Tagovi

Post izborna depresija

U petak nave?er, dva dana prije izbora i svega nekoliko sati prije po?etka izborne šutnje našao sam se s nekolicinom ljudi iz stožera na HTV-u, a kako bi pratili posljednje su?eljavanje koje je tamo vodio Branimir Bili?. Samo su?eljavanje smo pratili u tzv. Intim baru zajedno s djelatnicima stožera protukandidata s time da su oni zauzeli prvi red ispred televizora dok smo mi odozada promatrali su?eljavanje. Nakon samog su?eljavanja, na samom izlazu iz zgrade voditeljica PRa Milana Bandi?a potužila se na glavobolju i zapitala da li je to zbog južine koja je krenula, a na što sam ja odgovorio da je to u stvari od su?eljavanja. Na njihovo protupitanje kako se mi borimo protiv tih glavobolja odgovorio sam im da mi nismo toliko eksponirani pa s time nemamo problema. Negdje nakon ove re?enice je nastao jedan omanji incident izme?u naša dva stožera.

Politika nije posao koji je mogu?e raditi od 8 do 16, barem ne kvalitetno. Politika je borba svjetonazora i temeljnih vrijednosti koje te pokre?u (barem je ja tako doživljavam) i stoga naravno da je profesionalizam bitan kako bi se ostvario kona?ni rezultat, no ulozi su daleko ve?i i sasvim sigurno osobni. Ljudi koji ?e danas raditi za jednog kandidata, a sutra za nekog sa suprotne strane politi?kog spektra taj posao (po mom uvjerenju) jednostavno ne mogu napraviti kako spada jer im nedostaje kriti?ni sastojak koji je nužan za uspjeh, i ako postoji pogreška koju je suprotni tabor napravio, onda je to upravo to da se okružio ljudima koji su kampanju promatrali poput taksimetra; a to sasvim sigurno nije recept za uspjeh.

Prvi krug je s moje pozicije bio relativno dosadan, i to u smislu da nam je ulazak u drugi krug bio prili?no siguran, a zbog velike gužve na terenu ostatak kandidata jednostavno nije imao vremena baviti se nama osim povremene packe koju su lansirali kada im je bilo usput. Bilo je donekle zanimljivo promatrati te kandidate koji su svaki na razli?iti na?in odlu?ili ugurati se u drugi krug. ?isto da bude jasno, ljudi se kandidiraju za pojedinu funkciju ne nužno zato da bi pobijedili nego i zato da bi u javni prostor unijeli koju ideju ili ?isto da bi promovirali sebe, a ponekad i zato da bi s rezervne pozicije oblatili nekog od sudionika. Mislim da nije osobito teško shvatiti koji od dvanaest kandidata spada u koju kategoriju, kao što nije bilo osobito teško niti prepoznati one koji su imali objektivnu šansu u?i u taj drugi krug.

Dragan Primorac je ve?inu svojeg vremena i energije utrošio na oglašavanje i elektroni?ke medije. U kampanju je ušao relativno kasno, bez osobito dobro osmišljenog nastupa i bez kvalitetne poruke. Efekt kojeg je postigao naglim ulaskom u kampanju brzo se otopio, a kroz javne nastupe nije uspio etablirati sebe kao osobu koja je u stanju napraviti razliku - dapa?e, pokušao je ostvariti rezultat temeljem diskvalifikacije drugih što se pokazalo kao loša i neuspješna tehnika (barem iz njegovih usta). Za pretpostaviti je kako je Primorac svoju predsjedni?ku kampanju koristio kao ispitivanje terena za osnivanje nove politi?ke stranke. Mislim da on nema apsolutno nikakve šanse preživjeti u politi?kom životu ove zemlje, osim kao marginalac i da bi mu bilo bolje da svoju sre?u traži negdje drugdje.

Nadan Vidoševi?, koji se za predsjedni?ku kandidaturu pripremao dugo vremena ušao je u nju na isti na?in kako odra?uje i druge kampanje u kojima je sudjelovao. Okružio se grupom marketingaša koji ne razumiju razliku izme?u politike i deter?enta (ili ?okolade), a htio on to priznati ili ne, više je nego o?ito da je direktno zloupotrijebio infrastrukturu HGK u svojoj kampanji. Naravno, nije pomoglo niti besramno kopiranje Obame (to je moja mala pobjeda jer sam oba slu?aja u stvari ja provalio, prvo slikaju?i njegov plakat i objavivši to na Facebooku, a drugi puta ?im sam vidio TV spot i tako?er objavio na Facebooku link na original), a mislim da i razmetanje imovinom bez jasne naznake izvora sigurno nije pomoglo. Mislim da je Vidoševi?eva karijera sada zape?a?ena, te da je pitanje gubitka HGK samo pitanje dana (ili tjedna ili mjeseca) a tako?er je upitno koliko ?e vremena pro?i dok se netko ne po?ne zabavljati stvarnim rezultatima koje je (ili nije) stvorio u Krašu. Njegov image je samo površinski i ne podnosi dublju analizu.

Andrija Hebrang me u biti najviše iznenadio. Kao prvo, totalno je nejasno zašto je HDZ propustio gurnuti svog kandidata u drugi krug. HDZ iza sebe ima vrlo efikasnu i uhodanu mašineriju i nekako sam dobio dojam da je uop?e nisu uspjeli staviti u pogon i zanimljivo je pitanje zašto je to tako. Nevjerojatno mi je da je stranka koja je trenutno na vlasti i koja posljednjih dvadeset godina drži monopol na naziv "prva stranka u državi" tako olako izgubila u prvom krugu. Ne vjerujem da je to pitanje Hebranga kao slabog kandidata, jer je on na neki ?udan na?in ipak dosljedniji i od Primorca, Vidoševi?a ali i Bandi?a - nego je to pitanje stranke, da li je to pitanje pokušaja trgovanja (u što sumnjam) ili internih i strukturnih slabosti HDZa koje su izašle na vidjelo nakon odlaska Sanadera ostaje da se otkrije. Nadam se samo da ?e se gospoda novinari prisjetiti Hebrangovog obe?anja da odlazi u mirovinu ako izgubi izbore te da ?e ga podsjetiti da je vrijeme da bude karakter.

Strasti su se razbuktale ulaskom u drugi krug. Ako ste malo bolje pratili rezultate prvoga kruga, Bandi? se u svom stožeru (kako on to obi?no i radi) pojavio tek u posljednjem mogu?em trenutku, a po neformalnim informacijama koje su do mene doprle situacija tamo je bila iznimno napeta. ?ovjek koji je tvrdio kako se bavi samo pozitivnom i afirmativnom kampanjom ve? u prvih nekoliko re?enica drugoga kruga krenuo je sosobnim napadom i to je u biti ozna?ilo cijeli drugi krug. Od te no?i dobro mi je ostao u sje?anju facebook status kolege Ladislava koji je napisao "Promatraju?i ove face u Bandi?evom stožeru "Bože ?uvaj Hrvatsku" dobija sasvim novi smisao".

Temeljni propust Bandi?a je u biti kontinuirano mijenjanje temeljne poruke tijekom drugog kruga, oni su doslovno svakoga dana mijenjali poruku kojom izlaze pred javnost, a Bandi? ni na koji na?in nije mogao zadržati integritet permanentno s njišu?i izme?u svoje deklarirane socijaldemokracije i udaljene desnice. Nijedna njegova poruka nije bila afrimativna, pa ?ak niti o njemu samome nego se radilo isklju?ivo o tome da se napravi što je ve?i mogu?i kontrast izme?u Josipovi?a i Bandi?a. Problem je naravno u tome što Bandi? nije vjerodostojan, pa je stoga teško povjerovati u njegov slogan "?ovjek, a ne stranka" kada je on svoj cijeli radni vijek proveo kao vojnik partije/stranke. Pri?a o daljinskom upravlja?u je totalno besmislena ili u najboljem slu?aju dvosjekli ma?, jer marketinški budžet kojim je raspolagao uvelike je premašivao druge kandidate i za nekoliko puta; a još je indikativnije tko su bili njegovi "mali ljudi" donatori što se jako dobro moglo osjetiti na ulicama Dubrovnika ili Vrgorca gdje su ta imena "malih ljudi" koji su svi redom donirali 90.000kn sa sobom nosila i sasvim preciznu hipoteku.

Što se mene ti?e, definitivno sam bio uvjeren da pobje?ujemo u utorak poslije prvog kruga izbora u ?asu kada su nas po?ele zasipati potpore i kada smo samo putem weba zaprimili nekoliko tisu?a ?estitki i pisama podrške. U tom ?asu se sve skupa pretvorilo ne u referendum (kako je to Bandi? pokušao govoriti) nego u plebiscit koji se na kraju i dogodio. Više nije bilo pitanje ho?emo li pobijediti (jer, podsjetimo se, bilo je puno pisanja o tome može li uop?e Ivo Josipovi? pobijediti u drugom krugu) nego s koliko velikom razlikom. Mislim da je krajnji rezultat od gotovo 21% razlike i više od 50% izlaznosti na izborima sjajan rezultat (osobito stoga što znamo da na bira?kim popisima ima minimalno 600.000 ljudi viška).

Ima mislim i nekoliko velikih pouka koje proizlaze iz ovih izbora.

Prva od njih je da je mogu?e uvjerljivo pobijediti u Hrvatskoj bez obzira na dijasporu. Mislim da je dijaspora najve?i gubitnik ovih izbora jer se ponovno dovela u situaciju gdje je totalno instrumentalizirana. Rezultat u kojem 95% stanovništva glasa za jednu osobu jednostavno nije normalan i ukazuje na daleko dublji strukturni problem kojeg je potrebno na neki na?in riješiti. Ljudi koji žive u BiH jednostavno moraju shvatiti da rješenje svojih problema moraju tražiti u Mostaru i Sarajevu a ne u Zagrebu, no jednako tako Zagreb mora pomo?i u toj tranziciji.

Druga pouka je da negativna kampanja ne donosi rezultate, s time da ovo što je Bandi? pokušao u?initi nije samo negativna kampanja nego i duboko nemoralna kampanja.

Tre?a pouka bi bila da su po mom mišljenju su?eljavanja na kraju ipak polu?ila odgovaraju?e rezultate. Teško je biti ne kriti?an prema su?eljavanjima, osobito ovima u prvom krugu gdje je prakti?ki bilo nemogu?e voditi suvislu diskusiju s dvanaest (ili šest) kandidata, tako?er je nedopustivo da su pojedini kandidati izbjegavali su?eljavanja (u biti, mogu oni ignorirati ali mediji to ne bi smjeli tolerirati). Ja bih rekao da što se ti?e Ive Josipovi?a, manje više sva su?eljavanja su bila prihvatljiva ali da ni na jednome nismo niti izgubili niti osvojili nove bira?e. Naznaka promjene tog trenda se mogla vidjeti na su?eljavanju na RTLu 3. sije?nja (gdje je Milan Bandi? izvalio nekoliko totalno nedopustivih bisera, od toga da ne zna što se desilo 3. sije?nja, preko spominjanja Condolezze Rice), a to se definitivno nastavilo na su?eljavanjima na NovaTV i HTVu u tri odnosno dva dana prije izbora gdje je uz svo dužno poštovanje Bandi? uspio prikazati samoga sebe u najgorem mogu?em svjetlu te kao totalno nekompetentnu osobu za poziciju predsjednika države.

?etvrta i možda najbitnija pouka je to da su prošla vremena autokratskih karizmati?nih vo?a te da je vrijeme za jednu civilziraniju i daleko ugla?eniju politiku, nadajmo se da su rezultati ovih izbora samo uvod u trajnu diskvalifikaciju galam?ija i mutikaša koji su okupirali javni prostor.

O kampanji Ive Josipovi?a ne bih previše govorio, naravno da smo i sami radili pogreške (neke ve?e, neke manje) no puno nam je pomoglo to što u prvome krugu nismo bili toliko u fokusu javnosti jer naša pozicija nije bila ugrožena, a s druge strane ostali smo fokusirani na našu temeljnu poruku pravde koju nismo ispuštali iz ruku do samoga kraja. Tako?er, treba prepoznati i napore Ive Josipovi?a koji nije izgubio takt te nije dopustio da se uvu?e u me?usobne prepirke više nego što je to bilo nužno (teško je tu odrediti balans, polovica ljudi savjetuje da treba ja?e, glasnije i agresivnije dok druga polovica hvali i moli da se zadrži takt, dostojanstvo i pristojnost).

Što dalje?

U slijede?ih mjesec dana po?inje proces tranzicije s jednog predsjednika na drugog, to je situacija u kojoj ova zemlja nikada još nije bila jer je prijenos vlasti do sada bio rješavan ?istom biologijom. Vjerujem da ?e se prve naznake kakav ?e Ivo Josipovi? biti predsjednik (osim ovih o?iglednih; pristojnost, takt, smirenost, ugla?enost) vidjeti ve? kod odabira tima s kojim ?e sura?ivati, a na nama je svima da mu u tome pomognemo koliko možemo i naravno da ga pozitivnom kritikom usmjerimo kada i kamo bude trebalo - u posljednjih sedam mjeseci intenzivne suradnje s Ivom, ako sam nešto nau?io to je onda da je voljan saslušati dobar i dobro argumentirani savjet ili prijedlog.

Misao dana:
We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

Komentari

"Sada, isti ti koji su bili

"Sada, isti ti koji su bili poslušni Bandiću, postali su poslušni Zoranu Milanoviću. Jer ih sada on smješta u odbore. Pa će, sukladno tome, opet dizati ruke u Skupštini. Samo što ovoga puta neće biti kako Miki kaže, nego- kako Zoki kaže"
http://www.javno.com/hr-hrvatska/kad-sdp-i-hdz-povampire_290323.

Tko je glasao

Odličan dnevnik . Izvrsna

Odličan dnevnik . Izvrsna analiza a bogami i sinteza.
Jedino mi ova misao dana nije nešto. Imam bolju za ovu prigodu.

Misao dana:
Poslje pobjede naoštrite nož.
(Machiavelli)

p.s. Za tvorca misli nisam sigur. Mošda je Zoki ili Jaca

Tko je glasao

Čini se da je Šeks uspio

Čini se da je Šeks uspio smjestiti i Jadranki Kosor.
Raspustila je danas zagrebački ogranak HDZ-a, a time i sebe(jer je članica zagrebačkog ogranka) izbacila iz HDZ-a.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Koliko sam uspio pročitati,

Koliko sam uspio pročitati, ne naslove već sadržaj vijesti, ona je raspustila zagrebački gradski odbor (tijelo) a ne organizaciju (članstvo).

B-52

Tko je glasao

Da, stoji. Inače, može se

Da, stoji.

Inače, može se čuti kako je sve u stvari priprema da Andrija Hebrang bude kandidat za zagrebačkog gradonačelnika i da mu je predsjednička kandidatura služila za to.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Lako moguće. Mene žalosti

Lako moguće.

Mene žalosti i ujedno zabrinjava što je HDZ svojim potezom pokazao više osjećaja za demokraciju i brige za obične članove od SDP-a.

Jadranka je raspustila samo vodstvo koje prirodno jest najodgovornije za "lođ rezultat" i pobrala novi kup simpatija i odobravanja javnosti.

Milanović je bez ikakvih kriterija raspustio članstvo, i one koji su zdušno radili za stranku i Josipovića, pa simpatija i odobravanja ne samo da nema već se sve više otkrivaju pravi razlozi, želja da se instalira novo vodstvo zagrebačkog SDP-a, neovisno što o tome misle članovi ("ako članstvo ne misli kao ja, mijenjaj članstvo").

Inače, zanimljiva je ta teza s Hebrangom. Ukoliko je istinita, pribojavam se da nije i to dio međustranačkog dogovora o podjeli utjecaja (SDP-u predsjednik države, HDZ-u Zagreb a vlast u državi se dijeli formiranjem neformalne koalicije).

Jako bih volio bih da se varam.

B-52

Tko je glasao

@sm, Hebrangova kandidatura

@sm, Hebrangova kandidatura za predsjednika države je bila smatram apsolutna pogreška, koja je imala i pozitivni eho; Pojavljivanje Sanadera na svom vlastitom političkom egzodusu.

Zato ne vjerujem da će HDZ ponoviti istu grešku dva puta, s tim prije što sam uvjeren da siva eminencija HDZ-a Vlado Šeks ima skrivenog asa u rukavu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Slažem se da je Hebrangova

Slažem se da je Hebrangova kandidatura unaprijed bila osuđena na propast, pogotovo u uvjetima kakvi su bili. Vidjelo se od početka da Kosorica i ostali nisu bili oduševljeni pa je zato, ali ne samo zbog toga, izostala uobičajena potpora stranke.

Ja se ne mogu oteti dojmu, poznavajući ranije HDZ-ove kampanje, da se namjerno nije išlo punom snagom. Kosorica je stranačkim potencijalom mogla napraviti puno više ali nije. Zašto?

Jedini logičan odgovor je da zato što je imala (i ima) druge planove. Hebrang nije za suradnju, Bandić također ima prejak ego za željenu kooperativnost pa nije isključeno da je Kosorici za buduće korake više odgovarao (i odgovara) netko Josipovićevog profila. Vjerojatno je zato energično, već na same naznake s terena, spriječila javnu potporu Bandiću.

Više će se znati nakon njenih sutrašnjih razgovora, s čelnicima političkih stranaka i poslije toga s Milanovićem. Vjerojatno će i najavljena rekonstrukcija Vlade u najvećoj mjeri ovisiti od rezultata. Ona sigurno ima namjeru barem djelomično prenijeti odgovornost za stanje u državi na još nekoga pa polako plete mrežu i ubacuje mamac.

Najviše od Milanovića, HNS je već legao, ovisi koliko će joj to uspjeti.

B-52

Tko je glasao

Hebrang je najavio

Hebrang je najavio političku mirovinu i bilo bi glupo da po drugi puta od jezika napravi lopatu, što je već učinio nakon onog liječenja.

Jako dobro poznajem mentalitet SDP-ovog vodstva i ne vjerujem da će Milanović pristati na bilo koje učešće u igrama oko uzimanja u ruke vrućeg krumpira spašavanja Jace i vlade. Volio bi da se varam, ali Jaca je očigledno našla i zamjenu za onih par HSLS-ovih ruku u Saboru, što je vrlo brzo shvatio i Darinko Kosor.

Sutrašnji razgovori su smatram čisto trgovačke prirode i odnose se na ustupke zbog kojih će SDP podržati promjene Ustava. Jedno je ipak sigurno u Saboru će nakon svih ovih događanja biti više zajedništva, nažalost ne interesu interesu onih kojima banda lopovska sa Markovog trga poput pijavice leži za vratom.

Josipović će se vrlo brzo uvjeriti da su njegove mogućnosti ograničene, te će se veoma brzo pomiriti s dužnošćui koja se sastoje u izvršavanju njegovih protokolarnih obveza.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Znam da je Hebrang najavio,

Znam da je Hebrang najavio, ali u njegovom se slučaju nikad ne može pouzdano znati spada li najava u onih 10%, odnosno radi li se o čistoj političkoj pragmi.

Slažem se da motiv bilo kakvog političkog djelovanja SDP-ovog vodstva, zapravo Milanovića, nikada neće biti spašavanje Jadranke Kosor i Vlade ali konkretno političko djelovanje to i tek kako može biti. Bez obzira što će oni tumačiti drugačije, činjenica jest da je Milanovićeva izjava nakon Sanaderovog ispada o tome da SDP neće "na silu rušiti Vladu" išla na ruku Jadranki Kosor, najviše time da dobije vrijeme za stabilizaciju vlastite stranke koja je i tek kako bila uzdrmana zbunjenošću članstva. To je nakon Čačićeve ponude "rezervnih ruku" dodatno pomoglo Kosorovoj. U tom kontekstu treba gledati i Kosoričino "nalaženje zamjene" za Kosora.

Naravno da su današnji razgovori trgovačke prirode, većinski takva je i cjelokupna naša politika.

Josipoviću kao vrsnom pravniku su već od prije jako dobro poznate ovlasti i mogućnosti pa nema što otkrivati. Otkrivat će mnoštvo interesa koji se tamo preklapaju i koje treba usklađivati. No to je već druga priča.

B-52

Tko je glasao

Sm, dakako da je Čačićeva

Sm,
dakako da je Čačićeva ponude rezervnih ruku dodatno pomogla Kosorici, ali je tim potezom i Milanoviću stavljeno do znanja da u pregovore sa HNS-om treba ući daleko ozbiljnije. Mislim da je ovaj potez Čačića bio veliko upozorenje Milanoviću.

grdi

Tko je glasao

Dakako, kao što je veliko

Dakako, kao što je veliko upozorenje i Čačiću i ostalim "malim" strankama naglo otopljenje odnosa na relaciji Milanović-Kosor. Kao što znamo, u slučaju nastanka bilo kojeg oblika "Velike koalicije", potpora malih postaje irelevantna.

Očito je da politička scena vrije, da trguje svako sa svakim i pri tome za sebe i svoje postići što veću cijenu.

Ali ulogu Hanfe izgleda još uvijek uspješno igra Kosorica.

B-52

Tko je glasao

Josipović će se vrlo

Josipović će se vrlo brzo uvjeriti da su njegove mogućnosti ograničene, te će se veoma brzo pomiriti s dužnošćui koja se sastoje u izvršavanju njegovih protokolarnih obveza.

Ne vjerujem u to. Prije bih rekla da će se onaj tko je instalirao Josipovića iznenaditi koga je to zapravo instalirao. Da sam na njihovom mjestu, zabrinula bih se već tada kad je Josipović pristao na Mesićeve bodigarde. Kad čovjek radije pristane na Mesićeve, a ne Jadrankine bodigarde, onda znaš koliko je sati.

ne vjerujem da će Milanović pristati na bilo koje učešće u igrama oko uzimanja u ruke vrućeg krumpira spašavanja Jace i vlade.

Ne vjerujem ni ja, jer je Milanović jedan najobičniji kadrovski promašaj SDP-a. A najsmješnije mi je bilo gledati sinoć ili preksinoć Otvoreno, kad je onaj mladi nadobudni SDP-ov Uggs rekao kako je prethodna dekada ostala upamćena po Sanaderu i Mesiću, a da će iduća ostati upamćena po Josipoviću i Milanoviću. Josipović se tek treba dokazati, a što se tiče Milanovića, on je toliko politički beznačajan i bespotreban. Pa taj čovjek svih ovih godina, otkad je predsjednik SDP-a nije izrekao ni jednu jedinu rečenicu, koja bi se mogla citirati negdje, a kamoli što drugo!

My Soul

Tko je glasao

Nisam siguran - ovo je

Nisam siguran - ovo je pitanje za nekog pravnika.
Naime, za razliku od SDP-a, čiji Statut (http://www.sdp.hr/media/15231/statut%20sdp-a.pdf), u Čl. 15 predviđa kako "članstvo u SDP-u prestaje ... konačnošću odluke o raspuštanju organizacijskog oblika SDP-a u koji je učlanjen/a" (a u dodatku se pak navodi kako "članstvo u SDP-u ne može prestati u slučaju iz članka 11.5 ovoga statuta", ma štogod to značilo),
u HDZ-ovom Statutu (http://www.hdz.hr/UserDocsImages/statut_2009.pdf), koji se tim pitanjem bavi u čl. 13., raspuštanje lokalnog/mjesnog ogranka nije navedeno kao razlog za "prestanak članstva".

Tko je glasao

Mora vam se, meštre,

Mora vam se, meštre, priznati da genijalno pronalazite golicave senzacije. Svaka čast! Samo se ja ne bih čudio da se Jadranka, prije raspuštanja ogranka, ispisala i upisala negdje drugo. Možda u SDP? Tamo je sada popriličan zrakoprazan prostor za upisivanje.

Tko je glasao

prije bi se moglo dogoditi

prije bi se moglo dogoditi da se nakon raspuštanja sdp-ovih ogranaka, poveća broj članova hdz-a.

My Soul

Tko je glasao

Nemoguće. SDP- ovci su se u

Nemoguće. SDP- ovci su se u teškim vremenima po njih dokazali kao dosljedni, dok su HDZ-ovi članovi itekako veliki konvertiti. Da nas okupiraju Kinezi, hadezejci bi postali Kinezi veći od Mao Ce Tunga.

Tko je glasao

U Splitu ako onaj

U Splitu ako onaj poštenjačina Marasović i oni smotani Baja nastave
vodit stranke , najvjerovatnije će svi preć u Keruma.
Izgleda da će Splitu napokon krenut. Raspada se SDP i HDZ, a i Kerum se loše osjeća.
Mogli bi oni don Grubišićevi doć na svoje.

Tko je glasao

@tomy82 Izgleda da će

@tomy82
Izgleda da će Splitu napokon krenut. Raspada se SDP i HDZ, a i Kerum se loše osjeća. Mogli bi oni don Grubišićevi doć na svoje.
Objektivno, i nije ti neka argumentacija, ali sam ti ipak dao plus, posve subjektivno, glede simpatije. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Objektivno mi je neka

Objektivno mi je neka argumentacija. Vi simpatizeri SDP I HDZ nikako da
progledate.
Pa zar je Kerum moga izgraditi carstvo bez Hdz???? Zar je u tom carstvu sve zakonito '????. Pa čoviče više sam se ja naplaća kazni za
parkiranje nego on za svoje poslovanje.
Zar ti stvarno viruješ da u ovoj državi moš drpnut nekretninu a da nedaš reket Hdz i SDP.????
Zar ti stvarno misliš da će se u HDZ i SDP upisat pošten i pametan čovik???

Tko je glasao

@tommy82: daj malo razmisli,

@tommy82: daj malo razmisli, kome i što odgovaraš! Dao sam ti plus zato jer govoriš kako se nadaš propasti i HDZ-a i SDP-a i Keruma u Splitu, ističeš Grubišićev pokret za koji imam simpatije, a ti sad meni "simpatizer HDZ-a i SDP-a" i "ne vidiš ništa". Da malo pogledaš neki moj tekst ovdje? Plus moju, lako doznatljivu, stranačku angažiranost?

Ono "nije ti neka argumentacija" odnosilo se na to, što ne vjerujem da će se stvarno nametnuti neka nova velika snaga. Par zastupnika, možda, ako narcisoidni intelektualci (uključivo samog don Grubišića) uspiju savladati elemente timskog rada, kao što imamo u zagrebačkoj skupštini pet nezavisnih s liste Velimira Sriće.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Zoran Oštrić plus za:

@Zoran Oštrić plus za: "Par zastupnika, možda, ako narcisoidni intelektualci (uključivo samog don Grubišića) uspiju savladati elemente timskog rada"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Stvarno mi je ža što sam

Stvarno mi je ža što sam te krivo svrsta , ali svati me nije mi lako .

Tko je glasao

U svakom slučaju, dolaze

U svakom slučaju, dolaze zanimljivi dani :)

My Soul

Tko je glasao

Ovdje su uvijek zanimljivi

Ovdje su uvijek zanimljivi dani.
Gledaj ovaj dnevnik, pari dizertacija . Ovdi je neko lud. Pa i i oni mali
galebići u Splitu znaju da je ovo jedna predstava Hdz i Sdp.
Pa taj Bandić drma Zagrebom desetljeće. Sad odjedanput čovik redikul.
On jes redikul ali kakvi su tek redikuli oni u čijoj je momčadi , i to prvoj
nastupao. Oli su sad vidili da je redikul???
Ma koga ovi mrak veliča , Sdp, HDZ, Josipovića..... ??
U Zagrebu mu se samo suprostavia neki Kregar , di je ti sad ????

Tko je glasao

U Zagrebu mu se samo

U Zagrebu mu se samo suprostavia neki Kregar , di je ti sad ????
Svakako nije samo on. Sada je, inače, vijećnik u gradskoj Skupštini (lista ćiji je nositelj bio Velimir Srića osvojila je pet mandata).

Kritike na račun SDP-a jer je toliko dugo trpio Bandića naravno stoje, ali tako je to u politici, ne možeš sfrktati nosom i tražiti savršenstvo.SDP bez Bandića nije bajka, ali je bolji od SDP-a sa Bandićem, kao i od Bandića bez SDP-a.

Bilo bi zanimljivo sada vidjeti ponovo izbore za gradonačlenika, ili glasovanje o povjerenju; veselilo bi me, da Zagreb prvi iskoristi tu zakonsku mogućnost za opoziv gradonačelnika! :) Nema sumnje da je Bandić na račun svoje karizme dobio veliki broj glasova, ali isto tako i na račun toga što je iz SDP-a, a HDZ je popušio svoje u Zagrebu skandalom 1997-1999, kad je tadašnji predsjednik države, po ovlastima koje je tada imao, dvije godine odbijao potvrditi gradonačelnike koje je birala skupštinska većina, pa je kao oktroirana "guvernerka" vladala današnja ministrica graditeljstva.

Milan Bandić radi na osnivanju svoje stranke, možda se čak i pridruži Kerumovoj. Možda bi čak i mogao ponovo dobiti izbore za gradonačelnika, ali svakako ne opet sa 65%. Slijedeći potez je sada na SDP-u, kad završi sadašnji proces čistki. Da li će ići dalje u osvajanje Zagreba? Kandidat HDZ-a u Zagrebu PMSM nikako više ne može proći (petnaestak posto, kao što je bio dobio Jasen Mesić, možda 20, ne više), morali bi hoćeš-nećeš podržati Bandića barem u drugom krugu. S druge strane, bilo bi pitanje da li SDP može istaknuti kandidata koji bi dobio povjerenje ostalih koji su uvijek bili protiv Bandića (HNS, lista Kregara i Sriće, Zelena lista...) i onih koji će promijeniti stranu (Tatjanja Holjevac, HSU).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Kritike na račun SDP-a jer

Kritike na račun SDP-a jer je toliko dugo trpio Bandića naravno stoje.
Nije ga on trpija nego ga je stvorija. To nije sporedna stvar pa
treba olako preć preko nje. To je suština . Stotinu stvari dokazuje da
je cilj SDP biti HDZ.
Samo ponašanje Sdp zadnjih mjeseci to dokazuje. Sjeti se Kalmete.
O kampanji da ne govorim jer mi je od te farse slabo.
Pa ovo brisanje članova, je čista rigotina. Pozivaju se na poštenje,
a dali su nekog izbrisali zbog pljačke????
Govoriš o nekom sljedećem potezu SDP. Sljedeći potez SDP je da
siđe zajedno sa HDZ s kičmije ovog naroda prije nego ovi narod
totalno ne popizdi.

Tko je glasao

temeljem komentara (ovdje i

temeljem komentara (ovdje i na mrak.org) evo još nekoliko dodataka na dnevnik:

a) izlaznost na izbore; još jednom bih upozorio da imamo minimalno 600.000 nepostojećih glasača i da je ako to uzmemo u obzir izlaznost na izbore sasvim ok i definitivno u skladu ili iznad izlaznosti na slične izbore u europi

b) što se tiče poziva na kritiku i savjete: mislim da je ključno da vlast ne bude izdvojena iz naroda kojem vlada, te je sukladno tome kritično da se predsjednik otvori prema svojim biračima (i onima koji jesu i onima koji nisu glasali za njega) a kako bi mogao sagledati punu sliku života u hrvatskoj; perspektiva primjerice nas zagrepčana je bitno drugačija od perspektive osobe iz slavonskog broda ili vukovara, a vjerujem da je perspektiva s pantovčaka još ograničenija osobito ako te okruži birokracija i različiti interesi - mislim da će jedan od prvih testova Ive Josipovića biti upravo to

c) pozitivna-negativna kampanja: za one koji su bili na mojim predavanjima, znate da ja razlikujem negativnu kampanju od nemoralne ili neetičke kampanje; a to što je bandić radio je prvenstveno neetička kampanja jer je pokušao implicirati stvari koje jednostavno ne stoje (istoga toga je bilo i na razini prvoga kruga ali među natjecateljima za drugi krug i nije se toliko odnosilo na josipovića

d) što se tiče "crvene hrvatske"; ja bih rekao da je cijeli niz tih kvalifikacija koje su pratile josipovića u stvari bile dobrodošle, od tog famoznog imagea mlakonje, kuhane noge, smrznute lignje pa na dalje; moje je mišljenje cijelo vrijeme bilo da ako je to najveća mana koju je moguće naći kandidatu onda to uopće nije loše. identična stvar se desila s "crvenom hrvatskom" što je vrlo nespretna formulacija koja je bila istrgnuta iz konteksta i potom prekomjerno eksploatirana do te mjere da se u biti obila o glavu Bandićevoj kampanji, no opet, da toga i nije bilo inzistiralo bi se na drugim pogreškama, percipiranim propustima ili pak na bilo čemu drugome što se može izokrenuti u negativnost (kao što je to recimo slučaj s kuhanom nogom)

e) bandićev rezultat: mislim da je naivno vjerovati kako je tih 900.000 ljudi dalo glas bandiću (jednako kao što je naivno vjerovati da je 1.3 milijuna dalo bezrezervni glas josipoviću) e da je stvarna baza glasača na koju jedan i drugi mogu računati u stvari bitno manja. osobno ne vidim kako se bandić može osobito izvući iz ove situacija i vjerujem da je trenutak kada je počeo kampanju sa sljemena u stvari početak njegovog silaska. Da, oni mogu osnovati stranku i da, oni hoće osvojiti pokoji saborski mandat no ne bih se kladio da će u tome biti osobito uspješni a ponajmanje da bandić na bilo koji način predstavlja političku snagu koja može bilo što promijeniti u ovoj državi (osim na lošije, no to mu sasvim dobro ide i u zagrebu). Ovo je definitivno njegov posljednji mandat u Zagrebu.

Ukratko, ne kažem ja da je kampanja u kojoj sam sudjelovao idealna ili bezgrešna (upravo suprotno), no kao i u svim ostalim slučajevima, napravili smo najmanje pogrešaka a ujedno imali i kandidata koji je u ovom razdoblju najbliži željama birača.

Tko je glasao

"a ujedno imali i kandidata

"a ujedno imali i kandidata koji je u ovom razdoblju najbliži željama birača."
@mrak, misli da je to izvrsna definicija za slab odaziv birača, čime se naravno ne dovodi u pitanje da je Ivo Josišović legitimno i legalno izabrani predsjednik države.

Glede činjenice da glavu hobotnice do sada nažalost nismo uspjeli locirati, a kamo li uhititi, izborom predsjednika države nismo mogli napravili bilo kakvu pogrešku, jer je sve ostalo po starome; fikus na Pantovčaku, a poslušnici i izvršitelji naloga mafije koja upravlja državom, su i dalje na Markovom trgu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ja uopće ne bih rekao da je

ja uopće ne bih rekao da je odaziv birača bio loš, ako oduzmemo nepostojeće birače (recimo uzmemo samo stanje od prije 20 godina kada smo ih imali oko 3.6 milijuna ako se ne varam) to je u stvari sjajan rezultat

Tko je glasao

@mrak dobar vic ovo: (recimo

@mrak dobar vic ovo: (recimo uzmemo samo stanje od prije 20 godina kada smo ih imali oko 3.6 milijuna ako se ne varam)

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

meni samo još fali komentar

meni samo još fali komentar od ap. obzirom da je njegovo sjećanje otprilike kao od Broja 1, jedan "razgovor" na kavi sa PRH razrješio bi neke moje sumnje.
Zapravo, mislim da bi bilo jako korisno da PRH koristi ovu enciklopediju potrebnih sjećanja.
odgledala sam uredno sva sučeljavanja i najlošiji dojam na mene je napravio gospodin Jurčević. Ne kaže se badava da je otrov u malim bočicama.
ugodno me iznenadila gđa Pusić, da je nisam prekrižila davno, vjerojatno bih nju izabrala.
sad je tako kako je, želim svu sreću novom PRH!

Tko je glasao

@fuminanti vjerujem da si

@fuminanti vjerujem da si mislila najbolji, a ne "najlošiji" dojam na mene je napravio gospodin Jurčević. Ne kaže se badava da je otrov u malim bočicama."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Bez imalo ljutnje ili

Bez imalo ljutnje ili namjere da vam spočitavam bilo što, moram reagirati na dvije činjenice. Po meni- tragične.

U situaciji kada bar polovica građana s pravom glasa nije željela sudjelovati u ovoj farsi od navodnih izbora, vi sugerirate kao gotovu činjenicu da smo s Josipovićem na dobitku. Je li to zaista tako? Borba svjetonazora i vrijednosti? Da li je to zaista tako? Ja se ne bih odvažio na tako smjelu tvrdnju iza koje ne stoje argumenti. Vi očito niste svjesni skrivenih misli i osjećaja kojima se bavite u svom dnevniku. Ilustrativno je da počinjete i završavate dnevnik istim pitanjem: tko zaslužuje, a tko ne, da bude u Josipovićevu timu. Ali, ne po sposobnostima i svjetonazoru, već po zaslugama i sluganskom mentalitetu.

Po čemu mislite da je taksimetar bio samo u Bandićevu stožeru? Što je to što svjetonazor članova Josipovićeva tima čini drugačijim od Bandićeva? Mislite li da mladi ljudi u oba tabora ne dijele istovjetne vrijednosti i uvjerenja baš zato što su ista pogrešna i bezvrijedna? Koja je to razlika koja bi ih u bilo čemu činila drugačijim?

Znam da mi nećete odgovoriti na ova pitanja, jer na njih nitko nema valjane i uvjerljive odgovore. Pa bi se ja vratio na Josipovića. Malo je smiješno i neozbiljno, poslije svega, čekati prve naznake kakav će Josipović biti predsjednik. Još je smješnije naznake tražiti u njegovom odabiru suradnika. On tu nema ni milimetra manevarskog prostora, tako da ne možemo govoriti o odabiru. Sav njegov odabir u tom pogledu se satoji od biranja boljih ili lošijih birokrata. Otprilike jednako kao što ne može odabrati vlastito osiguranje po želji.

Ma nije razlog moga javljanja sve ovo. Razlog je malo dublji, a otkriva naznake Josipovićeva karaktera. Ne može nitko nikome pomagati. Pogotovo ne suradnici predsjedniku države. Ako on nema karakter, stavove, uvjerenja ili u sve to nema povjerenja, nitko mu ne može pomoći. Kao ni svima nama s njim na čelu. Što je to pozitivna kritika? Ne postoji tako nešto. Prigodno i ulizičko kritizerstvo nije pozitivna kritika, već uvod u moralnu katastrofu.
Kritičko raspoloženje je dio revolucionarnih karaktera, a budući da takvih praktično nema i ne mogu se stvoriti preko noći, onda ni to nije pozitivna kritika. Po meni bi pozitivna kritika moglo jedino biti- ulizivanje.

Usmjeravati predsjednika države kada i kamo bude trebalo? Kakva je to sad glupost. Tko će biti taj koji će procjenjivati kada će ga se usmjeravati, a tko-kamo? Nije li to puno retardirano: držati predsjednika retardiranim i retardirano ga usmjeravati? A je li predsjednik retardiran? Kategorički tvrdim- jest! Jedno obećava, drugo misli, treće radi, a četvrto ne zna što je bilo pod jedan, dva i tri. Zato je voljan slušati i izvršavati tuđe savjete ili prijedloge. Bez obzira kakvi su. Jer svoje nema. Po meni je pretjerano pretenciozno najavljivativođenje zemlje u željenom smjeru, a nemati riješeno pitanje ni vlastitog vodstva.

Vijest da je Karamarko odbio poslati Josipoviću u osiguranje čovjeka po Josipovićevoj želji je vrlo indikativna naznaka. Stvarno ne znam kako se taj incident riješio i na koji način, ali nekoliko činjenica je tu nedvojbeno. Prvo, Karamarko je počinio nekoliko kaznenih djela, time što je neovlašteno i nasilno zloupotrijebio položaj, uvrijedio službenika policije, ugrozio sigurnost izabranog predsjednika i policijskom službeniku predbacio nekakva nedjela koja nisu nedjela u smislu zakona, niti je protiv tog djelatnika u vremenu od deset godina proveden nekakv disciplinski postupak. I vidi sad vraga: predsjednik pokazuje da nije legalist, jer ne traži smjesta od Vlade RH da se ministar smijeni i kazneno goni, iako je to dužan napraviti i kao građanin i kao predsjednik i kao vrhunski pravnik. Ne, umjesto zakonom predviđenog procesa, predsjednik je izabrao biti uglađen, pristojan, taktičan i smiren. Odlično, ali tako se neće riješiti ni korupcije ni organiziranog kriminala. Osim toga, pristaje da Karamarko nekažnjeno slične ili daleko gore stvari radi "običnim" građanima. Znači li to da je Hrvatska birala i izabrala suradnika i poslušnika- mafije?

Tko je glasao

Mišljenja sam da je u ovom

Mišljenja sam da je u ovom periodu do preuzimanja pune uloge i zadaća predsjednika, za sigurnost Hrvatske puno bitnija stabilnost i snaga glavnih stupova društva koji uvjetuju realizaciju sigurnosti, nego puna prezentacija moći predsjednika koji tek treba preuzeti zadaće.
Jedno je sigurno; novi predsjednik nas neće ugurati u neki ratni sukob zbog povrijeđenog ega i ograničene elokventnosti.

Tko je glasao

Ima tu nešto. Možda je

Ima tu nešto. Možda je Josipović ipak premlak. Valjda Karamarko zna tko je glavni, ili mu još nije jasno. Tako su neki i po Mesiću čeprkali pa se sada nalaze u nezgodnim problemima.

Tko je glasao

Vidi ti naših legalista,

Vidi ti naših legalista, univerista, demokrata i zaljubljenika u otvorene i demokratske rasprave. Svaka čast momci, stvarno impresivno i istinito: najbolji je komentar koji se ne napiše, mišljenje koje se ne kaže, pjesma koja se ne komponira. Ali, sklonost takvom idealizmu se ne smije posrati- ocjenama. Jer ocjene govore da ništa ne razumijete.

Kako mnogi ovdje izbjegavaju "sukob" svojih slabašnih mišljenja s mojim uvjerenjima i stavovima, ne preostaje mi drugo nego da malo žešće potaknem ocjenjivače da se prestanu baviti svojim šutljivim idealizmom. Tražim od Danimira i Zorana Oštrića da argumentirano i otvoreno objasne što im se to nije svidjelo u mom gornjem komentaru. Garantiram da njihove eventualne komentare neću ocjenjivati. Odgovoriti ću na svaku primjedbu, osim na njihov osjećaj da su u pravu. Tu ni ja ne mogu ništa napraviti. Mislio što mislio, svaki čovjek je u pravu. Sa stavovima i karakterom stvari stoje malo drugačije.

Tko je glasao

Nema se previše za dodati.

Nema se previše za dodati. Sučeljavanja su bila ta koja su definitivno odredila biračko tijelo. Josipović je kao iskusni profać imao relativno lagan zadatak protiv Bandića koji ipak nije naučen na takvu vrstu sukoba i iznošenja mišljenja. Po meni je Bandić izgubio kada je pobio vlastite riječi da nikada ne bude rekao ništa loše o svom pritukandidatu, i nakon prvog kruga sam sebi pljunuo u usta. Čovjek bez riječi- za publiku- ili- čovjek koji je odradio svoj igrokaz savršeno. Bilo bi zanimljivo saznati gdje će za 5 godina biti svi disidenti SDP-a. Možda im i ne bude tako loše kako sada izgleda. I sam Bandić je rekao - izbori su prošli- možda je mislio -cirkus je prošao.

Tko je glasao

Sučeljavanja su bila ta

Sučeljavanja su bila ta koja su definitivno odredila biračko tijelo. Josipović je kao iskusni profać imao relativno lagan zadatak protiv Bandića koji ipak nije naučen na takvu vrstu sukoba i iznošenja mišljenja.
Ne slažem se sa ovim. Bandić je u vrhu SDP godinama. Goginama
manje više u državi ga svi znaju . Josipović je relativno nepoznat.
Bandić koliko god nam izgledao debilski opet nije toliki debil.
Josipović je iza sebe imao dvije partije i to je svakome jasno.
Praktički nije ništa u kampanji učinio nego je pustio da SDP i HDZ odrade dogovor.

Tko je glasao

potpuno se slažem, izgledao

potpuno se slažem, izgledao je debilski a svi znaju da nije.

Tko je glasao

@mrak Komentar ti je

@mrak
Komentar ti je odličan, ne znam što bi se tu još moglo dodati.

Zaista, drago mi je da se Bandić pokazao u pravom svjetlu, u svjetlu kakvom ga ja odavno vidim. Nadajmo se da će uskoro nestati sa političke scene ili da će barem biti na marginama političkog života. Tja, možda da se kandidira za predsjednika BiH?!

Ivo Josipović se nosio sa Bandićem što je najbolje mogao. Vidjelo se da pristojnost, uglađenost i kultura teško mogu biti na istoj razini sa primitivizmom, podlošću i pokvarenošću. Čudo jedno što je SDP iznjedrio u svojim skutima. Mislim da Bandić sigurno ne bi mogao u današnjim uvjetima dospjeti toliko visoko, jer njegov uzlet i položaj može zahvaliti , kako se kaže, ..."pravom mjestu u pravom trenutku". Kada se počeo uzdizati, ozračje u državi je bilo takvo da je tada carevao nacionalizam, primitivizam, mentalitet "kamena s ramena", ali nakon ovih izbora, osjeća se promjena zraka ... kako se ono kaže - lakše se diše.

Drago mi je da je Ivo Josipović pobijedio. Neizrecivo mi je drago. Moram priznati da sam se u jednom trenutku pobojala da bi ishod izbora mogao biti drugačiji, ali morate me razumjeti ... ja ipak nosim "splitsku traumu", tj. traumu zvanu Kerum, kada mi pametni nismo davali ni 5 lipa na ideju o Kerumovom gradonačelnikovanju ... al' ipak se dogodilo nezamislivo.
Zato sam sretna da je pamet pobijedila ... konačno!

Želim gosp. Josipoviću da vlada mudro i pametno. U ovoj državi, trebat će mu i mudrost i pamet. Što više, to bolje.

Moje čestitke i njegovom izbornom stožeru ... posao ste obavili odlično!

Tko je glasao

Moje čestitke i njegovom

Moje čestitke i njegovom izbornom stožeru ... posao ste obavili odlično

Pridružujem se čestitkama i koristim ovu priliku da posebno istaknem
samopregornog člana stožera Jadranku Kosor.
Čestitam s pismom ,,Ženo idi iz života mog,,

Tko je glasao

... ja ipak nosim "splitsku

... ja ipak nosim "splitsku traumu", tj. traumu zvanu Kerum, kada mi pametni nismo davali ni 5 lipa na ideju o Kerumovom gradonačelnikovanju ... al' ipak se dogodilo nezamislivo.

Zašto si pod traumom ????
Mi smo rođeni pod sritnom zvizdom. Kreten vodi grad i sve je isto ka i kad su ga vodili nekreteni . Kakvi idioti vode gradove i ovu državu čudo
je da smo još živi. A živi smo. Parimi se da je stvarno Hrvatska sveta zemlja ka šta piva oni revolveraš.

Tko je glasao

Jesu li Josipović i njegov

Jesu li Josipović i njegov stožer posao obavili odlično, ili su drugi taj isti posao obavili- kilavo?

Tko je glasao

Meni je opet bilo zanimljivo

Meni je opet bilo zanimljivo gledati ljude u okružju kandidata. Gotovo iz svakog izbornog stožera poznavao sam ili barem svojevremeno upoznao po nekoliko ljudi. Tako napr. dr.Miranda Mrsića ili oftamologa Gabrića. I mnoge druge. Pa i vas sam gledao kako sa strane pratite konferenciju za tisak već izabranog predsjednika.

To su pozicije s kojih su se prije lovili novi, bolji viši, položaji. Vidjet ćemo ovaj put kako će to izgledati.

Tko je glasao

Jednako. A jednako se

Jednako. A jednako se definira ljudska glupost: ponavljanjem starih obrazaca ne može se dobiti kvalitetniji rezultat.

Tko je glasao

Vjerujem ti da su glavobolje

Vjerujem ti da su glavobolje bile i to možda ne u onom klasičnom smislu "glavobolje"! Svaki od nas koji VOLIMO to što pokušavamo ne može biti ravnodušan ni bez nekakvih nuspojava.

Što se tiče monotonije same kampanje:
Teško je pratiti iz stožera. To kažem iz samog iskustva. Nikada NITKO iz stožera ne može biti objektivan, ako ništa drugo onda sam posao i obaveze te manjak kontakta sa drugima onemogučava objektivan pogled na bilo što.

Što se tiče same kampanje, meni je ona kampanja od Primorca bila donekle interesantna jer je on cijelo vrijeme pokazao svoje iskrene namjere koje je planirao još prije "x" broj godina. ono malo kontakta koje sam imao snjime znam iz prve ruke da on je poslušnik "gazde" i kao takav je u mojim očima bezkičmenjak. Kampanja mu je bila jeftina kopija "Obame"... ne oprostite.. jeftin pokušaj poput nekakve "Kineske kopije" Rolexa, doslovce mi je iz tog razloga bila zanimljiva kampanja... nasmijala me.. pa valjda zbog toga mi je bila interesantna.

U prvom krugu sam sve do onog petka prije šutnje imao mišljenje kako ostaje onako kako nama mediji stalno nametaju:

Ivo Josipović - najbolji izbor iz ponuđeni
vs
Milan Bandić - suprotnost imiđa Ive Josipovića ali sa nekakvim rezultatima i infrastrukturom.

Te jedino što me mučilo do tog petka je bilo pitanje koji će od ova dva kandidata dobiti 66% i koji će dobiti onu ostalu 1/3. Jer u svakoj kampanji koja se usmjerava u "bi-polarnost" može doći do preokreta ili do "iznenađenja".
Taj sam petak doslovce malo sjeo uz kavicu i cigaretu, sjedio i razmišljao o svemu što sam bio prisiljen gledati.
Sjetio sam se svog stava oko ovih izbora kako ni jedan kandidat ne može utjecati direktno na "mašineriju" koja postoji kod nas. Naime na samom startu se moglo primjetiti kako se odmah Bandića kao i Josipovića guralo u prvi plan, naravno to je nešto što se može primjetiti sa strane, nikakvo iz bilo kojeg stožera!
Nije trebalo ni punih pola sata blage rekapitulacije da bi Čovjek došao do logičnog zaključka kako Josipović ima 75% šanse dobiti večinu u prvom krugu te u drugom je skoro pa nemoguće da se nešto preokrene osim ako HDZu bude bilo u interesu. Kako je bilo najlogičnije da HDZ neće sebe vezati uz ni jednog od ove dvojice nije bilo razloga za "zabrinutost"... makar ne u onom klasičnom smislu po kojem se netko mora znojiti!

Na kraju je bilo sve više manje "predvidljivo" i možda je to veliki dio razloga zbog čega ste svi bili već unaprijed spremni na slijed događaja. Tako isto je ova neodepresija normalna;
toliki trud,
toliko živaca,
toliko srca

ste uložili i na kraju se treba pomiriti kako je dobar dio toga bilo uzaludno, makar se čini kao tako da nije bilo potrebno... ja opet velim da je šteta što si niste dali više truda i uložili više znanja kao i srca!

Na tvoj komentar o tome kako će vladati i kakv se pokazao do sada ima jedna stara izreka koja glasi:
"Daj Čovjeku vlast pa češ tek onda vidjeti kakav je on Č/ć+ovjek!"

Hoće li pokleknuti "mašineriji" ove države ili je R+Evolucionar ovisi o tome je li ga pati ono što se desili JFK-u u SADu ili ono što se desilo B.Bušiću u ovim krajevima! Ako je spreman na tu mogućnost onda je pravi za taj posao R+Evolucionara. Ako nije onda ćemo gledati nastavak ove tužne priče koja se zove "naša realnost".

Možda ovo nije nešto što si htio slušati ili da netko kaže ali zašto ne poslušati budalu koja gleda sa strane?
Ako sam do sada pogodio od samog starta po pitanju "kampanje" + eventualne omjeru u rezultatima onda sam možda na dobrom putu i sa svojim predviđanjima onoga što bi moglo biti na Pantovčaku nakon inauguracije :)
A možda će to biti upravo onaj jedan od 3 koji ću totalno promašiti i moj listič onda ništa ne vrijedi!
Jedino što se ja nisam kladio i nemam namjeru se kladiditi.. pa nemam što izgubiti samim time što dajem svoje mišljenje ovako otovoreno.
Oni koji su se kladili i uložili nešto u ovu "utrku" moraju se brinuti više o tome kojim smjerom će sve krenuti i pomiriti se činjenicom kako će se netki morati ili prilagoditi novom ustroju ili odfrknuti odande! Opet ovisi o tome koji su osobni ciljevi tih pojedinaca i karakter Č/ćovjeka!

Bilo kako da bilo želim ti "Good luck",
jer si zacrtao sebi nekakv cilj i biti će mi drago da ga ostvariš, jedino ti mogu reči da ne zaboraviš na ono što je bilo i koji su bili... nečeš imati vrimena za te i to .. ali nemoj zaboraviti... jer na kraju sve se to vrati i te kako se vrati!... jednog dana će ti biti jasno... ali do tada ti znaš najbolje.

LP

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Objektivnost ne određuje

Objektivnost ne određuje položaj s kojega se gleda ili interes koji se zastupa, nego karakter. Nije važna ni ljubav prema poslu ni njegove nuspojave, ako čovjek ono što radi ne odvaja od svojeg karaktera. Zato karakteri ne pate ni od kakve vrste glavobolje, jer su apsolutno sigurni u ispravnost onoga što rade. Jednako tako, karakteri uvijek znaju kako će završiti sve ono što su započeli raditi. ne ovise ni o sreći, ni o slučajnostima ni o izbornim rezultatima, na primjer. Mr Jaks, ako je tako, a tako jest, onda karakteri nikada ne pogađaju, procjenjuju niti predviđaju. Oni naprosto znaju. Za razliku od većine.

Tko je glasao

bojim se da je problem i u

bojim se da je problem i u percepciji promatrača kao i u njihovim očekivanjima. Josipović je čini mi se, po svojoj prirodi više evolucionar nego revolucionar i ja osobno mislim da je to baš dobro. Nijedno društvo ne može postići demokratsku niti ekonomsku stabilnost ako se od svake novo izabrane vlasti (bio to novi predsjednik ili nova vlada) očekuju 'prevrati' i/ili 'čistke' kao normalni modus vladanja jer su u svojoj biti to nedemokratska sredstva.

Razumijem doduše veliki pesimizam i cinizam biračkog tijela koji poučen dosadašnjim lošim iskustvima, ne očekuje dugoročno 'dobro vladanje' svojih političkih predstavnika i koje uslijed toga, djelomično očekuje a djelomično se pribojava, što bi se s vremenom moglo ukazati ispod civiliziranog, tolerantnog i staloženog Josipovićeva nastupa. Povampireni komunist? Mlaki stranačko-kontrolirani karijerist? eksponent europske kolonizacije Hrvatske ili agent sumnjivih 'centara moći'? Da nabrojim samo neke od već verbaliziranih
strahova različitih grupa, čiji motivi doduše mogu biti isto tako valjano proanalizirani.

Razumijem velim, tu skepsu i cinizam iako ju ne opravdavam jer još nisam izgubila vjeru da je moguće imati 'dobru vlast' u smislu da je nekorumpirana, posvećena postizanju opće korisnih ciljeva i profesionalna u svom ponašanju i izvršenju svojih zadaća. Znam da će i u slučaju da on stvarno i bude dosada najbolji predsjednik RH, biti razočaranih i to možda i dobar dio baš na njegovoj strani političkog spektra. Jer uvijek je bilo i bit će onih, koji vjeruju da dolazak njihove političke opcije na vlast treba rezultirati revolucijom ili kontra- revolucijom ili političkom odmazdom nad onima koji su nam nagazili na žulj ili s kojima se politički ne slažemo. Takvi će vjerujem biti poprilično razočarani Josipovićevim ponašanjem i optuživat će ga za 'mlakost', 'kompromiserstvo' 'nedostatak strasti' itd. itd. Bojim se da je to neizbježno jer to samo ukazuje na razinu političke (ne)kulture
određenog dijela hrvatskog izbornog tijela.

I ja ću kao osoba koja je za njega glasala, motrit njegov rad kao kobac, kao i većina hrvata uvijek kritički raspoložena prema vlasti, a ponajviše prema onoj koju doživljavam bližom svojoj političkoj opciji. I to mi se čini ok. Samokritična analiza uvijek bi trebala biti prethodnica kritičkoj analizi kojoj podvrgavamo druge. Jako bih voljela da više ljudi dijeli taj moj stav, jer bi onda imali puno više argumentiranih rasprava između različitih političkih opcija (pa čak i ovdje) a ne bismo se kao društvo stalno bavili simptomima, u velikoj mjeri zanemarujući uzroke. Jer tek analiza uzroka i otklanjanje okolnosti koji dovode do tih uzroka, mogu znatno promijeniti hoće li će naš pacijent - hrvatska, pokazivati simptome kroničnog neizlječivog bolesnika ili zdravog i naprednog društva u razvoju?

Tko je glasao

Nema straha po pitanju

Nema straha po pitanju očekivanja promatrača, nego po pitanju očekivanja samog Josipovića. Nije problem ni to da li je Josipović evolucionar ili revolucionar po metodama djelovanja, nego što je od toga po karakteru. Ako se sprema na trule kompromise, a milijardu znakova govori u prilog tome, tada zapamtite: to je najgore moguće nedemokratsko sredstvo!

Naivno je vjerovanje kako je "dobra vlast" stvar nečijih želja ili dobrih namjera. Tu nije Josipović nikakva iznimka. On iskreno želi riješiti problem korupcije i organiziranog kriminala, ali se postavlja pitanje da li je dovoljno svijestan problema, svojih mogućnosti i najvažnije od svih pitanja jest ono da li će imati odlučnosti da problem riješi mudro i bez nasilja. Naime, bude li se Josipović okrenuo borbi protiv korupcije, vrlo je predvidljivo da će bitku izgubiti. Ne smije se boriti. Treba misliti i smisliti što je točka preokreta. Bude li se borio, tada je neminovno da se mora spustiti na nivo zločinačke organizacije i to će ga učiniti istim. I ostaviti bez vrijednih rezultata. Bude li inzistirao na rješenju putem kaznenih progona, nema sreće. Nemoguće je zatvoriti pola građana.

Josipović nije svjestan da njegovo inzistiranje na pravdi u sebi ima klicu njegova neuspjeha. Ako se pravda vrši dosljedno i bez ostatka, pa makar propao svijet, svijet će i propasti. Ne mogu se svi kazniti, jer mnogi nisu ni krivi za svoje stanje. Pravednost iznad svega ne znači isključivo i samo kažnjavanje krivaca, nego i sposobnost mijenjanja društvenih okvira koji su prouzročili problem. Osim toga, civilizirano društvo treba paziti da optužbe i kazne ne budu veće od grijeha. Nedopustivo je da se zbog istog uzroka jedni strogo kažnjavaju, a drugi, u pravilu odgovorniji, i ne pozivaju na odgovornost.

Vaše razmišljanje o samokritici i kritičkom raspoloženju prema drugima, nausikaya, je vrlo zanimljivo. Ono u osnovi izgleda o.k. ali u sebi ima nekoliko zamki. Vi kritiku doživljavate kao nešto negativno. Ljudi se užasno boje kritike, jer iz nje ne znaju izvući pouke. Zato nerado izriču, ali još rjeđe prihvataju kritiku dobronamjerno i učeći. Osim toga, niste primjetili da od kritike koristi nikako ne može imati onaj koji kritizira, već isključivo onaj koga se kritizira. Recimo, ja sam toliko uporan u otkrivanju tuđih slabosti, da mi je to postao hobi i životna navika. Ali ne zbog slabosti samih po sebi, jer me one uopće ne zanimaju, nego radi otkrivanja potencijala koji je skriven ispod tih slabosti. Takav pristup ne omogućava puno više argumentiranih rasprava, nego djelovanje putem kojega bi znanje i ukupan potencijal pretvorili u mudrost, a ne sukobe. Nažalost, kritika je dvosmjeran proces, pa kultura refleksnog odbijanja kritike, sinergiju, ali i razumijevanje, čini nemogućom.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci