam ni jednom ni drugom ne služi na čast

Vuljanić i Lesar, bilo kako bilo, su među rjeđima zastupnicima građana i političarima koji su u ne baš nježnim vremenima i okolnostima nešto mislili, radili i istupali oko elementarnih društvenih, političkih i građanskih pitanja.

A ti ovim nedvojbeno pokazuješ da si bezlični dio bezlične beskrajne mase, uključujući Čačića i Vesnu Pusić, koja desetljećima maoistički kulturno revolucionarno juriša na neodoljive predmete žudnje - što više love sa zajedničkog/tuđeg računa, što više forsa bez pokrića, što više iracionalizma i bezličnosti ...

Bez obzira što je takva maoistička većina uzurpirala javni prostor i piša po manjini koja ima bilo kakvu osobnost i značaj, ta manjina je značajna a vi ste bezlična krda i odavno se s vama svi odnosi kao s pojavama a ne osobama. Ne pomaže ni kada vi mislite jer je očigledno da ništa ne mislite osim samog forsa. Svi zajedno ste beznačajniji i bezličniji i od ove dvojice a naravno i od Šuvara i raznih po kojima ste pljuvali, pišali, spletkarili ... time ste samo pokazali sebe i govorili sebi.

I ne stoji da Čačić i Vesna Pusić pod zastavom HNS nisu imali vlast, imali su je razmjerno više od bilo koga i čega, i to tako da su rođeni, odrasli non stop operirali u srcu vlasti a zadnjih 10 godina razmjerno najviše. Ilustracije radi, Čačić je i pod takvim deficitom vlasti osobno iskrcao sa zajedničkih/tuđih računa cca 100 mlrd kuna, što sigurno spada u svjetske vrhove. Zato se valjda 2008. igraju uloga Staljina, Brežnjeva i sličnih (Mao i Tito su već bili vještiji, operirali su preko drugova, da bi zadržali sve karte i imali rezerve).

Tko je glasao

Radomir Čačić i Vesna

Radomir Čačić i Vesna Pusić pametnome i dobronamjernome govore sami o sebi prvenstveno svojim djelima i rezultatima, za opće dobro svih, dok su obnašali javne funkcije, za razliku od tvojih nesposobnih lopova u vlasti i "velikoj" opoziciji. A ostale tvoje klevete, provokacije i uvrede, iz kojih izvire očigledna mržnja i zavist prema sposobnijem i uspješnijem, nisu vrijedne nikakvog truda ni objašnjavanja.
Ugušit ćeš/ćete se priajtelju u vlastitoj mržnji i zavsti, nije to zdravo (ni korisno) prvo za tebe.

Čačić da je i htio nešto krasti nije mogao, jer iza tvojih/vaših lopova nije ništa ni ostalo, a koji su u politiku prije rata došli u tuđim gaćama, a danas su tajkuni (ti su tebi dobri). Za razliku od Čačića koji je u privatni biznis ušao prije oko 30 godina, i prije ulaska u politiku bio bogat.
Ali morate i vi s nečim pokušat opravdat svoje stavove (i svoje miljenike za koje navijate) pa i izmišljanjem i klevetanjem drugih, sve ja to razumim. Ništa novo u ovoj žabokrečini.

Tko je glasao

@ e-bako Radomir Čačić i

@ e-bako
Radomir Čačić i Vesna Pusić pametnome i dobronamjernome govore sami o sebi prvenstveno svojim djelima i rezultatima, za opće dobro svih, dok su obnašali javne funkcije, za razliku od tvojih nesposobnih lopova u vlasti i "velikoj" opoziciji.

Čačić da je i htio nešto krasti nije mogao, jer iza tvojih/vaših lopova nije ništa ni ostalo, a koji su u politiku prije rata došli u tuđim gaćama, a danas su tajkuni (ti su tebi dobri). Za razliku od Čačića koji je u privatni biznis ušao prije oko 30 godina, i prije ulaska u politiku bio bogat.

Djela i rezultati

Čačić je sam isticao a i opće je percepcija da su mu najveća djela ona dok je bio megaministar, prvenstveno auto-ceste i POS a i općenito. Druga ne ističe niti njegovi navijači, a javno se vuku podaci o pno toga problematičnog, nedovršenog, neplaćenog, nevaljalog.

Auto-ceste jeste ubrzao, ali to je općenito loš posao a po djelovima katastrofa. Uzmimo samo ono čim se je naročit hvalio:
- efikasnost i kako je efikasno rješio blokade i zastoje te financiranje. Sam pronađi podatke. To je prvesntveno počivalo ne esktra isplatama da iziđu iz posla, samo raznim italijanskim tvrtkama više od 1 mlrd kuna za ništa, te da su složni u poslu, sva domaća elita = bagra cca 7 ml ekstra;
- uspješno rješenje problema trasa iznad Šibenika i kroz Karlovac je nešt što košta više od 2 mlrd kune bačenih beze veze i veliki problem za ta dva grada, sve radi ordinarnih gluposti i nedostatka donje razine pameti i nešto kokošarenja;
- ukupno financiranje i smisao je više od katastrofe. Npr. Republika Srpska uz veliku korupciju to rješava povoljnije koncesijama ...

POS - opća pišurija, koju je nastavio HDZ + slično Bandić, naravno uz privačnost arhitektima jer ima natječaja i nešto love. Počinje sa 950 €/m2 kupac stana + 300 €/m2 država + državna jamstva i subvencija kamata cca 50 €/m2 + zemljište i komunalije 300 -700 €/m2 + ostalo = sveukupno 1.600-2.000 €/m2 za vrijeme dok se u zagrebu u bojoj zoni od Španskoj i puno bolji stanovi prodaju tržišno uslejivi i sa uporabnom dozvolom za 950 €/m2, dok su stanovi POS Špansko Oranice za te novce dno dna, slamovi. Vic je u tome da su Čaičić i svi poslu, uz nabrojane tvrtke Čačićevih bar 10 dodatno, uključujući npr. tvrtku UZGZ koja je radila urbanističi plan i Gramat i da ovih eskstra 900-1.200 €/m2 na velikoj razlicvi u solidnosti i trošku te ostalom treba nekako zaraditi, pa kako bi ipsutio priliku.

Ostale aktivnosti i uspjesi megaministra Čačića:
- škole na ratom oštećenim područjima 0 od plana;
- komunalije 0 od plana i obveza;
- sukobi interesa kao cca HDZ + SDP zajedno, čime su poaknute granice i onda su HDZ i SDP Zagreb morali nastavti tako.

Vesna Pusić je kao središnji sociologijski dio imala sitraživanja o tehnomenadžerima, što je kao plitčarka pretočila u mit o Čačičiću i njegovom prirodnom pravu na najviše i jedine najviše pozicije. Sada obavlja posao razine soanovan škola, prati kolone koliko je zakona donešeno a koliko ne, nešto kao pomoćno osoblje na urudžbenim zapisnicima.

Tko je čiji nikada ničim potkrjepljen mit o Čačićevu i raznim privatnim biznisima od prije oko 30 godina, u socijalizmu, i bogatsvu prije ulaska u politiku

Čačić je u kampanju za izbore 1989.g. ušao kao direktor društvenog poduzeća i nikada prije nije iamo privatni biznis. privatizirao je nakon toga, po tzv. Markovićevu zakonu i špranacama Barbić & Kalođera, kao i razni tako da se ništa ne plaća, nikakve obveze ne priznaju (pa razno nije dovršio iako su novci uzeti od države, npr. veliki školski cenatar u Zadru, Dom umirovljenika u Duborovniku, razno na Kosovu ...) a sve uzme.

Tako je i većina u politici. Ali to ne znači da nisu biili bogati, ne zakonito ali se u socijalizmu dosta kralo pa su ljdui imali, do jako puno. Ako je Čačić imao jako puno onda je ? od kuda mu, kao i većini.

Za razliku od njega ja sam već sedamdesetih privatnim novcima sponzorirao neke kulturne djelatnosti a od početka osamdesetih sam bio u privatnom biznisu. Ali se nisam obogatio, ni blizu donjim socijalističkim ešalonima a o višim da ne govorimo, iako sam brzo bio u novinama i dobio razna priznanja za uspjehe. Vidio m bezbroj primjera kako prosječni članovi ešalona dobiju samo mjesečni znak pažnje ili malu provizijicu ili maznu pred očima nešto, sve više nego zarada na najreferentnijim duljim i složenim poslovima u državi, onima jedinima o kojima svi bruje sa respektom. To non stop bazdi od takvog licemjerja, obmane i samoobamne, teške nesvijesti.

Čačić i Vesna Pusić su duboko u SK, u čemu je duboko HDZ, a i SDP. Čačić je devedesetih bio ekskluzivni suradnik Kutle i Marčinka Glumina banka, jedinim HDZ istaknutima koji nisu bili naročito SK i vidi gdje su, te je blizak i surađivao sa svim istaknutim HDZ predsjednicima Vlada, čelnicma ZABA, INA .... i dok su oni i dok je on na vlasti, a ama baš svi su osim Kutle i Marčinka bili i prije vlast za vrijeme tzv. socijalizma, uključujući istaknute ostale Hercegovce, praktički svi isto ili slično, tako da ste Čačić, HDZ i ti kao navijač jedan milje, a ja i mnogi drugi smo posve drugi milje. Ili kako je posve precizno govorio čuveni Duško Ljuština - ja ću uvijek biti uz vlast a vi ćete uvijek biti izvan vlasti, što je posve logično, on je bez vlasti ništa a mi bi sami sebi bili uz takvu vlast ništa.

Tebi kao navijaču je najgore. Najbolji ste u svijetu a ne možete se boriti niti za hrvatskog prvaka. I još vam Vesna radi pomoćne pisarske poslove za omrznutu konkurenciju.

Ako te to tješi, ni meni nije zabavno jako dugo poslovati s tom farsom.

. A ostale tvoje klevete, provokacije i uvrede, iz kojih izvire očigledna mržnja i zavist prema sposobnijem i uspješnijem, nisu vrijedne nikakvog truda ni objašnjavanja.
Ugušit ćeš/ćete se priajtelju u vlastitoj mržnji i zavsti, nije to zdravo (ni korisno) prvo za tebe.

Specifičnije je. Ja i Čačić se bavimo i odpredjeljeni smo za posve različito. On za megaspektakle i snažnu dizanje osobnosti, pri čemu je uspješan u zakuhati a uprska jako puno toga potom, nročito novaca i smisla, i u svemu tome je daleko supješniji. Ja sam izniknuo i veoma referentan na čudima u manje od minimalizma, ne glavni glumac nego se bavim raznim drugim i cjelivito, pa od Čačića + SK + HDZ + SDP + IFH + razno mogu drijemajući rješiti realizirati bolje za bar 2 manje novaca, dok ne mogu niti 1 % ostalog kao oni. Tu nema zavisti, pogotovu s moje strane, jer sam u okviru toga što sam radio i radim daleko bolji od njih a ovo ostalo me ne zanima osim po prekomjernom prolupavanja, naročito bacanju milijardi u vjetar i blato.

Čačića opravdano malo dohvatim, on je bik koji ipak ima više iskustva pa opet samo navaljuje na crvenu krpu i uprska gore nego partijski diletanti, ubi ga preveliki uspjeh i nedostatak bilo kakve pameti u tim uspjesima. To je inače boljka loših glavnih glumaca, guraju se strahovito u glavne uloge i nikako ne shvaćaju da im je to autogol i da začudnost i uspjesi opće ne leže na tome. Glavne uloge npr. mogu biti stvari i kompjutori. I osobno sam im vrlo zorno i uvjerljivo demonstrirao u živo puno puta ali uzalud.

Pokvarena gramofonska pločau

Sve se ovo ponavlja non stop od sedamdesetih na ovamo.

Ja se nisam trudio iz bilo kakvih drugih razloga, niti imam volje niti me zanima, nego samo da ukažem na ovu činjenicu da se ploča i dalje vrti i vergla ali i da je tome definitivni kraj, opet su sve uprskali, naročito milijarde i pamet, i sada je konačno došlo vrijeme za bilo kakvu bilo koliko smisleniju glazbu i ploče.

Nekako taj sav svijet iščezava i možda ga nećemo stići ni pozdraviti, iako je do jučer izgledalo da je vječan i nedoljiv. Ali takve strasti su naravno žive utvare i mistika, lako iracionalno dolaze i odlaze. Npr. meni koji sam još sedamdesetih igrao po svim točakama ex SFRJ i u svima mogućim situacijama nikada ni malo nije bilo jasno šta je to u ljudskom biću što ga snažno vuče takvom piću pored toliko toga zanimljivijeg i zbilja začudnijeg. Ali očigledno se ponavljalo do beskraja.

Sveta je svjetska kriza povjerenja ! Još jučer je bilo neizdržljivo od misticizma a već danas sve je prilično čisto i blagotvorno, dojučerašnje razjarene zvjeri zbunjeno bauljaju i gmižu ...

Tko je glasao

Ja ne želim niti mogu

Ja ne želim niti mogu mjenjati tvoje ni bilo čije mišljenje o nekome i nečemu, ali mislim da si žrtva predrasuda i markentiške populističke politike koju u proteklom razdoblju vode dvije velike stranke preko svojih podobnih poslušnika kao i njihovih medija. A nije u proteklom razdoblju (i sada) samo Čačić žrtva takve ciljane zajedničke (bratske) politike gdje se ciljano javno blati i pokušava diskvalificirati svakog onog tko se ne uklapa i ne prihvaća poznata pravila i kriterije koji prevladavaju u ovoj našoj žabokrečini (podobnost, poslušnost, nepotizam i sl)

....."POS - opća pišurija, koju je nastavio HDZ + slično Bandić, naravno uz privačnost arhitektima jer ima natječaja i nešto love. Počinje sa 950 €/m2 kupac stana + 300 €/m2 država + državna jamstva i subvencija kamata cca 50 €/m2 + zemljište i komunalije 300 -700 €/m2 + ostalo = sveukupno 1.600-2.000 €/m2"...

Izdvojio sam , između ostalih neistina, samo ove neistinite podatke oko projekta POS a koji je za mene jedan od najboljih Čačićevih zamišljenih i djelom provedenih projekata, a kojim putem su/bi mladi ljudi i obitelji, posebno u velikim gradovima, rješavali stambeno pitanje. A rješavanje stambenog pitanja je danas prioritetni i najvažniji problem svakog mladog čovika uz zaposlenje, mislim da se bar kod toga slažemo.
Točno je da je POS tek postao pišurija koju nažalost NIJE nastavio HDZ jer nisu gospoda vidili vlastiti interes, a ono što je nastavljeno, jer nikako nije moglo izbjeći, izišlo je na tu cijenu koju spominješ od 1.600-2.000 EUR-a/m2.

Inače živim u Splitu i osobno znam da su ljudi na brodarici putem POS-a plaćali tada izgrađene Čačićeve stanove po 800 EUR-a m2 u vrijeme kad su se na istoj lokaciji stanovi prodavali po tržnoj cjeni oko 2.000EUR-a/m2. (sada oko 3.000),i to sa povoljnim dugoročnim kreditima gdje država subvencionira dio kamate. Kasinije su ovi lopovi stalno obećavali da će nastaviti raditi takve stanove, međutim nikada ništa od toga.

Mislim da si u zabludi ako misliš da bi neka sada van-parlamentarna ili novoosnovana stranka mogla ući u sabor i postati neki utjecajni faktor u ovakvoj situaciji gdje se HDZ i SDP zajednički na razne načine bore da i ove sadašnje druge stranke neutraliziraju i izbace iz igre i sabora. Jer oni takve stranke, posebno HNS, smatraju velikm problemom i smetalima u ostavrenju svoje poznate uništavajuće samo njima korisne politike, "SJAŠI KURTA DA UZJAŠI MURTA."
Pa evo sad najnovije Čačića ne puštaju u sabor, iako je kako znamo legalno izabran, a ni to nije teško pogoditi zašto.

Ako tebi takva dosadašnja i sadašnja politika (i ljudi) odgovara, ti onda nastavi raditi u njhovu korist, ali smatram da na aj način radiš/radite na svoju osobnu štetu.

Tko je glasao

Inače živim u Splitu i

Inače živim u Splitu i osobno znam da su ljudi na brodarici putem POS-a plaćali tada izgrađene Čačićeve stanove po 800 EUR-a m2 u vrijeme kad su se na istoj lokaciji stanovi prodavali po tržnoj cjeni oko 2.000EUR-a/m2. (sada oko 3.000)

POS Brodarica i POS Špansko Oranice u Zagrebu su najveća naselja POS-a. Na njima su uobičajenim višedesetljetnim izlizanim trikovim i zbivanjima razni, od vrhovnika do brojnih lažnih ii pravih socijalnih korisnika esktra zaradili na državni/gradske/naš račun ekstra cca 1,5 mlrd kuna. Akterima je na ruku išlo ogromno kašnjenje, bezočna muljanja i nesposobnost, zbog čega su kasnili više od 2 godine i uhvatili val ogromnog porasta cijena, što stvar čini mnogima idilično, a i s tim naknadnim dobicima s neba je to muljavina u glupost. Kada su kretali bilo je kako sam opisao a prvi Čačićev POS u Varaždinu je najveća pišurija - sve Čačić, sam sebe nadzire, sam sebi prodaje, povećava cijenu ... i zarada veća nego ukupna tržišna cijena, toga sigurno nema nigdje u svijetu, ali ljudi u to doba nisu mogli podići kredit, druge tvrtke nisu mogle konkurirati ...

Za 1,5 mlrd kuna troška samo ja imam realizirane puno kvalitetnije "robe", od čega ima koristi bar 100 x više ljudi i korist stalno raste, "roba" ima takva uporabna, ekonomska i druga svojstva, tako da danas tržišno vrijedi bar 4 x više od utrošenog + jako dugo se jako dobro koristi, nema repova, sve od svih ok, cjelovito bez brige i naknadnih nezgoda.

Pod socijalnim uvjetima se je pod istim pravilima, samo davanjem prava istim ljudima sa liste i oni biraju na tržištu (biraju cijenu, brzinu useljavanja od odmah do malo kasnije, umjsto slamova puno veći i bolji izbor) moglo namiriti bar 10 x više ljudi, jer bi to podstaklo i puno jeftinija ali dugoročno bolja rješenja, jako puno puta provjerena u Hrvatskoj i svuda, kao kuće u nizu na rubnim djelovima, jeftina satelitska naselja malostambenih zgrada (4-8 stanova u zgradi ...). Time bi se razvila cijela mala grana ekonomije i kultura a značajno smanjila patologija.

Smanjenje patologije je naročito važno u Splitu, gdje su najpogubniji patološki procesi muljanja nekretnina, od Skataretika i Jakše Miličića i tzv. pljačke stoljeća, preko tehnologije svih stranaka i svih. Ovaj slučaj Brodarica je istaknuti prilog toj patologiji.

Ako negdje nema smisla jako nasjedati razlikama među strankama onda je to Split.

Nadalje, potpuno pogrešno navodiš da HDZ ne radi POS. Oni su u istom mandatu i bitno nepovoljnijim okolnostima realizirali stanova, puno više nego Čačić, pa bi se moglo reći da su strašno nadmašili. Ali nije u tome bit, iako je esktra zarada puno manja, ona nije za baciti i sigurno iznosi više od 100 mlijuna €. Marina MD je dugo afirmirana da joj ništa nije odiozno, ni jako malo, a pna i suprug ne troše ništa, i razni su tamo takvi, zato se to fino okreće u tišini.

Inače je glupo, pogotovu mlađi starije, iz činjenice da neki muljaju, uvjeravati da su neki drugi odlični. Pogotovu je to glupo u vezi HNS-a i još uvjeravati da su ih HDZ i SDP lišili vrhnja. Podatak ide ovako:
- na izborima 3.1.2000.g. pobjedila koalicija SDP-HSLS;
- koalicija HSS-HNS-IDS-LS jako podbacila poražena. HNS ima 2 zastupnika (nekada 12). Međutim odmah uzimaju mijesto direktora INA, koje no stop drže, i HDZ im daje, te mega ministarstvo, u kojem je Čačić potpuno liberalno potrošio daleko više i daleko slobdnije od bilo kojeg ministra. Vesna Pusić je član nadvladine koordinacije, najuža vlast;
- to je negdje daleko razmjerno najviše što je imao itko, a pogotovu poražena mala strančica i u biti 3 ljudi. To je ujedno značajni dio i uvod u upravo prohujali jaki val ulupavanja milijardi, od kojeg će se RH oporavljati desetljećima.

Samo ta mala poražena ekipa nas je koštala toliko da se je pametnim vezanim ulaganjem mogla stambeno zbrinuti sva stambeno nezbrinuta podstanarska populacija RH. Umjesto toga za ta ulaganja se cijelo jedno društvo iscrpljuje nezadovoljstvom Čačića što nema iznimnu vlast i Vesne Pusić što je u sociologijskim istraživanjima o tehnomenadžerima uobičajene laži obrađivala kao istine, radi opravdavanja nelogičnih hipoteza i ciljanih velikih svjetskih rezultata u uticaju na preobražaj društva putem prolupalih socrealističkih kokošara.

I raspravama o POS-u, stanovima, velikim javnim investicijama, JPP-u, općenito svemu na državni/zajednički a često i tuđi račun, uključujući Hajduk-Dinamo, jaka je inercija da ništa nije važno osim kako je to nekome. To je logična inercija društva tzv. samoupravljanja. Nitko nema neke izravne veze sa 5 mlrd € duga manje ili više, koncentracija je na dobitke i detalje pa i dojmove. Tako su u jakom fokusu i najveće zvijezde hrvatska četvrta i treća liga, oni koji najviše potroše - npr. Jure Radić, Čačić, Zdravko Mamić, Kincl ... povremeno druga liga - Kerum, Štimac, Nikola Grabić ... a nikada prva liga - npr. Tomislav Ivić, Inge Tomić Koludrović, Emilio Marin ... U Splitu je od 1850.g na dalje djelovao Vicko Andrić. Uz ostalo je već tada imao puno bolja rješenja i postavio je takve osnove koje uz sva devastacije i gluposti ovakvi kokošari (izraz Kerum) niti mogu potpuno upropastiti niti razumjeti, uključujući njegovog kolegu arhitekta Čačića.

Predlažem ti malo proučavanja Vicka Andrića. Dosta smo gubili vrijeme na treću ligu.

Tko je glasao

...."Nadalje, potpuno

...."Nadalje, potpuno pogrešno navodiš da HDZ ne radi POS. Oni su u istom mandatu i bitno nepovoljnijim okolnostima realizirali stanova, puno više nego Čačić, pa bi se moglo reći da su strašno nadmašili."....

Ako si ti u stanju poslje svega ovako nešto tvrditi i napisati onda mi nemamo u vezi ove teme o čemu dalje raspravljati. Živimo u različitim svijetovima.
Ti si mene počeo uvjeravati da sunce izlazi na zapadu. Ali, ništa novo i neobično u ovoj žabokrečini.

Tko je glasao

http://www.apn.hr/index.php?i

http://www.apn.hr/index.php?id=17

Za Vlade SDP-HNS i ostali 2000.-2003.g. realizirano cca 600 stanova.

Za Vlade HDZ i sotali 2004.-2007.g. realizirano više od 3.500 stanova.

Radi se o tome da su Čačić, Alenka Košiša Čičin Šain i Vesna Pusić bili najnapuhaniji i najnespodobniji stanograditelji. Iako su bili i državna i vlast u Zagrebu i Splitu te imali neograničene mogućnosti fiananciranja (APN, državni proračun, zaduženja kod banaka, gradski proračuni imovina ...) i upravljanja prostornim uređenjem i komunalijama (vodili i u državi i u Zagrebu i Splitu) za 3 godine nisu stigli napraviti ništa od megalomanskih planova u Zagrebu i Splitu, ubio ih je preveliki uspjeh, a naročito su klizali na Brodarica Split, Špansko Oranice Zagreb i Sesvete Zagreb, dugo se napuhivali, nadgrađivali pamet i kombinacije, uz ostalo da preuzmu sve državne nekretnine i investicije kao jedin koji znaju i koji su vjerodostojni ... i šta drugo nego su proklizali, izgubili vlast i slast. Bilo je prefarsično i svi su krstili slušati Vesnu Pusić kako ponavlja kako su ovi prvi donijeli generalni urbanistički plan Zagreba i slično rade po Splitu i drugdje, iako su to gradovi koji više od 150 u kontinuitetu imaju prva veropska liga planove i pansku politiku npr. GUP Zagreba iz 1939.g. nije uspjel sršiti ni nacistička i NDH vlast jer je Speer putem Fuehrera to spriječio, pa zatim ni boljševička revolucija jer je i iz SSSR- stigla ocijena da je to najbolji plan uopće.

Btw, za to vrijeme su i zadnje budale i početnici, bez znanja, vlasti, kapitala i rizika izgradili i rasprodali na tržištu puno više i boljih stanova od njih kao države i dva najveća grada.

To su gole činjenice. Kada ne budeš zasljepljen od tako jakih zgašenih reflektora sam malo prosurfaj pomoću tražilice i sve ćeš lako sam zaključiti.

Ali kada to otkriješ, onda si tek na početku, kao Ivan Bezuhov. Nisu Čačić, Vesna Pusić, Alenka KČŠ i Ferenčak jedini koje je ubio preveliki uspjeh (pardon - uspjeh nakon dubokog poraza na izborima 3.1.2000.g., sa 12 na 2 zastupnika). Na velikim uspjesima samo sa stanovima su redom padali i rušili se svi prije njih, sada padaju HDZ i SDP u Zagrebu a uskoro će domino efekt zahvatiti cijelo društvo - isfinanciralo je više od 1 milijun stambenih jedinica i sličnog, razmjerno daleko najviše u Evropi, i kao rezultat umjesto da su svi namireni i da je to slidna baza za krizu, društvo je duoko u dugovima i problemi, podvojeno na dio koji je prekrcan time i dio koji je zajedno sa prethodnim i budćim genaracijama u t jako punouložio i zauzvrat ima duboko i dugu krizu, dugove, ovakva kulturno-revolucionarna ispiranja mozga o I Čačiću i Vesni Superhik kao spasiteljima.

Ili ako nisi sam u stanju traži i nagovaraj druge (mlađe) da traže podatke o društveno-državnom poslovanju sa stanovima, rezidencijama, vilama, vikendicama, kućama ... osnovi našeg društva, u što je otišlo i odlazi koliko u sve drugo zajedno, u čemi smo asolutni evropski vrh u svim kategorijama osim u kategoriji raspoređenosti i logici (tu smo debelo ispod svih, i Srbije i Albanije ..., još duboko u maoističkoj kulturnoj revoluciji i ispiranju mozgova, teškim obmanama i samoobmanama). Traži i od HNS-a, zašto skrivaju podatke o ključnom, zašto se ne bi time pohvalili i kao adut koristili za skore lokalne izbore - to je sada hit tema a uskoro će biti apsolutni hit. Ako ih zanima a nisu u stanju to obraditi, za dobru lovu i plaćeno unaprijed (kriza povjerenja), koje oni imaju napretek, sam spreman i njima to obraditi, ali samo naravno kako jest, bez friziranja.

P.S. Rasporedi dah na malo dulje staze, tek je krenulo, sve ovo do sada nije bilo niti pravo zagrijavanje + kuha i po EU, Bliskom istoku, Balkanu koji nestaje a življi je nego ikad ... htjeli ne htjeli smo u žiži svih žiža a nitko ne zna niti za mjesec dva a moguća su velika velika iznenađenja, ne samo ovakve opće poznate demistifikacije nego puno složenije i ključnije, (kontra)revolucionarnih razmjera.

Tko je glasao

"Za Vlade SDP-HNS i ostali

"Za Vlade SDP-HNS i ostali 2000.-2003.g. realizirano cca 600 stanova." - točno 906 stanova

"Za Vlade HDZ i ostali 2004.-2007.g. realizirano više od 3.500 stanova." - točno 3.713 stanova, 4x više, vjerojatna esktra zarada bar 150 mlijuna €. Vjerojatno najveći poduzetnik stanova na tržištu, sve bez rizika i mirno, ugodno u tišini, svi zadovoljni i namireni, konkurencija uvjerena da HDZ ne radi POS - gdje se to može naći i ki to može platiti, gušti su gušti?

P.S. Radi originalnosti, po RH je primjenjivano 10-tak modela i 50 podmodela državne izgradnje, po EVropi bezbroj, a ovaj je ležao godinama po stolovima, samo je Čačić malo modificirao da se on može pojaviti u svim ulogama (država, ministar, investitor, financijer, vlasnik, urbanist, projektant, izvođač, nadzor, moderator, koordinator, onaj koji djeli lekcije i distribuira lovu ...) i tako se pokliznuo. Marina MD je puno rutiniranija, sa jednom polovicom proste rečenice i mislima na dnu lako vodi koliko hoćeš poslova, komesarski ...

Tko je glasao

Pa ti sam sebe u djelu

Pa ti sam sebe u djelu komentara dematiraš, a i u dva komentara iznosiš dva različita podataka (brojke i sl) .

Sve te stanove u velikim gradovima HDZ je samo dovršio koji su već započeti u vrijeme Čačića, a ono što je sam gradio (puno manji broj) , gradio je po manjim mjestima i predgrađima gdje su cijene zemljišta i stanova približno jednake cijeni stanova iz projekta POS, pa su i te cijene uduplali, kako si sam rekao, na 1600 do 2000 EUR-a m2 (prije 700-900 EUR-a m2).

Ja se samo mogu čuditi tim upornim tvojim ponavljanjima neistina. A sve se vidi i iz izvještaja koje si sam ovdje priložio, pa i to kad su ti stanovi započeti i kad su završeni (finalizirani). Ali ti nstavi dalje iznositi te izmišljene politikanske brojke ako ti to odgovara, i nešto osobno znači. Papir sve trpi.

Tko je glasao

Pa ti sam sebe u djelu

Pa ti sam sebe u djelu komentara dematiraš, a i u dva komentara iznosiš dva različita podataka (brojke i sl) .

Najprije sam na datom linku i službenoj web stranici državne agencije APN našao brojne tablice bez zbroja i došao do cca podataka. Naravno, to se odvija u toku i oni ne daju podatke kada je početo, kada koja faza i kada kraj.

zatim sma u Zg news, čega nema na internetu, našao službene podatke direktora APN-a po kriteriju dovršeno, koji se ne razlikuju bitno od onih prvih. Dao sam ih uz ostalo da tebi omogućim uvid i interpretaciju i ti si se iskazao kako si se iskazao.

Sve te stanove u velikim gradovima HDZ je samo dovršio koji su već započeti u vrijeme Čačića, a ono što je sam gradio (puno manji broj) , gradio je po manjim mjestima i predgrađima gdje su cijene zemljišta i stanova približno jednake cijeni stanova iz projekta POS, pa su i te cijene uduplali, kako si sam rekao, na 1600 do 2000 EUR-a m2 (prije 700-900 EUR-a m2).

Sve je točno. Ne samo da se šlepaju na ono što je pripremljeno za Čačića nego je i 5 njima poznatih Čačićevih tvrtki te bar 10 njima službeno nepoznatih (povjerenstvo Sabora pod predsjedanjem Josipa Leke SDP utvrdilo Čačićev sukob interesa) izvodilo najveći POS Špnakso Oranice u Zagrebu.

Postavlja se pitanje zašto HDZ-u odgovara realizacija najvećeg i najlošijeg slam naselja u RH Špansko Oranice u zagrebu, po planu Čačićeve tvrtke UZGZ i ukupnoj pripremi i razradi pod čačićem i HNS-om? Vjerojatno kao što je Čačiću kao megaministru i prije devedesetih kao poduzetniku odgovaral više nego fantastična suradnja sa HDZ-om. Za izbora krajem 2003.g. poslovični hdz-ovci diljem RH su bili jako zabrinuti šta će biti ako HDZ pobjedi, obzirom da je sa Ččaićem bilo legendarno poslovati - malo razgovaraš, on odmah mobitel zvrcne Kuštraka i lova sjela. Čačić je još od socijalizma više nego iskusan da su oko državmoh proračuna u vezi većih pozivcija dekoncentrirani i da nešto milijardi više (naravno EUR-a) lakše ide nego neko dogovaranje o sitnicima. Tako je i bilo. Na kraju mandata su se guverener Rohatisnki i ministar financija Crkvenac malo spomnjili, prvi da je državi dug narastao na 21 mlrd EUR-a a drugi da je tej nešto malo iznad 17. kasnije je naravno stizalo još Čačićevih troškova, uključujući ovaj POS, pa ni Marina MD i HDZ nisu propustili iskoristiti ta unaprijeđenja koaj je postavio Čačić.

Dakle, ti si sve više u pravu i ja ne oponiram nego se samo malo neolično i besmisleno mučim detaljnije pokazati kako si u pravu. A društvo je napravilo daljnje skokove milijardi i maoističkog kulturno-revolucionarnog marša i sprema se za novi skok trženja EZ nekretnina i nove pobjede.

Ako Čačić hrabro iziđe na megdan Bandiću za Zagreb, što se svesvjetski napeto očekuje, doći će do impresivnih dvoboja po pitanju stambenog kompleksa na bivšoj farmi svinja u Sesvetama i oko raznog. Tako da će se sve puno bolje osvjetliti i svi će imati priliku za ostvarenje svojih krajnjih vizija.

Sada je svjetski aktualno ulaganjem u infrastrukturu i javne projekte izvući ekonomiju i zaposliti ljude. Čačić je afirmiran da za 10 mlrd kuna poveća zaposlenost za 10 ljudi i sa bar pola fantastično zadovolji ostale partijske frakcije. To je vjerojatno model za kojim čezne cijela politika i javnost, pa se nadajmo da će netko rješiti i izvore financiranja tih potrebnih 100 mlrd kuna. Čačić je bio u delegacijama u Kazahstanu i Libiji i možda ih je uspio šarmirati.

Tko je glasao

Za Vlade SDP-HNS i ostali

Za Vlade SDP-HNS i ostali 2000.-2003.g. realizirano cca 600 stanova.

Za Vlade HDZ i sotali 2004.-2007.g. realizirano više od 3.500 stanova.

Ma daj čovječe o čemu ti pričaš. Gradnja svih tih stanova koje ti pripisuješ tvom HDZ-u je započela u vrijeme dok je Čačić bio ministar u vladi. Druga je stvar što su lokalni ŠERIFI iz svojih osobnih interesa to razvlačiči i dovršili tek u vrijeme kad je HDZ već stupio na vlast (iza 2004.)
U Splitu konkretno na vlasti je bio HSLS i poznata lopovčina Buličić, koji se dugo sporio najprije sa Čačićem a kasnije sa Dropulićkom o plaćanju komunalnih doprinosa i sl. Buličić i kompanija su to otezali i rastezali jer im takva izgradnja nije odgovarala, radi toga što su oni preko svojih ljudi iz građevinske mafije te stanove na toj lokaciji mogli prodati tri puta skuplje, a nešto i u svoj džep staviti.

A tako je bilo i u Zagrebu i u drugim gradovima gdje su isti i slični kauboji i lopvi poput Bandića na vlasti. A od HDZ-ovim lopužama netrebi ni govoriti. Takvi tebi odgovraju i za njih ti ta tvoja tražilica (i u glavi i računalu) vjerovatno nije prilagođena ni podešena.

A po tvojim lopovima nikada taj Zakon o POS-u nebi bio ni donešen niti bi takva gradnja POS ikada bila i započeta, kao ni autocesta ZG-ST itd. itd. Dovršili su ono što su morali i što nikako nisu mogli izbjeći. A svi znamo kako i na koje mafijaške načine su nam tvoji lopovi gradili i grade stanove i po kojim cijenama, i koliko oni u tim astronomskim cijenama imaju svoje korsti, kao i autoceste. To i ptičice na granama polako pjevuše.

Inače iz ovih tvojih uvreda i izmišljotina se lako prepoznaje mržnja, zavist i netrepeljivost inače prema osoboma poput Čačića, Pusićke i sl, kojima ti vjerovatno u ničemu nisi ni do kolina, nego si vjerovatno cijeli život živio i dalje živiš (parazitski) na osnovu slatkorjećivosti i ciljanog blaćenja onih koji nešto korisno rade i doprinose sebi i široj zajednici. I za razliku od takvih pokazuju uspjeh na svim poljima. I opet za razliku od takvih bi uveli nekog reda pa takvih i sličnih više nigdje nebi bilo, ili bi ih bilo ali ondje gdje zaslužuju. Pa mi je onda i potpuno jasan tvoj strah i motiv ovakvih izmišljotina i kleveta prema takvima .

p.s. moga si nam i otkrit tu svoju misterioznu političku opciju za koji ti misliš da će nas u budućnosti spasit (ili nas vjerovatnije, tvoja opcija već sada spašava).

Tko je glasao

p.s. moga si nam i otkrit tu

p.s. moga si nam i otkrit tu svoju misterioznu političku opciju za koji ti misliš da će nas u budućnosti spasit (ili nas vjerovatnije, tvoja opcija već sada spašava).

ovo nalijepiti ap-u... LOL

gle, ako netko kritizira cacica ili HNS, ne znaci automatski da podrzava HDZ ili SDP. znas, svijet nije podijeljen samo na te tri stranke (ili samo na stranke, opcenito). bilo bi zaista korisno da se upoznas sa stavovima osobe s kojom se konfrontiras, prije nego li pocnes lijepiti etikete. na ovaj nacin samo gubis vjrodostojnost relevantnog sugovornika.

pozdrav


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

p.s. moga si nam i otkrit tu

p.s. moga si nam i otkrit tu svoju misterioznu političku opciju za koji ti misliš da će nas u budućnosti spasit (ili nas vjerovatnije, tvoja opcija već sada spašava).

Sada HNS i bilo šta što može rješavati bilo šta po najnižim kriterijima.

Ako je nekada vrijeme za to, sada je. Ni po EU nitko ne pita za visoke kriterije.

Kod nas je od političkih ekipa na sceni najpovoljnije za HNS i Đapića osobno. HDZ i SDP imaju objektivno najviše teškoća, drugi nemaju lovu i instikt djelovanja odmah bez obzira na sve i bilo šta. HNS i Đapić su vični djelovanju bez obzira na sve.

Kada razni složene poslovne i društvene manevre rade unutar do 10.000 kuna, samo Čačić bi sa vjerojatnih 100 milijuna kuna koje ležerno može uložiti za političku, tržišnu i ofanzivu inicijativa trebao moći raditi čuda. A i sotali su jako dobro raspoređeni, uspješni, sposobni ... Kada ako ne sada? Imaju iskustva više nego ikad i sitacija je povoljnija i izazovnija nego što će bit ikad.

I tako za mnoge, pa i tebe. Split je vjerojatano najzreliji za velike poteze. Kada je Kerum lanuo da su svi kokošari, svi su umukli mukom. A sada je puno gušće. Praktički treba ušetati u prazan gol.

Bez ikakvee ironije i bilo čega - sada počinju pravi izazovi i ispiti, lako se je bilo zezati do sada, to su mogle i zadnje budale bez kapitala, znanja i bilo čega. Sada su nemoćne cijele jake pojave.

Tko je glasao

Sa najvećim dijelom ovog

Sa najvećim dijelom ovog komentara se mogu i složiti, samo bi se još trebalo sjetiti i priznati da HNS ni do sada nije vodio polulističku politiku da velikim nerealnim obećanjima i demagogijama pridobije šire mase pod svaku cijenu i ojača isljučivo samu stranku.

Ja se osobno nadam da dolazi vrijeme kad će sve veći broj ljudi sve više prepoznavati,( pogotovo kad stisne sa svih strana) , tko su ti koji su ih dosad zavaravali (lagali) i usput krali, a tko su ljudi koji su dok su bili na vlasti i za obični narod nešto napravili a ne samo za sebe i svoje podobne nesposobne poslušnike.

Tko je glasao

samo bi se još trebalo

samo bi se još trebalo sjetiti i priznati da HNS ni do sada nije vodio polulističku politiku da velikim nerealnim obećanjima i demagogijama pridobije šire mase pod svaku cijenu

200.000 radnih mjesta, to nije bio populizam?

Tko je glasao

To nije bio nikakav

To nije bio nikakav populizam nego realno ostvariva brojka. Druga je stvar što je došlo do raspada koalicije SDP*-HSLS, i međusobnih njihovih prepucavanja i trošenja cijelog mandata na međusobna svađanja oko toga tko je koliko od njihovih ljudi pojedinačno dobio više a tko manje ministarskih i ostalih dražavničkih udobnih fotelja kao i mjesta u nadzornim odborima itd itd. A najviše zato što Budiša nije ostvario svoje osobne ambicije i postao (srećom) predsjednik države.

Da je HNS sa svojim ljudima uspio nametnuti svoju politiku i držao bar tri glavna resora koja o tom zapošljavanju i odlučuju onda bi to obećanje u tom mandatu bilo u cijelosti i ostvareno.
A velikim djelom to obećanje je i ostvareno, jer se namjerno zaboravlja da tada oko 100.000 ljudi nije uopće primao plaću (po 6-12 mjeseci) a vodili su se kao zaposleni, a poznato je da tim poduzećima je prijetio stečaj i likvidacija. Što je tada spriječeno i tim ljudima osigurane redovne plaće i daljnje sigurno zaposlenje.

Osim toga Čačić je poznatim projektima (POS i autocesta ZG-ST) u svom ministarstvu gdje je samostalno mogao odlučivati i provoditi politiku HNS-a i uspio dogoročno zaposliti (tada nezaposleni) veliki broj ljudi. Od toda do danas samo na tim projektima prepostavljam je radilo i dobilo zaposlenje oko 100.000 ljudi, plus sadašnji broj stalno zaposlenih u HAC-u (oko 50.000), na dionici autoceste ZG-RAVČA. A kako znamo radi se i dalje do Dubrovnika.

Tko je glasao

preporučam ti hladne obloge

preporučam ti hladne obloge i nešto žešće protiv groznice koja te očigledno, čini mi se da haluciniraš

To nije bio nikakav populizam nego realno ostvariva brojka.

realno ostvariva koja nije ostvarena :) dakle nije realna (ili te treba poučiti korjenima riječi "realno")

Od toda do danas samo na tim projektima prepostavljam je radilo i dobilo zaposlenje oko 100.000 ljudi, plus sadašnji broj stalno zaposlenih u HAC-u (oko 50.000)

150.000 ljudi je po tebi radilo na autocesti? pa kako su oni gradili tu cestu? čajnim žlićicama i četkicama za zube?
a ovo da HAC ima 50.000 zaposlenih je u najmanju ruku smiješno, jer na tih naših tisuću kilometara autocesta ispadne da ima 500 zaposlenih na jedan kilometar ili po jedan svaka dva metra

ja sam se u subotu vozio nekih 400km po toj autocesti i sreo sam trojcu HAC radnika, sutra ujutro ću napraviti još 600 i duboko sumnjam da ću ih vidjeti više od 3-4

Tko je glasao

Dobro, krivo sam napisao

Dobro, krivo sam napisao (nisam tako mislio) , nije tih oko 50.000 stalno zaposleno samo u HAC-u, već u svim drugim tvrtkama, tj. pratećim sadražjma i objektima na samoj autocesti (odmorišta, benz. postaje, moteli, restorani, trgovine, kafići, itd.). Tu se trebaju ubrojiti i zaposleni u raznim proizvodnim i uslužnim djelatnostima (pa i administraciji) van autoceste a koje su direktno i indirekno povezani sa izgradnjom autococeste, a na čije je zaposlenje autocesta direktno utjecala. npr. poslovno-gospodarska zona Dugoplje i druge slične zone, itd itd.

Naveo sam da je najmanje oko 100.000 dobilo poslove na osnovu projektata POS i autoceste ZG-ST., znači kod same izgradnje tih stanova i autoceste, a tu nisu radili samo ljudi iz građevinske struke već i raznih drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

I dalje čvrsto ostajem pri tome kako sam napisao, da to nije bio nikakav populizam nego realno ostavriva brojka u četverogodišnjem mandatu , i to pod uvjetom da je HNS imao svoje ljude u bar tri bitna državna resora (ministarstva). (a djelujući u samo jednom ministarstvu je ostvario pola te obaćane brojke od 200.000).

Sama riječ "realno ostvarivo" nemože se tumačiti za svakog od nas na isti način. Što je za mene realno ostvarivo to za druge nemora biti, i obratno. Ili, ono što je realno ostvarivo za dužnosnike iz HNS-a, nemože i nemora bit realno ostvarivo za dužnosnike iz HDZ-a i SDP-a itd (a što se u dosadašnjoj praksi i dokazalo).

Tko je glasao

kako si ti to sebi super

kako si ti to sebi super posložio
za HDZ i SDP je to neostvarivo, a za HNS nikada nećemo saznati

logika ti nije baš neka jača strana, zar ne?

Tko je glasao

Inače iz ovih tvojih uvreda

Inače iz ovih tvojih uvreda i izmišljotina se lako prepoznaje mržnja, zavist i netrepeljivost inače prema osoboma poput Čačića, Pusićke i sl, kojima ti vjerovatno u ničemu nisi ni do kolina, nego si vjerovatno cijeli život živio i dalje živiš (parazitski) na osnovu slatkorjećivosti i ciljanog blaćenja onih koji nešto korisno rade i doprinose sebi i široj zajednici.

e-bako,
ovdje si impresivnih 13 dana i krenuo si vrijeđati sugovornike
na tvome mjestu, kao donji minimum, preporučio bih da pročitaš o čemu i što pišu oni koje ovako kritiziraš, a prije nego što se upustiš u bitku koju ne možeš dobiti

ovakva razina komunikacije nije dobrodošla

nadalje, toplo te molim da pročitaš dnevnik o tome što je to argumentirana diskusija: http://pollitika.com/argument-i-argumentacija

Tko je glasao

Ma jasno je meni da ovakvi i

Ma jasno je meni da ovakvi i slični ovdje nisu dobro došli moj mladiću. Brzo sam ja to primjetio i prije nego sam počeo pisati.
A uspio sam malo pogledati i tvoje dnevnike u kojima si pisao slične klevete, uvrede i izmišljotine o Čačiću i HNS-u.
Tako da me ova tvoja pristrana reakcija nimalo ne iznenađuje.

Nikoga ja osobno ne vrijeđam nego iznosim svoje mišljenje i odgovaram istom mjerom u okvirima dozvoljene političke rasprave na blogovima o javnim osobama i političkim pojavama, onako kako ih ja vidim i doživljavam.

A ti se i dalje liži sa tim desničarima i parazitima i glumatajte i prodajite (zajedno) neku finoću. Meni takve demagogije i glumatanja nemožete prdavati, a niti ću pisati ono što bi ti i tvoja ughodana kompanija želili čuti.

A vjerovatno ti je malo (malo više) zasmetalo izjednačavanje tvojih lopuža SDP-ca sa istima iz HDZ-a.
Tvoja ovakva neopravdana reakcija mi je još samo jedan dokaz da su moji stavovi ispravni.

p.s Takvi,(koje ti braniš i govoriš da ih ja vrijeđam) mene (i ovaj narod) omalovažavaju, vrijeđaju i usput pljačkaju 40-ak godina.

Tko je glasao

A uspio sam malo pogledati i

A uspio sam malo pogledati i tvoje dnevnike u kojima si pisao slične klevete, uvrede i izmišljotine o Čačiću i HNS-u.

koje klevete? one kada sam napisao da ovim tempom HNS nestaje s lica zemlje?
ili onaj kada sam bio ustvrdio da je HNS lokalna a ne nacionalna stranka?
ili možda onaj u kojem sam ustvrdio da će se čačiću štucati od spominjanja stanovnika varaždinske županije kad silni JPPovi dođu na naplatu?

ili, sada sam se sjetio, da se njih dvoje samo dogovore kada će tko biti predsjednik?
da ne bi bilo sve na temu vesne i radimira, podsjetimo se na ferenčaka i njegovo velebno djelo krađe od djece invalida?

jesam li propustio koju klevetu?

p.s. ima ona priča o izraelu, domu umirovljenika i još koječemu, na taj dio si zaboravio komentirati?

Tko je glasao

Nisi propustio ponoviti

Nisi propustio ponoviti nijednu budalaštinu i klevetu koja se inače svjesno javnosti plasira od nesposobnih korimpiranih ljudi od strane velikih parazitskih stranaka (+ Rožića i HSP-a) a koji su sve nevolje ovog naroda kako sad i vidimo iskoristili u svoje vlastite probitke i nezakonita bogaćenja.
Ineče, iza zadnjih izbora politika ljudi iz vrha SDP-a se dosta često bavila i bavi blaćenjem i klevetanjem HNS-a u cilju slabljenja te stranke i eventualnog pridobivanja njihovih glasača. Ali takva politika će za njih (vas) same izavati kontraefekte, jer članovi i glasači HNS-a nisu puki navijači (bezkičmenjaci) kojima netko može prodavati muda za bubrige, već znaju dobro odvagati tko, što i zašto govori (iz kojih motiva). A znaju i sami pogledati i prepoznati šta stoji iza takve politke i ljudi koji takvu populističku i za širu zajednicu dokazano beskorisnu politiku pokušavaju preko svoji medija proturati. A kako vrijeme odmiče sve veći broj ostalih do sada (slatkoriječivim obećanjima) zavedenih građana (glasača) će sve više početi prepoznavati takvu uništavajuću politiku koja je korisna jedino uskom krugu spomenutig sadašnjih velikih bratskih PARAZITSKIH stranaka.

U slučaju Ferenčaka koji je 2002. poslije izbijanja te afere u javnost dao ostavke na sve funkcije u Zagredu, također se vidi razlika između HNS i ostalih dviju velikh stranaka. Iako čovik ništa nije ni ukrao ni zloupotrjebio, niti mu je do sada nešto sudski dokazano. Kupio je to zemljište po tržnoj cijeni 1996 i nakon što nije privedeno namjeni (ne njegovom krivnjom) isto prodao 2002. po također tržišnoj cijeni.
Ali i to je ciljana zajednička kužina Bandića i njegovih ekstremnih desničara koje je oko sebe okupio u Zagrebu, da bi se riješio opasnog HNS-a, pa da bi se i dalje mogao kaubojski ponašati onako kako se sada ponaša.
Za razliku o slučaja Ferenčak gdje je i vrh HNS-a tražio njegove ostavke u ZG do okončanja spora, Bandićev učestali već svima upoznati dosadašnji razni kriminal podržaje i sami vrh SDP-a a koji u njegovoj kaubojštini i lopovluku nevidi ništa loše.

Inače taj slučaj se upornao ponavlja 8 godina (jer nemaju šta drugo) pa i sada HNS-u nabija kao neki veliki grijeh, iako je HNS cjenu toga slučaja platio na prošlim lokalnim izborima u ZG. A sada netko opet očito uporno spominje taj slučaj u iste preizborne svrhe, pogotovo kad su svi vidjeli da je HNS postala jedina prava oporbena konstruktivna stranka u ZG a tim i opasnost za spomenute lopove i njiovu dokazanu lopovsku sveuništavajuću politiku.

Tko je glasao

postupak protiv ferenčaka

postupak protiv ferenčaka nije gotov
a čovjek je i dalje tajnik HNSa

na funkcijama u zagrebu nije mogao ostati jer je HNS izletio iz vlasti, a od svog saborskog imuniteta se nije odlučio oprostiti

sigurno je lijepo živjeti u tvom svemiru gdje samo lijepe vijesti stižu :)

ukrasti nešto što je bilo namijenjeno invalidnoj djeci i na tome besreamno zaraditi je dno dna i za to ti ne trebaju zakoni da bi znao da je to sam mulj ljudskog ponašanja

Tko je glasao

To nije točno. Ferenčak je

To nije točno. Ferenčak je dao ostavku na mjesto člana poglavarstva čim se o tome počelo pisati po novinama, odnosno oko 5-6mjeseci prije onih lokalnih izbora. Znači ponovo iznosiš neistine.

I nije on oduzeo ništa invalidnoj djeci, to je druga ponovljena laž ili (blaže) neistina da bi se zgrozila javnost. Na tom zemljištu, koje je on LEGALNO KUPIO od grada uz suglasnost i odobrenje svih mjerodavnih u poglavarstvu grada, je trebao graditi neke sadržaje za invalide domovinskog rata (ali nije morao) . Ali za to ostvariti od državnih valsti (nesposobne birokracije) u roku od 5-6 godina nije mogao dobiti potrebna odobrenja i dozvole, pa se odlučio na prodaju SVOG VLASTITOG u zajednici preko firme kupljenog i uredno plaćenog zemljišta.

Tu se možda može govoriti o nekoj nemoralnoj zaradi (što ja ne opravdavam), a nikako o kršenju nekog zakona, što neki silom radi eliminiranja protivnika hoće javnosti prikazati.
A kad se uspoređiva sa raznim poznatim dokazanim i nedokazanim kriminalnim djelima od strane ljudi iz HDZ i SDP-a (koji su opljačakili i uništili narod i državu) onda je to samo jedna kap u moru, koju netko stalno uporno 8 godina ponavlja i uzdiže, opravdavajući tim prema javnosti preko svojih medija svoj poznati kriminal. I usput se želi prikazati da su svi današnji političari isti.

Tko je glasao

nvuljanic Ima jedna stvar

nvuljanic Ima jedna stvar koja mi definitivno nije jasna. Da li se ti to zafrkavaš ili za ozbiljno pokušavaš prodati terminologiju, ton i žuć Izvršnog komiteta SKOJ-a iz četrdesetih i pedesetih godina. Shvaćam da želiš braniti ljude, shvaćam i da se u tome malo zaneseš, ali, čocječe, daj, pretjerao si. Ovako nisi vjerodostojan nikom osim ogledalu. A i ono zna na pitanje "Ogledalce, ogledalce, tko je najljepši na sviejtu?" koji puta bezobrazno odgovoriti. Daj se spusti na zemlju.

nvuljanic

Tko je glasao

..."Da li se ti to

..."Da li se ti to zafrkavaš ili za ozbiljno pokušavaš prodati terminologiju, ton i žuć Izvršnog komiteta SKOJ-a iz četrdesetih i pedesetih godina."...

A bili ti bio tako dobar pa meni (i onima koji neznaju) kazao kakva je tada terminologiija vladala, i koji je to ton i žuč tog komiteta SKOJ-a tada vladao.? Dok to neznam nemogu ti ni odgovorit na pitanje.

Ja jesam čvrsto na zemlji kao što sam uvijek i bio, i nastojim ostati. Mislim da je to baš tvoj sadašnji problem što si se naglo prizemljio, ili bolje rečeno, naglo te prizemljilo. Znači, Nije dobro visoko letit pogotovo sa tuđim krilima, i još gadit i vrijeđat onoga koji ti ta krila uvijek može uzeti. A pogotovo kad svoja nemaš i nikad nisi ni imao.

Tko je glasao

Ja jesam čvrsto na zemlji

Ja jesam čvrsto na zemlji kao što sam uvijek i bio, i nastojim ostati. Mislim da je to baš tvoj sadašnji problem što si se naglo prizemljio, ili bolje rečeno, naglo te prizemljilo. Znači, Nije dobro visoko letit pogotovo sa tuđim krilima, i još gadit i vrijeđat onoga koji ti ta krila uvijek može uzeti. A pogotovo kad svoja nemaš i nikad nisi ni imao.

Profesor je zbilja točno pogodio.

Tito je zadnji put pedesetih vršio takve mobilizacije mladih jurišnika i eliminacije užih partijskih kadrova kao što to Čačić radi sada.

Poslije je to išlo puno vještije, kao i Mao, tako da ni danas ne znaju točno kako pa čak i dvoje d ali je to on ili netko drugi, iako su naravno on i Mao bili ne samo apsoluti nego i nadbožanstva.

Tako da je ovo zanimljiva povjesna pojava, klasični lenjinizam-staljinizam u novim uvjetima, mladi jurišnici, neprokosnoveni vođa koji kao Henrik VIII ili Ivan Grozni otvoreno odlučuje. Ujedno objašnjava takvu omiljenost Bandića i njegovih samo upravnih snaga nakon kohabitacije sa HNS-om i takvih metoda olakog izbacivanja kroz prozor najužih suradnika - i politibiro HNS-a zdušno je oko Bandića.

Izgleda da koalicija Čačić-Đapić to radi dosljedno. Ima logike, i za HDZ i za SDP su time čvrsta prva rezerva, a to može biti unosno.

Tko je glasao

Dali ti mladi gospodine

Dali ti mladi gospodine možda imaš neku važeću punomoć od gospodina kad dva puta umjesto njega odgovaraš na komenatre i njemu upućena pitanja.
Ili pak, vjerovatnije, tako pokušavaš vrbovati gospodina da bi ojačao svoje/vaše partijske redove.?
Pa trebat će vam pojačanja, samo nisam baš siguran koliko će vam takva pojačanja bobroga doniti.

Tko je glasao

Ili pak, vjerovatnije, tako

Ili pak, vjerovatnije, tako pokušavaš vrbovati gospodina da bi ojačao svoje/vaše partijske redove.?
Pa trebat će vam pojačanja, samo nisam baš siguran koliko će vam takva pojačanja bobroga doniti.

Pogodio si. Stvar je već rješena. Sve što partija izbaci iz svojih redova ojačava naše redove. Ja sam se i otvoreno na ovim stranicama stavio i izložio na poziciju kontrarevolucije. Naše značajne snage su i starci koji sada po ovoj zimi mrznu po zadnjim zabitima i drže položaje. Imamo svoje ljude raspoređene svuda, pa i po svijetu a ulazimo i u mozgove. Kulturna revolucija milijardi je dugo ispirala mozgove te sada koristimo njezine slabosti i na krilima krize povjerenja se ubacujemo svuda. Stvari, životinje i knjige živih i mrtvih su nam redovni dio a poslužimo se i čudima. Ne udaramo frontalno, ne vodimo partizansku borbu, ne osjećamo se niti nadmoćno niti inferiorno, glavna strategija nam je da vas ne šljivimo više od 5 % i prašimo svoje.

P.S, Rasprava sam započeo jer si jednostavno bio štemerski nadmen bez ikakvog pokrića. Da si iskazao i tračak humora, dvojbe, napora, slabosti i bilo čega ne bih imao nikakve potrebe gubiti vrijeme oko očiglednog. Međutim, kada se kreće maoistički kulturno-revolucionarno ofanzivno radi ofanzive mi kontrarevolucionari jednostavno mislimo da takvoj nužnost nužnosti koja nije nužna treba pomoći da se toliko ne muči, da bi se živi show mogao nastaviti i da bi bila moguća ljubavna i vesela čuda. Čim se zvijer malo smiri mi se dalje bavimo svojim poslom. Djelomično smo iluzionisti, demontiramo iluzije i kreiramo nove. Naš istaknuti pripadnik je Bulgakov. Nama je lakše disciplinirati pun trg problematične rulje i razne složene procese nego trpiti sitnu nužnost nužnosti koja nije nužna i koja se muči i vrši nuždu. Toga nam je previše i nije nam teško pokrenuti naše snage oko toga.

Tko je glasao

...."takvoj nužnost

...."takvoj nužnost nužnosti koja nije nužna treba pomoći da se toliko ne muči"....

....."Nama je lakše disciplinirati pun trg problematične rulje i razne složene procese nego trpiti sitnu nužnost nužnosti koja nije nužna i koja se muči i vrši nuždu."....

Istina, dobro ste vi tu rulju dosada uspjeli disciplinirati prodavajući joj ovakve i slučne demagogije, i ponovo glumeći njihove osloboditelje i spasioce.
Samo nisam baš siguran da si i ti sam razumio šta si ovdje nadrobio. Ali važno je na sve načine pokušat začepit protivnika (ili točnije, neprijatelja) . Onako po već upoznatom partijskom dobro ispečenom zanatu.

Samo vas nešto surova stvarnost (koju ste stvorili) malo zajebaje i razotkriva.

Tko je glasao

Samo vas nešto surova

Samo vas nešto surova stvarnost (koju ste stvorili) malo zajebaje i razotkriva.

Točno tako.

Sve to je idealnije nego ikad da HNS sada zaigra kako najbolje zna i umije (i drugi).

Čačić, za razliku od svih ostalih osim HDZ i SDP, sigurno sam ima i viška vlastite love za to. Non stop ste i još ste na čelu INA-e, s te strane tradicijski dolazi najjača podrška. Vesna je na čelu evropskih vizija, kao Mojsije nas vodi u obećanu zemlju. "Smeća" ste se rješili a snažno ojačali, najveći financijski stručnjak među agronomima i općenito dr Dragan Kovačević, koji zna sve tajne ZG holdinga, prešao je na vašu stranu, iskusniji ste nego ikad a konkurencija u većim problemima nego ikad, za lokalne izbore su prvi izravni izbori .... Naprijed!

Tko je glasao

Več sva viđeno, revolucija

Več sva viđeno, revolucija jede svoju djecu, nebu on ni prvi a ni zadnji.

Tko je glasao

....."koji su u ne baš

....."koji su u ne baš nježnim vremenima i okolnostima nešto mislili, radili i istupali oko elementarnih društvenih, političkih i građanskih pitanja.".....

Kažeš, nešto .......su mislili, radili i istupali.
Jesi se možda kad upitao šta su to radili odnosno šta su URADILI za tebe osobno ili bilo koga od nas smrtnika. Di su ti rezultati tog rada?. Ja ih ne vidim.
bla, bla, bla, ....blebetali bez veze, ono što ti i takvi želite čuti, a to i nije baš teško pogodit.
Najbolje još da su stalno šutili pa da nisu bar govorili, kad drugo ništa ni neznaju, da su i htjeli i da i hoće.

Tko je glasao

Kažeš, nešto .......su

Kažeš, nešto .......su mislili, radili i istupali.
Jesi se možda kad upitao šta su to radili odnosno šta su URADILI za tebe osobno ili bilo koga od nas smrtnika. Di su ti rezultati tog rada?. Ja ih ne vidim.

Dali su svoj doprinos (kontra)revolucionarnih razmjera (revolucija ili kontra, kako tko hoće, samo promjene) - odjebali su nužnost nužnosti koja nije nužna i stali uz svoj narod. Slično Tonči Tadić i razni. To sigurno nije samo po sebi dovoljno ali zajedno s drugim (naši ljudi nikada nisu mirovali i uvijek su raspoređeni sve i svuda) biti će ključno za odlučujuće bitke, u kojima će sudjelovati živi i mrtvi.

Dečko, ti si maoist. Kada je gusto, a sada je krenulo razdoblje sinteze gustog, onda se otvaraju knjige živih i mrtvih i igra se ozbiljno a ne forsa ovako bez pokrića, forsanje radi forsanja. Počela je kontrarevolucija.

Čačić i Vesna Pusić, zajedno sa koalicijom Đapićem, su ti već manje više nule. A Vuljanić i Lesar su, kao što vidiš, osobe. Pogodi zašto !

Tko je glasao

"Kažeš, nešto .......su

"Kažeš, nešto .......su mislili, radili i istupali.
Jesi se možda kad upitao šta su to radili odnosno šta su URADILI za tebe osobno ili bilo koga od nas smrtnika. Di su ti rezultati tog rada?. Ja ih ne vidim."...

Kad sam ovo pisao zaboravio sam navesti da sam tom prilikom mislio na najveću većinu današnjih utjecajnih političara u velikim strankama (HDZ+SDP), ne samo njih dvojice. Ljudi imaju razvijen dar govora (što vama odgovara) i znaju šta raji treba govoriti. A kako vidimo raja i dalje dobro "pije".

..."Dali su svoj doprinos (kontra)revolucionarnih razmjera (revolucija ili kontra, kako tko hoće, samo promjene) - odjebali su nužnost nužnosti koja nije nužna i stali uz svoj narod"...

Ma kakav doprinos, kakav svoj narod, prijatelju moj.
Vjerovatno ćeš se i ti kao i mnogi (vrlo brzo) probuditi i shvatiti koliko si u zabludi.
Ali da zaklujučimo, očito imamo drugačije kriterije i mjerila vrednovanja nekoga i nečega.

Tko je glasao

Jer Vi stvarno vjerujete da

Jer Vi stvarno vjerujete da je Cacic pobijedio na svim tim natjecajima na legalan nacin? Istina jest da je strucniji, pozitivniji i nadaleko sposobniji od vecine HDZovih parazita, no za takvo 'naglo' bogacenje predstavnika vlasti padaju glave u normalnoj demokratskoj drzavi. Cacic se dakle tu pokazao kao potpuni oportunist.

http://www.nacional.hr/clanak/11071/cacic-od-2000-do-2003-dobio-250-mil-...

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

A dali ste vi pročitali

A dali ste vi pročitali cijeli taj članak ili samo naslov, pa i tko su izvori takvih kleveta i iz kojih motiva. I dali ste o tome malo razmišljali, vjerovatno niste, nego ste uzeli zdravo za gotovo ono što vjerovatno i vama odgovara čuti.

Zato ću vam umjesto odgovora citirat dio iz tog članka koji vi nudite kao neki "argument" gore iznesenim optužbama:

....." Uostalom, otkud HDZ-u pravo da bilo koga proziva poslije afere Bechtel koja predstavlja klasični primjer kako se država ne smije ponašati. Napadaju Čačića, a nitko ne pita Miomira Žužula kako je s državnom plaćom koju prima cijeli život u Washingtonu kupio kuću koja vrijedi 2.000.000 dolara. Čačić je bio bogat još 1990., a sada moralne standarde nameću osobe koje su se obogatile u posljednjem desetljeću na kudikamo sumnjiviji način.”

‘Napadaju me razne gnjide’

“Ne pada mi na pamet braniti se od njihovih optužbi jer je čitava stvar izmišljena i bez osnove. Jedino mogu kazati da ću biti najsretniji čovjek u Hrvatskoj ako će HDZ-ova vlada raspisivati javne natječaje kao i ona u kojoj sam ja sjedio, premda mi se čini da to ne namjeravaju”, komentirao je najnovije dokumente Radimir Čačić.

“Svako malo napadaju me razne gnjide, ali nikada nisu uspjeli dokazati ni jednu optužbu”, rekao je Čačić dodajući da su sve tvrtke iz grupacije Coning poslove dobivale na javnim natječajima i pod kontrolom javnosti. “Kako možemo kršiti zakon kada znamo da će na spomen imena Coning čitav natječaj biti podvrgnut peterostrukoj kontroli?"....

I nemojte se bojati bogatih ljudi (ja to nisam, daj bože da postanem) koji su to bogtsvo stekli svojim znanjem, i sposobnostima, jer takvi će znati stvarati i nama ostalima, što je Čačić i dokazao. A onaj tko radi taj nekad i griješi, i to zanju svi oni koji nešto rade pogotovo u našim uvjetima .
Bitnije je kako je netko stekao to bogatsvo i kad.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci