Tagovi

Poštovani gradona?elni?e Grada Zagreba !

U velja?i 2009.g. se otvara veliki sajam slobodne rasprodaje hrvatskih nekretnina.

Snovi naših predaka, djece i budu?ih potomaka te naših prijatelja iz raznih zemalja skoncentrirani su na taj milenijski ?in. To je vrhunac naših i raznih misija u ovim krajevima, poslije kojeg ništa više ne?e biti kao prije.

To ne može zakazati i da bilo tko ho?e, jer bi i najmanji tra?ak skepse bio tretiran kao zadnje retrogradno i primitivno sme?e, pa su sve naše jake snage sa 100 % za i 100 % uma, novca i dopinga ušle u tu svetu misiju. Najvjerniji borci raznih naših vo?a su spremni zatu?i svakog tko oko toga pokaže slabost skepse i u snu, pa i zadnje desetlje?e sanjamo samo prekrasne maoisti?ke kulturnorevolucionarne snove (npr. kako se svi, zajedno sa našim evropskim i svjetskim vizionarima, uz nešto dopinga zabavljamo na 196. katu, dok spasila?ke snage besprijekorno ordiniraju na 172., USA i EU tonu u defetizam i nemo? a Rusija i Kina u zamorni revizionizam).

Spremnost i pregnu?e naših i stranih snaga za to su takvi da se sve može pretvoriti u fini vatromet i prije samog ?ina. Zbog toga se i javljam, jer ?emo se oko nijansi te milenijske zabave bolje razumijeti mi vi?niji. Vi i Ljuština ste udarni za ovakve dionice a moje je prije i poslije njih dok u njima plešem sa svima. Ve?ina drugova, sada ve? gospode, o tom ne razmišlja i dolazi zdravo na gotovo, na izobilje našeg švedskog stola.

Poštovani, ovo je mali korak za Vas i mene a veliki za ?ovje?nost ?ovjeka i brigu za pse. Prvi put se obra?am nekom odli?niku i odmah u svezi i glede najfinijih klju?nih nijansi, koje bi mogle odlu?iti o našoj velikoj pobjedi ili onom drugom, u dramati?no neizvjesnoj završnici dugog puta i susreta s novim izazovima. Nejavljanje do sada je odre?eno time što profesionalno pružam stru?ne usluge na tržištu a vaši i savjetnici i suradnici svih drugih odli?nika se meni i sli?nima javljaju samo za besplatne usluge, što je zakonski zabranjeno pa smo obostrano prestali s time nakon što od puno obavljeno nikad nije pla?eno ni formalno naru?eno ništa (kriza zakona i povjerenja).

U predmetnom se radi o konkretnim ljudima i psima u okvirima iluzija, onim nepateti?nim nijansicama na rubu pla?a i velike pobjede, stvorenim iz naše duge kulturne revolucije derivata nekretnina i nevi?enog napretka, koje ne drže važnim pa i ne vide ni najve?i stru?njaci za slike ni najprofinjeniji dio publike, ali koje nijansice dodirno i ljubavno zahva?aju sve, pa i Vašu ina?e turboelitnu pretorijansku gardu i mase što plove na našim velikim brodovima i flotama napretka.

Radi se o tome da je, i pored svih iluzija, i naše selo živo selo, te da nas i nakon toga tek o?ekuju pravi izazovi, da je i ovo tek dio zagrijavanja.

Naši baloni nekretnina i sve s tim u vezi krenuli su davno prije drugih. Sve što se za?udno i doli?no napravilo poslužilo je i služi razbuktavanju vatri, ali napominjem da smo toj praznoj mistici ipak vi?ni.

Sada naše najja?e snage vode totalne bitke da bi što spremnije do?ekali taj trenutak pravog osje?anja, kada s torbama punim novca navale kupci, pa i na Zagreb koji i sitnice pretvara u Dubaije i ?uvene svjetske ?etvrti, izobilje toga u jednom, bratstvu i jedinstvu, jedan za sve svi za jednoga. Koja naivnost.

Dopustite da vaše predragocijeno vrijeme uzurpiram za?udnim nijansicama ?ovje?nosti ?ovjeka.

Kao prvo, otklonimo sve loše strane - osobno niste mogli bolje (i ja i neki drugi koje su obdarili sa viškom znanja i iskustva o tome smo prekratki u viziji te nužnosti nužnosti koja nije nužna) a i najgore nikad nije dovoljno loše da nakon toga nije mogu?e odlu?no frontalno još gore (dovoljno je samo baciti mali pogled na vašu slavnu prethodnicu Marinu MD, koja i nakon toliko brodoloma upravo kormirali ja?e nego ikad, te na vašu partnericu i suparnicu Vesnu Pusi?, koja s lako?om plovi u fluide vatrometa). Do velikog nereda i bitki ne?e do?i po logici naše tradicije i Poljske. Naše represivne snage i razna rulja, bliske narodu i iz naroda, stati ?e uz svoj narod kakav je da je, i prije krenuti u veoma rizi?ne sukobe s tim misti?nim opojem i nadmo?nom silom nego kapitulirati bez bitke (pa se stog bavim spomenutim plesom). I svi znaju da lova bježi, da je uprskana i da rezervenih rješenja ovaj put nema, pa se ne morate optere?ivati nepotrebnim iluzijama oko toga.

Kao drugo, i sami nazirete da ?e sve pro?i znala?ki, da taj veliki kulturno revolucionarne skok ve? sada cijelu revoluciju pretvara u kontrarevoluciju, do stupnja da je vama, kojem je pripala ?ast i teret zadnje dionice štafete i baklje na dugom putu, za razmisliti možete li glumiti malog Deng Xiao Pinga ili bar Jaruzelskog, ne radi mene i nas nego isklju?ivo radi sebe, ?ovje?nosti ?ovjeka i ?ovje?nosti prema psima. Btw. na Vrbanima III park za pse funkcionira ali djeca i starci nemaju ni jednog igrališta, ni klupe, ni poštanskog sandu?i?a, ni stabla, ni solidnog makadama, samo batuda što bježi ispod nogu, pa su staze staze posrtanja i klizanja, što je jedna od bezbroj divnih prilika da po?nete glumiti novu ulogu.

Kao tre?e, ako toliko oja?ate da odlu?ite stati uz svoj narod, nemate razloga za strah, ne morate ni ?itati prve govore F. D. Roosvelta, dovoljno je da se sjetite 3 rje?i koje je spominjao drug ?ilas ili kako je skon?ala Milka Planinc, najve?i graditelj u povijesti Hrvatske, kojoj svi mi nismo do koljena. Naše snage nisu diletantske nego veoma vi?ne svemu. Npr. u najteže doba 1991.-1995.g., kada je neprijatelj udarao sprijeda a mangupi u našim redovima napadali i zadnje to?ke straga i bo?no, kre?u?i se pomalo prednjim i svim linijama fronta te vode?i najve?e i najsloženije lance ve? i od boga otpisanih poslova, kada više nisam vidio ni nadrelisti?kog izlaza ni na jednoj strani fronta i tražio mjesta za meditacije, netko i nešto bi krajnje bizarnim u zadnji tren održao našu stvar, zahvaljuju?i ?emu ste još u sedlu, npr. neka prekrhka starija žena s vaše i naše Peš?enice bi skupila nešto bizarne rulje i odlu?nim kontranapadima po mangupskim štabovima (mr Vedriš i aparati) bi ponovno povratili naše linije obrane i stvorili dragocijena uporišta i pukotine u ina?e premo?noj strukturi nesvijesti i forsanja. I tako bezbroj puta na bezbroj to?ki bojišnica, pa ne treba sumnjati da ?e takve naoko otpisane snage i ovaj put ne samo znati i htjeti nego i uspjeti, jer kada takvi krenu i ja se kao njihov cijenjeni saveznik refleksno sklanjam u stranu.

U o?ekivanju Godota, neke pohvale i zahvale mi padoše na um baš sada, dok se obr?u simpatije za vaš lik i djelo. Iako to obrtanje još nije toliko kao što su se obrnule simpatije za ina?e neodoljive Marinu MD prije, Vesnu Pusi? dok je bila s vama u vlasti i razne odli?nice i odli?nike, ipak se obr?u, ipak se kre?e. Pa me je valjda instiktivno zasmetalo to obrtanje, odmah su mi projurile slike nedoljive Milke Planinc kako po kiši stoji s Titom na našem glavnom trgu dok USA predsjednik Nixon razgovara s Ivanom Supekom, što gledaju i o?i cijelog svijeta strepe?i za Joan Baez u Hanoju pod najže?im bombama i šta ?e se desiti dalje kad Nixon sutra stigne u Moskvu. Nakon tih strepnji eksplozija napretka je krenula kao sada i onda grunuo pogrebni eskpoze Milke Planinc, nedoljiva simpati?nost je nestala kao da je nikad nije bilo i naše misli sad su upravljene na smetlište Jakuševec i pro?ista? otpadne vode gdje naše milijarde i pamet opet vode teške bitke za nas i naše spasenje.

Ako ovi uvodni taktovi unose nemir, odmah ga uklonimo - Godot ne?e do?i, ni šokovi i skokovi ni nadrealisti?ka ?uda, i dalje ?e carevati ljubav što dugo se kuha i razvija diljem našeg grada, koju razumiju jedino oni otvorenog srca i pažnje za sve naše to?ke, svud i svagda.

Vaša strategijska zamjena u igri, premještanje Daki?a sa pozicije glavnog stratega, s desne majci i ocu, na poziciju božanstva, ve? je urodila obiljem ploda. Kona?no imamo planirani razvitak Zagreba sa obra?enim prometnicama i na katastarskim kartama te kona?no svi vide do sada nevidljiva ?uda našeg grada. Obasjalo nas je svjetlo kao u Betlehemu, naš jad i bijedu ali i velike nade od tog svjetla. Još do ju?er sam s nekim vašim suradnicima ispuštao dušu i tijelo, naravno bez uspjeha i kontraproduktivno, kao desetlje?ima prije, pokušaju?i objasniti bilo šta oko prometnica i bilo ?ega, npr. da nitko ništa oko toga ne radi niti misli nego se samo vrte parole uspjeha i pravila nužnosti nužnosti koja nije nužna. I onda najednom sve se vidi a sam Daki? kona?no na Partenonu, ve? doli?no tome bulazni o Holjevcu i vizijama za 21. stolje?e.

On Vam je, naime, u tom urbanisti?kom leglu, nakon ?istki raznog "sme?a", bio dežurni higijeni?ar. Dane je gubio oko pažljivog odijevanja, bojanja bojicama da se stvar svidi drugovima, tko je šta rekao ..., zajedno sa nešto mla?ima, dugo i sad ?uvenim humanim urbanistima i akademicima, dok ve?ina te dotadašnje rulje nikad nije bila do kraja disciplinirana, pa su ga kao takvog non stop zezali (da jedino što zna jest uvla?enje u šupak ..., znate i sami da higijeni?ari nisu omiljeni likovi). I sada je Slavko kona?no dobio pravu kreativnu poziciju, a ostali humani urbanisti pomalo za njim. Da je netko 1980. imao instikt kao vi sada, Slavko je mogao biti ve? pravi bog, s kipom, cesta se je mogla spojiti sa cestom, u pravcu mosta ne bi bio zid, ne bi se morali naoružavati tenki?ima i utvrdama, milijarde bi se vezale na milijarde i sve bi bilo druk?ije ...

U zadnje doba su se zaredale kritike na Vas vezano za vaše prijatelje i bliske suradnike, od kojih osobno poznam lik i djelo npr. Žarka Mari?i?a, Duška Ljuštinu, Darka Turopoljca & Juru Radi?a ... Puno nas smo, htjeli ne htjeli, veliki neimari, graditelji napretka. I ovi likovi su neimari, pa vam odajem priznanje što ih se niste odrekli, kao što se niste odrekli ni druga Ljubi?i?a tzv. Kikaša, jer kastu neimara u redovima same partije ipak treba cijeniti više od kaste antiintelektualnih pozera, šminkera, parazita i neradnika. Dopustite uz ove rje?i zahvale btw ipak napomenu da te neimare, sli?no Daki?u, treba paziti u vezi primjerenosti. Ne mislim cjepidla?iti oko toga, partija uvijek najbolje zna šta radi, nego baš radi spomenutih sofisticiranih nijansi.

Žarko Mari?i? vam je iz plejade Damir Kuštrak, Ronald Žuvani?, Goranko Fižuli? i sli?no, vje?ni mladi?i zahvalni za sve, naro?ito za londonsku žutu štampu i partijske parole, samo ne zamorno u?enje, delanje i razmišljanje, pa je nakon njemu neprimjerenih impozantnih projekata Jakuševec, stanova na farmi svinja i obnovi vodoopskrbe vrijeme za zasluženo nešto primjerenije. Npr. prvih 15 mla?ih godina, muvaju?i se u službi partije i revolucije, bio je nedvojbeno zadovoljan, uvijek rumen i bezbrižan.

Duško Ljuština je, sami još bolje znate, kao i vi vje?no dragocijena nepotrošiva partijska sirovina, koja za razliku od ve? generacija i generacija zna da ipak nešto ima i treba pa je jedini u stanju to saop?iti štabovima npr. vama, a ujedno najodaniji i najpouzdaniji sluga režima. I kad nije jasno šta je režim, kod njega je kristalno jasno i neupitno, uz režim je i bori se kao buldožer, i unaprijed, preventivno, da ni antirežimske ni režimske snage (najbolje disciplinira režimske snage) ne bi slu?ajno pomislile, po defaultu 24,00 sata ?uva režim i napada samu primisao protiv a ujedno u zadnji i klju?ni tren obavještava.

Pa ipak, i taj najbesprijekorniji nije na najboljem wellnes tretmanu. Zadnji put sam uo?io i djelovao davno, kada on na velikom predizbornom skupu pred izbore 3.1.2000.g. na velikoj hladno?i vi?e na sve pred publikom, a vi svi ga svako malo kao mala djeca pitate na uho, pa i Ra?an. On odmah nakon kratkog odgovara "djeci" opet urla na nekoga, ?ime se kod publike potpuno ruši iluziju i sve pretvara u zbrku, a sve je tu iluzija i vi ste iuluzionisti. Pa sam mu viknuo "Duško, šta to radiš, da ti nikada više nije palo na pamet to pred publikom", nakon ?ega je pola sata izdržao ali ... Nije moje da vodim brigu o tom zabavištu ali jest o spomenutom milenijskom slavlju u velja?i 2009.g., pa vidim opet da je Duško neprimjereno optere?en tim umjetni?ko-iluzonisti?kim poslovima te bulazni i ruši iluzije. Duško je jako zahvalan kada mu se da njegov posao, a to je dovesti u red novce, štemere i represivne snage (?oki?a i njegove štemere je držao pod paskom, te Kalini?a i druge), nabaviti šta treba, tu je kao buldog i terijer zajedno, dok ne rješi ne pušta, i nikako ga se ne smije puštati me?u kreatore, umjetnike, intelektualce, inženjere, publiku i ostalu iluzionisti?ku rulju, iluzije se ina?e ruše, veliki posao pretvara u svoju suprotnost ... (sjetite se kardeljisti?kih kvazimarksisti?kih te?aja kod vaših u?itelja Tomca i drugih o etapama revolucije i wellnes tretmanima).

Darko Turopoljac je predragocijeni poveznik napretka pod vodstvom partije, predragog (peš?eni?kog) gra?anstva i iluzionisti?ke rulje, jedan od rijetkih koji je dodirnuo te tajne ali istovremeno i osjetio ?uda i za?udnosti, pa je i za vas predragocijeni poveznika sada, kada ?e trebati više od ?uda i za?udnosti, i šteta ga je tek tako potrošiti. Moji motivi su osobni, jednom pradavno sam morao odigrati za?udnu igru spirala na jednom nemogu?em i izgubljenom bojištu a la sada i usput otplesati spomenuti ples, dok se je on po mome sudu revanširao (i na tome sam mu osobno zahvalio i ?estitao) kada je zaplesao ples radovima u Mariji Bistrici, povodom drugog dolaska pape mira i dijaloga, te tako prisilio redarstvene snage na red i mir a Juru Radi?a usred TV emisije u živo o tome na otkri?e i uvo?enje najsuvremenije organizacije i tehnologije gradnje i poslovanja, u kojoj sve ide bolje i brže nego ikada iako se ne radi i ne pla?a ama baš ništa, ?ime je Jure pretekao i ?ukana i Marinu MD i samog ?a?i?a, sve ždanovljevce i kardeljiste, uveo najsuvremeniji kulturno-revolucionarni maoizam te kona?no preuzeo iluzionisti?ko vodstvo. Darko nije glumac ni zvijezda za glumu, nego su njegove pozicije blizu i oko scene, povezni?ke i kao svjedok ?uda, on je jedan od tri lika sa istoka koji svjedo?e ?udo. A Jure je filter glume koji ostaje kada se ?aj ocijedi i popije, onaj dragocijeni dio koji služi za filtiranje glume, mistika iluzije.

Iz ovoga ve? nazirete da pogled na nijansice i analiziranje nijansica ?ovje?nosti ?ovjeka i humanizma prema psima nije davež bez rješenja, kako obi?no misle forseri maksimalisti bez pokri?a, nego da su baš tu tajne za?udnosti i naših ?uda a vi imate i više rješenja, kao u šahu. Pomješali ste sve socijalne i demokratske sastojke i za?ine pa sada kad kr?ka ne možemo kao nekad voditi bitke na 3-4 fronta istodobno i uspjeti, jer smo svi istovremeno front i sinteza sa novim izazovima, a nakon beskrajne glume nedostaju nam i glumci.

Sada, kada smo kona?no kro?ili u ligu za prvaka i o?ekujemo milenijska ?uda, na nama je i bez blago po?ivaju?ih maršala i generala i Ra?ana i mašala suo?iti se sa tim izazovima. Šta se mora nije teško.

NHF (no hard feelings), iskrene blagdanske ?estitke i prigodna novovalna pjesmica

KUDA BIH VODIO ISUSA

Isuse blagi, u doba kasnih sati,
kad još bdiju siromasi tvoji,
skromnom kroja?u odvest ?u te, da ti
jedno obi?no odijelo skroji.

I obu?aru malom, koji svu no? kuje
oštre ?avle u teški poplat.
Dok tvornice cipela žu?no bruje.
Milion pari skuju za jedan sat.

Zatim ?ovjeku, koji šešire pravi,
sa spuštenim obodom, da skriju bol.
Jedan ?e da se nakrivi i na tvojoj glavi.
Prostran da u se primi i tvoj oreol.

Onda ?emo po?i u kr?mu kraj grada,
koja li?i na stari, nasukani brod.
Gdje bra?a za stolom, od silnog jada
bacaju ?aše i šešire na pod.

Prvi krik pijetla bit ?e britka strijela,
od koje ?e ti srce da krvari.
Drugi krik pijetla bit ?e mrak u dnu ?ela.
Prepoznat ne ?eš ni ljude ni stvari.

A tre?im krikom kad se pijetli jave,
o Isuse, zeteturat ?eš od bola.
Tvoj šešir ?e pasti s glave.
Šešir i aureola.

Komentari

Najžalosnije u cijeloj toj

Najžalosnije u cijeloj toj prići je to što će se te veljače 2009. sav sumjivi kapital iz EU pretočit u "Lijepu Našu" i legalizirat se kroz akvizicije u istoj. Mi, uz ovakvu Vladu, niti ćemo, niti možemo, nešto učinit da to spriječimo! Ponavlaju se rane devedesete kad je takav isti kapital bježao pred ujedinjenjem Evrope. Baš me interesira dal će ima Vlada dodijeliti OIB kad se pojave s novcem, odnosno, dal će se netko sjetit da zatraži porijeklo novca!???

Tko je glasao

ajžalosnije u cijeloj toj

ajžalosnije u cijeloj toj prići je to što će se te veljače 2009. sav sumjivi kapital iz EU pretočit u "Lijepu Našu" i legalizirat se kroz akvizicije u istoj. Mi, uz ovakvu Vladu, niti ćemo, niti možemo, nešto učinit da to spriječimo! Ponavlaju se rane devedesete kad je takav isti kapital bježao pred ujedinjenjem Evrope. Baš me interesira dal će ima Vlada dodijeliti OIB kad se pojave s novcem, odnosno, dal će se netko sjetit da zatraži porijeklo novca!???

Pa kaj je tebi, caro Carlito, kakav OIB...kod nas, na Balkanu kod velikih količina ne pita se za porijeklo, nije pristojno pitati bogate kako su se obogatili :)) dalje, sad nam treba bilo kakva lovica da povratimo bar dio kamata na dug, onda valja hrpetini Srba povratnika kupit stanove, itd. itd. misliš da će se imati vremena istraživat' jel neki Talijan kupac nekretnine možda član mafije, jel neki binsr, dobitnik stana na naš račun bio u RKS vojsci, itd. dok istovremeno valja gledat' što se još može spremit u vlastiti džep, ovih par godina dok nismo u EU...

ukratko, slijedi totalna rasprodaja i totalna otimačina ohne OIB, ohne Frage; OIB je namijenjen za sitnozube, ako slučajno kupuješ malo bolji auto za keš, i tak...

CC

Tko je glasao

Za koji p****k smo onda tu?

Za koji p****k smo onda tu? Da isfuravamo demagogiju???

Tko je glasao

UPSa, ni vrag da sam sasvim

UPSa, ni vrag da sam sasvim slučajno došao do rješenja problema "legalne" rasprodaje Hrvatske! Isfurat uvođenje OIB-a za te bjelosvjetske bogataše, priupitat ih za legalnost kapitala, pa ak je sve ok, neka svježa krv proteće Hrvatskom. Ak niš drugo, u nekoj genskoj strukturi te svježe krvi, ima sigurno moralnih genoma. Možda ti moralni genomi poprave moralnu sliku Hrvatske pa bu i nekakove koristi iz svega toga!
ILI!?????

Tko je glasao

Karlo, Kad sam rasel je

Karlo,

Kad sam rasel je Zagreb bil moralan i siguran grad. Onda su počeli dolazit novi geni, imamo to kaj imamo i nek svaki sam za sebe to analizira.

Samo ti pusti nove gene, jel obično ti novi geni moraju bježat iz svojeg okruženja radi izvjesnog ne morala.

Neke moralne veličine odnose svjež kapital iz raznih država cjelog svjeta, a jel tu i Hrvatska spada, nek svako za sebe prosudi.

Tko je glasao

Al po svemu sudeći oni su

Al po svemu sudeći oni su nam nešto što će se desit! Ja samo konstatiram ono kaj bi ak se desi, a bude!

Tko je glasao

Snovi naših predaka, djece

Snovi naših predaka, djece i budućih potomaka te naših prijatelja iz raznih zemalja skoncentrirani su na taj milenijski čin. To je vrhunac naših i raznih misija u ovim krajevima, poslije kojeg ništa više neće biti kao prije.
Veljača 2009 će biti najveća sramota hrvatskoga roda. Već smo sve rasprodali, a sada ćemo i legalno dati na prodaju sveto hrvatsko tlo. Krvlju topljeno i označeno!
Kao da smo ga stekli kao ameri u Namu ili ameri u IRQ ili kao ameri u AFG ili kao srbi u RSK ili kao talijani u ETP ili kao...... uvijek smo bili svoji na svome, a sada ćemo biti svoji na tuđem. Jadna li nam majka!
Jugoslavija nas nije uspjela tako prevariti ali mi sami si to znamo činiti najbolje....bio je u pravu pk. Bušić!!! A da nas Starčević vidi ili ne daj Bože FT...... sram nas bilo...napominjem nas....tako prodati zemlju......nismo dostojni postojanja. Lakše bi bilo da smo si rekli je mi smo za Euroslaviju i jbga znamo di smo, a ovako....kao tobož ponosni 'rvati, a ono niš'' i ne mrve.
Didovi mi se u grobu okriću, a ja ne mogu ništa. Od '91. do '95 ili malo kasnije nešto se i moglo, a sad kad nam dolaze tehno-liberal-demo-krati i sva druga sranja pod maskom jednog- službe $, naglašavam ne euru nego US$- idemo lagano u dno dna, kaljužu srama, nepovratan put izdaje predaka i svoga.
Na ove moje napise smiju se zmije izdajničke, a stvarni domoljubi se pitaju: ŠTO I KAKO UČINITI?

“Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.”

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Ti si potražio istinu, što

Ti si potražio istinu, što je optimistično jer bi i mnogi od nas trebali potražiti negdje ISTINU.
Divno napisano .
Želim ti Sretan Božič ne samo Božića radi nego i radi čovjeka koji se treba osjećati čovjekom.
Imaj mirnu i uspješnu 2009 s puno smijeha i manje gorčine koja i meni radi žgaru.

Bog(čovjek) s tobom i tvojom obitelji.

stepski vuk

Tko je glasao

Nije li to malo previše

Nije li to malo previše intelektualan teksta za našeg dotepenca?

Sretan Božič!

Tko je glasao

Nije li to malo previše

Nije li to malo previše intelektualan teksta za našeg dotepenca?

ne brini, Karlo, prevest će mu glasnogovornica Iva Mia Erak...ona je diplomirala ili magistrirala nešto u Pekingu tako da bi AP-ove maoističke divizije i šire za nju trebalo biti 简体中文, 简体中文 tj. a peace of cake (ovo bi kao bilo na kineskom)

CC

Tko je glasao

Vodeći hrvatski profesori i

Vodeći hrvatski profesori i akademici drže mreže oko njega pa zato putem prehrkih niti (ovih zajedničkih nam poznanika) šaljem blagdansku čestitku ne bi li stigla do njegova srca.

Ali, vjerojatno će to na najnižim selekcijskim razinama završiti u kanti za otpatke. Prije je obraćanje bilo isključeno samim određenjem avangarde a u novije doba samo izbori a sva ovakva obraćanja su svrstana u, kako se to pita Duška Ljuština, "da li se to možda radi o rušenju izabrane vlasti", pa je praktički gore nego prije kada smo npr. bar Stipi Šuvaru mogli ležerno prići i s nezgodnim pitanjima - i baš zato se prvi put obraćam, a možda i zadnji, da ima trag nečega što nije ni rušenje ni uzdizanje ni ... samo obraćanje, kad Šop ovako može Isusu zašto netko ne bi svome gradonačelniku.

Tko je glasao

Sada, kada smo konačno

Sada, kada smo konačno kročili u ligu za prvaka i očekujemo milenijska čuda, na nama je i bez blago počivajućih maršala i generala i Račana i mašala suočiti se sa tim izazovima. Šta se mora nije teško.
Teško je igrati u prvoj ligi, a pri tome sve rjeđe igrati pa čak i s klupe za pričuve. Pršte nam opomene (tajne i javne), ukori svih vrsta pa i prijetnje isključenjem iz igre. Ozbiljno smo uzdrmani (na svim bojištima i sa svih strana) i pitanje je snage a ne samo morala.
Možda nam ponovnodolazeći Bog donese svježine i mudrosti da bismo, birajući pravu taktiku, odigrali vječno igrajuću igru do kraja, neokrznuti.
Svima nama to od srca želim za nadolazeće Blagdane!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Deus ex machina! Sve više i

Deus ex machina!

Sve više i više mi sve izgleda kao da je svijet oko nas na životu samo zbog umjetnog disanja, jedina utjeha u ovome svemu je to da i nekada nakon dugotrajne kome i kucanje srca uz pomoć strojeva dolazi i novi život, nova prilika u kojoj imamo mogućnosti biti 'čovjek'.

Dum tempus habemus, operemur bonum!

Sretan Božić svim našim PoLLitičarima pa čak i onim gore političarima!

Žele Vam Vaš Jakša i cijela obitelj Matovinović, Silvija, Krešimir, Viktorija i Gabrijela.

MERRY X-MAS!

Obrisan

Tko je glasao

to što neki glume pa bi

to što neki glume pa bi preko novina i mi trebali postati njihovi klonovi...malo sutra
također sretan Božić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci