Tagovi

Porezna eutanazija

Kad je ovaj autor imao petnaest godina maštao je kako ?e se obogatiti. Nakon mnogo razmišljanja i kombiniranja zaklju?ak o putu zemlju Ambroziju bio je ovaj: potrebno je nau?iti Nijemce da je šljivovica bolja od škotskog whiskeya. Pa je tako odlu?io po?eti izvoziti šljivovicu u Njema?ku. Od sanduka do kamiona i od kamiona do teretnih vlakova punih šljivovice koju su Nijemci uništavali žustrije od piva, pove?avalo se bogatstvo maštovitog pubertetlije. Evo sada suvremene varijante ovog sna o bogatstvu ali sada u verziji poludjelih hrvatskih politi?ara: ... samo u ku?ama za odmor 'sjedimo' na više od 20 milijardi eura, što je otprilike polovica hrvatskog vanjskog duga. Tih je ku?a oko 200 tisu?a, a neka je prosje?na površina 70 kvadrata, to je 14 milijuna kvadrata. Neka je prosje?na cijena 1500 eura po kvadratu, to je tih 20 milijardi eura! Da je porez na te nekretnine 0,5 posto, eto 100 milijuna eura godišnjeg prihoda, a da je 1 posto, eto 1,5 milijardi kuna prora?unu, otprilike onoliko koliko ?e dobiti od poreza na dohodak. I onda nastavak: Nadalje, Zagreb ima više od 300 tisu?a stanova. Da se svaki iznajmi za 200 eura, eto rentijerskog dohotka od 750 milijuna eura ili 5,5 milijardi kuna! Da se na taj rentijerski dobitak plati 15 posto poreza, eto još gotovo milijardu kuna. ';
Ovo su citati iz ?lanka objavljenog 25 rujna u Morgenblattu, iz pera izvjesne Branke Stipi?. Nije slu?ajno da se to objavljuje u novinama koje i danas stoje na bedemu iza kojeg se štiti ‘kutleovština’. O ne?emu se mora pisati pa kad ve? nije mogu?e pisati tko je oplja?kao državu, hajdemo pisati kako da joj uve?amo blagostanje…

?lanak je zapravo jeftina pla?ena propaganda; jeftina otprlike jednako kao i propaganda kojom se argumentira hrvatske perspektive po ulasku u EU (koje su naravno blistave!) pa se onda kaže i ovo: Porez na nekretnine bi, naravno, pogodio i brojne prosje?ne gra?ane, ali znatno manje nego bogataše. U kona?nici, pravedna ?e vlast porez na nekretnine uvesti tako da prosje?nog ?ovjeka uop?e ne pogodi, jer ?e mu istodobno biti smanjeni neki drugi nameti, poput poreza na dohodak i doprinosa, a komunalna se naknada ionako mora ukinuti, ona je samo nepravedni oblik poreza na nekretnine. Tako se uvo?enje poreza na nekretnine sugestivno stavlja u paket op?e rekonstrukcije poreznog sistema o kojem zapravo zasad nema ni rije?i.

A cjelokupna argumentacija s kojom neki politi?ki ?imbenici guraju porez na nekretnine prema ozakonjenju, u dobrom je dijelu obmana. Ili druga?ije – laž. Naime, što je glavni argument zagovornika poreza na nekretnine? ‘Sve europske države imaju taj porez’ ; to je taj argument nad argumentima koji u pomanjkanju ne?eg pametnijeg ima ulogu jednaku onome proeuropskom – svi su nakon ulaska u EU i dalje sigurni da im je tako bolje. Je li baš tako?

Ovaj je autor razgovarao s nekoliko poznanika koji žive u a.) Španjolskoj, b.) Njema?koj i c.) Velikoj Britaniji. Ako je porez na nekretnine porez koji se pla?a zbog posjedovanja nekretnine onda taj porez ne postoji ni u jednoj od ove tri spomenute države. On je doslovce ‘nula’. U Velikoj Britaniji postoji porez na ku?u koji se zove ‘council tax’ (otprilike ‘op?inski porez’) koji npr za manju ku?u u npr Oxfordu stoji oko 3000 funti godišnje – ovisno o tome u kojem je dijelu države i u kojem je dijelu grada ali: iz tog se poreza financiraju op?inske službe tj policija, vatrogasci i sijaset drugih op?inskih funkcija koje se u Hrvatskoj financiraju iz sasvim drugih poreza. Za Španjolsku i Njema?ku nismo mogli utvrditi postojanje takvog poreza na nekretnine! O ?emu to onda trabunjaju hrvatski politi?ari i njihova vojska novinara-pla?enika?

Spominje li tko, kad je rije? o Velikoj Britaniji, da se u toj državi pri traženju gra?evinske dozvole ne pla?aju nikakve komunalije kao što je to slu?aj u Hrvatskoj? I odmah potom, je li pravednije napla?ivati komunalije od nekoga tko gradi ku?u ili napla?ivati od svih, svaki mjesec, kao porez?

Srljanje u ‘europska rješenja’ za državu koja je od 1918 do 1990 živjela u nekom drugom Svemiru nije jednostavno kako se to ?ini. U okviru uvo?enja reda u gruntovnice Hrvatska je dobila znatan novac od EU no gruntovnice su i dalje usko i preusko grlo u kojem je situacija samo neznatno bolja nego je bila 1990 godine. Kako bi se potvrdilo (pred europskim tijelima) da smo napisali ‘doma?u zada?u’ za ‘odli?an’ uveli smo instituciju ‘uporabnih dozvola’ bez kojih se nekretnina ne može upisati u zemljišnik niti se u njoj može odvijati neka djelatnost; obrt ili sli?no. No, kako je to silovanje stvarnosti koje prijeti kolapsom negdje u budu?nosti jer u Hrvatskoj nema više od 5% objekata s uporabnom dozvolom, odmah je uvedeno i to da se turisti?ka djelatnost privremeno može odvijati u objektima bez uporabne dozvole...

U ve? spomenutom ?lanku u Jutarnjem listu navodi se taksativno cijela serija efekata od uvo?enja poreza na nekretnine; posve prirodno, svi oni pozitivni su bez ograni?enja.

Ono što se zaboravlja jest da cijene nekretnina nisu stalne ve? se neprestano mijenjaju pa se neprestano mijenja i porez na njih. U SAD-u, gdje postoji ovaj porez, statistike kojima se odre?uje vrijednost nekretnina direktno i indirektno zapošljavaju tisu?e ljudi u administraciji. Misli li netko da je u Hrvatskoj mogu?e o?ekivati objektivno odre?ivanje vrijednosti nekretnina ako država ovisi o prihodima koje ostvaruje razrezivanjem poreza na njih?

Jedan od argumenata za uvo?enje poreza jest i navodno iznajmljivanje stanova koji stoje prazni a ako se i iznajmljuju, to se ne prijavljuje. O tome što je u ovome i kojoj mjeri istina nema nikakvih vjerodostojnih statistika a rezultat je o?ekivan – svi govore što im pada na pamet. Porez na prihod od iznajmljivanja nekretnina je sve samo ne neprihvatljiv i nedovoljno je visok da bi doista stimulirao njegovo izbjegavanje. Sigurno je da ima onih koji ga ne pla?aju jednako kao što je sigurno da je ve?ina nekretnina po kojima stanuju studenti u sramotnom stanju i da ?e uvo?enje poreza i nastojanje na njegovom pla?anju samo podignuti cijene za one koji ionako jedva preživljavaju mjesec dana. A snovi o stotinama tisu?a stanova koje samo treba iznajmiti kako bi država od toga mogla uzeti porez tipi?an je san priglupih birokrata; u ovom trenutku na tržištu su deseci tisu?a stanova koji su prazni iz tko zna kojih razloga… izme?u kojih je i onaj da naprosto nisu dovoljno komercijalni da bi ih netko unajmio.

?lanak u Jutarnjem listu barata i gotovo fantasti?nim besmislicama poput one da ?e taj porez pojeftiniti gra?evinska zemljišta. Ovaj porez puno efikasnije i brže prisiljava vlasnike neiskorištenih zemljišta na prodaju jer takva zemljišta europske države nemilosrdno oporezuju, bez ikakvih olakšica. Ovo je naravno sanak pusti autora teksta jer zara?ivanje na porastu vrijednosti zemljišta u svijetu je najsigurniji na?in boga?enja, od SAD-a do Europe. Kako je to mogu?e ako takva zemljišta europske države nemilosrdno oporezuju? Jedna se besmislica odmah nadovezuje na drugu pa se u ?lanku autor pita… Što je donijela kriza? Zbog straha da ?e ostati bez posla ljudi su prestali kupovati stanove. Banke su prestale masovno odobravati kredite zbog straha da ih ne?e mo?i naplatiti. Gra?evinari su ostali bez posla i po?eli otpuštati ljude. A uz stanogradnju u Hrvatskoj je vezano dvjestotinjak tisu?a radnih mjesta. Obrnuti proces - jeftinija zemljišta i jeftiniji stanovi pokre?u ciklus u suprotnome smjeru. Za jeftinije stanove bit ?e više kupaca nego za skupe, što gra?evinarima i svima vezanima uz tu djelatnost donosi više posla i otvara više radnih mjesta. Ima li autor bilo kakvu ideju o tome koliko zemljište utje?e na cijenu stanova i koliko bi ono doista moglo pojeftiniti uvo?enjem poreza na prazno zemljište? 1%, 2% ili 3%? Ili bi možda moglo i poskupjeti? Koliko to može utjecati na odluku o ulasku u petnaest ili dvadeset godina dugu kreditnu obavezu u okolnostima kad stalno zaposlenje spada u kategoriju misaone imenice iz nekakvog jeftinog znanstveno-fantasti?nog romana?

Auto se tako?er bavi i teorijskim analizama razloga zbog kojih ku?e u Hrvatskoj stoje nezavršene i zašto treba penalizirati završavanje ku?e (jer se samo na završene ku?e pla?a porez) kao da svi oni koji žive u neožbukanim ku?ama žive tako jer im je to ugodnije i lakše…

?lanak u Jutarnjem listu posve vjerno odražava razinu rasprave o uvo?enju poreza na promet u Hrvatskoj. Površna, neargumentirana, neznala?ka i opasna, ova rasprava može doista dovesti do uvo?enja poreza koji uveden nepromišljeno i ishitreno državu može odvesti u potpuni kaos. Jutarnji list i krugovi koji stoje iza njega imaju jedan veoma konkretan argument za svoje guranje poreza na nekretnine, a to je sljede?e: U ve?oj ili manjoj mjeri današnja Hrvatska je najmanje na pola puta kojeg liberalna ekonomska i politi?ka misao drži optimalnim. Privatizacija, fleksigurnost, nemiješanje države u bilo što; sve su to njihovi argumenti. No s njima smo stigli do to?ke nakon koje slijedi bankrot i sad treba spašavati što se dade spasiti. Pojas za spašavanje može biti u milijarda kuna poreza izvu?enog iz nekretnina i može zna?iti privremeni produžetak života ovome sistemu – samo da se ne bi otpo?elo s kriti?kim analizama njega samoga. Otprilike, jednako kao što je u SAD spašen propali bankarski sektor novcem poreznih obveznika koji su nakon toga još siromašniji.

U Hrvatskoj 90% stanovništva živi u vlastitim stambenim objektime; to je gotovo europski rekord. Da, neožbukani su i mnogi od njih nemaju krova ali imaju sasvim jasne vlasnike. Istovremeno, preko 22% radne populacije je nezaposleno te bi se moglo re?i da izme?u 10% i 20% onih koji žive u vlastitim ku?ama ili stanovima nemaju prihoda. Od ?ega ?e oni pla?ati porez na nekretnine? Prodat ?e ih ako ne ?e mo?i pla?ati porez, ?ujemo ve? vrle zagovornike novog nameta. Ima li nekoga tko ?e sve to kupiti? Stranci? Samo zato da bi politi?ka elita koja nema nikakve ideje kako i kamo voditi državu mogla re?i da i dalje može zatvoriti ‘konstrukciju prora?una’?

Uvo?enje poreza na nekretnine u okolnostima svjetske ali još više naše unutarnje ekonomske krize koja je u sadašnjem ekonomskom okruženju nerješiva te tvrdnja da ?e taj porez nešto popraviti, gotovo je neopisiva ludost. Dva su argumenta za takvu tvrdju. Prvi se sastoji u tome što se hrvatska ekonomija i prora?unski prihodi države temelje prije svega na potrošnji. Izvla?enje 2-4 milijarde kuna kroz ovakav novi porez od stanovništva koje jedva spaja kraj s krajem de facto zna?i potpuni kolaps potrošnje i zapravo je prelijevanje iz šupljeg u prazno. Umjesto kroz PDV i sli?ne poreze novac ?e se izvla?iti posve neproduktivno zaobilaze?i svaku mogu?nost da netko osim državne birokracije može od njega živjeti.

Drugi je argument protiv ovog poreza ?injenica da nema ni naznake kako i kojim putem dalje u ekonomskom smislu voditi državu. Takav porez zna?i samo fiskalni prihod i ništa drugo; preživljavanje sistema koji je je na izdisaju produžilo bi se do nekog sljede?eg trenutka u kojem bi kolaps kroz bankrot bio samo još teži. Sve se to zamata u sjajni papir posvemašnje besmislice o tome kako ?e taj porez ipak najviše ili uglavnom pogoditi one ‘koji imaju’ a nikakako one ‘koji nemaju’. S obzirom da je dobar dio srednje klase nestao kroz posljednjih deset godina a po logici stvari najve?i dio poreza ipak dolazi od srednje klase jer je brojnija od klase klasi?nih bogatuna, izvla?enje nekoliko milijardi kuna od stanovništva zapravo zna?i daljnju redukciju srednje klase koja je u svim zapadnim društvima njihov temelj. U nas, ta je klasa na izdisaju pa je sva prilika da se i po tome približavamo tre?em svijetu Afrike i Azije. Osim bogatuna i njihovih sajmova jahti ostaju samo bijednici ?ija je najvažnija i zapravo jedina funkcija da – pla?aju porez.

Porez na nekretnine tako postaje mnogo više od samo još jednog novog poreza. Besmislica za besmislicom u ovoj državi o?ekivani su slijed stvari i gotovo još samo preostaje ugasiti svjetlo.

Opaska: ovaj je tekst prvobitno objavljen i od strane istoga autora na portalu hrvati-amac.com

Tagovi

Komentari

stvar je vrlo jednostavna,

stvar je vrlo jednostavna, porez na imovinu, pogotovo na nekretnine, pogotovo za fizičke osobe, instrument je razvlašćivanja i prisilnog rada.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Problem kod iznajmljivača je

Problem kod iznajmljivača je taj što oni nisu nikako zaštićeni od loših najmoprimaca, što ne funkcionira pravna država pa kad podstanar nabije račune za vodu, struju. grijanje... i još ne plati zadnje dvije rate, nema načina da se to naplati.
U biti ima, ali moraš podić privatnu tužbu koja te košta 2 000 kuna, a pitanje je hoćeš li i kada biti pravno zadovoljen, s tim čak i ako dobiješ spor nije izvjesno da ćeš se moći naplatiti.
Dakle problem je malo kompleksniji i zahtjeva cjelovito rješavanje .
Kad bi najmodavci bili zaštićeni od prevara, ja se kladim da bi svi rado prešli na legalan način poslovanja.
Porez na nekretnine je plašenje male djece i dokle god su svi naši ključni političari do guše u nekretninama, mislim da od toga neće biti ništa. Zamislite samo koliko bi Josipović morao platiti poreza, pa to bi mu pojelo sav prihod od autorskih tantijema, a čovjek se dobrano namučio da utjera taj harač.
A tek kolike bi poreze morali plaćati junaci Nazorove ulice na svoje viletine, a neki ih još i dan danas otplaćuju iako su ih dobili za bagatelu. Mislim da to neće ići.

No ako i bude morala bi se napraviti kompletna revizija i utvrditi točno stanje na terenu, a ne da maheri koji su sposobni oteti od budućih pokojnika ušteđevine za sprovode, opet iznađu rupe u zakonu i nekakvim tripartitnim cesijama izbjegnu plaćanje poreza.

Tko je glasao

to baš nije točno

sklopiš lijepo ugovor kojeg solemiziraš kod bilježnika i svi problemi su unaprijed riješeni

problem je naravno u tome da moraš ili imati odgovarajući template ugovora koji predviđa takve situacije ili moraš angažirati odvjetnika da ti ga pomogne sastaviti, no to je jedan sasvim drugi problem

problem sa solemiziranim ugovorima je i taj što su u biti javni i možda neka porezna obveza proizlazi iz njih

Tko je glasao

je, možeš ti imati ugovor

je, možeš ti imati ugovor zlatnim slovima ispisan, ali kako ćeš se naplatiti ako tvoj podstanar ostane bez primanja?! ili nedaj bože završi u zatvoru ( živa istina:) .
drugi problem je naći podstanara koji će pristati na tražene uvjete, solemnizaciju, zapljenu primanja, trajni nalog, polog... u trenutku kad na tržištu ima stanova u izobilju. treći je problem konkurentnosti jer si zbog dodatnih troškova u odnosu na ostale najmodavce potpuno nekonkurentan.
još kad uzmeš u obzir da ne žive svi u metropoli već i u regijama u kojima su BDP i prosječna plaća duplo manji i od državnog prosjeka.

Tko je glasao

glupost nije zakonom zabranjena

gle, ne možeš zaštiti sve od svakoga, postoji i prostor za glupe i nerazumne odluke a budući da je cijeli posao tržišna utakmica onda ona sa profitom nosi sa sobom i svoje rizike

dakle, ako imaš lijepo složeni i solemizirani ugovor onda ako poštuješ proceduru možeš izgubiti u najgorem slučaju nešto sitno na ime komunalija

Tko je glasao

glupost.. najmoprimac je u

glupost.. najmoprimac je u nadmoćnom položaju nad najmodavcom. Kad se "zaštiti zakonom" ima da cijene idu 50% prema gore. a najmoprimaca neće faliti, kad ih istjeraju iz njihovih malih stančića na kredite. Porez na nekretnine dolazi sa mnogo viših instanci od Josipovića i ovdašnjih mahera. Direktno iz UN-a. A oni će para za plaćanje imati, jer sve će se to njima nadoknaditi, za trud jelte

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

najmoprimac je u nadmoćnom

najmoprimac je u nadmoćnom položaju nad najmodavcom. Kad se "zaštiti zakonom".

Istina!!! Pustiš ga u stan i poslije ga ne možeš istjerati. moj jedan rođak je imao takvih problema i usprkos tome što je u familiji imao pravnika (kćer) jedva su se riješili zla.
Opet znam za slučaj i iz samog srca EU, Brussla gdje su podstanari takodjer zaštićeni kao lički međedi. poznanici mi imaju tamo stan i iznajmili ga tipu koji je ostao bez posla i bez obzira što je sve legalno, a on im ne plaća stanarinu, ne mogu ga istjerati van.
tak da ta priča o iznajmljivačima i podstanarima nije uvije baš onaka kakvom se percipira u javnosti; strašni namrgođeni vlasnici koji jadnim beskućnicima ne daju da dišu.
hmmm...drugo je imati elitnu nekretninu u elitnom dijelu grada pa ju iznajmljivati nekom veleposlanstvu ili medjunarodnoj korporaciji ili nekoj našoj javnoj ustanovi koja plaća novcem poreznih obveznika.
Kladim se da drug Jospović nema problema ni s postizanjem kvalitetne cijene, kao ni s plaćanjem najamnine.
:)

Tko je glasao

Porez

Žao mi je što nakon ovakve hvalevrijedne teme dajem "-".
Naime u Njemačkoj postoji porez na nekretnine, nekakav komunalni porez.... Osobno saznanje.
Kada bi porez na nekretnine postojao, tada bi se stambeni fond racionalnije koristio. Ne bi se dogodilo da vlasnici nekoliko nekretnina primaju razne državne poći i druge oblike socijale. Tada bi svi podstanari bili prijavljeni jer bi vlasnik 2. i 3. stana plaćao ili porez na "višak" nekretnina ili porez na podstanarstvo.
Osobno mislim da bi se tada stvari pokrenule, Hrvatska je nekonkurentna jer ima visoku cijenu rada. Potrebno je više oporezivati imovunu i kapital, a što manje rad.

->Pointer

Tko je glasao

ajde da malo racionalnije

ajde da malo racionalnije koristimo tvoj auto, šta kažeš na to? tvoju odjeću, tvoju ženu..
itekako se racionalno koristi "hrvatski" stambeni fond. Ili da ti bude jasnije, ja svoju kuću koristim potpuno racionalno, kao što i ostali svoje koriste onako kako hoće jer su to njihove kuće i stanovi, a ne tvoje. Racionalno, haha.. misliš da svi trebamo živjeti u 50 kvadrata. Hajmo oporezivati imovinu u situaciji kada padaju osobni prihodi.. hmmm kakve li će to posljedice imati..

U Hrvatskoj jedini vlasnici više stanova koji primaju socijale su oni koji ovaj zakon guraju.. da nisi ti među njima?

što se tiče Njemačke, ako ti je tamo tako dobro, idi odseli tamo. oni svi kliču od zadovoljstva nad svojim racionalnim stambenim fondom. Osim toga, tamo su imali i Hitlera, da i njega uvedemo? jesi dobrovoljac za tu funkciju?

da ne bi bilo kako ja samo prigovaram evo ti rješenja u jednom koraku: ukinuti kategorizaciju zemljišta. svi ćemo živjeti u viletinama od 800 eura po kvadratu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ad hominem

Ne bi odgovarao na takva pitanja ad hominem.
Pollitika očito nije forum na kojem možemo obojica pisati.
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

Ne samo to

Imaš potpuni nered u prostoru i ogromnu količinu nelegalne gardnje.
To ima višestruki negativni učinak na ljude
Najgori je taj što na takav način sitnih prekršaja i ušteda otupe većinu na ekstremne prekršaje i isisavanja „elita“. Tek onda kada ljudi počnu plaćati doprinose i poreze počet će se jače zanimati kuda idu rijeke novca. Ovako misle: ne plaćam pa meni ne kradu!
Zato je sustavno podržavan taj stupanj nelegalne gradnje i farse od oporezivanja.
Sa druge strane netko mora platiti te silne ulice i priključke. Kad je gradnja nelegalna to je zapravo permanentna krađa od ostaog dijela društva koje investira u to. Odnosno na združen način jedna debela većina sudjeluje u isisavanju.
Tek sa uvođenjem poreza lokalne vlasti će se pobrinuti da u ovoj krizi evidentiraju stanje na terenu. Vodni doprinos i kazne za nelegalnu gradnju sada su prepolovljene.
Vidimo sada po ovim poplavama da enormne cijene za vodni doprinos koji su plaćali one budale koje su legalno gradile su se slijevale u neke čudne tokove a ne zapravo tamo gdje je trebalo. Da je većina uredno plaćala ne bi ekipa tako suvereno i sa lakoćom isisavala.
Zato je i važno da se porezna stopa uvećava sa viškom nekretnina.
To će im dodatno spustiti vrijednosti.
Gradovi će doći do svojih stanova za jeftini najam mladima kako je svugdje u razvijenom svijetu.
Sada imamo znatan višak nekvalitetnih i neprodanih stanova koji su na prostorima urbaniziranim po mjeri zarade a ne po mjeri stanovanja, odnosno urbanizma kao i da nema.
Građevinarstvo ima puno puno posla oko sređivanja stanja na terenu i sanacijama.
Nakamaterenog i nadošlog novca ima na raznim stranama.
Mi nismo u financijskoj krizi, mi smo u paralizi od prolupavanja i uklopili smo se na osobit način u svjetsku nekretninsku krizu. A u njoj se nismo trebali naći.
Štancanje stanova i enormne zarade po kvadratu u čiju cijenu je ušlo bar 40% korupcije, podvaljivanje pod jeftino, skupa sa sveopćim stavom da se treba svakako imati stan uz pokoju kuću, što veći po mogućnosti – e to je sad jedan zajednički problem i političara i bankara i kupaca. Rješenje je ne samo u prestrukturiranju kredita nego i u prelasku na realnu potrošnju i kvadraturu.

Tko je glasao

U Njemačkoj država podpomaže

U Njemačkoj država podpomaže kupnju stana ili kuče i to ne malim novcima. Kod adaptacije ili moderniziranja nekretnina, se mogu svi računi odbit od poreza.

Tko je glasao

odi ti rađe piši po nekim

odi ti rađe piši po nekim nekim njemačkim portalima, kaj veliš na to..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Isto

Istina, ali tako je i Hrvatskoj (do ove godine).

->Pointer

Tko je glasao

mislim da je glavna stvar,

mislim da je glavna stvar, koju si odlično poentirao, da svrha poreza i oporezivanja nije samo skupljanje love za državnu kesu.
politika oporezivanja treba biti sredstvo za postizanje određenih ciljeva (poticanja ili odvraćanja od određenih ponašanja) i tek posredstvom toga način da se skupi lova. ovako, ako se porezi postavljaju jednostavno kao davanje koje je samo sebi svrha, sustav potpuno gubi na vrijednosti i propušta iskoristiti potencijal kojeg bi se moglo iskoristiti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nešto stoji a nešto i ne

Legitimno je biti protiv uvođenja poreza na nekretnine, tim više što se još ne zna hoće li ga i u kakvom obliku biti. Međutim, jedno je u dnevniku promašeno:

U Hrvatskoj 90% stanovništva živi u vlastitim stambenim objektime; to je gotovo europski rekord. Da, neožbukani su i mnogi od njih nemaju krova ali imaju sasvim jasne vlasnike. Istovremeno, preko 22% radne populacije je nezaposleno te bi se moglo reći da između 10% i 20% onih koji žive u vlastitim kućama ili stanovima nemaju prihoda. Od čega će oni plaćati porez na nekretnine?

Ovaj dio tvoje argumentacije počiva na krivoj premisi.

Iz članka koji se kritizira, a i iz istupa zagovornika poreza na nekretnine je vidljivo kako se porez ne bi plaćao za prvu, odnosno nekretninu koja se koristi za stanovanje (u kojoj se živi).

Porez dakle ne bi plaćali oni koji imaju samo (jednu) nekretninu u kojoj žive, bila ožbukana ili neožbukana, bili oni zaposleni ili ne, socijalni slučajevi ili ne.

S toga, raspravljamo li o takvima ili pak o "kolekcionarima" nekretnina?

Unaprijed, to kako se u ovoj državi troše porezni prihodi je sasvim druga priča.

B-52

Tko je glasao

opet glupost. druge

opet glupost. druge nekretnine u kojima se "ne živi" uglavnom se u njima ne živi jer nema nitko tko bi tamo htio ili mogao živjeti, ili živi neki prijatelj i slično. Uglavnom na selu ili na moru. S porezom, iste će postati neisplative i financijski teret koji će se morati prodati za džabe. kome? U Hrvatskoj postoji više nekretnina nego što ima stanovnika za njih, i ovo služi samo za otimačinu i razvlašćivanje. Nekretnina u kojoj se ne živi ne znači da tamo nitko neće živjeti kad ode u penziju, ili ako je netko kupio nekretninu za djecu kad malo porastu, taj bi isto trebao plaćati porez? i još jednom, jel ti znači išta pojam privatnog vlasništva? Znači to je TUĐE, NIJE TVOJE! KUŽIŠ?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Glupost je tebi omiljena, zar

Glupost je tebi omiljena, zar ne? Toliko si je puta spomenuo u svojim komentarima da se čovjek mora zapitati.

Kad si već toliko zapeo protiv oporezivanja privatnog, jesi li možda za to da se ukinu svi porezi? I doprinosi? Jer je sve to iz i razrezuje se na osnovi privatnog vlasništva (i plaća koju primaš za svoj rad je, jelte, privatna).

Ili da ukinemo i državu pa da se vratimo natrag u prvobitnu zajednicu gdje će se svatko snalaziti kako zna i umije? Tko jači taj kvači?

Svašta.

Legitimno je da si protiv tog ili poreza uopće ali bi svoj stav trebao zastupati barem mrvicu uljuđenije.

I obrazlagati suvislim argumentima. "To je moje i samo moje" nije takav.

B-52

Tko je glasao

glupost je sveprisutna. a

glupost je sveprisutna. a tebe je potpuno prožela. Ili glupost ili pokvarenost, moguće oboje. argument da je to MOJA kuća tebi ne znači ništa. O čemu imamo raspravljati?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ima smisla

ali i Nadanov "planinarski dom" je Nadanov - misliš da ni tu nema ništa spornoga?
http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/nadan-vidosevic-registrirao-imanje-od...

Tko je glasao

Imaš stan, "vrati" kuću!

Da li je stvarno netko tako naivan pa misli kako će sada nadrapati ovi novopečeni veleposjednici, kojima će se napokon pošteno razrezati porez na njihove velebne građevine, a koje su pak mahom stekli pljačkom, malverzacijama, kreiranjem rupa u zakonu, pa potom iskorištavanja istih?!?

Ne, nego će biti ovako:

Imaš stan u gradu u koji si se doselio trbuhom za kruhom, a za kojeg jedva otplaćuješ kredit. Tvoj stari je davno na selu golim rukama sagradio kuću katnicu (100+ kvadrata), u nadi da će i tebe zbrinuti, te da ćeš ostati u rodnoj provinciji. Sad je stari umro, ti si naslijedio kuću, a kakva su vremena, planiraš kad odeš u penziju vratiti se u nju i uzgajati krumpire i kupus, jer te penzija neće moći hraniti. Stan u gradu namjeravaš ostaviti svojoj besperspektivnoj djeci. Ali ne - najavljeni porez će preliti čašu i ti to nećeš moći izdržati, a kuću ćeš morati prodati u bescjenje, jer tko će htjeti puno dati za kuću u besperspektivnoj vukojebini?

Digresija 1 - Za stan koji otplaćuješ, odmah moraš platiti porez državi, premda je vlasnik stana zapravo banka.

Digresija 2 - Da naši uspješni i "uspješni" poduzetnici doista nemaju niti trunke morala dokazuje i činjenica da uz sve novce koje imaju, teško im je pošteno državi platiti porez, pa muljaju s rupama u zakonu, registracijama auta u inozemstvu, jahti na firme itd. A o moralu države koja to tolerira i pruža zakonski okvir za to, da ne govorimo!

Osim toga, dati lovu ovoj državi je isto ko da si lovu zapalio! Ili se možda netko nada kako će se ovaj porez namjenski potrošiti za poboljšanje urbane kulture i kvalitete života općenito?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Lep ko greh

To sa stanom i naslijeđenom kućom lako je riješiti. Ako imaš sreće da si u braku, rastaviš se ( samo na papiru ) i ne moraš plaćati mogući porez. Nekima bi mogao biti problem da bigamija nije dozvoljena, a neki bi trebali imati barem 4,5 bračnih drugova ili družica.

Tko je glasao

Nakon onog zadnjeg dnevnika

Nakon onog zadnjeg dnevnika skoro sam te otpisala, a ovdje bih ti dala deset bodova da mogu. Stvar je u tome da nam je i vlast i opozicija u banani kako moralno, tako i po pitanju znanja. Narod su potcijenili i degradirali do maksimuma. No, s obzirom da ih nitko u tome ne sprečava, pače, izlaskom na izbore im se daljnje ludilo i pljačka omogućavaju, u zadnje si vrijeme sve više mislim - ma crknite od gladi, drugo niste ni zaslužili. Žao mi jedino djece. Ničim nisu zaslužili takvo ponašanje njihovih roditelja i neveselu budućnost koja im se sprema.

Tko je glasao

neke stvari ti stoje, ali neke..

"Porez na prihod od iznajmljivanja nekretnina je sve samo ne neprihvatljiv i nedovoljno je visok da bi doista stimulirao njegovo izbjegavanje."

Kako ne posjedujem nikakvu nekretninu (a ni pokretninu) nije me pretjerano zanimao taj zakon. Međutim, kad mi je najmodavac poslovnog prostora tražio 10 x manju prijavu najma od stvarnog (dakle 90% na crnjaka) pretpostavila sam da ima razlog za to. Ako se ne varam;

http://www.porezna-uprava.hr/porezi/v_poreza24.asp?id=b02d1

dakle na mjesečni najam u iznosu 1000,00 - plaća 120,00kn poreza, dok bi na iznos 11500,00 plaćao 4600,00kn poreza.

Sad je samo pitanje po kojem ključu porezna uprava puši spiku da se novouređeni poslovni prostor od 50 kvadrata iznajmljuje za 140€...
Kome, kada i zašto se traži porijeklo novca;
http://www.h-alter.org/vijesti/vijesti/ured-za-sprecavanje-pranja-novca-...
a-ha! evo još jedan svrsishodan ured!

Sve u svemu, i ovo s iznajmljivanjem raspadajućih stanova gladnim studentima ti stoji donekle, ali ima situacija gdje su ljudi ostvarili prava na otkup tzv. Čačićevih stanova, koje sada uredno iznajmljuju upravo onima za koje su ti stanovi bili namjenjeni.. bez plaćanja tih "pišljivih" 12%..

Tko je glasao

Porey na iznajmljivanje

Porez na iznajmljivanje je 12.5% na prijavljenu svotu mjesečnog najma. Treba biti stvarno pohlepan pa tu prijavljivati manje nego što se naplaćuje od najmoprimca To je tako mala lova da riskirati komplikacije s poreznom upravom radi takvih iznosa je preblesavo. Ako tako glupih ima, svaka im čast.

Tko je glasao

riskirati komplikacije? ahaha!

Komplikacije sa poreznom upravom (kao i nizom drugih institucija) su obrnuto proporcionalne sa količinom imovine, obimom posla i količinom para koje se vrte.

A što se poreza tiče, moguće sam krivo "protumačila" ali ovako piše;
12% do 43.200,00 kn godišnje. (Do 3.600,00 kn mjesečno).
25% iznad 43. 200,00 kn do 129.600,00 kn godišnje (Od 3.600,00 do 10.800,00 kn mjesečno).
40% iznad 129.600,00 kn godišnje. (Iznad 10. 800,00 mjesečno).

Tko je glasao

Ne možemo se uspoređivati sa

Ne možemo se uspoređivati sa Njemačkom ili Velikom Britanijom iz jednostavnog razloga što oni nemaju to što imamo mi a to je tolika količina nekretnina u privatnom vlasništvu.
Branka Stipić ima pravo
Druga je stvar kako začepiti rupe kamo odlaze novci iz proračuna i tko ima ili nema interese za ovu neophodnu vrstu oporezivanja.
Mi smo prvi prolupali u Europi po nekretninama
Na 4,5 miliona stanovnika imamo 2 miliona nekretnina
Porez bi trebao ići po cca 30m2 po osobi neoporezivo, sve ostalo eksponencijalno uvećavati, odnosno manji na manji višak, a enormni na veliki višak nekretnina, naravno prema zoni i vrsti nekratnine

Tko je glasao

znači "višak "nekretnina bi

znači "višak "nekretnina bi se trebao oduzeti? Jer, kako bi popravili standard, trebamo ljudima oduzeti nekretnine.. jako dobro. ja bih samo volio kad bi ovakvi teoretičari kao ti osobno išli po kućama oporezovati preko 30 kvadrata i ne reći kako samo rade svoj posao, nego da im lijepo objasne kako su se baš oni izborili za ovaj zakon..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

imputiraš

Bebe
nije teorija nego činjenice
pogledaj samo ocjene na moje komentare što se tiče ovakvih tekstova
većina "pati" od viška nekretnina
i nije nikakvo oduzimanje, nego će sami za ništa uskoro prodavati
moja preporuka je sada jer za par mjeseci će pasti još za 20%
pa zadnja baba je po sistemu bolje imati nekretninu (vrapca u ruci) nego pticu na grani kupovala radije to
ali nekretnina je kao i svaka druga valuta, osjetljiva vrlo na promjenu tečaja.

nada u ako ništa onda iznajmljivanje i to baš zato što imaju bar 2 kuće i stan
kada živiš od najamnine kao kad živiš od kamatarenja, ne moraš raditi
odnosno ti si rentijer, odnosno većina se oslanja(la) na to
i naravno da ne odgovara plaćanje poreza na te nekretnine i svakako ako može postanar ili turist na crno
a to je htio ti to ili ne prošlost u ovom obliku
možeš se time baviti ali ozbiljno kao posao
a ne da da bi drkačio
a u građevinarstvu i u upravi trenutno nema posla
vojske ljudi su spremne za ovu vrstu izmjere.
A općinama neiskorišteni izvor

Tko je glasao

Na 4,5 miliona stanovnika

Na 4,5 miliona stanovnika imamo 2 miliona nekretnina

Što je nekretnina ?

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
-Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava

Članak 2.
(3) Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno.

U Hrvatskoj ima daleko više od 2 000 000 nekretnina ! I većina nekretnina nisu stanovi ili kuće !

Tko je glasao

ispravno

misli se na građevine, etažirane pojedinačno kod ova 2 000 000

Sjećam se situacija u Zapruđu kad i četvrta generacija prijeti doseliti u dvososbni stan djedova, znači cca 8 ljudi u 50 m2, iliti 8 po 1 komadu nekretnine.
Starci se nisu ipak vratili u godinama zapuštenu djedovinu na selu, puno troška, a na koncu ipak se treća generacija zaposlila i ma nade za kredit za posove stanove.
Paralelno većini je situacija ovako:
Djedova kuća na selu, roditeljski društveni stan, roditeljska kuća za odmor, cca 50% nelegalna za priručno iznajmljivanje, dijete kupilo stan....znači za cca 5 do 6 godina jedan mladi ima 4 nekretnine. ( radi se o cca 50%), ali onda idu slijedeće generacije koje su udavljene skupa već sa tim mladim koji nepotrebno otplaćuje kredit. Stare kuće zbog neodržavanja i odsutstva života (i stanovi) propadaju.
To nemaš niti u NJemačkoj niti u Velikoj Britaniji. U Japanu o takvom nečem mogu samo sanjati
Dakle nije za usporedbu - imamo specifičan odnos građevinskih nekretnina i stanovništva. Osim društvenih stanova otkupljenih za ništa i ne pretočenih mladima stvarno u stmbeni fond pomoći i održavanja ili u stanovei kuće za najam imamo i svu silu "turističkih" građevina, tj divlje obalne gradnje.
T je što se šireg stanovništva tiče. Utjehu nađe u sitnim radostima ne plaćanja doprinosa.
Za krupni biznis i političku elitu je eldorado neoporezivanje. Pa nisu ludi sami plaćati kada su i tako navikli naročito zadnje desetljeće i poslanje im je otimati. Feudalci novog kova.
Dakle da sada netko lupne eksponencijalne poreze barem po kvadrtnoj krivulji - niti bi ovi toliko nezajažljivo hapali niti bi široko stanovništvo uživalo u svojim mali radostima ne plaćanja a da ne bi bili pokradeni.

Tko je glasao

etažiranje

Ok. Razjasnili smo da je nekretnina preširok pojam za povedenu diskusiju.

Stanovi, u zgradama koje nisu etažirane, jesu u suvlasništvu (suvlasničke zajednice koju čine kupci stanova, vlasnik zemljišta i pokoja banka - ako se suvlasnička zajednica knjižila. Kaos koji je stvoren odredbama da se zgrade mogu knjižiti tek po tehničkom prijemu, stvorio je krasan prostor za kojekakva muljanja , a koja ostaju van dosega porezne uprave (naprosto zato jer ne postoji evidencija stvarnog stanja izgrađenosti građevinskog zemljišta).

Dakle ja kupim polu-dogotovljen stan negdje u ZGB-u, iz ZK-izvatka vidljivo je da je to oranica u vlasništvu Hypo banke, da je bivši vlasnik osoba XY, koja mi je prilikom kupnje pokazala građevinsku dozvolu (možda sa pečatom pravomoćnosti) u kojoj piše da je odobrena izgradnja 24 stana, i na meni je da pobrojam stanove i premjerim ih (privatni tehnički) ili vjerujem graditelju da je sve u skladu sa građevinskom dozvolom, vjerujem da su plaćeni svi komunalni i ini doprinosi, vjerujem da će moja uplata završiti barem kao dio otplate Hipo-kredite, vjerujem da će zgrada biti etažirana, vjerujem da ću platiti porez na kupnju stana i konačno da ću u konačnici biti upisan kao samo- vlasnik jednog (mog) stana. Puno vjere i puno novaca.
A porezna uprava gleda u javne evidencije i vidi - oranicu.

Tko je glasao

došlo vrijeme za stoljetno generalno pospremanje

da. i sada vidiš koliko ima posla oko sređivanja
To je potpuno namjerno uzgajanje nereda od austrougarske, a nakupilo se: nacionalizacije, društvena imovina, povrat, privatizacija.....eldorado ukratko.
http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/Articl...
nedvojbeno većina ljudi ima višak nekretnina (kad se pribroji zemljište pogotovo)
i odavno se to trbalo srediti, ali nije smijerno. Nered je narastao do enormnih granica. Gotovo nikada katastar, gruntovnica i ograda nisu usklađeni. Sjećam se kada je nadobudno VŠO pisala kako će se to srediti za mjesec dana. Ono što se stoljeće uzgaja nikako ne može biti sređeno za mjesec dana ali svakako se može srediti.
bez prisile preko plaćanja poreza i doprinosa ništa. Nemoguće je da će susjed imati istu kuću kao ja za koju on ne plaća ništa a je stalno, koristimo istu rasvjetu, ulicu i ostalo....
Naravno hoću svakako znati gdje odlaze moji novci!
Porezna uprava može imati oranicu, ali samo pogled preko googla govori da je oranički urbanizam nešto što odavno vlada (čak je nešto bolji od projektiranog urbanizma prilagođenog zaradi)

Tko je glasao

spremanje

Gotovo nikada katastar, gruntovnica i ograda nisu usklađeni.

Znaš, radio sam cijeli životni vijek u tom sustavu.
Katastar je od osnutka (1818 god) pa do 1990 godine bio osnova poreskog sistema, i bilježio stvarno stanje (kulture, klase i izgrađenost) zemljišta i bio tehnička podloga za vođenje zemljišnih knjiga (oblik i veličina parcele).
Zemljišne knjige osnivane su nakon građanske revolucije (1848 g) dakle bitno nakon snimanja posjedovnog stanja. Te dvije evidencije vodile su potpuno različite stvari (posjed odnosno vlasništvo)

Socijalizam je društvenim vlasništvom uneredio vlasnička prava, pobrkao pojmove, stvorio nevlasništvo. Ali porezni sustav (dio kojeg je katastar bio) bio je relativno dobro održavan (ručno naravno, (što je s današnje pozicije tromo) i u funkcionalnom stanju. Postojala je služba povezivanja posjeda za cijelu Jugu, i na sabirnim kartonima se iskazivalo ukupno stanje posjeda na svim nekretninama za cijelu državu i uvijek se znalo tko, što i koliko ima zemljišta i zgrada u posjedu.

Stvaranjem hrvatske države odlučeno je da se posjed prestane voditi, da katastar počne voditi vlasništvo (isto što i gruntovnica) - da prestane biti evidencija stvarnog stanja i postane evidencija pravnog stanja, da se ukine katastarski prihod kao osnova za oporezivanje zemljišta, da se prestane povezivati posjed.

U isto doba (pretvorbom vlasništva) stvoren je ogroman pritisak na Zemljišnu knjigu, pa su one upale u stravičan zaostatak sa poslom, lošim kadroviranjem stvorena je situacija da mladi i needucirani kadrovi rade kao referenti pa je nastao kaos.

Katastar je proklamirao vlasništvo kao osnovu snimanja novog stanja na zemljištu, započeo veliki program (uređena zemlja) novih izmjera, koji je provađan bez potrebnih tehničkih podzakonskih akata i od silnih izmjera dovršeno ih je nekoliko, a ostale su zapele u proceduri dokazivanja vlasničkih prava (zločesti bi rekli iskolčenju starih planova u nove planove).

Ukratko put u pakao posut je proklamiranim dobrim namjerama sređivanja vlasničkog stanja.

Lopinama dobro.

Tko je glasao

"srediti" u gruntovnici

sjećam se jedne prigode povodom sređivanja "papira" jedne privatne škole kada me gospođa čije je dijete pohađalo tu školu a koja je inače radila u vjećnici na lokacijskim dozvolama, (ja dolazim na poziv prema nekoj preporuci za izradu idejnog rješenja i naravno dalje ishođenja građevinske dozvole) na kraju sastanka kada je evidentno da ništa nije u njihovom vlasništvu, odnosno da se nema što raditi - direktno pitala: "Pa zar vi nemate nikoga u gruntovnici ko bi nam ovo sredio?"
Kada se tako otvoreno govorilo na sastanku neke male privatne osnovne školice može se samo pretpostaviti što je bilo u raznim pretvorbama. To "sređivanje" na takav način kakav si opisao je možda slučajano ali je jako razvio do besvjesti ono što kako opisuješ niti socijalističko društveno vlasništvo nije uspjelo unerediti.
Zbilja, prije dok je bilo ručno crtano i nije bilo tolikih problema, najviše i zbog specifičnih mjerila koja su imala Italija i Austrougarska. Osnova je bilo vlasnički list i "štimalo" se prema kvadraturama u njemu. E sad ide ono famozno: razvijena i tlocrtna kvadratura koja nabire i pomiče međe sveu šesnajest., tako da je iza gradilišnog booma osamdesetih i devedesetih uz sve što si nabrojao + ovo nabiranje došlo do nemoguće misije. Logično je bilo vraćanje na vlasništvo kao relevantni materijalni dokaz. A onda ide s tim u paketu famozni tereti zemljišta....
Pravi je zastoj nastao kada je prepisan zakon valjda iz Njemačke, kako ulice trebaju imati lokacijsku i građevinsku dozvolu prije nego li bilo tko iz ulice zatraži odzvolu za svoju kuću. Naravno da za to trebaju lokalne uprave izdvojiti dobar dio sredstava kojih nikada nemaju - onda je išao pokušaj prebacivanja na građane zainteresirane za gradnju.
naravno da od toga nije bilo ništa.
U zemljama koje su imale normalan kontinuitet sređenosti stanja u katastru je normalno da svako gradilište ima već pripremljene priključke.
Gledam recimo katastar Trešnjevke. Još uvijek nemaš Horvaćansku u katastru
ako je tako i sa granicama, a vjerovatno jest, nije ni čudno da lako upadamo u natezanje sa susjedima.

Tko je glasao

Debe -1 01.10.2010 - 11:43

zanimljiv je @Debeov minus na ovaj komentar

da li se ne slažeš sa "sređivanjem" u gruntovnici
ili sa ostatkom koji je slučajno moja svakodnevna profesionalna muka

Tko je glasao

baš dobro da ti je zanimljiv.

baš dobro da ti je zanimljiv. evo ti još jedan da ti ne bude dosadno

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

previše pratiš spamanja

nije mi dosadno, ne moram se baviti najluđim i najglupljim vijestima mjeseca, dovoljno me zabavljaju iscrtavanja situacija na katastrima.

da, baš si bebe

Tko je glasao

zadivljen sam do beskraja i

zadivljen sam do beskraja i klanjam se pred računalom dok ovo pišem. na tragu ovih otkrivenja, sutra ću zamoliti blagajnicu u konzumu da mi objasni poslovnu politiku agrokora, ipak se ona time profesionalno bavi.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ma ti si jedna

bebica debica

Tko je glasao

a ja mislio da crtanje potiče

a ja mislio da crtanje potiče kreativnost..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

tebi bi možda (?) pomoglo bar sat

tebi bi moždapomoglo bar sat vremena dnevno brze šetnje po zraku, vele da pomaže cirkulaciji pa da čak ima neki blagi uticaj na kognitivne sposobnosti.

Tko je glasao

prva stvar sutra ujutro jest

prva stvar sutra ujutro jest brza šetnja do knjižare da potražim značenje riječi "uticaj", kako bih bio u stanju nastaviti ovu dubokoumnu raspravu :). A sad, beba mora ići pajkiti

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Care higijene,

hrvatski može i uticaj i utjecaj, s tim da se prvi više koristi u područjima s ikavicom.
I san dobro utiče na mozak. Ali do sad nismo imali prilike uočiti da je to makar privremeno pomagalo međuodnosu tvojih sivih staničica

Tko je glasao

kad si nepismen onda sigurno

kad si nepismen onda sigurno ide mnogo toga što inače ne bi išlo.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Care

Uticaj se odnosi na ljude (ja utičem na tebe), pojave, biljni, životinjski svijet...
Utjecaj se odnosi na tekućinu (jedna rijeka utječe u drugu)
Pošto je ovaj fluid koji se opisuje nedefiniranog agregatnig stanja može i jedno i drugo
Nije tekućini u tvom mozgiću pomoglo spavanje
Dakle: brza šetnja

dodatak:
u dalmaciji ti nitko neće reč da se rijeka ulijeva ili utječe u more, reći će: uliva se ili utiče

Tko je glasao

najam

Čini mi se da je upravo totalni kaos kod iznajmljivanja tome glavni razlog. (naravno, razlog tom kaosu je sveopći kaos u institucijama koje bi trebale reagirati kod problema najmodavac - najmoprimac i obrnuto)
Ne znam što bi me natjeralo da dižem kredit (sve i kad bi mogla) kod ovih lihvarskih banaka, i kupim turbo precjenjene nekvalitetne kvadrate kod ove građevinarske mafije, kad bi se mogla pouzdati u svoj podstanarski status i ugovor. Sve je to s razlogom!

Tko je glasao

Upravo tako

Ne znam što bi me natjeralo da dižem kredit (sve i kad bi mogla) kod ovih lihvarskih banaka, i kupim turbo precjenjene nekvalitetne kvadrate kod ove građevinarske mafije, kad bi se mogla pouzdati u svoj podstanarski status i ugovor. Sve je to s razlogom!

Sin mi živi u Beču u stanu unajmljenom preko agencije, uz prethodni pristanak i dogovor s vlasnicima, uz obostrano zadovoljstvo i po cijeni koja bi bila prihvatljiva čak i kod nas (dvosobni stan od 64m2 u prvom krugu - kod nas bi rekli širi gradski centar, uključen dio režija, za 650€).

Pod tim uvjetima, kaže, ne pada mu na pamet ulupavati lovu u vlastiti. Žali što ista pravila ne postoje i kod nas.

B-52

Tko je glasao

on živi u Beču za 650 eura..

on živi u Beču za 650 eura.. e vidiš, ovdje je isti stan 300. Vani je sustav namijenjen za rentanje. tojest svi su podstanari. ode prihod i ušteđevina, odlazi i krov nad glavom.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

pa postoje ista pravila,

pa postoje ista pravila, zašto ne. moj sin je u zg plaćao 1000 kn plus režije stan, dijelio ga s drugom osobom, dakle ukupno bi bilo 2000 kn plus režije i to mu nitko nije branio. sve je to isto, samo se treba odlučiti, hoćeš li se razbaškariti u tuđem stanu po nižoj cijeni, pa na kraju tvoja djeca od toga neće imati baš ništa, ili ćeš otplaćivati kredit po višoj cijeni, pa će tvoja djeca nakon 30 godina otplate imati taj stan za sebe besplatno. sve je samo stvar osobne procjene, a različite mogućnosti postoje.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci