Tagovi

Politi?ki kontekst, omasovljavanje i inicijative

Po paušalu ?u nabrojati tri vrste javnih politi?kih inicijativa:

Prvo bi bile inicijative koje zagovaraju javni interes, ali je postoje?a konstelacija mo?i u direktnom sukobu sa tim javnim interesom. To bi bio recimo slu?aj Varšavska.

Drugo bi bile inicijative koje zagovaraju javni interes, no kojima postoje?a konstelacija mo?i nije u potpunosti suprotstavljena, odnosno, da postoje igre mo?i iza kulisa gdje odre?enim centrima odgovara provedba javnog interesa u konkretnom slu?aju. To bi bio recimo lov na Bandi?a odigran u vrijeme izborne utrke.

Tre?e bi bile inicjative koje daju podršku prvim dvjema, dali kroz transparentizaciju (Vjetrenja?a), dali kroz pravnu, medijsku i inu podršku (HBO) protagonistima iz prve dvije skupine.

U prvom slu?aju, govorimo o izvornim gra?anskim inicijativama koje imaju onoliko potencijala koliko je jaka i sama javnost. S obzirom da u Hrvatskoj javnost nikada nije baštinjena, ve? uglavnom predstavlja surogat javnost u obliku civilnog sektora (sa financijsko-interesnim uskim vezama njezinih nositelja uklopljenim upravo u širu politi?ku konstelaciju zakulisnih odnosa mo?i bez doze javnog karaktera), projekti koji po?ivaju isklju?ivo na javnom interesu u ovome trenutku nemaju šansu.

U drugom slu?aju govorimo o klasi?noj manipulaciji javnosti poradi zakulisnih interesa. Ove inicijative s druge strane imaju šansu za realizaciju, ostavljaju dojam osnaživanja javnosti, jedina im je mana uzak dijapazon utjecaja, te ?injenica da je sistemsko djelovanje tu po definiciji nemogu?e.

Ukoliko se slažemo da je upravo problem uskih oligarhijskih interesa i prakti?ki njihov monopol na politi?ki proces, osnovni, sistemski razlog politikog kolapsa Hrvatske, možemo zaklju?iti i da je druga skupina inicijativa u biti kretanje niz struju koja vodi u provaliju. Mada takve inicijative imaju uspjeh, one su u suštini besmislene ukoliko simptomatsko djelovanje smatramo besmislenim, naravno.

Tre?a skupina inicijativa su inicijative koje stvaraju infrastrukturu koja bi ja?ala javnost. Što kroz informacije (Vjetrenja?a), što kroz raznu podršku izloženim elementima sistemskog pritiska (HBO), što kroz organizacijsku i inu podršku (PoliWiki). Ova skupina inicijativa mada na prvi pogled nije atraktivna poput prve dvije skupine, nužan je element za ja?anje javnosti.

Kod prve skupine inicijativa, koja je najzahtjevnija i koja predstavlja suštinu slobodnog društva nužno je poznavati neke politi?ke principe da bi iste doživjele uspjeh.

Temeljni problem tih inicijativa je omasovljavanje. Razlog neuspjeha u omasovljavanju jeste prvenstveno zanemarivanje politi?kog konteksta, odnosno, autisti?nost nositelja inicijativa. Koliko god da nositelji smatrali da su njihove inicijative bitne, iz šire perspektive one su naj?eš?e irelevantne ili u najboljem slu?aju ništa zna?ajnije od desetaka drugih inicijativa.

Da bi takva inicijativa uspjela, osim masovnosti, nužni su i mehanizmi realizacije neovisni o konstelaciji postoje?e mo?i. Tako na primjeru Varšavske, ukoliko gradske vlasti stanu iza samog projekta, ukoliko ih i oporba podrži, tada se inicijativa ne može oslanjati na tu polugu kod realizacije interesa, ve? mora stvoriti alternativu. Ukoliko inicijativa nije dovoljno mo?na da je stvori, tada je projekt po definiciji jalov.

Slu?aj besplatnog školstva je identi?ne kvalitete. Inicijativa po?iva na postoje?oj konstelaciji mo?i, a istovremeno želi utjecati na tu konstelaciju i osigurati oblik partnerstva sa vlasti. Vlast nema interes pristajati na takve presedane (jer tada ?e i desetine drugih i jednako opravdanih inicijativa željeti utjecati na prora?unske stavke, što predstavlja visoku ugrozbu sistema), dapa?e presedani su preopasni, te ?e vlast iskoristiti svoju poziciju dominacije, te zako?iti uspješnu realizaciju inicijative.

Inicijative koje žele utjecati na javni interes kroz samu podršku javnosti, bez da se oslanjaju na sistemske faktore, ne mogu ovisiti o sistemu (sistem bi predstavljao cjelokupnu koruptivnu mrežu me?uovisnosti politi?kih protagonista). Dva su na?ina da se tako nešto ostvari. Jedno je stvoriti ozbiljnu politi?ku alternativu koja bi mogla ukloniti potrebu za postoje?om konstelacijom, drugo je izvršiti maksimalni pritisak kroz jasno uvjetovanje legitimizacije nove vlasti. I za prvi lakši, i za drugi teži slu?aj, nužno je cijelu inicijativu postaviti u široki društveni kontekst, jer u suprotnome, podrška ?e se brojati u postocima i to u najboljem slu?aju.

Tu dolazimo do problema u kojem je trenutno zapelo civilno društvo u Hrvatskoj. Upravo sam kontekst inicijativa. S obzirom da smo u potpuno netransaperntnoj ure?enosti društva, mi kao pojedinci cijelu sliku doživljavamo vrlo razli?ito. Ono što je meni iz moje perspektive jasno kao dan, ve? nekome bliskome meni, bit ?e potpuno nerazumljivo. Da ne govorimo o nekome kojem je dostupan potpuno drugi dio slona (ona pri?a o slijepcima i slonu na što se svodi današnji aktivizam) .

Samim time šira društvena podrška bilo kojoj takvoj inicijativi, dokle god nije ro?ena u JOTu (kako bi najšira rasprava osigurala i upoznavanje najšireg konteksta, kao preduvjeta legitimacije) teško da može osigurati potreban legitimitet. Umjesto toga, ekipa s aktivisti?ke scene obi?no pretpostavlja daleko previše, što nekoga tko nije dio tog miljea ?ak i odbija, pa ekipa s filozofskog indoktrinirana Marxom forsira svoju pri?u, bez da se uop?e bavi kontekstom, neki Koki? gladju svaki dan pred Saborom oko proizvoljnih stvari, što nama ostalima izgleda smješno i nitko nikoga ne doživljava, jer svi furaju svoje kontekste kao nešto što se podrazumjeva, te svaka akcija koja proizlazi iz njihovog konteksta, u drugome kontekstu izgleda ?esto i potpuno apsurdno.

Rješenje je naravno u JOTu, ali naravno, platforma je samo dobar po?etak. Tehnika utvr?ivanja snage inicijativa svodi se na uskla?ivanju konteksta, te ?injenici da ukoliko neka inicijativa ima snagu gledaju?i iz ve?ine ili velike ve?ine konteksta, tada ona uistinu ima šansu i za realizaciju.

To jasno ukazuje da svako forsiranje bilo koje inicijative koja nije prošla široku i otvorenu raspravu, koju ne interesira (ili koja krivo pretpostavlja podrazumijevanje) perspektiva nekog tko nije povezan direktno sa kružokom koji pokre?e inicijativu, predstavlja uzaludno djelovanje po definiciji. Osim ako inicijativa nije samo oblik manipulacije i zakulisnih igara, odnosno ako javnost opet nije samo alat, umjesto da bude protagonist zaštite javnog interesa.

Svaka budu?a inicijativa tako, ukoliko želi izvršiti utjecaj na sistemske zahtjeve, mora imati na umu da ista ima šansu samo ako je prepoznata iz konteksta najšireg broja pojedinaca što se u netransparentnom sistemu kao što je Hrvatski, niti najmanje ne podrazumjeva. Istina, inicijativa može i?i na sljepo, ali tada možemo igrati i loto, što je jednako smisleno.

Govorim cijelo vrijeme o prvom tipu inicijativa, drugi ne smatram bitnim jer javnost mora biti emancipirana, da bi postala faktor koji štiti op?i interes, dok za tre?i tip nije potrebna najšira podrška da bi uspjeli.

Mi kao društvo na koje sistem cijelo vrijeme utje?e stalnim zamuljavanjem konteksta, imamo visok zahtjev pred sobom, a to je upravo uskla?ivanje konteksta, kako bismo mogli prepoznati i zajedni?ki put koji bi imao potencijal omasovljavanja. Osim toga, nužno je djelovati i na cijeli niz mehanizama, ali svaki od tih koraka može biti funkcionalan samo ukoliko ?e biti prepoznat u dovoljno širokom kontekstu, odnosno u kontekstu dovoljno velikog broja ljudi.

Iliti, najšira rasprava prije svega, pokretanje projekata te vrste isklju?ivo pod uvjetom da su isti uspješno prošli široku javnu raspravu, kreiranje politi?kih instituta isklju?ivo na podlozi najšire javne legitimacije, no bez toga svaka ?e inicijativa NUŽNO propasti i iza sebe ostaviti oja?ene aktiviste.

Istivremeno, dok ovaj proces traje, ostaje djelovanje za koje nije bitno široko prepoznavanje konteksta. Transparentizacija politi?kog sustava koja ima snažan utjecaj i na samo uskla?ivanje politi?kog konteksta, tu je vrlo bitna karika i tu odmah pozdravljam Mrakova nastojanja koja idu u smjeru transparentizacije. Projekti koji ja?aju javnost, inicijativa poput HBOa koja stvara sigurnosnu mrežu za pojedince koji su ugroženi zbog svoje borbe za javnu stvar, ovdje je isto tako bitna kako bi se i drugi pojedinci ohrabrili u svojoj gra?anskoj emancipaciji. Isto tako projekt PoliWiki koji informatizira javnost kroz laku dostupnost podataka korisnih za umrežavanje, predstavlja korak u željenom smjeru, a to je kao i u ostalim slu?ajevima, jaka javnost.

Da zaklju?im. Bandalopovska, Varšavska, Besplatnoškolstvo, razni selja?ki prosvjedi i sli?no, propali su projekti. Propali su jer nisu prošli javnu raspravu, jer nisu svoju namjeru postavili u politi?ki kontekst. Sljede?e inicijative koje imaju namjeru osigurati mo? realizacije kroz podršku javnosti, morati ?e se služiti i omiljenim nam JOTom i svim drugim dostpnim sredstvima kako bi se inicijativa postavila u politi?ki kontekst te se u startu utvrdio njezin potencijal.

Bez toga ?e svatko nastaviti forsirati svoje, omasovljavanje ne?e biti mogu?e, a konstelacija mo?i ?e oportuno nastaviti braniti svoj prostor utjecaja.

Ukoliko pojedinci nisu spremni, voljni krenuti putem javne legitimacije (što zna?i vrlo mogu?e i da inicijativa proces niti ne preživi), mogu uvijek raditi projekte koji ?e osiguravati podršku javnome djelovanju. Dali kroz transarentizaciju i uspostavu konteksta, dali kroz neke druge egzaktne mjere (pravna, medijska podrška i sli?no).

Jel se slažete s uo?enim?

Komentari

Osnove matematike(i logike)

O ovome o čemu pričaš možda najbolje govori matematička teorija skupova.

Neki ljudi se nalaze samo u skupu A, neki samo u skupu B, a neki samo u skupu C. To su ljudi koji furaju samo svoju ideju. Za ostale dvije ili nemaju interesa ili su možda čak i suprotne njihovom doživljaju svijeta i ne mogu pripadati ostalim dvama skupovima.

Neki su pak u dva od tri skupa. A i B (na slici označeno A∩B), A i C(A∩C), B i C(B∩C).
To su ljudi koji dijele ideje u dva skupa, ali ne pripadaju(ne žele ili ne mogu) trećem skupu.

Neki su pripadnici sva tri skupa i u A i u B i u C(na slici označeno A∩B∩C), odnosno sve tri ideje su im super i rade na njihovoj realizaciji.

Idealno bi bilo kad bi većina ljudi pripadali svim trima skupovima i tad bi presjek A∩B∩C bio neki broj vrijedan značaja, ali znademo da to nije tako i da su rijetki(ako ih uopće ima, osim na teorijskoj razini) oni koji su u sva tri skupa.

Kako misliš da JOT može učiniti da ljudi iz jednog od skupova A, B ili C postanu dijelovi ostala dva skupa? I kako ljude iz niti jednog od navedenih skupova učiniti članovima barem jednog od skupova, a kasnije i članovima ostala dva skupa? Što u slučaju ako nekome izostanak JOT-a nije ono što ga priječi da postane članom nekog od skupova? Zašto misliš da je baš JOT razlog zašto bi netko postao članom bilo kojeg skupa? Ne misliš li da osim JOT-a mora postojati i nešto što će čovjeka privući baš nekoj određenoj ideji? Odnosno, nije li JOT kao razlog pristupanja nekom skupu isključiv razlog samo onda kad postoje dvije potpuno iste ideje koje se nekome sviđaju, ali je jedna više JOT pa je tome nekome(a loži se na JOT) time primamljivija?

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Znaci, JOT je komunikacijska

Znaci, JOT je komunikacijska platforma. Osigurava objektivan (zbog potpune otvorenosti), odgovoran (zbog potpune transparentnosti, odnosno pamtljivosti upisa) i demokratican (zbog maksimalne pristupnosti svih zainteresiranih) kanal komunikacije. Ovdje nema mjesta za prezivljavanje uskih konteksta koji cine citave grupacije politicki nemocnima (vise manje, svi indoktrinati), nema mjesta niti sa samovolju (jer su u startu svi jednaki, a otvorenost onemogucava jednoumlje), pa onda polako i sigurno u ovakvom komunikacijskom okviru pozitivne stvari postaju relevantne.

Suprotno je sa ne-JOTom, odnosno raznim kruzocima gdje danas nastaje politika, gdje nema mogucnosti sagledavanja neke stvari iz najsire perspektive (vec iskljucivo iz perspektive ukljucenih koji su nuzno i slicnomisljenici, jer je s ovim drugima vrlo tesko raspravljati, vec se tada fura moc kao krajnji oblik arbitraze vrlo brzo). ne-JOT je isto tako neodgovoran, jer se iza takvih odluka uvijek skrivaju cijele grupe, da bi onda razni politicari preuzimali sve lovorike za sve sto se pokaze pozitivnim, a odricali se svega sto se na kraju pokaze negativnim. Mi kao javnost nemamo pojma koliki je ciji utjecaj u mnogim stetnim odlukama, vec se svi kriju iza sistema i ne mozemo niti utvrditi gdje je stvar krenula lose. Kada nema odgovornosti, svi igraju po obicaju oportuno, a onih par odgovornih giba dalje, jer u suprotnome nahebu. O demokraticnsoti po definiciji nemamo sta govoriti u prici o zatvorenim ne-JOT grupama, jer radi se o ekskluzivi bez legitimiteta u otvorenom sustavu u kakvom danas kao drustvo egzistiramo.

Dakle, to bi bilo otprilike zasto osobno necu politicki sudjelovati u ne-JOTovskim komunikacijskim platformama u vodjenju politickog procesa. Jer su pristrani, neodgovorni i autorkatski, a nista od toga ne smatram pozitivnim, niti pozeljnim u bilo kojem smislu.

E sad. Zasto opet spominjem JOT kod usuglasavanja? To je jedina garancija koju danas imamo, da nismo zabrijali unutar svog filma (vrlo cesta pojava kod raznih aktivista koji prolaze isti sistem indoktrinacije, zatim ekipa s ffzga kojoj je to najozbiljnija prepreka, pa onda razne uske interesne grupacije sa istim zivotnim zaledjem) i da je nesto za sta se zalazemo realno legitimno i da cemo naici na podrsku ostatka javnosti (naravno, samo ako inicijativa racuna na podrsku javnosti, ako ne racuna na njezinu podrsku, JOT je uistinu suvisan, pa i stetan zbog suvisne komplikacije), a nema blesavije stvari od uloziti hrpu energije i vremena u organizaciju inicijative, da bi se na kraju skuzilo da je stvar iz sire perspektive obicna pizdarija (recimo BandaLopovska). Pa tako, ono sto fercera idejno, moci ce i realno, ono sto ne fercera idejno, kako ce tek ne fercerati kada eshalon elitnih medijskih destruktora krene u akciju unistenja inicijative?

Govoris dalje o skupovima (A,B,C). Dakle. Ono sto vidim u 95% slucajeva jeste da ekipa fura takve skupove (A,B,C), a svjesni su da je preduvjet podrska javnosti. I onda je cekaju i cekaju, a podrska se ne dogadja. Iliti, 95% inicijativa su u startu jalove, jer podrazumijevaju nesto sto se u biti ne podrazumjeva, vec naprotiv. Istina, u odredjenim uvjetima bi sve te inicijative i dobile podrsku (recimo partnertva, prethodno rjesavanje prioriteta i slicno), ali to se nece dogoditi dokle god se autisticki gleda svoje, drugo ne dozivljava 5% i istovremno nabrijano podrazumjeva da ce se svi sjatiti oko problema A, B ili C. No nece. Pa tako, oko Varsavske danas stoje vise manje iskljucivo profi aktivisti, par izgubljenih (BS) s filozofskog, nesto 68asa i sitnih politickih karijerista, no nema ukljucivanja sire javnosti. I inicijativa je samim time zastopana u realizaciji, a Horvatincic veselo gradi. No, to nije zato sto se ostala ekipa uopce ne slaze sa aktivistickim korom, vec je tu citav niz drugih faktora koji prvenstveno ukljucuju pitanje legitimacije akcije i cinjenja je smislenom u sirem kontekstu. Moze se furati autizam ovih A,B,C, ali to nikamo ne vodi.

Pa tako bolja je i najmanja inicijativa na suvisloj podlozi, nego najveca koja podlogu nema. Jer ova druga ce se prije ili poslje urusiti, dok ce prva prezivjeti i imati sansu da prije ili poslije uspije.

I za kraj, pozivam se na stotine tisuca Hrvata kojima je pun kufer svega i cekaju da se nesto suvislo pocne dogadjati. E, ta ekipa ce se uistinu i ukljuciti u proces, ali onog trenutka kad se stvore preduvjeti. Postavljanje bilo koje inicijative u kontekst jedan je od tih preduvjeta.

Nadam se da sam bar malo pojasnio vidjenje cijele problematike.

Tko je glasao

@gale ovaj tvoj dnevnik je

@gale ovaj tvoj dnevnik je školski primjer kako znamo nabrajati i prozivati sve ono što je zlo u ovoj opljačkanoj i rasprodanoj državi.

Znamo se mi prsiti i nekim hebenim imenima, kao kobajage evo ja taj i taj pišem JOT, ali kada sam galetu predložio da o tome što nam učini banda lopovska napravimo presicu, bilo gdje po njegovom izboru, gale se poklopio ušima.

Zato mi je pun kufer Šuški Buški, Janka Sveznadića, Kurki Blabarića, Lajoša Bezvezića i Prdiguza Huškarića.

Hajde gale, krenimo jasno i javno u inicijative koje ćemo pokretati ovdje na pollitiki, ali njihovu realizaciju provoditi u djelo na Markovom trgu, pred zgradama institucije, potpuno svejedno bilo to pred Vrhovnim, Ustavnim, ili bilo kojim drugim sudovima, ministarstvima u kojima sjede potencijalni stanovnici Remetinca, tj.oni kojima su Mladen Bajić i Dinko Cvitan i Tomislav Karamarko braća po grijehu, a ne po poštenju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljice, ovo bi bio klasicni

Kukljice, ovo bi bio klasicni primjer nametanja svojeg vidjenja, umjesto da se potrudis saslusati i drugu stranu. Je, svi mi imamo milijon svojih ideja, ali one ne vrijede nista dok nisu prepoznate i kod drugih. A to se nece dogoditi ponavljanjem iste price, ocito.

Enivej. Umjesto da forsas svoje, mala vjezba za tebe. Pronadji tri ideje od drugih koje ti se cine kvalitetnima i spomeni ih. Jer vjerujem da cemo se sloziti da nisi pokupio svu pamet svijeta, ali i da jesi, sigurno cemo se sloziti da to tesko da je itko prepoznao osim tebe. Nu, zato krenimo iz pocetka.

Tko je glasao

@gale kao prvo moram ti

@gale kao prvo moram ti priznati da već odavno nisam načisto mogu li se uopće pozivati na neku pamet, a istovremeno traćiti vrijeme ovdje na pollitiki.

Odgovor na to pitanje, ili bolje rečeno kao pravdanje mojih gluposti traćenja vremena ovdje nalazim upravo u činjenici da ništa ovdje kako ti tvrdiš ne "forsam", već što bi se ono reklo kao stara mazga uporno ponavljam da je krajnje vrijeme da se krene, što bi ono narod rekao; udaranju čavala po glavi, a za to gale netreba pronalaziti nikakve ideje, već pogledati istini u oči i krenuti u akcije.

Zato ti ja gale u svoj svojoj gluposti, razrogačenih očiju ne pripadam onima koji od silnih ideja ne vide probleme koje treba rješavati.

Ne pripadam ni onima koji su proteklih dvadeset godina prospavali, ili nisu načisto s posljedicama djelovanja političkog etablišmenta koji je postao sam sebi svrha.

Na pripadam ni onima koji bi mito, kriminal, korupciju i čišćenje mafije koja je umjesto naroda dobila državu rješavali vježbama i pronalaženjem bilo koje, a ne čak tri ideje kako se riješiti bande lopovske i njihovih Jaci, baraba Luke i njegovih 77 hajduka, ili onih sijaset spadala koji im drže lojtre u Ustavnom, Vrhovnom i drugim sudovima.

Na pripadam ni onima koji u bilo kojoj marioneti i klimavacima takozvane hrvatske vlade, ili glavne smlate u premijerskoj fotelji. vidi osobu koja će natjerati da Mladen Bajić, Dinko Cvitan, ili bilo koji sud u sudac u Hrvatskoj pokrenu hapšenja na Markovom trgu.

Ne treba tu gale izmišljati toplu vodu, nema tu nikakvih ideja, treba samo kritična masa koja će pokrenuti ono što je već odavno trebalo učiniti uhititi i procesuirati one koje smo na Markovom trgu već odavno locirali kao zlo i leglo mita, kriminala, korupcije.

Rezanjem njenih krakova, na površinu će isplivati i glava hobotnice.

Zato me čudi da ako bezidejni glupak kao ja zna da je Markov trg grm iz kojeg treba istjerati zečeva na čistac, zašto se nepotrebno umarati mozganjem o nekim novim idejama.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

OK. Ajmo. Upisi se u PoliWiki

OK. Ajmo. Upisi se u PoliWiki za pocetak i pokazi javnosti da je Kukljica covjek od krvi i mesa, spreman da preuzme pravicu u svoje ruke. Da te prepoznaju oni koji cijelo vrijeme cekaju, ali nigdje nikoga da se pojavi. Budi jedan od nas koji smo se obznanili svijetu da postojimo i da smo tu da stvorimo masu.

Ako imas problema sa upisom u PoliWiki, cimni me na PP, pomocu ti rado.

Tko je glasao

@gale ajme čovječe što si

@gale ajme čovječe što si naporan. Hajde daj tri ideje, hajde upiši se za početak u PoliWiki, hajde budi jedan od nas koji smo se obznanili svijetu da postojimo i da smo tu da stvorimo masu.

Ma čemu sve to gale, koji svijet, kakav svijet gale, kada ti nudim konkretnu akciju, šansu da na mjestu po tvom izbori, održimo konferenciju za medije na temu po tvom izboru.

Tako će oni koji cijelo vrijeme cekaju, ali nigdje nikoga da se pojavi vidjeti da postoje osobe od krvi i mesa koje se usude javno prozvati političku oligarhiju pa i predsjednika Ivu Josipovića zbog toga što su izigrali očekivanja i povjerenje naroda.

Prozvati bandu lopovsku koja zlorabi vlast koju im narod nije povjerio zato da rade protiv vlastitog naroda, već za opće dobro i zajednicu.

Na tebi je gale da prihvatiš, ili odbiješ moju ponudu.

Ovako lupetati po tipkovnici i pozivati na neku jogurt revoluciju ti je što bi se ono reklo: Sve je sranje, osim pišanja, ali i pišanje postaje sranje, ako pišaš uz vjetar.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljice, ponudio sam ti da

Kukljice, ponudio sam ti da radis sa mnom. To sto ti forsas svoje i ne zelis slusati druge, razlog je zbog cega si politicki irelevantan. I zbog cega ces to i ostati. O tome je naime i ova tema. Kako bilo da bilo, trebaju nam ljudi koji su sposobni slusati i druge. Jer ti ce biti relevantni.

Tko je glasao

@gale to je lijepo od tebe i

@gale to je lijepo od tebe i hvala ti na ponudi.

O tvojoj, mojoj ili bilo čijoj političkoj relevantnosti nas dvojica možemo govoriti kada bilo gdje na internetu budem pročitao koliko imaš "radnog" staža u politici, koje si izborne rezultate postigao i koje si političke funkcije i dužnosti do sada obnašao.

Slažem se u potpunosti sa tvojim zaključkom da sam nesposoban i nepodoban za prijem u službu pretorijanskog gardiste.

Svako dobro i puno uspjeha gale u ostvarivanju tvojih/Vaših planova.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ko kaze da sam ja sposoban

Ko kaze da sam ja sposoban slusat druge? :-p

Tko je glasao

?????????????????

?????????????????

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

..

O cemu ti pricas?! Kako su projekti oko Varšavske ili studentske blokade mogli i trebali proci javnu raspravu?! Kojim su se to sredstvima JOT-a trebali služiti a nisu, da bi postigli omasovljenje?!

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

Ja bih ti ovako napravio. Sve

Ja bih ti ovako napravio. Sve nabrijane pojave bih pozvao da predstave svoje inicijative. I ja bih predstavio svoju. Pozvao bih putem svih dostupnih kanala sve zainteresirane da se ukljuce u komentiranje svake inicijative ponaosob i pustio bih da se izartikuliraju jaki argumenti koji stoje na raznim stranama, a one slabe bih maknuo iz rasprave.

Znaci, moja je recimo Varsavska. Prvo se znaci obratim svima koji se bave na bilo koji nacin javnim interesom i pozovem ih u JOT raspravu da kazu svoje misljenje o inicijativi. I pozovem ih naravno da se pridruze.

I onda osluskujem i gledam ima li inicijativa snagu i pod kojim uvjetima da dobije potrebno zaledje. Ako nema pustam, ako ima krecem u akciju sa uspostavljenim legitimitetom.

Suprotno se dogodilo sa Varsavskom, a to je da je ekipa na pollitika.comu koja je stajala iza inicijative stalno mijenjala argumente i time ukazala na nekonzistentnost inicijative. To nije dobar pocetak. Jer trebali su prvo utvrditi solid case, tek onda krenut.

Na kraju kroz stalna mijenjanja se je sve svelo na 300 m2 javne povrsine sto mnogima zvuci apsurdno. Nema niti presedana, nema nicega. Ban centar se gradi 300 metara dalje, a maloprije su ovi iz Varsavske trubili protiv intervencije u povijesnu jezgru. Etc.

Sto se tice ffzg-a, opet da sam na njihovom mjestu, prvo bih pustio bubu po svim dostupnim kanalima da opipam puls javnoga mnijenja, da artukuliram zahtjeve koji ce imati najsire uporiste, a ne nesto sto je ocito samo kruzoku. I na tom temelju onda derati dalje.

Idealno je naravno da svi oni koji briju na put i kuze medjuovisnost inicijativa (ekipa s ffzg-a to kuzi) da se onda fino ispregovara i da se onda sa najsirom mogucom podrskom krene u realizaciju. Kako bilo da bilo, na vrat na nos, to je nesto sto nema smisla.

Iskoristiti sve dostupne kanale za utvrdjivanje, odnosnos uspostavu legitimiteta, ima.

No problem je sto ekipe opcenito prvo samovoljno zakljuce da je nesto super i onda vise nema price oko toga. A mora biti dokle god nije velika vecina stvar prihvatila kao nesto super. Do tada jednostavno takvo ekskluzivno pravo predstavlja nesto prilicno pogubno za samu inicijativu.

Enivej, tnx na konacnom komentaru koji je na liniji posta. :--)

Tko je glasao

..

Ajde mi molim te objasni kako su projekti oko Studentske blokade ili Varšavske mogli proci javnu raspravu i dosegnuti stupanj omasovljenja?. Kako su svoju namjeru mogli postaviti u politički kontekst i koja su to JOT sredstva mogli koristiti?! Pisati na pollitici ili na blogovima?! Lupetaš Gale moj dragi.. Štefan

Tko je glasao

Dobro razmišljanje. Mali

Dobro razmišljanje.
Mali ispravak o uzrocima neuspjeha nabrojanih inicijativa; ako pogledamo svaku posebno, seljaci su ipak svaki put, ako ne izgurali svoje (koliko toliko), a ono bar bili prihvaćeni kao strana za razgovor. Razlog su traktori.
Znači, da bi inicijativa bila uspješna, mora koristiti mehanizaciju. Ne zezam se. Tu traktori predstavljaju moć pritiska, i nije ih moguće ignorirati kao prosvjednike ili jednog štrajkača glađu.

Da su prosvjednici u Varšavsku došli autima, da vidiš kako bi se sve brzo riješilo.

Tko je glasao

Istina. Puska je jak

Istina. Puska je jak argument. Pogotovo u predpolitickoj atmosferi gdje su nasilje i prevara prihvacen oblik utjecaja s kojim ce se svi sloziti.

No, postoji mali rizik, a to je legitimitet prosvjeda. Ako se krene nasiljem s jedne strane koja je upitnog legitimiteta (znaci, ako se nije prvo islo u javnu raspravu, vec se ide ho ruk), svaka upotreba sile moze navesti javnost na udaljavanje od inicijative.

No sredstva u svakom slucaju moraju biti razmjerna poruci s druge strane.

Tko je glasao

Mantra o legitimitetu

Joj kad zapneš za nekaj onda ga drviš li drviš. No, postoji mali rizik, a to je legitimitet prosvjeda. Ako se krene nasiljem s jedne strane koja je upitnog legitimiteta (znaci, ako se nije prvo islo u javnu raspravu, vec se ide ho ruk), svaka upotreba sile moze navesti javnost na udaljavanje od inicijative. U čemu vidiš legitimitet nasilnog pretvaranja socijalizma u kapitalizam - možeš li me podsjetiti kad je u vezi istog provedena javna rasprava. U čemu vidiš legitimitet i legalitet današnjih institucija vlasti u rvackoj koje su se konstituirale opet nasilno mimo Ustava tj čl. 1.st.3.
Ako oni kaj se poistovjećuju kao vlast mogu silom na narod - može i narod. E, nebi ti svoju guzicu izložio - jebi se gale i mući...

Tko je glasao

Potpisi se imenom i

Potpisi se imenom i prezimenom prije nego sto drzis lekcije o mudima.

Po pitanju legitimacije, moze revolucionarna garda doci i uspostaviti novi poredak, no ukoliko narod nece osjecati sigurnost u takvoj opciji, vec dodatnu opasnost po egzistenciju, tada ce narod stati na strani vlasti. Kako god da dosla na tu poziciju.

Tko je glasao

Nebi guzu

Po pitanju legitimacije, moze revolucionarna garda doci i uspostaviti novi poredak, no ukoliko narod nece osjecati sigurnost u takvoj opciji, vec dodatnu opasnost po egzistenciju, tada ce narod stati na strani vlasti. Kako god da dosla na tu poziciju.Točno micek, viš kak se tu slažemo - al onda nemoj mantrati o legitimitetu jer ista nema veze sa sigurnošću guzice ni tvoje ni moje. I zbog te sigurnosti (prividne) potpisujem se virtualno, a ti zbog izbjegavanja naprčivanja iste navodiš matrixov kod tj ime koje ti je upisala vlast.

Tko je glasao

Legitimacija govori o

Legitimacija govori o potencijalu politicke podrske. Bitan parametar u politickom procesu.

Tko je glasao

ajme, upomoć pa kakve veze

ajme, upomoć
pa kakve veze ima besplatno školstvo sa voljom za vlašću

gale, to je tako u tvojoj konstalaciji zvijezda
ali možda nisi primjetio:
razne maske su pale
elite nisu što su nekada bile
staze revolucije su odjednom stigle do ruba
game is over
gale probudi se

čak se i eph potrudio došapnuti vladi što sada
http://www.jutarnji.hr/drzavna-rent-a-car-agencija--radne-akcije--nagrad...
svaka čast na trudu, ali čini mi se ovako:
gard je jedino što elite imaju i neka to zadrže
ostala "rulja" im ne može pomoći i da ima tih humanističkih predispzicija
zanemarivanju prirodnih zakona je došao kraj
i spmanjima i korištenjima vrijednog u svoje
(to ti je dobar dio dnevnika - kako se razne "sile" pozivaju na famozno "javno dobro" - ali nisi temeljito razradio, a taj dio je ozbiljan)

Tko je glasao

Nisam te bas shvatio. Kazes

Nisam te bas shvatio. Kazes maske su pale. Sto bi to znacilo u konkretnom slucaju recmo Varsavske?

Ne razumijem niti onaj dio sa povezivanjem besplatnog skolstva sa voljom za vlascu, pa ako mozes objasni.

Tko je glasao

varšavska je jasno otvorila

varšavska je jasno otvorila sve dokumente, sada su napokon i na stranici ministarstva
razni su se posuli pepelom
ukratko varšavska je obavila svoje
i sada se neupitno traži odgovornost, od one ustavne na dalje

Slučaj besplatnog školstva je identične kvalitete. Inicijativa počiva na postojećoj konstelaciji moći, a istovremeno želi utjecati na tu konstelaciju i osigurati oblik partnerstva sa vlasti
možda ne razumijem dobro, ali ovdje jasno piše o želji za partnerstvom, što nema veze sa svjetskom inicijativom oko besplatnog obrazovanja. Inače danas negdje čitam da je ukupni kreditni dug studenata bankama u americi jednak ukupnom dugu kartičnih kredita svih građana - tako da je inzistiranje na školarinama samo i isključivo briga oko daljnjeg pumpanja derivata

Tko je glasao

Ad b. Nije dobro furati

Ad b. Nije dobro furati inicijativu koja nece imati nositelja odluke. Pa tako, recimo zakljucim nesto totalno opako. Ali nema onog tko bi taj zakljucak proveo. To je pucanj u prazno.

Ad a. Sto se tice odgovornosti, super, ali koliko vidim, radovi su u punom jeku. Iliti, popapala maca. Mislis li da ce netko na kraju odgovarati, nakon sto su se u realnom vremenu svi pravili gluhi i tako na sebe preuzeli politicku odgovornost?

Tko je glasao

pa jasno je da su mnoge igre

pa jasno je da su mnoge igre završile, a da li ćemo zatrpavati rampu i s čim - to ćemo tek vidjeti

a općenito ti si prenaviknut na uhodano, a uhodanom više ništa ne ide, pa ne moram ti još i crtatai
ne trebaju nam nikakve masovke, treba nam osnovna logika i pamet, kamatarsko gospodarstvo će pojesti samo sebe ako pod hitno ne napravi nešto u spašavanju te osnovne privredne grane. Nekek rupe su se počele zatvarati, to je dobro ali ne i dovoljno. Nakon što se vrati izreketareno i počne plaćati naručeno, tek onda slijedi oporavak i rastezanje održavanja

Tko je glasao

Samo od sebe? Kako zamisljas

Samo od sebe? Kako zamisljas taj trenutak kada sve krene odjednom u dobrome smjeru? Zelja je lijepa, nije da nije, ali ima li realno utemeljenje osim dobre zelje?

Tko je glasao

da, do tvoje struke još nije

da, do tvoje struke još nije stiglo - gdje se sirup od trputca plaća 10 x više pa osim banaka i kockarnica imamo na svakom kantunu po jednu apoteku.......sve za derivate
u glavnoj gospodarskoj grani, građevinarstvu, stvari su se naglo okrenule za 180 stupnjeva, a odnosi snaga u saboru u tijesnoj su vezi s tom granom, tako da bi se moglo reći: da gale, stvari se slažu same od sebe po čisto prirodnim zakonima. To nisu želje to su činjenice.

Tko je glasao

Nisi mi odgovorio na pitanje,

Nisi mi odgovorio na pitanje, vec si ponovio tvrdnju. Opisi proces, ako nije problem. Da vidimo radi li se samo o dobrim zeljama iscrpljenog sanjara ili o necemu egzaktnom. Bitno je.

Tko je glasao

ma kakav iscrpljeni sanjar,

ma kakav iscrpljeni sanjar, iscrpljenost je od svega
jednostavno ne vjerujem u političku promjenu
sa druge strane promjena mora doći
nema više klasičnog oblika na koji smo navikli i koji tu zasjeda po inerciji
neka biraju: ili neka plate ljude koji znaju nešto napraviti, znači ne ovi razni koje do sada uporno, opet i ponovno naručuju za ista, jednaka, sukladna sranja, nego druge ljude i stručnjake i ako sami ne znaju poslušat neka odu i puste druge da slušaju što im se govori
društvo je bolesno ne samo ekipa na vlasti
zato nema ništa od tvojih tlapnji i raznih koji manje pametno pišu ali više dreče
stvar je iako složena ipak jednostavna
ali dok im u te glavice ne sjedne treba sačuvati razne prostore.
gale stalo je sve, igh od svih poslova po svijetu sada ovisi o rampici u varšavskoj, alo - to se zovu tektonski poremećaji - priroda se jako zaljuljala, stigla je elementarna nepogoda a nije bilo dimenzioniranja na toliki potres, to je povuklo čitave lance za sobom
ovi u jutarnjem u prvoj točki traže odgovornost referenata za brzo izdavanje dozvola. kakvih dozvola. Cijela Trešnjevka je ove godine na stolu imala 3 predmeta.
gale idem malo u san na odmor.

Tko je glasao

3103, ukazujes samo na detalj

3103, ukazujes samo na detalj da velika kompanija utemeljena na politickoj protekciji u nekom trenutku nema vise prostor rasta zbog ogranicenog utjecaja politike. Nesto kao Enron u USA. No, bez obzira sto je Enron propao, sve je ostalo isto.

Isto tako ukazujes na detalj da je drustvo bolesno. OK. Ali, mene interesira koja je terapija, sto uciniti? Konstatacija je poznata naime vec godinama, ali fali nam terapija.

I da te podsjetim, nudim odredjenu terapiju, ali ona zahtjeva pojedince koji su spremni preuzeti politicku odgovornost, a da nisu dio sprege. Nudim novi nacin vodjenja politike, tako da se proces vodi u potpunosti javno. Dakle, interesira me promjena, a ne konstatacija stanja.

Ako imas ideju ukljuci se, ako nemas, ne koristis mi mnogo.

Tko je glasao

jb te jot 1. ne plaćaj račune

jb te jot

1. ne plaćaj račune za režije, plaćaj dobavljače, ali traži one normalnih cijena
2. ne plaćaj reket, radije dobij po piksi
3.prodaj sirup od trputca po stvarnoj cijeni
4.ne visi stalno na internetu, evo dame se preko novina žale da nema frajera:http://www.tportal.hr/showtime/estrada/83837/Medu-Hrvatima-i-Srbima-jako-je-malo-pravih-frajera.html
5.i ne davi više sa jotom, radije odi u ilegalu i daj nam ispričaj kako se mućkaju lijekovi da saznamo što pijemo kad već skupo plaćamo

ok?

Tko je glasao

Klasika. Ti bi htio ici u

Klasika. Ti bi htio ici u sumu. Boriti se gerilski, inatiti se, zivjeti fantaziju pubertetlije. To je super, ali uozbiljimo se na trenutak.

Sta nakon sume? Kako ces konstiturirati politicku zajednicu? Sa gerilom koju nitko ne poznaje i gdje je jedino mjerilo sposobnost gerilske borbe? Kroz gerilsku borbu profiliraju se opake licnosti tipa Tito, Che, Mugabe, Pol Pot, Kim Sung i ostali.

Svaka cast 3103, ali ako ne mozes bolje, onda pusti nas koji zelimo i mozemo da radimo, umjesto da nas kajlas sa djetinjarijama.

Enivej, pubertetskih fantazija imamo podosta u zajednici koja ne bastini politicku kulturu. Jer lakse je mastati o Cheu, nego izloziti kicmu u smjeru promjene.

No ne ide drukcije. Ono sto mi trebamo jesu ljudi kojima cemo vjerovati, ljudi koji se u javnosti biti prepoznati kao kvalitetni zagovaratelji javnog interesa, ljudi koji ce postati jasna alternativa korumpiranoj sprezi.

A inacenje i ostale revolucionarne fantazije, OK. Samo naprijed anonimna vojsko. Hrabri ste sada kada vam ne mogu skinuti vlas s glave, kakva biste tek bili hebena revolucionarna garda.

Kakva razmazena ekipa. Za popizdit.

Tko je glasao

vidim da ću i dalje umjesto 7

vidim da ću i dalje umjesto 7 kn sirup od trputca plaćati 50

Tko je glasao

Poremečena biologija

Ha, ha . jako dobro brojček! :):)

Tko je glasao

Hvale vrijedan uložen trud u dnevnik

Hvale vrijedan uložen trud u dnevnik. Pokušavam stvari sagledati multidisciplinarno, pa se malo vratiti na Krležu, malo na izjave i stavove u hrvatskom narodu nekih filozofa i državnika iz prošlosti, ali jedino što je nedvojbeno je to da u Hrvatskoj nije bitno što tko kaže, nego tko što kaže, a da bi se došlo u poziciju onoga tko kaže, koriste se najbesramnije i najbestidnije metode, tako da imamo garnituru javnih osoba koje su sebe zabetonirale kao viđene i vrlo važne osobe, a nema im tko reći ono "car je gol". Te osobe su u stanju primjenjivati i metode svekolike eliminacije onih koji ih po njihovom mišljenju ne poštuju. Nadam se da to nije karakteristika cijelog hrvatskog naroda, jer ću morati prihvatiti Marxov stav kao točan, nažalost.

Tko je glasao

kako biti javna osoba

nedvojbeno je to da u Hrvatskoj nije bitno što tko kaže, nego tko što kaže, a da bi se došlo u poziciju onoga tko kaže, koriste se najbesramnije i najbestidnije metode, tako da imamo garnituru javnih osoba koje su sebe zabetonirale kao viđene i vrlo važne osobe, a nema im tko reći ono "car je gol"

Ako se složimo da je internet komunikacijski kanal, onda je moguće u Hrvatskoj iskoristiti taj kanal za "lansiranje" novih javnih osoba mimo uobičajenih "celebrity" i politics kanala (novine, TV, PR agencije,).
Primjer je cijenjeni Mrak.
Kako bi bilo da malo razmislimo o net - metodama kako Javni interes popularizirati i učiniti ga stvarno javnim, zajedno i ujedno sa osobama koje se zalažu i prepoznaju Javni interes

Tko je glasao

Nego, Zoc, jesi li ti voljan

Nego, Zoc, jesi li ti voljan biti nova javna osoba i tako preuzeti dio politicke odgovornosti? Cisto pitam, da ne bi bilo da nisam pito :-)

Tko je glasao

pa ako treba ...

63 godine - penzić - neinteresantan lik .
:))

Tko je glasao

Nego, jedna digresija. Tko bi

Nego, jedna digresija. Tko bi po tebi bio interesantan lik, ako ti vec nisi? Postoji li neki polliticar ili neko drugi za koga smatras da bi bio pogodak za javnu scenu?

Tko je glasao

Bilo bi dobro da drzavu

Bilo bi dobro da drzavu konacno pocnu voditi neinteresantni likovi. A ne Sukeri, Milinovici, Bebici i ine osebujne licnosti.

Enivej, ako imas volje, upisi se na PoliWiki. Mogu te upisati i ja, ako ti je tako lakse. Radi se o gesti ulaska u svijet javne stvari. Bar to tako osobno dozivljavam.

Tko je glasao

preko rijeke

vrlo jasno si izložio što misliš
opisom triju javnih političkih inicijativa
osvijetlio si ono što vidiš
sebe i dio prostora oko sebe
elitne ljude i pojave,
(specijalci, NKVD, SWAT, uebermensch, san francisco 67, prag 68, zagreb 71, punk 76, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 81, Tiananmen 89 ... )

u mraku
je ostala obična, svakodnevna politika
stotinjak saborskih zastupnika, jedan predsjednik države
desetak važnih oporbenih vođa
stotine tisuća članova
milijuni koji glasaju i ne glasaju

ne bi li ih trebalo privesti svrsi?

luka

Tko je glasao

Tesko mi je Luka povezati

Tesko mi je Luka povezati javnost cije snaga pociva upravo na masovnosti, sa bilo kakvim elitizmom.

U svezi glede svakodnevne politike, ona je utemeljena na konstelaciji moci, pa tako, gdje je jaka javnost, jaka je i zastita opceg dobra, a gdje javnost ne postoji (recimo zemlje Afrike, bliskog Istoka, Sj. Koreja i slcno) postoji samo zastita interesa oligarhije. Pa tako, ako cemo se sloziti oko ovog uocavanja detalja, vjerujem da je i u Hrvatskoj ista situacija. Dok nema jake javnosti, nece biti moguca niti zastita javnog interesa, odnosno oni koji ce se tako deklarirati, nuzno ce morati isfuravati prevaru, zbog nepostojanja zaledja za realizaciju tog interesa.

Tko je glasao

ko to tamo peva?

ništa loše u elitizmu nema
gdje je nastao spontano
ljudi se okupe oko problema
koji nisu htjeli/mogli prepustiti stihiji
nesposobnima, korumpiranima, ...
varšavska, filozofski, studenti 71, solidarnost
sve su to obični ljudi
otkud onda takva crta razdvajanja
i nerazumijevanja danas
odnosno
kako takvi pokreti postaju dio javnosti

uvijek na rubu društva djeluju
oni koji su na neki način savjest društva
umjetnici u gladovanju
konceptualci
morala i politike
bio je jedan takav radikal u italiji
svako malo u štrajk glađu, iz principa
u francuskoj je to nekako manje političko
više javno i intelektualno djelovanje
u amerikanaca obično neka grass-roots organizacija
s ciljem spašavanja čovječanstva, planete ili barem tuljana

ako ja tebe dobro razumijem
onda bi ono što ti hoćeš
neka vrsta javnog aktivizma
s ciljem promjene društva
možemo se složiti, u situaciji slabe javnosti
ipak bila neka vrsta elitizma

jaku javnost treba graditi
kao jedini cilj
nije dakle cilj
uvesti besplatno studiranje
zaustaviti horvatinčića
srušiti bandića
srušiti vladu
dovesti mmf
napraviti bolji proračun

probleme riješavati kroz
političko djelovanje običnih političara
koje će nužno,
što je snažnija javnost
dovesti do jasnije slike
koliko njihovo djelovanje
djeluje u smislu općeg dobra

luka

Tko je glasao

ništa loše u elitizmu

ništa loše u elitizmu nema
gdje je nastao spontano

Mozda je problem u poticaju participacije i podrsci?

odnosno
kako takvi pokreti postaju dio javnosti

Mozda tako sto ce se ljudi prepoznati u takvim pokretima i vjerovati da pokreti nekamo vode?

Jer ako se ljudi ne prepoznaju, zasto bi participirali? Ako ljudi ne vjeruju u promjenu, zasto bi participirali?

Jel stoji?

uvijek na rubu društva djeluju
oni koji su na neki način savjest društva

Jeste. Na rubu drustva imamo svega. Od onih na psihijatriji, od nesvacenih umjetnika, od genijalaca, doslovno svega sto se ne uklapa u postojecu situaciju. Ali to nije bitno. Bitno je, barem osobno tako vidim, odgovoriti na pitanje kako pozitivne pojave uklopiti u sam drustveni mainstream? Ako je moguce. Ako nije, onda zasto nije? I to je to. Sto se tice pojava koje opstoje na marginama, rekao bih da prije govorimo o devijacijama bez ozbiljnog utjecaja na promjenu drustva.

s ciljem promjene društva
možemo se složiti, u situaciji slabe javnosti
ipak bila neka vrsta elitizma

Ne bi trebala biti, vec upravo naprotiv. Najobicniji osjecaj politicke odgovornosti pojedinca da sudjeluje u tijelu javnosti. Dok se tako nesto smatra elitizmom, umjesto najobicnijom odgovornosti pojedinca, nije dobro, niti ce nam biti dobro.

Ne znam slazes li se. Ako ne zasto ne, ako da reci da znam da ne treba pokretati opet to pitanje.

jaku javnost treba graditi
kao jedini cilj
nije dakle cilj
uvesti besplatno studiranje
zaustaviti horvatinčića
srušiti bandića
srušiti vladu
dovesti mmf
napraviti bolji proračun

Jaka javnost je nulti zahtjev za zastitu opceg dobra. Ako nemas jaku javnost, opce dobro nije moguce zastiti, odnosno sistem nuzno tezi dekadenciji. Pa tako, sve posljedice nepostojanja mogucnosti zastitet opceg interesa, kao gore nabrojane, lako se daju rjesiti, kada postoji preduvjet. Sad, ako tebe rajca Horvatincic, neka i to bude tvoj motiv, mozda kroz vrijeme prepoznas i jos pokoji.

probleme riješavati kroz
političko djelovanje običnih političara
koje će nužno,

Obicni politicari su nuzno kuje onoga sto ih je postavilo na mjesto politicke moci. Jeli to partija (zatvorena interesna grupacija u nasem slucaju), jesu li to mediji ili neki jak privatni kontakt. No, politicari ce imati stvarnu moc da zastite opce dobro, tek kada ce uporiste imati upravo u samoj javnosti. Koliko je danas takvih politicara, da iza sebe imaju snaznu podrsku koju dva novinska clanka iz pera razih egzekutora nece uzdrmati?

Tko je glasao

dva novinska članka

Koliko je danas takvih politicara, da iza sebe imaju snaznu podrsku koju dva novinska clanka iz pera razih egzekutora nece uzdrmati?

No, politicari ce imati stvarnu moc da zastite opce dobro, tek kada ce uporiste imati upravo u samoj javnosti.

i na kraju dođemo do novina

mrak je stvorio virtualni prostor pollitike u kojem djeluje virtualna javnost

čini se da su mrakove ambicije internetske, tvoje JOTovske
uporno ponavljam
volio bi vidjeti da iz pollitike izraste tjednik
koji će komentirati zbivanja na način
koji je ovdje spontano izrastao
nezavisno ali ne i neutralno

u nas nije provedena lustracija
umjesto ceremonijalnog odbacivanja starih i prihvaćanja novih vrijednosti
u nekoj vrsti organiziranog društvenog obreda
ostalo je na upornim pojedincima
da grade i grade novi društveni konsenzus
raspravljajući o mnogim novim i nekim vječnim starim temama

pollitika puno vrijedi
volio bi dobri stari tiskani ili neki netovski oblik
koji će se o svakom pitanju od općeg značaja
jasno i pravovremeno
oglasiti

luka

Tko je glasao

Novi mediji koji ce

Novi mediji koji ce afirmirati nove ideje i nove ljude neovisne o dnevnopolitickim igrokazima, a jos manje o urednickoj palici sluga establishmenta su dio price bez kojeg nema dalje, uistinu.

Tko je glasao

Dragi Gale...

... u koju skupinu, po tebi, spada Hrvatska blogerska organizacija? Koja je eto pokazala tako uzoran JOT... :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci