Tagovi

Politi?ka prostitucija partitokratskih apostola

Jel naslov prejak za sliku politi?ke Hrvatske metastazirane u nemoralu i korupciji, Hrvatske doslovno bolesne jer biološki izumire brzinom jedne Jaske na godinu. A izumire jer mladost hrvatska ili migrira u „toplije krajeve“ ili glanca šankove u potrazi za melemom duše. I od onih rijetkih što pokušahu stvoriti obitelj – svaki tre?i trokira u prve tri godine.
Lijepa je ova zemlja – meni najmilija!
Kakve veze ima vezivanje nataliteta sa politikom, površno nikakve – dubinski itekakve. To je rezultat neizvjesnosti, rezultat latentnog straha od sutrašnjice koji generira stres – glasniku po?etka raspadanja ljudske konstitucije. A kad se raspada jedinka, raspada se i grupa koja figurira kao sigurnosni kišobran svojim ?lanovima.
Hrvatsko društvo se raspalo po svim šavovima, znaju to i ptice pjevice – jedino politi?ka nomenklatura mantra o svojem poslanju kao jedino spasonosnom za ispa?eni narod iz stolje?a sedmog – oni su božja objava u liku i djelu apostolskom. Zato i jesu izdignuti na pijedestal politi?kog božanstva odakle gospodare životom i smrti prezrenih i isklju?enih. I dapa?e da su odabrani božjom providnoš?u u svojoj gramzljivosti nad svjetinom koja je lijena i koja vjekovno priziva blagoslov bi?a.
Shvatili pravovremeno apostoli rvacki formulu i velebnost egoizma u primjeni hapanja resursa po okušanoj narodnoj – poslije mene potop. I uvjereni oni da su poslani da vladaju neosvještenima kao über bi?a jer tako je bilo od pe?inskih dana, tako mora biti i danas – stado bez pastira sklono je šteti i suicidu te stoga mora imati poticaj da slijedi zvonce sa ?ela kolone.
Zahvaljujem Zokiju i Galetu koji su na jednoj drugoj objavi otkrili da pretjerujem u slikanju stanja rvackog gdje politi?ki sustav smještam u jednu veliku septi?ku jamu koja se ne može sanirati Bethonovenom simfonijom. A upravo to nam žele re?i apostoli koji kroz sustav politi?kih stranaka udruženih u Gomoru upravljaju suncem i mjesecom. A onda se pojavi 109;110. i 111. Stranka te evo ti optimizma do neba pera?a savjesti intelektualnih koji u starim apostolima vide neke nove. Dugo vremena nisam htio vjerovati da je demokracija apostolska u rvata mamac neukima i neosvještenima. Vode?i se posljedi?nom ?injenicom da revolucija doslovno jede svoju djecu godinama sam nanovo i ponovo ustrajavao organizirati politi?ki neproskribirane pojedince i grupe na programima rehabilitacije lijepe nam zemlje – svaki put sa sve ve?im i ve?im razo?aranjem. Jesu li to bili krivi ljudi – još uvijek smatram da nisu. Ali ukratko da pobrojim najbitnije da gale i njemu sli?ni koji tvrde da pljucam vide da baš nisam kolateral po defaultu. 1987.g. sa Vladimirom Layem i P.Haramijom osnivam Savez zelenih Hrvatske s pretenzijom prerastanja u bitni politi?ki faktor i prave politi?ke alternative tadašnjoj partiji – neslavno. Jedan od najagresivnih tadašnjih kriti?ara te pri?e bio je mlad i nadobudan Zoki Oštri?. Nakon toga dolazi rat u kojem dno dna poentira i politi?ki i kapitalno i o kojem još nije vrijeme da se otvoreno govori, a ja mnogo toga inside vidio, ?uo – preživio. Nakon rata dolazi inicijativa Ivana Supeka o pokušaju politi?kog potkresivanja krila nabujaloj kleptokraciji u kojoj pri?i zajedno sa don Grubiši?em ponovo pušim. Bila je to Alijansa za pravnu Hrvatsku. U toj nakani sve je bilo podre?eno svekolikom interesu grupe – Hrvatske, i karijera i obitelj, bez ostatka. I još uvijek mi nije bilo dosta politi?kog „u-ništa“ – rukovode?i se onom, bolje sto dana pregovarati no jedan dan ratovati. I opet pokušaj s nekim drugim jedinkama u tada 90 i kusur stranku u rvata pod nazivom Hrvatski socijaldemokrati. Stotine stranica deklaracija, platformi, programa, strategija, statuta, kodeksa, a sve radi crtanja da nismo isti... U ništa!
I onda dolazi ne?ija pri?a o 111. Stranci uvezena jezikom oto?ana kao prosvjetljenje. Jer zvon?ar na ?elu kolone ulijeva nadu u iskupljenje politike i izvla?enje iz septi?ke nemilosti. To što su svi osniva?i demokratski rekli kroz statut da je vo?a „i tata i mama“ i nema drugih bogova – stilska je figura koju ?e vrijeme dokinuti, pa bože ljudi smo od povjerenja.
U toj dobronamjernoj razmjeni mišljenja delegiram vlastito uvjerenje (iskovano brojnim neuspjesima u pokušajima popravljanja politike) da se postoje?i partitokratski sustav ne da popraviti demokratskim sredstvima i u parlamentu jer je sastav istog parlamenta nezakonit i nelegitiman prema odredbama sadašnjeg Ustava. Dapa?e moja tvrdnja o kompletnoj posljedi?noj aktivnosti nezakonitog parlamenta – nezakonitosti i nelegitimnosti i izvršne i sudske komponente vlasti do?ekana je kao hereza i pumpanje pobune. I veli moj stari oponent Oštri?, demokrat od doba pelena – neda mi se raspravljati, ak ho?eš o preferencijalnom glasu kao jednom od alata dokidanja partitokracije možemo, ina?e ?ao...
?udna je ta demokracija, a još ?udniji – demokrati. Ima jedna iz pokreta anarhizma koja veli; demokrati su obi?ni ljigavci koji bi do beskraja lamentirali o svemu i sva?emu samo ne o upitnosti demokracije. U svom pohodu nisu se spremni odre?i ni djeli?a vlastite komocije za op?e dobro, a odricanje uspješno delegiraju isklju?enima i marginaliziranima.
I da, kad smo kod spasonosnog alata u dokidanju rak rane rvatskog politi?kog sustava – daklem preferencijalnog glasa na strana?koj listi(posebno naglašenog-izdvojenog glasa) koja je to formula koja nosi spasenje.
Kaj se zapravo doga?a sa strana?kim izbornim sustavom koji nas tak pe?e!?
U stabilnim se demokratskim sustavima Zakonom o politi?kim strankama reguliraju i procedure unutarstrana?ke demokracije, prije svega one vezane uz izbor kandidata koji ?e stranku zastupati na izborima. U Hrvatskoj su te procedure ostale zakonski neregulirane, pa ih stranke odre?uju svojim statutima. U ve?ini hrvatskih politi?kih stranaka odabir kandidata na izborima i formiranje strana?kih lista nadležnost je najužih strana?kih tijela, dakle, strana?kih predsjedništava, središnjih ili glavnih odbora. Realno, mo? odlu?ivanja obi?no je u još užem vodstvenom krugu, ?esto u rukama samoga predsjednika/predsjednice stranke. Osim što nedostatak kvalitetna Zakona o politi?kim strankama pridonosi deficitu demokratske procedure u strankama u razdoblju definiranja strana?kih izbornih lista kandidata, ko?enju demokratske procedure i ograni?enom utjecaju strana?kih ?lanova i pristaša (glasa?a) na to tko ?e ih predstavljati u predstavni?kim tijelima, tome doprinosi i izrazito loš hrvatski izborni sustav.
Od 2000. godine nadalje u Hrvatskoj se Sabor bira prema izbornom zakonu zasnovanom na razmjernom izbornom sustavu. Država je podijeljena na 10 izbornih jedinica, a one se ne podudaraju s regionalnom diobom zemlje. Ve?ina županija razdijeljena je u više izbornih jedinica, a podijeljena su i sva tri najve?a grada. Zagreb je tako razdijeljen na ?etiri izborne jedinice, od kojih samo I. izborna jedinica ne obuhva?a i podru?ja koja ne pripadaju niti gradu, pa ?ak niti «gradskom prstenu». U dvije izborne jedinice podijeljeni su i Split i Rijeka. Zbog takve podjele, izborne su jedinice «virtualna» podru?ja i stoga niti na izbornima, niti u toku zastupni?kog mandata, zapravo nije mogu?e u pravom smislu rije?i uspostaviti vezu izme?u zastupnika i njihova izbornog tijela.
U izbornoj proceduri, prije svega u razdoblju oblikovanja strana?kih kandidacijskih lista, problem predstavlja ?injenica da ne postoji strana?ka regionalna organizacija koja bi djelovala na podru?ju jedne cijele izborne jedinice, pa nema niti mehanizama koji bi omogu?ili demokratsku proceduru nominiranja i odabira strana?kih kandidata za pojedinu izbornu jedinicu. U nekim državama, poput Njema?ke, stranke su Zakonom o politi?kim strankama i Izbornim zakonom obvezane listu kandidata formirati na strana?koj konvenciji koja se održava na razini izborne jedinice. U Njema?koj su savezne države ujedno i izborne jedinice, pa se konvencijom stranke na razini savezne države stvara lista kandidata koji ?e zastupati stranku u toj izbornoj jedinici. Nacionalno strana?ko vodstvo, pak, nema mogu?nosti izravna utjecaja na tako formiranu listu kandidata, ve? može samo na nju uložiti «suspenzivno veto». To zna?i da se nakon toga strana?ka konvencija mora ponovno okupiti i, ako ne uvaži primjedbe nacionalnoga strana?kog vodstva i ustraje na svojoj listi kandidata te je potvrdi kvalificiranom ve?inom, lista postaje pravovaljanom, i to bez obzira na protivljenje strana?ke središnjice. Na?in diobe Hrvatske na 10 izbornih jedinica onemogu?uje bilo kakvu ozbiljnu unutarstrana?ku demokratsku proceduru nominiranja kandidata i pove?ava ve? ionako prenaglašenu ulogu strana?kih nacionalnih vodstava i, naro?ito, predsjednika/predsjednica stranaka.
Drugi problem u hrvatskom izbornom sustavu proizlazi iz nemogu?nosti bira?a da utje?u na to koja ?e ih osoba, a ne samo koja politi?ka opcija, predstavljati u parlamentu. Naime, iako je država podijeljena na 10 izbornih jedinica i iako se iz svake izborne jedinice bira relativno mali broj zastupnika - njih samo po 14, bira?i mogu glas povjeriti jedino stranci. Raspore?ivanjem kandidata na listi, što se odvija procedurom koja nije pod stvarnom demokratskom kontrolom strana?koga ?lanstva nego je «diskrecijsko pravo» vodstva stranke, definiraju se šanse pojedinih kandidata za ulazak u predstavni?ko tijelo ili «ispadanje iz kombinacije». Bira?i nemaju mogu?nosti «preferencijalnoga glasa» koji bi im omogu?io da, osim odabira stranke, istaknu i strana?koga kandidata za kojega žele da ih predstavlja u Saboru (a isto je i pri izboru predstavni?kih tijela lokalne i regionalne samouprave) te na taj na?in eventualno nekome s dna liste omogu?e da bude izabran, a «eliminirati» kandidata kojega je stranka smjestila na vode?e mjesto na listi.
Dodatni problem hrvatskoga izbornog sustava predstavlja ?injenica da izborni model ni na koji na?in ne jam?i «rodnu ravnopravnost», dakle, jednakomjernu zastupljenost žena i muškaraca u predstavni?kim tijelima. Tek neke stranke unutarstrana?kim pravilima definiraju kvote prilikom sastavljanja strana?kih lista, ali i te kvote zapravo u punoj mjeri ne garantiraju da bi rodna ravnopravnost bila ostvarena u njihovu budu?em zastupni?kom klubu. Naime, ta pravila obi?no propisuju koliko najmanje kandidata jednoga spola mora biti na listi kandidata, ali gotovo nikad ne odre?uju kako kandidati moraju biti raspore?eni na listi. Dešava se, tako, da je zahtjev o rodnoj ravnopravnosti formalno zadovoljen, ali da žene ostaju na dnu lista kandidata, pa tako ne bivaju izabrane u Sabor. Koncipiranjem strana?kih lista sustavom «blizanaca» taj defekt se može eliminirati i to tako, ako je prvi kandidat na listi muškarac, za njim obavezno mora slijediti žena, i dalje takvim redom, ili obrnuto.
Prema tome eventualna primjena prefencijalnoga glasa nipošto ne rješava problem ustavnog odre?enja o vladavini naroda putem njegovih predstavnika jer stranke nisu i ne mogu biti predstavnici naroda. Prefencijalnim glasom se malko demokratizira unutarnji strana?ki izborni sustav, a ne onaj delegatsko-predstavni?ki. Strana?ki sustav sa svojom infrastrukturom u Hrvatskoj pokriva cca 10% stanovništva – dakle direktno vezanih ?lanova koji na sebe vežu daljnjih 10-15% potencijalnih glasa?a. Kaj je sa ostalima – njih cca 70%. Oni se ne broje jer su isklju?eni ?injenicom da ne podržavaju ni jednu opciju niti varijantu. Demokratskom izmišljotinom taj fundus po defaultu pripada onoj manjini od 10% i tako u krug – partitokracija generira daljnju partitokraciju.
Stoga ako ho?emo uklju?iti i isklju?ene moramo pod ju?er mijenjati i to drasti?no izborni sustav i konstituciju predstavni?kog tijela. Ja izlaz vidim u dvodomnom tijelu (primjerene veli?ine) od kojih bi jedan zadržao današnji karakter strana?ke utakmice s preferencijalnim glasom dok bi drugi bio teritorijalne naravi direktno izabran (Štef, Jura, Mate...) i striktno vanstrana?ki. Taj drugi dom bi bio djelatna garancija svim gra?anima na pravo participacije upravljanja zemljom. Naravno da u tom slu?aju partitokracija gubi neprikosnovenu mo? i protiv takvog koncepta ove nomenklature ?e bude li potrebno upotrijebiti silu sustava kojeg su same ustrojile da ih štiti. To je razlog zašto sam za nove stranke ustvrdio – u ništa, jer je rije? o ogromnim benefitima pojedinaca koji ?e te benefite braniti po cijenu života.
I zato ponovo tvrdim po n-ti put da rvatska demokracija nema šanse posebice ne u ovakvom parlamentu, samo „primjereno-konstruktivna sila ulice“ može vratiti osmjeh na lica naše djece i unu?adi.

Komentari

Ja znam rješenje

Ja znam rješenje Golgota![:o)
Trebamo se fokusirati na Smeće.
Kada Smeće zbrinemo: Zakonom o pravima Smeća, tada možemo pristupiti slijedećoj fazi, a to je Glazbarenje ogromnih potencijala, jedinstveni, prvi, novi Početak.

Početku je potreban Pokretač (to je riješeno).
John Nesmith je dao formulu: High tech & High touch, ali mu nedostaje Treći element, a to je
Slow and Low ©®®[:o) = Tako kako Zemlja Diše.
Načuliti uši više, smanjiti se na Smisao http://www.youtube.com/watch?v=DuyeFX9Lb0s&feature=PlayList&p=7CA58C2F69... i nakon bučnih Gitara (koje su ipak Ukalupljena stvarnost, samo dio spektra Matrice!) ...doći do Orahovih Ljuske, koje šuškaju klapkaju zvukom Potencije i Hlada bez dosadnih komaraca.

Pišanje Kokoškama svako jutro u valov obvezno! - za zdravlje Peradi!
Kokoške su rješenje jer imaju cijelu seriju Znanja.
Multifunkcionalni Kokošji ''traktor'' = profitabilnost 120%.
Otpad je zabranjeno spaljivati!! NEDOBOG!!

Smeće cijele €U rope NAŠE!!!
ZAMISLI BOGATSTVA!!!!
Festival proizvodnje.
Ne možeš kući Radnike otjerati!

MA AJTE DOMA VEĆ JEDNOM ŠAŠAVCI JEDNI (ja njima),
a oni se bče i krevelje:
e baš nee ćee mooo
štanam mooožeš! njaa njaa

Eto vidiš Prijatelju kako bude.
A nije da nisam znao, nego, jednostavno, okolnosti, kolnosti, kolonisti klonirali sami sebe pa se uzvrpoljili jer im se još Mezopotamija i međuzemlja po Umovima mota, mota, mota - i jebote zamotalo se sve i đaba Stublić kaže da oće izać... ĐABA BRALE = NEMA KOČNIČARA!!! Dao otkaz i skupa sa onim Šumarom jurca po šumi i KURBLOM BUDALE BLESAVE IŠĆERUJE!!

Ali đabe, ope se poneki sakrije, šmugne sa zecom u Mrkvu pa Batinom MLATI MLATI MLATI LATI MATI MILA... a šta smo se namlatili te slametine ukurac više ni Festival slame ne pomaže, jer nema ko. Ima ZAPRAVO - ali dok se Mreža probudi. Dok se prvo polinkaju Pokretač i Pravdičar - da odmaknu Graju Mračine Stračine i sve druge Jebačine, dogod nisu smaknute SVEČINE!

Čin po Čina, čineni čačeči. ĐABA!!!!

Riječi pokradene, a niko, baš niko da kaže STOJEBOTELEDLEDENI!

Finalmente itoJEST (više uopće nije test, sada je to već STANJE) - i jendostavno Migistiralo i Ministriralo i Ministarilo i opet, OPET JEBOTE NEVALJAPA NEVALJ AUQ(KAOFINISMOSI!!!) ŠMISLIT!

Jebiiprolazi, đaba PRIČE, dogovene Riče, a zaprava Blago moje.
Blago.

Transakcijska valuta, tek je pjega žuta, jer RJEŠENJA IMA i nema da klima!

DuroPulaada@điđije.sada
[ćitakakopiše, vukje i Nju više]
dok je bila mlada, a nije ni sama

STANKOVIĆUUUUUUUUUUUUUUU

KOTE JEBE, KONJ

[ako zatreba prijevod, i ja sam TuTe]

Tko je glasao

Po mom misljenju Hrvatska

Po mom misljenju Hrvatska ima veliki potencijal i u poljoprivredi i u turizmu ( ne samo obala).
On ce se kad tad aktivirati, ali kad se postavi na prave temelje.Netko ce jednom i to napraviti.
Isto vrijedi i za industriju i ostalo.
U ovo sam 100% siguran!
Problem je u prodaji demagogije sitnozubanima, koji nemaju iskustva sa visestranackim sustavom pa ih ovaj preruseni dvojac ( HDZ/SDP) vuce za nos.
Ali to su ekonomski diletanti i gladusi iz pasivnih krajeva.
Kad spiskaju i pohapaju sve sto mogu, maknuti ce se.
A sitnozubani moraju shvatiti da nije bitno samo traziti posao.Nego perspektivan posao.
Okupacija neke zeljezare ili brodogradilista je polovican uspjeh, ako se nema snage prisiliti kupce da to zeljezo i brodove placaju 20-30% skuplje nego drugdje.
Raditi ga odgovorno, glasati odgovorno i sve provjeravati.
Smanjenje nepotrebne birokracije i izmisljenih opcina i umirovljenika nas odmah moze pojacati sa 15 mld kuna.Tim se novcem moze stati na kraj daljnjem zaduzivanju i potaknuti dolazak investitora stimulacijom za svakog novozaposlenog uz min, prosjecnu placu koja ce uslijed rezanja silnih poreza za birokrate biti manja za poduzetnika brutto a netto veca za radnika i sl..
Zatim razdijeliti neobradjeno zemljiste uz uvijet povecanja prinosa x kg kulture po Ha iz godine u godinu s opcijom otkupa, spajanje velikih uvoznika hrane sa novim clusterom proizvodjaca hrane izbjegavanjem nasih posrednika ( ucjenjivaca koji drze pare na racunu) i sl.
Kad to ljudi shvate vec ce se rijesiti mnogi problemi.
Ako prije svega pravosudje i poplava korupcije bude svedena na izdrziv nivo.

Tko je glasao

G-news, Problem je u prodaji

G-news, Problem je u prodaji demagogije sitnozubanima, koji nemaju iskustva sa visestranackim sustavom pa ih ovaj preruseni dvojac ( HDZ/SDP) vuce za nos.
Ali to su ekonomski diletanti i gladusi iz pasivnih krajeva.
Kad spiskaju i pohapaju sve sto mogu, maknuti ce se

Problem je što se takvi ne miču, niti imaju tendenciju micanja. Oni ostaju i povlače se u drugi plan iz kojega i dalje vladaju opljačkanim novcem. Takvi postaju ponovo gospodari života i smrti, rušeći državopravnost gdje god mogu.

Tko je glasao

A kad se raspada jedinka,

A kad se raspada jedinka, raspada se i grupa koja figurira kao sigurnosni kišobran svojim članovima.

Članak je odličan. Jedino me ova misao smeta.
Rekao bih, da kad se raspada grupa koja figurira kao sigurnosni kišobran svojim članovima - jedinke prestaju biti socijalna bića već zvijeri - vuci samotnjaci.
Inače proces raspada socijalnih zajednica u RH (ali i u svijetu) već se duže vrijeme primjećuje.

Tko je glasao

Činjenica je da je Hrvatska

Činjenica je da je Hrvatska u velikim problemima ne zbog lijenosti nacije već kleptomanske patologije upravljačkih struktura. Rekao bi Bozanić, grijeh struktura. Činjenica je i to da te strukture uredno obnavljaju svoje zločinačke klastere. I slažem se da se proba isdiskutirati na bazi argumenata teza da se stanje može ili ne može u nekom primjerenom roku do 5 godina radikalno promijeniti stranačkom mašinerijom ili postoje zaista argumenti koji ogoljuju bezizlaznost partitokratskog puta te koji su to modaliteti primjerene sile naroda da isti vrati izvornu vlast sebi iz kanđi bogomdane partitokracije.
Nisam sklon unedogled (idućih 100 god) davati uzaludan politički kredit strankama ma kako se zvale samo zato što iste stalno lamentiraju o demokraciji i za to vrijeme hapaju narodne resurse, a konačna faktura ide isključivo na naplatu narodu u nekoliko idućih pokoljenja. Da je stanje neizdrživo , fakat je i razumijem kolegu Golgotu koji smatra da je s nekoliko pokušaja popravljanja krivih drina potrošio osobne miroljubive resurse. Naravno da se postavlja i pitanje kritične mase...

Tko je glasao

Jasna Juričić sve ste

Jasna Juričić

sve ste rekli. svi smo stali u jedan Vaš komentar.

Tko je glasao

Jednopartijski sustav je

Jednopartijski sustav je promijenjen u višestranački(partitokracija), a sada je vrijeme da Hrvatski sabor postane Dom zastupnicima koji istinski predstavljaju građane i ostaju u stalnoj vezi sa građanima.To je bit realne demokracije.
Prvi korak je ukidanje stranačkih (partijskih) klubova zastupnika, a jedini istinski klub svih zastupnika treba biti Hrvatski sabor.
"Partijati" mogu u stranačkim središnjicama.

I zato ponovo tvrdim po n-ti put da rvatska demokracija nema šanse posebice ne u ovakvom parlamentu, samo „primjereno-konstruktivna sila ulice“ može vratiti osmjeh na lica naše djece i unučadi.

Mišljenja sam da je bilo kakva sila ulice najzadnija varijanta.
Mirni prosvjedi da, ali nikako dozvoliti da se sve transformira u nekontrolirano nasilje.

Bolje je čekati još sto godina, nego da izgubimo sto godina u izgradnji porušenog.

Nismo ni mi bez grijeha,previše smo nepoduzetni, jer da smo dovoljno uporni, saznali bi tko nas to predstavlja u Hrvatskom saboru, a onda ga pitali za zdravlje.
Neće mu baš biti svejedno kad mu bude nekoliko desetaka tisuća građana "puhalo" za vratom.
Činjenica da ovaj sistem kakav je sada ne valja i da ga pod hitno treba mijenjati. Bolje da ga promijenimo mi;primjerenim-konstruktivnim svjesnim djelovanjem, nego da ga druge generacije mijenjaju nagonski i silom.

Tko je glasao

Jel treba da nam se etablira

Jel treba da nam se etablira ovo: http://taliban.blogger.ba/ pa da mjenjamo vlast. Čekai ti još sto godina, a onda više neće biti niHrvata ni Hrvatske.

Tko je glasao

Jel treba da nam se etablira

Jel treba da nam se etablira ovo: http://taliban.blogger.ba/

To što navodiš i što je predstavljeno na linkanoj stranici, može se jedino zaustaviti ukidanjem moći novca(o tome sam pisao u dnevniku "prokletstvo novca")
Takvo porobljavanje se ne može zaustaviti ulicom, a može se jedino ubrzati postupak porobljavanja.
Zašto se ujednačenim i svjesnim djelovanjem prema zastupnicima koji nas predstavljaju ne bi mogla probuditi svijest tih zastupnika?
Oni ne rade ono što mi želimo, jer im mi to decidirano i na jasan način ne predstavljamo(neki od njih su i porobljeni materijalnim vrijednostima).
Ljudi su zbunjeni u ovom košmaru,rade nagonski i intuitivno, a to je način koji razara srce demokracije.

Tko je glasao

blade, kak dugo ti treba

blade,
kak dugo ti treba crtati da zastupnici ne predstavljaju narod, tebe,mene, Juru - oni su alat stranačkih vrhuški i njima bezpogovorno služe, a služe im jer su im oni osigurali velike plaće i mirovine i razne druge benefite - bez predsjednika stranaka oni nikad ne bi bili u Saboru. Shvatite već jednom, narod nije birao te zastupnike i oni nemaju nikakve obveze prema narodu ćak ni onda kad se isti otrgnu stranačkim uzdama kao što je to Lesar napravio u HNS-u.

Tko je glasao

zastupnici ne predstavljaju

zastupnici ne predstavljaju narod, tebe,mene, Juru - oni su alat stranačkih vrhuški i njima bezpogovorno služe, a služe im jer su im oni osigurali velike plaće i mirovine i razne druge benefite - bez predsjednika stranaka oni nikad ne bi bili u Saboru.

Slažem se jedino sa tezom da zastupnici u sadašnjem načinu djelovanja u Hrvatskom saboru ne predstavljaju narod, ali im nisu središnjice stranke osigurale velike plaće i mirovine, nego građani radi svoje uspavanosti i nepoduzetnosti.
Kada su građani organizirali prosvjede zbog izglasanih visokih kojeficjenata zastupnika 3x prosječna plaća u RH?
Kada smo organizirali prosvjede zbog povišenja PDV-a?
Bilo je nešto malo sramežljivog djelovanja O.Matijaševića, koji se je više svađao nego dogovarao sa sindikatima i na tome je sve ostalo.
Bilo je manje ljudi na glavnom prosvjedu, nego što je posjetitelja ovog sajta-vrlih političara.
Ja se ne busam u prsa, ali sam bar bio na prosvjedu,iako sam radi toga mogao imati velikih problema.
Većina građana ne želi ni malo riskirati.
To se tako u zemljama realne demokracije ne radi.
Usporedio bih ovo "zabluđivanje" zastupnika sa najjednostavnijim prikazom događanja kaznenog djela.
Ostaviš li novčanik dostupan lopovu u nekoj gužvi,ostao si bez tog novčanika.
Mi sami moramo paziti da zastupnici postanu i ostanu zastupnici.
Njima je trenutno dobro, mažnjavaju lovu i ne polažu račun građanima kojima mažnjavaju tu lovu.
Svaki gladan materijalnih vrijednosti, samo može poželiti takvu stvarnost-raj u zemlji slagalici kriminala.
Ti, ja, jura i drugi možemo usklađeno djelovati i promijeniti puno toga, samo trebamo vjerovati u to što radimo i biti ustrajni do kraja.

Prosvjedi da, ali nasilje ne.

Tko je glasao

Kada su građani

Kada su građani organizirali prosvjede zbog izglasanih visokih kojeficjenata zastupnika 3x prosječna plaća u RH?
Pa o tome i govori ova objava, partitokracija u narodu vidi stoku sitnog zuba i tako se prema njoj ponaša. Vidio si priču sa seljacima ne ulazeći u supstrat sukoba. Vlada obećala poticaje pa poslije rekla da nije rekla. Seljaci izašli sa traktorima (primjerena sila bez krvi!) vlada poslala policiju da tuće seljake koji su htjeli kršiti jedan drugi zakon - zakon koji nije donio narod već stranačka mašinerija, ali hoću ti reći da onog trenutka kad se ta klika osjeti kapitalno ugrožena upotrijebit će i tuđu vojsku ako treba u lomljenju nepoćudnih. I to u skladu sa zapadnom demokracijom koja je uzor odabranima!!!

Tko je glasao

upravo zbog stranke pokojnog

upravo zbog stranke pokojnog Supeka mislim da ova 111 stranka ima šanse i to paradoksalno baš zbog takvog nemušto prepisanog cenralističkog statuta koji potpuno odgovara širokom poimanju i traženju nekog drugog da rješava probleme. To je Supek prevazišao ali su mu se odmah nakalemili častohlepni spameri i stvar je pala.
Da, društvo je u velikim problemima ali nije sve toliko sranje koliko pretstavljaš, ljudi htjeli ne htjeli sada se bude iz stoljetnog sna.
sve greškice koje ima rukovodstvo i statut ove stranke zapravo joj i omogučavaju perspektivu. Potpuni sveci ili izvrsnici kako juče predlaže Radman i ako bi uspjeli to je ponovno samo uz teške kredite i san se nastavlja, a toga sada nema ali je pak sigurno otvoren prostor za promjene koje su i tako i tako krenule

Tko je glasao

@3103 moram te ispraviti po

@3103 moram te ispraviti po pitanju stranke pokojnog Supeka, jer ta stranka nije nikada osnovana.

Početna ideja je bila stvaranje građansko-političkog pokreta, tj. Udruge, koja će svojim idejama i radom, a potom i političkim djelovanjem ukinuti partitokratski sustav.

Prije nego što su ubačeni provokatori uspjeli unijeti razdor između pokojnog Supeka, don Ivana Grubišića i članove Inicijativnog odbora, pokojni Ivan Supek i don Ivan Grubišić su uspjeli osnovati Udrugu Alijansa za treću Hrvatsku.

Nakon toga došlo je do razdora i pokojni je Supek odbio sudjelovati u obadva naknadna pokušaja stvaranja stranke.

Nastavak je poznat, dijelu najupornijih uspjelo je osnovati stranku Alijansu za treću Hrvatsku, ali su i tu svoj posao odradili ubačeni provokatori i uspjeli je razbiti.

Nakon toga najvjernijim zagovornicima Supekove ideje stvaranja građansko-političkog stranke, uspjeva osnovati stranku Alijansu za pravnu državu.

Nažalost i Alijansa za pravnu državu je lažiranom skupštinom u čijem je lažiranju odlučnu ulogu odigrao predsjednik Udruge Jurist Protecta uklonjena s političke scene.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Eto s ovim se slažem i ja

Eto s ovim se slažem i ja jer, na žalost, imamo posla sa nacijom koja je u katastrofalnom psihofizičkom stanju, a problem je i u podaničkom mentalitetu a to se ne riješava preko noći. Stoljeća su trebala da nastane i neće to biti lako promijeniti. Ljudi su izmanipulirani, krivo informirani, obitelj se raspada, vlada veliko neznanje i izgubljenost...

Potreban je jak, socijalan i pošten čovjek koji će, zbog angažiranih medija, morati hodati okolo i objašnjavati ljudima što se, u stvari, događa. Moramo stvoriti snažnu kritičnu masu. U tom slučaju, mislim da je moguće izbjeći revoluciju.

Potom, ne odvajajući se od ljudi, zajedno treba odlučiti kako bismo dalje, tj. kakav parlamentarni sustav, itd. Mislim da lopticu odgovornosti treba početi prebacivati na narod i da bi to Lesar trebao učiniti ali tek kada se bude stvorila ta kritična masa. Mislim da je to ključni moment! (da tad terba mijenjati statut)

U svakom slučaju, sklona sam promišljanju da je politika bez ideala obična trgovina i to gledamo iz dana u dan već dvadeset godina.

Što Vi mislite? (uzmite u obzir da sam laik, te pišem u globalu)

Tko je glasao

Ima nas više laika ili kako

Ima nas više laika ili kako se uzme - svatko je negdje laik a negdje profi. Možda bi bilo idealno da je jaca nastavila onako kako je počela: domaćica koja posprema kuću i brine o tome da djeca budu zdrava, sita i čista ali i samostalna, a pomalo brine i o vrtu....
odnosno jedna štedljiva i razborita domaćica u najklasičnijem smislu je sada vrh profesionalnosti u kojeg bi se imalo povjeranje. Ostali politikanti seru kvake u većini.
Bila je i težnja ka tržišnoj privredi, ali mi to u stvari uopće nemamo. Imamo mahom uživanje na kreditima isto kao u "socijalizmu" od sedamdesetih, samo je uživanje jako suženo na pojedince a otplaćujemo i otplaćivati ćemo svi zajedno.

Tko je glasao

Jasna Juričić Da , sve je

Jasna Juričić

Da , sve je naopako.

Sad još moram shvatiti prijedlog gdina Golgote u tekstu komentara o (ne)biranju pojedinaca kroz stranke, tj. njihovim (ne)obavezama prema narodu.

Tko je glasao

Cijenim tvoje promišljanje

Cijenim tvoje promišljanje kao običnog građanina koji ispunjava sve svoje građanske dužnosti spram grupe kojoj pripada iliti države. Problem je strateške naravi jer probrana ekipa u praksi upražnjava ponašanje da je narod revolucionarno inpotentan i neda mu prismrditi poziciji da odlućuje o svojoj sudbini recimo referendumom. Kad si vidjela da o nekom bitnom pitanju po državu se neposredno odlućuje referendumom, oni su ti koji znaju sve - narod treba samo kruha i igara. I nemoj bit naivna, sustav je toliko hobotnički premrežen da ni pod razno ni Supek, ni don Grubišić (govorim u smislu moralnog autoriteta) nisu i neće imati šanse u srazu sa uglazbljenim sustavnim nasiljem koji u konačnici problem rješavaju - zgazio te tramvaj. Ako te interesira kako to u praksi funkcionira na konkretnom primjeru javi mi se na pp.

Tko je glasao

@Golgota u pravu si da ni

@Golgota u pravu si da ni pod razno ni Supek, ni don Grubišić nisu imali šanse u borbi protiv sustava koji je toliko hobotnički premrežen da je u stanju razbiti svaki pokušaj vlastite ugroze.

Tome naravno ne doprinose samo profesionalni provokatori koji imaju ulogu crvotočine u svakoj novoj stranki, međusobno nepovjerenje ljudi, mediji u službi oligarhije na vlasti, već i izborni sustav po kojem birači ne biraju svoje predstavnike, već nametnute im slugane i sluškinje stranačkih vođa.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, mislim da si veoma

Kukljica,
mislim da si veoma blizu poentiranja supstrata problema. Ja sam objavio ovaj dnevnik ne iz razloga sumnje već definitivnih saznanja da sadašnje stanje nije rezultat stihije već iskljućivo plana odabranih koji budi siguran neće olako prepustiti ogroman plijen koji su "zakonito" hapili skrivajući se iza smokvina lista - demokracije (koja to nije)!
Taj plan se zaokružuje isporukom hrvatskog bića europskoj megadržavi u kojoj će naši građani egzistirati iskljućivo kao tržošna roba. Također razlog moje objave je izvjesni vapaj spram građanske inteligencije prisutne i na ovom portalu da se trgne iz letargije bezpogovornog vjerovanja nenarodnom sustavu inauguriranom u barutnoj buci domovinskog rata te da sinhroniziranim "kričanjem" pokuša detronizirati hobotnicu mirnim putem posebice metodom sveopće apstinencije na izborima, a čime bi se poslala jasna poruka da narod ne prihvaća partitokratsko funkcioniranje države. Naravano da će bahata hobotnica taj narodni prosvjed ismijati do nebesa s obrazloženjem - neuka svjetina. Ali taj međukorak je potreban "narodu" da pribjegne rezolutnijim metodama borbe i pritiska kroz ulične prosvjede s elementima "konstruktivnog nasilja". Kolateralno kršenje pritom nekih zakona niti je nemoralno niti nelegitimno iz razloga što te zakone nije donio narod putem svojih predstavnika već partitokratska mašinerija koja sa narodom ima veze utoliko koliko narod plaća razne haraće kojima se ta partitokracija financira. Naravno da su ove moje riječi hereza za one koji u sveopćoj lomljavi lavine ne ćuju jauk zarobljenika dapaće lavinu doživljavaju kao neumitnu sudbinu i mentalno oslobođenje.

Tko je glasao

@Golgota, naravno da

@Golgota, naravno da sadašnje stanje nije rezultat stihije već iskljućivo plana mafije i njihovih poslušnika koji cirkuliraju jednom i drugom stranom Markovoga trga.

Naravno da sadašnje stanje nije rezultat stihije, već iskljućivo plana mafije i njihovih poslušnika koji kao što pravilno zaključuješ, neće olako prepustiti ogroman plijen koji su "zakonito" hapili skrivajući se iza smokvina lista - demokracije (koja to nije)!

Naravno da sadašnje stanje nije rezultat stihije, već iskljućivo plana mafije i njihovih poslušnika delegiranih u vodstva hrvatskih parlamentarnih stranaka, a koja su vodstva zadužena da sabor i vlada ne budu u službi vlastitog naroda već u službi mafije koja je dobila državu.

Naravno da sadašnje stanje nije rezultat stihije, već iskljućivo plana mafije i njihovih poslušnika delegiranih u vodstva hrvatskih parlamentarnih stranaka, koje su legalizirale tajkunizaciju i privatizacijsko-pretvorbenu pljačku.

Naravno da sadašnje stanje nije rezultat stihije, već iskljućivo plana mafije i njihovih poslušnika tipa Hloverke Novak Srzić, Ace Stankovića, Togonala, Čuljički i ostale potpuzničke garde u službi političke oligarhije koja je zaboravila da državu čini njen narod a ne lopovska vlast koja je postala sama sebi svrha.

Naravno da sadašnje stanje nije rezultat stihije, već iskljućivo plana mafije i njihovih poslušnika s dugačke liste potencijalnih kandidata za pljačkašku i izdajničku politiku prema vlastitom narodu i državi.

Liste koju trenutačno predvodi Jadranka Kosor i ministarska potrčkarala s jedne strane Markovog trga i barba Luka Bebić koji delegira glasačku mašineriju na drugoj strani stratišta vladavine prava. Naravno nisam zaboravio da uz Kurte treba spomenuti i one Murte, poput Zorana Milanovića, Radimira Čačića, i ostatka brače i sestara po lopeškoj orijentaciji, koji uživaju saborsku hladovinu Markovog trga, ili saborsku mirovinu, umjesto da leže u zatvorima.

Kažeš očekivao si da se građanska inteligencija prisutna i na ovom portalu trgne iz letargije bezpogovornog vjerovanja nenarodnom sustavu inauguriranom u barutnoj buci domovinskog rata te da sinhroniziranim "kričanjem" pokuša detronizirati hobotnicu mirnim putem posebice metodom sveopće apstinencije na izborima, a čime bi se poslala jasna poruka da narod ne prihvaća partitokratsko funkcioniranje države.

Vidim da su te iste zablude kao i mene dovele i zadržavaju na ovim stranicama. Nažalost kao što vidiš nema ništa od toga, osim eto što su nam se neke kolegice i kolege "odmetnuli" u hrvatske laburiste.

Neka im je sa srećom!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Gospodine Kukljica, rezultat

Gospodine Kukljica,

rezultat mojih promišljanja bio je: zašto ne prestanemo plaćati račune? isto kao i Zašto jednostavno ne prestanemo izlaziti na izbore?

I to prije više godina. No kako sam sitnozubanka, mislila sam da su to tlapnje, a kada sam to u kući na glas rekla, malo su me blijedo pogledali i rekli Što ti laprdaš? To je nemoguće.

Laburisti su nešto konkretno što ostali sitnozubani razumiju. Ovo o čemu Golgota i Vi pričate, ne. Ja razumijem jer intuitivno osjećam da je tako (valjda dar od boga), ali ne bih to nikada mogla ovako artikulirati kako to činite vi na ovoj stranici.

Vjerovatno je stvar u tome što nemam iskustva i što sam se , uglavnom, bavila Ibsenom, Joyceom, V. Woolf i kompanijom.

Moje misli stižu do Vaših, ali, koliko je to realno kad smo okruženi poprilično nesvjesnim narodom?

Tko je glasao

@Veli Jože na sva vaša

@Veli Jože na sva vaša pitanja, promišljanja i da ne kažem zablude poput; "Laburisti su nešto konkretno što ostali sitnozubani razumiju" sami ste si dali odgovor.

Lijepo je od vas da priznajete ne razumijete i nemate iskustva o; "Ovo o čemu Golgota i Vi pričate".

Zato se nadam da vas bubućnost neće razočarati i pokazati da su vaši "intuitivni osjećji" boli pogrešni.

Svako dobro i nemojte više od sitnozubanima, jer ste vi, a ispravite me ako se varam, članica Nacionalnog vijeća hrvarskih laburista.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Da, Vi ste u pravu. Spoznaje

Da, Vi ste u pravu.

Spoznaje se odvijaju u ovom trenutku.

Na koji način Vi djelujete?

Da li je moguće zlo pobijediti njegovim istim oružjem, ali u rukama svjesnih?

Tko je glasao

@Veli Jože ova "zlo

@Veli Jože ova "zlo pobijediti njegovim istim oružjem, ali u rukama svjesnih" ti je dobra.

Međutim sve je to uzaludno dok su ruke politačara duboko u džepovima puka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

No, pa već i vrapci na

No, pa već i vrapci na granama pjevaju o tome da tu kamarilu bulumentu treba maknuti!

A potom postaviti stvar na način da puk direktno uđe u sustav upravljanja državom...

jel' ja to pričam o socijalizmu?

Tko je glasao

Ne, ti pričaš o plenumu!

Ne, ti pričaš o plenumu!

Tko je glasao

Kuki, nisi se baš potrudil

Kuki,
nisi se baš potrudil oko ovog odgovora - a pitanje je očito provokativno.
Korištenje njihovog oružja samo je jedan od arsenala u proboju ka površini. Temeljni problem akcije leži u nepostojanju kritičnih okolnosti, tj ljudi su još uvijek u fazi straha i neizvjesnosti - za akciju je potrebno da isti prerastu u očaj i gnjev...

Tko je glasao

@Golgota je u pravu si,

@Golgota je u pravu si, nisam se baš potrudio oko odgovora na prijedlog "zlo pobijediti njegovim istim oružjem, ali u rukama svjesnih"

Razlog je jednostavan; nigdje ne vidim mogućnost da se kod onoga što je trenutačno na političkom tržištu, sakupi dovoljan broj savjesne ruke!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kuki, ajd da malo razgrnemo

Kuki,
ajd da malo razgrnemo tu priču oko savjesti - kaj misliš ti i oni kaj misle da misliju,
gdje je nestala ta savjest posebice kod srednjeslojne inteligencije. Ili je u pitanju iskonski nagon ka fizičkom oćuvanju integriteta kao temeljnom biološkom nagonu...

Tko je glasao

samo su odavno svojim

samo su odavno svojim gramzivim prstima razderali te džepove. Ostala im stara navika, ali neće ići dalje. Vidiš samo hrpicu luđaka koji ništa drugo i ne znaju raditi nego li živiti na tuđi račun, a stalno prodaju izvrsnost.

Tko je glasao

Kažeš očekivao si da se

Kažeš očekivao si da se građanska inteligencija prisutna i na ovom portalu trgne iz letargije bezpogovornog vjerovanja nenarodnom sustavu inauguriranom u barutnoj buci domovinskog rata te da sinhroniziranim "kričanjem" pokuša detronizirati hobotnicu mirnim putem posebice metodom sveopće apstinencije na izborima, a čime bi se poslala jasna poruka da narod ne prihvaća partitokratsko funkcioniranje države.

Osobno se ipak smatram nesto inteligentnijim, a bogami i suvislijim, tako da ne pusim fore da se stvari mjenjaju dizanjem nosa, niti pljuvanjem po onima koji rade. Stvari se mjenjaju tako sto se poduzme nesto suvislo te stvori dodatna vrijednost. A to forsiranje ignoriranja i opcenito paradigme neznanja nije.

Kukljice, drago mi je da si bio u zabludi, ali mi nije jasno sta ovdje jos uvijek radis. Jel stvar mozda u tome da nisi ni sam siguran u ono sto pises ili mozda se jos uvijek nadas da bi glupost na kraju ipak mogla pobjediti?

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, Osobno se ipak smatram

Gale,
Osobno se ipak smatram nesto inteligentnijim, a bogami i suvislijim, tako da ne pusim fore da se stvari mjenjaju dizanjem nosa, niti pljuvanjem po onima koji rade. Stvari se mjenjaju tako sto se poduzme nesto suvislo te stvori dodatna vrijednost. A to forsiranje ignoriranja i opcenito paradigme neznanja nije.
Ništa ja od ovog shvatio nisam, od koga si to ti inteligentniji i gdje si to ti stvorio novu vrijednost kao paradigmu suvislosti?
Ajd imaj malo razumijevanja prema nama sa osnovnom školom pa nam to pojasni, ok!

Tko je glasao

Za pocetak mozemo koristiti

Za pocetak mozemo koristiti jednostavnije rijeci.

Dakle. Il ponudi bolje ili suti. Jer svatko moze gundzat i svatko ce gundzat, pogotovo ako je razmazen. Ali od gundzanja nikad se nista nije promijenilo na bolje, od konstruktivnog stava pak jeste. Dakle, uzmes stvari u svoje ruke i krenes rjesavati probleme, umjesto da ih samo uocavas ili pak da pljujes po onima koji rjesavaju probleme u tvoje ime.

OK. Mozes ti i gundzat, ali time ces samo pokazati da si razmazen, nista vrijedno paznje.

gpgale blog

Tko je glasao

Ti imaš sigurno disertaciju

Ti imaš sigurno disertaciju sa Sorbone dok si tak elokventan i konstruktivnog stava...
Pokaži bar jedan primjer svoje konstruktivnosti - kaj si to do sada konkretno i konstruktivno proizvel kao dodanu vrijednost, razumiješ ti hrvatska slova!

Tko je glasao

A da se osvrnes na

A da se osvrnes na argumentaciju, umjesto da prebacujes temu na osobnu razinu? Ako zelis, naravno.

gpgale blog

Tko je glasao
Tko je glasao

OK. Postavimo se u situaciju

OK. Postavimo se u situaciju osnivanja Laburista. Dodje ekipa koja se nikad nije ni vidjela, ni cula, a kamoli da su zajedno radili nesto, da imaju neki politicki ugled ili bilo sta drugo. Umjesto toga sasvim je moguce da ih je pola profesionalnih provokatora. I kako ti zamisljas rjesenje Kukuljica za ovaj problem?

Jel mozda rjesenje da se izglasaju profesionalni provokatori i preuzmu stranku? Ili imas neko jos bolje rjesenje? Ajmo eliminirati lose argumente iz rasprave.

gpgale blog

Tko je glasao
Tko je glasao

Jasna Juričić Ja to znam i

Jasna Juričić

Ja to znam i to me strašno ljuti. Samo tome ne prilazim filozofski , već kao osoba koju su dobro nagazili na način da se nikad nisam u Istri mogla zaposliti jer nisam bila umrežena u hobotnicu. A imam jako puno toga za dati. Na mjestu gdje bih ja trebala sjediti, sjede ljudi bez ikakve veze sa tim poslom i bez visoke stručne spreme.

A to što narod tretiraju kao glupu ovcu dijelom je i zasluženo jer ih ovi stalno izglasavaju i ŠUTE. Pristala sam ući u grupu jer sama ne mogu trčati na vjetrenjače!

I potpuno se slažem s Vama, ja sam ZA radikalan preokret, jer nemamo vremena. Ali velika većina ljudi je daleko od svega toga, to me plaši.

Zašto si sama ne stvorim posao?

Nisam za to sposobna, a oni koji jesu, a rade pošteno, imaju velikih problema i vrlo teško opstaju. Strašno sam ogorčena što imam samo jedan život, a na žalost, počevši već od najbanalnijih stvari, određen je uvelike političkim stanjem u državi.

Ono što me najviše brine jest PASIVNOST naroda.

Javit ću se sigurno na p.p. večeras

Tko je glasao

U svakom slučaju, sklona

U svakom slučaju, sklona sam promišljanju da je politika bez ideala obična trgovina i to gledamo iz dana u dan već dvadeset godina.

Nekako mi se više sviđaju načela ili vodilja, a ono sa idealma me podsjeća na onu izrečenu; "za ideale ginu budale"
Izgleda da je sa tim njihovim idealima izginuo naš bolji životni standard.

Mi građani smo dovoljno pametni da ne ostanemo flegmatični i da dozom umjerenosti ostvarimo životno okružje kakvo odgovara većini.

Tko je glasao

Jasna Juričić Iskreno se

Jasna Juričić

Iskreno se nadam da si u pravu.

Tko je glasao

Nove stranke - u ništa, bar

Nove stranke - u ništa,
bar je naslov - u sridu!

Tko je glasao

Jasna Juričić Hvala Vam na

Jasna Juričić

Hvala Vam na ovome gospodine Golgota. Nemam ni trećinu Vašeg znanja o politici, ali imam logiku i intuiciju. Puno toga što ste rekli moram proučiti da shvatim. Ali nekako mi se čini da sam svojim putevima stigla do vrlo sličnog zaključka.

Vrijeme će pokazati.

Još jednom hvala.

Jasna

Tko je glasao

Ja jos ne naidjoh na stranku

Ja jos ne naidjoh na stranku koja bi bila realizirana kako treba. Pobogu, niti jedna stranka nikad nije organizirala niti proces javne rasprave kao metodu donosenja politickih odluka, a kamoli sta vise od toga. Umjesto toga imamo ili sklepanovice ala Lesar ili uhodane post - kph mehanizme ala hdz.

Pa dok je tako, malo mi zvuci pretenciozno da se demokracija ne moze isfurati kroz ovakav parlament, kad se nitko nije niti potrudio da nesto pokrene u tom smjeru.

gpgale blog

Tko je glasao

Golgota, hvala ti,

Golgota,
hvala ti, pridružujem se gornjim upisima;
premda sam kratko bila angažirana, također u jednoj strančici u Zg, nisam mogla ovako kao ti pohvatati u čemu je bit problema; jednostavno sam zgrožena pobjegla glavom bez iobzira, kad sam vidjela te silne namještaljke, inžinjering i lapanje novaca neovisno o bilo kakvim transparentnim tokovima;
tvoj dnevnik vrlo mnogo znači u tom smislu, barem da znamo otkud ta riba-glava smrdi, ako već i ne možemo direktno utjecati na promjene..???

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci