Tagovi

Poljoprivredno zemljište, prenamjena i golf

Do osamdesetih pripadnici političke elite morali su biti lovci. Jer je predsjednik bio lovac.
Devedesetih su svi igrali tenis, Jer je predsjednik igrao tenis.
Sada će svi morati igrati golf. Jer su Bajs i Pankretić kupili palice i bijele rukavice.

U ovom tjednu u Saboru smo raspravaljali o dva zakona koja su, iako na prvi pogled nemaju puno zajedničkog, izazvali ne samo veliki angažman oporbenih zastupnika nego i pokazala svu opasnost koja Hrvatskoj prijeti od vladajuće koalicije. Sada se vidi prava cijena koju Sanader plaća Friščiću.

Prvi je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. On, između ostaloga utvrđuje i mogućnost prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko ali istovremeno utvđuje i takozvanu „naknadu za prenamjenu“, I tu , naravno ima izuzetaka pa zakon donosi i slijedeću odredbu:

Investitor se oslobađa plaćanja naknade u slijedećim
slučajevima:
– pri gradnji građevina koje služe za obranu od poplava, vodnih građevina odnosno sustava
za melioracijsku odvodnju, vodnih građevina za zaštitu voda, vodnih građevina za korištenje
voda, pri uređenju bujica, vodnih građevina odnosno sustava za navodnjavanje i drugih vodnih
građevina prema posebnom propisu,
- pri gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda
- pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda,
- pri gradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih cesta
- pri gradnji željezničke infrastrukture
- pri gradnji žičara za prijevoz osoba
- pri gradnji golf igališta
- pri gradnji poljskih puteva
- pri izgradnji i proširenju groblja
- pri gradnji građevina za zaštitu i spašavanje,
- pri gradnji građevina koje služe za zaštitu tla i zaštićivanje šume koje služi za zaštitu tla,
- pri gradnji sustava za navodnjavanje i sustava za odvodnju suvišnih površinskih i
podzemnih voda,
- pri gradnji građevina za smještaj prognanika i izbjeglica,
- pri gradnji građevina za javne namjene u mjestima u kojima su te građevine uništene u
oružanoj agresiji te stanova i kuća za stradalnike Domovinskog rata,
- kad zahtjev za promjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe podnese
hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog i zatočenog ili nestaloga hrvatskog
branitelja, ako nije prema posebnim propisima ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje.
- pri gradnji građevina za školstvo i zdravstvo i gradnji ustanova socijalne skrbi
- pri gradnji stambene građevine, kojom se rješava stambeno pitanje razvijene građevinske
(bruto) površine do 400 m2 ako se gradi unutar građevinskog područja
- pri gradnji objekata u poslovnoj zoni, kada je jedinica lokalne samouprave investitor gradnje
- pri gradnji stambenih objekata poticajne stanogradnje.

Naknada se plaća prema površini građevne čestice stambene ili druge građevine.
Za poljoprivredno zemljište koje se na dan stupanja na snagu ovoga zakona nalazi izvan
granica građevinskog područja, a nakon izmjene prostornog plana je obuhvaćeno granicama
građevinskog područja visina naknade određuje se u iznosu od 50 % od prosječne cijene
zemljišta unutar granica građevinskog područja.

Za osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište koje se
na dan stupanja na snagu ovoga zakona nalazi izvan granica građevinskog područja, a nakon
izmjene prostornog plana je obuhvaćeno granicama građevinskog područja visina naknade
određuje se u iznosu od 100 % od prosječne cijene zemljišta unutar granica građevinskog
područja.
Za poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja visina
naknade određuje se u iznosu od 25% prosječne cijene zemljišta.
Za osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište koje se
nalazi unutar granica građevinskog područja visina naknade određuje se u iznosu od 50% od
prosječne cijene zemljišta.

Naknada je prihod državnog proračuna 70% za posebne namjene, a namijenjena je
isključivo za financiranje troškova okrupnjavanja poljoprivrdnog zemljišta koje provodi Agencija
za poljoprivredno zemljište i 30% proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području
zemljište nalazi.

Za razumijevanje veze ovog zakona s zakonom o golf igralištima , upamtite alineju
- pri gradnji golf igališta

To je što se tiće prenamjene. A kako privatni vlasnici poljoprivrednog zemljišta s njime moraju gospodariti? Evo što piše zakon:

Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne obrađuje sukladno agrotehničkim
mjerama i nije obrađeno u prethodnom vegetativnom periodu može se dati u zakup fizičkoj ili
pravnoj osobi na rok do tri godine, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.
Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje je obraslo višegodišnjim raslinjem može
se dati u zakup fizičkim ili pravnim osobama na rok do deset godina, uz naknadu zakupnine
vlasniku zemljišta.
Upravno tijelo općine, grada odnosno Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu imenuje
povjerenstvo sastavljeno od tri člana pravne, geodetske i agronomske struke koje utvrđuje
poljoprivredno zemljište .
Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje se u zakup putem javnog
natječaja.
Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi
općinsko ili gradsko vijeće, a za Grad Zagreb gradska skupština, na čijem se području zemljište
nalazi.

Dakle, vlasnik poljoprivrednog zemljišta, stari i nemoćni ljudi ne obrađuju svoju zemlju. Zakon tada nalaže općini ili gradu da ona tu zemlju da u zakup. Ali što ako nitko zemlju ne želi u zakup?
Zakon pronalazi rješeneje:

Novčanom kaznom od 500,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.

Dobro, zamlju nitko ne želi u zakup i vlasnik je odluči prodati. Kome? Može je prodati samo državi! A u ime države općina ili grad će raspisati natječaj.
Eto kako to zakon rješava:

Natječajni postupak provode upravna tijela općine ili grada, odnosno Grada Zagreba
nadležna za poljoprivredu koji objavljuju natječaj putem javnih glasila i na oglasnoj ploči.
Zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja je
podnijela ponudu za zakup zemljišta, a čija ponuda je ocijenjena kao najpovoljnija, sukladno
kriterijima za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup iz članka 36. ovoga Zakona.
Ako se na dva uzastopna javna natječaja za zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka nitko ne
javi općinsko ili gradsko vijeće odnosno za Grad Zagreb gradska skupština može dati zemljište u
zakup neposrednom pogodbom.
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklapa općinski
načelnik, odnosno gradonačelnik.

Postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta provodi jedinica lokalne
samouprave u ime i za račun Agencije.
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji namjerava svoje poljoprivredno zemljište prodati ili dati
u zakup, dužan je ponudu dostaviti jedinici lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.
Ponuda sadrži slijedeće:
- podatke o vlasništvu
- podatke iz katastra
- predloženu cijenu
- uvjete prodaje ili zakupa.

A zakon pak daje pravo državi da NE otkupni ponuđeno zemljište.
I tada dolaze mešetari koji kažu: eto država je odbila otkupiti tvoje zemljište po cijeni koju su ponudio. Ako ga nečeš obrađivati, paltiti češ kaznu. Ja ti nudim pola od onoga što si ti ponudio državi.
I cijena poljoprivrednog zemljišta pada za 50 posto.

IDEMO SADA NA GOLF.

Prema prostronim planovima , u Hrvatskoj se planira izgraditi 62 golf terena.
Prema Zakonu o golf igralištima on ima teren od najmanje 85 hektara,
Vlada je ovaj zakon predstavila kao spasonosno rješenje za novu turističku ponudu.
Stoga i onaj prethodni zakon o poljoprivrednom zemljištvu predviđa da se za izgradnju golf terene na treba plaćati naknada za prenamjenu zemljišta. Ali to nije sve. Zakon koji je uveo „vodni doprinos“ također predviđa da za izgradnju golf terena ne treba plaćati vodni doprinos.

Ako ste pomislili da su ove dvije beneficije za golfere jedine, prevarili ste se.
A št ako investitor želi graditi golf teren na privatnom poljoprivrednom zemljištu?
A vlasnik ne želi prodati zemlju po ponuđenoj cijeni?
E, onda ide izvlašetene. Pogledajte kakao:

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja
golf igrališta primjenjuju se posebni propisi o izvlaštenju.

U smislu posebnih propisa o izvlaštenju, odredba članka 4. ovoga Zakona primjenjuje se
ako površina zemljišta kojeg treba izvlastiti ne prelazi 20% ukupne površine golf igrališta.
Površina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju parcelacijskog elaborata
ovjerenog u skladu sa posebnim propisima.
U ograničenje površine iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se površine šuma i/ili
šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ako korisnik izvlaštenja želi stupiti u posjed nekretnina koje se izvlašćuju prije
pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom tijelu
državne uprave u smislu posebnih propisa o izvlaštenju.
Zahtjev će se odobriti ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku
isplaćena naknada sukladno posebnim propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je navedena
naknada stavljena na raspolaganje.
O stupanju u posjed izvlaštenih nekretnina rješenje donosi nadležno tijelo državne uprave
iz stavka 1. ovoga članka. Žalba protiv tog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Daakle, postupak izvlaštenja za izgradnju golf terena ide brže, jednostavnije i prije pravonočnosti rješenja nego li naprimjer za izgradnju bolnice ili auto-ceste.
A što ako je zemlja u vlasništvo države, općine ili grada?
I tu je zakon vrlo precizan:
Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe
koje su u njihovom vlasništvu ili su od njih osnovane, dužne su na zahtjev investitora koji je
vlasnik zemljišta, po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta
potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice na kojoj je u skladu s lokacijskom
dozvolom ili urbanističkim planom uređenja planirana izgradnja građevina iz članka 2.
podstavka 2. ovoga Zakona, ako taj dio ne prelazi 30% od ukupne površine na kojoj se planira
izgradnja golf igrališta.

Zaključno: ako neki poduzetnik želi izgraditi halu, pogon ili tvornicu na zemljištu koje je poljoprivredno, platiti će naknadu najmanje 25% od cijene građevinskog zemljišta ( ako je parcela u granicama naselja) ili čak 100% ako parcela novim prostornim planom uđe unutar granica naselja. Naravno, uz to će platiti i vodni doprinos koji se izračunava po kvadratnom metru. A zemlju od općine, grada ili države može kupiti samo javnim natječajem. Pa tko da više.
A od privatnih vlasnika samo pogodbom.

A oni koji će graditi golf terene neće plaćati naknadu za prenamjenu zemljišta, neće plaćati vodni dorinos, privatnu zemlju će dobiti „izvlaštenjem“ ( uz mizernu naknadu vlasniku) a državno, općinsko ili gradsko zemljište će kupiti bez natječaja.
To su prijedlozi zakona koje su u Saboru branili Pankretić i Bajs.

Komentari

Bajs & Pankretić Baš i

Bajs & Pankretić

Baš i nisu neki uzori. Tu je neki kapital. I neki "uspješni ljudi" tipa Ladić.

Tko je glasao

Kolega @drlesar, zakon je

Kolega @drlesar, zakon je usvojen. Što ćemo sad?

Tko je glasao

Ma što si umišljaju ovi na

Ma što si umišljaju ovi na vlasti: da zagospodare svime, a građansktvo postane njihova služinčad? i to sve u ime njima voljene Hrvatske.

Narodu je ćednom biti dosta ponižavanja, izrabljivanja, guranja u siromaštvo.., a što naš premijer često naziva kao "... ostvarenje vjekovnog sna hrvatskog naroda..." što nije drugo nego crni humor.

"Po djelima njihovim, ih ćete prepoznati..." kaže Isus govoreći o lažnim prorocima.

Uzalud se ovi škropili blagoslovljenom vodicom, paradirali u prvim klupama po crkvama i to pred TV kamerama; uzalud zovu biskupe da ih posvete, čak i Papu.

Svi će oni završiti u bijedi i siromaštvu!

Tko je glasao

još jednu stvar bih želio

još jednu stvar bih želio reći..

poznato je da mi Hrvati ne možemo razmišljati o više od jedne stvari odjedanput. Stoga je evidentno da će se svi zakačiti na ta golf igrališta iako ih u Hrvatskoj nitko pametan vjerojatno neće ni graditi, jer će popušiti paru samo tako (tko zna, možda ih država bude gradila kao autoceste pa u koncesiju) no gubimo iz vida i ostale nebuloze, tipa države kao posrednika u kupoprodaji i zakupu zemljišta..
također nije posao države da išta okrupnjuje, pogotovo ono što joj ne pripada..

nekonkurentnost hrv. poljoprivrede nema prevelike veze (ima, ali ne u tom obujmu) sa veličinom parcela.. najbolji primjer je Italija gdje je prosječna parcela oko 6-7 hektara, pa su ipak veliki izvoznici (najveći) u EU u prvom redu bio-proizvoda.. uz prave poticaje, male parcele su komparativna PREDNOST u godinama koje dolaze, godinama skupe nafte i energije.. te na dugi rok čuvaju kvalitetu zemljišta i okoliša..

normalno, uz odgovarajući PLASMAN proizvoda, koji je glavni problem

Drugi veliki problem, a koji se pogoršava ovim zakonom su BIROKRACIJA i PREREGULACIJA

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Zakon je apsolutno

Zakon je apsolutno skandalozan, kad sam slušao pokvarenog idiota Pankretića na otvorenom prvi put nisam mogao vjerovati svojim očima i ušima.. zbog ovakvih stvari narod mora na ulice zahtijevati ostavku njega i njegove cjelokupne bande.. i za takve uvesti kaznu zatvora za pokušavanje donošenja protuustavnih zakona..

I da, ovo mora na USTAVNI SUD ODMAH, da ne bi bilo jebiga izvlastili su te (ZBOG GOLF IGRALIŠTA!!!!!!, pazi privatnog golf igrališta) al ne ne možeš dobiti zemlju natrag..

G. Lesar, ako zbog ovoga sazovete prosvjede siguran sam da će se mnogo više ljudi odazvati nego na ovaj prvi, jer ovo je stvarno PRAVI RAZLOG.. I treba ih sazvati, a prije toga što više informirati ljude o apsurdnostima koje nam se pokušavaju progurati sad pred Božić..

Čestitke na vašem radu i samo tako dalje..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Zastupniče Lesar, čestitam

Zastupniče Lesar,

čestitam na oštrom i primjerenom komentaru.

Vjeran

Vjeran

Tko je glasao

Less, ovaj put si stvarno

Less, ovaj put si stvarno žestok. Sicirao si u detalje. Bravo

Tko je glasao

Prenamjena zemljišta se i

Prenamjena zemljišta se i do sada plaćala no ne po ključu koji se predlaže donošenjem novog zakona. Iz informacija koje imam smanjuje se ipak naknada, trebala bi iznositi od 1 do 5 posto, ovisno o kulturi zemljišta koje se prenamjenjuje. Taj postotak, odnosno određivanje visine naknade, trebala bi odrediti porezna uprava, odnosno neki njezin referent koji je zadužen za područje na kojem se predmetno zemljište nalazi. Izuzetno je važno da se odrede koje su to kulture zemljišta koje se odnose na P1 a koje na P2 kako bi se izbjegle malverzacije kod određivanja visine naknade za prenamjenu istog.

Tko je glasao

"Iz informacija koje imam

"Iz informacija koje imam smanjuje se ipak naknada, trebala bi iznositi od 1 do 5 posto, ovisno o kulturi zemljišta koje se prenamjenjuje. "
Ali mi u Saboru raspravaljamo o onome što u Zakonu piše, ne o tvojim "informacijama".
Da, i do sada se plaćala naknada za prenamjenu, bila je 5 % ali na vrijednost POLJOPRIVREDNOG zemljišta a sada se predlaže 25 pa do 100% na vrijednost GRAĐEVINSKOG zemljišta.
Što o tome kažu tvoje "informacije"?

Tko je glasao

Informacije koje imam odnose

Informacije koje imam odnose se na navodni pristanak predlagača zakona nakon pritisaka jedne udruge gospodarstvenika na okruglom stolu održanom ovih dana na tu temu.......nadam se da su mi nformacije točne. Postotak se odnosi na razliku cijene između poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Ta razlika je isto tako predmet rasprave kao i ocjena klasifikacije poljoprivrednog zemljišta koju treba odrediti "netko" na lokalnom nivou porezne uprave.

Tko je glasao

Nasa je poljoprivreda

Nasa je poljoprivreda naprosto - krepala.
Les je prosao CSI analizu i uzrocnika ima vise:
-mali posjedi
-blesav tecaj kune, najvise
-nedostatak strategije, navodnjavanja, zastite od tuce i sl.
-kasnjenje kod isplata uroda
I sad smo tu gdje jesmo:Cesnjak iz Kine, smrznuta govedina iz Brazila i sl.

Tko je glasao

Do osamdesetih pripadnici

Do osamdesetih pripadnici političke elite morali su biti lovci. Jer je predsjednik bio lovac.
Devedesetih su svi igrali tenis, Jer je predsjednik igrao tenis.
Sada će svi morati igrati golf. Jer su Bajs i Pankretić kupili palice i bijele rukavice.

Ovo s golfom je prilično nesigurna i problematična priča i dosta lako se može desiti da, zahvaljujući dalmatinskoj trutini na čelu vlade, sve to propadne.

Navedeni naš kancelar je svojevremeno vizitirao Zaprešić, i kao što se šika, odvelo njega u Nove Dvore i samu srž hrvatske samobitnosti, skromnu starinu Jelačića bana. Tu je kao dokaz hrvatske tradicije na tom povijesnom mjestu izvedena prva faza budućeg golf resorta s nezgodnim brojem rupa - 3. Istom prilikom je dano našem premjeru mogućnost da pokaže svoju nesumnjivu vještinu u ispucavanju bijele boginjave loptice s drivng range-a. Ali tu je protokol zaribao gadno i skoro nepopravljivo, jedina sreća je bila što nije bilo Reutersa kojeg je trebalo zaustaviti. Dr. Ivo je tom prilikom iskopao popriličnu rupu oko loptice i poprimio boju lica s kojom bi istražitelj crvene niti Jakov Blažević uzviknuo: ne treba više tražiti nit, našao sam cijelo klupko!"
Jasno da je od tog nemilog događaja pri svakom spomenu riječi "golf" pred njegovom ekscelencijom Drivom bi svi upućeni sugovornici mam prebacili temu na autoindustriju i Volkswagenov najnoviji model.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Sada se sjetih pitati: jel

Sada se sjetih pitati: jel točno da je GOLF skračenica koja, kada bi se prevela s engleskog znači SAMO ZA GOSPODU, DAMAMA ZABRANJENO?

Tko je glasao

@drlesar Mozda malo van

@drlesar
Mozda malo van teme, ali zaista me zanima koliko je medju obicnim zastupnicima iz stranaka jasna neminovnost da se barem 100000 ljudi skine sa drzavnog proracuna.Ne zanima me koji ce to biti, ali bez toga cemo mi na Balkanu ostati jos 200 godina.Jasno mi je da takvi donose glasove, ali ako je stagnacija manje bitna od glasova crno nam se pise.

Tko je glasao

G-news , to je stvarno izvan

G-news , to je stvarno izvan teme.
No, ako već uskačeš s time, koliko sam ja vidio , u prijedlogu proračuna Vlada predlaže povečanje mase bruto plaće koja daleko prelazi onih 6% povečanja u 2009. a što znači povečanja broja zaposlenih u državnim službama.
Dakle, tvoje pitanje mora ići doktoru, ne Luki.

Tko je glasao

U državnoj upravi ima 30%

U državnoj upravi ima 30% nesposobnih i nestručnih (poput tebe - samo bla bla bla, nikada ništa u životu nisu postigli konkretno, nikakva specifična znanja nemaju - zadnje što su "položili" je državni ispit prije 30 ili 40 godina) koje se ne može otpustiti pa se problem rješava zapošljavanjem mlađih i sposobnijih a ovi stari nažalost do smrti dobijaju plaću..

i to je sva računica oko toga zašto rastu plaće državnog sektora...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Dobar komentar! Tim činom

Dobar komentar! Tim činom bi se znatno korigirala rashodovna strana proračuna, našla nova sredstva za gospodarstvo, smanjio deficit..... a s mojim projektom reforme, otpuštanja dijela od cca 2800 ljudi, dobilo isto toliko ako ne i više na prihodovnoj strani. Po mojim procjenama bar 900 MIO Kn u godini dana. No, svaki pokušaj da predložim isto se lomi prizivanjem revolucije. Obzirom da je moje područje djelatnosti u deficitarnoj sferi gospodarstva, pritom mislim na radnu snagu, moj svaki pokušaj da nekog izvučem iz državne uprave, bez obzira što nudim duplu plaću, auto, mobitel, min 30 dana godišnjeg...., doživljava fijasko jer ne nudim medvjeđju zaštitu i dodatne neoporezive prihode koji nudi sistem koji stoji iza njih. Drugog izgovora ne vidim. Eto, toliko o reformi u kontekstu skidanja 100 000 ljudi sa državnog proračuna.

p.s, sorry, ja isto malo s teme!

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Gentlemen Only, Ladies

Gentlemen Only, Ladies Forbidden

Ne, nije točno. Ovo je samo praktična šala gospode koji su u golf klubovima tražili utočište koliko-toliko izvan domašaja njihovih dama.

The Observer

Tko je glasao

Točno je.

Točno je.

Tko je glasao

Istina! Inače, PDF o

Istina!

Inače, PDF o cijelom zakonu možete pročitati ovdje.

Tko je glasao

Ovo je treći dnevnik na

Ovo je treći dnevnik na istu temu u roku 24 sata. Svi imaju jednaku vrijednost i dovoljno iskazuju konsternaciju građana ovim prijedlogom Zakona, koji je "drlesar" sjano rasčlanio u svojem dnevniku. Zato ponavljam istovjetni komentar:

Ništa od "Zakona o golfu". Pada na Ustavnom sudu RH istog trena.

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

"Zakon o golfu" ne može se obraniti na Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Tko je glasao

"Zakon o golfu" ne može se

"Zakon o golfu" ne može se obraniti na Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
kao da je to prvi zakon koji bi po hitnoj proceduri bio donesen, pa miniran na Ustavnom sudu. A u međuvremenu, papala maca, lopate love ide u privatne kamione, a mi obični građani pušimo kitu, kao i sve ove godine.

To je pravi klasni rat, i mislim da je došao taj trenutak da se počnemo tako i ponašati, kao da smo u ratu. Znači, na isti način, netransparentno i brutalno minirati sve takve inicijative koje opet pune džepove eliti. To je jedino što nam preostaje, bojim se. Rat.

Tko je glasao

Jednako kvalitetna rasprava

Jednako kvalitetna rasprava vodi se na dnevniku "jelenski". Šteta, ali evo "copy-paste" mog komentara.

Ne moraš biti ni pravnik ni profesionalac, dovoljno je pročitati članak 50. Ustava RH.
Mene zabrinjava jedino nešto drugo. Kad će Ustavni sud RH o ustavnosti Zakona odlučivati (ako bude usvojen).
Pazi sad ovo!
1.)
Danas je točno godina dana od kada sam podnio prijedlog radi ocjene ustavnosti Prekršajnog zakona (izbrisana je ustavna obveza suca da pouči okrivljenika o pravu na obranu putem branitelja !!!)
Prekršajni zakon spada u kategoriju esencijalnih zakona, pa s tim u svezi nalaže žurnost ocjene njegove ustavnosti. GODINA DANA, a još nisu zakazali sjednicu!
2.) Jučer na vjestima, da bi Ustavni sud oglasio neustavnim tzv. ugovorne kazne za parkiranje, a da bi odluka Ustavnog suda proizvodila pravne učinke koncem 2009. Kao, nije neustavan kad je propis donijet, već kad ja kažem da je neustavan! Ne mogu vjerovati. Vjerujem da su novine pogrešno prenijele informaciju. Jelenska! Kad ti se neka činjenica suprostavi nekom profesionalnom standardu, a u mojim godinama nisam sklon mijenjanju standarda koje postoje od rimskog prava, onda za mene ta činjenica ne postoji. Ne vjerujem da je istina što su jučer naveli na radiju i TV.
3.) Ako jest istina, onda se može dogoditi ista stvar sa hipotetskom situacijom da Zakon o golfu bude usvojen, a Ustavni sud RH jednog dana donese rješidbu kojom ustvrđuje njegovu neustavnost. Time da odluka Ustavnog suda proizvodi pravne učinke primjerice početkom 2014. godine. A u međuvremenu, golf terena koliko hoćeš. Takvom mogućom (nemogućom) odlukom Ustavnog suda RH, pravo kao znanost prestaje postojati na teritoriju Republike Hrvatske.

Tko je glasao

Znači, ipak

Znači, ipak REVOLUCIJA!!!

Ja sam spreman :-)

Tko je glasao

"Zakon je izraz volje

"Zakon je izraz volje vladajuće klase". rekao je jedan s bradom pred 150 godina.

Tko je glasao

3.) pravo kao znanost

3.) pravo kao znanost prestaje postojati na teritoriju Republike Hrvatske.
Postojat će kao znanost, ali ne i kao praksa. A znanost me, osobno, ne zanima, upisao bi Pravni fakultet da me zanima. Zanima me praksa koju mi već sada na svojim leđima osjećamo. (ili, kako hoćeš - NEpraksa)

Točno to će se dogoditi kao što si opisao. Jedino mjesto je miniranje tog zakona, SADA u SABORU. Jeli tako, @drlesar? Koji još oblici zastupničkog otpora postoje? Fizički onemogućiti predsjednika sabora da zaključi sjednicu? Pasivni otpor? Građanski neposluh? Mediji? Na vama zastupnicima je da sada opravdate svoj posao, svoje mjesto u saboru, a na tebi, @drlesar, da umjesto što ovdje nama objašnjavaš kakav je zakon - alarmiraš kritičnu masu u svojem klubu da potpuno uništite sve opcije da se taj zakon donese. Taj zakon se ne smije donijeti, pa makar i kršili poslovnik sabora i makar vas Šeks i Bebić sve poizbacivali iz sabornice. Ako to naprave, onda su gotovi. Ako zakon može kršit ustav, pa se ipak donositi, može se i kršiti poslovnik, pa neka pišu penale, globe, što god hoćete. Navijam da izazovete nemire u saboru, zato sam glasao za vas, što se čeka? Čega se bojite? Ovaj zakon ne smije proći. Ne smije.

Tko je glasao

"Zakon o golfu" ne može se

"Zakon o golfu" ne može se obraniti na Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Stari je bravar odavno mrtav, ali njegove ideje nisu.Naprotiv!
Najdraza i najzivlja je ona o tome kako : "se ne treba drzati zakona kao pijan plota."

Tko je glasao

Koliko može biti jak upliv

Koliko može biti jak upliv suverena na tzv. neovisno pravosuđe govori istinit događaj.
Pred nekih 40 godina Tito je primio jednu ženu na njezin zahtjev, koja mu se požalila da ju se s djetetom temeljem pravomoćne presude i rješenjem o izvršenju (ovrha) "tjera na ulicu". Bila je zima, a Tito je rekao da se u nevrijeme ne može tako nešto učiniti. Odmah je to ostalo pomno zabilježeno, a putem partijskih ćelija prenijeto i do sudaca. Tijekom vježbeničkog staža, zastupajući ovrhovoditelja, suprotna strana prigovorila je da je zima i predložila sudu da se ovrha odgodi na proljeće. "Pa to nema u zakonu", rekoh. "Khm", kaže sudac, ipak ćemo odgoditi. Eto, uvažavanje "prigovora zime" postala je "sudska praksa" diljem YU. Danas toga nema. Vladavina prava je besprijekorna. Khm!

Tko je glasao

Koliko se može vjerovati

Koliko se može vjerovati ustavnom sudu (i) po ovom pitanju?

Tko je glasao

Ustavni sud i Vrhovni sud u

Ustavni sud i Vrhovni sud u svakoj državi jest vrhunski pravni autoritet.
S druge pak strane, pročitajte ovo:
www.ezadar.hr/clanak/upravni-sud-rh-osoblju-suda-prijete-otkazima-i-poli...

Tko je glasao

Znači, ne može.. Što je

Znači, ne može..

Što je ostalo?! Je li uopće moguće navesti jednu jedinu državnu službu čistog obraza?

Tko je glasao

Pollitika.com

Pollitika.com

Tko je glasao

Ja osobno smatram, i to BEZ

Ja osobno smatram, i to BEZ IKAKVOG OSTATKA, da usvajanje ovakvog zakona daje sasvim dovoljnu moralnu podlogu za REVOLUCIJU!!!

Ali, ako meštar smogismogi kaže da to ne može proći Ustavni sud, malo ću se strpiti :-)

Stoga moje pitanje - kad se najranije može podnijeti tužba Ustavnom sudu?

Tko je glasao

kad se najranije može

kad se najranije može podnijeti tužba Ustavnom sudu?
Drugi dan nakon što Zakon bude usvojen.
PS. Nije "tužba", već prijedlog za ocjenu ustavnosti.

Tko je glasao

Stoga i onaj prethodni zakon

Stoga i onaj prethodni zakon o poljoprivrednom zemljištvu predviđa da se za izgradnju golf terene na treba plaćati naknada za prenamjenu zemljišta. Ali to nije sve. Zakon koji je uveo „vodni doprinos“ također predviđa da za izgradnju golf terena ne treba plaćati vodni doprinos.

već sam negdje zapisao kako golf igrališta u svrhu održavanja troše enormne količine vode. je li naš zakonodavac toliko glup ili se samo pravo? ili je možda rođen glup?

Tko je glasao

je li naš zakonodavac

je li naš zakonodavac toliko glup
nije glup nego privatni interes prikriva "nacionalnim". mislim da je neupitno da je ovaj zakon proizvod inicijative ljudi koji ce imati vise ili manje direktne materijalne koristi od gradjenja golf terena. a ekoloski argumenti im sigurno nisu ni na kraj pameti...

Tko je glasao

a ekoloski argumenti im

a ekoloski argumenti im sigurno nisu ni na kraj pameti...
Kratko i jasno!
A kakva je tek ekološka ljubav vlasti prema građanima iskazana u Sisku! A da tamo naprave golf terene?
Možda koja loptica upadne u nečiji grob.

Tko je glasao

nevjerojatno sada je i Sisak

nevjerojatno sada je i Sisak postao naš prroblem. Kada su tamo ubacivali industriji u zlatno doba socijalizma nitko nije dignuo glas - ljudi to je prljava industrija nije dobro. Svi su bili happy, sve profite pojeli i popili, gradili odmarališta uz obalu a NULA skenudi i yugo dinara posvetili "održivom razvoju". Nisu niti znali za tu riječ, a bili su sigurni da će im socijalizam trajati vječno - sve dok iz prijelaznog razdoblja socijalizma ne postane najhumaniji komunizam... A kad ono figa - sve propalo..

I sad bi mi svi drugi, koji nismo niti jeli niti pili s tog njihovog stola puno orgija u ona "zlatna vremena" trebali od nekuda izmognuti milijune i milijune kn i riješiti njihov problem prljave industrije..

Pa ljudi, ne može to više tako. Ta lova koja je nekada stvarana i trebala se baviti tim problemom je sva pojedena i popijena i to što imaju danas je rezultat tadašnjeg nepromišljenog orgijanja. Sorry ekipo iz Siska, ali ja ne dam lovu za vaš problem jer niste vi niti svoju lovu djelili s nama a imali ste je na vagone dok smo mi oskudijevali..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Čekaj, u ovom komentaru

Čekaj, u ovom komentaru nisi spomenuo 4000 kn.
Ja sam zbunjen.

Tko je glasao

rekli su mi da pretjerujem -

rekli su mi da pretjerujem - da je 3000 plaća koju zarađuju neškolovani radnici...
pa odustajem od 4000 i prelazim na 3000, u međurazdoblju neću pisati iznos...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

pa odustajem od 4000 i

pa odustajem od 4000 i prelazim na 3000
Raduje me da ima svjesnih građana koji premjerov poziv shvaćaju ozbiljno i počinju stezati remenje, doduše, za sad tuđe, ali to i je premjerova ideja!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Nije spomenuo niti mobitele,

Nije spomenuo niti mobitele, klađenje,... možda mu je netko provalio account, pa to niti ne piše on? :-D
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Sorry ekipo iz Siska, ali ja

Sorry ekipo iz Siska, ali ja ne dam lovu za vaš problem jer niste vi niti svoju lovu djelili s nama a imali ste je na vagone dok smo mi oskudijevali..
1.) U ono doba nije se prerađivala nafta s sumporom 1,35%
2.) Pravno sjedište Rafinerije jest u Zagrebu, a dobit od smrada odlazi u Zagreb.
3.) Sisku ostaje smrad i bolest.
4.) Nisam pripadnik nikakve ekipe i zato sam slobodan građanin a živim u Zagrebu.

Tko je glasao

Sorry ekipo iz Siska, ali ja

Sorry ekipo iz Siska, ali ja ne dam lovu za vaš problem jer niste vi niti svoju lovu djelili s nama a imali ste je na vagone dok smo mi oskudijevali.
Ako se ne varam INA ima sjedište u Zagrebu i to je firma registrirana u Zagrebu.
Tvoje razmišljanje je istovjetno razmišljanju ekipe iz "Union Carbide". Ako ne znaš koji su ti potraži grad Bhopal u Indiji i vidi kako se ponašaju firme koje iz svoje sredine izvoze prljavu industriju u siromašne krajeve. Za ininu rafineriju u Sisku je centrala ta koja treba smanjiti svoje apetite i prestati zagađivati okolinu i trovati Siščane.
Standardna priča koju je HDZ preuzeo od KPJ i KPH - jedni piju a drugi plaćaju (jel se to morti radi o istim ljudima?).

leddevet

leddevet

Tko je glasao

U isto vrijeme i na isti

U isto vrijeme i na isti način smo odgovorili! "Ekipa" ? :),:)

Tko je glasao

U isto vrijeme i na isti

U isto vrijeme i na isti način smo odgovorili! "Ekipa" ? :),:)
Vjerojatno je sisačko zagađenje djelovalo na obojicu i nesposobni smo više koristiti cjelokupni moždani korteks i od tud takvi neznalački i površni komentari! ;-))

P.S. Bogami reakcija kao u Wyatt Erpa, tko to kaže da si spreman za penziju?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

ma samo vi pucajte ali vaši

ma samo vi pucajte ali vaši metci nas ne mogu zaustaviti.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

ma samo vi pucajte ali vaši

ma samo vi pucajte ali vaši metci nas ne mogu zaustaviti.
B2, kaj si i ti kupio tenkić ?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci