Tagovi

Post izborna depresija

U petak nave?er, dva dana prije izbora i svega nekoliko sati prije po?etka izborne šutnje našao sam se s nekolicinom ljudi iz stožera na HTV-u, a kako bi pratili posljednje su?eljavanje koje je tamo vodio Branimir Bili?. Samo su?eljavanje smo pratili u tzv. Intim baru zajedno s djelatnicima stožera protukandidata s time da su oni zauzeli prvi red ispred televizora dok smo mi odozada promatrali su?eljavanje. Nakon samog su?eljavanja, na samom izlazu iz zgrade voditeljica PRa Milana Bandi?a potužila se na glavobolju i zapitala da li je to zbog južine koja je krenula, a na što sam ja odgovorio da je to u stvari od su?eljavanja. Na njihovo protupitanje kako se mi borimo protiv tih glavobolja odgovorio sam im da mi nismo toliko eksponirani pa s time nemamo problema. Negdje nakon ove re?enice je nastao jedan omanji incident izme?u naša dva stožera.

Politika nije posao koji je mogu?e raditi od 8 do 16, barem ne kvalitetno. Politika je borba svjetonazora i temeljnih vrijednosti koje te pokre?u (barem je ja tako doživljavam) i stoga naravno da je profesionalizam bitan kako bi se ostvario kona?ni rezultat, no ulozi su daleko ve?i i sasvim sigurno osobni. Ljudi koji ?e danas raditi za jednog kandidata, a sutra za nekog sa suprotne strane politi?kog spektra taj posao (po mom uvjerenju) jednostavno ne mogu napraviti kako spada jer im nedostaje kriti?ni sastojak koji je nužan za uspjeh, i ako postoji pogreška koju je suprotni tabor napravio, onda je to upravo to da se okružio ljudima koji su kampanju promatrali poput taksimetra; a to sasvim sigurno nije recept za uspjeh.

Prvi krug je s moje pozicije bio relativno dosadan, i to u smislu da nam je ulazak u drugi krug bio prili?no siguran, a zbog velike gužve na terenu ostatak kandidata jednostavno nije imao vremena baviti se nama osim povremene packe koju su lansirali kada im je bilo usput. Bilo je donekle zanimljivo promatrati te kandidate koji su svaki na razli?iti na?in odlu?ili ugurati se u drugi krug. ?isto da bude jasno, ljudi se kandidiraju za pojedinu funkciju ne nužno zato da bi pobijedili nego i zato da bi u javni prostor unijeli koju ideju ili ?isto da bi promovirali sebe, a ponekad i zato da bi s rezervne pozicije oblatili nekog od sudionika. Mislim da nije osobito teško shvatiti koji od dvanaest kandidata spada u koju kategoriju, kao što nije bilo osobito teško niti prepoznati one koji su imali objektivnu šansu u?i u taj drugi krug.

Dragan Primorac je ve?inu svojeg vremena i energije utrošio na oglašavanje i elektroni?ke medije. U kampanju je ušao relativno kasno, bez osobito dobro osmišljenog nastupa i bez kvalitetne poruke. Efekt kojeg je postigao naglim ulaskom u kampanju brzo se otopio, a kroz javne nastupe nije uspio etablirati sebe kao osobu koja je u stanju napraviti razliku - dapa?e, pokušao je ostvariti rezultat temeljem diskvalifikacije drugih što se pokazalo kao loša i neuspješna tehnika (barem iz njegovih usta). Za pretpostaviti je kako je Primorac svoju predsjedni?ku kampanju koristio kao ispitivanje terena za osnivanje nove politi?ke stranke. Mislim da on nema apsolutno nikakve šanse preživjeti u politi?kom životu ove zemlje, osim kao marginalac i da bi mu bilo bolje da svoju sre?u traži negdje drugdje.

Nadan Vidoševi?, koji se za predsjedni?ku kandidaturu pripremao dugo vremena ušao je u nju na isti na?in kako odra?uje i druge kampanje u kojima je sudjelovao. Okružio se grupom marketingaša koji ne razumiju razliku izme?u politike i deter?enta (ili ?okolade), a htio on to priznati ili ne, više je nego o?ito da je direktno zloupotrijebio infrastrukturu HGK u svojoj kampanji. Naravno, nije pomoglo niti besramno kopiranje Obame (to je moja mala pobjeda jer sam oba slu?aja u stvari ja provalio, prvo slikaju?i njegov plakat i objavivši to na Facebooku, a drugi puta ?im sam vidio TV spot i tako?er objavio na Facebooku link na original), a mislim da i razmetanje imovinom bez jasne naznake izvora sigurno nije pomoglo. Mislim da je Vidoševi?eva karijera sada zape?a?ena, te da je pitanje gubitka HGK samo pitanje dana (ili tjedna ili mjeseca) a tako?er je upitno koliko ?e vremena pro?i dok se netko ne po?ne zabavljati stvarnim rezultatima koje je (ili nije) stvorio u Krašu. Njegov image je samo površinski i ne podnosi dublju analizu.

Andrija Hebrang me u biti najviše iznenadio. Kao prvo, totalno je nejasno zašto je HDZ propustio gurnuti svog kandidata u drugi krug. HDZ iza sebe ima vrlo efikasnu i uhodanu mašineriju i nekako sam dobio dojam da je uop?e nisu uspjeli staviti u pogon i zanimljivo je pitanje zašto je to tako. Nevjerojatno mi je da je stranka koja je trenutno na vlasti i koja posljednjih dvadeset godina drži monopol na naziv "prva stranka u državi" tako olako izgubila u prvom krugu. Ne vjerujem da je to pitanje Hebranga kao slabog kandidata, jer je on na neki ?udan na?in ipak dosljedniji i od Primorca, Vidoševi?a ali i Bandi?a - nego je to pitanje stranke, da li je to pitanje pokušaja trgovanja (u što sumnjam) ili internih i strukturnih slabosti HDZa koje su izašle na vidjelo nakon odlaska Sanadera ostaje da se otkrije. Nadam se samo da ?e se gospoda novinari prisjetiti Hebrangovog obe?anja da odlazi u mirovinu ako izgubi izbore te da ?e ga podsjetiti da je vrijeme da bude karakter.

Strasti su se razbuktale ulaskom u drugi krug. Ako ste malo bolje pratili rezultate prvoga kruga, Bandi? se u svom stožeru (kako on to obi?no i radi) pojavio tek u posljednjem mogu?em trenutku, a po neformalnim informacijama koje su do mene doprle situacija tamo je bila iznimno napeta. ?ovjek koji je tvrdio kako se bavi samo pozitivnom i afirmativnom kampanjom ve? u prvih nekoliko re?enica drugoga kruga krenuo je sosobnim napadom i to je u biti ozna?ilo cijeli drugi krug. Od te no?i dobro mi je ostao u sje?anju facebook status kolege Ladislava koji je napisao "Promatraju?i ove face u Bandi?evom stožeru "Bože ?uvaj Hrvatsku" dobija sasvim novi smisao".

Temeljni propust Bandi?a je u biti kontinuirano mijenjanje temeljne poruke tijekom drugog kruga, oni su doslovno svakoga dana mijenjali poruku kojom izlaze pred javnost, a Bandi? ni na koji na?in nije mogao zadržati integritet permanentno s njišu?i izme?u svoje deklarirane socijaldemokracije i udaljene desnice. Nijedna njegova poruka nije bila afrimativna, pa ?ak niti o njemu samome nego se radilo isklju?ivo o tome da se napravi što je ve?i mogu?i kontrast izme?u Josipovi?a i Bandi?a. Problem je naravno u tome što Bandi? nije vjerodostojan, pa je stoga teško povjerovati u njegov slogan "?ovjek, a ne stranka" kada je on svoj cijeli radni vijek proveo kao vojnik partije/stranke. Pri?a o daljinskom upravlja?u je totalno besmislena ili u najboljem slu?aju dvosjekli ma?, jer marketinški budžet kojim je raspolagao uvelike je premašivao druge kandidate i za nekoliko puta; a još je indikativnije tko su bili njegovi "mali ljudi" donatori što se jako dobro moglo osjetiti na ulicama Dubrovnika ili Vrgorca gdje su ta imena "malih ljudi" koji su svi redom donirali 90.000kn sa sobom nosila i sasvim preciznu hipoteku.

Što se mene ti?e, definitivno sam bio uvjeren da pobje?ujemo u utorak poslije prvog kruga izbora u ?asu kada su nas po?ele zasipati potpore i kada smo samo putem weba zaprimili nekoliko tisu?a ?estitki i pisama podrške. U tom ?asu se sve skupa pretvorilo ne u referendum (kako je to Bandi? pokušao govoriti) nego u plebiscit koji se na kraju i dogodio. Više nije bilo pitanje ho?emo li pobijediti (jer, podsjetimo se, bilo je puno pisanja o tome može li uop?e Ivo Josipovi? pobijediti u drugom krugu) nego s koliko velikom razlikom. Mislim da je krajnji rezultat od gotovo 21% razlike i više od 50% izlaznosti na izborima sjajan rezultat (osobito stoga što znamo da na bira?kim popisima ima minimalno 600.000 ljudi viška).

Ima mislim i nekoliko velikih pouka koje proizlaze iz ovih izbora.

Prva od njih je da je mogu?e uvjerljivo pobijediti u Hrvatskoj bez obzira na dijasporu. Mislim da je dijaspora najve?i gubitnik ovih izbora jer se ponovno dovela u situaciju gdje je totalno instrumentalizirana. Rezultat u kojem 95% stanovništva glasa za jednu osobu jednostavno nije normalan i ukazuje na daleko dublji strukturni problem kojeg je potrebno na neki na?in riješiti. Ljudi koji žive u BiH jednostavno moraju shvatiti da rješenje svojih problema moraju tražiti u Mostaru i Sarajevu a ne u Zagrebu, no jednako tako Zagreb mora pomo?i u toj tranziciji.

Druga pouka je da negativna kampanja ne donosi rezultate, s time da ovo što je Bandi? pokušao u?initi nije samo negativna kampanja nego i duboko nemoralna kampanja.

Tre?a pouka bi bila da su po mom mišljenju su?eljavanja na kraju ipak polu?ila odgovaraju?e rezultate. Teško je biti ne kriti?an prema su?eljavanjima, osobito ovima u prvom krugu gdje je prakti?ki bilo nemogu?e voditi suvislu diskusiju s dvanaest (ili šest) kandidata, tako?er je nedopustivo da su pojedini kandidati izbjegavali su?eljavanja (u biti, mogu oni ignorirati ali mediji to ne bi smjeli tolerirati). Ja bih rekao da što se ti?e Ive Josipovi?a, manje više sva su?eljavanja su bila prihvatljiva ali da ni na jednome nismo niti izgubili niti osvojili nove bira?e. Naznaka promjene tog trenda se mogla vidjeti na su?eljavanju na RTLu 3. sije?nja (gdje je Milan Bandi? izvalio nekoliko totalno nedopustivih bisera, od toga da ne zna što se desilo 3. sije?nja, preko spominjanja Condolezze Rice), a to se definitivno nastavilo na su?eljavanjima na NovaTV i HTVu u tri odnosno dva dana prije izbora gdje je uz svo dužno poštovanje Bandi? uspio prikazati samoga sebe u najgorem mogu?em svjetlu te kao totalno nekompetentnu osobu za poziciju predsjednika države.

?etvrta i možda najbitnija pouka je to da su prošla vremena autokratskih karizmati?nih vo?a te da je vrijeme za jednu civilziraniju i daleko ugla?eniju politiku, nadajmo se da su rezultati ovih izbora samo uvod u trajnu diskvalifikaciju galam?ija i mutikaša koji su okupirali javni prostor.

O kampanji Ive Josipovi?a ne bih previše govorio, naravno da smo i sami radili pogreške (neke ve?e, neke manje) no puno nam je pomoglo to što u prvome krugu nismo bili toliko u fokusu javnosti jer naša pozicija nije bila ugrožena, a s druge strane ostali smo fokusirani na našu temeljnu poruku pravde koju nismo ispuštali iz ruku do samoga kraja. Tako?er, treba prepoznati i napore Ive Josipovi?a koji nije izgubio takt te nije dopustio da se uvu?e u me?usobne prepirke više nego što je to bilo nužno (teško je tu odrediti balans, polovica ljudi savjetuje da treba ja?e, glasnije i agresivnije dok druga polovica hvali i moli da se zadrži takt, dostojanstvo i pristojnost).

Što dalje?

U slijede?ih mjesec dana po?inje proces tranzicije s jednog predsjednika na drugog, to je situacija u kojoj ova zemlja nikada još nije bila jer je prijenos vlasti do sada bio rješavan ?istom biologijom. Vjerujem da ?e se prve naznake kakav ?e Ivo Josipovi? biti predsjednik (osim ovih o?iglednih; pristojnost, takt, smirenost, ugla?enost) vidjeti ve? kod odabira tima s kojim ?e sura?ivati, a na nama je svima da mu u tome pomognemo koliko možemo i naravno da ga pozitivnom kritikom usmjerimo kada i kamo bude trebalo - u posljednjih sedam mjeseci intenzivne suradnje s Ivom, ako sam nešto nau?io to je onda da je voljan saslušati dobar i dobro argumentirani savjet ili prijedlog.

Misao dana:
We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

Komentari

a ne ko oni jadnici sa

a ne ko oni jadnici sa islanda koji će morat stegnut remen pa neće svake druge godine kupovati novi auto( i ženi i sebi i sinu i kćeri) nego svake treće.buhuhu! nek island i slijedećih 50 godina provede u otplaćivanju dugova afrički čobani ih neće stić.

2 superhika :)... jao ne vrijedi komentirati...

Pitanje znači Island je bankrotirao zato što su građani Islanda svake druge godine kupovali auto :)

Ovo o Liberiji molim te podatak mi izvadi (morao bi i ja odatle kupiti podatke...:))

Najluđi post do sada.

Justice for all !

Tko je glasao

odi u krevetac, klinac.

odi u krevetac, klinac. ljubi te čika superhik.

Tko je glasao

1. Hrvatska ima određenu

1. Hrvatska ima određenu situaciju koja se neće brzo promijeniti. Koliko god vi ovdje pričali o tome. Najlakše je fantazirati o razvoju i vrijeđati onoga tko predloži nešto.
2. Hrvatska ima vanjskotrgovinski deficit i može ga drastično smanjiti povećanjem domaće proizvodnje hrane, poljoprivredom. Svaka zemlja ima svoju komparativnu prednost u nekom razdoblju, a Hrvatska ima takvu prednost u idućih 20 godina. Naravno, moguće je sve ostalo izvoziti, no trebamo s time odmah krenuti.
3. Hrvatska je zemlja koja ima turistički potencijal uz malo ulaganja.
4. Hrvatska može izvoziti visoku tehnologiju, ali tek za 20 godina ako sada poradimo na tome. Krenimo. Baš takve bajke koje negiraju neku sastavnicu gospodarstva govore da neki ljudi ne razumiju ekonomiju. Odbijanje stvarnosti i zamišljanje tehnologije koja je realnost tek za 20 godina. Tek tada, a do tada brinimo o stvarnosti.
5. Razvoj može potaknuti samo razvoj tehnologije i uz veću stopu štednje dobivao veću razinu BDP-a. Hrvatska prvo mora srediti mnogo toga kako bi uopće mogla računati na takav razvoj.
6. Međutim, tu su i druge komponente, a uvijek je poželjno imati vanjskotrgovinski suficit itd.
7. To se u idućih 20 godina neće postići (ako se uopće postigne)i visokom tehnologijom, nego poljopoprivredom, turizmom i trgovinom. Budimo malo iskreni i realni.
8. Nisam spomenuo vodu.
9. Uostalom, o poljoprivredi se mora voditi briga kako god okrenemo situaciju i sasvim je logično da će neki političar izjaviti kako je to jedan od prioriteta ekonomske politike.
10. Onaj tko se ne slaže sa tezom broj 9 ne razumije osnove gopodarstva.
11. Busola je dobro ukazao na to da BDP uopće nije realno stanje stvari, iako dobro pokazuje smjer.
12. Nisam nikada rekao da poljoprivreda vodi razvoj. Rekao sam da je poljoprivreda važna. Logično da će Josipović ili neki političar brinuti o tome ako je nesređeno.

Dakle, razvoj su tehnologija i štednja, ali ovom planetu treba hrana koju Hrvatska može sa lakoćom izvoziti, a Hrvatskoj za početak treba veći izvoz. Počnimo s hranom... Tek nakon što sredimo uređenje države i zaposlimo stručnjake, možemo govoriti o realnom razvoju, tj. razvoju tehnologije i podizanju stope štednje. Sve je to paralelno u gospodarstvu sa recimo rješavanjem problema poljoprivrede ili energetike. Ne možemo ozbiljno pričati o državi, ako odbacujemo bilo koju komponentu, a pogotovo ne poljoprivredu koja nam ipak daje hranu s kojom se ne špekulira, nego zadovoljava osnovne ljudske potrebe... Tipično zanemarivanje cjelovitog pogleda na stvarnost i vrijeđanje sugovornika koji se usudi reći da je poljoprivreda važna.

Što je gospodo pollitičari po vama najbolja strategija razvoja? Zašto se toliko inzistira na detaljima kad znamo da je država veliki mehanizam (koji ne može bez osnovnih dijelova)? Slobodno si to razjasnite u glavama. Kad ste toliko mudri, uvozite energiju i hranu iz Danske, pa mi javite kako je nakon 50 godina. Pozdrav.

Tko je glasao

ti si ekonomski ignorant!

ti si ekonomski ignorant!
poljoprivreda je previše neznatna da bi se njome bitno smanjio trgovinski deficit. prehrambenom industrijom već da. no to nema veze sa poljoprivredom. uzmi primjer nestlea. jel švicarska, more biti, poznata po plantažama kave i kakaovca? a nestle natuče pare da ti se zavrti glava. dakle prehrambena industrija nije nadgradnja na poljoprivredu kako si to zamišljaju domaće birokratske glave. nije potrebna nacionalna vertikalna integracija jer je značaj poljoprivrede u tom lancu sa aspekta dodane vrijednosti minimalan. kikiriki!
aha poljoprivreda i turizam. stara mantra domaćih bisera. hrvatska je već sada visokoovisna o turizmu. što se prirodnog potencijala države tiče on je već poprilično iskorišten. ostalo poput industrije zabave više nije stvar potencijala nego znanja. istog kompleksnog znanja potrebnog i za razvoj "tehnologija" što god to bilo. pa šta ti misliš da je las vegas sa neba pao u nevadu? da se disneyland dogodio slučajno?to su ozbiljni projekti na kojima su radili ozbiljni ljudi. i znanje potrebno za stvaranje takvog projekta nije ništa manje o znanja potrebnog za razvoj "tehnologija"
ovo su takve neozbiljne konstatacije da gledam i ne vjerujem. hrvatska će poljoprivredom turizmom i trgovinom smanjiti trgovinski deficit i za 20 godina razviti nove tehnologije?? prebizarno!

Tko je glasao
Tko je glasao

"...Poljoprivreda nema veze

"...Poljoprivreda nema veze sa prehrambenom industrijom..."

Ma da... Malu bebu donose rode... Nema to veze s roditeljima... Upravo tom glupom logikom niti ne možeš povećat izvoz kad stalno uvoziš.

Tko je glasao

meni zbilja postaje naporno

meni zbilja postaje naporno educirati slijepe. koji dio nestleovog primjera nisi razumio?? hoćeš primjer marsa? krafta? jel tebi jasno da su u cijeni jedne čokoladice agrarne sirovine manje bitne( s tim da valjda upozoriti da cijena sirovine poljoprivrednog inputa ne znači i dodanu vrijednost agraru budući da u agraru koriste stvari poput mehanizacije, gnojivao i sl)? jel tebi jasno da u prodaji nescafea sama cijena kave manje bitna? a da je ključan brend, ideja, organizacija ? tebi to nije jasno. dodana vrijednost se stvara u industriji a ne u agaru. tako da su vaši mokri snovi kako se hrvatska prehrambena industrija mora usredotočiti na proizvode koje joj hrvatska poljoprivreda može ponuditi, samo pokazatelj tragičnog stanja inteligencije hrvatskih ljudi. jer bi to značilo da dajemo prednost industriji sokova od mandarina umjesto industriji kave pošto domaća poljoprivreda ne može dati sirovinu industriji kave. i to sve zbog čega? zbog mizerne dodane vrijednost koju će agrar ostvariti na prvom primjeru a neće na drugom? zbog mizerne dodane vrijednosti zbilja nije potrebno ograničavati i sputavati poduzetnika u njegovim preferencijama i planski mu dirigirati čime će se baviti jer će takve direktive imati puno veći negativni efekt u segmentu industrijske dodane vrijednosti nego što će imati pozitivne efekte u agraru na koji se oslanja poduzetnikova industrija.

Tko je glasao

Ne razumijem forsiranje

Ne razumijem forsiranje Nestlea... Meni je to sve o dodanoj vrijednosti jasno... Isto kao što mi je jasno da usprkos tome ne vidim razlog zašto nebi educirao poljoprivrednike u Hrvatskoj i sredio njihove organizacijske probleme, pokrenuo okrupnjavanje posjeda itd. Čisto zato da ljudi ne završe na cesti kad dobiju pravu konkurenciju na tržištu. Političari trebaju brinuti o nezaposlenosti i o običnim ljudima koji žele raditi. Nemoj sada skretati temu na dodanu vrijednost jer si u prvom komentaru kritizirao Josipovića zato što se usudio spomenuti brigu o poljoprivredi. Samo zato sam reagirao...

I sve ovo što si rekao ("u svrhu edukacije") zna svaki poduzetnik, a prave probleme očito ne znaš detektirati... Zato predlažem da manje patroniziraš ljudima. Ti bi sigurno želio biti neki ministar...

Btw. Ne ide sva poljoprivreda u Nestle i Podravku. Poznate su ti Španjolske naranče?

Tko je glasao

a tko je osporavao potrebnu

a tko je osporavao potrebnu edukaciju poljoprivrednika i dodatni razvoj poljoprivrede? ja sigurno nisam! samo sam napisao da se gospodarski razvoj 21 stoljeća ne bazira na razvoju poljoprivrede i da itko iole ozbiljan ne bi smio to stavljati u prvi plan. a u hrvatskoj je to prečesti slučaj. umjesto da se priča o razvoju industrija koje će generirati znatnu dodanu vrijednost budući predsjednik laprda o hrvatskoj poljoprivredi kao temelju budućeg razvoja.
a što se tiče hrvatske poljoprivrede svaki dodatni razvoj i povećanje produktivnosti će nesumnjivo voditi do manjih potreba za poljoprivrednom radnom snagom.
iz tvojih upisa je evidentno da ti nemaš pojma o čemu pričaš, da si izgubljen i da lutaš pa budi zahvalan što ti objašnjavam elementarne stvari sa kojima ovdje čini se mnogi kubure.

Tko je glasao

meni zbilja postaje naporno

meni zbilja postaje naporno educirati slijepe. koji dio nestleovog primjera nisi razumio?? hoćeš primjer marsa? krafta? jel tebi jasno da su u cijeni jedne čokoladice agrarne sirovine manje bitne

Takvo brdo gluposti da je to strašno ... Ajde šefe čitaj i dalje literaturu od CIA , IMF i koga već još ćeš glupaviji pogled na svijet imati...

Evo pošto ti kažeš da se može bez tih sirovina , ajde napravi čokoladu bez mlijeka ili njegovih prerađevina ... Javi mi odakle Nestle nabavlja mlijeko ,jaja , vodu , struju možda iz Ajzerbedžana? Thomy majoneza se pravi jajima iz Bangladeša shvatio sam...:) Takvih nebuloza nisam pročitao odavno , ti cijelo vrijeme pričaš o kavi a nisi pomislio na sve moguće sirovine... Zamisli problema za svaku kompaniju da sve sirovine mora nabavljati izvana... pa još skladištiti te sirovine, pa očuvati da se ne pokvare pri prijevozu... Normalno da ne mogu sve sirovine imati i da će neke nabavljati izdaleka..., ali opet za većinu sirovina kojima npr. prave čokolode orijentiraju se na domaće tržište ili susjedno tržište (najvažnije tamo gdje su njihove tvornice...) nisu valjda blesavi da negdje od drugdje nabavljaju. koliko je nevažno kontrolirati hranu govori i spor SAD i zapadnih zemalja sa zemljama koje proizvode banane i tržištem njih. Znaš li kada se to dogodilo i šta je bilo , dali možeš naći to u literaturi CIA-e...:) Ali ajde priznajem na kraju neću se truditi ti više odgovarati, jer vidim da ne vrijedi. Za Liberiju daj link te tvoje gluposti i te literature da pročitam. O Islandu pročitaj se ponovno...

Justice for all !

Tko je glasao

i onda mene minusiraju kada

i onda mene minusiraju kada ovom kretenu kažem što doista jest- kreten! gdje sam ja rekao da se čokolada može napraviti bez mlijeka(btw. rade se čokolade bez mlijeka)? što trošiš moje vrijeme, trolu naporni? pročitaj 5 puta ako treba što sam napisao. a napisao sam ,da ti ponovim, da nije nužno prehrambenu industriju orijentirati na domaću poljoprivrednu proizvodnju a ne da treba izbjegavati domaće poljoprivredne proizvođače. ukoliko postoji ekonomska opravdanost upotrebe lokalnih resursa zašto ne? a ove budalaštine o skladištenju sirovina....neznam ti valjda misliš da se čokolada radi o tog jutra pomuzenog mlijeko ili što...katastrofa!

Tko je glasao

pa šta ti misliš da je las

pa šta ti misliš da je las vegas sa neba pao u nevadu?

LAs Vegas nije "pao" - nastao zbog razmišljanja države , već mafije je znala jednostavno šta ljudi vole a to je: kruha i igara... Kasnije kada je država vidjela da su mafijaši pametni ljudi odlučila im to ukrasti...

Ovo ostalo neću komentirati, jer preneozbiljno bi bilo od mene stalno te ispravljati.

Justice for all !

Tko je glasao

:)) uuu, hvala ti što

:)) uuu, hvala ti što nećeš komentirati. poštedio si me bruke!

da pogodim tvoje "znanje" o las vegasu dolazi iz filma bugsy? di bi ti knjigu čitao :)

Tko je glasao

da pogodim tvoje "znanje" o

da pogodim tvoje "znanje" o las vegasu dolazi iz filma bugsy? di bi ti knjigu čitao :)

Ma ne znam ja ništa... :) nemogu se uspoređivati sa znalcem koji iz knjiga čita da liberijsko gospodarstvo zasnovano 80% na poljoprivredi ili da Islanđani su bankrotirali zato što su aute previše kupovali ili da je Las Vegas nastao kako :)? Daj mi nabroji tu svoju super literaturu. Sasvim drugčiji pogled na svijet možda Bush napisao neku knjigu, Clinton i slični...

Za ovaj tvoj odgovor dajem 1 superhik...

Justice for all !

Tko je glasao

maloumni a tko je rekao da

maloumni a tko je rekao da su islanđani bankrotirali zato što su previše aute kupovali? tri puta pročitaj ako treba, jednom izgleda nije dovoljno. to da je liberijsko gospodarstvo zasnovano na poljoprivredi možeš provjeriti u relevantnoj literaturi - WB,IMF, CIA itd. što se las vegasa tiče svakom sa mozgom je jasno da se radilo o ozbiljnom projektu koji je zahtjevao poprilično znanja. ali ti si do te mjere lobotomiziran pa misliš ako si napisao da je mafija u početku kontrolirala kockarnice, osporio nešto od onoga što sam ja napisao.
dok raspravljam sa tobom imam osjećaj kao da djetetu od 5 godina nešto objašnjavam.

Tko je glasao

danska poljoprivreda čini

danska poljoprivreda čini 1,4% danskog BDP-a. da ti prevedem - to je 522 dolara BDP-a per capita.

JOj kakve ti gluposti pišeš šefe , samo ću ti ovo reći svijet je većim djelom u krizi zbog toga što je vrijednost neke zemlje mjerio u BDP per capita, što se BDP može umjetno uzdići , što se BDP ne izračunava tako da se oduzima zaduženost države - jedino po meni pravilno (tj. nema ništa od velikog BDP ako državu zadužuješ do grla - to se događalo nama) ... Vrlo je važno imati one djelatnosti koje hrane ljude i da budeš neovisan koliko toliko o hrani.

Molim odgovor šta je bilo sa Islandom i koliki je on imao BDP per capita stručnjače prije krize ? Kako to da se nije izvukao i zašto ? možda zato što mu je cijela ekonomija bila okrenutu "prevrtanju novca iz šuplje u prazno."

Justice for all !

Tko je glasao

jj klnc, dj djb!

jj klnc, dj djb! nmm žvc z tvj mlmn srnj!

Tko je glasao

joj klinac, daj odjebi!

joj klinac, daj odjebi! nemam živaca za tvoja maloumna sranja!

Vidi se da ustvari jako malo ili ništa znaš o ekonomiji pa onda ovako pucaš. Glavno da si ti rekao BNP per capita :)... pa reci to na hrvatskom BNP po ?:) ... Tvoja priča je o važnosti BNP-a je preslikana priča našeg vrlog ministra gospodarstva Šukera prije par godina koji je cijelu ekonomiju mjerio BNP-om (teška i nevjerovatna gluparija, normalno nismo imali industrijske proizvodnje i poljoprivrede pa vidiš kako nam sada cvjetaju ruže). Pa kada je došla kriza čovjek rekao nema krize jer BNP još stoji ... ali zaboravio je jadnik kredite, mislio je to se ne vraća...:), pa BNP počeo padati. BNP možeš na različite načine povećavati , e sada bi volio da ti nabrojiš na koje i kada je porast BNP neosnovan i nije pravi odraz privrede.

A sa ovim postom si dokazao da si zaostao pa ću od sada mjeriti glupost ovdje sa tobom, ono ako je velika glupost 2 superhika , ako je mala jedan...:)

Justice for all !

Tko je glasao

mene zbilja fascinira kako

mene zbilja fascinira kako se ti bez trunke znanja o ekonomiji usudiš drugima docirati. ti bi i stephenu hawkingu rekao: "čekaj da ti ja objasnim te crne rupe."

Tko je glasao

Danska je poljoprivredna

Danska je poljoprivredna velesila, a počela se graditi na temelju studija.

Velika greška Danska je poljoprivredna velesila jer je stvorila si takvo tržište gdje i ona najlošija njihova hrana (ogroman dio ...) se ne baca (što bi se trebalo raditi ...) nego se prodaje zemljama u razvoju i siromašnim zemljama... Možda ne znaš ali utipkaj u tražilicu veliki spor oko danske hrane sa Kinom (prodavali im hranu što rade i kod nas još uvijek kojoj je istekao rok trajanja u matičnoj državi...) i šta je bilo?

Što se tiče nas dovoljno je otići u neki diskont i većina hrane koja se uvozi iz zapadnih zemalja je smeće ili je npr. dignuta cijena kvalitetne hrane ko tunjevina (npr. Rio mare...) u "nebo "... Šta će biti i već biva sa ovim novim zakonima (codexi...) oko hrane u svijetu bojim se i pomisliti , jednostavno Zapad raznim uredbama uništava istočnu konkurenciju, a da ono najvažnije priroda i zdrava hrana najviše gubi ... Jedan od uzroka raka je i totalno loša danas hrana + ono gore što je puna raznih kancerogenih stvari i nezdrava.

Justice for all !

Tko je glasao

Sve to stoji i sve je

Sve to stoji i sve je počelo sa studijom koja je predvidjela i posložila budućnost. Ovo što si naveo je strategija koja je uslijedila nakon prvotnog istraživanja. Napominjem zbog rasprave, tj. kako bi dobile uporište činjenice da Hrvatska ima studiju koja govori o određenim brojkama u poljoprivredi...

Tko je glasao

@slobodnakolumna, @busola,

@slobodnakolumna, @busola, @zoran ostric i ostali 'ekonomisti'
Da, krasno je sto bi hrvatska poljoprivreda u idealnim uvjetima mogla nahraniti 30 milijuna ljudi. Koliko bi onda vojvodjanska mogla? Nekih 150 milijuna?
Problem je kako i komu prodati proizvode (a vec vam je @superhik objasnio da poljoprivreda i poljoprivredno-preradjivacka industrija nisu jedno i isto- Podravka uvozi svoje rajcice iz Italije, Kras kakao iz Afrike, Franck kavu iz J. Amerike ili Afrike). I hrvatska brodogradilista mogu godisnje vjerojatno napraviti kojih tisucu brodova- I sto onda? Komu to prodati?
Osnova hrvatskog razvoja ne mogu biti poljoprivreda i turizam (to su grane s niskom dodanom vrijednoscu, a inace su (Zorane ovo je za tebe) i veliki zagadjivaci. Kad bi poljoprivreda i turizam bili nosioci razvoja, najnaprednije i najrazvijenije zemlje bi bile Liberija i Maroko, a ne recimo Finska ili Singapur. Ako zelimo biti bogato i razvijeno drustvo (a to moramo postati zelimo li financirati sve lijepe socijalne projekte), moramo pokusati razviti industriju s visokom dodanom vrijednoscu.
Sto se tice te fame o velikom hrvatskom uvozu, to uopce nije istina. Hrvatski uvoz po stanovniku je mnogo manji od uvoza po stanovniku svih zemalja zapadno od Hrvatske. Problem je u premalom izvozu. A taj problem se nece rijesiti tim stalnim ponavljanjem prica za djecu o poljoprivredi, turizmu i vodi.

Tko je glasao

Ovo je dobar komentar koji

Ovo je dobar komentar koji odlično sumira gornju diskusiju, ali je ipak nepotpun.

Naime, usprkos činjenici da poljoprivreda nije i ne može biti motor razvoja Hrvatske, ne znači da poljoprivredu u Hrvatskoj ne treba razvijati. Hrvatska definitivno ima prirodne uvjete za uspješnu proizvodnu kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda koji se mogu prodati na domaćem pa i na stranom tržištu. U tim uvjetima, situacija da je Hrvatska netto uvoznik hrane je sramotna i neodrživa.

Pitanje je samo kako to organizirati i koju proizvodnju poticati, i ima li Hrvatska ljude koji su to u stanju provesti. Nikako ne treba ići na konkurenciju u proizvodnji jednostavnih proizvoda (npr. pšenica ili mlijeko za izvoz su gluposti). Trebalo bi stvarati niše u proizvodnji po posebno visokim standardima i to aktivno brendirati. Nije to samo vino (gdje je konkurencija ogromna) ili maslinovo ulje (koje je volumenom bezznačajno), nego i kvalitetno meso, sirevi, voće, povrće i slično.

Npr. Švicarska, o kojoj je bilo govora, usprkos nepovoljnim prirodnim uvjetima ima i te kakvu poljoprivredu (čuveno mljekarstvo: sirevi, mlječne čokolade itd., proizvodnja planinskih žitarica, vino...). To košta velike državne subvencije, pa se treba pitati zašto je to tako. Isto tako, EU kao cjelina, ulaže ogromne novce u poljoprivredu putem zajedničke politike (CAP), i predstavlja velesilu u proizvodnji hrane. Zašto to rade, ako bi se mnogi proizvodi mogli jeftinije uvesti? Razlozi su djelomice društveno-socijalni, kulturološki, ali i strateški: sposobnost prehranjivanja vlastitog stanovništva, bez obzira na raspoloživost robe na svjetskom tržištu, važan je element u gospodarstvu svake države ili asocijacije.

Dakle, ne treba gurati poljoprivredu na uštrb razvoja industrije, ali treba raditi da se trgovinska bilanca s inozemstvom promijeni na pozitivnu stranu i to s poljoprivrednim proizvodima relativno visoke dodatne vrijednosti.

The Observer

Tko je glasao

Politika nije posao koji je

Politika nije posao koji je moguće raditi od 8 do 16, barem ne kvalitetno.

Za mene politika uopće nije posao, barem ne u ovom obliku kakvom se razvila kod nas (premda sumnjam da je igdje drugdje bitno drugačija situacija), politika je samo indikator koliko je tko spreman pogaziti svoje JA i koliko tko ima debeo obraz.

Ništa više.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Mene bi zanimala priča o

Mene bi zanimala priča o govorima koje je držao Ivo Josipović. Tko mu ih je pisao i u kojim fazama kampanje? Naime, primijetila sam da izabrani Predsjednik puno bolje govori u javnosti nakon 10. siječnja, nego tijekom kampanje i u izbornoj noći, kad su mi njegova javna obraćanja djelovala poput (lošeg) deklamiranja ili recitiranja. Čini mi se da je to stoga što izborna kampanja očito nije nešto što odgovara habitusu Ive Josipovića (to mu je plus kod mene :-) i da nije bilo tako kako je bilo, teško da bi bio izabran samo na temelju dojma koji je ostavio u tih nešto više od mjesec dana. U svakom slučaju, biračko tijelo je ispravno zaključilo da izbori nisu natjecanje u popularnosti pa su tako i glasali. A to je IMO također važna poruka ovih izbora.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Mislim da sam u jednoj

Mislim da sam u jednoj emisiji prije izbora čuo Josipovića kako kaže da sam piše svoje govore.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Nevjerojatno mi je da je

Nevjerojatno mi je da je stranka koja je trenutno na vlasti i koja posljednjih dvadeset godina drži monopol na naziv "prva stranka u državi" tako olako izgubila u prvom krugu. Ne vjerujem da je to pitanje Hebranga kao slabog kandidata, jer je on na neki čudan način ipak dosljedniji i od Primorca, Vidoševića ali i Bandića - nego je to pitanje stranke, da li je to pitanje pokušaja trgovanja (u što sumnjam) ili internih i strukturnih slabosti HDZa koje su izašle na vidjelo nakon odlaska Sanadera ostaje da se otkrije.
Primjetno je kako je Hebrang bio medju "siromasnijim" kandidatima jer je imao manje i spotova i plakata. Smatram kako je jedan od razloga to sto je presusilo koruptivno financiranje HDZ-a te vise nema love na razbacivanje. Kad se prisjetimo izbora 2007 kad su na lokalnom sajmistu dijeljeni baloneri i silterice uz zavidne kolicine kobasica i piva vidi se kako HDZ nema vise novca koliko nekad.

Tko je glasao

Sta ce sad ovo biti

Sta ce sad ovo biti pollitika sa predsjednickim potpisom.

Pouke o kampanji koje donosis su po mom misljenju posve bez veze.

Prva od njih je da je moguće uvjerljivo pobijediti u Hrvatskoj bez obzira na dijasporu. pa to se znalo i prije jedino sto je sluzilo za maltretiranje javnosti. Dijaspora je toliko omalovazena i proskribirana da bijedno i glasa. Mislim da su na ovim izborima cak nesto i vise glasali iz protesta. Umjesto da se izvuce pouka da se ne maltretira ljude koji imaju ustavno pravo glasa njih se stalno sikanira. Pa i ovim.

Druga pouka je da negativna kampanja ne donosi rezultate, s time da ovo što je Bandić pokušao učiniti nije samo negativna kampanja nego i duboko nemoralna kampanja. daleko nemoralniji i negativno intonirani potez bio je Uskokov-a objava da se o Bandicu vodi postupak, pa naknadna umanjivanja. Negativno je i ono sa svjetlom i tamom. Negativno je i ono o uljudenosti i barbarstvu. O pameti i gluposti. Gradanstini i malogradanstini.

treca .. za trecu takorekuc tesko sto mogu prigovoriti. Bandica je nemoguce braniti. On je dibidus u javnom suceljavanju - no ipak za neke je i to simpaticno.

Četvrta i možda najbitnija pouka je to da su prošla vremena autokratskih karizmatičnih vođa te da je vrijeme za jednu civilziraniju i daleko uglađeniju politiku, nadajmo se da su rezultati ovih izbora samo uvod u trajnu diskvalifikaciju galamđija i mutikaša koji su okupirali javni prostor. upravo suprotno: pokazan je nedostatak karizmatika premda su trazeni vise nego ikad. Mali odaziv, rezignacija kandidatima. Rezultati izbora u kome u zavrsnom krugu ostaju dva dojucerasnja kandidata iste stranke, te da za njima zaostaju tri slicna takva kandidata druge iste stranke, pokazuju da smo mi u vecim problemima nego smo bili prije i da nit je stvar civiliziranija niti ugladenija, te da je ovo samo prolazna tocka u kompliciranju prostora vezano uz galamdije i mutikase.
Stranke su u banani - nisu u stanju formulirati ni vlastite kandidate vec je taj proces u sluzbi stranackog istrebljivanja. Strenke se naprosto iscrpljuju na tome, a za vladanje i rjesavanje zivotnih stvari - who care?
To smo znali za SDP, no problem je sto je se i HDZ potrudio na zaprepastenje mnogih sebe gurnuti u prvi plan.
Nemojmo suditi po milozvucnim izjavama Josipovica jer se medijska fortuna obrne u tren. Mozda cemo se doista zacrvenjeti kad se te milozvucne stvari okrenu na oholost. Oholost koja ce nas razjesti po savovima. Ja je vec slutim i polako pakiram politicke kufere (ne samo zbog nje, jer necu moci trpjeti legalisticko promatranje).

PS "I Josipović i Bandić su smeće" http://www.glas-slavonije.hr/kolumnist.asp?id=21

Tko je glasao

PS "I Josipović i Bandić

PS "I Josipović i Bandić su smeće" http://www.glas-slavonije.hr/kolumnist.asp?id=21


A što očekivati od Josipovića kao predsjednika? Ništa, on nije čovjek iskoraka, on je sofisticirani birokrat koji ne voli iskakati iz okvira koji mu se zada. Evo primjera. Josipovićev “ljuti suparnik” Bandić 10 godina vodi Zagreb. Od toga je i političke i ine koristi imao i SDP koji mu je cijelo vrijeme “držao ljestve”. Pri prenamjeni zelene zone na Pantovčaku, površine 1200 m2, najprije je “netko” 2005. godine ilegalno posjekao šumu. Ministarstvo je tražilo da se ista površina opet pošumi. No na izvanrednoj sjednici Gradske skupštine 18. prosinca 2008. g. ovo je basnoslovno vrijedno zemljište proglašeno građevinskim, a GUP promijenjen. Odlučujući glas za ovu mutnu rabotu Bandiću je odradio - dr. Ivo Josipović, pošten predsjednik za pravednu Hrvatsku. Vlasnik zemljišta postao je predsjednik uprave Erste banke Petar Radaković, čovjek vrlo čudnih “dealova” s SDP-ovom vlašću.

HA HA HA... i to je taj "pošteni" Ivo koji propagira neku novu pravednost. Baš zanimljivo i nimalo neiznenadjujuće...jer što je "pošteni" Ivo kao vojnik svoje partije drugo i mogao učiniti, nego povinovati se jačemu. Hoće li se nastaviti ponašati po istome obrascu i kad ga pritisnu EU birokrati?! srbijanski predsjednik Tadić?! (koji mu je btw. već počeo postavljati ultimatume), slovenci, a bogami i bošnjaci bi nam uskoro mogli početi postavljati ultimatume.
Ali to je manje bitno, bitno je da Ivo pod kontrolu stavi medije i ondak može raditi što ga volja, nećemo ništa znati pa se nećemo brinuti.

Tko je glasao

“I Bandić i Josipović su

“I Bandić i Josipović su najobičnije smeće!” To nije istina, i jedan i drugi su (historijski) otpad koji se stalno i spretno reciklira. Otpad, ne zaboravimo, nije smeće, a uspješno gospodarenje historijskim otpadom jamstvo je dolasku na Pantovčak. Mislim da je korektno citirati cijeli pasus radi ovoga zadnjeg:...a uspješno gospodarenje historijskim otpadom jamstvo je dolasku na Pantovčak. Daklen, samo ucjenjiva komunističko udbaška zločinačka ološ, koja će i dalje štititi svoje komplice iz udbaško-kosovske privatizacijske mafije, samo ona ima te čarobne reference za penjanje na Pantovčak. Mraka je očito duboko dojmila aristokratska uglađenost Genossen Yetia Josypovicha.

Tko je glasao

...

...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci