Tagovi

Pro-kontra zakon

Da bih pojasnila razlog zbog kojeg mislim da je u Hrvatskoj nužno hitno uvesti pro-kontra zakon, podsjetit ?u vas najprije na osnovnu obuku iz obrane i zaštite koja govori o tome što je specijalni rat.

Specijalni rat
Pod tim se podrazumijeva djelatnost odredjenih snaga drzave protiv druge drzave-zemlje, naroda ili pokreta, radi ostvarivanja vlastitih interesa. Koncepcija specijalnog rata kao dogradjena tvorevina suvremenih agresora, nastala je na uvjerenju da se cak i krupni politicko-strateški ciljevi mogu postizati primjenom raznovrsnih oblika nekonvencionalnih protugerilskih, psiholoskih i drugih specijalnih djelovanja i aktivnosti. Specijalni rat, kao sredstvo politike, nalazi se izmedju politike, kao legalne nasilne metode i sadrzaja djelovanja i rata kao nelegalne i nasilne metode primjene sile. Cilj je da se u jednoj zemlji promijene odnosi i nametne vlastita politicka, ekonomska, vojna i ideoloska dominacija. Kao sto se vidi, na udaru su sve sfere covjekova zivota.One imaju politicki i ekonomski aspekt.
- Politicki aspekt djelovanja specijalnog rata sadrzan je u cinjenici da je on sredstvo nametanja volje suprotnoj strani prinudom. Nametanje volje, posredstvom specijalnog rata, vrsi se prethodnom erozijom svih drustvenih vrijednosti zemlje koja je izlozena specijalnom ratu.
- Ekonomski aspekt primjene specijalnog rata sadrzan je u cinjenici da se koriste sva ekonomska sredstva pritiska, dominacije, ucjena prema nerazvijenim zemljama, a sve radi ostvarivanja politickih ciljeva i interesa.
Metode djelovanja su: ekonomski pritisci, ekonomske blokade, jednostrane restrikcije ili prekid ekonomske suradnje, dovodjenje u financijsku ili tehnolosku zaostalost itd.
Cilj je destabilizirati ekonomski sustav, ugroziti ekonomski suverenitet i izazvati nezadovoljstvo naroda.
A) Vidovi,oblici i metode djelovanja specijalnog rata
Dosadasnja praksa specijalnog rata moze se uop?iti u tri osnovna vida djelovanja: nekonvencionalna, protugerilska i psiholosko propagandna.
-Nekonvencionalna djelovanja razvila su se u vrlo rasirenu i kompleksnu djelatnost. Manifestiraju se u raznim oblicima i to:
1. provodjenje subverzivne (prevratnicke) djelatnosti prema nekoj zemlji, oslobodilackom pokretu ili revoluciji,
2.izvodjenje teroristickih akcija,
3.organiziranje bratoubilackog rata na teritoriju neke zemlje, 4.organiziranje tzv. akcija prikrivanja i pribjegavanja odnosno spasavanje agenata,diverzanata,terorista i drugo.
-Protugerilska djelovanja su aktivnosti koje oruzane snage strane sile vode protiv gerilskih snaga na tudjim privremeno zaposjednutim dijelovima teritorija, a to su:
1.sprjecavanje gerile ili pokreta otpora metodama uhi?enja, sudjenja, kidnapiranja, psiholosko-propagandna djelovanja i obavijestajni obuhvati u redovima pokreta,
2.izoliranje stanovnistva, spaljivanje naselja, unistavanje izvora snadbijevanja, bombardiranje i pacifikacija,
3.sprjecavanje pomoci sa strane i
4.ofenzivna djelovanja.
-Psiholosko-propagandna djelovanja - to su mjere i postupci u oblasti duhovne nadgradnje, ciji je cilj utjecaj na svijest, opredjeljenja i ponasanja ljudi u zemlji prema kojoj te snage istupaju. To su:
1.politicki pritisci,preko kojih se napada drustveno uredjenje, pokret ili vlada zemlje,
2.vojni pritisci-demonstracija sile-izrazavaju se stranim prisustvom jakih dijelova oruzanih snaga u neposrednoj blizini drzavnih granica zemlje prema kojoj se vodi specijalni rat,
3.ekonomski pritisci su akcije kojima se izazivaju unutrasnje gospodarske krize i poremecaji.
B) Organi, snage i sredstva za vodjenje specijalnog rata
Organi za vodjenje specijalnog rata organiziraju se na nivou drzave, u okviru civilne ili vojne administracije (uredi,uprave,komiteti,povjerenstva), a zadatak im je da planiraju i usmjeravaju cijelokupnu djelatnost svih snaga namijenjenih za pojedine akcije i operacije specijalnog rata.Tako se u najuze odgovorne organe svrstavaju:
1.organi na najvisem nivou drzave (vezani su za vladu,ministarstva vojske i generalstabove armija),
2.organi obavjestajnih sluzbi, a javljaju se u obliku sektora,uprava ili odjeljenja u vrhovima vojnoobavijestajnih sluzbi, sa zadatkom prikupljanja i obrade podataka, izrade studija o zemlji koja je zrtva djelovanja specijalnog rata, obavjestajni prodor u teritorij i drustvenu strukturu prema kojoj se planira i vodi specijalni rat,uspostavljanje veza s neprijateljskom emigracijom,
3.organi u vojnim komandama koji se brinu o planiranju i izvodjenju subverzivnih, diverzantskih, teroristickih, protugerilskih djelovanja, 4.organi za psiholosko propagandna djelovanja.
Snage za izvodjenje akcija u specijalnom ratu su vrlo brojne.
Osnovne snage su:
1.agenture-ugradjuju se u razne nacionalne i medjunarodne organizacije,ustanove i institucije,sa jasno odredjenim ciljem,
2.obavijestajno-izvidjacke grupe-grupe atentatora,sa specijalnim zadacima na terenu u okviru jedne ili vise drzava,organizuju se u timove ili manje jedinice,
3.jedinice posebne namjene (za diverzantska i teroristicka dejstva),
4.snage za organiziranje psiholosko-propagandnih djelovanja,kao posebne institucije,cije je osnovno zanimanje ovo djelovanje,
5.snage neprijateljske emigracije,koje mogu imati i svoje poluvojne snage i
6.snage unutrasnjeg neprijatelja.
Sredstva za vodjenje i ostvarivanje ciljeva specijalnog rata su:
covjek, vojnik, grupa ljudi, vojne jedinice,
radio, televizija, novine,
parole, fotografije, knjige, slike,
telefoni, filmovi, casopisi i ostalo.
C) Doktrina i strategija specijalnog rata
Strategija vodjenja specijalnog rata zasniva se na odredjenim nacelima, medju kojima se posebno isticu:
raznovrsnost i originalnost postupaka,
sveobuhvatnost izvodjenja akcija,
ofanzivnost,
maksimalna obavijestenost o protivniku,
tajnost i sigurnost postupaka,
iznenadjenje,
poznavanje prirode ciljeva borbenih djelovanja i zadataka,
vrhunska obucenost snaga koje vode specijalna djelovanja,
drskost, nepokolebljivost, hrabrost,
zahvatanje siroke osnovice djelovanja,
otpornost,
oslonac na domace snage zemlje prema kojoj se vodi specijalni rat,
izoliranost i drugo.
Izvor na: http://www.mycity-military.com/Ostalo/Specijalni-rat-2.html

Budu?i da stvaranje samostalne hrvatske države mnogima nije odgovaralo i ne odgovara im ni dan danas, kako unutarnjim, tako i vanjskim neprijateljima, koji su brojni, nemojmo se zavaravati da ih nema, o?igledno je da se koriste mnogim gore navedenim metodama specijalnog rata, po?ev od lažiranja anketa, širenja panike, izazivanja nereda i demonstracija itd.

Najnoviji primjer jedne takve koordinirane i kombinirane akcije je insceniranje nereda u Varšavskoj i nasilno ometanje legalne izgradnje gra?evina, za koje su im ti isti "specijalci", koji su inscenirali nerede prethodno izdali sve potrebne dozvole, zatim napravili nerede, te izmanipulirali medijskim prostorom, kako bi se stekla vizija kaosa u Hrvatskoj, a u te svrhe kao što je vi?eno, iskorišteni su glumci i novinari, a u samom neredu su sudjelovali i "specijalci" koji su zacrtali ostvarenje svog prozirnog cilja. Sve u svemu stopedeset ljudi, kontra 4.5 milijuna ostalih Hrvata, a manipulacijom medijskog prostora stvoren je dojam da se radi o stotinama tisu?a ljudi.

No ovom prigodom zadržat ?u se na jednom aspektu specijalnog rata, koji se sustavno ve? dva desetlje?a provodi u hrvatskom medijskom prostoru. Sukladno vojnoj doktrini o specijalnom ratu, specijalci su preuzeli gotovo sve medije u svoje ruke, putem kojih provode svoju sustavnu propagandu protiv hrvatskih vlasti, koje su na legalnim izborima birali hrvatski gra?ani. Vidljivo je to kako iz javne televizije, koju su okupirali, tako i iz ostalih televizijskih ku?a, koje su preuzeli i financiraju ih, te gotovo svih dnevnih listova, putem kojih se stvara javno mnijenje. Dovoljno je pogledati primjerice Blog.hr, pa vidjeti kakve postove TV-Nova, koja je vjerojatni vlasnik Blog.hr-a, stavlja na naslovnicu, mahom su to blogovi koji pišu protiv vladaju?e stranke i Crkve, a svi ostali blogeri, koji pišu suprotno su zanemareni i marginalizirani, tako da na naslovnici Blog.hr-a nikad ne?ete na?i niti jedan ?lanak koji govori o pozitivnim potezima ove Vlade, ili nekakav ?lanak koji afirmativno govori o aktivnostima Crkve u Hrvata, iako na Blog.hr-u djeluje na tisu?e i tisu?e blogera, koji pišu takve teme. Isto vrijedi i za ostale blog servise, kojih su se do?epali „specijalci”.
Što re?i o Novom Listu, Jutarnjem Listu i ostalim dnevnim listovima, koji na svojim stranicama gotovo svakodnevno iznose lažirane ankete o tome kako komunisti imaju prednost nad demokratima, kako bi se stekao lažni dojam i ljudima usadilo u uho da se gra?ani masovno opredjeljuju za komuniste, iako su gotovo svi izbori do sada pokazali da je ve?ina gra?ana Hrvatske uvijek opredijeljena za demokratsku opciju, a ne komunisti?ku.

Kako je zbilja postalo iritantno slušati svakodnevno crnilo kojem je osnovni cilj izazvati nezadovoljstvo naroda, a što je jedan dio glavnog cilja, kako je to gore navedeno:

Cilj je destabilizirati ekonomski sustav, ugroziti ekonomski suverenitet i izazvati nezadovoljstvo naroda.

Stoga predlažem zakonodavcima da u svrhu prevencije specijalnog rata u Hrvatskoj donesu pro-kontra zakon, kojim ?e se svim medijima onemogu?iti iskorištavanje u propagandne svrhe za potrebe specijalnog rata, na na?in da kad pišu o nekoj temi, pišu neutralno, odnosno toliko teksta koliko napišu protiv ne?ega, da isto toliko tu stvar moraju obraditi i za, odnosno preispitati je sa svih strana i svima u postupku pružiti istu šansu argumenatiranja. A ne da se dogodi da Hloverka Novak Srzi? u tv-emisiju pozove tri osobe kontra jednoj, odnosno, kad u studio pozove ministra financija, da nasuprot njemu u kontru stavi ?ak tri osobe iz opozicije i još mu ne da do?i do rije?i. Kako gra?ani ove države onda uop?e mogu imati nekakvu informaciju o afirmativnom radu vlade, kad televizija prezentira rad vlade na takav degradiraju?i na?in.

Stoga je pod hitno potrebno zakonski regulirati NEPRISTRANOST U IZVJEŠTAVANJU, kako se ne bi doga?alo da se mediji koriste u svrhu ostvarenja ciljeva specijalnog rata, koji je trenutno na djelu umjesto otvorenih vojnih djelovanja, a u svrhu destabilizacije mlade hrvatske države.

p.s. Lijepo Vas sve molim da u duhu demokracije za koju se zalaže Pollitika.com ne ocjenjujete više ovaj dnevnik minusom, kako ne bi potonuo, jer sam se, unato? brojnim obvezama ovih dana, ipak potrudila napisati ga i doprinijeti živosti na Pollitici u sezoni kiselih krastavaca. Da dnevnik nije baš tako bezvrijedan, svjedo?i dosadašnji broj komentara.
Unaprijed zahvalna,
My Soul

Komentari

Dovoljno je pogledati

Dovoljno je pogledati primjerice Blog.hr, pa vidjeti kakve postove TV-Nova, koja je vjerojatni vlasnik Blog.hr-a, stavlja na naslovnicu, mahom su to blogovi koji pišu protiv vladajuće stranke i Crkve, a svi ostali blogeri, koji pišu suprotno su zanemareni i marginalizirani, tako da na naslovnici Blog.hr-a nikad nećete naći niti jedan članak koji govori o pozitivnim potezima ove Vlade, ili nekakav članak koji afirmativno govori o aktivnostima Crkve u Hrvata, iako na Blog.hr-u djeluje na tisuće i tisuće blogera, koji pišu takve teme. Isto vrijedi i za ostale blog servise, kojih su se dočepali „specijalci”.

Dakle, sloboda govora i izražavanja treba biti podređena afirmativnom pisanju o Državi, Crkvi i trenutnom Vođi. OK, hajdemo svi početi lijepo pisati o Josipoviću...

Tko je glasao

Ne afirmativno, već

Ne afirmativno, već OBJEKTIVNO. A svakako nije objektivno kad netko samo pljuje po onome, koga je birala velika većina naroda i to u nekoliko mandata. Dakle, ne traži se pristranost, već objektivnost!
Što se tiče Josipovića, iako smo na potpuno suprotnoj političkoj strani, o njemu se sigurno može puno toga lijepog napisati. Ako si pažljivo čitao, mogao si i pročitati.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

...koga je birala velika

...koga je birala velika većina naroda i to u nekoliko mandata.
Znači, o Mesiću pisati samo sve najbolje.

Tko je glasao

doslovno sam napisala:

doslovno sam napisala:
...koga je birala velika većina naroda i to u nekoliko mandata.

istina je da je on obnašao nekoliko mandata, no ne vjerujem da ga je birala većina naroda, kao ni josipovića. mislim da je obojicu izbacila politička odluka političkih kalkulanata, radi dodvoravanja europi. uopće ne vjerujem u predsjedničke izbore.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

uopće ne vjerujem u

uopće ne vjerujem u predsjedničke izbore.
U nijedne izbore ne triba virovat.

Tko je glasao

Za inicijativu o zakonskoj

Za inicijativu o zakonskoj regulativi glede nepristranosti u izvještavanju plus.
Za argumentaciju minus.

Tko je glasao

@shiky, sto za tebe znaci

@shiky, sto za tebe znaci nepristranost pri izvjescivanju? Tko bi kontrolirao tu nepristranost? Kakve bi bile sankcije? Bi li svaki komentar time postao nepozeljan? Sto kazes na logo pollitike- neovisni, ali ne neutralni? Postoji li itko tko je neutralan?

Tko je glasao

@martin, Ispričavam se

@martin,

Ispričavam se zbog odgovora s latencijom, imao sam nekih drugih obaveza.

Za početak, čini se da mi uvaljuješ pojmove neutralan (opisno uključuje distanciranje, ravnodušnost, izvjesnu mjeru defanzivnosti, stav „svejedno mi je“) i nepristran (uključuje termin: bez predrasuda, bez ostrašćenosti) kao sinonime. Primjerice: „Nemam neutralan stav o XY, već sam životno zainteresiran za to. Upravo zbog zainteresiranosti za XY, o tome ću raspravljati na nepristran način kako bi XY stvarno bilo što bolje“.

E, sad o nepristranom izvještavanju u Hrvatskoj. Moje je skromno mišljenje da hrvatskom društvu, a potom i Hrvatskoj kao državi, sadašnjost i budućnost kreiraju nositelji hrvatske necivilizacije i to u gospodarskom i političkom smislu. Njihovo okupiranje medijskog prostora jasno pokazuje pristranost dijela novinara iz raznih razloga, odnosno opredjeljuje ih na stranu protivnu interesima hrvatskog društva. @My Soul je to definirala kao specijalni rat protiv hrvatske države, što je svakako uža definicija od one koju ja zagovaram. Prema takvima, nositeljima hrvatske necivilizacije i njihovim medijskim promotorima, ne smijemo biti neutralni pod izgovorom želje za objektivnim informiranjem - jasno, ako želimo opstati.

Tko će biti arbitar u ocjeni pristranosti i s kojim mehanizmima eventualnih sankcija? Ne znam, jer nisam profesionalac iz ovog područja. Bilo bi dobro da novinarska struka sama izađe iz svoje zatvorenosti i sinergijski pridonese boljitku hrvatskog društva tako da sama postavi kriterije i sama odgovori na pitanja koja si postavio. Do tada će padati naklada, novinari će biti „piskarala“, a mi ostali „stoka sitnog zuba“...

Tko je glasao

p.s. Lijepo Vas sve molim da

p.s. Lijepo Vas sve molim da u duhu demokracije za koju se zalaže Pollitika.com ne ocjenjujete više ovaj dnevnik minusom, kako ne bi potonuo, jer sam se, unatoč brojnim obvezama ovih dana, ipak potrudila napisati ga i doprinijeti živosti na Pollitici u sezoni kiselih krastavaca. Da dnevnik nije baš tako bezvrijedan, svjedoči dosadašnji broj komentara.
Unaprijed zahvalna,
My Soul

evo, plus da ne potones.
iako se sa gotovo nicim napisanim ne slazem :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hvala, znala sam da me

Hvala, znala sam da me nećeš razočarati, jer vjerujem u tebe.

My Soul

Tko je glasao

Ne damo mi tebe da potoneš,

Ne damo mi tebe da potoneš, ipak si ti naša...:) I simpatiziraš obrijane glavice :):):) I kaj ti treba ona - demokracija, to ti je isto ko i ovo!:):):)

Tko je glasao

Evo i ja se pridružujem

Evo i ja se pridružujem solidarno jastuku za spasavanje posebice jer me ganula ova fotografija Golgote. Ma koja muška pleća, samo ne razumijem što mu trebaju naočale!!! :):)

Tko je glasao

heh...nisam znala da je

heh...nisam znala da je golgota jedan od njih dvojice :):) viš, viš :)

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

evo još jedna medijska

evo još jedna medijska propaganda u svrhu ostvarenja ciljeva specijalnog rata;
http://www.nacional.hr/clanak/87582/suker-vise-nema-niciju-podrsku

Ljudi ne nasjedajte! Ovo je urota za destabilizaciju mlade hrvatske države!
Šuker je vrhunski ministar - pokrenimo peticiju ZA Šukera!
Jer ako Premijerka čita novine, mogla bi mu stvarno dati otkaz! A to bi bila neizmjerna tragedija za nas i našu državu!

Tko je glasao

...@ my soul... ...Zakaj smo

...@ my soul...

...Zakaj smo se stali?
Kaj drugaj nismo znali,
kaj drugaj nisme mogli,
a kaj sme mogli?...

...(M. Krleža: Balade)

Tko je glasao

My soul, da slučajno nisi

My soul, da slučajno nisi imala bliski susret sa Domazetom-Lošom. mislim čovjek je markantan sa onim svojim brčićima. Ne znam. :):):)

Tko je glasao

Nisam. Doduše ima jedna

Nisam. Doduše ima jedna moja znanica koju je fascinirao i odonda otkad ga je vidjela hoda kao mjesečarka :):):)
Ja baš ne volim brčiće, već svježe obrijane glavice :):)

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

Oho, pripazimo se sad.

Oho, pripazimo se sad.

Tko je glasao

Grdi, plus za ''markantan''!

Grdi,
plus za ''markantan''!

Tko je glasao

Jeste, ne samo što je

Jeste, ne samo što je markantan, nego je i učtiv.
Prije nekoliko godina me zamolio da mu ja iz Kanade priredim promociju knjige u Vinkovcima. Preko nekih članova MH Vinkovci, to sam i učinio. Poslije toga nikada mi nije javio kako je promocija prošla. Ne, nije se javio ni meni ni njima.
Uz lijep pozdrav

Tko je glasao

Pavao ti šuti, ti si u

Pavao
ti šuti, ti si u kazni.

Tko je glasao

Ma Beatrice moja, od malena

Ma Beatrice moja, od malena sam. Priviknuo sam na klevetanja, proganjanja, pogrđivanja, ponižavanja koje su mi jugobojovnici i umobolnici upriličavali.
I što, ni najmanje me ne iznenađuje ni najnovije. Nastavljaju se služiti strarim poslovima. Genetika čini svoje, poprimila su djeca od roditelja običaje i navike.
No, otići će oni k vragu, a Hrvatska će o(p)stati.

Tko je glasao

Što je više kleveta i

Što je više kleveta i laži ( od feministica )
ti si nama draži.

Tko je glasao

Beatrice jel te malo

Beatrice jel te malo podsječa na ovoga:

http://www.rieselisd.org/data/webs/History/1930/decade/clark_gable.jpg

Klikni na povečanje fotke.

heheeheheheh

grdi

Tko je glasao

grdi uvjerio si me, sad i

grdi
uvjerio si me, sad i sama vidim da je namjerno...

Tko je glasao

Ne sumnjam nimalo da se

Ne sumnjam nimalo da se protiv RH vodi specijalni rat, a tebi My soul hvala da si malo citatom potkrijepila temu.
Ima, međutim, jedno drugo pitanje, koje mislim da sebi postavljaju ''stručnjaci'' specijalnog ratovanja, razni Tavistock i Tampa na Floridi instituti, a to je, jesu li Hrvati imuni na metode specijalnog rata?
Moderne metode toga ratovanja pokazuju, naime, tipični liberalni i pozitivistički idiotizam svojih tvoraca.
U njihovim teorijskim knjigama stoji , da su pojedinci ''individue'', a ne ''osobe'', da se te i takve ''individue'' mogu dovesti u uvjetovana stanja na način sličan pavlovljevim refleksima, a nacije što se tiče, za ''stručnjake'' je ona samo društeno-povijesni, relativan konstrukt, koji se može, zamišljaju oni, ukidati i preoblikovati kako oni isplaniraju.
Ništa, međutim, nije dalje od tih pogrešnih pretpostavki ''eksperata''.
Već iz vlastitog iskustva znamo, da je nama propaganda koja je možda tako djelotvorna kod Amerikanaca, ovdje gotovo u žanru satire,
Najbolje je to upravo pokazao recentni propagandni FIJASKO kakav je doživio spektakl zvan varšavska, i od kojega će se ''stručnjaci'' dulje vrijeme morati liječiti.
Jer, unatoč svim pripremama, zatezanju situacije, pogađanju pravoga trenutka, a nadasve unatoč svim teškim novcima koji su bili plasirani direktno ili indirektno u te pripreme, - propagandni sustav je u slučaju varšavskoga bunta ZAKAZAO.
kamo su se samo djenule sve one stotine NGO i GNU-a, za civilno društvo, razvoj demokracije, bla bla bla truć, a koje godinama čučaju novac iz raznoraznih štiftunga, zaklada i fondacija? Pa zar za ''obranu demokracije'' u Varšavskoj, zar nisu mogli malo ispuzati iz svojih rupa i odraditi tako svoje nadarbine?
zar je moguće da je svih njih ukupno stotinjak?
Ako ne ubrojimo onih par polupismenih škrabala koji u prosječnoj gimnaziji ne bi dobili prolaznu ocjenu za svoje zvrljotine?
''Stručnjaci''' za speicjalne ratove morat će se u RH još dobrano oznojiti, jer mi , načisto, - NE PUŠIMO NJIHOVE FORE.
(Sorry, dečki. Možete slobodno baciti svoje udžbenike masovne psihologije. )
Blamaža varšavske donijet će uskoro i fenomenalne rezultate: SDP je u stanju poluraspada, a razni HDZ kalkulanti htjeli ne htjeli izlaze iz skrovišta na čistinu i targetirani su. Mi tek sada, nakon 20 godina spinova i kontraspinova, dolazimo u jedinstvenu priliku da počistimo iz glave 50 godina školovanja u titoizmu-lenjinizmu, i da prvi puta u povijesti dođemo do središta naše nacionalne volje, do odgovora na pitanje, tko smo mi zapravo i kakav oblik države i društva mi to hoćemo?
To je odličan, i sa strane naručitelja, prilično neželjen rezultat njihovih ''specijalnih ratova''.
Specijalci su nam samo pomogli da bolje i brže shvatimo, što NISMO i Što NEĆEMO.

Tko je glasao

Hvala za ovaj komentar o

Hvala za ovaj komentar o "Varšavskoj", @betrice 12. Već sam se "uplašio" da sam jedan ili vrlo rijetki koji je zaključio isto kao i Ti ili čak i gore.
Stvarno su jadni, ali uvijek se nađe nekoliko usijanih ali ne baš i pametnih glava koje se daju koristiti kao žrtve za "prisilno razminiravanje"... :):):):)
(Ostali rade za novac, naravno.)

Tko je glasao

Nas samo treba dovesti u

Nas samo treba dovesti u stanje u kojem čemo se "pokoravati " metodama specijalnog rata. Oni sada valjda traže pravi način da nas se dovede u to stanje.
Pokazalo se je da je uvijek ŠOK najbolji da se nekoga dovede u "poslušno" stanje.
Pa tako su sva ta istraživanja i počela, proučavanjem šoka kojega su doživjeli borci u 1.svjetskom ratu kada su bili izloženi dugotrajnim topničkim napadima.
Samo kada se pronađe pravi put da nas se dovede u stanje da pušimo, tada ćemo i popušiti, nismo mi nikakav "nebeski" narod imun na manipulacije psihijatrije niti nas štiti "božja milost".
A Amerikanci nisu prirodno glupi niti su neka niža rasa pa "padaju na te fore" nego su dovedeni kolektivno u to stanje.
Šta misliš, čemu je služilo rušenje Blizanaca?
Stvaranje kolektivnog psihičkog šoka nacije kroz tzv. 11/9 ili 9/11 dovelo je do "pristanka" biračkog tijela da se ograniče osobne slobode i uvedu razni Patriotski zakoni.

Ali pitanje je zašto bi to netko radio i kakva bi mu korist od toga bila?
Pa nas je jeftinije vojno okupirati koliko smo mali nego da se troše sredstva kroz medije da bi nam se isprao mozak

Tko je glasao

Specijalni rat ima dublje i

Specijalni rat ima dublje i dalekosežnije učinke od vojne okupacije, pa zato vojna okupacija ovdje nije predmet razgovora.
Htjela sam postaviti predmet, jesmo li mi kao nacija imuni na angloameričke metode specijalnog ratovanja?
Nisam time mislila da su svi Ameri kreteni, nego je zamisao da postoji neki određeni ''duh nacije'', koji se kod nas npr. pokušao konstruirati kao ''jugoslavenstvo'', ili kao ''čehoslovaštvo'', da ne budemo pristrani, ili kao ''skandinavstvo'', pa ipak se skandinavija podijelila u nacionalne države, ..itd.
''Eksperti'' su se, imaš pravo, od IWW posvetili proučavanju fenomena masovne psihologije, i ''dokazali'' su da čovjek u mnogočemu reagira kao životinja, te da se stanovite ljudske funkcije mogu ''uvjetovati'' na bazi podražaj-respons. No, za taj veliki znanstveni uspjeh, mogli su jednostavno pročitati malo Aristotela, malo Teofrasta, malo Cicerona, malo stoike, malo Galena, ... literaturu iz vremena kada je još postojala disciplina ''psihologija'' (iako se nije točno tako zvala), pa bi doznali da su otkrili toplu vodu.
Ipak, uvjetovanje kod čovjeka, za razliku od životinja, ima svoju granicu, a to je tkz. ''intelekt''. E, taj ''intelekt jako smeta, pa su se eksperti od '50-tih naovamo svim silama bavili pitanjem, a kako masovno ukinuti intelekt? Može li se intelektualna sposobnost čovjeka ukloniti egzekucijama, logorima, masovnim istrebljenjima, strahom, šokovima, sakrivanjem i paljenjem knjiga, uništavanjem obrazovbnoga sustava, pranjem mozga kroz masmedije... Može li se nešto ''duhovno'' uništiti fizičkim sredstvima?
Može, ali privremeno. Može pet puta, ali šesti put ne pali. Može i tako da se neprestano izmišljaju ''noviteti'', no evo, vidimo upravo danas, gospodarima ponestaje imaginacije. U jednom trenutku kada je navala ''novoga'' prešla granice apsorpcije, ljudi se vraćaju starim vrijednostima. Takozvani tehnološki napredak, izvor ''noviteta'' , postaje sve dosadniji. Ovca Dolly može biti senzacija samo jednom. ''Put na mjesec'', dvaput. Kod Julesa Verna i kod Spielberga,. Kazaljka sada stoji, no uskoro će se početi okretati prema natrag.
''Paradigma'' specijalnoga rata, i svega što mu je u pozadini, istrošila se nakon cca 70 godina raubanja, i više ne funkcionira.
A kod malih, poluplemenskih, starih i zaribanih naroda, s gustim povijesnim iskustvom, ta paradigma ne funkcionira dvostruko, iz općih i posebnih razloga.

Tko je glasao

Nema kod nas ničeg

Nema kod nas ničeg specijalnog što bi nas štitilo od samouništenja.

Tko je glasao

Bea, tebi izgleda paše ova

Bea,
tebi izgleda paše ova sezona KK-a.
No, za taj veliki znanstveni uspjeh, mogli su jednostavno pročitati malo Aristotela, malo Teofrasta, malo Cicerona, malo stoike, malo Galena, ... literaturu iz vremena kada je još postojala disciplina ''psihologija'' (iako se nije točno tako zvala), pa bi doznali da su otkrili toplu vodu. Nemoj mi veliti da je znanje servirano svinjama, po tvojoj exkluzivi cijepljeni to ne kuže. Tu važi ona kineska "Ne bacati bisere pred svinje" više no mi to to možemo izmantrati a kamoli spoznati temeljem usvojenih akademskih sranja.
Da li obrazac 9/11 važi i za primitivne plemenske zajednice poput ove naše - naravno da vrijedi, kak znam; pa imao u ruci protokole dinarskih mudraca još '91 kada se ovladavanje takvim informacijama plaćalo djetetom, ili u najboljem slućaju glavom.
''Paradigma'' specijalnoga rata, i svega što mu je u pozadini, istrošila se nakon cca 70 godina raubanja, i više ne funkcionira.
A kod malih, poluplemenskih, starih i zaribanih naroda, s gustim povijesnim iskustvom, ta paradigma ne funkcionira dvostruko, iz općih i posebnih razloga.
Ništa ti ne znaš moja bea o pravom specijalnom ratu, malo pod tuš u ove sparne dane kada dozrijevaju krastavci...

Tko je glasao

protokole dinarskih mudraca

protokole dinarskih mudraca još '91
e, da mi je do toga doći...
kad vidim koliko ima stvari koje još ne znam, osjećam se... vrlo mladom...
A što ti misliš, Grdi, ima li načina da relativno normalan čovjek /žena, da se otmu toj unaprijed zadanoj matrici, jer kad pogledam malo unazad, zbilja mi se učini da su oni uvijek korak ispred?
To me najviše zbunjuje.
Ali sam ipak svojevoljno nepopravljiva platoničarka, i uzdam se neizmjerno u mogućnost zdravog ljudskog razuma, onoliko koliko taj razum ima vezu s Logosom---
hm, ne znam, možda sam žrtvom platoničkog specijalnog rata?
Uvijek se radi o slobodi, na koncu konca, zar ne?

Tko je glasao

Bea! A što ti misliš,

Bea!
A što ti misliš, Grdi:):):)
Grdi, sad si nadrapal - bea te sanja!:):):) Vražji krastavci!!!
A glede protokola - jedan primjerak ti ima Viktor.

Tko je glasao

Ja se držim sezone

Ja se držim sezone kacamarina, patite. :):):):)

grdi

Tko je glasao

Golgota bidne mene, evo sam

Golgota
bidne mene, evo sam i ja pala žrtvom specijalnog rata! To je zbog nicka. Čim se netko zove ''grd'' i ''lin'', ja poludim... opali me mašta, odmah počnem smišljati protokole... a, u smokve i krastavci!

Tko je glasao

vas dvije ste pale na glavu

vas dvije ste pale na glavu ili se samo dobro zajebavate???

Tko je glasao

@dinamitd, grdi i bea su

@dinamitd, grdi i bea su dvoje a ne dvije; ... :):):)
I tvrdim Ti da se izuzetno dobro "zajebavaju" jer su iznad prosjeka u svakom pogledu: od IQ do znanja.
Ni On ni Ona uopće nisu "pali na glavu".

Tko je glasao

Navodno je jednom grdi opal

Navodno je jednom grdi opal na glavu još dok je studiral, a bea - hmmmm - više puta :):):)

Tko je glasao

Golgota sudeći po

Golgota
sudeći po rezultatima,
triput najmanje.

Tko je glasao

mislio sam na beu i autoricu

mislio sam na beu i autoricu dnevnika ;-)
a ne na grdog

Tko je glasao

Jelene, jel se ti to

Jelene,
jel se ti to upucavaš Grdom ili Bei!:):):)
Sorry, moguć je triangl... :):):)

Tko je glasao

BerMUDSKI

BerMUDSKI trokut.
heheheehh

grdi

Tko je glasao

a možda ipak Be(Z)MUDSKI

a možda ipak Be(Z)MUDSKI trokut ???

Tko je glasao

dečki, nasmijali ste me u

dečki, nasmijali ste me u ovaj vrući ljetni dan :) hvala vam :))))

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

Nije vrime za smij dok spec.

Nije vrime za smij dok spec. ratnici narušavaju red i mir lipe naše.

Tko je glasao

ak su specijalci zgodni k'o

ak su specijalci zgodni k'o ti, onda imam spremnu parolu:

"bolje pakt, nego rat,
bolje rob, nego grob"

:):)
My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

Niti jedan čovjek nije

Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

izostavila si rič ženskog

Tko je glasao

Naravno, "upucavam" se Bei!

Naravno, "upucavam" se Bei! :):):):)
Koliko mi je znano - "godište" je moje supruge i moram Ti kazati da je to izuzetno zgodno godište. Te je godine Bog bio "široke ruke" prema ženama.

Ništa od "triangla"..., prevruće je. :):):):)

Tko je glasao

Jelenska nemaš pojma koliko

Jelenska nemaš pojma koliko si u pravu. To godište sam ja obožava kad sam bio mlađi:):):)

hehehe

grdi

Tko je glasao

--razorni- i bogovi su pali

--razorni-
i bogovi su pali na tjeme...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci