Tagovi

Podizanje letvice!!

Kant

Nije uvijek sve onako kakvim se ?ini.

Premijerka se osvrnula i na povla?enje dvojice savjetnika iz Josipovi?eva kabineta, Marka Rakara , koji duguje oko milijun kuna poreza, i Mate Mlinari?a , koji je nezakonito primao poljoprivredne poticaje. Izjavila je da joj nije jasno “kako nitko u predsjedni?kom timu nije primijetio da su neki savjetnici osu?eni za teška kaznena djela, koja nisu bezna?ajna”. (Varaždin 20. velja?e 2010 - prema Jutarnjem)

Imena nisu važna nego bit stvari. Premijerka što je, uz ostalo, rekla u Varaždinu, je osoba s ponajmanje legitimiteta da bilo kome docira i dijeli moralne pouke. Upravo ovih dana se u Saboru vrše „veliki manevri“ u cilju saniranja pogolemih problema koje su u Hrvatskoj proizveli prenapuhani bira?ki popisi. Vlada je u Sabor lansirala Zakon o boravištu i prebivalištu mada za tim uop?e nije postojala potreba, jer je za sre?ivanje i sprje?avanje dupliranih prebivališta (mjesta stalnog boravka) bila posve dovoljna primjena onog postoje?eg, budu?i da ni on ne predvi?a da bilo tko može stalno prebivati istovremeno na dva mjesta (osim eventualno vele?asnog Sudca – za kojeg se govori da je sposoban za levitaciju i bilokaciju - ali je to poprili?no sporno za normalni puk). Ali, HDZ i premijerka su trebali izvesti „show“ za naivnu javnost, ne bi li kroz njega zadržali barem malo lažnih glasa?a, koji su do sada redovito podržavali i održavali nelegitimni sastav hrvatskog parlamenta, koji je proizvodio isto tako nelegitimnu Vladu (kojoj je ona na ?elu), a ?iji su efekti u rješavanju tenzija unutar Hrvatske i saniranja krize nažalost upravo onakvi kakve takva Vlast jedino i može proizvoditi.

Sada se ovim problemom intenzivno bave sve najvažnije hrvatske institucije - Vlada, Sabor, Crkva (što zavrje?uje poseban post – ali kad stignem). No ove rasprave se pretvaraju u veliko razotkrivanje, jer se treba prisjetiti da je planirano nadogra?ivanje policijskih evidencija lažnim stanovnicima (pa time i lažnim glasa?ima na bira?kim popisima) predstavljalo najzamašniju korupciju novije hrvatske povijesti, u koju su bile uvu?ene stotine tisu?a ljudi s obaju strana (BH-Hrvatskih) granica – koji su pojedina?no za sitnu lovu iz džepova hrvatskih poreskih obveznika HDZ-ovskoj eliti osiguravali masovne politi?ke probitke. Razotkrivanje dalje otkriva tko je sve u tu lopovsku tehnologiju bio uklju?en (policijske uprave, državna uprava, odre?ene Crkvene strukture do razine kardinala), pa se ?ak razotkrilo da je i sam saborski zastupnik tzv. dijaspore lažno prijavljen u Hrvatskoj na nepostoje?oj adresi.

Treba podsjetiti da je razgoli?ivanje ove u demokratskom svijetu neshvatljive, a po dimenzijama u svijetu nepoznate korupcijske afere, javnosti prezentiran baš sa stranica Pollitike i da se s time danas bave ne samo najviše hrvatske institucije sustava, nego i Europske Unije i Europskog Parlamenta (Swoboda). Nasuprot nerviranjima i nastojanjima mo?nih „kvazi-demokratskih“ politi?kih ?imbenika u Hrvata (od Šeksovih „pravnih“ vrludanja do biskupskih kuknjava), cijela ova stvar sada je toliko teško kompromitirana (u zemlji i svijetu) da je daljnje održavanje takvog nezakonitog stanja, na kojem je izrasla trenuta?na nelegitimna i nedemokratska struktura vlasti hrvatske države, potpuno neodrživo – i da se stvari neizostavno i neodgodivo trebaju mijenjati.

Ne zaboravljaju?i mnoge pojedina?ne napise na Pollitiki (a koji su i u javnosti imali svog odjeka), lansirana je i druga zna?ajna akcija s ovog portala koja je nervirala mnoge „kvazi-demokratske politi?ke faktore“ u Hrvata - to je bila akcija Afere.pollitika.com - Rezultate te akcije treba stalno dopunjavati i verificirati, jer ?e vrlo brzo sve više dobivati na važnosti – budu?i da neminovno slijedi maksimalno podizanje letvice na moralnim kriterijima javnog djelovanja..

Zadnjih dana je primjetna široko prisutna nervoza u politi?koj klimi Hrvatske, što predstavlja naznaku nužnih promjena, koje su se zapo?ele posljednjim predsjedni?kim izborima. Izraziti izborni gubitnici (tj. postoje?a struktura vlasti i ispolitizirani mo?ni krugovi Crkve) su ve? trebali povu?i konzekvence i davati ostavke (kao što je u?inio Janša u Slovenji poslije Tuerkove pobjede), ali se vlast u Hrvatskoj unato? svemu održava uz pomo? mehani?ke saborske ve?ine – za koju se sada, iz gore spomenutih saborskih rasprava jasno ogledava njen nelegitimitet.

Posljednji su predsjedni?ki izbori pokazali da se politi?ko težište u Hrvatskoj drasti?no promijenilo. Pritom uop?e nije važno ime osoba koja je postala Predsjednik (nadajmo se da ?e gosp. Josipovi? to znati pravilno pro?itati), jer je daleko važnije (jedino i isklju?ivo) osluhnuti „glas naroda-vox populi“ onosno otkriti gdje je sada lociran stvarni i trenuta?no jedini od naroda potvr?eni legitimitet – nezadovoljni i egzistencijalno unesre?eni narod ga je položio baš u ruke „kuhane noge“ ili bezli?ne „lignje“, tj. jedne široj javnosti manje poznate osobe. To je jako znakovito, jer se sada od te iste „bezli?ne lignje“ s pravom o?ekuju promjene - budu?i da se u postoje?oj eliti neka bitna rješenja više ne vide, niti se od nje više išta važno o?ekuje. Nadajmo se da se ova „bezli?na lignja“ ne?e previše zanositi osobnim vrlinama, da ?e znati cijeniti mandat kojeg mu je narod dodijelio, i da ?e znati slijediti odgovornost kojom su ga hrvatski bira?i opteretili. ?iš?enje savjetnika koji imaju imalo „tereta“ na le?ima potvr?uje da svijest o toj odgovornosti kod njega postoji – ali treba nastaviti i to radikalno. Jer nelegitimnom aklamacijom izabrana predsjednica vladaju?eg HDZ-a, a onda nelegitimnom saborskom ve?inom potvr?ena kao predsjednica hrvatske Vlade, gospo?a Kosor je ponajmanje osoba koja bi smjela bilo šta i bilo kome prigovarati dokle god je okružena ministrima premazanima svim mastima (tj. „onima koji nisu ništa znali“), ili „HDZ-velikanima“ premazanima svim bojama (tj. „onima koji su previše znali“), i koji su masovno napu?ili remetine?ke ?elije. Reformizam gospo?e Kosor ne može nikoga ozbiljnog impresionirati - jer se nužno zaustavlja pred ?injenicom da su sve to ipak samo njeni ljudi, njene strana?ke kolege.

Budimo realni, gospo?a Kosor i ustrašena HDZ-ovska elita (kojoj vlast curi iz ruku) trenuta?no ustvari zloupotrebljavaju nelegitimno zasnovani politi?ki sustav u Hrvata, kako bi ništa bitno ne mijenjaju?i po tre?i puta razbjesnjelom narodu prodavali „bozu“ o HDZ-u kao normalnoj demokratskoj stranci. Ništa više i ništa manje, a na nama je da se tome javnim govorenjem suprotstavljamo.

Mrak kao paradigma

Eto, toliko o tome da je taj ?udni svijet s Pollitike nekakav sporedni ?imbenik u kreiranju demokratske svijesti hrvatske javnosti, da su „bezna?ajni“ likovi i zanesenjaci s Pollitike (na ?elu s Markom Rakarom) bezna?ajni. Meni je osobno bila ?ast biti pripadnikom tog svijeta, ali i obveza ustrajavati i dok su se drugi „štufavali“ (jer nema ?asti bez obveza).

Ne radi se ovdje o Rakaru (i nama) kao pojedincima, nego o paradigmi, koju predstavlja ovaj iskonstruirani „skandal“. On je zna?ajan po tome što bi mogao i trebao prerasti u obrazac svakodnevnog javnog ponašanja. Zato „skandal“ s kojim su on (i cijela zajednica Pollitike) lansirani u žižu hrvatske javnosti, treba shvatiti paradigmatski - i to na dvije razine: s jedne strane u posebnosti, a s duge strane - u zna?aju koji leži u pozadini.

Radi svega toga „slu?aj“ Rakar treba malo smislenije opisati! Poslije promjena sustava 1990 godine, poduzetništvo je bila opcija mnogih mla?ih ljudi – ali jedan dio nije imao volje ulaziti u faustovske kompromise, koji su od samih po?etaka prevladavali u novostvorenom tranzicijskom mentalitetu moderne Hrvatske. Ljudi neskloni kriminalu i korupciji nisu imali previše šansi u neravnopravnim i politi?kim vezama premreženim odnosima. To što je ova tvrtka bankrotirala prije je bila pravilo, zakonitost u izrazito netržišnoj i politi?ki dirigiranoj klimi - znam dosta drugih kojima se isto ili sli?no dogodilo. Najnovija razotkrivanja velikih i malih korupcijskih afera to isto potvr?uju. Posebno je indikativan skandal oko „FIMI medije“, koji najbolje ocrtava uvjete u kojima se kreiralo „uspješno“ hrvatsko poduzetništvo. Dok su se nekima širom otvarala sporedna vrata dirigiranog uspjeha, drugi su bili prisiljeni zatvarati vlastita vrata svojih tvrtki. Dok su mnogi se pritom nehajno odnosili prema dugovima (radnicima, državi i vjerovnicima), samo rijetki nisu nikada zanijekali moralne i materijale stranu neuspjeha.
• U me?uvremenu naš kolega (kao i mnogi drugi) se nastavio baviti onim što najbolje zna - elektronskim medijima. Postavio je Pollitika.com, po svemu jedan avangardni portal. Po?eo je razvijati PR poslove (od Kregarove gradona?elni?ke do Josipovi?eve predsjedni?ke kapanje), pa je mali“ Rakar previše rastao, da su u neuroti?noj atmosferi hrvatskog politi?kog trenutka, posve normalno, se po?eli doga?ati koordinirani i tempirani bo?ni udari. Ta kako druga?ije protuma?iti da se kona?na presuda Upravnog suda (u sporu s poreznoim vlastima) ?uvala u sudskim ladicama do trenutka pogodnog za skandaliziranje; da je samo skandaliziranje izvedeno „anonimnom“ mail dojavom uo?i imenovanja u „predsjedni?ki“ tim; da su se po medijima orkestrirano prikazivali neistiniti detalji ovog „slu?aja“.
• Neistine koje su se oko ovog iskonstruiranog slu?aja po?ele množiti ukazuju na poveliku nervozu odre?enih krugova, koje poga?aju nove perspektiva u kojima se medijski utjecaj na javnost sve više preseljava ka daleko slobodnijim elektronskim medijima nasuprot klasi?nim (televizijskim, radijskim i tiskanim) - koje se i dalje uspijeva držati pod kontrolom (što ih financijski još više potapa).
- Inzistirati u javnosti na Rakarovim osobnim dugovima je neistina (a gore smo vidjeli da to ?ak i gospo?a Kosor koristi). Radilo se o dugovima tvrtke s ograni?enom odgovornoš?u (d.o.o), pred Zakonom se odgovara samo vlasništvom tvrtke, ali ne osobnim vlasništvom osniva?a. Rakar je, kao i mnogi drugi, mirne duše mogao zatvoriti ovaj slu?aj i zaboraviti dugovanja te krenuti „novim“ putovima. To su mnogi drugi u?inili, i sada se ve? infiltrirali u razne pozicije vlasti. On nije.
- Pri?ati o Rakaru kao jedinom vlasniku je bilo deplasirano - radilo se o dvije involvirane osobe (ali onaj drugi nije javno eksponiran - pa je time javnosti nezanimljiv).
- Govor o utajama poreza (što zaista jest pravo kriminalno djelo) ovdje ne stoji, jer ste?aj tvrtke s ograni?enom odgovornoš?u nije utaja. Ste?ajni sud naravno ispituje sve okolnosti, ali u ovom slu?aju nije bilo kaznenih prijava. Naprotiv, postojao je spor pred Upravnim sudom radi pokušaja iznu?ivanja mita od strane nadležnih poreskih inspektora – koji su ga potom nemilosrdno derali u svojim „nalazima“.
- Kona?no - mada u ste?aju vlasnici bez zakonskih posljedica mogu ništa ne platiti i izgubiti se - to mnogi ?ine- ovaj je o?ajni?kim naporima pokušavao dugove nadokna?ivati (što je unato? nezgodnim vremenima djelomi?no uspijevao).

• Predsjedni?ki kandidat (današnji predsjednik). za kojeg je radio je na vrijeme sa svime bio upoznat. Predsjednikova ideja je bila imenovanje na odgovornu dužnost, mada ga je mogao integrirati i na neke druge manje istaknute poslove. Kad se „skandal“ zalomio trebalo ga je rješavati na primjereniji na?in, što je nažalost izostalo. Iako ne mislim da je Josipovi? pogriješio izostavljanjem iz tima, trebao je biti konkretniji i korektniji prema svom suradniku – i barem ga zaštititi svojim autoritetom od podmetanja.

Letvica je podignuta

Ne treba biti naivan! Udar na Rakara bio je jedan od udara „politi?kih gubitnika“ i politi?kog (a vjerojatno i obavještajnog) podzemlja na samog Predsjednika. Vjerojatno ne i posljednji. Nekima se vjerojatno u?inilo da fenomen Rakar (s „backgroundom“ ?esto revolucionarne Pollitike - radi koje je dobivao i me?unarodna priznanja) miksan s podrškom predsjedni?kog autoriteta, može za mnoge „samozvane veli?ine“ postati previše opasan amalgam.

Mnogi programirani sija?i nereda su se ovdje o?ito prera?unali, jer se dogodilo da je „žrtvovanjem pijuna“ letvica podignuta visoko na moralnoj ljestvici javnog ponašanja – nadajmo se da ?e Predsjednik znati što taj presedan u politi?koj praksi zna?i i da ?e ga znati koristiti.

Kad su se stvari ve? ovako iskomplicirale, nama preostaje da ovaj „skandal“ kapitaliziramo na op?em planu – da se zalažemo da se u praksi postrože kriteriji odgovornosti za društveno štetno ponašanje s kojima smo skoro svakodnevno i masovno zasuti. Svako loše poslovanje je znak za potezanje odgovornosti, koje na vrijeme treba zaustavljati, prije nego se zlo proširi (kao u Pevecu gdje su milijarde društvenog novca nestale iako je bila posve privatna tvrtka). U sustav treba ugraditi preventivne mehanizme po kojima nadležni organi pravne država imaju pravo i obvezu intervenirati kad god su op?i interesi ugroženi bez obzira da li se radi o privatnoj ili javnoj kompaniji. Naime, danas se skoro uop?e ne vodi ra?una o tome da u svakoj kompaniji osim privatnih postoje i javni interesi. Sve tvrtke (pa i privatne) moraju ispunjavati i javne interese – pa kad god do?e u pitanje javni interes (u što svakako spada punjenje državnog prora?una - jer o njemu ovisi funkcioniranje mnogih važnih javnih službi - od socijalne pomo?i do zbrinjavanja nezaposlenih) institucije sustava moraju intervenirati.
• Ne može se više tolerirati da se u resorima nadležnih Ministara korupcijom stvaraju goleme financijske rupe, a da se odgovorni izvla?e time da „nisu ništa znali“ (recimo Kalmeta – Ron?evi?, ali i drugi).
• Ne mogu državni ?inovnici sjediti u nadzornim odborima javnih poduze?a, u kojima se doga?a kriminal, a onda se opet izvla?e da „ništa nisu znali“ (recimo Vukeli?, ali i drugi).
• Ne mogu se olako poklanjati nacionalna bogatstva kroz „usmjerene“ privatizacije (HFP), koji onda rezultiraju katastrofama umjesto poboljšanjima (radi neznanja , zlih namjera i ne pridržavaju ugovornih obveza), te tako upropaštavaju zakonom regulirano punjenje državnih fondova - a da nitko ne potegne pitanje odgovornosti i HFP-ovih funkcionara i „poduzetni?kih“ miljenika vlasti (recimo „Sun?ani Hvar“ i „Otok Znanja“ ali i drugi). Ovaj drugi slu?aj je posebno interesantan - jer je za uništavanje jednog tržišno uhodanog subjekta nagra?en utjecajnom funkcijom na hrvatskoj „katedrali duha“ gdje sada "kreira" rukovode?e kadrove.
• Ne može se više doga?ati da odvjetnik koji je ostao osobno dužan (a odvjetnici su osobno dužni – jer nemaju status ograni?ene odgovornosti), koji je s dugovima ušao u zastaru (što sluti na organizirani porezni kriminal jer zastaru nikako ne može posti?i ukoliko nije umrežen s poreznicima ) saborskim preglasavanjima vladaju?e stranke bude nasilno imenovan u Ustavni sud (prije nekoliko dana je novi Predsjednik polagao zakletvu pred takvim likom – što predstavlja ?in svojevrsne blasfemije).
• Ne može se više doga?ati, da se na strana?ke izborne liste ili u kadrovske križaljke za državne funkcije guraju ljudi koji su se moralno i materijalno ogriješili – pa sada sjede u ugodnim zavjetrinama saborskih imuniteta ili državnih sinekura (od Branimira Glavaša - do HDZ-ovog saborskog zastupnike Ive Andri?a, koji je nedavno i sam javno priznao „da je prebivalište prijavio u Županji, u ulici Hanibala Luci?a, za koju, kaže, ni sam ne zna gdje se nalazi, a prijavio se kako bi mogao ostvariti pla?u i prava iz zdravstvenog osiguranja.

Žrtvovanjem pijuna (Mraka Rakara) posljednjih dana je letva na moralnoj skali javnog ponašanja visoko podignuta. Svi koji u ovom društvu nešto zna?e, od Predsjednika Republike do Predsjednice Vlade, ali i dalje, (da ne zaboravimo Državnog odvjetnika koji ?esto stiska o?i ili mudro ?eka da politizirana policija nešto pokrene što se prerijetko doga?alo) – no i svi mi drugi hrvatski gra?ani, moramo se ubudu?e još više zalagati na upornom ?iš?enju vrhove hrvatskog državnog i politi?kog sustava od nemoralnih ljudi sklonih kriminalu, jer nam je ova zemlja jedina domovina u kojoj nam je živjeti.

Komentari

I ti si, sam sebi, postavio

I ti si, sam sebi, postavio visoko letvicu :) i uporno letiš preko nje. Odličan dnevnik, nije mi smetala ni dužina teksta, rado sam čitao.
Slažem se sa nemesis, svu ovu energiju treba pretočiti u stvarnu akciju inače nam je sve uzalud.
Što se tiče Marka, izuzetno cijenim njegov samokritični pristup i nedostatak bilo kakve polemike, iako bi imao dobrih argumenata. To puno govori o kvaliteti Marka kao čovjeka i ponešto o njegovoj političkoj naivnosti.
Nažalost u svakodnevnoj politici igraju neka druga pravila, to je više nego očigledno.
Otac jednog od mojih najbližih prijatelja, ovdje u Italiji, bio je jedan od najvećih talijanskih odvjetnika i vrlo često su mu nudili ministarska mjesta. Nije nikada prihvatio a kada ga je sin, moj prijatelj, upitao zašto uporno odbija on mu je odgovorio: "Sine moj, kada bi pristao moj prvi zadatak bi bilo nešto što bi me duboko kompromitiralo a ja na to ne mogu i neću pristati."
Bravo Frederik, hrabro naprijed Marko, znamo čitati i shvaćati što se zapravo dogodilo.
Lijepi pozdrav iz talijanskog ludila.

Tko je glasao

http://www.jutarnji.hr/ivo-jo

http://www.jutarnji.hr/ivo-josipovic-uzvraca-premijerki--moji-su-savjetn...

Predsjednik isto nije pri sebi... Njemu su onakvi savjetnici majstori ... majstori su u krađi i muljažama...

Justice for all !

Tko je glasao

busola, jedino sto mi se

busola, jedino sto mi se svidja u tom clanku je josipoviceva definicija uloge njegovih savjetnika.." Savjet će u prvom redu razmatrati opće stanje, te davati preporuke i smjernice meni".
potpuno tocno, uz moj mali dodadak.. da nakon tih preporuka i smjernica, josipovic ce javno ukazivati na moguca rijesenja, ali na konacna rijesenja on (po svojim ovlastima) nece moci utjecati.
jednostavno receno, predsjednicki savjetnici samo educiraju predsjednika da on bash ne ispadne totalni ebete po pitanjima na koje on ne moze utjecati.
a od onog sto mi se najmanje svidja u tom clanku je josipoviceva podrska fikusu bajicu(uz laganu kritiku), da u trecem mandatu bude vise na suncu i da ga vise zalijevaju, ups pardon...da u trecem mandatu vise napravi nego u dva prijasnja mandata.
medjutim, kako je za sva kriminalna djela(osim onih najtezih, tipa ubistava i ratnih zlocina) apsolutna zastara u okviru deset godina, josipovic je bajicu ipak mogao preporuciti da se u svom trecem mandatu uopce ni ne trudi, jer su sva ona nedjela iz pljacke bivse drustvene imovine koja su pocinjena do 2000g, upravo zahvaljujuci neradu tog fikusa, vec danas u apsolutnoj zastari.
ili ce to biti za godinu dana!

Tko je glasao

@edi, Moji savjetnici

@edi,
Moji savjetnici birani su prema kriteriju stručnosti i dosadašnjeg rada na mom projektu.

baš me zanima kako su tom Josipovićevom projektu DO SADA pripomogli ovi iz gospodarskih redova, posebice Tedeschi, Mudrinić, Drk, onaj iz Nexe...i kako će im se Josipović odužiti. Takvi, siguran sam, ne ulaze u nikakve timove ili savjete, a da iz toga ne očekuju neke koristi. njihovo vrijeme i "ugled" su predragocjeni da bi ga uludo trošili.

Oni koji su zaista radili na njegovom projektu, Mrak recimo, njega se odrekao čim je malo zaiskrilo i to zbog pogrešno interpretiranog poreznog duga pripisanog mraku kao fizičkoj osobi, pišljivih milijun kuna koji su zaista sitnica u usporedbi s milijardama kuna koje mlati ekipa kojom se okružio.
Zar nije grijeh od strane Mudrinića u ovo vrijeme krize predložiti isplatu dividende od 34 kune što je maximum ikada uz obrazloženje da to nimalo neće ugroziti njihove razvojne projekte u koje su krenuli. zar HT nije mogao malo olabaviti i relaksirati cijene svojih PRESKUPIH usluga i na taj način olakšati građanima situaciju? Odakle Mudriniću pravo od Vlade tražiti ukidanje Harača, ako on nije bio u stanju odreći se ijedne lipe profita, gdje je tu vjerodostojnost?
Ovaj drugi, lovac u mutnom koji pikira na Podravku ista je priča. njegova Atlantic grupa ostvarila je enormno povećanje dobiti u ova krizna vremena od 30% s naglaskom da im je je većina prihoda ostvarena uvozom i preprodajom. nagradno pitanje za druga predsjenika Josipovića glasi: s kolikom je veleprodajnom maržom radio Tedeschi 30, 50 ili 70% ???

Tko je glasao
Tko je glasao

Edi bit će ovo lito

Edi bit će ovo lito zanimljivo pratiti političare u Brelima i Baškoj Vodi. Bajić u Brelima, u Baškoj Vodi brača Granić, Jure Radić, I Predsjednik. A da Gareljić u Makarskoj i Mirando.
Bit će više policije doli nego igdje drugo. Splića bi moga iznajmit osiguranju cilu kuću.

grdi

Tko je glasao

popizdit ce oni vasi

popizdit ce oni vasi travari, jer nigdi travu nece moci od straja zasaditi!?:))
no, dok jednima ne omrkne, drugima ne osvane, tako da bi od te najezde policjota mogli dobro profitirati ti apartmani, ducani za tamne kanocale koje tajni sluzbenici nose, prodaja sokova od hloverkinog cace, izleti tovarom na biokovo, broj samoubistava za normalne.. i tako!?:))

Tko je glasao

Edi3, oli se ne sičaš kako

Edi3, oli se ne sičaš kako se prije iz Imockoga šverca duvan priko Biokova. Kad bude gotov tunel sve će ići brže.
A bogme je ovaj naš kraj ogreza u opijatima. Još je bilo dobro dok se radilo o šemedikanji (tko zna što ovo znači častim pičem).
Bilo bi zanimljivo napraviti analizu u Baškoj Vodi kako se politika signifikantno reflektira na upotrebu opijata.

grdiiiiiiiiiiiii

Tko je glasao

Pošto sam djetinjstvo

Pošto sam djetinjstvo proveo u Splitu čuo sam za tu riječ, šemedekan se kod nas govorilo za sitne sjemenke i hranu za ptice, a nekima je to bio i naziv za marihuanu. ;)

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Janus imaš piće,

Janus imaš piće, šemedikanja je domaća konoplja (sjeme) Canabis sativa. Daje se pticama za bolje pjevanje jer ipak u sebi sadrži minimum canabinola, aktivne tvari.

grdi

Tko je glasao

Sjeme marihuane je bilo

Sjeme marihuane je bilo sastavni dio hrane za ptice.

Tko je glasao

Edi# aj vragu, nasmija si me

Edi# aj vragu, nasmija si me sa Hloverkinim ćaćom Antom. Baš prije par dana je i Predsjednik bio u uredu našeg (Makarskog)gradonačelnika i njegove desne i live ruke (barba Ante Novaka).
Čovika triba pohvalit (kako i jesu) za posebne zasluge u Domovinskom ratu.
Slao nam je kamione svojih sokova da imamo što piti na čukama, a i vodu iz gradskog vodovoda:):):).
Dobi sokovi bili, vrtile se reklame priko televizije u udarnim terminima. Heheheh.
Samo moj Edi3 svim tim sokovima je bio isteka rok trajanja. :):):)
Umisto to prolit on fino nama "poklonio" za pit. A je bilo prolivačina.
Pun stacionar vojske sa sračkom.
logistika za pet:):):)

Tko je glasao

I onda su neki skontali da

I onda su neki skontali da je dosta popit dva deca njegova soka i izbjeći pet dana čuke.
Kasnije smo tražili iz zajebancije da nam obavezno uz sokove daju i porciju tableta za pročišćavanje tekučine.
Ubilo svaku baju u štumku.

grdi

Tko je glasao

blažena škija, sada smo

blažena škija, sada smo naučili pušit razno

Tko je glasao

btw grdi, mogu li se

btw grdi, mogu li se politicari digod izvoziti?
izlgleda da vam je politicki urod dostatan i za lagani izvoz?:)

Tko je glasao

Je, ako bi ih uvozija.

Je, ako bi ih uvozija. Jedino ako drugima gurneš mito da ih uveze. :):):)

je je rodili političari obrnuto proporcionalno sa stablima maslina.

Tko je glasao

btw, od 198 kaznenih prijava

btw, od 198 kaznenih prijava iz pretvorbene pljacke ovog naivnog naroda, koje su odradjene po traljavom uradku sime krasnic, za svega cetiri je bajic podigao optuznice, a samo za jednu je izrecena i pravomocna presuda!
toliko o tom fikusu.

Tko je glasao

no, bitno je da politicka

no, bitno je da politicka mafija upravo razmislja o promjeni ustava kojim ce se promjeniti zakon o pravnoj zastari, s cime bi "poduzetni" bajic konacno dosao u poziciju da upravo njih procesuira!?
mos' mislit'!?
da je i od kafke, bilo bi vise nego apsurdno!?:)))

Tko je glasao

Možda je to znak neke nove

Možda je to znak neke nove Republike Hrvatske - k'o u Francuza?

Apsurdno je da se u ovoj zemlji mora mijenjati najviši "zakon" da bi se procesuirala najbezočnija lopovština. Kod nas je još jedino jasno da kad se M i Ž kresnu - rodi se dijete...sve ostalo teško je dokazat!

U krajnjoj liniji ni za ovo navedeno nije baš sasvim sigurno - može bit i da je iz epruvete :-))

Statistička pogreška

Tko je glasao

Sanjar 61, a što ako rodi

Sanjar 61, a što ako rodi dvojke a jedno djete crno, a drugo bijelo. A nije iz epruvete. Dokazano medicinski.

grdiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tko je glasao

kod "kamijona" nista novog,

kod "kamijona" nista novog, jedino sto izgleda da opet nitko nije kriv!?
nije kriv ni bacic, ni roncevic, a boghami ni sanader, a ni ajdeze, jer se preplaceni iznos od desetak milijuna kuna, nije prelio iz morha na njihov privatni racun!?:))
svojevremeno kad je bivsi ministar turizma ivan herak direktno iz drzavnog racuna prelio dvjestotinjak tisuca kuna na racun zenine privatne firme, bajic je, eto ipak, uspio uci u trag tog novca.
nista cudno, na takav debilni uradak bi i corava koka to zrno nasla, pa tako i bajic.
zar netko misli da je ekipa oko sanadera bash toliko ebete da ce direktno sa racuna morha preliti te milijune na racun, kao npr...mirjane sanader!?:))
vec kad nije tako, a policija i dorh je i sve ostale tokove novca ispitala
i niti jedan ne vodi do njih(mos' mislit?) nema nam druge nego ih suditi za nenamjerne propuste u poslovanju, te ih osuditi da jednom optrce oko zgrade morha-a, a mozda ni za toliko!?
a da ipak zere pomognemo dragom nam bajicu?
gospodine mladenu bajicu ( vrli fikusu naseg odvjetnistva i.. bla,bla) sjecas li se da je roncevic prije dvije godine uzeo kraj barba luke stan za koji mu je rata kredita(mos mislit) bila 21 000 kuna i da smo se zbog te rate svi mi strasno prestrasili, jerbo nismo znali hoce li roncevic od te svoje ministarske place, uopce izdrzati toliku ratu!?
roncevic je u medjuvremenu sletio sa ministarske place, a jos uvijek je u tom stanu i nije ga vratio banci!?
bravo bravo bajicu, mozes ti to, hajde, samo se napregni i malo razmisli!?

...ijjjuu jebote, ovaj se od naprezanja samo posrao!?

p.s. i herak je 2007g. pravomocno oslobodjen!:)

Tko je glasao

Edi3 ne boj se ti za Ronca.

Edi3 ne boj se ti za Ronca. Ima on dobar rezervni položaj u H.Š. Od tamo su ga i povukli. Zna on znanje.

grdiiiiiiiiii

Tko je glasao

Edi3, će da vidimo još kad

Edi3, će da vidimo još kad Ronac bude tužio R,H za duševne boli. heheheheh.
jesmo ofce beeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeee.

Tko je glasao

Polako ide prema onome što

Polako ide prema onome što je dosta nas predviđalo, pregovori su odblokirani, poglavlje pravosuđa takođe, "borba protiv korupcije" ide ka logičnom kraju.

Kamione si naveo, ništa drugačije neće biti ni u drugim istragama, optužnice, ako ih i bude, će biti podignute selektivno i samo za nesavjesno poslovanje. Od silne korupcije će biti ona šaka jada u Indexu i Maestru, a i to bi moglo pasti na drugostupanjskom sudu.

Nitko od visokih političara naravno nije korumpiran, pa jel, kako je i red, nema smisla da ih se neopravdano proziva.

Sve će to Anđelica izmoderirati (uzdignuta je na tu čast u Varaždinu na proslavi godišnjice HDZ-a), baš kako sam opisao u svom prvom komentaru na njeno imenovanje.

B-52

Tko je glasao

sto bi rekli nasi

sto bi rekli nasi stari.."vuk sit...",ali ovce ipak nisu na broju!?
fali samo onih pedesetak milijardi dolara o kojima se nedavno pricalo, cak i u americkom senatu?

Tko je glasao

Da citiram sam sebe još

Da citiram sam sebe još jednom

Budimo realni, gospođa Kosor i ustrašena HDZ-ovska elita (kojoj vlast curi iz ruku) trenutačno ustvari zloupotrebljavaju nelegitimno zasnovani politički sustav u Hrvata, kako bi ništa bitno ne mijenjajući po treći puta razbjesnjelom narodu prodavali „bozu“ o HDZ-u kao normalnoj demokratskoj stranci. Ništa više i ništa manje, a na nama je da se tome javnim govorenjem suprotstavljamo.

Imam sve pripremljeno za članak "Treći put Bog pomaže?". S upitnikom! HDZ-ov "make" i "remake" smo platili strašnom cijenom. Isto tako nelegitimna HDZ mašinerija (odabrana već odavna neviđenom aklamacijom a ne demokratskim izborima) se upregla svim silama da se vrate u sedlo.

Moje je pitanje koliko im se može vjerovati "i kad darove nose"!

Tko je glasao

@frederik, nebi bilo loše

@frederik, nebi bilo loše kad bi u tom dnevniku objasnio tko je to HDZ, jer ovako ispada da je to neka konzervativna stranke koja promiče desne vrijednosti. Obzirom da su se sve stranke desnog centra u Europi zadnjih 40 godina značajno pomakle ulijevo, pravo pitanje je po čemu je HDZ desna stranka, ili uopće politička stranka?

Tko je glasao

Frederik, nimalo i nikada im

Frederik,
nimalo i nikada im se ne može vjerovati, kao ni Danajcima s darovima.
Ne znam koga još mogu uvjeriti ili prevariti.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Busola, Kad se lopovi i

Busola,

Kad se lopovi i muljatori najdeju za stolom a iz različitih tabora su, nemre drukče nego pošteno.

Tko je glasao

Sad su drugi u igri, ne

Sad su drugi u igri, ne treba sve gledat crno. Niš se nije tak vruče pojelo, kak se je skuhalo. Znam da su te ta dvojica prcala, no pritisak je od dole pojačan.

EU misli s nama ozbiljno, o Hrvatskoj se je počelo ozbiljnije govorit a i na TV se prikaziva naša zemlja. Danas je na prvom programu njemačke televizije bila emisija o zemlji između Dunava i Jadrana. Ja sam cval.

Tko je glasao

Danas je na prvom programu

Danas je na prvom programu njemačke televizije bila emisija o zemlji između Dunava i Jadrana. Ja sam cval.
Skviki jesi li siguran da nije neka povijesna emisija o austro-ugarskoj :)

Tko je glasao

Ljuta ko ris...u naš grad

Ljuta ko ris...u naš grad je stigla,
barokne ulizice... na noge je digla.
Dojurila, dakako...u petoj je brzini,
da riga vatru...na počasnoj bini.

Miševi se usrali...mačka mržnju prede,
poziva u boj...pravednog da srede.
Van sebe je sva...dirigent je zeza,
i orkestar da formira...uistinu ne preza.

U startu mu već sredila ...prvu violinu,
ostatak orkestra, ponavljam...brine konkubinu.
Nema ona sluha...ne poznaje ni note,
smanjit mora hitno...u orkestru kvote.

Tajne službe za nju...danonoćno rade,
mic po mic sa njima...muzičare krade.
Frcaju jadnici...instrumenti u zrak leta,
koketa si stavlja...na ramena epolete.

Dirigent će ostat...i bez štapića na kraju,
ne prekine li tiraniju...u našem malom "raju"!

Tko je glasao

Dobro se nosi Precednik

Dobro se nosi
Precednik Ivo
po meni ništa
ne reče on krivo.

S kim ima posla
jasno je svakom
iako još mnogi
žale za mrakom.

Nove fronte stižu
sve gore i gore
teške muke sad
Precednika more.

Al ni Jaci
ništa lakše nije
kao što je bilo
ništa više nije.

Dal njime i tko
iz prikrajka vlada
sanja li i on
da nam vlada pada?

Pitanja ju muče
teme sve su teže
izgleda ipak
krive riječi bježe.

Prozirna sad je
naša prva dama
u moru laži (valjda)
ostati će sama.

Zbog sunčanog dana
eto meni nade
da nas pravi ljudi
iz sranja vade!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Nije mi jasno iz kog razloga

Nije mi jasno iz kog razloga pišete sve svoje članke krajnje ljevičarski ,jeste li Vi možda kao i Josipović produžena ruka SDP a ili marioneta na daljinski njihovog lidera.Sve što pišete usmjereno je protiv Vlade i HDZ-a.
ZAŠTO?

Tko je glasao

Znaš ti dobro ZAŠTO. Zbog

Znaš ti dobro ZAŠTO. Zbog kriminala, lopovluka, makljaže, rasprodaje i krčmenja svega što smo stoljećima strpljivo stvarali, zaduživanja slijedećih pedeset genaracija SVIH Hrvata i pretvaranja Republike Hrvatske u zadnju europsku rupu koja nema nikakve perspektive osim porasta 309 tisuća ( uredno prijavljenih ) nezaposlenih na do konca godine do 500 tisuća nezaposlenih. Ako ovo nije dovoljno, nastavit ću uskoro sa nabrajanjem još tisuću razloga ZAŠTO je sve ovo upereno protiv Vlade i HDZ-a.

Tko je glasao

Tko to "diže letvicu"

Tko to "diže letvicu" frederiče? Josipović, koji bi primjenom dvije rezolucije Vjeća Europe iz politike trebao izletiti ko trinaesto prase, koji je toliko drzak da se čak od komunističkih obavještajnih krugova dao kao "softy" instalirati na čelo demokratske Hrvatske? Josipović koji je sam upleten u radnje kojima se u zemljama etablirane demokracije kazneno goni. Uz sve je Josipović pripadnik najkrvoločnije organizacije u Europi koja je likvidirala 78 političkih izbjeglica iz SFRJ!
Zaista je čudno da ti tumačiš Ivu Josipovića kao osobu koja je sa svojim životopisom u stanju vjerodostojno podići tu letvicu i tako širiti neku kvazi novu moralnost u političkoj praksi u RH.
Alfried Krupp bio je osuđen na 12 godina robije samo za to što je se u njegovim tvornicama proizvodilo oružje za njemačku vojnu silu u ww2.

Tko je glasao

Nisi glup pa znam da ne

Nisi glup pa znam da ne tražim od tebe previše - kad bi bolje pročitao vidio bi da su glasači na izborima podignuli letvicu a ne on, a da to i njega obvezuje.

Tko je glasao

Žrtvovanjem pijuna (Mraka

Žrtvovanjem pijuna (Mraka Rakara) posljednjih dana je letva na moralnoj skali javnog ponašanja visoko podignuta. Svi koji u ovom društvu nešto znače, od Predsjednika Republike do Predsjednice Vlade, ali i dalje, (da ne zaboravimo Državnog odvjetnika koji često stiska oči ili mudro čeka da politizirana policija nešto pokrene što se prerijetko događalo) – no i svi mi drugi hrvatski građani, moramo se ubuduće još više zalagati na upornom čišćenju vrhove hrvatskog državnog i političkog sustava od nemoralnih ljudi sklonih kriminalu, jer nam je ova zemlja jedina domovina u kojoj nam je živjeti.

Kada će više narod shvatiti da naš "politički" vrh je ustvari i vrh mafije u Hrvatskoj... Pa zar Josipović je toliko glup možda da izbira onakve bandite od suradnike , dok "slučajno " potjera sve obične ljude koji su se bar malo borili za bolju Hrvatsku... Od ovakvih ljudi u politici nema se šta očekivati...

Još jednom napominjem novi ljudi , novi ljudi nama trebaju a ne ove stare korumpirane garniture političara, koje su upletene u sve moguće afere i prevare... Iskreno biti ću sretan kada budem vidio da pet-šest... današnjih najvećih stranaka (HDZ, SDP, HNS, HSS, HSLS i HSP...) u Hrvatskoj imaju podršku manje od 20% građana (taj postotak se donekle može kupiti...) onda ću reći narod je počeo razmišljati svojom glavu.

Justice for all !

Tko je glasao

točno tako - i cijela ova

točno tako - i cijela ova priča mi djeluje nevjerojatno;
nije mi jasno što se zapravo dogodilo;
Mrak je napisao svoje mea culpa, kaže da smatra da je predsjedniku nanio štetu.
Po komentarima, u konačnici izgleda da je zapravo potez njegovog neimenovanja predsjedniku donio više koristi nego štete.
Sad je pitanje - jeli se sve ovo odigralo slučajno?
Predsjednik "dokazuje" svoju pravednost, Mrak dobija ponudu za bolje plaćen (i vjerojatno manje stresan) posao.
Djeluje kao win-win situation!
Jedini luzeri u cijeloj priči smo i dalje mi birači; ovih par dana razmišljamo o tome, iščitavamo komentare, djelimo pluseve i minuseve, komentiramo, pokušavamo opravdati svoje mišljenje.

A mislim da nikome od nas nije u potpunosti jasno ni što ni kako, a kamoli zašto se dogodilo.
Jer toliko je mogućih scenarija, svaki ima nekog smisla, ali, nijedan ne ide u korist građana.

Tko je glasao

Sad je pitanje - jeli se sve

Sad je pitanje - jeli se sve ovo odigralo slučajno?
Predsjednik "dokazuje" svoju pravednost, Mrak dobija ponudu za bolje plaćen (i vjerojatno manje stresan) posao.
Djeluje kao win-win situation!

To ti se zove Coprnjica spin - kako to zovu "stručnjaci" ... Po meni ovako je odigrano , da bi se skrenula pažnja sa krupnih bandita (Perković, Mudrinić, Tedeschi...) , daje se u isto vrijeme (prvi dan ... nema analize...) otkazi takoreći najpoštenijima od savjetnika njegovih (tko kaže da su Mrak i Mlinarić kriminalci naprema ovima taj je lud...)... Normalno da primire strasti vjerovatno su ponudili nekakve poslove Mraku i Mlinariću da primire situaciju...

Sve me podsjeća na kriminal država i jakih kriminalnih organizacija kada se zaplijeni količina od nekoliko desetaka kilograma (namjesti se to nekima koji prvi puta to rade i koji ustvari dotada nisu kriminalci ili su neki "diklič" kriminalci...)... i to se prikaže velikom vijesti , dok u isti tren u dogovoru političara i mafijaša prolaze npr. 2 kamiona puna droge granice...

Justice for all !

Tko je glasao

prilično omalovažavaju

prilično omalovažavaju našu "pažnju"
(doduše nismo baš ni zaslužili neku veću "uvaženost")

Tko je glasao

busola,To ti se zove

busola,To ti se zove Coprnjica spin - kako to zovu "stručnjaci" ... Po meni ovako je odigrano , da bi se skrenula pažnja sa krupnih bandita (Perković, Mudrinić, Tedeschi...) , daje se u isto vrijeme (prvi dan ... nema analize...) otkazi takoreći najpoštenijima od savjetnika njegovih (tko kaže da su Mrak i Mlinarić kriminalci naprema ovima taj je lud...)... Normalno da primire strasti vjerovatno su ponudili nekakve poslove Mraku i Mlinariću da primire situaciju... Mislim ipak da je vjerojatniji poslovni angažman "Marko-Kara-Marko".

Tko je glasao

Od prvotnog šoka ne vidjeti

Od prvotnog šoka ne vidjeti blogera "našeg" Marka na Panti, a vidjeti jednog mudrinića... ovaj mi je dnevnik dobra utjeha, jer smo se počelo okupljati oko istog cilja - odjednom sam vidjela snagu i što je bitnije kritičnu masu, bez koje se apsolutno ništa ne može postići. U tome su mi 2 važne stvari 1. gotovo svi (bez obzira na političke stavove inaće) stali smo u obranu i 2. svima nam je visina letvice bitna .

Tko je glasao

Nepotrebno žrtvovanje Mraka

Nepotrebno žrtvovanje Mraka će biti uzaludan posao ako se društvene vrijednosti kod nas ne dovedu u civilizirane gabarite. U tome Predsjednik države ima značajnu ulogu, ali bez političke volje Sabora i njenu provedbu Vlade i državnih institucija u život, od toga neće biti ništa. Zato sam osobno skeptičan da će se nešto ozbiljno dogoditi, jer nam je cijeli sustav utemeljen na obrnutim vrijednostima u kojem su glavni akteri upravo oni od kojih očekujemo da ovako nešto urade. Zako će otac gladnog djeteta za bebimil1 dobiti par godina zatvora ( što je u redu ako su moralne vrijednosti društva postavljene kako treba ), a razbojnici koji su raskčmili Hrvatsku će biti visokopozicionirani i poštivani u društvenoj hijerahiji, voziti se u skupocjenim automobilima, putovati na Himalaje, poklanjati cigare u milijunskim iznosima, debljati se kao prasci koji jedva prolaze kroz vrata, a za povremene "propuste" biti kažnjavani veleposlaničkim mjestima i vlasništvom nad raznim "Otocima znanja"... Ova afera bebimil1 pokazuje svu nakaradnost društva u kojem živimo, ali bi mogla biti i opasni inicijalni detonator da top ( gnojni čir ) jednom konačno - pukne. Jadranka Kosor je zadnja osoba koja ima pravo komentirati "nečasne" Josipovićeve ljude, treba se samo malo oko sebe okrenuti i pogledati ( malo otvoriti oči ) kakve je ona sve oko sebe "časne" osobe na svim nivoima vlasti instalirala. Naravno, to je ipak samo dio cijene koju je trebala platiti da bi uopće došla na vlast, i koja jedino dobro funkcionira u simbiozi sa nezakonitim biračkim spiskovima a time i nezakonito izabranim sustavom vlasti. I dok takvome sustavu vlasti nije ništa otići u Ameriku i dodatno se zadužiti za par milijardi dolara ( pa to još nonšalantno proglasiti izuzetnim političkim uspjehom ), otac gladnog djeteta krade babimil1, jer drugačije ne može omogućiti tek rođenom djetetu da ostane ( zamislite!) - živo. Ružnije rečeno da ne umre od - gladi. Gospodine Josipoviću i gospođo Kosor, ovakvu su tužnu Hrvatsku 21.stoljeća stvorili upravo oni koji danas popuju i caruju, dok ljudi poput Mraka predstavljaju onaj potencijal koji daje nadu da bi nas iz ove balkanske kaljuže ipak nekako mogao iščupati. Nema ih baš previše, pa se nemojte s njima tako olako - razbacivati.

Tko je glasao

@frederik Kako se ponekad

@frederik
Kako se ponekad i povremeno oglase neki čudni kritičari na portalu, sve se ponekad ne usuđujem izraziti ti svoje pohvale za dnevnik. Eto, poželim da sam ga sam napisao, u tolikoj mjeri ga držim kvalitetnim i dijelim tvoje stavove i razmišljanja. Posebno bih naglasio podudarnost mišljenja o J. Kosor, toj paunici hrvatske politike koja je počela, nakon malo leta, vjerovati u snagu svojih krila. Ukupno gledajući i ona i Vlada nikada nisu bili zreliji za odstup. Odnos političkih snaga u hrvatskom društvu, i raspored snaga kroz stranke u Saboru, odavno ne korespondiraju. A izjave u Varaždinu već spadaju u antologiju njenih gluposti i njenih gadarija. Iz nje naprosto vrište kompleksi i strah od dr. Josipovića i njegovih poteza. Umjesto da pozdravi njegovu inicijativu okupljanja ekonomista u trenutku ekonomsko-socijalnog sunovrata Hrvatske, ona je u tome vidjela - paralelno ministartvo.Da usitinu o njenu moralnom kredibilitetu, klijentelizmu i suodgovornosti za kaos, kroz 6 godina vladanja, ne govorimo. Stupidno, da stupidnije ne može biti.
Da ne bi bilo "uvlakivački" ipak bih ti savjetovao da dnevnike ponešto skratiš. Oni jesu i ovakvi zanimljivi, ti imaš svoju vjernu i strpljivu publiku, ali rezoni govore da su tekstovi predugi i da se oštrim samoselektiranjem dadu skratiti, a da ne izgube na vrijednosti. Ja imam istu muku u obimu izražavanja, ali se trudim biti što koncizniji.
Uz dobre želje, Danimir

Danimir

Tko je glasao

Trebali su je onda

Trebali su je onda smjenjivati kad je bila jos na zemlji sada ce to biti teze, a napose kasno.

Tko je glasao

@obaladaleka Da, bojim

@obaladaleka
Da, bojim se i ja da će iz tjedna u tjedan biti teže, a bit će tako dok ta oporba konačno ne počne paljubu iz svih oružja. Municije (afera) ima sasvim dovoljno. U jednoj civiliziranoj zemlji bilo bi dovoljno da premijerka frkne samo zbog nestale pšenice, što se kod nas dogodilo u Djakovu. Da ostalo ne spominjemo. A nije otišao ni ministar poljoprivrede. Sramotno, sramotno..
DOLE VLADA Jadranke KOSOR......
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Znam da je to kod mene

Znam da je to kod mene problem, ali ja se ipak rijetko javljan pa računam na strpljivost. O onome što se ovdje kod nas događalo, i što su nam sve činili ne može se objasniti ni u knjizi a kamoli jednom postu.

Mada je optimalan post ne više od 2 stranice, sebi dajem nekakvu mjesru od 3 stranice, ali ponekad ne mogu sve staviti.

Tko je glasao

frederik, ja bi bio

frederik, ja bi bio presretan da tu tvoju "letvicu" uopce vidim, a kamoli da imam mogucnost, poput tebe, da vidim kako se ona jos i podize?:)
"nemoralni ljudi skloni kriminalu" u hrvatskim prilikama su prvenstveno oni, tipa onog jucerasnjeg nesretnika koji je provalio u apoteku da bi svom gladnom djetetu nabavio bebimil, jer kod njega je situacija kristalno jasna (razbijeni prozor i ukradeni bebimil1 u ruci) i tu ne treba vise dokaza za dobiti do pet godina robije, dok se kod nasih politicara i njihovih menadjera, koji su u zadnjih dvadesetak godina iz hrvatske pokrali preko 50 milijardi dolara, transferirajuci ga preko tajnih (uglavnom hypo- racuna) vani, ne radi o nikakvom kriminalu, iliti nedaj boze.."nemoralnim ljudima sklonim kriminalu", vec eto, ako se i uspije sto dokazati , tad se ipak samo govori.. "o nepravilnostima(ili nesavjesnosti) u poslovanju"!
potpuno se slazem da i kradljivce bebimila treba udaljiti iz "vrhova hrvatskog drzavnog i politickog sustava", ali sto da radimo sa nasom politickom mafijom?
nista od te tvoje letvice dragi moj federik, sve dok politicka elita u hrvatskoj i dalje nesmetano uziva u kriminalu, zasticena u svojoj kastinskoj nedodirljivosti i dok se sva prica o kriminalu svodi samo na obican "bebimil"!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci