Tagovi

Politi?ka primjena interneta - rasponi, razlike i potencijali

U organizaciji Instituta za elektroni?ko poslovanje održala se 12. velja?e konferencija PRimjena.com - Internet i politi?ki marketing. Ne znam da li je ve? bilo sli?nih skupova u Hrvatskoj, ali meni je bilo prvi put (još jednom se zahvaljujem Davoru Mari?i?u i Kreši Macanu što su mi to omogu?ili) da sam na jednom mjestu slušala toliko zanimljivih ljudi koji se u razli?itim podru?jima djelovanja koriste internetom i pritom na razli?ite na?ine reflektiraju utjecaj interneta na njihova profesionalna bavljenja i u?inak koji korištenje(m) interneta proizvodi(e) na okolinu i društvo op?enito.

Kako i sam naziv konferencije sugerira, u središtu je bila politika i marketinška industrija koja ju prati. Najve?om kvalitetom konferencije smatram izbor predava?a (Boris Ljubi?i?, Krešimir Macan, Marko Rakar, Vuk ?osi? i Jaka Levstek iz Slovenije, dr. Miroslav Tu?man, Domagoj Bebi?, Robert Gelo) ?ija izlaganja su pružila odli?an pregled stupnja i raspona korištenja interneta u politi?kom marketingu, kao i razli?ite pristupe odnosu politike i interneta. Što su i kako sudionici govorili možete vidjeti i ?itati ovdje, a ja ?u se u dnevniku inicijalno baviti temom koja mi se otvorila pošto sam sredila prve dojmove i emocije o ovoj zanimljivoj i izuzetno poticajnoj konferenciji.

Radi se o dilemi da li je korištenje interneta kao medija/prostora javne komunikativne akcije sui generis (konkretno to zna?i primjenu interaktivnih alata koje pruža web) mogu?e samo kao sredstvo politi?kog marketinga ili ono zahtijeva donošenje odluka koje imaju u?inak i na politiku i na politi?ko kao takve? Nisam ovo pitanje izmislila, nego mi se ono nametnulo nakon usporedbe i razmišljanja o ?etiri izlaganja, od kojih su prva dva (Moderna izborna kampanja - od plakata do Facebooka, Krešimira Macana i Internet u politici: svjetska iskustva i doma?e perspektive, Marka Rakara) prezentirala ideju, da tako kažem, instrumentalizacije interneta u politi?kim kampanjama, a druga dva (Politi?ko komuniciranje i socijalni mediji - primjer Slovenije, Vuka ?osi?a i Web od nultog dana, Jake Levsteka) svjedo?ila da primjena interneta sama po sebi može biti politi?ki ?in koji unosi novu vrijednost u politi?ki proces, u ovom slu?aju izbore.

Krešimir Macan je govorio o nužnosti pojavljivanja na internetu politi?ara koji se natje?u za izbor. Da se zbilja radi o nužnom dijelu (dodatku?) politi?ke kampanje, pokušao je dokazati brojkama - koliko ljudi u jedinici vremena dosegne informacija objavljena na internetu u usporedbi s klasi?nim medijima, primjerima utjecaja internetskih objava na percepciju politi?ara i politike u javnosti (made by BijesPrvi i Facebook grupa "Stegnite vi svoj remen, bando lopovska") i ilustrativnim prikazom suštinske razlike izme?u Obamine i McCainove kampanje. Iako Krešo savšeno dobro razumije ulogu interneta u politi?kom marketingu, ne vjeruje da sama prisutnost politi?ara na internetu može imati presudan utjecaj na rezultate izbora. Rekla bih da je Krešo tu pomalo tradicionalni PR-ovac, koji ne odustaje od prokušanog recepta poruka+imidž+tajming=izborni rezultat. Internet je u tom receptu samo jako bitan za?inski dodatak, bez kojega bi jelo za velik dio konzumenata/bira?a bilo bljutavo.

Sli?no, ali s puno manje entuzijazma kad je doma?a politika u pitanju, razmišlja i Marko Rakar. On smatra da "internet kao sredstvo neposredne politike ne?e funkcionirati". Iako je gotovo dvije tre?ine svojeg izlaganja posvetio oduševljenom prikazu zadnjih predsjedni?kih izbora u SAD-u (s naglaskom na visoku razinu sudjelovanja gra?ana), njegovim govorom provla?io se izvjesni skepticizam (Marko kaže da to nije skepticizam, nego realni pristup). Obamin uspjeh na izborima on ne pripisuje isklju?ivo internetu, nego "savršenoj oluji" (perfect storm) u kojoj je Obamin brod zahvatilo nekoliko krajnje povoljnih okolnosti i dovelo ga do ostvarenja cilja.

Potpuno druga?iji pristup demonstrirala su dvojica gostiju iz Slovenije - Vuk ?osi? i Jaka Levstek. Kao web ?arobnjacima, njima interent nije sredstvo, nego razlog i cilj zbog kojeg se bave politi?kim. Štoviše, dojma sam da oni svojim web ?arobnjaštvom iskazuju i svoj jasan politi?ki stav (kao najosnovnije, oni nisu "nezainteresirani" profesionalci: za klerofašiste ne rade!). Iz njihovih prezentacija moglo se zaklju?iti da internet razumiju kao autopojeti?ki medij višesmjerne (ne dvosmjerne!) komunikacije jednakih sudionika/sudionica na kojem i iz kojeg nastaje politi?ka akcija i interakcija. Uz pomo? web aplikacija (socijalni mediji, blog) kreiraju se transparentni politi?ki procesi na internetu kroz operaciju nediskriminiraju?eg uklju?ivanja/sudjelovanja gra?anki i gra?ana. Ukoliko se uspostavi kontiuum (dakle, i nakon izbora) komunikativne prakse u standardu dostignutom na internetu, rezultat ?e biti transparentna vladavina utemeljena na gra?anskom dijalogu (ili konverzacijska demokracija, kako to voli re?i Krešo Macan).

Impresivan je primjer stranke "Zares" koja je nastala iz sedmero?lane frakcije jedne slovenske parlamentarne stranke. S minimalnim financijskim sredstvima i u nemogu?e kratkom roku, grupa ljudi je ingenioznom utilizacijom interneta pod ravnanjem web maestra Jake Levsteka, ostvarila 9,7% glasova na parlamentarnim izborima i postala tre?a stranka u slovenskom parlamentu. A po?eli su blogom na wordpress platformi! Budu?i da je cijela kampanja bila utemeljena na internetu, onda se to moralo odraziti i na specifi?no oblikovanje politi?kog. Djelovanje stranke "Zares" orjentiralo se na upravljanje odnosima s potencijalnim bira?ima (prilago?eni CRM), pri ?emu je dominirao bottom-up smjer kreiranja politi?kih procesa i programa. U ovom slu?aju zaista možemo govoriti o internetu kao ostvarenoj meta-utopiji politi?kog. Koliko ?e ova pri?a trajati, ovisi o gore spomenutom kontinuumu politi?ke interakcije od interenta preko parlamenta do vlade i natrag.

Završila bih osvrtom na izlaganje Domagoja Bebi?a s Fakulteta politi?kih znanosti u kojem se on pita ho?e li/može li internet unaprijediti demokraciju ili samo poja?ati sveprisutni cinizam gra?ana prema politici i politi?arima. U diskusiji s njim pokušala sam na primjeru kolaborativnog bloga pollitika.com obraniti svoj stav da slobodna i otvorena javna rasprava jednakih, kakvu vodimo na ovom portalu, ne rezultira cinizmom, ve? straš?u prema pojavljivanju i djelovanju u virtualnoj politi?koj zajednici koju smo si ovdje konstituirali (a to je kontinuirani proces u kojem svi/sve sudjelujemo komuniciraju?i me?usobno). Naš cinizam rezerviran je za likove koji vode anti-politiku u realnom svijetu. Vjerujem da dijelite moje mišljenje :-)

Komentari

Ma vidi vidi. Gale ne želi

Ma vidi vidi.

Gale ne želi da mu ja napišem priručnik od 10 strana, gale samo želi da priznam njegovu nadmoćnost i superiornost njegove ideje i da naravno razmišljam onako kako on kaže. Čim sam se kritički ponio prema njegovoj ideji "PoliWiki-a", koju on smatra vjerojatno rješenjem za sve probleme, odmah sam ja i svi ostali ispali "anonimni licemjeri bez muda". Tako i dalje gale smatra da je očito pisanje pod imenom i prezimenom zapravo jedini znak vjerodostojnosti, dok on, za kojeg znamo kako se zove, sa svojim pljuvanjem po svim onima koji ne misle kao on, ispada multivjerodostojan.

No, nisam ja ni prvi ni zadnji prema kojem se gale tako ponio i s kim se malo konfrontirao, pri čemu se uvijek primjećuje isti obrazac: oni koji ne prihvaćaju galeovu ideju su "pasivci" i "licemjeri" koji "pljuvaju iz svoje fotelje", a u realnom životu su valjda beskičmenjaci.

Problem je što gale cjelokupnu političku aktivnost svodi na piskaranje na internetu, pa je onda u tom smislu pitanje pisanja pod imenom i prezimenom za njega ključno (a zapravo je ključno pitanje zašto njegova toliko revolucionarna ideja ne nailazi na takav odjek). Kao što rekoh, ideja je čak i OK, ali uz takvo ponašanje njegovog autora, kakvo povjerenje možemo imati u osobu koja nam ne dozvoljava pravo na vlastito mišljenje? I pritom želi saznati naše osobne podatke?

A kad pišem o odgovornosti, ne mislim samo na piskaranje po internetu. Dragi gale, društvena je (ne)odgovornost i kad ne počistiš snijeg ili smeće ispred svoje ograde (u doslovnom smislu). Takve "male" stvari puno znače. Kao što znači i bilo kakva druga aktivnost. Zar jedina politička aktivnost mora biti u političkim strankama ? Zar jedina politička aktivnost mora biti onako kako gale kaže da jest, a sve ostalo je "nevjerodostojno"?

A zatim se priključuje i Delgado. Kaže on, ja držim stranu salonskim intelektualcima. I njega očito nešto boli, i on bi da je sve po njegovome. I on valjda smatra da ja, i bilo tko drugi, da ako na internetu pišem pod nickom, da sam valjda u realnom životu čovjek bez kralježnice. Pa si onda oni sa svoje moralne visine uzimaju za pravo prosuđivati o svemu, o mojim moralnim obilježjima, o mojoj odgovornosti, o mojim rezultatima i o mojim projektima. Dapače, i Delgado očito misli da je jedino bavljenje politikom ako je u skladu s njegovim mišljenjem. Delgado valjda smatra da smo svi mi anonimci zapravo salonski intelektualci, i da je najveći problem ove države upravo u tome da na internetu ne pišemo pod imenom i prezimenom.

A istina je sasvim drugačija: najveći problem ove države su oni za koje znamo točno kako se zovu, ali si drže za pravo gurati nos tamo gdje ga zapravo ne bi trebali gurati. Vjerodostojnost se ne postiže nit imenom i prezimenom, a isto tako , politika nije samo galetovska i delgadovska. Demokracija je, naime, mnogo širi pojam od onoga kako ga oni smatraju.

Zato, nadamo se da će takvih isključivih političara s mesijanskim kompleksom biti što manje. Jer oni žele spasiti svijet, i spasiti Hrvatsku, ali samo tako da svi mislimo kao oni. Jer, ako ne mislimo kao oni, onda smo "salonski intelektualci" i "licemjeri bez muda", dok oni sebe smatraju valjda "generalima" koji znaju kako spasiti Hrvatsku. No nude li što novo, i li samo neki novi oblik partitokracije i političkog jednoumlja? Nekad smo svi morali misliti kao partija, danas bi svi valjda trebali misliti kao gale. I naravno, ne zamjeriti se Delgadu, da nas slučajno ne prozove salonskim "intelektualcima".

Tko je glasao

.....dok on, za kojeg znamo

.....dok on, za kojeg znamo kako se zove, sa svojim pljuvanjem po svim onima koji ne misle kao on, ispada multivjerodostojan.

Pa kak se onda zove naš Vrhovnik of Biftekić, ha? dajte mi recite da sad ne moram sve čitat i tražit, btw. ionako vidim da se uglavnom bez veze s vezom svađuckate ko' u vrtiću pa mi se ne da gubit vrijeme..ko će to više polovit, tabor jedan nemesis i Biftekić, drugi Hyeronimus, pa tko ono s kim....dajte se skalmajte, koji vam je....???

a ti Bikftekiću, zajebi spiku about poliwiki, triki...i te brije...onaj tko doista hoće nešto napravit, napravit će i bez da ostavi otisak palca u tvojem bukvaru...

drugo, jednom sam pisala na nekom postu: 2 put sam u životu naje*** zbog drugih, slovima i brojkama: DVA PUTA, i to ozbiljno (ostala bez posla).samo zato jer sam bila lider i pokretač akcija, za dobrobit zaposlenika, itd. ...i iskreno, ne pada mi na pamet biti opet biti vođa nekakve akcije ali sam spremna uskočit i odradit svoj dio, štogod to bilo, samo onda kad netko pokrene nešto konkretno (i naravno, suvislo) a ne nekakve poliwiki triki kombinacije. NHF gale, ali ne čini mi se to bitnim za nekakvu konkretnu dinamiku; mislim, ne smeta da se to i napravi, ali, ponavljam, nije BITNO, nije prioritet na listi poslova koje bismo mi, kao građani, trebali poduzeti, sve se dade dogovoriti in vivo, ako treba.. uostalom zašto Karamarku olakšavati posao, nek zaradi plaćicu :))..

CC

Tko je glasao

Zato, nadamo se da će

Zato, nadamo se da će takvih isključivih političara s mesijanskim kompleksom biti što manje. Jer oni žele spasiti svijet, i spasiti Hrvatsku, ali samo tako da svi mislimo kao oni. Jer, ako ne mislimo kao oni, onda smo "salonski intelektualci" i "licemjeri bez muda", dok oni sebe smatraju valjda "generalima" koji znaju kako spasiti Hrvatsku. No nude li što novo, i li samo neki novi oblik partitokracije i političkog jednoumlja? Nekad smo svi morali misliti kao partija, danas bi svi valjda trebali misliti kao gale. I naravno, ne zamjeriti se Delgadu, da nas slučajno ne prozove salonskim "intelektualcima".
Po mom (skromnom) uvidu si odlično detektirao i prikazao pitanje "mesijanstva", "osobnosti" i "sposobnosti" u onome što je još važnije od toga, u društvenoj zbilji i smjerovima.

Međutim, možda nenamjerno, i s takvim suočevanjem na nemesis dnevniku koji otvoreno nastavlja profilirati baš to o čemu si dao prikaz i o čemi raspravljaš, u konkretnom bavljenju likom i djelom turboagresivnog "mesije" gale-a izbjegavaš istu samo većekalibarsku artiljeriju - ono što profilira nemesis (ne osoba nemesis nego ono što kreira i profilira) te već neizbježnu vezu toga sa istom artiljerijom većeg kalibra (ne samo Vesna Pusić i ne kao osobanego te velikokalibarsko "mesijansko-artiljerijske" pojave u našem društvu).

Kada se u suočavanju sa globalom izbjegnu isti jači djelovi, u najmanju ruku ostaje onaj stalno ponavjani dojam jeste ali samo kozmetički, pa se može pouzdano uzet da je to više doprinos nego lijek takvim pojavma.

Ili još jdnostavnije i konkretnije - obzirom da je nemesis iznijela to što je iznijela i zajedno sa gale-om radi tzo što radi oko političke primjene interneta u političkom kontekstu u kojem otvoreno i rade na "eliminiaciji" dosta toga i brzim radikalnim promjenama oko praktički stoke (obratiti pažnju na ponavljanje takvih ocijena društva i ljudi u najširem smislu), da li si ti za to ili protiv toga, da li vidiš problem samo u gale mesijanstvu a ostalo je neupitno ili možda i u tome ozbiljijem i širem vidiš neki problem.

Opet ne osobno, ali moje je i razna su iskustva da nije nikavo čudo da i Delgada drži djelom isti virus, obzirom da je, kada se pojavio tu, iznio da je bio u ekipi autora ekonomskog programa za HNS koje su Pusićka i Čačić izvozali, napravili budalama i šutnuli, kao i svih ostalih 16.320 od 16.345 suranji i svega.

Još manje je čudo ako takve pojave jašu dalje, baš sada kada je gušće, uvijek su tako radili - kada cijela ex SFRJ strepi od već očiglednog i velikog velikosrpkog četničkog pohoda na sve oni zajedno sa tim snagama ganjaju Šuvara, zadnjeg mislećeg političara, te naravno sve jače i gas gas uzimaju novce sa zakedničkih računa. Tako je sada ide do daske - koji je poroblem iskoristiti jebivjetre kao gale ekipama koje su "potrošile" kao šale puno jače sange i igrače, samo zato što su do zadnjeg trenutka "vjeno služili ideji i praki", samofiksirajući neodljivo blješteće i svjetle ciljeve kojima teže te "(tehno)menadžersko-liberalne itd. napredne sanage na tuđi račun i na račun ptrevaranja ljudi u leševe".

Da li ti tu vidiš kakav problem ili je to OK i odlično, baš kako deklarira i etiketira?

Tko je glasao

Moja je opaska i hegelovski

Moja je opaska i hegelovski apstraktna i hegelovski konkretna.

Tko je glasao

Otkud tolika frustriranost

Otkud tolika frustriranost kod tebe Hyero?
Da nemaš privremeno zamračenja uma onda bi primijetio da sam i ja sam anonimac. I da ne držim štangu nikome, ni saloncima ni borcima. I mene je gale prozivao zbog anonimnosti ali nismo se radi toga posvađali. Iako se često zakačimo, nikad nismo jedno drugom ništa zamjerili. Jednostavno, nismo zlopamtila.
Naveo sam i primjer jelenske, s kojim ne dijelim (kao ni ti) većinu političkih stajališta ali ipak uspijevamo komunicirati. Opet, samo zato što nismo zlopamtila.
I ne branim ja ni galeta ni nemesis (dapače, često ih i sam napadam) ali mislim da ste se ti, hdzekonom i ap malo previše uzjogunili na njihove sitne provokacije. Naravno, ni oni ne ostaju dužni, pa nagazili kontra gas do daske. I kud to vodi?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

I ne branim ja ni galeta ni

I ne branim ja ni galeta ni nemesis (dapače, često ih i sam napadam) ali mislim da ste se ti, hdzekonom i ap malo previše uzjogunili na njihove sitne provokacije. Naravno, ni oni ne ostaju dužni, pa nagazili kontra gas do daske. I kud to vodi?
Kao to da se i tebi, koji su dosljednije bio sklon uobičajenim ad hominem (osobnim) zezanjim a nenradi toga nego radi teme sada ponavljajuće dešava da izvrćeš te umjesto teme (to izbjegavaš) sad više ne kao šalu forsiraš ad hominem (osobno), i to baš kada smo mi različite osobe i kada nije rječ o osobnim zezanjima?

Pitam ne radi mene, tebe pa i ostalih spomenutih osoba nego radi onoga što jest - na dnevniku o politčkoj primjeni interneta na polltika.com ... Ako ne slijdiš ovo ti kao javno deklarirani i donekle angažirani sudionik pa i mali inicijator toga kao da sam sebe diskvalificiraš od svega toga i u svemu. zato ti predlažem da malo slijediš ono što se zbilja zbiva, sugerira, kud to vodi ... a isključiš "hormone" i slično o strastima, osobama ...

Tko je glasao

Klasična zamjena teza: a

Klasična zamjena teza: a isključiš "hormone" i slično o strastima, osobama ... Na to ja tebe upozoravam cijelo vrijeme ovdje, ali izgleda da te to ne zanima, pa prebacuješ lopticu u moje polje. Nemam volje danas za ping pong, zaboravi...
Idem se rađe baviti preživljavanjem sebe i svoje familije...
A vi se međusobno eliminirajte koliko vas volja, biće više mjesta za nas koji ostanemo :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado, školski

Delgado, školski primjer.

Ti meni Apčino i slično (posve OK), ja tebi ping-pong isključi hormone ali i sa skretanjem na iška još nešto, po meni tema, i ti kao borac od toga napuštaš bojište više raspravica o temi nego prave borbe.

Nije za zamjeriti, to je ljudski i masovno, ali nemojmo se onda nametati za truboelitne borce, vojskovođe, one koje će ne samo odlučiti bitke i perspektive nego i ključno preoblikovati svjest neukih masa i sve.

Čemu to tako unedogled i tako masovno!?

P.S. Drago mi je da su na kraju naglasio bitno - idemo se baviti preživljavanjem obitelji i (neizbježno) bezbrojnima involviranima u radne i druge procese, to i onako ne možemo izubjeći pa kada ne možemo probajmo to ovaj put koiko možemo najbolje. Po iskustvu zaključujem da je i ovo mali djelić toga (zbilja bi volio da me netko uspije demantirati, a što nije tako lako baš zbog iskustava).

Tko je glasao

Mi sada (kao i u ratu) imamo

Mi sada (kao i u ratu) imamo vrlo malo pravih generala. Čak i oni na visokim pozicijama (mislim na mirnodopske generale - političare) koji bi bili sposobni nešto učiniti i koji bi mogli probuduti narod, nemaju dovoljno hrabrosti za prvi korak.
Ovaj komentar, koji jako dobro pokazuje taj dio teme, dodajem da treba obratiti pažnju na ozbiljnu činjenicu da za kriza i ratova kod nas samoproglašeni generali uzurpatori snažno pojačavaju, kao što je samoproglašena generalica vođenja u EU pojačala i kao što ovdje jurišni samoproglašeni generali interneta i šire društveno-političke priče gale i nemesis, koji se time nisu bavili niti 1 % koliko većina ovdje (i ono malo teksta fraziranje tuđeg i općeg) snažno pojačavaju oko radikalnih napredovanja.

Isto tako se dešava šire.

Iskustva smo da su 1988.-2000., 1988.-1995., 1981., 1972.g. tako jurišale iste snage kao sada i da zajedno kao i sada nisu predvodili borbe protiv "neprijatelja/nezgoda" nego su zajedno sa "neprijateljem/nezgodama" po deafultu stvarali obruč i jurišali na svoj narod i društve te sve potencijale, do zadnje kune i zadnje svijesti.

Tako da se nitko više ne može vaditi da to ne zna, ne vidi i da on nema veze s tim. I ako tako radi i jest, doslovno svatko zna da je sada ozbiljno i da u takvim vremenim i okolnostima ljudi malo mijenjaju iste nijanse i stupnjeve.

Npr. nakon što su ovo dvoje "generala" iz više nego mišje rupe tako bezočno uzurpirali internet i dio političkog i javnog prostora i upravo razgovaramo u njihovoj radikalnoj koncepciji za dalje - kako ti u tim ipak novijim okolnostima vidiš svoje i nače internet i druge inicijative.

Moja malenkost se bavi i mora baviti nekim drugim javnim aktivnostima koje ovdje ne iznosim ali ovdje iznosim prilično javni široki interes - baš to što nam je dosta toga prolupalo i u problemima (ovaj put je i suvislijama, pa i u EU), još manje dolazi u obzira da se sa dosadašnjim praksama tolerancije odnosimo prema raznim očiglednim radikalnim kokošarenjima i preseravanjima. To nit je nužno niti ima ikakvog smisla, a i u najnormalnijem općenitom smislu smo to i peviše "jeli, pili i plaćali" da bi nastavili i dalje.

Tko je glasao

Gle APčino, ja bi najviše

Gle APčino, ja bi najviše volio da se mi miševi udružimo i natjeramo mačke u bijeg. Minimalističkim ili maximalističkim metodama, meni svejedno. Deprimiraju me ove svađe među nama miševima. Iako je Pusićka bila jedna od prijelomnih točki u odnosu nemesis i mene, vaša svađa me ne veseli. Više me veseli što su se smrtni neprijatelji mrak i nemesis pomirili. Veseli me što smo se jelenska i ja pomirili, itd. Ali najviše bi me veselilo da svi skupa uspijemo staviti glave skupa i učiniti nešto konkretno.
Vrijeme je, po meni, da izađemo iz mišjih rupa, zarobljenih mozgova i zatrovanih duša.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Vrijeme je, po meni, da

Vrijeme je, po meni, da izađemo iz mišjih rupa, zarobljenih mozgova i zatrovanih duša.
Da, ali ne samo "mi" nego cijelo društvo nema više "kredita", "zaliha", "dovoljno rezervenih položaja" i bilo čega da bi preekskluzivno nastavljalo iste zabave koje rade štetu i onemogućuju sada već dno dna u zahtjevnim i ozbiljnim gužvama.

U tijeku je veliko i zahtjevno odvajanje smjerova. vjetrova i svega, koje ni bog ne može zaustaviti niti bitno promjeniti, ovo što ti ponavljaš je vremenski sve farsičnije, i uz tvoju najbolju volju. Ako tebi nije jasno da ne samo gale nego i nemesis plus minus ukupno nisu napravili niti jedan korisni milimetar, nego više štete od koristi kao Vesna Pusić i razno, onda i uz najbolju to za dalje znači uobičajeno računati na potencijalnu štetu i strogo ništa više. A obzirom da je takvih štetnih potencijala puno i sve više a gužbe sve zahtjevnije, ni tebe ni mene ni nikoga nemaju šta čuditi razdvajanja smjerova, to je više nego neizbježno.

Tko je glasao

Hyeronimus, nama trebaju

Hyeronimus, nama trebaju podaci ne informacije. Informacije ćemo sami izvući iz podataka i uz malo zdravog razuma. Informacije su već "obrada" podataka i prva pretnja demokratiji!

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Ne znam što su za tebe

Ne znam što su za tebe "podaci", a što "informacije", ja mislim da nam ne treba ni jedno ni drugo, treba nam znanje, i moć i mogućnost kritičkog načina razmišljanja.

Ili, da citiram Thomasa Stearnsa Eliota:

Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

Gdje je mudrost koju izgubismo u znanju?
Gdje je znanje koju izgubismo u informaciji?

Tko je glasao

Hyeronimuse, demokracija se

Hyeronimuse,

demokracija se može pretvoriti u tiraniju većine i na to su upozoravali najveći filozofi politike (jedan od najpoznatijih John Stuart Mill). O manipulaciji javnim mnijenjem je također puno toga rečeno i dokazano, a jedno je sasvim sigurno: bez točnih i pravovremenih informacija manipulacija je neizbježna. O tomu da je znanje preduvjet kritičkog vrednovanja informacija, nema dvojbe, iako se izmanipulirati daju i oni s najvećim stupnjem obrazovanja.

Što nam je činiti? Osigurati da društvom upravljaju najobrazovaniji ili čak znanstvenici ili filozofi, kako su mnogi, od Platona pa nadalje, predlagali ili osigurati javni prostor dijaloga i rasprave za što veći broj slobodnih i jednakih građana i građanki, da bismo kroz taj proces formirali javno mišljenje i na njemu temeljili političke odluke za zajednicu? Da li je za sudjelovanje u političkoj javnoj raspravi važnije ekspertno znanje ili poznavanje i "razumijevanje kako demokratski principi i institucije međusobno djeluju iznutra i oblikuju naše svakodnevne živote"?

O tome kako se i koliko obrazujemo za aktivno građanstvo može se, ako koga zanima, čitati i ovdje http://kstatecollegian.com/1.1449138-1.1449138

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Meni se cini da su i nemesis

Meni se cini da su i nemesis i Hyeronimus u pravu.Paradoksalno? Nije ako se tiranija uvijek proizvede u nekim kriznim ekonomskim situacijama.Ne znam za suprotan slucaj.Od velike krize koja je dovukla soboslikara do vlasti pa do one druge u Rusiji koja je dovukla Lenjina.
S druge strane znanje koje spominje Hyeronimus bi sprijecilo padanje drzava u bijedu pa i kad se sakrije iza legitimacije izbornog trijumfa.
Zato se meni upravo cini da je izlaz neka vrsta otvorenog drustva ali uz onaj zakonski precizno ugradjen kontrolni mehanizam.Ljudi su pokvarljiva roba i neka poslovica kaze ako zelis nekoga upoznati u pravom svjetlu, daj mu vlast.Zato je to nuzno, pa makar se neki nasli uvrijedjeni takvim "nepovjerenjem".Ali nije ugodno ni u nekim drugim poslovima uvijek obavljati propisanu proceduru pa se sve i dalje odvija.

Tko je glasao

Kao što i sama kažeš,

Kao što i sama kažeš, informacije su preduvjet za znanje, a znanje je preduvjet za kritičko vrednovanje i razmišljanje. Dakle, znanje je nužan, ali ne i dovoljan uvjet.

Rješenje nije dati vlast znanstvenicima ili filozofima, već konstantno raditi na obrazovanju, ali kvalitetnom obrazovanju (ono koje potiče kritičko mišljenje). To ne uključuje samo ekspertno znanje, to uključuje i razumijevanje demokratskih principa, i poznavanje političkog sustava, ali i poznavanje drugih disciplina koje su u jednom trenutku važne za političku odluku.

Naravno, obrazovanje je proces koji treba promatrati dugoročno. Kratkoročno se može napraviti mnogo, ali puno više može se napraviti dugoročno. Zato treba kontinuirano ulagati u obrazovanje i obrazovni sustav (dugoročno djelovanje), ali i u specifično političko obrazovanje (kratkoročno).

Jedan dobar primjer političkog obrazovanja je njemačka Savezna centrala za političko obrazovanje (Bundeszentrale fuer politische Bildung), a nešto takvo nam očajnički fali u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ne postoji institucija koja se sustavno bavi političkim obrazovanjem i podizanjem političke i demokratske svijesti. Aktivnosti NGO sektora su nedovoljno značajne, a ponekad i zanemarive u odnosu na svoj rezultat.

Tko je glasao

Nisam znao za ovo politicko

Nisam znao za ovo politicko obrazovanje u Njemackoj, a nuznije nam je od zraka i vode.Zamislio sam alternativu u zadnjem razredu srednje skole kao obavezno nekih par sati osnova demokracije i tko je tu radi koga.Prije nego ljudi postanu punoljetni i dobiju pravo glasa.Da ih ne nasanjkaju ili sto je jos gore, sami sebe.

Tko je glasao

Zamislio sam alternativu u

Zamislio sam alternativu u zadnjem razredu srednje skole kao obavezno nekih par sati osnova demokracije i tko je tu radi koga.
Pretpostavljam da se oni koji su završili srednju školu prije kraja 90-tih sjećaju TIPSS-a (teorija i praksa samoupravnog socijalizma). To je bilo upravo to o čemu govoriš i objašnjavalo je, uz dozu propagande naravno, kako je onaj sustav funkcionirao. U tom pogledu je sam predmet bio OK. Pravi problem je da su zapamtili kako (ona) država funkcionira samo oni koji bi tako i tako do toga došli, ostalima je funkcija "autodelete" izbrisala svo znanje negdje prije prve tramvajske stanice. Tvrde da nisu podnosili onaj sustav i da zato nisu to željeli zapamtiti, moš' si mislit!

Da se krivo ne razumijemo, slažem se da političko obrazovanje treba biti u školama, ali ono što je mnogo važnije, potrebno je promijeniti percepciju koju ljudi imaju o politici zbog čega svi od nje bježe.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet Nisam zamislio

leddevet

Nisam zamislio nesto kao cijeli predmet, vec kao nuznih 2-3 sata na kojima bi se pojasnila optika i medjuodnosi vlasti, i glasaca.Ne bi se to ocjenjivalo, ali bi se bar malo osvijetlila suvremena tehnologija demokracije.Bez ideoloskih usmjeravanja a sa bitnim elementima kao sto su:
pravo na informaciju, koristenje interneta, inzistiranje na odgovornosti i sl.
Ne bi to bilo lose ni po pitanju seksualnog odgoja, stetnosti od alkohola, droga i dr. autodestruktivnih pojava.Ako ih 15% shvati najosnovnije onda je to vec atomski uspjeh.Sad mi se cini da ih 98% ne zna i ne zeli nista znati.To je njihovo pravo ali prije punoljetnosti bilo bi ih fair obavjestiti da se tice njih samih i s vremenom sve vise njih a kasnije i njihovih potomaka.

Tko je glasao

G-news, koliko se ja

G-news,

koliko se ja sjećam, ti si jako inzistirao baš na edukaciji birača još prije zadnjih parlamentarnih izbora (kad si drukao za Žensku stranku :). Imaš li ti kakvu ideju, kako bi se takav projekt mogao realizirati, da tako kažem, izvaninstitucionalno, recimo, putem interneta, na YouTube-u? Jer dok čekamo da se prosvjetne vlasti tomu dosjete.....

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Led9 potrebno je promijeniti

Led9

potrebno je promijeniti percepciju koju ljudi imaju o politici zbog čega svi od nje bježe.

Puno časnih ljudi krene u politiku, no skoro uvjek na vrh isplivaju oni drugi. Zbog čega je to tak se može samo nagađat, no ja mislim da ljudi koji iskreno govore i postupaju časno nemaju dosta podrške, a onaj ko ima moč i novce u rukama najde uvjek dosta podmitljivih duša.

Tko je glasao

Murphy-ev zakon: Prvi

Murphy-ev zakon:
Prvi postulat političkog uređenja
Politika je kao septička jama, najveće hrge uvijek isplivaju na površinu.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Jedan dobar primjer

Jedan dobar primjer političkog obrazovanja je njemačka Savezna centrala za političko obrazovanje (Bundeszentrale fuer politische Bildung), a nešto takvo nam očajnički fali u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ne postoji institucija koja se sustavno bavi političkim obrazovanjem i podizanjem političke i demokratske svijesti. Aktivnosti NGO sektora su nedovoljno značajne, a ponekad i zanemarive u odnosu na svoj rezultat.

Upravo se o tomu i radi. Nedostaje nam obrazovanje za aktivno građanstvo (svojevrsna građanska pedagogija), zbog čega je i moguće da nam se iz izbora u izbore ponavlja situacija da se čudimo kako na vlast dolaze isti oni koji prije toga nisu održali svoja predizborna obećanja (ili su čak radili suprotno), a na drugoj strani društvom je gotovo posve ovladala politička apatija. Svježi primjer nerazumijevanja osnovnih postulata ustavne demokracije je odličan Hadžijev prijedlog o istovremenom održavanju građanske peticije i lokalnih izbora.

Iako u našem Ustavu stoji da vlast proizlazi iz naroda, iako narod to svoje pravo konzumira na dan izbora i direktno kroz referendum ili peticiju, bilo je mišljenja da se potpisivanje peticije ne može organizirati na mjestu gdje se održavaju izbori. Elementarno građansko obrazovanje onemogućilo bi ovakve nedoumice i bilo bi posve neupitno da se legalna građanska peticija može održati na dan izbora i na mjestu gdje se građani taj dan okupljaju, a to su birališta. No, kao što i sam sugeriraš na takvu razinu građanske samosvijesti ćemo još morati pričekati.

Jednako tako, na konferenciji se od službenog predstavnika Vijeća za elektronske medije moglo čuti da su pružatelji usluga i sadržaja na internetu odgovorni za objave drugih ili trećih osoba, jednako kao i urednici novina. Čak je isti čovjek izjavio da je Vijeće odgovorno za cjelokupan sadržaj objavljen na internetu, ali da bi im za tu aktivnost trebalo dvije trećine stanovnika Hrvatske. Rezignirana nad time, zaključila sam da se u nas internet razumije kao puki zbroj televizije, radija i novina i da se njegov politički potencijal razumije u terminima totalitarne kontrole, a ne demokracije.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Elementarno građansko

Elementarno građansko obrazovanje onemogućilo bi ovakve nedoumice i bilo bi posve neupitno da se legalna građanska peticija može održati na dan izbora i na mjestu gdje se građani taj dan okupljaju, a to su birališta. No, kao što i sam sugeriraš na takvu razinu građanske samosvijesti ćemo još morati pričekati.
Ovo su ozbiljni krivi navodi.

Prijedlog za smjenu istaknute ordinarne uzurpatorice i kršiteljice svih samosvjesnih i demokratskih građanskih pravila etiketiraš kao spaljivanje vještica na lomači a uporno galeovo preispitivanje muda i s tim u vezi eliminacije i radikalne zahvate te svoje stalno hračkanje na građansku samosvijest samoproglašavaš kao najvišu vrijednost.

Obzirom da se i u Hrvatskoj odavno koriste muda, felacio i razne varijante seksa te hračkanja ali tako da to nije nužno vezano ta politiku a još manje internet u politici, sve kao u drugim djelovima svijeta, zašto ti i gale to ne rješite izvan sfere politike?

To sve nije važno pa niti kao pojava, ima toga puno, međutim je važno da li se ti i gale forsate i lupetate zajebancije radi (to bi bilo ok) ili vi to ozbiljno (tu je problem - to nije prilično niti za agitprop 1950. a sada naprosto nije za javno građansko bavljenje).

Tko je glasao

Kod ocjenjivanja mnogih

Kod ocjenjivanja mnogih proizvoda, tako i kompjuterskih programa, postoji jedan zgodan izraz: "foolproof".
Izraz je vrlo plastičan i dobro opisuje problematiku dizajniranja nekog proizvoda, odnosno načina testiranja.

I sad po nekom logičkom slaganju ako uzmemo demokraciju kao nekakav proizvod možemo se priupitati kakve bi rezultate dalo takvo testiranje. Zlobnici će reći da se takvo testiranje provodi na svakim izborima i da su rezultati u pravilu katastrofalni i to ne samo kod nas.

Eto upravo su jučer venecuelanski birači odlučili da Hugo Chávez može biti predsjednik dok mu ne dosadi. Očito da referendum, kao jedna važna tekovina demokracije, pada na "foolproof" testu!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

imamo puno blizih primjera -

imamo puno blizih primjera - u sloveniji se odrzao referendum kojim je ukinut zakon koji vraca gradjanska prava "izbrisanma".

no nije institucija referenduma osamljena - svaka tekovina demokracije pada na foolproof testu - kako je npr. hitler dosao na vlast? stvar je jednostavno u tome da demokracija kao zivi organizam nije dizajnirana da prolazi na takvim testovima. na svima je nama da konstantno brinemo o demokratskim standardima.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Po meni je internet u prvome

Po meni je internet u prvome redu ogromni nepresušni izvor informacija. Po pitanju unaprijeđenja demokracije još uvijek vidim izvjesnih problema u kulturi dijaloga, u tome da kako si rekla svi/sve sudjelujemo komunicirajući međusobno.

Nažalost ova zajednička komunikacija prečesto biva žrtva emocija.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pošto je i M.Tuđman bio

Pošto je i M.Tuđman bio predavač evo i njegovog
http://www.primjena.com/template/images/predavaci/PRimjena.com%20-%20200...
Internet su ipak informacije i ovo što se je izložio ne bi trebalo zanemariti nego uzeti kao nešto što realno funkcionira...npr. ima i dan danas ljudi koji ne vjeruju da postoji obavještajno/kontraobavještajni rad iako je to odavno na akademskoj razini

Tko je glasao

Hvala na lijepim riječima

Hvala na lijepim riječima -idemo malo konkretno:-) Mislim da ti link na predavače nije dobar, pa provjeri zašto:-)

Revolucija 2.0 daje dobru sliku što se na mreži događalo proteklih godina, a moje predavanje možete vidjeti ovdje - http://manjgura.hr/mediji/primjenacom-predavanje-izborna-kampanja-od-pla... Dakle malo cu se sumarno osvrnuti na sve komentare niže - Internet, internet velikim ili malim slovom - bilo bi preciznije u ovom smislu nazvati novim medijima i taba bi bilo puno jasnije čime se bavimo. Konvezacijska demokracija - nešto o čemu je pričao i Domagoj je bila tema dnevnika - http://pollitika.com/prema-konverzacijskoj-demokraciji-internet-politica... Daleko od toga da ja, kao što je i Marko rekao, ne mislimo da je to pravi put, samo smo svjesni svih ograničenja u realnoj politici - pa smo smatrali da to treba naglasiti na konferenciji - da se ljude ne bi dovelo u zabludu, da je to magičan alat koji rješava sve. I tu se slažemo svi od mraka do Vuka - Vuk je jasno to definirao 1) Tie break - novi mediji vam mogu odnijeti prevagu u bliskoj bitki 2) Standard - on line je već standard za kampanje 3) Hibrid - bez prelijevanja u klasišne medije, ne postiže značajnije efekte A za promjenu načina razmišljanja, koji vodi novoj politici, tu smo svi apsolutno za - samo je zivot pokazao da je zivot u kampanji jedno (naročito ako si u oporbi) od života na vlasti. No da je mreža infrastruktura za sve - Martix - to apsolutno da, pitanje kako će je tko koristiti. Moj savjet, a vjerujem i većine ostalih bi bio da se s praksom izkampanje nastavi i poslije, ali evo primjeri nas demantiraju. Što ne znači da ne moramo nastaviti pokušavati:-) I za kraj - konferencija je bila mjesto za razne ljude, s raznim iskustvima, te je bilo za očekivati da će svi predavači, kroz koji primjer, htjeti samo skrenuti pažnju na fenomen kojeg možda svi nisu spremni. Radionica i konkretni primjeri kako se to radi - to se može vidjeti tek u jednom određeno zatvorenom društvu i eventualno poslije izbora:-) In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. http://manjgura.hr

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

Daleko od toga da ja, kao

Daleko od toga da ja, kao što je i Marko rekao, ne mislimo da je to pravi put, samo smo svjesni svih ograničenja u realnoj politici - pa smo smatrali da to treba naglasiti na konferenciji - da se ljude ne bi dovelo u zabludu, da je to magičan alat koji rješava sve. I tu se slažemo svi od mraka do Vuka - Vuk je jasno to definirao
Ma da, to je to. Kao što je Kennedy bio prvi TV-predsjednik, tako je Obama danas internet-predsjednik. Nekome sklonome oduševljavanju novitetima se može učiniti da to može svatko s novom tehnologijom. Ali što bi vrijedio TV Kennedyu da nije bio Kennedy ili što bi Obami vrijedio internet da nije lik kakav jeste.
Internet je zgodan alat, ali u konačnici opet treba postojati neki kreativac koji će iz tog alata izvući najviše što se može, a to onda znači ljudski faktor. Ljudski faktor je uvijek najznačajniji u tim pričama, a alati su upravo to što im i ime kaže-alati.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Sjajan komentar silverci.

Sjajan komentar silverci. Dva palca gore.
Bravo!

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Pogledaj vukov i moj

Pogledaj vukov i moj komentar, najveća je sada odgovornost na ljevici - valjda sada shvaćaš dio frustracija ljudi prema njima, prije svega intelektualaca...

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

Ti se predstavljaš kao neki

Ti se predstavljaš kao neki stručnjak ili što već, a ustvari si zadojeni lijevčar...
Ovo su tvoja PR "razmišljanja" ukratko...
- "Frustracija ljudi prema njima"
- "pogotovo intelektualaca" (kojih? pa HDZ ima desetak akademika i intelektualaca u stranici, SDP samo stare partizane iz HAZUa koji samo što nisu prešli na onaj svijet u koji ne vjeruju da postoji)
- "odgovornost na ljevici" - za što? Revoluciju? U teškim vremenima ljevica nikada ne preuzima odgovornost - ljevica je samo za revolucije u drugim vremenima su bezlični...

E moj Krešo, nećeš ti dobiti niti jednu političku kampanju s takvim uskim pogledom...
Popušio si i u Makedoniji (koristio 100% plagijat spota - misliš da to nitko neće znati?) a u Hrvatskoj će te tvoja mala SDP-ovska duša ograničavati kreativno

A na svom blogu i dalje imaš onog ubojicu ponosno istaknutog...

Plagijat

Original (nemam sad link pri ruci) youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen
Tko je glasao

Ovo zadnje nikad nije bilo

Ovo zadnje nikad nije bilo sporno - zar je netko rekao da je original ideja? Niti u jednom trenutku za nikoga, malo kasno pališ.

A ako već želite određivati što će se pisati po medijima, ostavi se na miru mojeg bloga i odi u bespuća anonimnog Interneta. In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. http://manjgura.hr

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

Moja osnovna zamjerka tvojem

Moja osnovna zamjerka tvojem vidjenju politickog procesa je uskom fokusu uzrokovanom samom strukom kojom se bavis. Ko sto ekonomisti kazu da je sve u prodaji, ko sto arhitekti kazu da je sve u arhitekturi, tako i Macan kaze da je sve u PRu.

Meni osobno pak isto tako moj put skracuje sire vidike, pa se meni cini da je sve u JOTu i ideji jacanja javne politicke mreze koja postaje nositelj cjelokupnog politickog procesa, te premrezava sve anti-politicke (da se pozovem na Nemesis) elemente postojeceg procesa.

Iz baze, temelja legitimiteta.

To glediste je kolko mogu primjetiti u prilicnom sukobu sa prezentiranim gledistima koja internet gledaju kao dodatni element za vodjenje politicke kampanje, s obzirom da osobno internet i ideju mogucnost kreiranja javnog politickog prostora, dozivljavam kao antitezu postojecem politickom procesu s kojima onda po prirodi stvari i nije previse kompatibilan.

Isto tako mi se cini da je suvisno ljepiti truli politicki proces koji je sveden na pozu, kao sto je suvisno obnavljati kucu u raspadu. Kada stvari hoces napraviti kako treba, uvijek kreces od temelja. I ne pitas za cijenu, jer znas da ce se stvar ionako vrlo brzo isplatiti.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, ne razumijete vrlo

Gale, ne razumijete vrlo važnu stvar: sve je prodaja. Zato je Macan tako dobar u struci, jer zna - prodavati. Ali i inače je vještina prodavanja najvažnija vještina kojom bi se morao znati služiti svaki čovjek. Sve je na prodaju i dok se nešto ne proda, ne može se ništa kupiti.

Tko je glasao

sve je prodaja. Zato je

sve je prodaja. Zato je Macan tako dobar u struci, jer zna - prodavati. Ali i inače je vještina prodavanja najvažnija vještina kojom bi se morao znati služiti svaki čovjek. Sve je na prodaju i dok se nešto ne proda, ne može se ništa kupiti.

To vrijedi najviše u kapitalizmu gdje je profit religija, a trgovina umijeće preživljavanja. Tu nema mjesta za tvoje propagiranje dostizanja dovoljne svijesnosti je je to u koliziji sa religijom sustava. Tako da ćete zbog toga "guziti" i ovi sada, ali i oni prije, iz bivšeg režima bi ti ga rado stavili.

Tko je glasao

Kako ja ne pripadam nijednoj

Kako ja ne pripadam nijednoj religiji, jer je svaka religija ili sustav vjerovanja sušta suprotnost svijesnosti, ovo što sam izrekao o prodaji nije vrijednost kapitalizma ili profita. Ovo je naprosto istina koja se ne da zaobići.

Kada već inzistirate na razlikama bivšeg i sadašnjeg režima, evo vam slikovitih primjera. Je li Tito bio vrhunski prodavač? Može li se to osporiti? U tada podijeljenom svijetu, uspio je genijalno prodati ideju Trećeg svijeta (ovo bi trebao pročitati Zdravko Gracin- Zagrebački treći put). Druga je stvar što nas je s novcem, koji su nam svi davali na lijepe oči, zajebao i uvjerio da se može lagodno pa i bogato živjeti bez rada. Ali i ta ideja je sitnozubanima prodata vrlo jeftino. Iako je i danas skupo plaćamo, jer danas nemamo na čelu kolone vrhunske- prodavače. Prodavači magle su u cijelom svijetu pročitani, a ovi koji nas vode su u smilu prodaje naših vrijednosti- diletanti.

Dalo bi se satima pričati o ovoj temi, ali jedno zapamtite: vještina prodaje je bit svjesnosti. Uzaludna je svjesnost ako je ne znate- prodati. Samo ima jedna mala kvaka: sve što se prodaje ima svoju cijenu, osim- svjesnosti. Ona nema cijenu i nije je moguće prodavati u klasičnom smislu. Ako to netko radi, onda to nije svijesnost, nego manipulacija.

Tko je glasao

gale od temelja do krova

gale od temelja do krova propadneš 1000 puta

Tko je glasao

Nisam siguran da sam te

Nisam siguran da sam te razumio. Mozes li malo precizirati bit poruke da se ne lovimo suvisno?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Evo rekao si ovo: "Kada

Evo rekao si ovo:
"Kada stvari hoces napraviti kako treba, uvijek kreces od temelja. I ne pitas za cijenu, jer znas da ce se stvar ionako vrlo brzo isplatiti."

Praksa je sasvim drugačija tj. nikada nemožeš biti siguran da će ti se isplatiti...i to vrlo brzo.
Teorija i praksa...netko ko je imao iskustva sa praksom uvijek je oprezan tj. ovakva priča ne prodaje projekt.
Pokušaji i greške...pjesnički rečeno - 1000 puta propadneš do krova:)

Tko je glasao

A ti preporučaš, ako sam

A ti preporučaš, ako sam uspio skontat, da počnemo radit od krova (nešto ko Sanki) ili da ipak probamo od temelja (ko i uvijek u normalnom svijetu) ali da malo bolje planiramo (što, kako i zašto)?
Meni ovo sve više liči na APove spike. Ajmo radit pa što ispadne. A čovjek je nekakav građevinski inspektor?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

ma ne , samo sam htio

ma ne , samo sam htio upozoriti da i kada ne uspije od prve vrijedi pokušati od druge jer mi se nekako čini da u startu ima previše euforije koja vrlo brzo izgori kada se pojave prvi problemi pri iskolčavanju temelja:)

Tko je glasao

Na brzinu bih preveo

Na brzinu bih preveo komentatorski gard u call for action, kako to ja shvatam. Ispod je neka premisa i na kraju aktivnost za koju bih rado video kako vam zvuči.

Dakle (teza)
Optimizam ili pesimizam glede uticaja interneta na demokrastki proces povezani su sa demokratskim nasleđem, ali i sa aktivnim ne-činjenjem Vlade.

1. (podsećanje)
Na predavanju sam opisao svoj zaključak iz američke i slovenačke svežije istorije da leviji (urbaniji, progresivniji) deo spektra radije pribegava sredstvima poput online dijaloga i samoizražavanja, dok desni deo spektra više voli koncept kontrole (koji se olako pretvori u manipulaciju). Za ilustraciju, u USA imamo priču o Michaelu Connellu http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Connell koji je pravi kontrapunkt toj Howard Dean --> Obama liniji.

2. (primer)
U Sloveniji je ranija vlast LDS (1991-2004) uspostavila između ostalog Ministarstvo za Informacijsko Društvo koje je na ozbiljnom nivou (relativno uspešno) rešavala probleme infrastruktura, digitalnog divide-a, open source-a i druga. Potom je nastupila konzervativna vlast koja je u sklopu reformi institucija među prvim potezima ukinula to ministarstvo upravo u trenutku kada je naša šira domovina EU upravo intenzivirala ID projekte. Time je Slovenija jednim potezom zaustavljena i moja zla interpretacija u duhu teze o kulturi konzervative politike je da desna vlast nije htela da gradi internet za ljude koji će onda glasati protiv nje.

No, (zaključak)
pitam se da li slučajno taj primer može pomoći pri razumevanju stanja interneta u Hrvatskoj odnosno, da li razloge za online političku apatiju treba tražiti i na tom Policy nivou.

U tom smislu se u Sloveniji bavim uvođenjem Open Government Data Principle-a: http://wiki.opengovdata.org/index.php/OpenDataPrinciples . Drugi korak potom ostaje nešto u stilu Apps for Democracy: http://www.appsfordemocracy.org/. Kako vam se to čini?

P.S. (zakeranje)
Kako to da svi pišu pod pseudonimom?

Tko je glasao

Vuk, preletila sam tvoj

Vuk, preletila sam tvoj post, nisam gledala (još) linkove, poslije ću.....samo si mi dao ideju, ovak na brzaka glede ovog Ministarstva za Informacijsko Društvo što su Slovenci osnovali pa onda ukinuli..eto, to bi bilo dobro napraviti ovdje u Cro, ali ne zato da se uhljebi vagon dokonih grla, to može biti jedno manje ministarstvo, s vrsnim stručnjacima IT profila, nešto malo popratnog staffa, nekolicina ponajboljih konzultanta, ovo, ono..koji bi izradili projekte kako proširiti internet u Cro; onda, jasno, naći sponzore, kredite - a našlo bi ih se i ovdje i vani - da se dođe do jeftinih kompića, da se izgradi još mreža, kablova, čega već i da se pointernetizira veći dio of Croatia, da sve škole imaju Internet, a bogami valja se pozabavit i segmentom Štefek-Barek, zašto ne bi svako veće selo imalo jedan kompić u lokalnom kafiću, itd.

naravno, to je velik i skup posao, ali bi dugoročno sasvim sigurno donio vrijedne rezultate, puno toga bi se promijenilo kada bi ljudi bili bolje informirani, itd.itd..

da je pametan, ali nije, da ima viziju, ali nema, Zoki Prepona koja Sjedi, razmišljao bi u tom pravcu a ne šetao po nekakvom jebenom Teznu i Bleiburgu i bavio se stvarima koje više nikog normalnog ne zanimaju, osim starih Baltića, Fumića i ostalih AVNOJ-evaca koje Mirogoj nestrpljivo očekuje....

CC

Tko je glasao

Vuče, tvoj call for action

Vuče,

tvoj call for action je više nego dobrodošao :)) Moja osobna dilema je da li treba pritiskati domaće političke aktere na promjenu stava prema javnom, otvorenom i transparentnom djelovanju u kontinuitetu od izbora preko parlamenta do vlade (policy level) i natrag ili treba kreirati političku grassroot alternativu i pouzdati se u primjere kakav je "Zares". Ovo prvo neće ići bez stroge selekcije likova koji guraju i onih koji koče, a ovo drugo bez radikalne promjene u mentalnom sklopu koji je itekako rezerviran prema podjeli znanja i informacija (sharing, P2P, wiki itd.).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ja nemam nikakvu dilemu:

Ja nemam nikakvu dilemu: domaće političke aktere treba zgaziti! Bez oklijevanja i milosti.

Tko je glasao

Moja osobna dilema je da li

Moja osobna dilema je da li treba pritiskati domaće političke aktere na promjenu stava prema javnom, otvorenom i transparentnom djelovanju u kontinuitetu od izbora preko parlamenta do vlade (policy level) i natrag ili treba kreirati političku grassroot alternativu i pouzdati se u primjere kakav je "Zares".
Kod nas svakako i prvo (policy level) i kreirati političku grassroot alternativu ali ne pouzdati se u primjere kakav je "Zares" nego kao HNS.

Jer se sama Vesna Pusić izrazila da smo mi "još neprojektirano društvo", nakon što je napustila cijeloživotnu koncepciju društva s tehnomenadžerima ko lokomotivama koje vuku.

Slovenija je u EU i ne samo pojektirano nego i izvedeno i funkcionirajuće društvo, uz ostalo jer se njihova omladina (uz našu i moju časnu skromnu pomoć) nije u 2009.g. počela baviti ovakvim i projektnim razmišljanjima u 2009.g. nego se je radilo kako se uobičajeno radi projekt-izvedba-uporaba.

Kako će se u isti tren Vesna uvesti RH u EU, projektirati-izvoditi-funkcionirati i sve drugo, ako se ne napadne sve istovremeno i ako ti, gale i sve elitne snage ne razrjeđite dvojbe oko toga.

HNS kao nakon 3.1.2000.g. treba biti uzor - sa 2 zastupnika juriš na sve po RH i u Zagrebu, naravno povezano sa svi naprednim snagama.

Ne sumnjam da ćete kao i uvijek rješiti prijeko potrebne milijarde i po čvrstoj tradiciji balkanskog poslovanja zadržati već stoljeće iste snage na vrhu, kraljeve jurišnike.

P.S. Zares je izraz ne tako davno vladajuće anatikardeljističke većine po Sloveniji, u trenutku pada i blamiranja ostalih snaga. Kao i sve drugo nije činjenično niti automatski uspješno za copy paste a još manje za držati neprikosnovenu balkansku idelogijsku-lidersku vrhovnu poziciju.

Ovo prvo neće ići bez stroge selekcije likova koji guraju i onih koji koče, a ovo drugo bez radikalne promjene u mentalnom sklopu koji je itekako rezerviran prema podjeli znanja i informacija (sharing, P2P, wiki itd.).
Ne samo prvo nego i drugo i sve.

Vrijeme je za ponovne velike eliminacije i u vezi radikalnih promjena možda povezivanje sa srpskim radikalima, kao nekad i često.

Tj. ovako kako ide, čim gale ili ti ili bilo tko drugi nađe kakv linkić o kakvom zgodnom primjeru, kada Vesna javi kakvo urudžbeno stanje oko paragrafa, odmah eliminacije i radikalne promjene.

Samo tako može početi projektiranje i sve dalje.

Kako stoji sa snagama za brzu provedbu radikalnih promjena, da li su snage spremne?

Tko je glasao

Vrijeme je za ponovne velike

Vrijeme je za ponovne velike eliminacije i u vezi radikalnih promjena možda povezivanje sa srpskim radikalima, kao nekad i često.

E, tu si pogodio u sridu. Kao, uostalom, i toliko puta dosad :)) Kakva legenda, kakvi bakrači, ti si živi mit :)) koji kosi sve što je iznad razine povijesnog kontinuiteta jahanja na čelu kolone (ranjenika)....

nemesis

nemesis

Tko je glasao

E, tu si pogodio u sridu.

E, tu si pogodio u sridu. Kao, uostalom, i toliko puta dosad :)) Kakva legenda, kakvi bakrači, ti si živi mit :)) koji kosi sve što je iznad razine povijesnog kontinuiteta jahanja na čelu kolone (ranjenika)....
Samo sam malo koristio tehnologiju koju koristite ti, gale i Vesna Pusić.

Bez toga se ne može osjetiti tehnologija.

A lako spajanje u nekoliko rečenica "radikalnih promjena" i čuda više nego rječi je zbilja impresivna tehnologija, razine Vesninih "tehnomenadžerskih snaga" i "neprojektiranog društva", gale-ovih "eliminacija i linkića, na tragu misli velikog Mao-a o potrebi konačnog preodgajanja ...

Samo tako je nedvojbeno jasno kako je većina toga šta se ostali muče posve suvšno kompliciranje i davež, pored takvih nadmoćnih jednostavnosti, ojačanih sa "ja" i malim dvojbama između dvije varijante učinkovite kulturne revolucije (btw, najbolje je obje i u obje gale kao vrhovnik i nova snaga, ja ću nekako priložiti kakav biftekić).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci