Tagovi

Platforma za novi Zagreb

Poštovani ?itatelji pollitika.com!

Budu?i da se u posljednje vrijeme nekako bavim ponekim pitanjima iz podru?ja urbane politike i planiranja, ovdje predstavljam neke ideje i stratešku razradu Zagreba, kakav bi on trebao biti u slijede?ih 10- 20 godina. Neka ove ideje budu otvorene za neke nove ideje i za slobodnu raspravu, nadam se i korisnu, kao što je korisna bila i ve?ina komentara na mojem posljednjem (a zapravo prvom) dnevniku na pollitici.com.

Ovo ovdje je platforma za razvoj Zagreba u slijede?ih 10- 20 godina. Ovo ovdje nije konkretan politi?ki program, ovo je društvena vizija, par bilješki jednog Zagrep?anina predo?ena ovdje na uvid svima. Let us all benefit from that! :) (Profitirajmo svi od toga!). Vjerujem da mi mladi moramo kona?no dati doprinos (jer su nam stari, nažalost, državu doveli u vrlo lošu situaciju, a odgovornost ne žele preuzeti), pa evo mojeg skromnog doprinosa. Tko je dobronamjeran, neka predo?i svoje ideje i svoje korisne komentare, tko je zlonamjeran, na toga se ionako ne može ra?unati, jer u budu?nost moramo krenuti dobronamjerno!

1. Konceptualni uvod: Politi?ka situacija grada Zagreba

Pogledajmo što o Zagrebu piše na hrvatskoj Wikipediji:

Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske, i najve?i grad u Hrvatskoj po broju stanovnika. Povijesno gledano, Zagreb je izrastao iz dva naselja na susjednim brdima, Gradeca i Kaptola, koji ?ine jezgru današnjeg Zagreba, njegov Stari grad.

Važno za zapamtiti: Zagreb, glavni grad RH; najve?i grad RH;

Zagreb danas predstavlja upravno, gospodarsko, kulturno, prometno i znanstveno središte Hrvatske. Položajem i kulturom spada u gradove Srednje Europe.

Upravno središte - državna vlast, Vlada, Sabor, sudovi
gospodarsko - centar svih gospodarskih institucija i najve?ih tvrtki
kulturno - najja?e kulturne institucije
prometno - jako prometno ?vorište
znanstveno - jako sveu?ilište i znanstveni instituti

Grad Zagreb je posebna jedinstvena, teritorijalna, upravna i samoupravna jedinica koja ima položaj županije.

-> omogu?ava relativno veliku samostalnost i samoupravu.

Zagreb je, dakle, glavni grad RH, najve?i grad RH i njezino neupitno središte. No, iz toga još uvijek ne proizlazi platforma za Zagreb - to su samo polazišne osnove od kojih treba krenuti u konstrukciji zbilje politi?ko- društvene strategije dugoro?nog razvoja grada Zagreba. No, sam koncept moramo postaviti kroz pet koraka, po?evši od politi?koteorijskih osnova do konkretnih detalja, kako slijede:

1. geografski i geopoliti?ki položaj grada Zagreba
2. Politi?koteorijske osnove: nacionaldemokracija i gra?anska demokracija
3. Strukturne osnove
4. Sistemske osnove
5. Konkretizacija - projekcija na realnu urbanu matricu grada Zagreba

Krenimo redom.

1.1 Geografski i geopoliti?ki položaj grada Zagreba

Zagreb se nalazi u kontinentalnoj središnjoj Hrvatskoj, i može se opravdano smatrati jednim od važnijih ?vorišta u ovoj regiji Europe. S jedne strane, vrata Balkana, s druge strane, vrata Europe. Kao najve?em gradu u RH, i kao neupitnom središtu u više aspekata, definitivno mu pripada centralni položaj u Hrvatskoj. Ali, kao što ?emo vidjeti poslije, taj centralni položaj mora se iskoristiti kao motor razvoja , a ne kao uteg , sifon i crna rupa. Zagreb je veliko prometno ?vorište i središte, veliko gospodarsko i drugo središte. Ovdje ne bi bilo u redu da ulazimo u faktografiju, koja može recimo biti na?ena na wikipediji.

Geopoliti?ki, mora biti zamije?ena uloga grada Zagreba u smislu hrvatske metropole i upravnog središta, kao i potencijalnog središta regije. Pogled na kartu to vrlo jasno pokazuje.

1.2. Politi?koteorijske osnove: nacionaldemokracija i gra?anska demokracija

Politika je proces kroz koji zajednica ili skupina ljudi donose odluke koje se ti?u njih, ali i ne samo njih. U kontekstu Zagreba, odnosi se na gra?ane grada Zagreba koji donose odluke o svojem vlastitom gradu. Unutargradska politika poseban je oblik demokracije, zaista vrlo znakovit. Naime, ovdje gra?ani ne odlu?uju o tzv "velikim" stvarima , ali stvari koje odlu?uju mogu biti itekako velike. Op?e je poznato da je pokreta? svih promjena ?ovjek, a ne masa ili kolektiv (koja ima samo destrukcijsku snagu), i ako se krene od ?ovjeka, od pojedinca, od njegove okoline, onda se daleko može sti?i.

U kontekstu grada Zagreba posebno je dobro svrnuti pogled na dvije stvari: prva je "nacionaldemokratska opcija", a druga je "gra?anska demokratska opcija".

Što je nacionaldemokracija? To je demokracija i poštivanje tzv demokratskih procedura, uvažavaju?i ono "nacionalno". U kontekstu grada Zagreba to je upravo ona nacionalna komponenta, njegov centralni položaj u RH.

Što se ti?e gra?anske demokracije, to je demokracija koja se spušta na razinu samih gra?ana, gdje oni samostalno, uz informacije i dijalog, odlu?uju o svojoj neposrednoj sredini - gradu Zagrebu.

Stoga se politi?koteorijska osnova koncepta platforme za novi Zagreb zasniva na dva "smjera", prvi je takure?i prema van, onaj s nacionalnom komponentnom, drugi je takure?i prema unutra, s komponentnom prema svakom pojedinom gra?anu i pojedincu - ?ovjeku.

1.3 Strukturne osnove

Ovaj se odlomak odnosi na konkretnu studiju me?uodnosa na terenu, jer o tome ovisi kako ?e pojedina skupina donositi odluku o svojoj sredini, i kako ?e se ta odluka provoditi. STudija urbanih odnosa uklju?uje slijede?e aspekte:

a) strukturu politi?ke mo?i
b) sociospacijalne odnose
c) razvojnoproblemski pristup

Struktura politi?ke mo?i uklju?uje samu strukturu vlasti u gradu Zagrebu, ali i na?in kako pojedinci i skupine mogu donositi konkretne odluke. Kako to izgleda? Cjelokupnu teoriju strukture politi?ke mo?i možemo podijeliti na nekoliko "osnovnih skupina": gra?ani, donositelji odluka, interesne grupe, facilitatori, operatori. Gra?ani su oni koji donose odluke, koji sudjeluju u životu grada Zagreba, oni koji doprinose , porezima i svojim konkretnim angažmannom. Donositelji odluka organizirani su u gradskoj skupštini, gradona?elniku, gradskim stru?nim i politi?kim tijelima te gradskim upravnim i samoupravnim jedinicama (?etvrti/op?ine). Interesne grupe su sve one institucije ili grupe koje zastupaju odre?eni interes: npr poslodavci, tvrtke, sveu?ilište, radnici, itd itd. Facilitatori su oni koji doprinose efikasnom donošenju odluka (npr stru?ne i savjetni?ke agencije, informacijske službe), dok su operatori oni koji skrbe za efikasno izvršavanje odluka.

Važno je napomenuti da se sve ove grupe preklapaju (dakle, npr gra?ani mogu biti i donositelji odliuka, i facilitatori, i operatori, ali i ?lanovi pojedinih interesnih grupa).

Pod b sam naveo sociospacijalni pristup. To uklju?uje strukturu socijalnih odnosa na samom terenu, dakle, me?uodnosi izme?u kvartova i izme?u pojedinih zajednica na terenu.Problematika nije ista u npr Dubravi i Novom Zagrebu.

Iz svega toga slijedi razvojnoproblemski pristup, to jest, razrada konkretnih ideja (za razvoj) i rješavanje konkretnih problema u gradu Zagrebu.

1.4. Sistemske osnove

Zagreb nije ome?en i izoliran od okoline: on je jedan adaptivan sistem, koji posjeduje i mora posjedovati neke karakteristike kako bi se efikasno mijenjao i prilago?avao svojoj okolini, ali koji može i efikasno djelovati na prilago?avanje okoline njemu. Zagreb se ne smije ponašati "autisti?no".

Zagreb kao adaptivni sistem odgovara na "signale" iz svoje okoline. Važno je istaknuti interdependnost, osnovnu karakteristiku po kojoj su svi dijelovi Zagreba me?uovisni, što vrijedi i za gradsku neposrednu okolinu, ali i širi geografski prostor. Interdependnost zahtijeva efikasnu komunikaciju, odnosno povratnu vezu (feedback loop), koja spre?ava izoliranost i autisti?nost.

1.5 Konkretizacija: projekcija na urbanu matricu grada Zagreba

Iz svega ovoga navedenoga treba izvesti konkretne planove i projekte. To se može raditi na dva na?ina, razvojnim pristupom (stvaranjem ne?eg novog), i problemskim pristupom (popravljanjem ve? postoje?eg). Klju?no je u tome napomenuti i interdependnost ne samo geospacijalnih mikroprostora u gradu Zagrebu, nego i interdependnost odre?enih struktura, me?usudjelovanje i me?udjelovanje svih gra?ana i svih "aktera" i "agenata" u Gradu Zagrebu. Konkretno, to zna?i da se svi projekti ne smiju startati samo iz jednog ureda. SVe ove teorijske postavke eliminiraju centralizam kao metodu odlu?ivanja.

2. Konkretizacija: bilješke o konkretnim problemima

Evo nekoliko konkretnih projekata koji vuku svoju logiku iz prethodno postavljenih teorijskih postavki i koncepta.

2.1 3e

3e obuhva?a 3 "e" projekta u gradu Zagrebu:

Prvi je eZg, odnosno posvemašnja "elektronizacija" grada Zagreba. To uklju?uje:
- efikasno elektroni?ko povezivanje svih dijelova gradske uprave i samouprave
- transparentizacija rada gradske uprave: svaki korak vidljiv gra?anima. To naravno ne zna?i da sve odluke donose gra?ani. Postoji i mora postojati to?no utvr?eni protokol za donošenje odluka, kao i odgovornost pojedinih politi?kih institucija ("donositelji odluka"), ali prema na?elu interdependnosti politi?kih struktura, gra?ani imaju mogu?nost utjecati po na?elu povratne veze na svaku odluku.
- besplatni wireless na klju?nim to?kama u gradu
- osoba koja se ne zna služiti ra?unalom i internetom danas je nepismena
- Internet je danas pravo "more": spoji se na Internet (metni prst u more) i spojen si s cijelim svijetom
- mora biti mogu?e efikasno obavljati poslove preko Interneta bilo gdje u ZG, bilo kakve poslove
- uklju?uje i eDemokraciju: donošenje odluka i participaciju preko Interneta

osnovna poanta je utilizacija ICT tehnologija u svrhu zadovoljavanja pet osnovnih teorijskih postavki, koje se mogu sažeti u: demokracija, efikasno upravljanje, razvoj.

Drugi je ekoZG, odnosno stvaranje grada Zagreba "?istim gradom" (što on danas nije), dakle nulta tolerancija prema svakoj, ali baš svakoj vrsti zaga?enja, kao i održavanje prirodne ravnoteže. Konkretno, to zna?i temeljitu reformu gradskog sustava ?iš?enja, ali i obnovu i izgradju novih parkova. I ?uvanje i o?uvanje Medvednice, te Save, kao gradskih bisera.

Tre?i dio je euroZG, odnosno pretvaranje Zagreba u pravi europski grad (što on danas i nije), jako povezivanje s Europom i europskim prostorom , susjednim gradovima. To uklju?uje i Internet, i promet , i gospodarstvo...

2.2 Prometni sustav grada Zagreba

- temeljita revizija i reforma tramvajske i autobusne mreže
- Zagrebu treba metro
- Zagrebu treba brza gradska željeznica
- jedna od ideja je i "vise?a željeznica"
- ZGminibusevi
- taxi mreža

- stvaranje efikasnog prometnog sustava koji omogu?uje brzo (<30 min) dolaženje na odredište. izme?u klju?nih to?aka u geospacijalnoj mreži.

To tako?er uklju?uje i autoceste oko Zagreba, vezu s aerodromom, kao i željezni?ke veze.

- Prometni kompleks grada Zagreba: pogledom na plan grada Zagreba vrlo se jasno može vidjeti kompleks koji po?inje glavnim kolodvorom, a nastavlja se autobusnim kolodvorom. Taj kompleks treba temeljito "replanirati".
- zgradu autobusnog kolodvora treba srušiti i izgraditi novi
- u sklopu toga, kolodvor za metro i brzu gradsku željeznicu
- brzu vezu s GK-om
- u tom dijelu svakako nedostaju garaže, što nas vodi na još jedan dio u prometnom sustavu: garaže.

Garaže van iz centra!!!
Garaže se trebaju graditi u tzv "vanjskom prstenu centra", od kuda je mogu?e brzim gradskim prijevozom do?i do bilo koje to?ke u vanjskom ili unutarnjem centru. Zamislite: od izlaska iz autobusa na novom kolodvoru, do Trga bana Jela?i?a do?ete za manje od 10 min. To mora biti cilj!

2.3. Sveu?ilište

Zagreb je obrazovno i znanstveno središte RH, a sveu?ilište sigurno kao "hrvatski biser" zauzima tu posebno mjesto. Posebnu pozornost treba posvetiti planiranju kampusa i njihovom prometnom ali i urbanom povezivanju. To uklju?uje i sjeverni kampus (PMF, Medicina), Kampus Borongaj, Sveu?ilišnu aleju...Zagreb treba profitirati od tolikog velikog broja mladih ljudi koji svake godine pro?u i prolaze kroz Zagreb.
Zagreb treba podupirati razvoj Sveu?ilišta na svaki na?in.

2.4 Kvart kulture i kreativnosti

...odnosi se na kompleks Paromlinska (budu?i kulturni centar?), Lisinski, NSB, kampus Sveu?ilišta...

2.5. Zagreb City

....odnosi se na nastajanje nove poslovne zone u vanjskom ringu grada - Vukovarska, što je isprepleteno sa sveu?ilištem i prometnim kompleksom

(ovo jako pokazuje me?uovisnost - interdependnost pojedinih gradskih kvartova i struktura).

2.6 Revitalizacija gradskih trgova

- dosta je uništenih i ubijenih trgova (primjer: kvatri?)
- trgovi kao mjesto okupljanja ljudi i života

2.7 identifikacija klju?nih problema grada Zagreba

- mora biti ra?ena u suradnji svih struktura u gradu Zagrebu

2.8 Kriti?ne to?ke i pojedina?ni problemi (problemski pristup)

- rješavanje prometnih ?epova
- obnova Muzi?ke akademije

2.9. Revitalizacija gradskih profesionalnih agencija - efikasni facilitatori i operatori

2.10 podržavanje gra?anskih inicijativa

2.11. Osnivanje Gradskog Instituta

- za urbano planiranje i urbane studije

I na kraju, najvažnije: definiranje konkretne strategije, planova i izvedbenih planova uz sudjelovanje svih!

Samo tako, grad Zagreb može:

- ostvariti svoj puni potencijal kao glavni grad Republike Hrvatske
- ostvariti svoj puni potencijal kao glavni grad jedne europske zemlje i (budu?e) ?lanice Europske unije
- ostvariti svoj puni potencijal s obzirom na : svoj geografski i geopoliti?ki položaj, kao i s obzirom na sve svoje gra?ane!

Komentari

1. Zdravko Gracin je ovdje

1. Zdravko Gracin je ovdje objavio cjelovitu koncepciju o Zagrebu;

2. Urbana politika i planiranje Zagreba je evropski afirmirana tema. Tridesetih godina (glavni urbanist Vlado Antolić) u skladu s tadašnjim najboljim evropskim pravilima i uz sudjelovanje konkurencije ideja i rješenja iz Evrope te brzi razvitak. Šezdesetih ili preciznije Holjevac 1956.- 1966. a ostali još malo do 1971.g. (glavni urbanisti Zdenko Kolacio i Josip Uhlik), kao nastavak toga uz zadvoljenje tekućih zahtjeva prihvata velikog broja ljudi, sve kao nedvojbeno vodeći slučaj od Triglava do Vadivostoka;

3. Nakon 1966.g. počinju čistke a sa 1972.g. su dovršene ne samo do zadnjeg čovjeka nego i tehnologije i prakse rada te od tada do sada Zagrebom potpuno upravljaju iste ekipe i interesi pa i isti ljudi i praske koji su tada instalirani kao ponovna staljinistička diktatura partije i s njom povezanih snaga. Koriste do maksimuma i preko odlične osnove iz dva prethodna spomenuta razdoblja, npr. od cca 40 vodocrpilišta upravo katastrofalnom sanacijom Jakuševca intenzivno zagađuju zadnje najveće, nakon što su ostale manje više zagadili, npr. upravo su na razini cca 90 % da su sjebali sve što se je dalo ...

4. Tako da se bilo šta o Zagrebu i bilo čemu i malo zahtjevnijem mora suočiti s tim konkretno već na razini najopćenitijih polaznih razmatranja a sa sve većim stupnjem razrade se ne samo sve mora uzimati u obzir nego se mora moći konkretno "inženjersko i šire" rješavati, baratajući sa svim postojećim i raznim mogućnostima rješavanja i krećući se ka globalno složenim rješenjima s dokazivim i vidljivim prednostima rješenja u odnosu na ostala moguća. Zagreb nije prvenstveno hrpa zbrke i glavobolje, iako i to jest, nego je slučaj kojemu prethodna tradicija tridesete/šezdesete te nedvojbeni krah svega skupa iz zadnjih 40 godina omogućuju veoma izazovna i kreativna rješavanja idućih nekoliko desetljeća.

Ali sada možemo pouzdano reći da to neće biit zbroj općenitih evropskih i drugih stavki sa puno troškova i rješenjima bez boje, okusa i mirisa nego će to teći baš na tradiciji tridesetih i šezdesetih, sa puno puno manje novaca od deformiranih i bankrotiranih navika a sa puno puno više znanja, rada i kreativnosti, kao složeni proces rješavanja i rada kojeg vode najbolji, koji uključuje stotine najboljih a što znači nekoliko tisuća puta više pameti, rješavanja i kreativnosti nego zadnjih desetljeća kada od svih vodećih, uključujući Dakić i humane urbaniste, nije moguće sastaviti jednu osobu koja minimalno zna i hoće (zna čitati karte, može i hoće stvarno poveazti tri podatka, informirati se da od naslijeđenih rješenja GUP-a iz 1970.g. nisu povukli dvije crte o prometnim koridorima, da može mentalno shvatiti da to što je na karti neme veze sa zbiljom jer nitko ne naručuje geodete da snime stanje niti ima minimalnog pojma kako se povezuju stvar ...),

tako da neće kao sada biti sve više guranja u to nego će kao 1956.g. sve ove snage a i mnoge nove malo pomalo pa potpuno pokušati pobjeći jer kada krene ide tako zahtjevno, naporno i "skupo" da se s tim teško nose i najbolji "igrači".

5. Suma sumarum, obzirom da kriza povjerenja snažno ubrzava bankrot dugog diktata kokošarenja na zajednički / tuđi račun, praktički je već otvorena veom izazovno i zahtjevne rješavanje Zagreba (i drugih gradova i cijele RH), ali sve skupa, političko, ekonomsko, prostorno, kultura, ekologija ... jer je neodvojivo povezano. I zapravo se non stop rješava, vode se bitke, samo je to sada krenulo punom parom i na otvorenoj sceni. Cca 99 % sada vodećih snaga zna da broji zadnje dane i pokušava to rastegnuti koliko god može, kao DDR snage 1989.g. i naše 1956.g. vama mlađima je krajnje vrijeme ubrzano konkretno učiti šta je to u stvari Zagreb, jer to je sve drugo od onoga što su vas učili i informirali, nešto puno puno konkretnije i impresivnije od toga, veoma složeni sustav stanja i perspektiva "narodnog zdravlja", nešto za Andriju Štampara i takve liječnike.

Tko je glasao

Za promjenu stanja u Zagrebu

Za promjenu stanja u Zagrebu bi trebalo promijeniti i cijelo stanje u zemlji, odnosno provesti demokratizaciju zemlje. Uvesti što veće sudjelovanje građana u odlučivanje o sudbini i razvoju grada, smanjiti utjecaj stručnjaka, odnosno "stručnjaka" na odluke. "Stručne" službe smanjiti na primjerenu razinu i smanjiti njihov utjecaj na život ljudi.

Gradske četvrti pretvoriti u samostalne općine koje bi gospodarile s barem trećinom novca koje se ubere od poreza u njihovom kvartu.
To bi značilo da bi te općine raspolagale s barem stotinjak milijuna kuna koje bi lokalni šerifi mogli spiskati na razne perverzije poput dječjih vrtića, parkova, uređenja trgova i tržnica u kvartu, obnovu prometne infrastrukture, te na mnogo stvari koje mogu poboljšati život ljudi u njihovim kvartovima, i gdje bi lokalni šerifi dobivali vlast ovisno o programima koji će poboljšati život u njihovom kvartu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci