Tagovi

Povjerenstvo za poticanje sukoba interesa

Kada je 2003. godine donesen Zakon o spre?avanju sukoba interesa, on je trebao biti snažno oružje, ne samo protiv korupcije, i to one najopasnije, politi?ke korupcije ili korupcije u politici, nego je trebao donijeti više morala u politiku i vjere u politi?are.
Vjere da ?e oni, koji su izabrani od gra?ana, na svojim izbornim dužnostima, raditi promi?u?i op?e dobro i javni interes, a ne svoje osobno dobro i neki svoj sebeljubivi, sitni, pojedina?ni interes.

Na temelju tog zakona osnovano je Povjerenstvo i ono je takvo o?ekivanje opravdalo. Predsjednik mu je bio ?lan najve?e oporbene stranke, ?astan ?ovjek Josip Leko, a Povjerenstvo je pronalazilo postojanje sukoba interesa i kod dužnosnika SDP-a i kod dužnosnika HNS-a. I kada je to Povjerenstvo ispitivalo eventualni sukob interesa za nekog dužnosnika HDZ-a i utvrdilo da sukoba interesa nema, ja sam tom Povjerenstvu vjerovao, bez obzira na sve sumnje koje su se i dalje javljale za tog dužnosnika.
To i je bio jedan od razloga osnivanja Povjerenstva. Otkriti sukob interesa gdje on postoji, ali i skinuti stigmu s politi?ara tamo gdje je on žrtva bla?enja svojim politi?kih protivnika.

A onda je HDZ, nakon posljednjih parlamentarnih izbora, odlu?io sve institucije, koje bi trebale djelovati kao nezavisni kontrolori vlasti, staviti pod svoju šapu. Odlu?io je u sve te institucije, voljom parlamentarne ve?ine, uvesti svoje ljude. U?inio je to u nakaradno brzom izboru sudaca Ustavnog suda, u izboru ?lanova Nacionalnog odbora za borbu protiv korupcije, a to ?e u?initi i na kraju sjednice biraju?i ?lanove ovog Povjerenstva.

Da bi u svojoj nakani uspjeli, trebalo je najprije promijeniti Zakon o spre?avanju sukoba interesa, što je i u?injeno po hitnoj proceduri. Izmjenom Zakona prestao je mandat svim dotadašnjim ?lanovima Povjerenstva koji nisu bili iz redova zastupnika, a promijenjena je i odredba po kojoj Povjerenstvom obavezno predsjeda oporbenjak. Time je raš?iš?en teren i stvoreni uvjeti za drugi ?in tragikomedije kojim ?e završiti svoju sjednicu.

U Povjerenstvo se bira 11 osoba. Šest ih je iz redova zastupnika i to troje iz vladaju?e ve?ine, a troje iz parlamentarne oporbe. Kada je rije? o troje predloženih koji dolaze iz redova parlamentarne ve?ine, njihova imena ne?u komentirati, jer je pravo ve?ine da u Povjerenstvo predloži koga ho?e. I na sjednici Odbora za izbor i imenovanja, mi smo taj prijedlog HDZ-a i partnera prihvatili bez rasprave.
Kada je pak rije? o troje kandidata iz redova parlamentarne oporbe, HDZ i partneri, izme?u pet predloženih, odlu?ili su se za jednog od dvojice predloženih ?lanova iz Kluba SDP-a, jednog iz Kluba HNS-a, što tako?er smatram potpuno nespornim, ali i za zastupnika Antu ?api?a, jedinog predstavnika HSP-a u ovom Saboru.

Taj prijedlog smatram skandaloznim. HSP je naime stranka s najmanjim mogu?im parlamentarnim utjecajem, jer ima samo jednog zastupnika. HSP je uz to samo uvjetno oporbena stranka, jer taj jedan jedini njihov zastupnik uglavnom nije prisutan na sjednicama, ne raspravlja o Vladinim prijedlozima, pa ni mi ni javnost zapravo ne može znati slaže li se on s Vladinom politikom ili ne. Jednako vrijedi i za glasanje.

No, važnije od svega toga je afera koja na neki na?in obilježava politi?ku karijeru kolege ?api?a. On se naime, u dvojbi da li djelovati u javnom interesu, a javni interes jest da se akademske titule stje?u originalnim znanstvenim radovima na pošten na?in ili pak djelovati u svom osobnom interesu, da pošto-poto i na bilo koji na?in ipak postane magistar znanosti, odlu?io za ovo drugo. Time je sam sebe udaljio od bilo kakve mogu?nosti da postane ?lan ovoga Povjerenstva. G. ?api? je izabrani saborski zastupnik, ima sva prava zastupnika i može biti ?lan bilo kojeg saborskog radnog tijela, ali samim time što je evidentno postupio suprotno osnovnoj intenciji Zakona o spre?avanju sukoba interesa, on ne može biti ?lanom ovog Povjerenstva.

Pa zašto ga HDZ i partneri ipak predlažu? Zato što je on za njih upravo idealan ?lan Povjerenstva. Obilježen svojom aferom, ne?e se usuditi propitivati njihove afere. G. ?api? u javnosti izjavljuje da je upravo njegova stranka predložila osnivanje Povjerenstva, ali pri tome zaboravlja da su to u?inili oni bivši ?lanovi HSP-a koji su iz HSP-a otišli upravo zbog g. ?api?a.

Ni kod odabira ?lanova Povjerenstva izvan redova zastupnika, HDZ i partneri nisu postupili bitno druk?ije. Odbili su na sjednici Odbora doslovno sve prijedloge oporbenih zastupnika za vanjske ?lanove sada predlažu izabrati samo one koje su oni sami predložili. Svi vanjski ?lanovi, a njih je pet, biraju se dakle voljom HDZ-a i partnera. Tih pet, ona tri iz redova zastupnika ve?ine i g. ?api?, ?ine 9 od 11 ?lanova Povjerenstva i to dakle ?ini bogatu dvotre?insku ve?inu.

Nema nikakve sumnje da tako sastavljeno, Povjerenstvo ne?e pratiti sukob interesa kod dužnosnika HDZ-a i partnera, nego ?e služiti prikrivanju sukoba interesa kod njihovih dužnosnika.

Kako ?emo mi sada saznati za koliko ?e predragocjenih primjeraka u toku ovog mandata premijer Sanader obogatiti svoju skupocjenu zbirku, a sve u sklopu svog bizarnog oduševljenja uracima urarskog zanata? A to ?e u toku ovoga mandata biti izuzetno važno. Govore?i 25. travnja na Povjerenstvu za pra?enje cijena, premijer je rekao: „ Najvažnije je da ljudi budu siti, a cijene energenata dostupne svima.“ Te njegove rije?i danas više ne vrijede. Cijene hrane su podivljale, litra jestivoga ulja je od tada do danas sko?ila s 9 na 16 kuna, a energenti, struja i nafta, nisu više dostupni svima. Pokupit ?e i plin. Ljudi su, djelatnoš?u ove Vlade, ne osiromašeni, nego upravo ogoljeni, ljudima prijeti to da ?e idu?e zime gladovati i smrzavat se. Važno je zbog toga znati koliko ?e se u isto to vrijeme pove?ati bogatstvo premijera, jer bi se za samo jedan jedini primjerak iz njegove nepregledne zbirke mogla cijelu godinu prehraniti prosje?na hrvatska obitelj. A tko ?e nam to re?i. Povjerenstvo sastavljeno od HDZ-ovca i pouzdanika HDZ-a i partnera? Ne budimo naivni.

Ljudi su djelatnoš?u ove Vlade suo?eni s apsolutnim siromaštvom, s neimaštinom kakvu ne pamte i imaju pravo znati koliko se, u vrijeme njihova osiromašenja, pove?ala osobna imovina one trojice HDZ-ovih ministara koji su upravljali Fondom za privatizaciju u vrijeme kada je Fond prodavao poduze?a za mito.
Tko ?e nama to re?i? Povjerenstvo sastavljeno od HDZ-ovaca i pouzdanika HDZ-a i partnera? Ne budimo smiješni!

Oporba ovdje više ne može u?initi ništa. U?inila je što je mogla. Sada ?e, tokom glasanja koje slijedi, biti testirani HDZ-ovi politi?ki partneri. Izaberu li oni, zajedno s HDZ-om, ovako sastavljeno Povjerenstvo, oni više ne?e biti samo partneri, oni ?e postati suu?esnici u likvidaciji ideje i napora da se kontrolira poštenje dužnosnika koji obnašaju vlast.

Oporba ovdje više ne može u?initi ništa. Odlu?e li se i partneri, HSS, HSLS, HSU i manjine stati uz HDZ u ovom sramotnom i sažaljenja dostojnom pokušaju izbjegavanja svake kontrole vlasti, ostaje jedino javnost. A javnost, to su novinari i urednici, javnost, to ste i vi, kolege blogeri, vi ste sada ti koji svojim tekstovima možete barem pokušati sprije?iti o?itu namjeru pervertirane politike koja vam poru?uje: želimo ulaziti u sukob interesa, želimo pove?avati svoje zbirke satova, svoje ku?e, svoje vile s bazenima i ne želimo da nas nitko u tome kontrolira.

Tagovi

Komentari

E, Nenade, Nenade, u teoriji

E, Nenade, Nenade, u teoriji si dobar, ali teorija bez prakse je kao juha bez soli. Nije da sve ovo što si napisao nije točno. Točno je to Nenade, i žalosno, i sramotno, i kriminalno, i i i i .... toliko poznato Nenade da ni ptice na grani više o tome ne crvkuću. A zašto je to tako Nenade? Pa zato Nenade, jer u Saboru nema ni jednog jedinog narodnog zastupnika, zato Nenade jer ste vi koji sjedite tamo u Saboru, sami sebi sebi svrha, gola govna i kučine, i puka glasačka mašinerija. Točnije rečeno marionete, spadala i luftiguzi moj Nenade, poturice i jebivjetri koji su u Sabor dospjeli nakon što su dokazali da nemaju morala, poštenja i osjećaja za birače kojima su vas vaši stranački čobani stavili na izbornu listu. Trla baba lan, da joj prođe dan. Sranje je to moj Nenade, sranje kroz gusto granje. Nije to onaj sabor u kojem sjede zastupnici naroda, već je to kako je jedan od vas luftbremzera iz milja nazvao kokošinjcem. Znam, već su to i komentatori prije mene zaključili, teško je za očekivati da ćeš se ti zamisliti Nenade i odgovoriti zašto ja to tako moj Nenade? Nećeš, jer nakon što izverglaš i otandrljaš Markove konake i mlaćenje prazne slame, boli te špaga za narod i državu, jer ti si rekao svoje i time si smatraš pokazao tko si i što si, zar ne narodni zastupniče. E pa bilo to tako da me sve ovo što si tako lijepo napisao ne podsjeća na onu juhu bez soli. Jer Nenade ako se ne varam sjedio si ti i u onom saboru u kojem ste ti i tvoji imali solidnu većinu, a kojom ste većinom mogli pohapsiti, zabraviti i zatarabiti sve ove kojima se je, bi se, ili će se, baviti ovo povjerenstvo za sprdačinu. I vidiš Nenade vi to mogoste, ali ne učiniste, a zašto Nenade, to ne učiniste? Pa zato Nenade što gdje bi se kod zarezalo bolilo bi Nenade. Eto vidiš Nenade, zato lijepo ti pišeš, ali na djelu ste ti Nenade kao i ostatak one bijede i jada saborske glasačke mašinerije, čisti mućak i pijavice koje jedu i piju o trošku naroda čiji su im inetresi zadnja rupa na svirali, jer da to nije tako onda bi narodu bilo puno, puno bolje!

Tko je glasao

...jer u Saboru nema ni

...jer u Saboru nema ni jednog jedinog narodnog zastupnika...
Mali prilog toj tezi:BENJAMIN TOLIĆ: SABOR PROTIV NARODA
Nakon pretprošlih izbora HDZ je izveo 'kopernikanski obrat'. Sada, nakon prošlih izbora, nešto slično izvodi SDP. Do izbora SDP se zauzimao za referendum o ulasku Hrvatske u NATO, a danas njegov potpredsjednik Sabora Neven Mimica tvrdi da je za takvu odluku potrebna tek dvotrećinska većina u Saboru. HDZ-ovu potpredsjedniku Sabora Vladimiru Šeksu i to je previše. „Pristupanjem NATO-u“, veli Šeks, „mi ne dajemo suverene ovlasti izvedene iz Ustava pa je za donošenje te odluke dovoljna kvalificirana, odnosno većina svih zastupnika u Saboru“
Komu vjerovati? Ni SDP-ovu ni HDZ-ovu potpredsjedniku Sabora. Njihov prijepor o saborskoj većini opsjenarska je lakrdija. On se odigrava na krivom terenu, u okviru ustavnoga članka 139. Taj članak normira potvrđivanje međunarodnih ugovora. O udruživanju Hrvatske u saveze s drugim državama govori jedini ustavni članak pod naslovom „Udruživanje i razdruživanje“ - članak 141. A on određuje: „O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hr­vat­ski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi.“ Norma je jasna, jednostavna i precizna, podjednako razumljiva drvosječi i ustavnopravnom stručnjaku.
Šeksova tvrdnja da se pristupanjem NATO-u ne prenose suverene ovlasti izvedene iz Ustava prozirna je smicalica. Zar zapovijedanje oružanim snagama nije suverena ovlast? Člankom 99. Ustav tu ovlast daje Predsjedniku Republike. A tko danas, dok Hrvatska nije u NATO-u, zapovijeda hrvatskim vojnicima u Afganistanu? Možda Šeks hoće reći da će im, kada Hrvatsku ugura u NATO, zapovijedati Stjepan Mesić?
NATO je vojni, politički i gospodarski savez, najveći svjetski proizvođač oružja i njegove upotrebe. U taj savez ne udružuju se ni vojske ni parlamenti, udružuju se države. Zbog toga su i Madžarska i Slovenija svoje odluke o ulasku u NATO donijele na referendumu. To, zbog istog razloga, propisuje i hrvatski Ustav.
No Hrvatski se sabor odmetnuo od Ustava. S Tuđmanovom smrću u njemu je umrla i Tuđmanova 'autokratska' vjera u narod. Demokratski Savez za Europu ne vjeruje narodu. On vjeruje Bruxellesu. Nova vjera pretvorila je narodne zastupnike u saborske zastupnike. Oni, kao što vidimo na Mimičinu i Šeksovu primjeru, ne zastupaju narod. Zastupaju Sabor - protiv naroda.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Cijeli izborni zakon je

Cijeli izborni zakon je napravljen tako da u saboru ne sjede predstavnici naroda, već sluge stranačkog vođe koji ih svojom milošću stavlja na izbornu listu. Zato se Sanaderove ministarske poturice, marionete i lakaji nazivaju stranačkim vojnicima, zato postoji stranačka stega, zato stranke i šalju u sabor podobne i stranačkom šefu pouzdane, moralno i karakterno deformirane osobe koje su spremne prodati i rođenog čaću i maret za one poznate "judine škude", a hrvatski Juda je nekad bio izumitelj i pokrovitelj tajkunizacije i ratnog profiterstva, a danas je to kolekcionar satova, predvodnik poslijeratnih prifitera, Ivo Sanader sljednik i zaštitnik grijeha strukture svog učitelja koji ga je izbacio iz razreda, ali se je nakon smrti svog učitelja zahvaljujući uspješnoj glumačkoj ulogi u opereti lažni domoljub, vratio u vrh te zločinačke HDZ-ovačke strukture. SDP, kao i HNS, HSLS, ili HSS, imaju istu ulogu u cijeloj ovoj opsjenarskoj lakrdiji, naravno s manje udjela u pljački i rasprodaji obiteljskog srebra, ali ulogu u kojoj im je narod bio samo tepih po kojem su se prošetali samo svake četiri godine. Zato se nebi složio da se kod političkog etablišmenta čije su noge prodefilirale ili se još uvijek nalaze u hladovini Markovog trga može govoriti o osobama sklonim 'kopernikanskom obratu', jer taj obrat osporava već i sama činjenica da je "žitelj" Markovog trga tamo dospjela s figom u džepu, a takvi se na "obrću" već kao žalosna praksa dokazuje mijenjaju kapute i stranačke dresove. Jer politika je kurva, a kurva se za razliku od istinskog narodnog zastupnika može stranački privržiti i kupiti!

Tko je glasao

Kao što već više puta

Kao što već više puta rekoh, bojkotirajte rad sabora, za sebe ostavite zakonski minimalac, a ostatak "plaće" dajte u dobrotvorne svrhe.
Apropo povjerenstva, što je ono do sada pametno napravilo i kad nije bilo Đapića u njemu?

Tko je glasao

A što bismo dobili

A što bismo dobili bojkotiranjem Sabora? Pa nismo izabrani da bojkotiramo, nego da radimo, znači raspravljamo i glasamo.
A što je napravilo Povjerenstvo? U nekoliko slučajeva utvrdilo je postojanje sukoba interesa i to bez obzira na to je li ispitivalo djelovanje oporbenog ili vladajućeg dužnosnika.

Tko je glasao

Da i? Utvrdili ste sukob

Da i? Utvrdili ste sukob interesa, medjutim doticni jos uvijek egzistiraju politicki, društveno i materijalno na istom ili čak večem nivou. Prema tome u trenutnoj postavci stvari tj. ne postojanja kaznenih odredbi po odlukama povjerenstva ili bar punog shvaćanja moralne odgovornosti predmetno povjerenstvo služi za povećavanje količine smijeha po birtijama. U biti nešto slično kao i sabor u ovim trenucima. Tako da bi bojkotiranjem rada sabora napravili puno, jer ovako ne možete napraviti ništa.

Tko je glasao

Nema direktne veze s

Nema direktne veze s dnevnikom nego prvenstveno s autorom. Po logici ne-budi-lijen pogledao sam ostale dnevnike istog autora i jednostavno potvrdio dojam koji sam stekao o političarima na pollitici: napišu dnevnik i nestanu (osim drlesar - molim lepe). Nema tu neke obrane svojih stavova, dopuna, obrazloženja i svega onog što čini diskusiju diskusijom. Autor, osim u svom prvom dnevniku, nije ulazio u nikakve diskusije, a u posljednjih 6 dnevnika ima samo jedan komentar. Skromno, zar ne?
Možda im takvo ponašanje nameće stranka i stranački vizažisti/vizažistice.

Da se razumijemo, drago mi je kad mogu kontaktirati i debatirati s aktivnim saborskim zastupnicima (a vjerujem i svima ostalima na ovom sajtu) i zato apeliram da ne ostavljaju svoje dnevnike kao neku siročad na milost i nemilost svih atmosferskih utjecaja.

Ili ukratko: Nenade, gdje si nestao?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Slažem se potpuno s tobom

Slažem se potpuno s tobom da dnevnike ne bi trebali ostavljati kao siročad i da je lijepo kad možemo razmijeniti pokoju misao. Ali, eto, malo nemara, malo nedostatka vremena, pa dođe do toga do čega dođe.

Tko je glasao

Slažem se s onim

Slažem se s onim komentatorima koji sugeriraju da predstavnici "prave" oporbe daju ostavke na članstvo i time ga delegitimiraju za posao kojem je namijenjen.

Na djelu je "prepariranje" svih državnih tijela što će se protegnuti i na JLS, dio oko blokiranja mogućnosti njihovog zaduživanja bez presudnog utjecaja državne vlasti je u tijeku, a preslagivanjem koalicija i raznim prljavim igrama na lokalnim izborima će se nastojati uspostaviti apsolutna kontrola društva od strane HDZ-a.

Taman smo pomislili da su ta vremena iza nas kad ono, spremaju se i gora.

B-52

Tko je glasao

Za istupanje iz takvog

Za istupanje iz takvog Povjerenstva uvijek ima vremena. Prof. Josipović najprije će nastojati unutar samog Povjerenstva inzistirati na tome da se situacije sukoba interesa objektivno ispituju i za HDZ-ove dužnosnike, a ako mu taj trud bude uzaludan, onda će vjerojatno postati potpuno besmisleno da nastavi s radom u takvom Povjerenstvu.

Tko je glasao

Gospodine Staziću , kad se

Gospodine Staziću , kad se već niste osjetili pozvanim da odgovorite na moj prošli post, možete li mi odgovoriti na direktno pitanje: Čemu služe odluke povjerenstva i kakve su konsekvence prouzročile kod osoba s dokazanim sukobom interesa?

P.S. Čitati, slušati i gledati obradu problema Đapić u povjerenstvu više nego o svim odlukama povjerenstva prije toga je bar meni, nakaradno. Doduše i njegov "magisterij" je medijski više nego dobro obrađen, kvantitativno.

Magla, magla, svuda oko nas... :D

Tko je glasao

Taman smo pomislili da su ta

Taman smo pomislili da su ta vremena iza nas kad ono, spremaju se i gora. I sve to uz prešutnu potporu kilave oporbe .. na svim nivoima naravno.... Joj kad vidim one japance (istočnjake) kako jedan drugom znaju i vadit škrge, ono pocipat se moški i to prid kamerama.. a ovi naši, bože mi prosti ka da su svi ped.... samo šta se ne žvale. Da SDP i Milanović ne glume oporbu već bi pokrenuli nezadovoljne mase ili čekaju da im to odradi Sv. Petar...... ali i dragi bog kaže: pomozi sam sebi pa ću ti i ja.

Tko je glasao

Ajme, g. Stazicu, ako je od

Ajme, g. Stazicu, ako je od Vas, previse je... Oporba vise ne moze nista uciniti. Ako vise ne moze uciniti, onda nije OPORBA. Onda je dekor takozvanoj demokraciji. Onda je isprdak jednako smrdljiv kao i pozicija.

Zar gospodine zastupnice, nije demokratsko sredstvo preuzimanje odgovornosti i mobiliziranje naroda na prosvjede, zar je izlazak na ulicu nedemokratski? Ali ne, nemate vi u SDP-u muda za to. Razlog je vrlo jednostavan, smrdi vam iznutra previse. Lako je Q-cem gloginje mlatit, rekla bi moja majka, a vi kao oporba, upravo to cinite.

Nama ocito treba treci put, neopterecen podjelama, cak i razlicitog svjetonazora, ali zajednickog cilja. Bar za cetverogodisnji mandat dok se ovi prdonje ne izvjetre i pohapse....

Tko je glasao

Kada sam rekao oporba, onda

Kada sam rekao oporba, onda sam dakako mislio na parlamentarnu oporbu ili oporbu u parlamentu, upravo na odnos većine i manjine i na to da u trenutku kada manjina bude preglasana od većine, onda ta većinska odluka stupa na snagu. Oporba može raspravama u parlamentu nastojati uvjeriti vladajuće da im određeni potez nije dobar i da od njega odustane. Ponekad se u tome i uspije. Ovaj puta nije.
Što se pak tiče ulice, nikada mi nije bilo simpatično takvo političko djelovanje, tj. organiziranje "splitske rive".

Tko je glasao

Evo, malo prije sam čuo na

Evo, malo prije sam čuo na radiju da je vlada odbila 47 amandmana od 48 predloženih na ne-znam-koji-vrag. Logično je pitanje koje su mogućnosti djelovanja saborskog zastupnika jer ovaj trud slaganja amandmana koji bivaju u pravilu odbijeni ne vodi nigdje, barem mi se tako čini. Da rezimiramo ono što danas imamo: amandmani, javljanje za riječ u Saboru i bitka s predsjedavajućim, ispravak krivog navoda, tu i tamo neki intervju u novinama ili na internetu, i dalje se ne mogu sjetiti ničega. Sve ovo gore navedeno je slabo prisutno u društvu jer tko ima mogućnost pratiti rad Sabora u prijepodnevnim satima, a rad raznih odbora je čak i nemoguće pratiti. Jasno da će likovi trajnog osmjeha i samozadovoljstva kao Sanader ili Šuker vrlo lako odnijeti svu medijsku pažnju.

Ja osobno nemam pojma dali je izlazak na ulice najbolje rješenje za postizanje neke promjene, možda ima nešto bolje, ali što god to bilo ne vidim da se išta dešava i cjelokupna oporba je apsolutno nevidljiva i stvarno nemam pojam dali išta rade. Jedini konstantno prisutan predstavnik oporbe je nesretni Bandić zahvaljujući svojim kontroverznim ponašanjem i djelovanjem (zadovoljan Grgo?), a zna se zašto ga mediji uporno stavljaju na prve stranice. Čim netko iz SDP-a išta blebne odmah mu se pod nos stavlja Bandić i neka od njegovih cveba (a ima ih, stvarno ih ima). Stvarno mi nije jasno kako se cijela stranka dovela u takav položaj MB-ovih talaca. U sličan položaj je sada i HNS zahvaljujući čudnim pričama oko Čačića kojemu bi ovo stvarno mogao biti kraj političke karijere (a i HNS-u) ako se nešto radikalno ne poduzme.

I sad još jedan rezime: SDP samosputan Bandićevim kajlama i podzemnim borbama oko Milanovića, HNS rastočen Čačićevom centripetalnom silom, HSP je Đapić i nitko drugi, HSS i HSLS su politički apsolutno nevažne gomilice otužnih likova, i jel' ima još netko? Ima IDS, ali to je stvarno pitanje istarske mjesne zajednice. Jel mogu zaključiti da zapravo opozicija ne postoji i da se bojite izaći na ulice budući da ste ovakvi kakvi jeste sposobni pokrenuti grupicu veličine nekoliko školskih razreda.

Dakle ponovo pitanje, dali je ovo vrijeme za neku ozbiljniju političku akciju, a ako nije kad će pobogu onda biti?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ova HDZ-ova vlast je

Ova HDZ-ova vlast je pokazala da se jedino ulice boji. Vecina onih koji su izasli na ceste, od Mungosa, đaka, studenata, brodova u lukama,... su djelomicno ostvarili svoje. HDZ se ovakve oporbe ne boji, novinara jos manje. Hrvatska doista srlja u propast i ako vi mislite glumiti oporbu do iducih regularnih izbora tada necete niti zasluziti na vlast. Onaj tko ima imalo odgovornosti prema ovoj zemlji MORA poduzeti sve DEMOKRATSKE korake da se ovi cim prije maknu s vlasti. A prosvjedi su jedan od njih. Ako imate bolju ideju, osim govora u Saboru i pokoje objave bloga, onda nam ju i pokazite....

Mislim i meni bi bilo fino primat cca. 20.000 Kn mjesecno (placa, dnevnice, rad u odboru,....) te tu i tamo reci sto ova bagra radi lose. Ali niste za to dobili 30% glasova na izborima. Imate ogromnu odgovornost koju vam je povjerila vecina gradjana ove zemlje, ali je ja ne vidim.

Tko je glasao

Ma nešto mi je trulo, u tom

Ma nešto mi je trulo, u tom tvom razmišljanju Nenade pogotovo u kvalifikaciji legalne borbe organiziranjem građanskih prosvjeda i usporedbe s Sanaderovom "splitskom rivom". Međutim ima tu nešto drugo od čega se političari boje, a to je da bi se prosvjedi pretvorili u fijasko. A kako da narod i vjeruje kada mu bez griže savjesti pokradoste i rasprodaste sve živo, kada je najveći poslodavac biro rada, kada su socijalno ugroženi najbrojniji sloj naroda, kada otimate kruh iz usta naše djece, a bolesne ubijate zakonima i propisima. Tko iza sebe ima takvu političku karijeru bogami je teško da će sakupiti prosvjednika i za jedan tramvaj. Zato političarima nije simpatično takvo političko djelovanje.

Tko je glasao

i nije samo to povjerenstvo

i nije samo to povjerenstvo skandalozno. to sto su napravili s izborom vanjskih clanova/ica pojedinih odbora je ravno katastrofi. primjer je stanoviti radoslav maric koji je postao vanjski clan odbora za ravnopravnost spolova, a bavi se iskljucivo pitanjima hrvatske imigracije, udbe, i slicnim stvarima (npr. http://www.glas-koncila.hr/rubrike_interview.html?news_ID=9477). da ne kazem da je potpisnik famoznog pisma o budaku (http://www.index.hr/vijesti/clanak.aspx?id=218775). pored svih kandidatkinja sa zenske nevladine scene (http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=23108) izabrana je gda Katica Kristic kojoj je jedina referenca clanstvo u zajednici zena HDZ-a Katarina Zrinski.

___________________________________________________
'Ali mogao sam isto tako stajati usred polja kupusa i samom sebi recitirati pastoralnu poeziju'

Tko je glasao

Ukoliko je tako kako je

Ukoliko je tako kako je opisano izađite iz tog povjerenstva. Nemojte svojim prisustvom dati važnost tom cirkusu.
I kako Demos kaže, vrijeme je za akciju. Osim jalovog gunđanja u saboru postoje i druge zakonske metode.
Ako SDP ima čist obraz, unatoć Bandiću, neka povede ljude u otpor ovoj Sanaderovoj diktaturi. Bojim se da bi se zagrebački SDP usprotivio uvođenju pravne države i podržao Sanadera

Tko je glasao

Oporba ovdje više ne može

Oporba ovdje više ne može učiniti ništa ... A što ste to kao oporba napravili ?? Koliko trebaju biti razna poskupljenja da vi nešto konkretno poduzmete ??? Svugdje u svijetu oporba poziva ljude na prosvjede i predvodi ih ...... a vi, vi ste konstatirali da se više ništa ne može učiniti,.... vi saborski zastupnik oporbe??? .... a šta ću onda je to poduzeti ???? Ako ništa kao oporba ne možete onda lipo pakujte kufere i pravac kući......, a prije toga,... mogli bi malo za promjenu bar pokušati biti oporba, pa šata bog (i narod) da.

Tko je glasao

Što radi parlamentarna

Što radi parlamentarna oporba bilo gdje u demokratskom svijetu? Nastoji svojim istupima u parlamentu biti kontrolor vlade. Vjerujem da te svojim saborskim radom nisam toliko razočarao da misliš kako bih trebao otići kući.

Tko je glasao

Nisi Nenade, nisi ma nemaš

Nisi Nenade, nisi ma nemaš dlake na jeziku, dapače znaš pogoditi kao topovsko zrno, i 99 % izrečenog ti je na mjestu, ali oporba se je sama marginalizirala, jer se većina saborskih zastupnika ne usudi javno istupati. Znamo da im je stranačka stega kao omča oko vrata, i zbog toga se bojite da vaš šef stranke neće staviti na listu, jer tko će zauzeti izgledna mjesta na stranačkoj listi ne odlučuje baza, već centrala, čoban stada, a to je moj Nenade bitna razlika između balkanske i uljuđene demokracije u pravnim državama. Jer da baza u izbornoj jedinici odlučuje tko će zastupati građanke i građane te izborne jedinice, onda bi bilo više predstavnika birača, a manje stranačkih vojnika. Zato Nenade, bez ljutnje, ali jedna lasta ne čini proljeće!

Tko je glasao

Vjerujem da te svojim

Vjerujem da te svojim saborskim radom nisam toliko razočarao da misliš kako bih trebao otići kući. Ma naravno da nisi, a i nisam mislio na tebe osobno (visoko te cijenim) već na oprbu kao cjelinu.... uz uvjet da je jasno tko je u parlamentu uopće oprba. SDP-u kao predvodniku oprbe zamjeram što nema petlje poduzeti i neke radikalnije korake koji bi imali za cilj stavranje kritične mase za promjene. Ako to sada kada imamo gotovo 2/3 nezadovoljnih građana niste u stanju osmisliti i realizirati onda stvarno nije jasno što vam to još treba. Nisam naravno za mitinge tipa splitske rive, ali i te kako bi se vlast zdrmala sa nekoliko pravih uličnih demonstracija radi niza marifetluka.... od INE, goriva, struje, hrane, barodogradnje...... ma ima toga koliko hoćeš samo što niko ne ragira (na pravi način). Pojedinci i male strančice ne mogu (ne smiju) preuzeti ili pokušati preuzimati vašu ulogu jer će ih tako slabašne egzistencijalno (i na druge načine) zgaziti. To je posao koji ipak mora odraditi SDP.... dok nije postalo prekasno.... za lokalne izbore naravno.
Evo i u mom gradu ima skoro više birača od stanovnika.... a trogirski SDP šuti... kao da je u koaliciji sa HDZ-om, ili im je sve OK.

PS. Kako sam od paljenja svjetla već dva puta završio na ulici... nekako mi se više neda. Ono, nije da nebi, al se pitam, za koga?

Tko je glasao

Novovjeka hrvatska

Novovjeka hrvatska politička mantra kaže: ako treba nešto zataškati, osnuj saborsko povjerenstvo.
Ili u prijevodu: daj neefikasnim (ili u ovom slučaju, potpuno nepotrebnim) institucijama da rade svoj posao :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Apsolutno je neprihvatljivo

Apsolutno je neprihvatljivo da se članovi Povjerenstva biraju po volji vladajućih. Sve što je s tim u vezi gore izrečeno stoga zaslužuje potporu.
No, tri mi "sitnice" ipak nisu do kraja jasne:

Odbili su na sjednici Odbora doslovno sve prijedloge oporbenih zastupnika za vanjske članove....

- Niste li Vi sami nakon sjednice Odbora izjavili da su dvojica od petorice "vanjskih" članova dobili i vašu potporu (Petrović i Bogišić")
- Kako to da na sjednicu oporba nije mogla doći sa svojim (usuglašenim) kandidatima, među kojima, naravno, ne bi bilo Đapića?
- Što SDP uopće još radi u tome povjerenstvu? Ne možete li ga "srušiti" svojim nesudjelovanjem u farsi?

Tko je glasao

Evo odgovora na tvoja tri

Evo odgovora na tvoja tri pitanja:
Moju su potporu dobila i trojica zastupnika i redova parlamentarne većine, jer je pravo parlamentarne većine da u to Povjerenstvo uvede svoja tri zastupnika. Moju su potporu dobili i Petrović i Bogišić, iako su bili prijedlog parlamentarne većine, jer uistinu smatram da ta parlamentarna većina ima pravo predložiti i neke vanjske članove. Nisam se dakle ponašao kao HDZ-ovac da glasam protiv svih prijedloga oporbe, ali su nakon toga HDZ-ovi zastupnici i zastupnici partnera odbili sve prijedloge oporbe za vanjske članove. Konačno, dakle, od 11 članova Povjerenstva, njih je 9 izabrano na prijedlog vladajućih, a dvojica na prijedlog oporbe.
Oporba nije mogla doći s usuglašenom listom na kojoj ne bi bilo Đapića, jer HDZ Đapića ubraja u oporbu, pa bi se valjalo usuglasiti i s njim, što je, priznat ćeš, teško izvedivo.
Ne možemo srušiti Povjerenstvo svojim nesudjelovanjem, jer bi ono radilo u krnjem sastavu i bez predstavnika SDP-a. Mislim da je puno bolje da prof. Jospipović pokuša u tom Povjerenstvu inzistirati na tome da se objektivno i nepristrano ispituje i situacija sukoba interesa kod vladajućih, a ako u tome ne uspije, uvijek može napustiti Povjerenstvo.

Tko je glasao

Mislim da je puno bolje da

Mislim da je puno bolje da prof. Jospipović pokuša u tom Povjerenstvu inzistirati na tome da se objektivno i nepristrano ispituje i situacija sukoba interesa kod vladajućih, a ako u tome ne uspije, uvijek može napustiti Povjerenstvo.
Prof. Josipović je i vladajući (Zagreb i čelnik svega u glazbenom biznisu) i jako duboko i široko u pravom sukobu interesa, možda ne onome kako to tumače slični prof. Kregar (čelni nazornik besprijekornih operacija Komecijalna banka Zagreb i posmrtne pripomoći) i član pobjerenstva Petrović ad Čačića (da je sve u redu i da npr. radi POS Varaždin sam sa sobom sve faze i dodaje cijene kako hoće, jer je stavio potpis kod odvjetnika).

Tako da je to a la da u tome sudjeluju Jure Radić, Čačić i slični, farsa samo po sebi, kao i većina toga.

Tako da je sve oko povjerenstva primjereno, potpuno odgovara dugoj farsi. čak i priješnje spomenuto povjerenstvo s Lekom i Kapraljevićem, koje nađe točkicu dok uredno operiraju cijele industrije, uključujući čelnike, braću, najbliže drugove i gospodu ...

Najrealniji slučaj do sada je slučaj gđe Knešaurek, započet od strane iznimno efikasnog angažmana cijelog ustroja borbe protiv sukoba interesa i korupcije, zatim brzom smjenom od strane ministrice Kosor te završen sudskom presudom za nenamjensko trošenje 60.000 kuna, po 15.000 godišnje, umjesto za čajnu kuhinju za neke masovne priredbe. Iznimna potvrda iznimne farse, jer svi znamo da sve što je niklo i niče, jeste tako bezgrešno začeto i bezgrešno izrasta.

A Đapić nije u tome očigledno nije nešto jako disonantno, nego predvodnik novog vala, sinteze, kao Čačić, Kuljiš (proziva za izdaju socijaldemokracije) i razni, nakon što se je rješio pratećeg trasha i harmonizirao razne nekretnine sa EU kriterijima, blista kao nikad i pobire ovacije na otvorenim scenama.

Tko je glasao

Cijenim tvoj pokušaj da

Cijenim tvoj pokušaj da odgovoriš na brojna pitanja koja su se pojavila na ovome dnevniku, no odgovorom na svoja ipak nisam do kraja zadovoljan

Oporba nije mogla doći s usuglašenom listom na kojoj ne bi bilo Đapića, jer HDZ Đapića ubraja u oporbu, pa bi se valjalo usuglasiti i s njim, što je, priznat ćeš, teško izvedivo.

Oporba je, i dalje smatram, na sjednicu Odbora mogla doći s usuglašenim kandidatima iz svojih redova, bez ozbira na to koga HDZ smatra oporbom a koga ne. Jer, koliko znam, u Odboru za imenovanja su , iz redova oporbe, članovi HNS-a, SDP-a i IDS-a, dok Đapić (kao posljednjih HSP-ov Mohikanac) nije njegov član.
Pa sad ti nama, onako iskreno, priznaj jeste li se barem vi, oporbeni članovi Odbora, prije sjednice našli na nekom koordinacijskom sastanku na kojem bi utvrdili listu svojih kandidata - kako iz "oporbene kvote", tako iz redova vanjskih članova. Meni se, onako izvana gledajući, čini da niste, odnosno da ste na sastanak Odbora došli poprilično nepripremljeni.
Ja, naravno, ne sporim da je HDZ odigrao "svoju igru", no i oporba bi valjda trebala početi malo aktivnije pratiti stanje na terenu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci