Tagovi

Primjer pokaznog dnevnika

Svrha ovog dnevnika je da pokaže kako se koristi pollitika.com i da bude ogledni primjer kako bi jedan dnevnik trebao izgledati. Ovaj dnevnik nije namijenjen da bi dao autorima naputke što i kako da pišu - jer se o stilovima i izri?aju ne raspravlja, no svakako bi morao ukazati na neke od alata koji im na pollitici stoje na raspolaganju, pa stoga lijepo molim sve one koji imaju namjeru pisati dnevnike na pollitici da dobro pogledaju ovaj tekst i tek se potom odvaže na pisanje dnevnika. Iako je osnovna namjena objasniti kako pisati dnevnik veliki dio ovog dnevnika može se podjednako upotrijebiti i na komentare.

Prva stvar koju vrijedi imati na umu su tehni?ka ograni?enja. Pollitika je kolaborativni blog kojeg koristi veliki broj ljudi istovremeno i svaki od njih može kreirati sadržaj. Da bi objavili dnevnik potrebno je osmisliti naslov dnevnika, sam tekst i tagove.

Naslov dnevnika bi morao odražavati temu koju prezentirate u dnevniku, naslov je ujedno i jedan od bitnijih faktora za vidljivost vašeg dnevnika na internetu i u naslov pokušajte ubaciti neke od klju?nih rije?i koje želite iskoristiti u tekstu - ili, još bolje, pokušajte zamisliti koje klju?ne rije?i bi zainteresirani ?itatelj upisao u tražilicu a da na temelju njih završi na vašem tekstu. Naslov ne bi smio biti preduga?ak, niti bi smio sadržavati specijalne znakove, nije dobro da zapo?inje brojem tj. brojkom i nikako ne bi smio biti napisan VELIKIM SLOVIMA.

Druga stvar koju morate ispuniti prilikom pisanja dnevnika su tagovi. Tagovi (ili klju?ne rije?i) su rije?i koje koristite u tekstu a koje pobliže opisuju tematiku dnevnika kojeg pišete. Tagovi se odvajaju zarezima, i u klju?nim rije?ima obi?no stavljamo imena ljudi koji se spominju u tekstu. Imena bi morala biti puna, dakle ispravno je napisati Milan Bandi? ali nije dobro napisati M. Bandi? ili samo Bandi?. Osim imena, uvijek navodimo imena mjesta (ako se nešto desilo na nekoj to?no odre?enoj lokaciji) i to može biti primjerice Zagreb ali ponekad želimo napisati i preciznije pa spominjemo arena Zagreb ili možda maksimirski stadion. Tako?er, u tagovima možemo upisati i imena institucija npr. MORH ili druge klju?ne rije?i ili koncepte koji opisuju naš tekst poput pravosu?e ili afera Brodosplit. Ovaj dnevnik koristi samo dva taga i to pollitika.com i administracija, jer ono što želim posti?i je da kada posjetitelj stigne na ovaj dnevnik u rubrici "Tako?er pro?itajte" nalaze se tekstovi sli?ne tematike. Pazite na tagove jer time posjetiteljima vašeg dnevnika olakšavate posao oko traženja srodnih tema, no jednako tako olakšavate da vaš dnevnik bude prona?en me?u tisu?ama drugih.

Sam tekst dnevnika bi morao pratiti barem minimalne školske kriterije za pisanje sastavaka. U njemu želite u po?etku izložiti temu o kojoj želite diskutirati, potom razra?ujete temu i argumentirate svoje stavove, te na kraju nudite sažetak, zaklju?ak i pozivate na diskusiju. Dakle svaki tekst bi morao, kao donji minimum, imati barem tri solidna odlomka. Radi bolje ?itljivosti i preglednosti, dobro je pasuse odvojiti jednim praznim redom.

Optimalna veli?ina dnevnika je cca. 2-3 novinarske kartice (dakle 3.600 - 5.400 znakova), no donji minimum je 200 rije?i i manje od toga vam editor ne?e dozvoliti. Više od tri kartice je zamorno za ?itati i morate imati doista dobru temu da bi zadržali ?itatelja od po?etka do kraja teksta.

Ako citirate, svakako koristite html tagove koji vam stoje na raspolaganju, a kako bi lakše odvojili što je tu?e od svojeg teksta. Tako?er, ako koristite citate, svakako navedite i izvor odakle je tekst kopiran (pritom morate paziti i na pravila o kopiranju tekstova iz drugih izvora, a koji su navedeni u ?esto postavljanim pitanjima). Primjer jednog citata je slijede?i:

Ima ljudi koji misle da je argumentacija zapravo isticanje njihovih vlastitih predrasuda u jednom novom obliku. Takvi naširoko elaboriraju svoje stavove, ali ne nude razloge zašto su oni ispravni. Drugi misle da su argumenti ?injenice pa argumentom smatraju statistike, zaklju?ke stru?njaka ili primjere. I jedni i drugi su u krivu.
.
Argument je složena tvrdnja koja nudi set razloga ili dokaza koji podržavaju odre?eni zaklju?ak. On ima jasan cilj: u?initi neko gledište prihvatljivim. Njegov temelj je logi?ko razmišljanje kojem je cilj uvjeriti nekoga u nešto i na taj na?in utjecati na odre?ene pojave. Taj se utjecaj naj?eš?e koristi kako bi se stavovi izmijenili ili kako bi se izgradili novi. (Što je argumentirana rasprava)

Gornji tekst je kopiran iz dnevnika o argumentiranoj raspravi (kojeg svakako pro?itajte jer je jedan od ponajboljih tekstova koji su objavljeni na pollitici i puno ?e vam pomo?i u pisanju, argumentiranju ali i prepoznavanju nepoželjnog ponašanja), a na kraju citata naveden je i link gdje možete kliknuti i posjetiti taj dnevnik kako bi ga u cijelosti pro?itali. Iako je ovo preporu?eni na?in citiranja, to ste mogli u?initi i na druge na?ine, npr. da prije citata navedete re?enicu u kojoj se nalazi link na tekst koji citirate, ili pak nakon samog citata u objašnjenju.

Dobro je znati html tagove i kako se koriste, jer ?e vam oni koristiti ne samo u dnevnicima nego na jednak na?in i u komentarima. Kada smo ve? kod HTML tagova, potrebno je re?i da je html instrukcijama potrebno re?i kada po?inju i kada završavaju, pa stoga ako odlu?ite podebljati jednu rije?, onda iza nje mora do?i odgovaraju?a instrukcija za zatvaranje HTML tag-a za podebljavanje.

Iako je citiranje jedan od naj?eš?ih HTML tagova kojeg ?ete koristiti, dobro je znati i HTML tagove za kreiranje linka na drugu stranicu (dobrodošlo je linkati na druge stranice s kvalitetnim sadržajem relevantnim za temu o kojoj pišete), a ponekad je, kao što sam ja to gore napravio, dobro poneke rije?i i podebljati jer su onda uo?ljivije i dobro napisanom dnevniku ili komentaru daju strukturu.

Komentari

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci