Tagovi

Post festum: referendum u Ustavu

Nakon višemjese?nih, ponekad i mu?nih pregovora, 16. lipnja kona?no su izglasane ustavne promjene. Kako mene osobno najviše zanima kako je u tim promjenama prošao ?lanak 86. koji se bavi referendumom, tako ?u u ovom tekstu pisati samo o tom aspektu. U tom kontekstu treba analizirati dvije stvari - promjene koje su izglasane, kao i one koje nisu. Ove druge smatram važnijima, pa ?u od njih i krenuti.

Što se nije promijenilo?

Dakle, ono što nije izglasano jest prijedlog da se kriterij za raspisivanje referenduma putem prikupljanja potpisa gra?ana, spusti sa 10%. Taj je prijedlog u proteklih 6 mjeseci prošao cijelu malu odiseju. Zapo?elo je sa koordiniranom akcijom udruga civilnog društva, koje su izme?u ostalih, uputili i prijedlog za spuštanjem tog praga na 3%. Kako u Hrvatskoj još ne postoji kultura dijaloga izme?u politike i gra?ana, pa tako ni sa udrugama civilnog društva, zapo?elo je mukotrpno lobiranje kako bi se predložene promjene predstavile kako javnosti, tako i politi?arima. Sre?u u nesere?i predstavljalo je nepostojanje dogovora izme?u dvije najve?e stranke oko toga što i kako u Ustavu treba mijenjati. Zbog toga se proces usuglašavanja ustavnih promjena rastegnuo, te su i udruge civilnog društva imale dovoljno vremena da svoje prijedloge uspiju predstaviti politi?kim strankama u Saboru, i u manjoj mjeri javnosti. Manjoj mjeri, prvenstveno zbog toga što su mediji pokazali još manje sluha za arikulaciju javne rasprave od samih politi?ara. Nigdje, na primjer, nismo mogli vidjeti kvalitetnu analizu o kriterijima koji se koriste u drugim zemljama, i usporedno o broju održanih referenduma. Vjerojatno tema nije dovoljno žuta.

Sama izmjena ?lanka 86. naišla je na pristojan prijem kod politi?kih stranaka u Saboru. SDP je podržao promjenu, uz korekciju 3% potpisa na 5% potpisa. Iako se radi o zna?ajnoj promjeni, limit od 5% potpisa ukupnog broja bira?a (što u današnjem trenutku nesre?enih i napuhanih bira?kih popisa predstavlja brojku od 225 000 potpisa) ipak je ispunjiv. HDZ se nije jasno izjasnio, ali su slali neformalne signale da bi i njima ta promjena mogla biti prihvatljiva.

Potom, razo?aranje. Uslijedio usuglašeni oporbeno-vladaju?i Prijedlog nacrta ustavnih promjena – u kojem nije bilo ni rije?i o spuštanju broja potpisa. I kad se ve? sve ?inilo dogovorenim i gotovim, opet promjena. Sindikati su zapo?eli novu akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma – ovoga puta o najavljenim promjenama Zakona o radu – i prijedlog o smanjenju broja potpisa se vratio u život, ovoga puta kao amandman SDP-a.

Uz smanjenje broja potpisa, ovoga puta se predlagalo i uvo?enje osigura?a, koji bi osigurali zlouporabu ovakve inicijative. Predloženo je da se referendum organiziran putem gra?anske inicijative ne može raspisati o temeljnim ljudskim pravima, porezima i me?udržavnim ugovorima.

Za po?etak – dva od ova tri osigura?a poti?u od civilnih udruga. Još prilikom prikupljanja potpisa za referendum o ulasku u NATO savez, odgovorno razmišljaju?i o promjenama kojima bi trebalo provesti, zaklju?ili smo da prag za raspisivanje referenduma ne smije biti prenizak, kako bi se izbjegla banalizacija instituta referenduma, ali i populisti?ka zloupotreba. Zbog toga je poželjno dodatno zaštiti temeljna ljudska prava (kako se ne bi doga?ali referendumi poput onog u Sloveniji, o pravima izbrisanih, ?iju je povredu potvrdio i slovenski Ustavni sud). Nadalje, poželjna je i neka vrsta zaštite politike koju provodi izvršna vlast, prvenstveno na podru?ju poreza, iz jednostavnog razloga što je porezna politika temeljna politika ?iji se legitimitet ostvaruje na parlamentarnim izborima. Utoliko su ta dva osigura?a više nego prihvatljivi.

Problemati?an bi mogao biti tre?i osigura?, tj. nemogu?nost raspisivanja referenduma o me?udržavnim sporazumima. Nije u potpunosti jasno zbog ?ega bi to podru?je politi?kog djelovanja trebalo biti izuzeto od odlu?ivanja na referendumu, pogotovo ako se uzme u obzir da je i SDP podržavao referendum upravo o jednom me?udržavnom sporazumu – ulasku u NATO, a da Ustav propisuje obavezu održavanja referenduma o me?udržavnim sporazumima kojima se Republika Hrvatska odri?e dijela svog suvereniteta, poput ulaska u Europsku uniju.

Pa ipak, na kraju se pokazalo da je ovakva rasprava akademskog karaktera, budu?i amandman SDP-a nije prošao. Naime, u periodu od svega dva tri dana, vladaju?i HDZ je od najavljene podrške – koju je izrjekom potvrdio Vladimir Šeks na sjednici Odbora za Ustav poslovnik i politi?ki sustav – došao do pozicije potpunog odbijanja ove promjene.

Kako su u tih nekoliko dana sindikati zapo?eli sa prikupljanjem potpisa za referendum o Zakonu o radu, koji se o?igledno pretvorio u jednu vrstu plebiscitarnog izjašnjavanja o Vladi i situaciji u kojoj se nalazimo, ostaje gorak okus da se u Saboru o smanjenju broja potpisa za referendum odlu?ivalo na temelju dnevno-politi?kih zbivanja.

Promjena Ustava predstavlja stratešku promjenu temeljnog pravnog akta, kojim se u periodu nekoliko desetaka godina definiraju klju?ni politi?ki procesi u Hrvatskoj. U tom kontekstu, smanjenje praga za raspisivanje referenduma jest jedna od klju?nih odluka koje se (ni)su donesene ovim promjenama. Ostvariva brojka potpisa imala bi direktnu posljedicu u vidu neposrednog izjašnjavanja gra?ana o partikularnim pitanjima važnim za razvoj naše zemlje. Isto tako, tu je (možda još važnija) i indirektna posljedica u vidu druga?ijeg ponašanja politi?kih elita. U situaciji kada se neka odluka može osporiti ili potvrditi neposrednim odlu?ivanjem gra?ana, politi?ari su primorani na kvalitetniju komunikaciju sa gra?anima, javnu raspravu i transparentniji proces donošenja politi?kih odluka. Odlu?ivati o promjeni takve magnitude na temelju dnevno-politi?kih zbivanja je u najmanju ruku porazno.

Nakon cijele odiseje ostaje ?injenica da je HDZ promjenu tog kriterija odbio, a SDP na njoj nije inzistirao.

Što se promijenilo?

Promijenila se odredba koja je propisivala kriterije za uspješnost referenduma. Umjesto odredbe da je za uspješnost referenduma potrebna izlaznost ve?a od 50%, sada se na referendumu odluke donose ve?inom izašlih, bez obzira na izlazost.

Ta je promjena principijelno dobra, zbog toga što kvorumski kriterij izlaznosti diktira strategiju koja honorira nesudjelovanje u demokratskim procesima. Naime, u situaciji kada je potrebno posti?i kvorum, glasa?i koji žele neuspjeh nekog referendumskog pitanja, kao uspješniju strategiju imaju na raspolaganju – ne glasanje i lobiranje za svoj stav – ve? nesudjelovanje. Kvorum je puno lakše rušiti, nego li osvojiti ve?inu. To implicira i bira?ku nejednakost, budu?i apstinencija od sudjelovanja na referendumu ruši traženi kvorum, tj. apstinenti implicitno, bez njihove izražene volje, sudjeluju u rušenju referendumske odluke.

Druga promjena u ?lanku 86. je uvo?enje instituta “savjetodavnog referenduma” ?ije se raspisivanje može definirati zakonom. Do ovog trenutka taj institut, kao ni zakonska podloga, nije postojao, te se time otvara mogu?nost zakonskog definiranja uvjeta za raspisivanje savjetodavnog referenduma putem gra?anske inicijative.

Kamo dalje?

Iako je (ne)mijenjanje kriterija od 10% potpisa za raspisivanje referenduma najvažniji segment promjene politi?kog sustava ka sustavu koji ?e u ve?oj mjeri uvažavati i uklju?ivati mišljenje gra?ana, bitka nije gotova.

Naime, pored same brojke, Zakon o referendumu propisuje niz drugih restriktivnih mjera koje otežavaju prikupljanje potpisa – od potrebe navo?enja JMBG-a (koji kao tajni osobni podatak više nije prisutan na dokumentima), preko restriktivnog perioda od 15 dana, pa sve do storgih kriterija po kojima se potpisi moraju prikupljati. Nadalje, kao što sam ve? spomenuo, Ustav omogu?uje i raspisivanje savjetodavnog referenduma, ?iju zakonsku definiciju tek treba formulirati.

Sve to je materijal za daljnju inicijativu koja bi u kona?nici rezultirala demokratskijim, transparentnijim i otvorenijim politi?kim procesima. Daljnji prostor za djelovanje je i okupljanje raznih inicijativa i društvenih skupina u jednu lobisti?ku grupu koja bi zajedni?ki djelovala prema zakonodavnoj vlasti. Proteklih smo godina vidjeli kako nekoliko razli?itih udruga, koordinacija i sindikata djeluje u istom smjeru – ali svaki u svojoj režiji. Promjena koju se na ovaj na?in traži od politi?kih elita je krupna, i zbog toga bi i svi zainteresirani trebali udružiti svoje snage, kako bi ovaj partikularni cilj – afirmaciju neposrednog na?ina odlu?ivanja – što snažnije zajedni?ki prezentirali centrima koji odlu?uju.

U svakom slu?aju, “bitka jest izgubljena, ali ne i rat”.

Komentari

interesanto je kako je svima

interesanto je kako je svima promaklo ono o čemu j sojevremeno mrak pisao - a to su nesređeni birački spiskovi i ne smao oni već zakon o referendumu i zakon o popisu birača. obadva zakona dozvoljavaju da o o glavnim stvarima u hrvatkoj odlučuju i oni koji u njoj ne žive ali su kao hrvti dobili hrvatsko državljastvo iako nisu u njoj rođeni.
samo primjer:
da se pokrene referendum mora biti najmanje 449.506 potpisa građana koji su na popisu birača - znači na popisu birača građana hrvatske je 4.495.060 građana. hrvatska ima 4 437 460 stanovnika (državni zavod za stasitiku). znamo da osobe ispod 18 godina starosti i osobe kojima je ukinuta radna sposobnost i automatski s time pravo glasa ne mogu izići na izbore i glasati - drugim riječima je i broj onih koji mogu pristupiti izborima i referendumu daleko manji od broja stanovnika. a izborima (i na referendumu) glasuje jedna poprilična brojka hrvatskih građana koji ne žive niti rade u hrvatskoj.
da se samo malo osvrnemo na hrvate koji žive vani. veliki dio dijaspore koja pripada pravoj iseljenoj hrvatskoj ne glasa na izborima niti će glasati na referendumu .. iz jednostavnog razloga jer su i parlamentarni i predsjednički izbori i referendum stvar unutarnje politike neke države. hrvatima koji žive u bih zbog novčane pomoći koju dobivaju u interesu je tko će biit na vlasti i isto tako im je u interesu da hrvatska ne uđe u eu - granica će onda postati više nepropusna.
još treba spomenuti famozni zakon o referendumu gdje se spominje famozni MBG a ne OIB koji je (barem bi trebao biti) službeno u upotrebi. svi oni koji su bili na štandovima za sakupljanje potpisa znaju koliko je građana moralo razočarano otići jer nisu imali niti su znali svoj MBG.

w. ;)

Tko je glasao

"Sve to je materijal za

"Sve to je materijal za daljnju inicijativu koja bi u konačnici rezultirala demokratskijim, transparentnijim i otvorenijim političkim procesima. Daljnji prostor za djelovanje je i okupljanje raznih inicijativa i društvenih skupina u jednu lobističku grupu koja bi zajednički djelovala prema zakonodavnoj vlasti. Proteklih smo godina vidjeli kako nekoliko različitih udruga, koordinacija i sindikata djeluje u istom smjeru – ali svaki u svojoj režiji. Promjena koju se na ovaj način traži od političkih elita je krupna, i zbog toga bi i svi zainteresirani trebali udružiti svoje snage, kako bi ovaj partikularni cilj – afirmaciju neposrednog načina odlučivanja – što snažnije zajednički prezentirali centrima koji odlučuju."

Gospon Hatz, imam za Vas rješenje, ali ujedno i rješenje za mnoge građane koji su članovi političkih struktura u Hrvatskoj i koji su tim istim strukturama nezadovoljni. Od trenutka kada više ne budete mogli voditi dvostruki politički život; stranački te onaj osobni zalažući se javno za osobne, vrijedne, postulate i za stranačke nebuloze vrijeme Vam je da se skrasite u hladovini Ladonje. Na Vašu sreću, i sreću mnogih građana Hrvatske Ladonja širi svoje grane preko Učke gore. Dovoljno je malo koncentracije , vremena ,dobre volje i par klikova:

http://www.monperin.hr/mp_pressd.asp?id=24
http://ladonja.org/

NA KONCU , OSTAJE SAMO JOŠ TRENUTAK ODLUKE! I taj trenutak je samo Vaš!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Post mortem, a ne post

Post mortem, a ne post festum, rekao bih:
http://www.javno.hr/hr/hrvatska/clanak.php?id=270475
Hajmo Narode!
Za Slobodnu Hrvatsku!

Tko je glasao

@smogismogi jeli ovo "Hajmo

@smogismogi jeli ovo "Hajmo Narode! Za Slobodnu Hrvatsku! izborni slogan Lesarove garde?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Predloženo je da se

Predloženo je da se referendum organiziran putem građanske inicijative ne može raspisati o temeljnim ljudskim pravima, porezima i međudržavnim ugovorima.

O prvoj stvari se donekle može reći da je OK, ali o tome da se ne može raspisati referendum o porezu... a porezi se uvode, mijenjaju i ukidaju običnom većinom u Saboru...

Sve je to SDP mogao srediti 2000-2003. Da je htio. No, bili su zaokupljeni beskonačnim gubljenjem vremena...

Naravno, teško da me naši političari mogu nešto razočarati. Da bi čovjek bio razočaran, mora imati prvo neka očekivanja...

Tko je glasao

Da prvo ponovim da imam vrlo

Da prvo ponovim da imam vrlo loše mišljenje o svim tim neradnicima iz Sabora.

SDP se borio i izborio za glasačka mjesta dijaspore, a evo vidimo da se nije izborio za smanjivanje praga potpisa za referendum. Da je iskreno mislio se izborit za pravo građana ove zemlje da odlučuju nešto, onda bi izborio smanjivanje praga za referendum , što je bilo vrlo lako uskračivanjem potpore izmjenama ovako vam je samo skupa s HDZ-om i ostalim šrotom mazao oči nebitnim brojem glasačkih mjesta u dijaspori jer ta dva ili tri zastupnika čine manju štetu od recimo onih 8 manjinaca koji su nam izglasali zakon o Golfu uključujuči Memedija koji je ušao u sabor s 300 glasova. Takav ulazak je u stvari vrlo isplativa investicija (toliko isplativa da već odavno razmišljam da se izjasnim kao Rom i počnem kampanju za slijedeće parlamentarne). Da ne spominjem jučer redikuloznog Furia Radina i ostale koji nam kroje sudbinu i kopaju rupu.

http://www.youtube.com/watch?v=UlHihchTRUk&feature=player_embedded

Tko je glasao

Ništa, pa ni boldirani

Ništa, pa ni boldirani zaključak na kraju s porukom da je, parafrazirat ću, "i pored neusvajanja prijedloga o smanjenju cenzusa ipak otvoren prostor za inicijative i djelovanje udruga civilnog društva, uključno poziv na djelovanje istih", ne može promijeniti činjenicu da najjače stranke pozicije i opozicije nisu željele demokratizaciju procesa odlučivanja i političkih procesa uopće. To je gorka činjenica koja puno govori o karakteru političke elite u Hrvatskoj.

Sljedno tome, činjenično je netočan opisani slijed događaja koji je doveo do negativnog rezultata.

Ti si ga sveo na:

-udruge civilnog društva predložile smanjenje cenzusa na 3%
-SDP prihvatio ali povisio ga je na 5%
-HDZ se nije izjasnio ali je poslao pozitivne signale
-iz usuglašenog paketa promjena je cenzus (misteriozno) nestao
-SDP ga je amandmanom aktualizirao
-SDP-ov amandman nije prošao
-zaključak, fuj HDZ

Iz takvog bi opisa neupućeni, a takvih je ipak najviše, mogli izvući pogrešan zaključak da je SDP promjenu htio a HDZ ne. Koliko god je razumljivo da želiš malo "iskontrolirati" političku štetu za SDP, nije prihvatljivo baš toliko manipuliranje činjenicama.

Prvo, činjenično je netočno da je SDP prihvatio inicijativu udruga, barem ne iskreno. Dokaz tome je da se u procesu usuglašavanja ustavnih promjena cenzus ozbiljno nije ni razmatrao jer bi tad SDP valjda "primijetio" da njegovog smanjenja u usuglašenom prijedlogu nema.

Drugo, činjenično je netočno da ga je (cenzus) svojim amandmanom aktualizirao SDP. Istina je da je na njemu cijelo vrijeme "jahao" Dragutin Lesar koji je također, i to odmah, imao svoj amandman s 2%. Najmanje "pomalo" je nekorektno potpuno izostaviti Lesara iz cijele priče, posebice znajući da je SDP-ov amandman tek smokvin list koji je imao za prikriti otsustvo političke volje da do promjene cenzusa dođe.

I treće, nije samo SDP-ov amandman "neprošao". Nije prihvaćen ni onaj Lesarov. Makar je on jedini zastupnik svoje stranke, ne smije se zanemariti značaj i njegovog djelovanja na inicijativi, tim više što njegova stranka od početka pruža djelatnu, dakle iskrenu potporu inicijativi sindikata. S toga je neprihvatljiv pokušaj da se SDP-u pripiše zasluga što se inicijativa uopće našla na dnevnome redu Sabora.

"Idemo dalje" poruka s kraja dnevnika je nedovoljna za utemeljeni ili čak ikakav optimizam po pitanju daljnje sudbine inicijative kada je potpuno jasno da ni SDP ni HDZ ne žele promjenu.

Za uspjeh inicijative je potreban značajan debalans političke moći u Hrvatskoj. Obijanje pragova i prezentiranje inicijative trenutno najjačim opozicijskim strankama se pokazalo nedovoljnim.

Zato je poziv na udruživanje radi "još snažnijeg prezentiranja" njima ne samo promašen već, u najmanju ruku, i ciničan prema zdravoj pameti.

Ali, ako bi udruživanje bilo radi novih oblika borbe, onda bi to već bio "drugi par opanaka". No ti to nisi spomenuo, čak ni kao varijantu.

B-52

Tko je glasao

Nemam sad vremena sve

Nemam sad vremena sve komentirati, ali ne mogu ne primjetiti da ne samo da biras koji dio teksta ćeš ignorirati, a na kojemu graditi zaključke, već to isto radiš i sa boldanim tekstom.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

A ti onda komentiraj kad

A ti onda komentiraj kad stigneš.

Ako želiš sugerirati da sam pojedine dijelove "istrgnuo iz konteksta", vrlo rado ću pričekati da mi na njega ukažeš i čime taj "pravi" kontekst koji ja, uzgred, nisam uspio prepoznati osporava išta iz mog komentara.

Inače, za komentar nije nimalo neobično da obuhvati samo ono što komentator smatra vrijednim ili nužnim za osvrt.

Ali je zato za objektivan dnevnik o konkretnoj akciji vrlo neuobičajeno pojedine sudionike u procesu ignorirati (Lesar) a drugima dati značaj koji im ne pripada (HDZ), odnosno, što je još gore, krajnje negativan pokušati promijeniti u pozitivan predznak (SDP).

U ovoj su priči uloge i doprinosi pojedinih sudionika vrlo transparentni pa ih je gotovo nemoguće zamagliti.

B-52

Tko je glasao

Ništa, pa ni boldirani

Ništa, pa ni boldirani zaključak na kraju s porukom da je, parafrazirat ću, "i pored neusvajanja prijedloga o smanjenju cenzusa ipak otvoren prostor za inicijative i djelovanje udruga civilnog društva, uključno poziv na djelovanje istih", ne može promijeniti činjenicu da najjače stranke pozicije i opozicije nisu željele demokratizaciju procesa odlučivanja i političkih procesa uopće.

dakle, ignorirajuci moju (bold italic) recenicu:

Nakon cijele odiseje ostaje činjenica da je HDZ promjenu tog kriterija odbio, a SDP na njoj nije inzistirao.

moj tekst pokusavas prikazati onakvim kakav nije.
slijedom napisanog, zakljucke (o mom tekstu) izvodis na pogresnim premisama, pa nema smisla ni ulaziti u polemiku o njima (i iskreno, ne da mi se opet / vise)

zao mi je da svoje frustracije glede milanovica moras uvijek lijeciti na mojim tekstovima, ali sto da kazem, to je tekovina demokracije.

Ali je zato za objektivan dnevnik o konkretnoj akciji vrlo neuobičajeno pojedine sudionike u procesu ignorirati (Lesar) a drugima dati značaj koji im ne pripada (HDZ), odnosno, što je još gore, krajnje negativan pokušati promijeniti u pozitivan predznak (SDP).

1) lesara nisam posebno apostrofirao u ovom tekstu - bas kao ni ostale stranke i pojedince u saboru, zbog toga sto su za donosenje promjena ustava glasovi HDZ-a i SDP-a nuzni i dovoljni. svi ostali imaju komociju sudjelovanja bez neposredne odgovornosti za rezultate tog procesa.

iako je lesarova uloga u ovom konkretnom pitanju, od svih izostavljenih, najznacajnija - niti je jedina relevantna, niti je tako jednoznacna kakvom se prikazuje.

prvo, sto to znaci da je lesar "cijelo vrijeme" podrzavao inicijativu, za razliku od SDP-a koji nije ("barem iskreno" ? - sto ce reci da uvodis svoj vrijednosni sud u nesto sto bi trebalo predstavljati objektivan zakljucak). i lesaru i milanovicu civilne udruge su otprilike u isto vrijeme (par dana razlike) predstavile svoj prijedlog ustavnih promjena, i od obojice su dobile podrsku za izmjenu clanka 86. tu podrsku je milanovic potvrdio i nastupom u "otvorenom" 25. siječnja. (ps: eto sad sam malo protrcao kroz lesarov blog http://drlesar.bloger.hr/ i nisam nasao mjesto gdje se on (prije podnosenja amandmana) zalaze za promjenu clanka 86. )

nadalje, lesar je prvotno podnio amandman o promjeni cenzusa na 2% - sto osobno smatram demagoskim populistickim potezom (a govori u prilog toga da je lesar imao slobodu djelovanja bez odgovornosti za konacan rezultat, koju je eto odlucio iskoristiti na taj nacin). potvrdu tom misljenju daje lesarov potez koji je u konacnici, prije nego li je amandman dosao pred odbor za ustav, poslovnik i politicki sustav preformulirao u 5%.

ono sto smatram lesarovim kvalitativnim doprinosom (sto je doduse isto rezultat dnevne politike, ali nije bitno, buduci je dugorocno kvalitetno rjesenje) jest prijedlog da se institucijama zabrani djelovanje o pitanjima o kojima se prikupljaju potpisi za referendum. tu jedino ostaje otvoreno pitanje da li je to materijal za ustav ili za zakon o referendumu.

kao zakljucak, smatram da su laburisti ovu temu izabrali kao razlikovnu tocku na kojoj zele stvoriti biracku podrsku (dobar izbor) i da djelom i kroz tu prizmu treba gledati na lesarovo djelovanje.

2) ako se prica siri i na one politicke aktere koji nisu nuzni i dovoljni za izglasavanje ustava, zasto stati na lesaru? imalo bi se sto napisati i o HNS-u koji bas po pitanju promjene clanka 86 nije imao uskladjeno djelovanje (u oporbeno-vladajucoj koordinaciji za promjenu ustava i odboru za ustav poslovnik i politicki sustav), te koji cijelo vrijeme ima prilicno negativan stav prema referendumu kao institutu politickog djelovanja. u tom kontekstu bi bilo zanimljivo vidjeti kako se lesar, kao dugogodisnj clan HNS-a, te kao danasnji veliki borac za referendum odnosi prema toj temi. no od lesara i laburista se ne moze cuti ni rijec o HNS-u. oni su, bez obzira ne sve to, oporba, za razliku od SDP-a, jelda? ili HSS? stranka koja je u predizbornoj kampanji trazila referendum o NATO-u, ovu je temu (i kompletne ustavne promjene) jednostavno presutjela. materijala ima, i pored lesara – a ja ne vidim zasto bih mu ja morao raditi politicku promidzbu? ta lesar pise blog. zasto ga nema na pollitici?

3) sto se tice krivog prikazivanja uloga HDZ-a i SDP-a, tu se radi o tvojoj projekciji. ja sam jasno napisao koja je razina odgovornosti jedne i druge stranke. to sto ti iscitavas, je tvoj problem. ja, npr. od SDP-a imam puno veca ocekivanja, pa me je stav koji je stranka na kraju zauzela vise razocarao od HDZ-ovog. no to ne mijenja cinjenicu da je SDP predlozio izmjene, ali da na njima nije inzistirao, a da je HDZ taj koji ih je odbio.

U ovoj su priči uloge i doprinosi pojedinih sudionika vrlo transparentni pa ih je gotovo nemoguće zamagliti.

savrseno tocno, no onaj koji razinu odgovornosti pojedinih aktera pokusava zamagliti nisam ja, vec ti.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Prava je šteta što si čak

Prava je šteta što si čak i ti, koji si se do sada trudio argumentirano raspravljati, u Milanovićevu slijepu obranu uvodiš moje navodne frustracije njime (nije on vrijedan da bih se ja imalo uzbuđivao zbog njega). "Slijepu" zato što namjerno previđaš obilje argumenata koje uvijek navodim u potporu ocjena koje dajem. A "namjerno" kažem zato što toliku hrpu argumenata samo politički slijepac može ne primijetiti. Osporavati ih se može ali ne zamijetiti, nikako.

Nisam Lesarov odvjetnik i neću o njemu, samo sam zamijetio da si ispustio navesti ga u kronologiji podnošenja amandmana.

Iako prilično spretno doziraš, i time manipuliraš činjenicama koje iznosiš glede uloge Milanovića i SDP-a u ovoj sagi o cenzusu, ništa ne može promijeniti sljedeće:

-pitanje cenzusa Milanović nije stavio na pregovarački stol kada je bez problema i do kraja mogao riješiti to pitanje

-na temelju toga postaje opravdana sumnja da za to nije postojala politička volja unutar stranke SDP

-da je podnošenje amandmana nakon što je usklađivanje završeno bilo isključivo u funkciji kontrole štete i kao pokušaj da se odgovornost prebaci isključivo na HDZ

Ne uspiješ li osporiti makar jednu od ove tri crtice, ostat će kristalno jasno tko je odgovoran što prag nije smanjen. Ta se odgovornost ne može relativizirati i uopće se ne radi o mojoj percepciji već za Milanovića i SDP gorkim činjenicama.

Drago mi je što imaš velika očekivanja od SDP-a, no dopustit ćeš da ih ja zbog Milanovića više nemam, ali zbog njih tek formalnom i isključivo funkciji PR-a podnošenju amandmana ne bi trebao pridavati veći značaj nego zaslužuje.

Da je Milanović htio smanjiti prag na 5%, bez problema je to mogao učiniti tijekom usuglašavanja prijedloga promjena....to je činjenica a sve drugo nebitne nijanse.

B-52

Tko je glasao

Prava je šteta što si čak

Prava je šteta što si čak i ti, koji si se do sada trudio argumentirano raspravljati, u Milanovićevu slijepu obranu uvodiš moje navodne frustracije njime (nije on vrijedan da bih se ja imalo uzbuđivao zbog njega)

ehm, ja samo citam tvoje dnevnike i komentare. ne mogu se sjetiti kad si zadnji puta pisao nesto sto se ne svodi na pljuvanje milanovica. ono o lokalnim izborima?

Nisam Lesarov odvjetnik i neću o njemu, samo sam zamijetio da si ispustio navesti ga u kronologiji podnošenja amandmana.

ajde nemoj se sad praviti englez. nisi samo "zamjetio" da sam ja ispustio navesti lesara, vec si to koristio kao argument za osnazivanja svojih ocjena o mom dnevniku.
nadam se da te moj odgovor na tvoje "pitanje" zasto samo SDP i HDZ zadovoljio.

-pitanje cenzusa Milanović nije stavio na pregovarački stol kada je bez problema i do kraja mogao riješiti to pitanje

slazem se.

-na temelju toga postaje opravdana sumnja da za to nije postojala politička volja unutar stranke SDP

to je po mom misljenju pojednostavljivanje. SDP je velika stranka koja objedinjuje mnogo (u dijelovima) razlicitih stavova. koliko i u kojoj mjeri ce neki politicki stav isplivati na povrsinu u vecoj mjeri ovisi o predsjedniku, ali ne samo o njemu. ipak, po prirodi stvari, njegova je odgovornost najveca.

-da je podnošenje amandmana nakon što je usklađivanje završeno bilo isključivo u funkciji kontrole štete i kao pokušaj da se odgovornost prebaci isključivo na HDZ

ja to ne mogu ni potvrditi niti opovrgnuti. teorija je legitimna.

Da je Milanović htio smanjiti prag na 5%, bez problema je to mogao učiniti tijekom usuglašavanja prijedloga promjena...

slazem se.

to je činjenica a sve drugo nebitne nijanse.

ovime ti demonstriras svoju pristranost u kritici.

novcic ima dvije strane, i druga strana - HDZ - je ta koja je u konacnici glasala protiv prijedloga SDP-a o smanjivanju cenzusa. ja ne poricem da SDP snosi svoj dio odgovornosti, ali ti cjelo vrijeme porices da ga snosi i HDZ (i u kojoj mjeri), te je jedini (i to apsolutni) krivac - milanovic. zar onda moja konstatacija o tvojoj frustraciji treba cuditi?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ali ti cjelo vrijeme porices

ali ti cjelo vrijeme porices da ga snosi i HDZ (i u kojoj mjeri), te je jedini (i to apsolutni) krivac - milanovic.

Mislim da smo na Pollitici nadišli dokazivanje nepobitne činjenice kako je HDZ odgovoran za stanje u zemlji. S toga kad raspravljam o Milanoviću i njegovoj odgovornosti, nisam sklon relativizirati ju činjenicom da je i HDZ odgovoran.

zar onda moja konstatacija o tvojoj frustraciji treba cuditi?

Treba jer nisi opovrgao niti jednu od teza koje sam iznio.

ne mogu se sjetiti kad si zadnji puta pisao nesto sto se ne svodi na pljuvanje milanovica.

Iako za podsjećanje postoji klik na opciju "sm dnevnici", ne pada mi na pamet sporiti tvoj vrijednosni sud o mojim tekstovima, pa ni taj da se oni svode na "pljuvanje Milanovića".

Međutim, osim tvog vrijednosnog suda postoje ovdje i brojni drugi, vrlo jasno izraženi i kroz ocjene i kroz komentare drugih članova.

Sve ih jednako cijenim.

B-52

Tko je glasao

@Aleksandar

@Aleksandar Hatzivelkos
nadalje, lesar je prvotno podnio amandman o promjeni cenzusa na 2% - sto osobno smatram demagoskim populistickim potezom (a govori u prilog toga da je lesar imao slobodu djelovanja bez odgovornosti za konacan rezultat, koju je eto odlucio iskoristiti na taj nacin). potvrdu tom misljenju daje lesarov potez koji je u konacnici, prije nego li je amandman dosao pred odbor za ustav, poslovnik i politicki sustav preformulirao u 5%.
ono sto smatram lesarovim kvalitativnim doprinosom (sto je doduse isto rezultat dnevne politike, ali nije bitno, buduci je dugorocno kvalitetno rjesenje) jest prijedlog da se institucijama zabrani djelovanje o pitanjima o kojima se prikupljaju potpisi za referendum. tu jedino ostaje otvoreno pitanje da li je to materijal za ustav ili za zakon o referendumu.
kao zakljucak, smatram da su laburisti ovu temu izabrali kao razlikovnu tocku na kojoj zele stvoriti biracku podrsku (dobar izbor) i da djelom i kroz tu prizmu treba gledati na lesarovo djelovanje.

1.) Vrlo korektan i pošten prikaz pripadnika stranke SDP na djelovanje stranke Hrvatski laburisti - stranka rada. Ono što komentatoru nije poznato jest, da Dragutin Lesar bez obzira na njegov autoritet nije, niti je bilo što poduzimao što se tiče nacionalnog interesa, bez da pita Nacionalno vijeće naše Stranke. U ovom dijelu jest razlikovna točka. Iza Dragutina Lesara stoji Nacionalno vijeće Hrvatskih Laburista - stranka rada.
2.) Nikada Dragutin Lesar nije "preformulirao" u 5%. Naprotiv, kad je Lesar istaknuo 2%, onda je Milanović "kontrirao" s 5%. Da bi par minuta kasnije rekao da "nije primijetio" 10%. Da nije bilo Lesara, Milanović bi prespavao 10%, što je zapravo svejedno. Ionako je Milanović s svojim drugovima iz HDZ-a suglasio se za 10%.
3.) Sve navedeno nije "dnevna politika". To je politika pristupa i uvažavanja Naroda. Ili ćeš mu lagati za osobni probitak, ili ćeš mu služiti.

Tko je glasao

Ono što komentatoru nije

Ono što komentatoru nije poznato jest, da Dragutin Lesar bez obzira na njegov autoritet nije, niti je bilo što poduzimao što se tiče nacionalnog interesa, bez da pita Nacionalno vijeće naše Stranke. U ovom dijelu jest razlikovna točka. Iza Dragutina Lesara stoji Nacionalno vijeće Hrvatskih Laburista - stranka rada.

Nikada Dragutin Lesar nije "preformulirao" u 5%.

evo sto pise lesar na svom blogu:

U raspravi o Nacrtu promjena podnio sam amandman da se tih 10 % smanji na 2%. Mnogi, pa čak i oporbeni lideri smatrali su da je taj postotak prenizak. U konačnoj raspravi podnio sam amandman da se 10% smanji na 5% ali i ugradi “osigurač” da se o pitanju o kojemu se traži referendum ne može odlučivati tako dugo dok traje prikupljanje potpisa ili dok se ne održi referendum ako je prikupljeno dovoljno potpisa.

ako ne vjerujes sefu na rijec, mogu iskopati i potvrdu na portalima.

eto, ovo vam je savrsena prilika da sami ustanovite kako vam funkcionira stranka, predsjednik i na koji nacin su nacionalno vijece stranke i lesarova saborska aktivnost usaglaseni.

da se kojim slucajem ovako ponio milanovic, mediji bi ga bili puni, a na pollitici bi se nasla barem dva teksta (od kojih jedan vjerojatno sm-ov) i pedesetak komentara u kojima se izrazava zgrazanje, i konstatira kako je milanovic tri puta gori od sanadera sto se samovolje i nedemokraticnosti tice.

no, buduci se radi o lesaru i laburistima - ne morate se brinuti. nece biti kritike, ta vi ste oporba, zar ne?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

I što je tu sporno? Baš

I što je tu sporno? Baš tako je bilo kako je Lesar napisao u svom blogu. Ostaje činjenica da je Lesar prvi inicirao s prijedlogom 2%, da bi SDP naknadno istaknuo 5%, kao što je činjenica da su se SDP i HDZ suglasili na 10%. Glede oporbe, smatram da taj naziv pripada postupcima a ne formalnom statusu u Parlamentu.

Tko je glasao

skreces s teme. sporna je

skreces s teme. sporna je tvoja izjava da lesar nikada nije korigirao postotak i "niti je bilo što poduzimao što se tiče nacionalnog interesa, bez da pita Nacionalno vijeće naše Stranke".


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

1. Nakon sto je tvoja

1. Nakon sto je tvoja stranka popljuvala ono sto ti u javnoj sferi predstavljas, za tebe je puno bitnije pitanje sto radis u stranci koja se otvoreno bori protiv onoga sto ti zastupas u javnosti.

Shizorfrenija polozaja u kojem se nalazis u raspletu moze biti ili da prekrizis SDP iz bilo koje buduce javne rasprave ili da se srozas sa svojim ugledom na razinu trolla vulgaris.

Jer ne mozes sjediti na dvije stolice. Ne mozes se javno boriti da mi damo glas za stranku (na sto se svodi tvoje lobiranje za SDP) koja pljuje sve ono zbog cega bi nama mozda mogla tvoja rijec znaciti. Odnosno mozes, ali tada ti pljujes po svemu onome sto predstavljas i u sustini se odrices toga. Ili nas samo smatras tezim idijotima.

Tako Hadzi, razmisli sto ti je bitnije, jer ostat ces bez jednog od toga dvoje definitivno. OK.

Osobno mi se cini da tvoj ugled vrijedi vise od tvoje zelje za dokazivanjem unutar struktura SDPa kroz javno zagovaranje stranke, odnosno da mozes mirne duse biti clan SDPa s jedne strane i biti zagovornik stvari za koje se vec zalazes, ali da zaboravis na bilo koje daljnje povezivanje ugleda svojeg imena i SDPa kao stranke.

Druga ti je opcija da cin izdaje onoga iza cega SDP nacelno stoji i zbog cega si ti kakti u SDPu da tu izdaju najzesce prozoves i da krenes adekvantno cinu izdaje u kontraofanzivu. A ova apologetika sto vrijedja zdrav razum nece koristiti nikome. Najmanje tebi, zatim nama (sto cemo te se morat odreci kao korektne osobe), a nakraju samom SDPu.

Pa ti vidi.

Eh da. 2.

Laburisti mozda imaju pravo da glasaju prema osobnoj savjesti, a ne prema odluci vijeca. Sto je u neku ruku korektnije, sta ne? Nego da svi na fb-u nakon sto su digli ruku za izdaju okrivljuju neku mracnu sredisnjicu i slicno. Enivej, skini se navlacenja maka na konac, ne pomaze.

gpgale blog

Tko je glasao

Ni ja nisam spominjao

Ni ja nisam spominjao Lesara, ali samo iz jednog razloga. Kako netko ne bi spinao da ga uzdižem radi stranačke pripadnosti. Ono što je nepoznato javnosti, pa čak i društvu na ovom forumu jest, da SDP ne bi niti predložio cenzus 5%, da Dragutin Lesar predsjednik Hrvatskih laburista - stranka rada nije predložio 2% nekoliko minuta ranije. A kad su novinari u čuđenju pitali za zakašnjelu reakciju šefa SDP-a, zašto je tek naknadno predložio 5%, i to nakon Lesara, rekao je: "Nisam primijetio".
To je istina o Milanoviću.
To je istina o SDP-u.
SDP nije opozicija.
Za referendum ih je briga isto toliko koliko i HDZ-u.
Dvije frakcije jedne te iste bivše stranke.

Tko je glasao

Da je SDP-u bilo stalo do

Da je SDP-u bilo stalo do mijenjanja članka 86, promjene bi bile izglasane. Promjene Ustava bez glasova SDP-a nije moguće izglasati, a do nekih je promjena HDZ-u jako stalo pa bi bili pristali barem na 7%. Stoga se ja ne zavaravam. Referendume ne žele ni HDZ, ni SDP, ni Predsjednik.

Tko je glasao

@marival naravno da si u

@marival naravno da si u pravu, što samo dokazuje da je SDP=HDZ.

Ni jedni ni drugi nisu predstavnici naroda, već klimavci i poslušnici mafije i kapitala koji im financira izborne kampanje. Kada znamo da su SDP=HDZ financirali svoje predsjedničke kandidate, onda isti zaključak vrijedi naravno i za predsjedničke kandidate i njihovu obvezu da vežu konja gdje im gazda kaže.

Ili je možda netko čuo da je Josipović osudio izglasavanje Ustava?

Naravno da je htio SDP mogao promjeniti puno štošta, a ne samo članak 86 Ustava, ali znajući da SDP nije nikakva oporba HDZ-u njihova je potpora samo logični nastavak zajedničkog lajanja na mjesec.

Bilo je pogrešno očekivati da će SDP učiniti pomak u zaštiti građanki i građana, te njihovog prava da sudjeluju u kreiranju svoje vlastite sudbine, koristeći realne šanse koje bi im pružala predložena izmjena od 5%.

SDP nije stranka opozicije, jer takvih nema u Hrvatskoj, već je SDP Kurta koji čeka da mu stoka sitnog zuba pomogne da postane Murta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

U svakom slučaju, “bitka

U svakom slučaju, “bitka jest izgubljena, ali ne i rat”.
Heh, kad bih barem ja bio takav optimist.

Iskreno, najradije bih saborskim zastupnicima koji su izglasali ove zadnje promjene poručio " nabijem na k.... i vas i takav Ustav!"
Kako sam ipak legalist i iz poštovanja ne mogu opsovati čak ni ovakav nakaradni Ustav tada ta moja poruka ostaje samo zastupnicima.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Legalist si do kojeg

Legalist si do kojeg trenutka?

gpgale blog

Tko je glasao

gale, ...do onog trenutka,

gale,
...do onog trenutka, dok barakaši nisu odigrali slavnu utakmicu dodvoravanja Pupovcu ponudivši mu novu SAO Krajinu na zlatnoj hdz-ovoj tacni.

p.s.
koliko primjećujem, veliki hrvatski "domoljubci"su zanijemili na tu temu veleizdaje!!!
(moguće da nisu oduševljeni činjenicom da su upravo " izdajnici" svehrvatstva SDP i HNS spriječili tu prljavu ustavnu rabotu HDZ-a i njihovih ljigavih klonova).

Tko je glasao

Samo htjedoh ukazati na

Samo htjedoh ukazati na relatiivnost ideje legalizma.

gpgale blog

Tko je glasao

koliko sam ja uspjela

koliko sam ja uspjela pročitati u novinama, ideja tog sprječavanja je bila Vesne Pusić, a ta još uvijek nije u SDP-u, prema tome, zaslugu za to je odnio HNS, a ovo će itekako koštati HDZ glasova na izborima. uopće nije prošlo nezamijećeno. Vesna Pusić se ovim svojim činom iskupila za onaj svoj ispad kad je nazvala svoju Domovinu "zloćnaćkom". Mislim da više A neću napisat protiv nje (osim ako se ne zanesem iz navike :))

My Soul

Tko je glasao

Ne, ovo je samo besmisleno

Ne, ovo je samo besmisleno ponovno zaoštravanje sa Srbima. To je bila ista priča kad se sporazum potpisivao, kako to da može biti neko vijeće općina itd. Pa zašto realno ne bi bilo vijeće općina? Čemu služi samouprava? Ili je je svaka općina tek ispostava hrvatske države?

Tko je glasao

čudne li navike! čudnih li

čudne li navike! čudnih li povika, čudnih li argumenata- Postavlja jednostavno pitanje kako ne pisati protiv Vesne Pusić a zalagati se za osobu koja zna što je krpa i metla-Jadranku Kosor, obožavanu premijerku od gospođe s cicama-My Soul osobe bez vlastita imena i lica, male sitne dušice.
Evo,opet bez spominjanja majčinstva.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Ti očigledno imaš problema

Ti očigledno imaš problema sam sa sobom. Vjerojatno je to iz razloga što u Milanku der Raucehru vidiš svog idola. Za razliku od tebe, ja ne robujem idolima, već sam sposobna procijeniti što kod nekoga valja, a što ne valja. Ako danas nešto valja kod Jadranke Kosor, onda ću to reći, ako nešto valja kod Vesne Pusić, onda ću to reći. Isto i kad ne valja. Pa to je i smisao demokratske ocjene političara i svaki birač ima pravo na to. Nisam ja političar pa da bih trebala voditi jednu politiku, ja sam birač, koji na vlast bira onoga čija mu se politika u datom trenutku čini najprihvatljivijom. Nema tu sentimenta.

My Soul

Tko je glasao

Moja dušice, to je bio

Moja dušice,
to je bio zajednički stav SDP-a i HNS-a kojeg su iznjeli u saborskoj raspravi u ime tih dviju budućih koalicijskih partnera, Josip Leko i Vesna Pusić. Po starom običaju ti ne želiš vidjeti istinu... ali, to je tvoje demokratsko pravo...

Tko je glasao

Istini za volju, nisam

Istini za volju, nisam slušao saborsku raspravu, ali mediji su izvjestili da je Pusićka za svoj stav "uspjela pridobiti SDP" a "da je njihove argumente potom prihvatio i HDZ".

HNS-ovci su zato tražili da se iz prijedloga Ustavnog zakona izbaci dio o specijalnom statusu ZVO-a. Prvo su pridobili SDP, a u konačnici i HDZ čija je Vlada zajedno s manjinskim zastupnicima, prije svega sa SDSS-ovcem Miloradom Pupovcem, i formulirala takvo čudno rješenje.

Nadam se kako ih sada neće i iz SDP-a početi nazivati "zlotvornima". ;)

Također, parnjak Vesni Pusić, pogotovo za iznošenje tako važnih političkih stavova, je Zoran Milanović.

Mislim, svaka čast Leki ali on je ipak za neke druge poslove.

B-52

Tko je glasao

Da, to je istina.

Da, to je istina. Nevjerojatno, šokantno, ali 16. lipnja 2010. umalo je osnovana "sao krajina". Nakon "domoljubnog čina" arbitražnog sporazuma s Slovenijom, ništa više nije sveto. Svaka čast na istupu Vesne Pusić.

Tko je glasao

Čekam da netko više

Čekam da netko više upućen u sam tekst HDZ-ovog prijedloga napiše dnevnik, btw. i to je jedna od stvari koja nije prošla pa je mogla naći mjesto i u ovom, usput, budući je i SDP glasao protiv, njemu i Milanoviću se mogao pripisati jedan pozitivan bod, ali jedan simptom je vrlo zabrinjavajuć.

To da se ZVO-u daje "pravna osobnost" mi je vrlo čudno (sumnjivo) budući ju to Vijeće kao sudionik u političkom i pravnom prometu već imaj.

Zato bih pričekao da netko stavi sam tekst prijedloga kako bismo vidjeli koji je još sadržaj HDZ dao toj "pravnoj osobnosti".

B-52

Tko je glasao

I ti i još dosta ljudi koje

I ti i još dosta ljudi koje znam iz SDPa imate razumne stavove, a partija obično postupi drugačije. U kojem se hodniku središnjice izgubi vaš glas?
Šteta bi bilo da se ova lijepa misao "IvanB" izgubi u mnoštvu budućih komentara. Ne razumijem kako netko može biti član stranke koja svojim postupcima izdaje njegova osobna uvjerenja i to u odlučnom dijelu - neposredna demokracija. Kako ne bih ispao nekoraktan prema A.H. dijeleći moralne primjedbe članu SDP-a kojoj stranci ne pripadam, sličnu moralnu dvojbu imao sam prije nekoliko trenutaka s članovima stranke koji nisu pristali volontirati na štandu za referendum. Ustručavali su se. Strahuju da ih netko ne vidi. Valjda da ih uzdanica i perjanica ne proglasi crnim ili žutim vragovima, žoharima i papatačima, mravima i gušterima. Rekao sam im, da se ispišu iz Stranke. I sam bih to napravio radi duhovnog mira.

Tko je glasao

Zar zaista mislis da ce

Zar zaista mislis da ce laburisti sve odluke donositi jednoglasno? Mislim da ces se gadno razocarati.
Osim toga, meni je uvijek nesto sumnjivo ako ispada da se svi slazu.
Mi smo jucer doma imali raspravu o Varsavskoj. 3 covjeka, 3 posve drugacija stava. To je lijepo, a ne problematicno.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

To je možda lijepo i

To je možda lijepo i zanimljivo kad se radi o frizurama ili autima ili nogometnim timovima - o bitnim političkim pitanjima potrebno je imati konsenzus da bi se bilo što pokrenulo.

Ako si zapravo željela reći da si protiv stranačkog jednoumlja - s tim se apsolutno slažem!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ako ces oko bilo koje

Ako ces oko bilo koje politicke odluke cekati konsenzus, predlazem sa uzmes dekicu i udobno se smjestis (jer ces se nacekati).

Frizura mi nije tako bitna, ali o bitnim pitanjima nuzna su razlicita razmisljanja jer se samo tako moze dobiti uvid u to sto je pogresno u jednom razmisljanju i samo se tako moze sloziti sustav koji je optimalan.
Ako svi misle isto, nitko ne misli dovoljno i vjerojatno ce vrlo brzo susresti provaliju (o kojoj nitko nije mislio, naravno).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

griotta, postoji velika

griotta,
postoji velika mogućnost da će laburisti donositi svoje odluke jednoglasno u Saboru:ako se Lesar uspije prošvercati u Međimurskoj županiji na slijedećim izborima.

Tko je glasao

Naravno da neće. Ali

Naravno da neće. Ali postoje određenja o kojima je bespredmetno glasati. Onaj koji primjerice zagovara ili glasa za 10% cenzusa za referendum, arbitražni sporazum, "sao krajinu", protivi se ZERP-u i sl., nema što tražiti u Stranci. Zato se ne mogu razočarati.

Tko je glasao

Nebi trebalo ograničiti te

Nebi trebalo ograničiti te kriterije na točno određene stvari već na ideje, tipa: izravna demokracija, građanska republika, zaštita socijalnih prava & prava radnika, protiv rasprodaje preostalih resursa, kažnjavanje privrednog kriminala, poštena raspodjela poreznog tereta …

Tko je glasao

šteta je što je radi

šteta je što je radi političke kratkovidnosti i vjerojatno nerazumijevanja problema ispuštena prilika da se korigira taj postotak, situacija je takva da je mala šansa da će se ustav uskoro mijenjati te smo sasvim sigurno zacementirali situaciju na barem dva izborna ciklusa

Tko je glasao

šteta je što je radi

šteta je što je radi političke kratkovidnosti i vjerojatno nerazumijevanja problema ispuštena prilika da se korigira taj postotak,
Nije u pitanju politička kratkovidnost već dugoročni interes političkih elita da narod ostave izvan sfere utjecaja na tokove razvoja RH i kreiranje njene politike. Ovakav uvjet o 10%, odnosno daleko više jer birački popisi ne odgovaraju stvarnoj situaciji, je primjer arogancije političara prema vlastitom narodu i njihove uzurpacije prava koja pripadaju narodu u demokratski ustrojenim društvima.
Da je SDP-u i HDZ-u interes stvarna demokracija, upravo bi uvjet o referendumu bio na prvom mjestu pri promjeni Ustava.
Ovakav postotak ne predstavlja kvotu za referendum, već kvotu PROTIV prava hrvatskih građana na referendum.

Tko je glasao

Jako sam razočarana ovim

Jako sam razočarana ovim "promjenama" Ustava po pitanju referenduma - razočarana, ali ne i iznenađena.

Zato mislim da je izuzetno važno da prođe ova inicijativa sindikata i da se na kraju uspije raspisati referendum - time bi se barem pokazalo da se ne može računati na potpunu pasivizaciju građana, ma kako se okrutnim uvjetima njihov aktivizam ograničavao.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Hatz, da u RH ima jos samo

Hatz, da u RH ima jos samo 20 postenih ljudi koji bi se tako predano poput tebe borili za barem jednu ideju, dosad bi nam vec bilo triput bolje.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ne bi, jer bi svi bili

Ne bi, jer bi svi bili clanovi SDPa i pusili uvijek istu foru koja bi njihov napor ucinila irelevantnim.

gpgale blog

Tko je glasao

iz tebe gale na sve strane

iz tebe gale na sve strane vrca frustracija i nazadovoljstvo vlastite neučinkovitosti. Pamatuješ i kokodaćeš bez veze.

Tko je glasao

Duplo, oprosti.

Duplo, oprosti.

Tko je glasao

SDP je mogao inzistirati na

SDP je mogao inzistirati na 5% i odbiti pristati glasati za novi Ustav. Ali time bi iznevjerili vladu, a to nije posao oporbe, zar ne? Dobio sam jedan laički dojam: nakon što je vidjela da je moguće bez problema prikupiti tih 5%, partija se prepala da bi se referendumi uskoro mogli događati i njima kada zasjednu na vlast.

A baš smo mislili sljedeće rušiti Zakon o golfu koji je danas izglasan. Petaka bi lako skupili, 10% bi bio problem jer dosta ljudi ne zna o čemu se tu radi. A ništa, valjda će na jesen zbilja biti referendum o promjenama uvjeta za referendum … Bez obzira koliko se vladajuće elite (HDZ+SDP+sateliti) trudile, ne može se zauvijek pasivizirati i ušutkati narod.

P.S. I ti i još dosta ljudi koje znam iz SDPa imate razumne stavove, a partija obično postupi drugačije. U kojem se hodniku središnjice izgubi vaš glas?

Tko je glasao

@IvanB, Sve središnjice

@IvanB,
Sve središnjice svih stranaka imaju jedan takav hodnik.

Jednom sam postala član jedne stranke prije deset godina. Pozvana sam na prvi sastanak. Govorila o propustima koje stranka čini. Pozvana sam na drugi sastanak. Govorila o propustima koje stranka čini. Na treći me više nisu zvali.

Tko je glasao

I drug Staljin je govorio da

I drug Staljin je govorio da je konstruktivna kritika snaga Partije. Ali on to nije mislio baš tako ozbiljno.

A glede hodnika, onda su laburisti sigurni, mi nemamo ni središnjicu, ni nikakav prostor, a kamoli takav luksuz kao hodnik :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci