Tagovi

Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u donošenju Prijedloga ovoga Zakona dalo je ovakvo objašnjenje:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praćenjem primjene važećeg Zakona uočeno je da na učinkovitost procesa izdavanja rješenja i potvrda o izvedenom stanju bitno utječe prvenstveno stanje prostorno planske dokumentacije, neriješenost imovinsko pravnih odnosa, zahtjevnost u postupanju nadležnih tijela i sl.
Budući da se uslijed dugogodišnjeg nedostatka sustavnog praćenja i evidentiranja nezakonitih zgrada ne raspolaže s točnim podatcima, procjenjuje se da njihov ukupan broj danas u RH značajno prelazi 150.000. Navedeno je, između ostalog, rezultiralo neažurnošću katastarskog operata i zemljišnih knjiga koje danas nisu prikaz stvarnog stanja. Time je velik broj nezakonitih obiteljskih kuća i domaćinstava isključen iz mogućnosti prometovanja nekretninama ili obavljanja gospodarske djelatnosti u takvim zgradama, a vlasnici postojećih nezakonitih poljoprivrednih zgrada isključeni od mogućnosti korištenja sredstava pretpristupnih fondova (SAPARD i IPARD) i sl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glavne značajke Prijedloga ovog Zakona koje uočavam su:

1. Legalizirat će se nelegalne kuće koje su u skladu sa postojećim prostornim planovima, ali moći će se legalizirati i one koje nisu u skladu s njima, a evidentirane su na orto-foto snimci do 30.11.2009.

2. Zahtjevi za dobijanje Rješenja o izvedenom stanju zaprimaju se najkasnije do 31.12.2012

3. Neke kuće se neće moći legalizirati, ali po svemu jako mali broj

4. Susjed je nebitna stranka u postupku, ali ipak ima pravo uvida u elaborate

5. Naknade za nezakonite kuće odredit će Vlada RH posebnom uredbom (koju će donijeti najkasnije 30 dana od stupanja na snagu ovog Zakona) ovisno o zoni, veličini i vremenu početka gradnje

6. Za kuće će se uz naknadu (kaznu) plaćati i komunalni i vodni doprinosi ovisno o zoni, veličini i vremenu početka gradnje

7. Pojednostavljuju se razni postupci (parcelacija, objedinjavanje k.č. ako je jedan vlasnik, nema suglasnosti ako je kuća po planu,...), skraćuju razni rokovi na minimum dana za razno

8. Izrada baze podataka nelegalnih građevina u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona

Sam Zakonodavac primjećuje u uvodnom dijelu koji naziva „Posljedice koje će donošenjem plana proisteći“, neke škakljive POSLJEDICE (zbog kojih na kraju ovog uvodnog dijela zaziva objektivnu podršku svih struktura) – iako ih on tretira pozitivno, mislim da imaju onu drugu stranu koju često frazirano nazivamo otvaranjem Pandorine kutije, pa baš zbog podrške malo osmatram kritički ove neke sporne dijelove koji se spominju u tom uvodu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- smanjenjem zahtjeva u odnosu na rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dokazivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u postupku ozakonjenja, omogućava se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje,
- smanjuje se pritisak na izmjene i dopune prostornih planova radi „uplaniravanja“ nezakonitih građevina i prostornih cjelina,
- jača uloga i odgovornost županija, općina i gradova u procesu rješavanja zatečene nezakonite gradnje, a time i u uređenju i zaštiti zaštićenih prirodnih vrijednosti,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Izgleda da će razni vlasnici koji u roku od 8 dana ne podnesu žalbu biti oštećeni, odnosno elegantno izbačeni iz vlasničkog dijela
2. Dokazivanje bitnih zahtjeva za građevinu je jedan od ključnih sastavnih dijelova svakog projekta prilikom ishođenja dozvola. Dijelovi koji su po ZOPUIG-u nezaobilazani su potres i požar. Kuća ako se ruši prilikom potresa (a ovakve kuće mahom nemaju plaćene izračune statike, pa se lako mogu urušavati prilikom takve elementarne nepogode) po većini planova mora biti udaljena h/2 od susjedne parcele. Ovim je to potpuno anulirano kao bitno, pa se postavlja pitanje zašto su ljudi koji su uredno plaćali projektnu dokumentaciju morali svoje uglavnom na potres otporne kuće udaljiti od susjeda, a ove, koje su potencijalno ruševne to ne moraju. Takođe pitanje i koje se odnosi na zaštitu od požara – kuće u nizu koje se grade, na krovištu mora biti ili protupožarni zid ili ab konstrukcija širine 1 m i 120 minuta otpornosti na požar, takođe i ostali materijali kojima su građeni, udaljenost otvora od susjeda i sl, a ove, koje očito te dijelove nemaju proračunate i ocijenjene, sada slobodno šire požar na susjedne kuće prilikom paljevine
3. Kuće koje su uredno ishodile „papire“ mahom su morale odvajati od svoje parcele dio koji se odnosio na proširenje ceste ili ulice. Taj dio svoje parcele su po Zakonu prilikom parcelacije dodijelile gradu ili općini u kojoj su. Morali su kuću smjestiti na udaljenosti koja je planski propisna od ceste. Nezaobilazan dio je bio i smještaj vozila na parceli koji je ovisio o veličini građevine. Ovim „pojednostavljenjem“ planske dokumentacije su nedvojbeno pristojni legalisti pravno-imovinski oštećeni. Prostorno pogotovo. „Uplaniravanjem“ kuća u planove koji će se legaliziranim kućama pojednostavniti potrebno je u nedostatku planski zahtjevanog broja parkirališta tražiti trajno plaćanje parkirališnog mjesta na javnoj površini koja će se tim planovima negdje omogućiti. To „negdje“ opet će biti najvjerovatnije na prostorima koji su prethodno oduzeti od legalista, pa smatram da jedan dio parkirališne naknade trebaju dobijati legalisti koji su odvojili svoje dijelove parcela
4. Ovo sa zaštitom prirodnih vrijednosti bi odmah trebalo povezati sa prepravkom Zakona o zaštiti prirode pogotovo u njegovim tanjušnim dijelovima koji se odnose na park-šume, parkove prirode, rezervate i slično, odnosno već u prijedlogu ovoga Zakona to „zahaklati“. Ako se prepusti npr Kerumu da štiti park-šumu Marjan znamo što ćemo dobiti od zaštite te prirodne vrijednosti. Isto se odnosi na Medvednicu koja je debelo otpiljenja, a o parkovima i rezervatima izvan gradova da ne velim

Najsporniji (po meni) je članak 5. koji glasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Članak 5.
(1) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na nezakonitu zgradu, koja se nalazi u području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, određeno kao:
– površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 m, osim za nezakonite zgrade koje se koriste za stalno stanovanje te zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga,
– površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku osim tradicijskih naseobina te proglašeno ili privremeno zaštićeno područje u kategoriji strogi rezervat, posebni rezervat i park-šuma,
– planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodoprivrednih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave,
– izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za druge namjene od javnog i općeg interesa, te turističko-ugostiteljske i proizvodne namjene,
– poljoprivredno zemljište kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga,
– gospodarska i zaštitna šuma te šuma s posebnom namjenom,
– prostor istraženog arheološkog nalazišta ili zone, povijesna graditeljska cjelina upisana u Listu svjetske baštine i registrirano ili evidentirano pojedinačno kulturno dobro,
– područje posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za piće,
– eksploatacijsko polje mineralne sirovine.
(2) Nezakonita zgrada se ne može ozakoniti, ako je izgrađena na površini javne namjene, na pomorskom dobru ili javnom vodnom dobru.
(3) Nezakonita zgrada se ne može ozakoniti, ako je izgrađena od sklopa koji nije nastao građenjem (kamp kućica, kontejner i dr. trajno povezani s tlom) i/ili materijala koji ne osigurava trajnost i sigurnost korištenja (baraka i dr.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po ovome je jasno da će se legalizirati sve što je na samom moru, jer još nemamo utvrđenu granicu pomorskog dobra. Gotovo sve kuće uz more pružaju za sada nelegalne ugostiteljske i turističke usluge (zbog čega su mahom na takvim mjestima građene) i uz to su "privatizirali" odnosno uredili svoje "privatne", ograđene, plažice. U najgorem će nekoga prijaviti za stalno stanovanje. Dakle biti će legalizirane sve one koje su se bezobrazno ugurale u vječno zaštićen pojas uz more. Bit će nagrađeni za svoju bahatost.
Onda pitanje: što to znači „tradicijska naseobina“, pogotovo ako se zna da sve što je izgrađeno do 15.02.1968. se smatra legalnim? Taj izraz u ZOPUIG-u ne postoji kao pojam.

Sada malko i o „strankama u postupku“:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Članak 9.
(1) Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju nadležno upravno tijelo dužno je stranci pružiti mogućnost uvida u geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonite zgrade i druge dokumente radi izjašnjenja.
(2) Stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju je podnositelj zahtjeva za donošenje tog rješenja (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj je nezakonita zgrada, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta na kojoj je nezakonita zgrada i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonita zgrada.
Članak 11.
Rješenje o izvedenom stanju za nezakonitu zgradu izgrađenu u skladu s planom donosi se, ako:
– su zahtjevu za izdavanje rješenja priloženi dokumenti iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona,
– je izvedeno stanje zgrade u skladu s arhitektonskim snimkom izvedenog stanja zgrade i ako fotografije prikazuju nezakonitu zgradu na propisani način,
– zgrada ima pristup s prometne površine,
– je plaćen komunalni doprinos i vodni doprinos, ako je plaćen prvi obrok tog doprinosa u slučaju obročne otplata istog, odnosno ako je bezuspješno protekao rok za donošenje rješenja o doprinosu propisan ovim Zakonom i
– je plaćena naknada za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru, odnosno ako je plaćen prvi obrok te naknade u slučaju obročne otplata iste.
Članak 12.
Rješenje o izvedenom stanju za nezakonitu zgradu izgrađenu protivno planu donosi se, ako:
– su ispunjeni uvjeti propisani člankom 10. ovoga Zakona,
– su javnopravna tijela koja prema posebnim propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuju posebne uvjete izdala potvrde da zgrada nije protivna posebnim propisima i
– je suglasnost za donošenje rješenja o izvedenom stanju dala stranka u postupku donošenja tog rješenja koja je do 30. studenoga 2009. godine u vezi nezakonite zgrade podnijela prijavu građevinskoj inspekciji ili je sudu podnijela tužbu u svrhu zaštite svojega vlasništva ili drugih stvarnih prava.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na izgled je prepravljeno od prvog prijedloga ono da susjed nije stranka u postupku što je vidljivo u čl.9. U čl .11. se i ne traži susjedova suglasnost jer je zgrada u skladu sa planom (iako kod urednog ishođenja se to mora raditi pa te susjed vječno zaje...). ali već u čl.12 je jasno da će se izbjeći tražiti suglasnost susjeda za zgrade protivne planovima ako susjed nije podnio tužbu do 31.11.2009. Tek takav je uvažavan u postupku usuglašavanja.

p.s.
Greškica u dijelu IV. Prijedlog zakona o postupku...., dva puta je ponovljen redni broj IV.

Komentari

mala utjeha

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje Konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izrazivši zadovoljstvo s činjenicom da je predlagatelj promijenio naziv zakona, te prihvatio prijedloge i mišljenja Odbora za pravosuđe. Podržane su odredbe kojima se uređuju uvjeti za ozakonjenje zgrada, posebice stavka 3. da se na nezakonito izgrađenoj zgradi, izgrađenoj protivno prostornom planu, može ozakoniti najviše dvije etaže. Zatraženo je i dodatno pojašnjenje članka 8. stavka 2. kako bi se predvidjele i moguće situacije da čestice nisu u vlasništvu iste osobe, kao i pojašnjenje članka 22. stavka 2
http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=40506
dalo bi se po promjeni imena zaključiti da nezakonite dogradnje na zakonitim zgradama neće biti moguće legalizirati
...@griotta ili @smogismogi pomozite

Tko je glasao

Građevina: Apartmansko naselje "Zdrpi i briši"

Građevina: Apartmansko naselje "Zdrpi i briši", Markov trg bb Zagreb.

Investitor: Mafia Construction Limited

Projektant : Tko je jamio d.o.o.

Izvođač: Ziđam d.o.o.

Nadzor: Ljudi smo dogovorit ćemo se

Građevinska dozvola: Nema je (legalizacija se očekuje nakon izglasavanja zakona)

Nakon što je zgrada, odnosno apartmansko naselje, dovedena do pod krov, izvješena je i obavijest:

"Prodaje se kuća i zemljište, momentalno nije građevinsko. Iz usluge pitati susjeda preko puta na telefon: 01/4569222 (centrala Sabora i Vlade)


http://danas.net.hr/hrvatska/page/2011/07/13/0476006.html

Tko je glasao

Udruge protiv paketa građevinskih zakona

http://www.iusinfo.hr/DailyContent/News.aspx?id=10157 :

Izvor: HINA
ZAGREB, 1. srpnja 2011.(Hina), Predstavnici udruga Zelene akcije, GONG-a, Transparency International Hrvatska te Prava na grad u petak su se na konferenciji za novinare ispred Hrvatskog sabora usprotivili predloženim izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te novom Zakonu o postupanju s nezakonitim zgradama.

Konferenciju za novinare su istodobno, s istom nakanom, održali predstavnici 20-tak udruga civilnog društva u još 11 gradova - Karlovcu, Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku, na Krku, na Pagu i na Braču. Udruge su se, rečeno je, udružile kako bi "digle glas protiv devastacije prostora i usvajanja populističkih zakona koji najviše pogoduju građevinskom lobiju i špekulantima zemljištem, potiču korupciju te se sasvim protive načelima održivog razvoja".

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji te prijedlog Zakona o postupanju sa nezakonitim građevinama se donose u paketu, a nadopunjavaju se u svom štetnom i bespovratnom utjecaju na prostor, naročito na području Jadranske obale, koja je naš najvredniji prostorni resurs, ocjenjuju udruge. Ističu kako je donošenje takvih zakona predizborni populizam koji će trajno uništiti sustav prostornog planiranja, pojačati intenzitet betonizacije obale te staviti u neravnopravni položaj građane u odnosu na zemljišne špekulante koji im otimaju najvrednije prirodne resurse.

Izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji su tolike da se mogu smatrati donošenjem novog zakona koji je u suprotnosti sa dosadašnjim intencijama kakve takve zaštite prostora, smatraju udruge i dodaju da se predloženim izmjenama obvezuju jedinice lokalne i područne samouprave da prodaju zemlju u svom vlasništvu mimo provođenja javnog natječaja za potrebe formiranja neizgrađene građevne čestice, ako taj dio ne prelazi 50 posto površine planirane građevne čestice.

Udruge se protive usvajanju Prijedloga Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama zbog proceduralnih i sadržajnih razloga upozoravajući da se u saborsku proceduru krenulo bez precizne ocjene stanja (ne zna se niti koliko nezakonitih zgrada uopće ima) i kvalitetne javne rasprave te neposredno pred parlamentarne izbore. Sadržaj Prijedloga zakona je neprihvatljiv jer omogućuje legalizaciju gotovo svih nezakonitih zgrada bez nijansiranja različitih oblika bespravne gradnje, devastaciju Zaštićenog obalnog pojasa te ekstraprofit krupnim bespravnim graditeljima.

Smatramo kako je taj zakon odraz predizbornog populizma jer se želi kompleksan problem bespravne gradnje na brzinu riješiti neposredno prije izbora, ističu udruge. Ako je inicijativa za legalizaciju bespravne gradnje vođena socijalnim motivima, a ne pogodovanjem krupnim bespravnim graditeljima na obali, u zakonu je trebalo odrediti socijalne kriterije za legalizaciju, dodaju.

JUPIII, IPAK SE NEĆE GRADITI U NACIONALNIM PARKOVIMA
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/137338/Sve-sto-je-bespravno-sagra... :
'Omogućili smo legalizaciju, ali vodeći računa da očuvamo važne prostore – zaštićena područja, nacionalne parkove, infrastrukturne koridore tako da se ne naruši prostor', kaže Bačić i objašnjava da će za to svatko morati platiti naknadu koja će se podijeliti između države i lokalne samouprave u omjeru 50:50.

Tko je glasao

Saborski Odbor za prostorno

Saborski Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u srijedu je na prvom čitanje zastupnicima uputio oba zakona bez obzira na inzistiranje predstavnika struke da se Zakon o legalizaciji stopira.
'Prema jasnim strukovnim kriterijima zakon je sasvim neprihvatljiv. U ovakvom obliku nije ga čak moguća niti se stručno restrukturira', ustvrdio je Hrvoje Hrabak, predsjednik Društva arhitekata Hrvatske, nazivajući Zakon o legalizaciji izrazito antieuropskim jer se ozakonjuje nešto što u razvijenim zemljama Europe, s izuzetkom Italije, nije moguće.
Upozorava da se će se ovim zakonom, ako u ovakvom obliku dobije podršku u Saboru, izjednačiti sve bespravne građevine i omogućiti njihova legalizacija bez obzira na to jesu li ili nisu u skladu s prostornim planovima.
Nije u redu, ističe Hrabak, i da je predložena procedura ista za sve objekte bez obzira na njihovu namjenu. Tako da su u isti koš strpani oni koji su gradili kako bi riješili svoje egzistencijalno pitanje s ekonomskim subjektima i profitnom gradnjom.
Arhitektima je neprihvatljiva i odredba po kojoj će se samo na osnovu arhitektonske snimke i mišljenja inspektora građevine o stabilnosti donositi zaključak narušava li ili ne objekt prostor.

http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/133737/Prijeti-nam-druga-pljac...

Tko je glasao

I još je arhitektonska struka

I još je arhitektonska struka rekla da će se protiv takvog prijedloga zakona boriti "do zadnje kapi krvi". (citirala prema vijestima HR1)

nemesis

Tko je glasao

iznenađujući pomak za komoru i UHA

reklo bi se mali korak za struku a veliki za RH
zanimljivo je kako će dalje Sabor ignorirati
sa kojim argumentima?
Za cjepivo protiv svinjske gripe struka medicinara je šutjela, doktor Sladovjev, Natataša Škaričić i još par njih ne bi uspjeli dobiti tu bitku da poljska ministrica nije alarmirala
u ovom slučaju cijela struka (istina nisu se građevinari javili u vezi vrlo smiješne procjene stabilnosti) se skoro stavila na zadnje noge. Vidjet ćemo.

Tko je glasao

slažem se za sve koje nisu rađene po dosadašnjim planovima

Na međunarodnoj konferenciji o Aarhuskoj konvenciji koja se ovih dana održava u Zagrebu, njemački ekološki pravnik Ludwig Kramer u govoru naglasio je da kredibilitet vlasti ovisi o njezinom poštivanju zakona koje donosi. Kasnije u razgovoru za tportal pitali smo ga kako tu izjavu primjenjuje na nedavni postupak hrvatske Vlade da zakonom legalizira gotovo 150 tisuća bespravno sagrađenih objekata po cijeloj našoj zemlji
'Koja je smisao takvih odluka, ne znam. Sličan problem bio je i u Španjolskoj, ali postoji samo jedno pravilno rješenje. Takve objekte treba ukloniti. Tko ih je gradio, sam je preuzeo rizik i on treba snositi posljedice, a ne svi građani', smatra Kramer, iskusni pravnik, autor više od 160 europskih direktiva o okolišu.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/132815/Okolis-je-nas-interes-i-tr...

Tko je glasao

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA i UHA

Ministarstvu su poslali očitovanje (ne mogu ga staviti jer je u pdfu i ne može se selektirati) u kojem u uvodu piše
da je HKA i UHA-i predmetni Prijedlog Zakona STRUČNO NEPRIHVATLJIV
(kasnije ću prepisati razloge)

Tko je glasao

VLADA POTPUNO IGNORIRA STUKU I JAVNOST

VLADA POTPUNO IGNORIRA STUKU I JAVNOST

Tko je glasao

do te mjere je dorađeno....

....da ministar zna i cijene elaborata ???????????
(valjda su sve kuće jednako vrijedne i one od 60 kvadrata i one od 600 sa 15 apartmana)
Svota koju će podnositelj zahtjeva morati izdvojiti legalizaciju objekta ovisit će o mnogim čimbenicima. Neke su stvari više, manje opće, naime, podnositelj zahtjeva mora priložiti: geodetski snimak, koji bi prosječno mogao stajati oko 4.500 kuna, arhitektonski snimak, koji se procjenjuje na prosječno 3.500 kuna, očitovanje o mehaničkoj otpornosti zgrade, koje će ga koštati između 1.000 i 2.000 kuna, te potvrdu o prebivalištu.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/132735/Legalizacija-bespravne-gra...

Tko je glasao

ovo je tekst i e-maila:

Poštovani,
Temeljem poziva Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za očitovanjem na dostavljeni Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama, Hrvatska komora arhitekata je uputila tekst očitovanja na isti.
Budući da ovlašteni arhitekti direktno sudjeluju u provedbi gore citiranog Zakona, na poziv Hrvatske komore arhitekata da dostave svoje primjedbe i prijedloge, odazvao se izuzetno velik broj članova HKA.
Njihove brojne sugestije ugrađene su u konačni tekst koji je HKA uputila Ministarstvu, a možete ga u cijelosti vidjeti u prilogu.

p.s.
komora je i od mene dobila podulji tekst kao rezultat diskusije sa ovog dnevnika i suradnje sa @zeleni dalmacije, koji su najviše ušli u tematiku.
mislim da su dobar dio ugradili od tih sugestija i u svom dopisu

Tko je glasao

prepisano u najkraćim crtama što su poslali Vladi HKA i UHA:

- Zakon ne propisuje minimalne prostorno planske kriterije kako za područne tako i za pojedinačne čestice zahvaćene nezakonitom gradnjo,a kojim se treba OSIGURATI NUŽNI urbani i komunalni standard (kolni pristup, kola hitne pomoći, vatrogasci, parkirališna mjesta....)
- Ne propisuje ZADOVOLJAVANJE BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU, pa je time ugrožena sigurnost i zdravlje stanovnika nezakonite gradnje i susjeda
- Ne razlikuje vrlo široki opseg gradnji po namjeni, obimu i složenosti
- Devastiranje prostora na način da se planovi rade prema nezakonitoj gradnji
- U tom smislu vrijedni su čl 27 i čl 28....koji bi potakli...gradnju opteretiti davanjima i učiniti je neisplativom (porez na višak nekretnina op @3103)

Izglašavanje ovog Zakona izazvalo bi dugoročno nesagledive i nepopravljive posljedice u nesrazmjeru sa kratkoročno isplativim financijskim i političkim koristima.....da se poštuje obaveza i pravo zaštite javnog interesa na najbolji mogući način....
Predlažu zajedničku temeljnu analizu i u zajedničkoj suradnji sa širim strukama IZRADU (NOVOG) PRIJEDLOGA ZAKONA kojim će se ostvariti nužno potreban stručni i politički konsenzus....

Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao

Mystyk

negdje su nestale slike 3 stranice dopisa Hrvatske Komore Arhitekata i Udruženja Hrvatskih Arhitekata, poslame Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Tko je glasao

sad shvaćam

trebalo je ostaviti link da se vide

Tko je glasao

Za prijedlog izmjena ZOPUIG-a

Ministarstvo NIJE TRAŽILO MIŠLJENJA KOMORA

potpuno IGNORIRANJE STRUČNE JAVNOSTI

SAMO DEKLARATIVNO MINISTAR GOVORI O UKLJUČIVANJU JAVNOSTI, A NIJE UKLJUČANA NI STRUKA

Tko je glasao

Vlada danas poslala Zakon u Sabor

Najvažnije od svega, legalizirani neće moći biti nezakoniti objekti, primjerice, u nacionalnim parkovima te na pomorskim i javnim dobrima, kao i u zaštićenom obalnom području mora, istaknuto je na današnjoj sjednici Vlade, s koje su Saboru poslane i izmjene te dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

- U prijedlogu izmjena ZOPUIG-a je smanjivanje ZOP-a za 2/3, znači sada bi on trebao biti 100, a ne 300m, odnosno na otocima ga i nema, preostao je samo pojas pomorskog dobra
- Niti jedan susjed koji nije tužio gradnju protivnu planu nema pravo više na žalbu prema sadašnjem prijedlogu Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama

Tko je glasao

bitan je princip

sve su ostalo nijanse

red se uvodi onoliko koliko se mora
onda kada se uvođenje reda više nikako ne može izbjeći
ako tako radi zakonodavac, vlada (i ova, ali i sve prethodne)
na samom početku, na razini prijedloga zakona
prilično je jasno
da ne postoji volja da se područje građenja, urbanizma, zajedništva u prostoru
uredi pošteno i dugoročno

pošteno, ako nikako ne može drugačije
čak i takva izreka, tek je daleki cilj
nema smisla puno se zamarati detaljima predloženog zakona

najvažnije odredbe nisu napisane, a zapravo bi o njima trebalo razgovarati
1. kada će biti slijedeća aero snimka - 2015., 2020?
2. kako ćemo legalizirati ono što će tek biti nelegalno izgrađeno, npr. u drugoj polovini 2011.?

hoću reći treba potražiti odgovor na slijedeće:
zašto ljudi grade ilegalno, nelegalno?
kako postići da prestanu?

odgovor na A:
jer se nelegalna gradnja isplati, ili je legalna nemoguća/preskupa/opterećena korupcijom/birokracijom

odgovor na B:
kada se nelegalna gradnja ne bude više isplatila
kada legalna izgradnja bude realno lako dostupna

Tko je glasao

iz drugog kuta

neću komentirati pitanja vikendica na moru ali imam slučaj da živim u zgradi u zagrebu čiji je investitor propao - vrijeme kad se to događalo jesu lude devedesete - dakle zgrada nema lokacijsku i uporabnu dozvolu, stanari su sami financirali završno uvođenje komunalija odnosno dovršenje gotovo završene zgrade i uglavnom, te stanove nitko ne može etažirati i prepisati na sebe jer je investitor propao i otperjao iz države (gospođa Krecić investitor i vlasnik KORONIDA d.o.o., navodno je u bijegu u crnoj gori) a za rješavanje svih papira potrebni su potpisi, ovjere, štambilji sada već odavno bivšeg investitora, uglavnom zgrada svih godina "ne postoji", ne može se prijaviti prebivalište na toj a adresi iako uredno dolaze uplatnice za sve žive komunalije, pravno nitko ne može stan prepisati na sebe niti ga prodati jer sve što imaju jesu kupoprodajni ugovori na nešto što ne postoji.
ne pitajte me kako mi je taj stan pao u ruke, duga priča, no sve u svemu govorim o plodu građevine u ludim devedestima kada se u hrvatskoj provodila divlja prvobitna akumulacija kapitala i događala su se svakakva čuda i to je nešto nevezano za vikendice ali jest vezano za nečije domove. ovdje je riječ o stambenim objektima usred zagreba - na zapadnom dijelu grada postoji veći broj zgrada istog investitora, potpuno nerješenih papira za koje stanari nisu krivi već sustav koji je takve stvari dopuštao i administrativno tako lijepo zapetljao da se ljudi danas mogu samo slikat pred zgradom. također, ovdje se ne radi o potkoženim ćelavim rođama u mečkama punima eura kojima je u rok službe i posla uračunato mito koje će udjenuti u pripadajuću škrabicu nekog referenta, već o ljudima koji nemaju (ili nedaju) silne tisuće eura za iskrširati nekoj budelatini koja bi "mogla riješiti stvar" - ovakve stvari treba rješavati država jer je sama dozvolila da joj se takve stvari dese. ljudi odavna žive u tim stanovima a to što investitor nije odradio papirologiju prema državi, niti ga je država to tražila, niti su banke tada uvjetovale stvari kao što poučene sličnim iskustvima uvjetuju danas, međutim to je danas problem stanara a zadatak je države da takve stvari riješi.

Tko je glasao

primjera navlačenja "naivnih" u to je doba pregršt

i tvoj ćukundjed je znao da su glavni ljudi u selu: doktor, mjernik, profesor i svećenik (tim redom)
i dan danas kad netko iz nekoga sela ne zna tko je inžinjer koji je ušao u kuću, obično iz uvažavanja počme sa: "Gosn mjernik..."
Socijalizam je nedvojbeno uzeo danak otupljivanju ovoga važnog saznanja

kako god, kupci stanova u takvim zgradama kojih ima pregršt u to doba (i cijelo desetljeće to)
su oni koji su kupovali jeftino
taj što bježi je u bijegu što je stanove (najčešće) prodao jedne te iste 2 ili 3 puta,

ali svakako, daleko da su ovi kupci "žrtve"
žrtve su onoga što sami nisu HTJELI vidjeti jer im je to tako odgovaralo
ili su vidjeli, kao "vlasnici" stanova tvoje zgrade, pa su znali da sami trebaju platiti (na crno) priključke da bi tu živjeli

važno je ono plaćanje na crno priključaka
to znači da nije obračunat vodni ni ostali komunalni doprinosi jer to nisu mogli biti
to što ste platili Iveku da vam spoji vodu, a Mati za priključak struje, jasno je bilo zadnjem da je spajanje korupcija i da u tome opet prolazite jeftino.

Problem je što takvi građevinari apsolutno ništa nisu poštivali, a najmanje ulicu. Svejedno su uspjeli ukrasti od nje i još vam prodati parkirališna mjesta na koja vi slavodobitno postavljate stupiće da vam se drugi ne uparkiravaju iako je površina javna, odnosno naša.

Ne znam. Ovisit će o tome kako će Vlada nakon 30 dana ako se izglasa ovaj Zakon odrediti cijene naknade za vaše kvadrate.
najbolje je što je takav "poduzetnik" i uz vašu "jeftinu" cijenu dobro prošao a da je prodao samo i jedan put stanove. Mogao ih je prodati 3x jer nigdje nisu upisani.

I u ovom vašem slučaju treba se paziti na NUŽNE STAMBENE KVADRATE prilikom određivanja naknade
Ti kvadrati u svim pričama trebaju biti POTPUNO OSLOBOĐENI OD POREZA, NAKNADA, PA ČAK I DOPRINOSA

jer cijele ekipe IZ DOBA SOCIJALIZMA ŠTO SU DOBIJALI DRUŠTVENE STANOVE TO SU IMALI BEZ OBZIRA NA VELIČINU STAMBENOG PROSTORA -- KASNIJE ZA KIKI-RIKI OTKUPLJENOG STANARSKOG PRAVA

svakako uvesti eksponencijalni porez na VIŠAK nekretnina

Tko je glasao

jeftino kao opravdanje?

komunalije su plaćane vodoprivredi, elektri i plinari, nikavim ivekima ni obrtnicima koji spajaju drito na banderu - cifre za zgradu su bile kao da se spajao proizvodni pogon na krško, a kuna mita nije dana nikome unutar sustava jer da jest onda bi i stanovi danas bili etažirani. napomenut ću da su rokovima, neuseljenjem i očitom krađom izluđeni stanari u jednom od objekata snalažljive poduzetnice Krecić oteli sina i izveli to tako sluđeno da ih je policija pozatvarala samo tako - spominjem kao ilustraciju kako daleko je taj kaos išao. je li jeftina cijena i nečija naivnost opravdanje za takve razvoje slučaja, nisam siguran. i šibicarenje je protuzakonito bez obzira bila žrtva jako naivna, malo manje naivna, naivna i glupa ili manje naivna a više tupa. whatever.

jeftini stanovi su svoja priča. svakako ima nešto u tome da su ljudi kupovali jeftine stanove od investitora koji su takvu cijenu izmišljali upravo na račun muljanja, troduplog prodavanja i kemijanja svih vrsta koje je moralo rezultirati brisanjem sa lica zemlje sa tuđom lovom u džepu - kao i da su se kupci sami uvaljali u takva govna - no znači li ovo potonje da svaki snalažljivac ima podrazumjevanu slobodu otkupiti parcelu (tu je negdje moja pozicija btw) i tamo betonirati nešto, prodavati stanove i onda ispariti sa lovom našto će država i društvo reći "hah vidi vragolana kako je snalažljiv a ovi naivci što mu daju pare su zaista vrlo glupi"?! mislim da ne znači. međutim tada su se stanovi kupovali sa avansom na ruke dok se objekt ne završi, znaš i sama, a kupoprodajni ugovori su se očito izdavali i na obećani zrak, pa danas zaista postoje gomile preveslanih ljudi: ljudi koji nisu iz struke, ljudi koji su u zagreb kapnuli za poslom i kupili stan pa danas otplaćuju kredit na nekretninu koju ne mogu upisati, ljudi koji su se našli u godinama kada je vladao potpuni kaos u državi općenito a u građevini pogotovo.

ne znam kako su točno sheme tada išle sa ugovorima jer nisam kupovao takvo nešto ali ostaje činjenica da zgrada/objekt danas stoji gdje stoji, da su ljudi odavno useljeni, da su sva brojila na mjestu i plombirana, da ih studenti očitavaju te da je vodovodu, kanalizaciji, plinari i elektri sve kako treba biti, osim gruntovnici, mupu, općini i ne znam kome još od nadležnih - upravo onima koji bi trebali biti odgovorni da se takve stvari uopće ne dešavaju. jer građevinski inspektor ili koji već inspektor je valjda bio upoznat sa time da se negdje nešto na tom-i-tom mjestu događa, kao što sam ja upoznat da u firmi ističu licence za antivirus i neću sutra ljudima govoriti "ha kako ste glupi i naivni, kliknuli ste na YOU WON $10000! i popušili trojanca na poslovni laptop" - jer mi je posao da do toga uopće ne dođe.

a taj dio mog posla postoji zato jer ljudi jebiga, klikaju svašta, i klikat će uvijek, kao što ljudi grade svašta i lažu a drugi kupuju, i zbog takvih također postoje državni "antivirusi" - a koji ovdje godinama nisu radili ono što su trebali već su žmirili na sva moguća osjetila i sudjelovali u kriminalnim poslovima a država više mislila na samu sebe nego na ono što joj jest svrha, i ono što ne priznajem jest lakonsko ustvrđivanje da su ljudi bili naivni a poduzetnik lukav. jer u tom slučaju i ja mogu pustit cijelu firmu da se ukopa u spam-distribution servis uz šeretski zaključak kako su svi jako naivni jer klikaju na sumnjive bannere (a ja pametan, pa onda sjednem u bmw x5 za kojeg nitko ne zna odakle mi) dok se svi pitaju čemu onda između ostalog uopće služim. to nije rješenje, to je nerad i nebriga i ako mog direktora pitaš, neće biti kriv nitko tko je navukao beštju na komp nego onaj tko je to dopustio. povuci si paralele.

Tko je glasao

- plaćali ste potrošnju

- plaćali ste potrošnju vodoprivredi, elektri...., ali niste platili infrastrukturu koja se plaća obračunom doprinosa prilikom izdavanja građevinske dozvole, a to je pozamašna cifra koja ovisi o zoni. nelegalne kuće nisu zakonski to mogle plaćati.

- činjenica je da taj svjesno radi kriminalno djelo s predumišljajem. Kada kupuješ i kilogram voća, paziš da nije trulo, sve vrjednije stvari kupuješ s nekom garancijom - kod ovakvih kupnji stanova taj sigurnosni sistem kod kupaca najedamput ne radi. Čak ne mislim da su ti stanovi bili jeftini, oni su vjerovatnije realna cijena, a ovi drugi su napuhani, pa i pos-ovi, ali nedvojbeno takvi stanovi se nisu mogli etažirati i to je svaki kupac znao. Prilikom plaćanja avansa se takođe potpisuje ugovor.

- naravno da distributeri mogu znati da i je i koja kuća uknjižena, odnosno legalna. Takovo nešto je odgovaralo državi, odnosno odgovara vladajućim strukturama već pola stoljeća. O tome stalno pričam da se NAMJERNO POTHRANJIVALA DIVLJA GRADNJA. Proces je dugotrajan, preko njega se dugotrajno manipulira sa glasačima. Dugotrajan će neminovno biti i proces legaliziranja uz naminovan drastičan "pad" (odnosno vraćanje na realne) cijena nekretnina

Tko je glasao

"A tu treba i politička i

"A tu treba i politička i stručna mudrost, i mrkva i batina. U svakom slučaju ne mogu se svi staviti u isti koš kako ih ovaj zakon stavlja." evo da sam sebe citiram. To je samo tvoja priča koju si opširno i dobro ispričao, ali ima 150000 različitih priča.

Tko je glasao

Za razliku od mnogih

Za razliku od mnogih komentara ovdje ja ipak podržavam ovaj potez. Tužno mi je to što vidimo samo milijunaše i prevarante kako su po obali gradili rugla, a u kontinentu ovaj zakon će spasiti tisuće obitelji (ako bude prihvatljiv cijenom) ja osobno poznam masu ljudi koji su doslovno s obiteljskim primanjim od 6-7 000 kn gradili ciglu po ciglu kupovarli materijal kako bi koja tisuća se ušprala i onda gradili, većina tih kuća je sigurnija na potrese od pola ovih "legalnih" ali sa plaćom od 7000 za dvoje ljudi komunalni doprinos i vodni od 60 000 je jednostavno PREVIŠE i u potpunosti ih razumijem što nisu išli po dozvole. Za sve koji su u takvoj situaciji iskreno se nadam da će se ovo rješiti na normalan način.

Tko je glasao

nisi dobro čitao, većina je za legalzaciju. Pitanje samo kakvu?

Ovi koji su radili ciglu po ciglu, sigurno su je radili u duhu kako su i odtale kuće. Nisu mogli dignuti par katova više, a posebno su šparali vrijedno poljopraivredno zemljište od kojega žive.
Oni nikako ne smiju biti u istoj kategoriji sa bahation ekipoma koja cijelo vrijemeeee zarađuje na iznajmljivanju apartmana a da pri tome zapravo nema nikakve obaveze, jer kuća nije uknjižena, a da ne govorim o onome što se koriste infrastrukturom koju svi godinama i desetljećima plaćamo - voda, struja, ceste, ulična rasvjeta, odvodnja....Svakako se treba prići legalizaciji najviše zbog utvrđivanja stanja imovine. Na nelegalne kuće se neplaća nikakav porez, eventualno na zemlju. Sav višak nekretnina od onih nužnih za stanovanje (tu bi takvi koji grade cigla po cigla trebali biti više manje oslobođeni, unatoč divljoj gradnji, jer očito je da je to nužni stambeni smještaj) trebalo bi eksponencijalno oporezovati sa rastom kvadrata.

Tko je glasao

U vezi ovih 150.000 gradnji

U vezi ovih 150.000 gradnji koje misle legalizarati i time utvrditi vladavinu BEZAKONJA...
Gradjevinske tvrtke koje su sad u bankrotu ce SIGURNO tuziti RH i traziti povrat novca sto nisu imali takve povlastice kao ovi naprasno dobrodosli "divljaci".
Nisam siguran ni za vlasnike stanova u takvim zgradama da ce prekrizenih ruku ostati nijemi, jer su i oni ovime ispali budale.
Bolje bi im bilo da poruse te nakarade, i naplate svima troskove rusenja.
Time bi ojacala pravna drzava, a lova bi se skupila najmanje u istom iznosu.

Dostva ovog glorificiranja NEprava i NEpravde!

Tko je glasao

baš sam ja budala

Papire za izgradnju zamjenskog objekta radim već 3 godine.Ove dane kraj je mojim mukama, konačno dobivam Rješenje.Potrošeno brdo novaca, zdravlja, živaca.Susjed maltretirao do besvjesti.
Taj isti susjed napravio objekat, nakazu, na samoj međi, normalno nelegalno.Ružno da ružnije ne može biti.Sad će i bez moje suglasnosti dobiti papire, sve će legalizirati potezom pera.
Tako funkcionira država Hrvatska.Nazdravlje.!!!!

Tko je glasao

Da ili NE, prav za prav

sa druge strane legalizacija je jedini način da se do evidentiranih kvadrata dođe
pri tom ne osokoliti bespravnu gradnju
i drakonski nabiti cijene u zoni ZOP-a

prijedlog tuženja je stalno otvoren
ima jako puno područja gdje se državu može tužiti zbog općeg bankrotiranja firmi
samo se bojim da e nenaplativo iz tog smijera i kuna

jedini način ponovnog oživljavanja je da ove prezakašnjele mjere tipa otplata "duga" u 30 rata, preokrene u suprotnom smijeru

bespravna gradnja je naslonjač sustav akojeg smo imali i još ćemo ga imati na ovaj trlji brlji način nesposbnih foteljaških napuhanaca

Tko je glasao

ne samo građevinske tvrke (one stignu na gotovo)

razni projektni biroi su čekali i ispravljali projekte, zavlačilo ih se po godinu dvije, tri za svaku kućicu
cijene su dogovorene fiksno
ali isplata je u skladu sa dobijanjem dozvola
suradnike se plati promptno
država zaračunava 17% kamatu

onda su ljudi duplo veću plaćali cijenu za nešto što je etažirano ili se može etažirati jer ima dozvolu
ovi koji su jeftino kupovali su zbilja svi profitirali (osim što ne znaju hoće li im potres rušiti zgradu)

međutim, sa druge strane niie uspjela legalizacija kroz postojeći ZOPUIG
a nije, jer se nitko ne želi sjetiti poreza na višak nekretnina
i u tome je bit divljaštva

već su najbolji priobalni dijelovi ex Lijepe trajno uništeni
ovom legalizacijom, kojoj mora prethoditi izmjena ZOPUIG-a u dijelu Zaštićenog Obalnog Pojasa
je obala zapravo oteta

Tko je glasao

Ma obala kao takva nije bitna

Ma obala kao takva nije bitna ni najmanje za Hrvatsku. Mi kao drzava a cak i oni dole nemaju nikakve koristi od nje.
1. ribolovom se nesiplativo baviti ofrlje sa camcem od 3000€.Da nema talijanskih hladnjaca koje cekaju ribare ujutro n Krku, preko pola ulova bi odmah bacili ( tvornice konzervi su propale)
2. kulture koje se mogu uzgajati dole, a ponajprije masline su sasvim neisplative na mikro posjedima i sa nikakvom tehnologijom.( navodnjavanjem cijevima se urod dize za 50% ali desalinizacija ili kakav drugi nacin dovodjenja vode je SF). Uzgoj ranog voca i povrca takodjer bez visoke tehnologije i na patuljak posjedima je glupost.
Slicna stvar sa maslinovim uljem zbiva se i sa vinima.
Prava poplava gastro/etno/vino manifestacija na kojem se bagerima dodijeljuju medalje je vec postala zamorna.
Na proizvedenih 54 litre vina i 23 l maslinovog ulja se svakome moze zalomiti neki put sjajna roba, ali bez sposobnosti isporuke 500.000 l vina/sorta mil. ili 200.000 litara masl. ulja ujednacene kvalitete sve je to sprdacina.
Moras imati odredjeni raspon kvalitete na odredjenoj minimalnoj kolicini da bi mogao nakon 100 muka postati prepoznatljiv i stalan izvoznik.
Tada i ozbiljne investicije i dizanje kvalitete ( cijene) ima smisla, a ovako....

3.turizam je klinicki mrtvac i sto je najzanimljivije, umjetnost je podici kategoriju hotela.
sah-mat.
a) sezona je prekratka pa prihod po gostu mora biti visi ( veca kategorija)
b) veca kategorija = vece odrzavanje i unapredjivanje, ali zbog kratke sezone eventualnu dobit prozderu ta neminovna ulaganja.
Pa se na kraju vrtis u krug kao hrcak na kotacu u kavezu.
Veca kategorija znaci potrebna veca sredstva za odrzavanje i zadrzavanje kategorije, a to se u medjunarodnoj konkurenciji ne moze jer gostiju je sve vise a nocenja sve manje.
Ljudi vise ne cuce na jednom mjestu dulje od 5 dana...
O kocenju svih investitora na dnevnoj bazi da se i ne govori....
http://www.poslovni.hr/vijesti/talijanska-kraljica-plocica-preuzima-pose...
4. luke su sve redom upropastene.Ploce je bez BiH mrtvac, koja je tek raspadajuci mrtvac bez roba, a Rijeka je cekajuci Godota 20 godina sad sasvim passe i moze posluziti samo kao usputno odlagaliste kojeg kontejnera na putu do ozbiljne luke.
U Rijeci se ionako 55% prometa odvija za Srbiju i to srecom sto je Bar u komi. Za srednju Europu fali pruga, a dok bi se onda eventualno sagradila bila bi sasvim - neisplativa jer Italija na sjeveru upravo ubrzano gradi luku koja ce biti 11 x veca od rijecke.
Cekalo se cekalo pa....
5. brodogradilista? 0 bodova.
6. industrija na obali vise ne postoji i to je najsonovniji problem, a uz nju nestali su i mladi kadrovi koji bi se mogli obrazovati za nju.

Nostalgija za morem i kamenjarom je jedno, a modus vivendi sasvim nesto drugo.
Vrijednost zemljista ce ubuduce drasticno pasti cim se uvede suvisla kategorija investicije €/prihod.
U tom ce slucaju u prvi plan izbiti jedino dugorocni smjestaj staraca kao na Floridi...
Ali o tom sam davno pisao i uglavnom jos ne vidim da se netko od ovih sto vrte i razbijaju glavu kako sa 58 dana popunjenosti hotela, iscijediti prihod, ne razmatraju tu opciju.

Nije to slucaj samo sa obalom.
Prava tragedija je i Gorski Kotar ili pak Zagorje.
Izvoz drvnih preradjevina viseg stupnja je uvijek bio jedan od najunosnijih € poslova, dok je tekstilna industrija osiguravala kakve-takve place za nisko-obrazovano stanovnistvo.
Poljska je od 1995 do danas uvecala proizvodnju namjestaja, parketa i sl za 8 x.
2005. god. su imali proizvodnju te robe od 5,6 mld. € a izvoz je bio 4,38 mld. €.
U poljoprivredi se takodjer sredilo stanje i nitko ne radina patuljak-posjedina, pa je trenutno:
Poland - food export giant
11th February 2011
Butter exports jumped 100 percent y/y in 2010; cream and ice cream sales were up 30 percent.
The value of Polish food products exported last year is expected to exceed €13 billion (zł.51 billion). Rzeczpospolita reports some 10 percent of that total is sold to Germany, Poland's most important trading partner. Analysts predict a strengthening złoty could be the one factor to curb that trend.
"In 2010, Polish agri-food exports increased by 15 to 16 percent [y/y], Michał Koleśnikow, agricultural markets analyst at Bank BGŻ, told Rzeczpospolita . "Its value could exceed €13 billion for the first time."
Looking at how the numbers break down, Rzeczpospolita found the value of confectionery sales grew by 14 percent. Poultry and red meat exports each grew by about 20 percent. Butter exports jumped more than 100 percent and milk, cream and ice cream sales were up 30 percent.

Dakle samo drvne preradjevine i hrana su Poljskoj u izvozu vrijednosti oko 17,4 mld €
Da ostvarimo samo 15% od toga ovo bi sasvim drugacije izgledalo.
A € nam nuzno trebaju da bi smanjili vanjski dug, jer sa visokim dugom, nemoguce je podici kredit koji ima nisku kamatu.
A to znaci da stanovnistvo i industrija nemaju izvor financiranja za osobne potrebe, razvoj i konkurentnost.
Pa su opet rezultati vrlo mrsavi...

Uza sve ovo jos sad i sasvim nepredvidljivo toleriranje/sankcioniranje statusa gradnji...
Katastrofa!

Tko je glasao

@G

Daj napiši dnevnik! :)

Tko je glasao

Već smo napisali,

Već smo napisali, legalizacija kao stavljanje točke na i bespravne gradnje da, svaka druga legalizacija ne.

Nekritička, bez posebne pažnje, bez posebnih uvjeta, i bez posebnih naknada, legalizacija građevina suprotnih prostorno planskoj dokumentaciji, posebno ne, ne, ne.

Nisu li kombinacijom ovog zakona i izmjenama ZOPUG-a stvoreni "hrvatski izbrisani". Naime ovim zakonom ne legaliziraju se građevine izgrađene iza 30.11.2009. a iz ZOPUG-a su potpuno izbrisani dijelovi koji se odnose na legalizaciju. Znači te građevine ne mogu se legalizirati niti ako su u skladu s prostornoplanskom dokumentacijom. Ili smo nešto pobrkali?

Sažeto, do 30.11.2009 legaliziraju se građevine koje nisu u skladu s prostornoplanskom dokumetacijom, a nakon toga građevine koje su u skladu s prostornoplanskom dokumentacijom nije moguće legalizirati? Nešto je tu naopako.

Tko je glasao

za točku na i postoje drugi instrumenti

za ove divljake rađene proteklih godinu i pol će vjerovatno morati napraviti neki "prelazni period"

ovo do 30.11.09. je jasno zašto
tako je i onaj famozni 15.02.1968.kad je izvršeno snimanje iz zraka teritorija ex yu.
nekog materijalnog dokaza se moraju uhvatiti, i on svakako smanjuje elemente mogućih muljaža.

puno toga nije definirano

meni je najsporniji dio potpunog zanemarivanja ZOP-a, odnosno prilagodba ZOPUIG-a divljacima

svakako legalizacija, neosporno bi trebala biti popraćena i nekom uredbom o plaćanju poreza na višak nekretnina. To je vjerovatnije stavljanje točke na i legalizaciji. Ali nikako se ne bi smjelo nagrađivati divlje uzurpatore zaštićenih i vrijednih područja, što se ovakvom legalizacijom naime čini.

Tko je glasao

Imaju instrumenti, ali

Imaju instrumenti, ali nedostatni, ne rade, .....
Slijed događaja morao bi biti:
1. Uspostaviti učinkovite insturmente i mehanizne za spriječavanje bespravne gradnje.
2. Pustiti ih u rad i uhodati, da su stvarni i da rade.
3. Pripremiti zakon.
3. Napraviti ortofoto snimke.
4. I reći od danas više nema bespravne gradnje
5. Onda rješavati bespravnu gradnju unazad. Mrkvom i batinom jednostavno se može natjerati lokalnu samoupravu da donese prostorne planove, napravi infrastrukturu, zatim vlasnike građevina koje su u skladu s prostornim planovima da ih legaliziraju.
6. I onda ostaju samo građevine koje nisu u skladu s prostornim planom. A tu treba i politička i stručna mudrost, i mrkva i batina. U svakom slučaju ne mogu se svi staviti u isti koš kako ih ovaj zakon stavlja. Ima građevina koje iako su u suprosnosti s prostorno planskom dokumentacijom treba legalizirati kao da nisu, to su one koje ne zadiru u javne interese i o vlasnička prava susjeda, a ima građevina i koje se jednostavno ne mogu legalizirati već bi ih trebalo djelimice ili potpuno srušiti.

A priča o snimcima iz 1968 dugačka je priča, bar ovdje kod nas, jedna od najtužnijih. Ali recimo da nije tema ovog dnevnika.

Tko je glasao

da, mogli su tako

snimanje je nedvojbeno skupo
ali se takva najava mogla napraviti
u pravu si

međutim ovo sa planovima nije lako
donjeti su brojni u zadnjih par godina
ali su mahom izglašavani sa tučnjavom u vijećima
i na kraju ih ministarstvo ne bi prihvatilo
duže ne pratim što je s njima, ali do prije pola godine još ih je nedostajalo 10-20 posto

od bespravnih mislim da je zapravo više od pola u neskladu sa planovima, naročito na moru.
Onda i tu nije svugdje jednaki problem
često su ljudi radili podrume koji ne smetaju veličini u prostoru, a gore bi napravili dopušteni BRP
mislim da sve takve podrume treba legalizirati

ali ovo sve što ulazi u uski pojas do mora...to je jako problematično
recimo Ražanj, južna uvala ...ekipa je pravila i garaže ispod kuće za uparkiravanje brodica
svako je zabetonirao plažicu i ogradio je
i to po ovome sada prolazi lišo
a nedvojbeno se radi o općem, pomorskom dobru

ovakva legalizacija kako je sada predloženo.... zamaskirano na prvu - legalizira se samo što je po planu i susjed je stranka u postupku
na drugu vididš da je nemoguće da će se suglasnosti uspjeti ispisati za 8 dana, ako ne stignu, onda kao da su stigle, a susjed je stranka samo ako je već podnio tužbu do toga datuma
vjerovatno najviše taj retrogradni datum je upravo zbog toga, jer sada ništa ne bi moglo spriječiti rijeke tužbi građ. inspekciji i sudovima

odnosno, nedvojbeno je koruptivan zakon. Svak će rado zadržati u ladici predmet 5 dana za neku pinkicu (u ostalom i inače ih drže godinama)

Tko je glasao

Onda smo se složili da sve

Onda smo se složili da sve građevine koje su u neskladu s prostornim planovima ni slučajno nisu smjele završiti u isti koš.

Što se tiče građevina na pomorskom dobru one nisu predmet legalizacije po ovom zakonu (članak 5. stavak 2.). S njima se bavi drugi, tugo i žalosti zakon, onaj o pomorskom dobru i morskim lukama koji u potpunoj medijskoj tišini napreduje po hitnom postupku.

Tko je glasao

ima razlika, ali nije rečeno što ako se ne usvoji žalba

odnosno ako se ne izda rješenje
ovi koji nisu po planu moraju ići na uvjete (promet, požar, kultura, voda, struja, plin....)
Članak 13.
(1) Zahtjev za izdavanja potvrda iz članka 12. podstavka 2. ovoga zakona nadležnim javnopravnim tijelima podnosi nadležno upravno tijelo. Uz zahtjev se dostavlja na uvid arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonite zgrade.
(2) Javnopravno tijelo dužno je zatraženu potvrdu izdati i dostaviti nadležnom upravnom tijelu ili rješenjem odbiti zahtjev u roku od 15 dana od dana primitka snimka izvedenog stanja nezakonite zgrade.
(3) Rješenje o odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se nadležnom upravnom tijelu i podnositelju zahtjeva koji na isto ima pravo žalbe, odnosno pokretanja upravnog spora.
(4) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora iz stavka 3. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti nadležnom upravnom tijelu koje u tom slučaju postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi.
(5) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u skladu sa stavkom 4. ovoga članka u roku od 8 dana od zadnjeg dana za izjavljivanje žalbe, odnosno za pokretanje upravnog spora, nadležno upravno tijelo odbija zahtjev za donošenje rješenja.
(6) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su nadležnom upravnom tijelu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi.

Tko je glasao

tu će priskočiti u pomoć

izmjene u ZOPUIG-u

Tko je glasao

S njima se bavi drugi, tugo i

S njima se bavi drugi, tugo i žalosti zakon, onaj o pomorskom dobru i morskim lukama koji u potpunoj medijskoj tišini napreduje po hitnom postupku.

U dnevnicima @3103 posvećenim ovoj problematici već je utvrđeno da se ovi hitni zakonodavni manevri obavljaju zato jer je otpao zakon o golfu kao "nacionalnom interesu", a danas je to povrdila i Jagoda Munić iz "Zelene akcije" u emisiji "Hrvatska uživo". Rekla je da se zakonska rješenja sada potiho ugrađuju kroz druge zakone. Simptomatično je da troje predstavnika udruga (osim Munić, bili su T. Celakoski i S. Benčić) jako dobro paze kako imenuju stvari. Vidi se da im je djelovanje omeđeno striktno propisanim financiranim projektnim aktivnostima. Pa tako nabrajaju događaje, opća mjesta i na koncu pozivaju građane "da im se pridruže" (ispada da su oni nad-građanski entiteti), a izbjegavaju reći ono što bi, po mom sudu, valjalo reći, a to je da se radi o najeklatantnijem slučaju korupcijske sprege anti-političkih struktura i privatnih interesa u cilju uzurpacije javnih dobra u povijesti samostalne Republike Hrvatske. Lijepo je da su eksponirani ljudi civilne scene bili u studiju HRTa, ali moram reći da su aktivisti i aktivistkinje iz Pule govorili puno konkretnije i radikalnije. I vidi se da su uložili jako puno truda da preuzmu inicijativu oko projekta Brijuni i mobiliziraju građanstvo. Jagoda Munić je rekla da se razne incijative i udruge već umrežavaju i da rade zajednički. To je jedini način, naravno, ali govor mora biti direktan i savršeno jasan i precizan.

nemesis

Tko je glasao

Ja si dao truda pa pogledao

Ja si dao truda pa pogledao ovu Hrvatsku uživo.
Mislim da sugovornici, a vjerovatno i cijelo društvo iz Pule, definitivno nisu još došli u kontakt s prijedlozima ovih zakona o kojima pričamo. Da jesu razgovor bi drugačije izgledao.

Tko je glasao

Ops, nekada smo čak i mi u

Ops, nekada smo čak i mi u krivu, sugovornici su ipak 03.06. informirani.
Ali tu sad još nešto ne štima,iz razgovora izgleda da nisu.

03.06.2011. - U Ministarstvu održani radni sastanci o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Nacrtu prijedloga Zakona o postupanju s nezakonitim građevinama
Danas je u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva održan konzultativni radni sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice županija, Udruge općina i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. Tema sastanka bile su izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11) i Nacrt prijedloga Zakona o postupanju s nezakonitim građevinama. Stručni tim Ministarstva predstavio je tekst nacrta zakona u visokom stupnju gotovosti i raspravio primjedbe i prijedloge predstavnika udruženja.
Na odvojenom sastanku ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva g. Branko Bačić s najbližim suradnicima predstavio je izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Nacrt prijedloga zakona o postupanju s nezakonitim građevinama predstavnicima udruga za zaštitu okoliša: Zelene akcije, Zelene Istre i Eko Kvarnera. Ministar Bačić istaknuo je otvorenost Ministarstva prema mišljenju stručne i zainteresirane javnosti i pozvao je sve prisutne da se aktivno uključe u kreiranje zakonskih rješenja i time doprinesu da ona budu što kvalitetnija.
Zagreb, 03. lipnja 2011. godine
Odjel za odnose s javnošću

Tko je glasao

kada stavljaš citat, dodaj i link na članak

Ministar je prvenstveno čovjek iz prakse i to one koja se bavi izmjerama
tako da se vidi da već ovim što zaziva javnost
ima najbolji mogući pristup

treba se naglasiti da su autori ovih zakona pripadnici "stare garde"
donekle koristi iskustvo
ali u ovom vremenu promjena
više smeta

tužno iskustvo španjolske treba ozbiljno shvatiti

Tko je glasao
Tko je glasao

p.s.

istina bog, mi smo 4 dana ranije na pollitici otvorili javnosti Izmjene ZOPUIG-a

Tko je glasao

Jesu li udruge predstavile

Jesu li udruge predstavile javnosti (građanima i građankama, koje pozivaju na potporu i suradnju) svoje stavove o prijedlozima zakona i plan akcija? Iz prošlih iskustava se, naime, moglo naučiti da samo aktivno sudjelovanje javnosti može dovesti do željenog rezultata (ukidanje Zakona o golfu, Družba-Adria), a kasno ili neadekvatno uključivanje građana do nepoželjnih ishoda (Varšavska).

nemesis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci