Tagovi

Politi?ka primjena interneta - rasponi, razlike i potencijali

U organizaciji Instituta za elektroni?ko poslovanje održala se 12. velja?e konferencija PRimjena.com - Internet i politi?ki marketing. Ne znam da li je ve? bilo sli?nih skupova u Hrvatskoj, ali meni je bilo prvi put (još jednom se zahvaljujem Davoru Mari?i?u i Kreši Macanu što su mi to omogu?ili) da sam na jednom mjestu slušala toliko zanimljivih ljudi koji se u razli?itim podru?jima djelovanja koriste internetom i pritom na razli?ite na?ine reflektiraju utjecaj interneta na njihova profesionalna bavljenja i u?inak koji korištenje(m) interneta proizvodi(e) na okolinu i društvo op?enito.

Kako i sam naziv konferencije sugerira, u središtu je bila politika i marketinška industrija koja ju prati. Najve?om kvalitetom konferencije smatram izbor predava?a (Boris Ljubi?i?, Krešimir Macan, Marko Rakar, Vuk ?osi? i Jaka Levstek iz Slovenije, dr. Miroslav Tu?man, Domagoj Bebi?, Robert Gelo) ?ija izlaganja su pružila odli?an pregled stupnja i raspona korištenja interneta u politi?kom marketingu, kao i razli?ite pristupe odnosu politike i interneta. Što su i kako sudionici govorili možete vidjeti i ?itati ovdje, a ja ?u se u dnevniku inicijalno baviti temom koja mi se otvorila pošto sam sredila prve dojmove i emocije o ovoj zanimljivoj i izuzetno poticajnoj konferenciji.

Radi se o dilemi da li je korištenje interneta kao medija/prostora javne komunikativne akcije sui generis (konkretno to zna?i primjenu interaktivnih alata koje pruža web) mogu?e samo kao sredstvo politi?kog marketinga ili ono zahtijeva donošenje odluka koje imaju u?inak i na politiku i na politi?ko kao takve? Nisam ovo pitanje izmislila, nego mi se ono nametnulo nakon usporedbe i razmišljanja o ?etiri izlaganja, od kojih su prva dva (Moderna izborna kampanja - od plakata do Facebooka, Krešimira Macana i Internet u politici: svjetska iskustva i doma?e perspektive, Marka Rakara) prezentirala ideju, da tako kažem, instrumentalizacije interneta u politi?kim kampanjama, a druga dva (Politi?ko komuniciranje i socijalni mediji - primjer Slovenije, Vuka ?osi?a i Web od nultog dana, Jake Levsteka) svjedo?ila da primjena interneta sama po sebi može biti politi?ki ?in koji unosi novu vrijednost u politi?ki proces, u ovom slu?aju izbore.

Krešimir Macan je govorio o nužnosti pojavljivanja na internetu politi?ara koji se natje?u za izbor. Da se zbilja radi o nužnom dijelu (dodatku?) politi?ke kampanje, pokušao je dokazati brojkama - koliko ljudi u jedinici vremena dosegne informacija objavljena na internetu u usporedbi s klasi?nim medijima, primjerima utjecaja internetskih objava na percepciju politi?ara i politike u javnosti (made by BijesPrvi i Facebook grupa "Stegnite vi svoj remen, bando lopovska") i ilustrativnim prikazom suštinske razlike izme?u Obamine i McCainove kampanje. Iako Krešo savšeno dobro razumije ulogu interneta u politi?kom marketingu, ne vjeruje da sama prisutnost politi?ara na internetu može imati presudan utjecaj na rezultate izbora. Rekla bih da je Krešo tu pomalo tradicionalni PR-ovac, koji ne odustaje od prokušanog recepta poruka+imidž+tajming=izborni rezultat. Internet je u tom receptu samo jako bitan za?inski dodatak, bez kojega bi jelo za velik dio konzumenata/bira?a bilo bljutavo.

Sli?no, ali s puno manje entuzijazma kad je doma?a politika u pitanju, razmišlja i Marko Rakar. On smatra da "internet kao sredstvo neposredne politike ne?e funkcionirati". Iako je gotovo dvije tre?ine svojeg izlaganja posvetio oduševljenom prikazu zadnjih predsjedni?kih izbora u SAD-u (s naglaskom na visoku razinu sudjelovanja gra?ana), njegovim govorom provla?io se izvjesni skepticizam (Marko kaže da to nije skepticizam, nego realni pristup). Obamin uspjeh na izborima on ne pripisuje isklju?ivo internetu, nego "savršenoj oluji" (perfect storm) u kojoj je Obamin brod zahvatilo nekoliko krajnje povoljnih okolnosti i dovelo ga do ostvarenja cilja.

Potpuno druga?iji pristup demonstrirala su dvojica gostiju iz Slovenije - Vuk ?osi? i Jaka Levstek. Kao web ?arobnjacima, njima interent nije sredstvo, nego razlog i cilj zbog kojeg se bave politi?kim. Štoviše, dojma sam da oni svojim web ?arobnjaštvom iskazuju i svoj jasan politi?ki stav (kao najosnovnije, oni nisu "nezainteresirani" profesionalci: za klerofašiste ne rade!). Iz njihovih prezentacija moglo se zaklju?iti da internet razumiju kao autopojeti?ki medij višesmjerne (ne dvosmjerne!) komunikacije jednakih sudionika/sudionica na kojem i iz kojeg nastaje politi?ka akcija i interakcija. Uz pomo? web aplikacija (socijalni mediji, blog) kreiraju se transparentni politi?ki procesi na internetu kroz operaciju nediskriminiraju?eg uklju?ivanja/sudjelovanja gra?anki i gra?ana. Ukoliko se uspostavi kontiuum (dakle, i nakon izbora) komunikativne prakse u standardu dostignutom na internetu, rezultat ?e biti transparentna vladavina utemeljena na gra?anskom dijalogu (ili konverzacijska demokracija, kako to voli re?i Krešo Macan).

Impresivan je primjer stranke "Zares" koja je nastala iz sedmero?lane frakcije jedne slovenske parlamentarne stranke. S minimalnim financijskim sredstvima i u nemogu?e kratkom roku, grupa ljudi je ingenioznom utilizacijom interneta pod ravnanjem web maestra Jake Levsteka, ostvarila 9,7% glasova na parlamentarnim izborima i postala tre?a stranka u slovenskom parlamentu. A po?eli su blogom na wordpress platformi! Budu?i da je cijela kampanja bila utemeljena na internetu, onda se to moralo odraziti i na specifi?no oblikovanje politi?kog. Djelovanje stranke "Zares" orjentiralo se na upravljanje odnosima s potencijalnim bira?ima (prilago?eni CRM), pri ?emu je dominirao bottom-up smjer kreiranja politi?kih procesa i programa. U ovom slu?aju zaista možemo govoriti o internetu kao ostvarenoj meta-utopiji politi?kog. Koliko ?e ova pri?a trajati, ovisi o gore spomenutom kontinuumu politi?ke interakcije od interenta preko parlamenta do vlade i natrag.

Završila bih osvrtom na izlaganje Domagoja Bebi?a s Fakulteta politi?kih znanosti u kojem se on pita ho?e li/može li internet unaprijediti demokraciju ili samo poja?ati sveprisutni cinizam gra?ana prema politici i politi?arima. U diskusiji s njim pokušala sam na primjeru kolaborativnog bloga pollitika.com obraniti svoj stav da slobodna i otvorena javna rasprava jednakih, kakvu vodimo na ovom portalu, ne rezultira cinizmom, ve? straš?u prema pojavljivanju i djelovanju u virtualnoj politi?koj zajednici koju smo si ovdje konstituirali (a to je kontinuirani proces u kojem svi/sve sudjelujemo komuniciraju?i me?usobno). Naš cinizam rezerviran je za likove koji vode anti-politiku u realnom svijetu. Vjerujem da dijelite moje mišljenje :-)

Komentari

Pa ti pocni s Pussy. :-) Ako

Pa ti pocni s Pussy. :-)

Ako ne bude islo, upisi se u PoliWiki. Jamcim ti znatan napredak u tvojim javnim nastojanjima nakon tog plemenitog cina.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Zato apeliram (i

Zato apeliram (i primjenjujem to što "propovijedam") da se JOT potencijal koji internet ima uloži u pronalaženju nove paradigme političkog (a koja je u stvari originalna starogrčka ideja politike). Tek tada imat ćemo šansu eliminirati dominaciju privatnih interesa nad javnim i zajedničkim.
Kao javno natprosječno izloženi sudionik društveno-političkog života niz desetljeća i kao sudionik rasprava na pollitika.com o tome, iskazujem svoju podršku i na dnevniku/postu i uz ovaj komentar/prijedlog o korištenju potencijala koji internet ima za pronalaženje nove paradigme političkog dajem na raspravi inicijativu da se putem interneta proširi zahtjev Saboru RH za smjenom Vesne Pusić sa položaja predsjdnice krovnog tijela za pridruživanje u EU, kao specifičnim činom i znakom svijesti građanske internet zajednice o rušenju svih ključnih društvenih i političkih kriterija i interesa forsanjem radi forsanja i postizanja privatnog interesa vlastite estetsko-modne druge promocije.

Vesna Pusić je sada čelnica krovnog nacionalno tijela za pitanja pridruživanja RH u EU, vezano uz koji položaj je najprije kao predsjednica parlamentrne oporbene stranke HNS-LD po tko zna koji put na esktreman način pogazila elementarna demokratska pravila izbacivanjem kroz prozor istaknutih doličnih članova svoje stranke i ujedno osoba od povjerenja građana te osobno interesnom uzurpacijom pozicije koja pripada najvećoj oporbenoj stranci.

Kao istaknuta specifična čelnica politčke parlamentarne stranke koja je partcipirala u izvršnoj vlasti i ukupnom društveno-politčkom životu je u složenim prilikama kakve jesu tražila i dobila određeno povjerenje građana i time izgradila javnu poziciju prvenstvene osobe koja će zastupati šire interese za širenjem demokracije te dominacije javnih i zajedničkih interesa nad svima neprimjerenim privatnim interesima.

Umjesto toga od siječnja 2000.g. do danas ona je isključivo radi vlastite estetsko-modne promocije predvodnik slijedećih elementarnih kršenja javnih i zajedničkih interesa te afirmiranja bezočnih osobnih interesa kao jedinog načela:
- kao predsjednica poražene stranke na bitni izborima 3.1.2000.g. je odmah nakon rezultata izbora pa sve do kraja 2003.g. predvodila najbezočniji juriš na nelegitmno uzurpiranje rezultata izbora, otimanja prava upravljanja i odlučivanja te vršila stalnu presiju na sve ključne porocese, iako po vlastitom priznanju povodom Račanove smrti o svemu tome nije imala pojma. Tako je konkretno uzurpirano cca 50 x više vlasti i prava trošenja i ulaganja zajedničkih novaca, ključno uzurpirana vlast protivno rezultatima izbora nakon što je HSLS izišao iz vlasti, instalirano pravo da se privatni poslovi izgardnje stanova za tržište po većim cijenama od tržišne vode na zajednički/tuđi račun itd.;
- kao čelnica iste stranke koja je bila drugi koalicjksi partner uz SDP u vlasti u Gradu Zgrebu je osobno predvodila sve slično i dodatno elementarna šikaniranja bilo kakvih tragova brige za javni interes do stupnja linč vlastitih istaknutih članova stranke i javnih dužnosnika (npr. šef urbanizma Miljenko Mesić, o tome dobio 2 konačne i pravmoćne sudske presude) te najbezočnija kršenja pravila oko javnog interesa a koja su se zadnjih 150 godina neprikinuto održala i za dikature kralja Aleksandra, NDH i boljševičke, kao što je zajedno sa ordinarnim kardeljstom i uzurpatorom Tomcom spriječila raspravu od donošenju Greneralnog urbanističkog plana i time oktroirala plan zajdno sa svojim jurišnicima, potomse bezočno hvalila da je to povjesna zasluga jer da je ona navodno ključno uticala d ase donese plan kojeg navodno zagreb nije imao (iako ga ima i po njemu se radi neprekinuto 150 godina, i u diktaturama);
- kao takva osoba je bila bitnija od drugih u udruženom bezočnom stavljanju ad acta pod "zaboraviti" čiste pljačke novaca fakulteta i zavoda kroz slučaj Komercijalne banke Zagreba, sa svim točno poznatim podacima i akterima a koji nitko nikada nije vratio ni kune niti imao ikakvih nezgoda, što je snažno, zajedno sa prethodno navedenim ključno odredilo opći juriš tih snaga na sve, koji je rastao od cca 2001. a bezočno i do daske traje od povezanih trenutaka linča Miljenka Mesića, donošenja takvog GUP-a i takvog zaključivanja slučaja KOmercijalna banka Zagreb.

Dakle, na otvorenoj sceni imamo najspecifičniju i najistaknutiju osobu koja se je(uz pomoć Ante Kovačevića te Rojsa i raznih) nametnula i samoproglasila vodećom osobom za javni i zajednički interes pred nejbezočnijim privatnim a radila i ključno uticala na sve suprotno tome do bezočnog stupnja, kao nikad nitko, uključujući da sada nakon kraha takvog puta i bezočnih uzurpiranja i kršenja dinjih pravila bezočno manipulira javnim intersom oko pridruživanja u EU, predstavljajući se kao i u vezi prehodnog kao stvarni lider iako se time nije uopće bavila nit sada bavi, kada ispod nivoa SSS službenice na urudžebnom zapisniku čita kolonu donešenih i nedonošeneih zakona, a što je nekto drugi pripremio, tj. kao loša spikerica je uzurpirala položaj i predstavlja se kao Mojsije.

To "mesijanske" djelatnosti dotične su prešle svaku mjeru i kao takve jako loše utiču na sve.

Od nečega treba početi. Ovo je jedan nedvojbeno delikatan primjer, ali i očigledmno takav da odskače od dugih, pa preporučam cijenjenom internet političkom građanstvu da se o tome očita baš ovodje i sada na ovom dnevniku o tome.

U koliko se ocijeni da to ima smisla, predlažem da se podredno uz to osmotri o istom obraćanje i stranci HNS-LD i osobno predsjedniku Čačiću, kao izraz svijesti o činjenici da su sve stranke i ostalo naše stranke, bez obzira kakve su. U nekim boljim vremenima ovo vjerojtano nema smisla, ali u ovakvim vremenima i u vezi ovakvih pitanja dramatične uzurpacije ključnih zajedničkih interesa od strane čiste poze u besmislenim širim pozama je i te kako smisleno. To bi mogla biti ključna pomoć toj stranci i predsjedniku da se malo oslobode tih i takvih instant larpurlartističkih krajnje štetnih pojava i umjesto štete da daju doprinos svojoj zajednici, sebi na korist i zadovoljstvo.

I bez ove prave krize, Hrvatska je već bila u krizi općeg razvitka, razvitka demokracije i naročito stvarnog bavljenja svim oko pridruživanja u EU i svega sa EU kao debelo glavnim partnerom.

I po praksi drugih zemalja i po hrvatskom pravilu pozicija koju sada drži Vesna Pusić pripada predsjdniku najveće oporebene stranke, ovdje Zorani MIlanoviću, predsjedniku SDP-a.

Ovako dodatno time što se uz jednu krizu pojavljuje i opća, to što Vesna Pusić uzurpira tu poziciju i što je dodatno jedna od najblamiranijih egoističnmih osoba bez drugih pokrića proizilazi da Hrvatsku boli kofer i za elemenatarno sa EU i za činjenicu da čelnik najveće oporbene stranke hladi jajca a čelnici vladajuće pokazuju da je bitno rješiti sa takvim uzurpatorima egoistima a sve drugo je manje važno, kao i da je sve skupa "kakva krize, nama ide jako dobro, hladimo jajca, čitamo malo kolone koje nam pripreme, palće i sve raste i sve ja zpravo sve je isto samo lakše nego kada se čekalo Kardelja, dogovorimo se i malo verbalno verglamo na treće kanalu spavajaući a an ostalima stignemo na miru oko useljevanja u veće stanove, ladanja po Parku prirode Medvednica ... sve fino"

Vesna Pusić je poveznica i ključ svega toga, čisti esktrakt lake i ležerne uzurpacije i devastacije svega i bilo čega radi toga.

Već samo m činjenicom ako se internet zajednica javi oko toga ovako - osnove političkog života Hrvatske i potrebe uključenja političkih zastupnika i vlasti u pitanja krize i oko EU su postavljena ne elementarne pozicije. To su krupne stvari i na neki način neogodive, jasne i nedvojbene.

Tko je glasao

Podržavam od riječi do

Podržavam od riječi do riječi.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Dodatak. Vesna Pusić (i

Dodatak.

Vesna Pusić (i njezina mala ali esktremna sljedba) je u društveno-političkom životu, dio toga je salbije poznat javnosti, dosljedni predstavnik onog crnjeg djela ekstremne desnice koji se, kao i slične pojave općenito, kamuflira i služi lijevim i lijevoliberalnim maskama i trikovima, te naravno i ektremnodesničarskim metodama (obratiti pažnju kako vrše eliminaciju vlastitih ljudi i kako se bez oklijevanja obrušavaju na ljevicu, centar i umjerene desne opcije).

Kao sociologinja od sedmadesetih i kao političarka do nedavno je non stop čvrsto i jurišno predvodila koncepciju da su vodeći (tehno)menadžeri daleko vodeća snaga društva, a naročito Čačić i njemu i njoj bliže snage koje otvoreno i do daske uzimaju našu zajednički lovu.

Zbog dominacije takvih snaga u vrhu partije osmadesetih ujedinjeno sa ordinarnim staljinistima koji su nakon 1972.g. počistli sve misleće (frakcije Špiljak radi sina i sinova svih koji su ordinirali sve šesnaest, Marković-Stojčevićeva, ostalo pa i sami Pusići, otac Eugen i obitelj su stalno bili stožerna točka režima bez obzira kakav je i šta radi), Šuvar se je morao braniti tezom "(ekstremna) ljevica jednkao desnica", radi čega su ga cipelarili i nastavljaju do danas (ne smije se spomenuti mrtav čovjek, koji je po onome što je napravio za hrvatsku kulturu blizu Ise Kršnjavog).

U zadnje doba, obzirom da su ipak koliko toliko "pročitani", najprije Račan itd. a zatim i svi skupa, to je zakamflirano ali ne i napušteno.

U zadnje doba, a naročito se je to vidjelo na primjeru vladanja, Vesna i uže jezgro je već otvoreno bezočno manipuliralo spolnošću i rodnim skupinama - manipuliranje homosesualacima i lezbijkama da jurišaju i odrađuju prljev crnodesničarske eliminacije nepoćudnih unutar vlastitih redova i konkurencije, manipulacije osnovnim spolnim orjenatacijama i karakterima tako da se Vesna Pusić uporno i dosljedno promovira ka neodoljiva Anita Eberg ili Angelina Jollie (što za starčeke i razne pa i srednu dob nepogrešivo djelom prolazi), čak u TV emisiji o ženama u društvu među više od 10 društveno i javno istaknutih žena tijekom cijele emisije jedino Vesna nepogrešivo upadne svakoj u rječ, jedino ona mijenja nekoliko poza sa nagašenom psolnošću više nego Angleina Jolie ... Isto to pa i još više sa upornom i dosljednom promocijom Čačića kao apsolutnog supermena, što onda pali do mjere da i na ovim stranicama građanski aktivisti Lesarov sin Igor kao config i ilesar, Katarina Vidović kao nemesis, mašinerija drugi film i ostalo unutar rasprava promoviraju Ččaića kao onaj žar koji zrači i osvaja ... (karakteristika najekstremnijih desničarskih pokreta, koji se ponekad pro forme zovu lijeva revolucija kao staljnizma i maoizam za najekstremnijih čistiki - redovno žar), pri čemu se naravno podrazumijeva da žene samo padaju na to te kada kroz prozor izbace Miljenka Mesića, Vuljanića, Lesara ...da naravno svi plješću, jer kako ne bi tako pljekali kada Angelina Jolie i Brad Pitt izbace nekog "isluženog i dosadnog" staloženog profesora, kojeg još k tome neka rulja po Karlovcu i oklici stalno bira, zbilja je vrijeme da prestane smetati takvom paru koji neodljivo privlači sa velikih panoa i svuda.

I na koncu vezan na ovaj dnevnik/post i zadnje tekstove i aktivnosti nemesis kao šklovane i deklarirane aktivistkinje i gale-a kojemu kao vrhovniku i jurišnom forseru ne treba ni to da bi gazio - i kada se ponavljaju neke druge fraze i lijepe etikete i usmjerava drugdje, estremni crnpdesničarski štih Vesne Pusić i slično izbija ne samo u nijansama nego i u obliku otvorenih udarnih kategoričkih imperativa "narod kao zapuštena preprimitivna stoka", "većina javnih opcija za eliminirati i konačno odlučnije i radikalnije" ...., u što je ne samo nedvojbeno nego i salovito i uporno uključeno preuzimanje vodstva takvog "pokreta" na ni manje ni više na hrvatskom djelu interneta od strane gale-a i ideologikinje nemesis te eliminacija i progon većine ostaloga, uključujui razne politčke opcije i sve nickname, a što revolucionrano eskalira svaki put kada gale ili nemesis nađu neki linkić ili pvi put odu negdje s tim u vezi (kao ovdje) a kada i napišu neki autorski 1 % uatroski dnevnik sa 30 % takvih revolucionranih mjera onda do daske - sve kako radi i Vesna Pusić i slične snage.

Ne ogu se izbei ne ekstremne društvene i političke opcije koje na erktremni način tretiraju jako puno toga, ali baš sada kada je ozbiljnije treba reći da uopće nije nužno trpiti ubrazno marširanje takvih opcija te ih treba bez oklijevanja vraćati za 180 stupnjeva, natrag pa i u mišje rupe (jer je takva sociologija i politka mišja rupa) odakle su krenuli u pohod.

Tko je glasao

Rjeć ima jedna druga žena

Rjeć ima jedna druga žena (melem za napaćene balkanske duše) - vjerojatno može pomoći za bolju orjentaciju i redukciju nekorisnih naprezanja
http://www.h-alter.org/vijesti/europa-regija/todorova

Tko je glasao

Ap, ne radi link... da nije

Ap, ne radi link... da nije ovo...

Tko je glasao

Je, to je to i ja sam več

Je, to je to i ja sam več gledal po onom kak je Ap navel, no sad više ne funkcionira.

Tko je glasao

ap, svakim novim komentarom

ap, svakim novim komentarom nadmašuješ sam sebe. Čuješ li pljesak na otvorenoj sceni?

klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap......

Katarina Vidović aka nemesis - "crnodesničarka, ekstremnodesničarka s lijevo-liberalnom maskom, ideologikinja i jurišnica progona i eliminacije hrvatskog dijela interneta", po ap-u, direktno iz "mišje rupe" :))))

nemesis

Tko je glasao

Dodatak - prikaz "mišje

Dodatak - prikaz "mišje rupe"u vezi političke primjene interneta.

"ap" na pollitika.com je također neka mišja rupa u vezi toga, jer nije išao i ne ide dalje od dnevnika i komentara.

Vesna Pusić je u politici više nego mišja rupa, kako je obrazloženo, pa ipak po tko zna koji put bez oklijevanja uzurpira neke čelne uloge, usput "eliminirajući" neke časne političke ljude i pojave, a la "tenkovi" koji radi važnijih ciljeva gaze usput i bez namjere svoju "vojsku", ono što se inače tu dešava a Vesna je jedan od ideologa i "generala".

Gale i nemesis su u tom smislu nedvojbena internet i politička mišja rupa, pa i da briljantno rade i znaju nešto drugo, jer je to uvidom na internetu nedvojbeno jasno i vrapcima, i kao takvi nedvojbeno idete dalje nakon što se već kao default uzeli "eliminaciju" razne "svoje vojske" te radikalna naprdovanja dalje nakon linkića o tko zna čemu i nakon što si ti prvi put, a agle ni to, čula u živo one koji se time ozbiljnije i doličnije bave.

Ja sam na tu vašu/tvoju inicijativu dao prvi konkretan važan i specifičan prilog - inicijativu baš traženo brzo unaprijeđenje političkog života dovođenjem na svoje mijesto i onako neizbježnog miminuma minimuma pravila i prakse političkog, onoga što se i onako brz neće moći izbjeći pa da se ne čeka, pomoću solidno obrazložene smjene Vesne Pusić sa čelne političke pozicije pridruživanja u EU.

Kako dalje komuniciramo oko toga, ti već po pravilu takvih bitnih uzurpacija i samoforsanja uz neizbježno sporedno gaženje "vojske i naroda" izbjegavaš oko toga te jačaš i potvrđuješ tu ekstremističku naviku, koja navika je ujedno naviknuta da joj je navika dovoljna za sve, i ideologija je i praksa i nadvrijednost i ...

Ja kao "pisac" iz mišje rupe samo zapisujem nešto puno općenitije i neizbježnije - ovaj put to tako općenito neće ići pa ni ovo, jer se smjer "bitnih vjetrova" okrenuo i ide na takve pojave a ne da im daje snažnu podršku u jedra/leđa, tako da se pojave suočavaju i sa smim sobom i sa novim izazovima koje "vjetrovi" nose.

Pozicija mišje rupe omogućuje priremanje za nešto izvan rupe. Davali smo i davao sam podršku, međutim ne za to i da ba nas to tako brzo po jako poznatom defaultu "gazilo", pa i usput.

Tko je glasao

Ovdje se slažem sa skoro

Ovdje se slažem sa skoro svim navodima, posebno sa opservacijom o nadsnagama. No, ipak malo pretjeruješ, ne znam zašto si danas nabrijan (pa nije južina): ti nisi vidio da je Vrhovnik von Biftek sa nedvojbenih napada prešao na eliminacije (npr. HBo rasturi kad i kako mu se digne, ovdje je bez zadrške psotavio listu za eliminacije i imperativ za umreživanje svega po načelu kad i kako mu se digne, kad naiđe na neki linkić onda ide realizacija ...). Ovo je u paranoičnoj maniri hdzekonoma (koji je ok kao i ti, ali i pizdi ćešće od tebe na neke prežvakane stvari do besvijesti). Koliko ja primjećujem, von Biftek je u fazi ponovnog sastavljanja HBO udruge, a nikako rasturanja.
No, moguće je da ja od silne knjiške prašine ne vidim ni prst pred nosom. Ma da moguće, sigurno je tako.
Ali dobar biftek bi sigurno namirisao :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Ovo je u paranoičnoj maniri

Ovo je u paranoičnoj maniri hdzekonoma (koji je ok kao i ti, ali i pizdi ćešće od tebe na neke prežvakane stvari do besvijesti). Koliko ja primjećujem, von Biftek je u fazi ponovnog sastavljanja HBO udruge, a nikako rasturanja.
No, moguće je da ja od silne knjiške prašine ne vidim ni prst pred nosom. Ma da moguće, sigurno je tako.

Razlike su.

Ja ovjde komuniciram sa onim što je ovjde u kontekstu kao takvom.

Ti nastavljaš sa neobaziranjem na to te sa premasovnim daljnjim imputiranjem i zapošljavanjem forama i ni manje ni više ne samo da sam nedvojbeno tema ja (a ne ono šta tu pišu i rade gale i nemesis) nego i "paraonoično" itd. Pa šta da i jeste, da li je time Delgado uspješno anulirao šta tu pišu i rade gale i nemesis pa i Delgado (i drugi) ili se samo radi o idejno-političkom razmtranju druga "ap"-a i raznih ili ima i ovo o konačnoj eliminaciji
http://pollitika.com/politicka-primjena-interneta-rasponi-razlike-potenc...

ili ovakvi dirljivi refreni iz automata - selekcije i radikalne promjene u mentalnom sklopu (by Mao, Pol Pot i Vesna Pusić a putem radio Tirana itd.)
Ovo prvo neće ići bez stroge selekcije likova koji guraju i onih koji koče, a ovo drugo bez radikalne promjene u mentalnom sklopu koji je itekako rezerviran prema podjeli znanja i informacija (sharing, P2P, wiki itd.)
http://pollitika.com/politicka-primjena-interneta-rasponi-razlike-potenc...

Tko je glasao

Ja se obazirem na sve i na

Ja se obazirem na sve i na ništa istovremeno, to si baš ti već odavno ispravno detektirao.
Ovdje samo želim naglasiti da moraš biti sretan dok gale (impotentni polucionar) spominje eliminacije. Jer kad to počnu raditi oni koji i mrtve dodatno eliminiraju, onda si hebo heža :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

dirljivi refreni iz automata

dirljivi refreni iz automata - selekcije i radikalne promjene u mentalnom sklopu (by Mao, Pol Pot i Vesna Pusić a putem radio Tirana itd.)

Evo, što ti je kontinuitet hrvatske politike: čim se nasluti i najmanja mogućnost zamjere "divizijama napretka", odmah se čovjek lati pištolja koji uvijek opali - etiketiranja. E, moj ap-u, ko te ne zna skupo bi te platio! Ali nije da se od tebe nema što naučiti. Dapače i nastavno!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Vidi gore i vidi šta ste

Vidi gore i vidi šta ste napisali - samo malo doslovno korištenje tvoje (gale itd.) tehnologije. Uživaj u omiljenoj tehnologiji.

Tko je glasao

ap, imaš ti pravo. Izrazi

ap,

imaš ti pravo. Izrazi kao što su selekcija, eliminacija, autoreferencijalnost, autoregulacija, autopojeza mogu kod ljudi poput tebe izazvati flashback reakcije (možda i aktivirati neki potisnuti PTSP). Međutim, kao i u svemu, tako i kad je u pitanju internet, znanje se može staviti u službu dobra (javnog dobra, kad se radi o političkom) ili zla. Dobro je puhati i na hladno pa si tako i ti izrekao svoju sumnju, a oni koji misle kao ti su je shvatili ozbiljno. Postigao si svoj cilj. Ali, brate, daj, molim te, ohani i nastavi nizati te litanije, u žargonu kojeg već i prosječni/a čitatelj/čitateljica pollitika.com mogu s lakoćom reproducirati ad nauseam, tamo gdje puno bolje pašu. Bar takvih dnevnika ovdje ne nedostaje :))) NHF

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@ nemesis imaš ti pravo.

@ nemesis
imaš ti pravo. Izrazi kao što su selekcija, eliminacija, autoreferencijalnost, autoregulacija, autopojeza mogu kod ljudi poput tebe izazvati flashback reakcije (možda i aktivirati neki potisnuti PTSP)
Ako nisi znala, ovo nisu niti osobne niti iznimne rasprave nego na žalost prilično redovna opća bavljenja, koja se ne mogu izbjeći.

Nastavljamo svatko sa svojim litanijama. Na svaki napad slijedi učinkovitiji kontranapad (bez nekog naročitog naprezanja, kazališna i naročito živa iskustva imaju toga napretek).

Opet si namjerno izostavila radikalnije djelove i opet si u jednoj rečenici uspjela nastaviti automatiku "nadmoćnog" imputiranja i vrijeđanja drugog u raspravi o gale & nemesis profiliranoj koncepciji i stavovima.

Nadalje, to je kao i sve u nekom kontekstu i nadovezuje se na nešto slično, pa htjeli ne htjeli ne možemo izbjeći jasno dugo napredovanje takvih neupitnih samoproglašavanja sebe "naprednim snagama" uz stalno nove i nove "eliminacije" nečeg drugog i drukčijeg i brze implementacije "novog" pod vodstvom samih tih snaga, makar to "novo" bio trlji brlji linkić i višedesetljetno bulažnjenje od društvu koje uopće ne zanima te "nove" snage, dapače iritira, i tek služi kao pomoćno sredstvo za takve nove i nove "više vrijednosti" kojima je jedina bit da osiguravaju nad ulogu nad snaga, koje su pak same sebi bit.

Kakve veze i u ovome gore skraćenom citatu a još više u široj koncpeciji toga imaju neki "ap" pa i društvo i ni manje ni više nego takve veze da je bila paranoja i prešla u PTSP - pa to je nedvojbeni znak da automatika baš na najpozvanijem mijestu za raspravu ne dopušta raspravu o sebi dok gazi eliminira!? Kako to da je pollitika.com tako neupitno mjesto bavljenja "ap"-om (i bilo kim) na raspravi o koncepcijama gale & nemesis o internet eliminacijama itd.!?

Usput rečeno, i paranoje i PTSP i razno su ljudske pojave, pa mi nije jasno šta vodeća internet i politička avangarda time hoće reći - nekako logično proizilazi da je sve takvo još slabije (od "ap" i raznog) za još nedvojbeniju eliminaciju!!!!

Pa vi ste zbilja jače nego što je izgledalo inficirani samoproglašenom avangardnom ulogom i još manje pazite na bilo šta.

Međutim, kao i u svemu, tako i kad je u pitanju internet, znanje se može staviti u službu dobra (javnog dobra, kad se radi o političkom) ili zla. Dobro je puhati i na hladno pa si tako i ti izrekao svoju sumnju, a oni koji misle kao ti su je shvatili ozbiljno. Postigao si svoj cilj. Ali, brate, daj, molim te, ohani i nastavi nizati te litanije, u žargonu kojeg već i prosječni/a čitatelj/čitateljica pollitika.com mogu s lakoćom reproducirati ad nauseam, tamo gdje puno bolje pašu. Bar takvih dnevnika ovdje ne nedostaje
Kao što su mogla vidjeti i što se može vidjeti, ja sam na složeni i zahtjevni način pazio da što manje jašem na drugima, pa i na onome što ti i gale pišete, te da ne uzimam ulogu vrhovnika tek tako.

Međutm, ovdje pa i u skoro svakoj rečenici pa i u ovoj imamo poznatu automatiku neupitnog samoproglašenog vrhovničkog radikalnog bavljenja nama i pojavama pa nismo u mogućnosti i da hoćemo primjeniti bolju polovicu hrabrosti (pobjeći - kuda kad je to sveobuhvatno).

"Ali, brate, daj, molim te, ohani i nastavi nizati te litanije, u žargonu kojeg već i prosječni/a čitatelj/čitateljica pollitika.com mogu s lakoćom reproducirati ad nauseam, tamo gdje puno bolje pašu."

Znam da je bogohulno ali se ipak radi o tome da su tema neke druge litanije i djelovanja i njihova upitnost.

Ne radi se o nama, Ni Sanader ni Vesna Pusić ni bilo tko nije tako sam po sebi ključan, pa ni internet ni bilo šta u RH. Radi se uz ostalo o tome da je koncepcija projektiranje (pisanje scenarija i priprema)-izvedba-korištenje za šire snage (uvjetno rečeno pučka koncpecija) ušla u nemogućnost daljnje miroljubive i aktivne koegzistencije sa avangardnom koncepcijom "još ne projektiranog društva" i uzurpiranja projektnih moći od strane samoproglašenih snaga.

"Moje" predstave, izložbe, svirke i složene i manje složene izvedene projekte pa i pisanje i razno nesmetano uključuju desetine i desetine tisuća raznovrsnih ljudi sa raznih strana svijeta, naročito našeg društva. Nisam ni blizu jedini. Mi to nismo radili niti radimo da bi non stop neke snage to odlučno uzurpirale nego baš nasuprot tome - da to više nije moguće i da ojačamo našu stranu.

Tako i ovdje. Bez obzira kakve sam litanije pisao one su po defaultu, makar deformirano i neprimjereno, izrazile dio toga šireg "pučkog" širenja izražavanja i začudnosti, veselja i ljubavi za ljude i svijet. Neizbježno mi nije tek tako i nikome nije tek tako hoće li neki samoproglašeni ideolozi i komesari eliminirati te raširene mogućnosti i žive programe u ime bilo kakve faze revolucije i bilo čega. Krajnje je "svetogrđe" tek tako rušiti i prekidati "život i žive predstave i djela". Obzirom da sam (da smo) već po defaultu desetljećima pretežno uspjevao nadigrati takve pojave i realizirati tisuće i tisuće "programa", već po inerciji se na ovaj i razne načine nadigravam sa takvim pokušajima, pa i da su sama neupitnost.

U tako burnoj karijeri sam uspjevao (smo uspjevali) disciplinirati krajnje besprizornu i prizornu rulju i krda, usput rečeno i takve bikove kao Ljuština, Čačić ... (nakon čega su to rdovno cijenili, pa je iskustvo toga da ima smisla), pa sam pokuša na fin način malo amortizirati i ove jake smjerove "eliminacije itd." mladog jurišnog bika gale-a uz tvoju asistenciju. Kako to nije išlo sa malim forama, uključio sam tek nešto malo jaču foru - malo "vaše" tehnologije. U slučaju daljnje potrebe žive pojave koriste daljnje, ono što po iskustvu pomaže.

Tko je glasao

ap, oduvijek sam cijenila

ap,

oduvijek sam cijenila terapeutsku ulogu priča, bajki, skaski i mitova (jedna od mojih najdražih knjiga - Žene koje trče s vukovima/vučicama - govori upravo o iscjeljivanju rana koje patrijarhat nanosi ženama kroz pričanje priča) pa tako i tvoju misiju na pollitika.com smatram neprocjenjivom. Štoviše, mislim da se kao zajednica nikuda nećemo maknuti, ako ne budemo razumjeli našu bližu i nešto malo manje bližu prošlost (a i sadašnjost) i transgeneracijske traume koje smo od nje naslijedili kao regularnu poputbinu. I zato ti sto puta hvala što ponavljaš ono što ponavljaš, jer jedino tako se taj posao samo-osvještavanja i može obaviti. Svima nam pomažeš (iako znam da ti to znaš :)) i nastavi tako dalje! Srdačno tvoja,

nemesis

nemesis

Tko je glasao

i da se sada poseksate vas

i da se sada poseksate vas dvoje...kakva scena:) NHF

Tko je glasao

@ TitoTudman i da se sada

@ TitoTudman
i da se sada poseksate vas dvoje...kakva scena

Šta takvog internet igrača na temi "Politička primjena interneta" jako priječi da se bez nekog drugog (mene) ne može izravno ili putem pp obratiti dami/autorici!?

Tko je glasao

a dama se tebi obrača sa

a dama se tebi obrača sa srdačno tvoja:)
nisam ja baš neki igrač 26. na listi a ti broj 1

Tko je glasao

TitoTuđman, za ovaj off off

TitoTuđman,

za ovaj off off topic bi ti trebalo dati nekoliko puta strelicu dolje. A što se tiče off off topic-a, ne bi bilo prvi put da se na pollitika.com vodi virtualni seks :)) u svom (trans)rodnim kombinacijama. Ti si kao svojevrsni homo-hermafrodit, recimo, jako zanimljiv :)))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ne znam zašto se povlače

ne znam zašto se povlače sankcije,ako sam si malo dao mašti slobode. Zar je grijeh jednu žustru i pametnu političku raspravu zamisliti sa sretnim završetkom i na taj način dati priliku ljudskosti i budučnosti...
U vašoj raspravi prevladava strast...evo ja sam stekao dojam kazališnog komada.Jedna prigodna stvar za minuse i pluseve
http://www.youtube.com/watch?v=48HNKa6qbuc

Tko je glasao

TitoTuđman, meni je svakako

TitoTuđman,

meni je svakako draži ovaj off off topic od uobičajenog ustaše vs partizani. Činjenica je samo da i jedan i drugi uspješno zatuku svaku raspravu :))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ne ulazeći u točnost

ne ulazeći u točnost tvojih nedokazanih navoda,jel ti to i meni predlažeš samoeliminaciju sa pollitika.com?

Tko je glasao

Zašto ti meni @mrak

Zašto ti meni @mrak dijeliš misuse bez obrazloženja?

Tko je glasao

zato što ste i ti i nemesis

zato što ste i ti i nemesis otišli u offtopic

Tko je glasao

sta sam i sad otisao off

sta sam i sad otisao off topic kada sam pitao zašto daješ minuse?
nisi fer,osim toga to uopće nije bilo off topic naredni komentar je objašnjenje,a pogotovo priča o eliminaciji nije off topic.Na ovom postu ima podosta komentara o eliminaciji i bas si eto meni odlucio zapaprit

Tko je glasao

Delgado, nije poanta što

Delgado, nije poanta što vidiš ili ne, poanta je ono što ne razumiješ jer nemaš dovoljno iskustva, a moguće ni kapaciteta. :)
Elem, da ti probam nacrtati....paradigmu interneta.
1990. smo u Hrvatskoj imali paradigmu demokracije i slobodnog političkog djelovanja. Pa tko je preuzeo vlast, odnosno tko je ostao na vlasti? Udba, ili raja koja do tada nije imala nikakvu moć?
Tko je pametniji i sposobniji, establishment ili raja?
Tko ima novaca, sredstava, organiziranost, informacije, analitiku, uhodane kanale, platformu, stručne kadrove, moć: establishment ili raja?
Tko je 1990. prošao bolje: oni koji su do tada bili protivnici demokracije, ili raja koja je patila pod tim protivnicima demokracije?
Tko je 1990. profitirao padom svega postojećeg, potpunim brisanjem postojećeg sustava i kretanja od nule: vladajući ili raja?

Naravno, sve se fiktivno odvijalo na način da su nositelji promjena bili "disidenti", u stvari samo jedna frakcija postojećeg sustava u rukama onih koji su cijelu priču kreirali i do tada.

Ne spominje ap Kardelja i Mao-a bez veze. I jedan i drugi su stolovali na sličan način: imali su pod kontrolom fiktivno neovisne snage (kulturna revolucija) koje su kao izvana napadale postojeći sustav, a sve u cilju fitkivne promjene postojećeg stanja, a u stvari eliminacije neistomošljenika iz cijelog sustava i preuzimanja još veće kontrole.

Isto je imao i Milošević, koji se izdigao na paradigmi "događanja naroda" (vidiš li sličnost s facebook revolucijama)?

Sad imamo identičnu situaciju. Opet je postojeći sustav došao do svog kraja (država je propala, sustav je propao, bankrotirali smo, ništa ne funkcionira), i opet nam treba nešto novo. Ovoga puta to nije paradigma demokracije, nego paradigma interneta, direktne demokracije, umrežavanja, jota, mota, kurcapalca itd.

I opet imamo postojeći establishment i raju. Postojeći establishment koji ima sredstava, organiziranost, informacije, analitiku, uhodane kanale, platformu, stručne kadrove, moć, znanje. A što ima raja? Samo ADSL i tipkovnicu i posvemašnju zbunjenost.

I opet nam se kao smiješi potop svega postojećeg, ono što nam nude likovi ala "gale". Dakle, pregazimo cijeli postojeći sustav kao i 1990. i kreiramo opet nešto novo, ovog puta na cyber platformi. Usput maknimo sve ono što je bilo, kao i 1990. U sukobu "postojećeg" i "novog", tko će trijumfirati? Naravno, "novi". A zašto? Zato što su "novi" umjetni derivat "starih". Raja (ovog puta 1 600 000 korisnika interneta, "cyber-raja" od čega njih pola gleda samo pornografiju, a ostatak chata, prži muzikicu i igra igrice) će tako i tako izvisiti kao i 1990. i biti će namagarčeni misleći da su pobjedom interneta pobijedili oni.

To je tzv. "revolucija koja teče" i koja povremeno pojede svoju djecu kako bi zadržala glavninu smjera brzom izmjenom "kursa". Što misliš, tko je prvi skontao snagu interneta: vladajući ili raja?

Tko je glasao

Jesi li primijetio

Jesi li primijetio (crtajući meni mužeku) da su ti ova dva navoda u potpunoj opreci: Tko je 1990. profitirao padom svega postojećeg, potpunim brisanjem postojećeg sustava i kretanja od nule: vladajući ili raja?
Naravno, sve se fiktivno odvijalo na način da su nositelji promjena bili "disidenti", u stvari samo jedna frakcija postojećeg sustava u rukama onih koji su cijelu priču kreirali i do tada.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Jedno je pitanje, a jedno je

Jedno je pitanje, a jedno je konstatacija. Kako pitanje i konstatacija mogu biti u opreci? :)))

Tko je glasao

Nisi me shvatila. Kada

Nisi me shvatila. Kada govorim o samoreferenciranju, prije svega mislim na standardnu pojavu gdje se osoba zakaci na svoju ideju, svoju ekipu bilo sta kod cega ima pozitivan feed back, te eliminira iz svojeg vidokruga sve ostalo sto joj moze smetatu u vlastitom samoreferentnom (vlastiti dozivljaj vlastite ideje, vlastiti kruzok podrske koji tezi ka izolaciji poradi prevelike diskrepancije sa sirom sredinom) sustavu.

Nakon toga ide forsanje tog samoreferenznog sustava, pokusaj nametanja istog kroz nedemokratske nacine s obzirom da je ideja komuniciranje prezahtjevna s obzirom na doticnu diskrepanciju, a ukoliko ista stvar ne funkcionira, na dodatni bijeg u male izolirane sredine gdje tece med i mlijeko i cjvetaju ruze.

Na zalost, aktivisticki centri zbog vlastite oportunosti i mozda nesvjesnosti nuznosti bastinjenja najsirih kontakta i referenciranja stalno nanovo teze ka zatvaranju, izolaciji i sitnom gustu "drukciji od drugih" ili "sve smo probali, al drugi su budale" i tome slicno.

Tako je jedna od nultih stvari na kojima je nuzno sada poraditi, intenzivno osnaziti vanjske veze medju tim ekipama koje ce i omoguciti sire medjureferenciranje, te prostor za izgadnju politicki relevantnih sinergizama.

Tu je naravno vrlo korisno jasnije ukazivanje na problem izolacije u potrebi za postizanjem politicke relevantnosti (kako je prekrasno natonareferendum uspio prvenstveno zato sto je Ostric sa ostatkom ekipe odlucio da inicijativa nece biti iskljuciva po bilo kojem principu, osim onom oko kojeg se okuplja), te jedna mala stvarcica koja bi IMO mogla postati prilicno korisna u tom procesu, a to je da se idejni rad razluci od operativnog rada, iliti da nositelj neke prepoznate ideje i idejnog projekta ne moze taj projekt i voditi s obzirom da projekt moze postati jak tek ukoliko je siri krug ljudi prepoznalo njegovu snagu, te se dovoljno zakacio da je netko iz sireg kruga spreman i preuzeti isti.

Taj djir naravno eliminira mozda i preko 90% ideja i idejnih projekata koji bez obzira na misljenje idejnog tvorca nisu postigli politicku relevantnost koja je nulta tocka kod realizacije bilo koje politicke ideje.

Enivej, uskoro slijedi post o ovom pitanju s obzirom da se nekako izartikuliralo kao usko grlo postojeceg javnog politickog procesa.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nisi me shvatila. Mislim da

Nisi me shvatila.

Mislim da ja jesam, ali nije ap :)). Zato sam imala potrebu malo pojasniti. U slučajevima koje ti opisuješ rekla bih da se radi o dvostruko zatvorenim formama ili, kako se to na engleskom kaže, echo chambers. Radi se, naime, o paradoksu da je svaki funkcionalno diferencirani sistem otvoren zato što je zatvoren (tj. autoreferencijalan - operira samo u svom vlastitom kodu). U slučajevima echo chambers koje ti spominješ, imamo dvostruku zatvorenost koja kao krajnju konzekvencu ima poništavanje otvorenosti sistema, ovdje politiičkog, što na kraju rezultira njegovim samoukidanjem.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Mislim da ja jesam, ali nije

Mislim da ja jesam, ali nije ap :)). Zato sam imala potrebu malo pojasniti.
Pretpostavimo da "ap" ne samo ne shvaća (a i drugi, jer čitaju), nego je još dodatno nedvojbeno da je u kupu puno toga što je kao " samoreferenciranje stvar autodestrukcije, pa samim time i eliminacije iz politicke kulture", tj. za neku eliminaciju" (citirano šta kaže gale a i šta radi).

Činjenica da ti saopćavaš gale-u da si shvatila (i neizravno potvrđujueš tu i drugdje da je to neupitno) te da si "imala potrebu malo pojasniti" ("ap"-u a time i drugim koji čitaju i na koje se možda odnosi) t ne završava nego naravno ide dalje, obzirom da je nedvojbeno da je to neupitno (kako je navedeno) i da "ap"-u treba dalje "objasniti" ti neupitnu poziciju "eliminacije iz politčke kulture".

To je školski kulturnorevolucionarni čin i pokretanje, kulturno revolucionarna faza elimincije nakupljenog za eliminaciju i za daljnje aktivnosti na svijsti i mozgovima toga (cca ako Kardelj i u Kini sedamdesetih, djelomično i dalje u raznim pojavnim oblicima).

U slučajevima koje ti opisuješ rekla bih da se radi o dvostruko zatvorenim formama ili, kako se to na engleskom kaže, echo chambers. Radi se, naime, o paradoksu da je svaki funkcionalno diferencirani sistem otvoren zato što je zatvoren (tj. autoreferencijalan - operira samo u svom vlastitom kodu). U slučajevima echo chambers koje ti spominješ, imamo dvostruku zatvorenost koja kao krajnju konzekvencu ima poništavanje otvorenosti sistema, ovdje politiičkog, što na kraju rezultira njegovim samoukidanjem.
Ne samo po starijim nego i nasvježijim drugim učenjima, a čak je i Šuvar izazivao afere oko toga osmadesetih samo ga nismo odbor razumjeli, ovo spada u nezgodne teorije "više vrijednosti", koje su sa samoproglasile ne samo nad čovjekom kao društvenim i civilizacijskim bićem nego i nad samim bitkom, te je u sukobu sa tim.

Na stranu što su to nehumanističke i mehanističke teorije, važnije je što iz njih proizilazi i šta smjeraju na nadljudske, nadbožanske i nadciviliziacijske prakse.

Nije toliko važno što takvo i razno po internetu pokupljeno smeće krivo sumjerava neobrazovana i razmažena derišta bez pokriča kao gale i razno, iako je i tovažno i važan je svaki čovjek, nego je puno važnije što se hrpe toga desetljećima i godinama povezuje i u zahtjevnim vremenina kao ova trlji brlji alatima kao krda kulturnorevolucionarno sručuje na sve živo, bez zadrške i oklijevanja udara po svemu, pobrsti i pojede i pohračka ...

Dakle, ne javljam se radi "pollitika.com" (nije to problem za nju) a još manje radi "ap"-a (non stop sam kao izložen takvim beskrajnim nusproduktima revolucije i pojavama te što ih je više to se manje opterećujem, vičan sam upućivanju na međusobnu igru), nego isključivo radi toga što je doba kada skupovi takvih štetočinjskih forsanja bez pokrića ipak ugrožavaju zajednicu, koja se pored raznog ozbiljnog i sve ozbiljnijeg sve manje stiže baviti takvim beskrajnim sitnim kokošarenjima, koja btw jako zagađuju okoliš i sve.

Tko je glasao

Gdje si ti zabrijao APčino?

Gdje si ti zabrijao APčino? Što si ti iščitao iz Galetovog komentara? Što mu te bandićeve biftekiće stavljaš na nos kad dobro znaš da je on glavni ovdje u rasturanju crvenih mitova?
Daj molim te, razloži mi jednostavnim rečenicama (za mene površno obrazovanog i slabo načitanog indolentnog mužeka) koje su to točno zamjerke galetovom komentaru? Gdje su točno te razlike između njegove jotovsko-heterarhijske koncepcije i tvoje minimalističke kontra(r)evolucije?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Pročitaj šta je gale

Pročitaj šta je gale napisao, šta sam ga ja pitao i komentirao, šta on dalje i prije potvrđuje i šta radi te šta teoretičarka nemesis asistira. Nema potrebe za više, pa i to je previše.

Tko je glasao

Internet je izuzetno opasna

Internet je izuzetno opasna babaroga za nase politicare koji se sad drze za elitu, a jucer su bili avangarda.Na zapadu ih izgleda zovu "nomenklatura".
Problem je sasvim jednostavan:
U dobroj tradiciji LeBona i Bernaysa, treba drzati na lajni medije i prije svega TV, novine i radio i onda je sve lako.Talkinheadsi po tvojim zeljama za vise ili manje € ili povlastica velicaju tvoja djela, podvige i naociti lik.Pri tom ce prasak i zvuk raspada TV ekrana koji je gnjevni gledatelj ispustio sa 12 kata ostati marginalna pojava.Nema interaktivnosti.
Kod interneta se ne da zaprijetiti neposlusnom novinaru otkazom, ili zabraniti, isjeci ili skratiti emisiju.To je taj monstruozni Reuters koji je mutirao u nepredvidljvi virus kodnog imena www.
Mladi iz zagrebackog SDP-a su ovdje mislili prodati maglu i velicati lik & djelo svojih gradskih i Partijskog vodje.Netko ih je podlo na to nagovorio, medjutim nakon nekoliko konkretnih i logicnih pitanja su se dali petama vjetra.Kakav veci glavonja iz neke vece stranke ili frakcije, nema ni na kraj pameti primirisati ovdje i odgovoriti na par pitanja.Sto se tice interneta i sl. oni se "ne bi steli mesati".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci