Tagovi

Plan razvoja Republike Hrvatske

Svi znamo odavno da smo u gabuli, "u banani" . Svi znamo da ova vlada (?itaj lopovi i muljatori...) ne vodi nigdje nego samo u propast... ?itam hrpu kritika na ra?un vlasti i inih i ja sam mišljenja da ?e oni oti?i ako ne sada za koju godinu, dvije... ali ko ?e do?i isti ko oni ko npr. Bandi?...
Vrijeme je da ovaj narod nešta poduzme , pa mi je želja da se malo organiziramo na ovoj stranici (uvjerenja sam da ovdje ima dosta sposobnih ljudi...) i napravimo zajedni?ki plan razvoja RH...
Želim da ovu Hrvatsku vode sposobni, pošteni i ?asni ljudi kojima nije važna strana?ka pripadnost , novac, njihovo dupe ve? napredak Hrvatske...

Zašto treba ljudima plan , zato što lako je govoriti ništa ne valja ovo ono , treba predložiti šta se treba promijeniti u ovoj Hrvatskoj da se nešta pokrene, da se izdignemo iz sivila, i krenumo prema naprijed.

Pa evo od mene moga programa kojega sam sastavljao još prije 6 mjeseci (poslao ga jednoj maloj stranci u Hrvatskoj... )u kojem opisujem glavne probleme Hrvatske i šta bi trebalo riješiti ... Nikakva ekonomska pametovanja nego ?isto lai?ki napisano da bi ve?ina ljudi razumjela , a vjerujem da i tako ve?ina ljudi u Hrvatskoj misli...
Želja mi je da se skupimo i krenemo nešta zajedno mijenjati

PA evo cijelog programa ovdje...

PLAN RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvatska se danas nalazi u nezavidnom položaju , uslijed stalnog zaduživanja, velike korupcije, utjecaja „podzemlja“ i raznih stranih interesnih skupina... Hrvatska tone sve dublje i dublje. Ovo je jedan plan (vrlo jednostavno napisan i lako ?itljiv obi?nim ljudima... bez upotrebe stu?nih rije?i...) razvoja Republike Hrvatske koji bi trebao vratiti osmijeh i ponos svakom poštenom hrvatskom gra?aninu.

Plan je podjeljen u više to?aka i rješavanjem tih to?aka Hrvatska si osigurava put prema blagostanju i dobrom životu uz gotovo nikakve razlike me?u ljudima bio on predsjednik države ili obi?ni gra?anin.

U daljnjem tekstu nabrojiti ?u sve važnije to?ke i obrazložiti šta bi trebalo promijeniti kako bi svi hrvatski gra?ani bili sretni i zadovoljni svojom državom. (ve? sam se posavjetovao sa mnogim ljudima, ali svako mišljenje ako je dobro obrazloženo u svezi neke to?ke uze?i ?u u obzir... jer uvijek je pet ljudi pametnije od jednog ...)

1.KORUPCIJA , KRIMINAL, DRUŠTVO
2.GOSPODARSTVO, RAD, UMIROVLJENICI I PODUZETNIŠTVO
3.POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I SELO
4.VANJSKA POLITIKA , GLOBALIZAM I EUROPSKE INTEGRACIJE
5.ZDRASTVO I SOCIJALNA SKRB
6.ŠPORT I KULTURA
7.ZNANOST I OBRAZOVANJE
8.TURIZAM
9.POLICIJA I SUDSTVO
10.OBRANA (MORH)
11.FINANCIJE (banke, dionice...)
12.MORE, PROMET I INFRASTRUKTURA
13.ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO URE?ENJE I GRADITELJSTVO
14.REGIONALNI RAZVOJ

KORUPCIJA , KRIMINAL , DRUŠTVO

Prva i najvažnija stvar koja se treba riješiti da bi Hrvatska krenula naprijed je rješavanje korupcije i kriminala. Danas su se te dvije stvari jako visoko povezale u društvu, sportu, gospodarstvu, kulturi... doslovno ne postoji mjesto gdje ?ovjek može napredovati, a da ne u?e u zatvoren krug kriminala i korupcije. Ljudi misle da to tako ide, jer npr. neka svjetska sila tako godinama (stolje?ima...) živi i opstaje, ali ljudi (hrvatski gra?ani) moraju shvatiti da mi nismo neka svjetska sila da korupciju i kriminal u državi i institucijama prikrijemo eksplotacijom drugih država ili drugih naroda, te kupljenjem njihovih prirodnih bogastava.
Zato se pod broj 1 treba obra?unati sa ljudima koji iskorištavaju državu za svoje boga?enje, otpustiti ljude u policiji i sudstvu koji ne žele raditi svoj posao i propisno kažnjavati sve ljude koji krše zakon bez izuze?a i bez obzira na status (posebno važno kod gospodarskog kriminala, te narkomafije...) Osobito se treba obratiti pozornost da biznismeni, privatnici poštuju prava radnika i seljaka i strogo ih kažnjavati za bilo kakvo izrabljivanje radnika i seljaka. (npr. njihovo nepla?anje za odra?eni rad ili nepla?anje za prodanu pšenicu. U slu?aju da takvi ljudi nemaju platiti potraživanja oduzeti im imovinu i tvrtke te dati u vlast radnicima uz nadzor države.) Uz to država obavezno treba nadlegati natje?aje (kako bi tržište bilo zdravo...) i kažnjavati ljude koji nelegalnim metodama uništavaju konkurenciju. Zdravo tržište je jedan od najvažnijih temelja napretka države.
Treba se fokusirati i na organizirani kriminal, jer ako se ljudi koji se bave organiziranim kriminalom (gospodarski kriminal, narkomafija, šverc,...) ne hvataju to gra?anima RH govori da se isplati biti kriminalac i korumpiran u društvu... Zna se da naše kriminalne skupine usko sura?uju sa kriminalcima iz susjednih država te zajedni?kom politikom svih država mora se pokušati što više smanjiti utjecaj kriminalnih skupina na društvo. Smanjiti doticaj droge sa ljudima (osobito se to odnosi na teške droge (heroin, kokain, LSD...) dok kod lakih droga država ne treba imati jako strog stav...), nagra?ivati ljude koji prijavljuju velike dilere i dati im punu zaštitu države... Oštro kažnjavati bilo kakvo uklju?ivanje policije i sudstva u kriminal , jer bi te institucije morale biti stup društva u koji su uprte o?i obi?nih gra?ana Hrvatske.
Za stalne prijestupnike kod kriminalnih djela osigurati rehabilitaciju. Zatvori – u njima se daleko trebaju poboljšati uvjeti, ljudima u njima omogu?iti da se školuju, rade, bave sportom i shvate da mogu doprinjeti društvu. Strogo sankcionirati bilo kakvo nasilje zatvorskih ?uvara, zatvorenika , upravitelja, jer takav ?ovjek koji iza?e iz takvih zatvora ne može ispravno funkcionirati ...
Obavezno država mora omogu?iti adekvatno lije?enje narkomanima, alkoholi?arima... te im omogu?iti lijekove kako ne bi morali zbog droge, alkohola ?initi prijestupe...
Osnovati u policiji i sudstvu interne kontrole koje ?e biti nezavisne od suda i policije (po mogu?nosti uklju?iti i strane stru?njake...) Politi?arima ukinuti imunitet i njihove privilegije...
Promijeniti razmišljanje ljudi da je novac sve u životu, tj. današnje kapitalisti?ko razmišljanje u kojem se ljudi povode za novcem, mo?i tako stvaraju?i sve ve?i jaz me?u ljudima, sve ve?e nepravde, te stvaraju?i pogodno „tlo“ za sve ja?i kriminal i korupciju.
Promicati duhovne vrednote i navesti ?ovjeka da razmišlja svojom glavom, smanjiti utjecaj glamura, te vratiti samokritiku me?u ljudima jer nažalost danas ve?ina ljudi uop?e nemaju samokritike prema sebi. Vra?anjem nekih moralnih vrednota, te pokazivanjem države da se razra?unava sa kriminalom i korupcijom ljudima ?e se vratiti vjera u pravdu, ?ast, poštenje te ?e to biti prva stepenica napretka Hrvatske. Zdrava država sa malim utjecajem kriminala i korupcije temelj je napretka ne samo te države, nego ?ak i cijele regije...

GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Gospodarstvo RH danas se ve?inom bazira na trgovini i turizmu, dok ostatak gospodarstva RH je totalno nerazvijen što je za nas vrlo nepovoljno. Nedostatak industrije i razvijene poljoprivrede se vidi na svakom koraku, tako da Hrvatska ima daleko ve?i uvoz od izvoza (tzv. trgova?ki deficit)
Svjedoci smo slabe razvijenosti kod nas informati?ke, elektroni?ke, automobilske i ostale industrije, a i onaj dio naše industrije koji nešta proizvodi, jako slabo prati svjetske trendove i modernizira se...
Tako nam se mnogo puta doga?a da neka tvornica ne radi ili radi smanjenim kapacitetom zbog nedostatka sirovine ili energije (npr. imamo poseban primjer tvornice Petrokemija Kutina koja uslijed zimskog razdoblja i niskih temperatura ili tokom ljeta uslijed pove?ane potrošnje el. energije (klime...) ima velikih problema oko proizvodnje i njezinog rada...) te bi se zato trebalo na?i alternativni izvori energije i sirovina za velike industrijske objekte i financirati gradnju njih (povoljnim kreditima ili mogu?nosti otkupa dionica od strane države kako bi se „ubrizgao“ novac potreban za moderniziranje tih objekata...)
Hrvatska ima nedostatak energije i mora uložiti u znanstvenike kako bi našli mogu?nosti za proizvodnju energije. Potrebno je izraditi i poseban plan energetskog razvoja Hrvatske, jer ako budemo zavisili od tu?e energije, jednostavno ne?emo biti imuni na krize u svijetu i biti ?emo zavisni od drugih država (npr. Rusija ?e mo?i diktirati cijene energije kako ona želi, jer zna da nam nedostaje energija, te da moramo bez obzira na cijenu od nekog otkupiti tu energiju...)
Industrija se treba osuvremeniti i smanjiti izvoz sirovine, pokušati svaku sirovinu preraditi kod nas (sirovina bi se trebala prodavati strancu samo uz odobrenje države...) za oživljenje gospodarstva je potrebno ulaganje stranaca, a da bi strane tvrtke ušle na naše tržište treba im omogu?iti lakše dobavljanje svih papira uz uvjet da te tvrtke poštuju pravila tržišnog poslovanja, imaju razvijenu visoku ekološku svijest i posebno da poštuju sva prava radnika... Vrlo važno je zato smanjiti državnu administraciju (koja doslovno guši gospodarstvo...) i modernizirati je.
Rekonstruirati brodogradilišta i dati im potporu, te dati prava radnicima koji u brodogradilištima rade da iskažu svoj stav, obilaziti strane države i prezentirati im mogu?nosti naše brodogradnje, njihovu kvalitetu i povijest...
Obavezno zaustaviti rast vanjskoga duga i daljnje zaduživanje, jer je to jedan od uvjeta da nam se pridruže strani ulaga?i. Nijedan pošten i pametan stranac ne?e uložiti novac u tu državu ako zna da je stanje u državi loše... da je država pred velikim problemima i bankrotom.
Osobito obratiti pozornost na zaštitu okoliša, kod tvornica tražiti poštivanje visokih standarda zaštite okoliša. Zdrav i ?ist okoliš omogu?uje ljudima bolji život i manje zdrastvenih problema, te time indirektno putem zdravog ?ovjeka poboljšava gospodarstvo....

RAD

U današnje vrijeme od ljudi se traži da ve?inu svoga vremena posvete radu tako ostavljaju?i ljudima malo vremena za odmor, relaksaciju, hobby, sport... To razmišljanje je posve pogrešno, jer umoran ?ovjek koji radi i po 10 sati na dan ostvaruje daleko manji radni u?inak nego odmoran ?ovjek koji radi 6-7 sati na dan. Umoran ?ovjek daleko teže podnosi fizi?ke i psihi?ke napore te je daleko skloniji greškama.
Da bi gospodarstvo funkcioniralo mi (država) moramo omogu?iti radnicima da budu odmorni, spremni, obu?eni, motivirani kako bi svoje zadatke mogli obavljati što bolje. Vrlo je važno da se rad nagra?uje bez obzira na „status“, stru?nu spremu, njegovo radno mjesto na poslu. Tako stvaramo dobru radnu atmosferu u kojem poslodavac poštuje prava radnika, a radnik poslodavca.
Rad mora biti uredno ispla?en, te se prekovremeni, terenski i ostali dodatni rad mora poštivati ako ga radnik obavlja. (npr. ne smije se doga?ati da radnik ako radi 2 sata više ne bude zato i adekvatno pla?en...) O svemu tome ne samo da mora voditi ra?una država nego i radnici koji putem sindikata i radni?kih vije?a moraju braniti prava radnika i štititi njihove interese. Sindikati i radni?ka vije?a ne smiju primati donacije od politi?kih stranaka, poduzetnika, stranih agencija i države jer time njihova neutralnost i borba za prava radništva gube na snazi. Svakom ?lanu radni?kog vije?a ili sindikalnom povjereniku mora biti omogu?en uvid u stanje u tvrtki kako bi pravodobno mogao izvjestiti radnike , ako se tvrtka nalazi u teškoj financijskoj situaciji.
Pove?anjem prava radnika izgubit ?emo neke strane ulaga?e koji se žele obogatiti na hrvatskom narodu, ali ?emo i pove?ati produktivnost, želju me?u ljudima za radom i dokazivanjem, efikasnost, te tako privu?i strane i doma?e ulaga?e koji ne samo da žele dobro sebi i svojoj tvrtki nego i Hrvatskoj.

UMIROVLJENICI

Mnogi hrvatski umirovljenici danas su nažalost socijalna kategorija. Veliki nesrazmjer (koji država obavezno mora promijeniti i smanjiti razliku izme?u najviše i najniže mirovine...) izme?u mirovina dovelo je do toga da obi?an ?ovjek ne želi oti?i u mirovinu, jer zna da bi mu se ionako mala primanja gotovo za 2 puta smanjila. Prosje?na mirovina u Hrvatskoj nije ni 50% prosje?ne neto pla?e što je nedopustivo. Od ljudi se traži da u modernom globalisti?kom svijetu što duže radi te što manje uživa u mirovini koja je i na „Zapadu“ sve manja. Da li se onda mnoge države me?u kojima je i Hrvatska brinu o starijim osobama : odgovor je NE i to se kod nas mora promijeniti. ?injenica je i da postoje mnogi lažni umirovljenici (npr. žalosno lažni ratni invalidi) i oni se moraju izvesti pred lice pravde, jer oni ne samo da sebi donose korist nego i izravno utje?u na raspolaganje novcem od umirovljenika od strane države. Ljudima se mora omogu?iti odlazak u 60 godinama (ako žele...) u mirovinu jer život nije samo rad ve? i uživanje. Svaki umirovljenik mora imati razne popuste na javni prijevoz, knjižnice, neka turisti?ka mjesta jer ipak su mirovine puno manje od pla?a danas. Ne smije se dogoditi da mnoge naše umirovljenike i starije ljude vi?amo na ulici kako prekopavaju po sme?u, da li se to zove onda socijalna država i pravda NE.
Država treba strogo kažnjavati tvrtke i poduze?a koja svoje radnike prijavljuju na minimalac, a ostatak pla?e daju „ispod stola“, obavezno cijelo gospodarstvo kontrolirati oko uplate doprinosa i poreza kako bi što bolje kasnije mogla brinuti o umirovljenici, njihovim mirovinama i povlasticama.

PODUZETNIŠTVO

Vrlo je važno omogu?iti ljudima da ostvare svoje ideje i snove, ako su poduzetni i imaju dobru ideju za otvaranje ili unaprije?ivanje biznisa. (krediti, pozajmice moraju biti lako ostvarivi kako obi?nog ?ovjeka nebi sputao nedostatak novca)
Tako ?e onda mnogi ljudi svoje dobre ideje za otvaranje obrta, malog biznisa puno lakše ostvariti. Država mora zaštititi male obrte, biznise od velikih korporacija jer poznato je da su mnoge velike tvrtke nastale od baš takvih malih biznisa koji su svojom dobrom idejom i radom ostvarile proboj na tržište, te kasnije se razvili, zaposlili mnoge ljude i unaprijedili tu državu i regiju. Zakoni i neka pravila se moraju pojednostaviti kako bi se ?ovjek lakše mogao usredo?iti na biznis , a ne na rješavanje papirologije i nekih pravnih stvari. Naše male poduzenike sputavaju svi ti zakoni, papirologija, te jako loše stanje na tržištu kredita tako da mnoge odli?ne ideje za biznis odlaze u propast.

POLJOPRIREDA, RIBARSTVO I SELO

Hrvatska je nekad bilo poznata po svojoj poljoprivredi i ribarstvu , što se više sigurno
ne može re?i. Pogrešnim vo?enjem politike doveli smo se do toga da ve?inu prehrambenih proizvoda uvozimo (?ak se doga?a da izvezemo sirovinu npr. ribu i pšenicu i kasnije je otkupimo po daleko ve?oj cijeni nego što smo je prodali) bez obzira što su mnogi strani proizvodi nekvalitetniji i nezdraviji od naših...
Jednostavno re?eno mi uništavamo time poljoprivredu, ribarstvo, selo i seoski na?in
života. Zato je potrebno ograni?iti uvoz(zabraniti uvoz hrane npr. kojoj je istekao rok u EU, zabraniti uvoz dokazano nekvalitetnoj robi...), te provesti reforme u poljoprivredu i ribarstvu kako bi naša hrana bila konkuretna i na doma?em i na stranom tržištu , a to svojom kvalitetom sigurno i je .. (ko je jeo npr. našu doma?u raj?icu i umjetnu raj?icu iz npr Nizozemske zna o ?emu govorim...)
Poljoprivrednicima i ribarima omogu?iti gorivo po jeftinim cijenama i alternativne
izvore energije (što više pokušati iskoristiti snagu vjetra, Sunca, i ostalih dobrobiti što nam priroda daje...). Najbolje proizvode promovirati diljem svijeta , uložiti u njihovu reklamu i marketing, kako bi stvorile brand na stranom tržištu (npr. Vegeta...) Za prodati proizvod najvažnija je kvaliteta i marketing (npr. to vidimo na raznim primjerima npr. Coca – Cola)
Pove?ati proizvodnju zdrave hrane (koja se sve više promovira na tržištu) , uvesti poštivanje svih pravila i certifikata ko na tržištu razvijenih zemalja, omogu?iti bolje navodnjavanje polja, zaštitu od tu?a i oluja (iako treba znati da se nekad priroda ne može pobijediti... te zato biti pripravan na razne katastrofe...)
Obavezno zaštiti Jadransko more od pretjeranog izlova Talijana i ostalih susjeda, ali i naših ribara. More i njegove vrednote moraju ostati i za slijede?e naraštaje. Dogovoriti se sa susjedima o mjerama sprije?avanja izlova zašti?enih vrsta, te poboljšati patrolnu flotu kako bi lakše nadzirali naše more...)
Za razvijanje poljoprivrede i ribarstva izrazito je važno razviti hrvatsko selo i otoke, osuvremeniti ih te izgraditi potrebnu infrastrukturu kako poljoprivrednici i ribari nebi bili zapostavljeni u odnosu na ljude koji žive u gradovima i ne bi se selili zbog loše infrastrukture i slabe prometne povezanosti u gradove...

VANJSKA POLITIKA I EUROPSKE INTEGRACIJE

Najve?e greške Hrvatske kroz povijest u?injene su pogrešno vo?enom vanjskom politikom u kojoj smo se ve?inom priklanjali nekoj jakoj strani u svijetu bez obzira da li je ta strana u pravu ili nije... , što nam se na kraju ve?inom osve?ivalo. Nažalost tako je i sada, bez obzira na utjecaj SAD-a i Europe u svijetu ne smijemo biti bez ponosa, ne smijemo nekome služiti za ostvarivanje ciljeva koji nisu pravedni i pošteni (npr. rat u Iraku i Afganistanu...). Pogrešno vo?enom vanjskom politikom stvaramo si mnoge neprijatelje, a mi ko mala država koja nema velikog utjecaja na zbivanja u svijetu teško onda možemo opstati...
Kako su neki slavni politi?ari govorili narod nekad zna šta je najbolje, pa za ulazak u razne integracije i vojne paktove moramo raspisati referendum bez favoriziranja neke strane od strane države... Ne smijemo bez glasa potpore naroda o ne?emu odlu?ivati, jer to Hrvatsku vodi u propast i u sve ve?a nezadovoljstva. Svaka odluka koja je donešena pod utjecajem ostalih država je loša odluka, mi moramo sami prosuditi što je dobro u svijetu , a što ne... a ne da nam drugi govore što ?emo i kako raditi i što je dobro, a što zlo...
Stvoriti što bolje veze za gospodarstvo, lobirati za naše poslove vani, pove?ati ugled su glavni koraci vanjske politike kojima poja?avamo naše gospodarstvo, stvaramo mu tržište, pove?avamo ugled u svijetu što je vrlo važna stvar danas. Posebno obratiti pozornost na naše zastupnike u UN i drugim stranim organizacijama... jer samo pravim i poštenim radom ?emo si stvoriti prave saveznike i prijatelje koji ?e biti spremni pomo?i uvijek u nevolji...

ZDRASTVO

Kvalitetno lije?enje, bolnice i zdrastvene ustanove moraju se omogu?iti svakom gra?aninu bez obzira upla?uje li on doprinose ili ne, da li je zaposlen ili ne, da li je on umirovljenik, dijete, radnik, poljoprivrednik, ribar... Nikako se ne smije praviti razlika u imovinskom stanju osoba ili u statusu. Svi gra?ani Hrvatske moraju imati ista prava i iste mogu?nosti lije?enja u Hrvatskoj. Za bolnice i zdrastvene ustanove bi se trebala brinuti država, a ne ih prepustiti da one napla?ivanjem svojih usluga i lijekova opstaju, jer time one izravno i neizravno krše ustav RH u kojem se kaže da su svi gra?ani RH isti i da za sve gra?ane država mora omogu?iti iste uvjete koje ?e im garantirati zdrav život i dobru zdrastvenu zaštitu.
Bolnicama se trebaju otpisati dugovi, rekonsturirati ih i obnoviti kako bi se ljudi u njima osje?ali što ugodnije. Obavezno ih pokušati izolirati od gustog gradskog prometa tj. preusmjeriti promet u neke druge ulice (kamione i ostala ve?a vozila...) kako bi ljudi imali svoj duševni mir, te se lakše oporavili i izlije?ili. Takav mir ne samo da ?e omogu?iti bolesnicima brži oporavak ve? ?e i osoblje bolnica mo?i bolje obavljati svoj posao (koji je ina?e jako stresan i odgovoran). Privatne bolnice, toplice, ostale zdrastvene ustanove, te skupi lijekovi ako su nekom gra?aninu neophodni za lije?enje moraju mu se omogu?iti, jer svaki ?ovjek ima pravo na život nitko mu nema to pravo onemogu?iti niti država niti neka druga zdrastvena ustanova.

SOCIJALNA SKRB

Današnji moderni globalisti?ki svijet sve manje ima sluha za socijalu i zbrinjavanje starih, nemo?nih i onih koji su zapali u financijske probleme. Gotovo da je nažalost nestala solidarnost me?u ljudima, pa u mnogim velikim razvijenim gradovima svijeta možemo vidjeti veliki broj besku?nika i ljudi koji jedva preživljavaju. Hrvatska nikako ne bi smjela pratiti taj put i prije svega bi trebala biti socijalna država u kojoj bi za svakog gra?anina RH postojala pomo? ako se na?e u teškoj situaciji. Ljudi su blago i bez brige prema ljudima nema ni rasta nataliteta ni napretka... Zato centri za socijalnu skrb i ostale institucije moraju voditi brigu o ljudima i daleko više raditi nego danas. Ne može se dogoditi da npr. besku?nik nema gdje biti zbrinut, da mu se ne može na?i izlaz iz teške financijske situacije. Posebno u tim institucijama moraju raditi ?asni i pošteni ljudi (tu nikako nije važna stru?na sprema i znanje ve? predanost ?ovjeka da pomogne i žrtvuje svoje vrijeme za dobrobit drugih ljudi). Ne smije se dogoditi da ljudi koji su zapali u probleme nemaju gdje se obratiti i da nalaze samo na zatvorena vrata... Vrlo je važno probuditi svijest i solidarnost me?u ljudima da je važno pomagati, jer ako bude bolje drugima bi?e bolje i tebi. Sa svakim „spašenim“ ?ovjekom država dobija na snazi te taj ?ovjek kasnije putem doprinosa, poreza i sli?nih davanja normalno to vra?a državi ali i svim ljudima u državi... Najgore je ?ovjeka ostaviti na ulici i prepustiti ga da se sna?e... To automatski zna?i manji promet, manje poreza , manje novaca... (nekima se to ?ini smješno ali koliko npr. 100 ljudi koje je država vratila na noge kupe na dan npr. kruha, mlijeka, i sli?nih potrepština...)

ŠPORT I KULTURA

ŠPORT

Nevjerovatno je da danas jako teško vidjeti na igralištu djecu kako se bave sportom, igraju nogomet, košarku, zabavljaju se loptom... Djeca se nažalost jako malo motiviraju da se bave sportom, a i odrasli im ne služe za primjer, jer uslijed modernog na?ina života imaju sve manje vremena za sport i druženje. U mnogim obiteljima je zavladalo pogrešno mišljenje da je bavljenje sportom glupost, osim ako se sportom ne planira zaraditi puno novaca i osigurati život što dovodi do pretjeranih o?ekivanja prema djetetu. Djeci se onemogu?uje mnogo puta da se bave onim što stvarno žele u životu. Zato je važno da država uputi roditelje da su djeca ta koja biraju ?ime se žele baviti, kojim sportom, jer ono što ona vole to ?e i najbolje raditi i u tome uživati.
Naš profesionalni sport se stopio sa kapitalom, raznim interesima, korupcijom i politikom što je vrlo loše. Naši klubovi tonu u sve ve?e dugove, uprave klubova nadziru ljudi koji nemaju veze sa sportom, te zato ima sve više malverzacija, a premalo ostaje onoga pravog istinskog sporta koji privla?i ljude na stadione i dvorane, ona prava rivalstva i suparništva klubova o kojima se pri?aju legende... Zato sve ljude kojima klubovi služe za razne malverzacije, namještanje rezultata, boga?enje treba udaljiti iz sporta. Da bi se osje?ali ugodnije na sportskim borilištima treba stadione i dvorane obnoviti i urediti.
Jedina svjetla to?ka u hrvatskom sportu su reprezentacija, indvidualci i individualke koji postižu odli?ne uspjehe, te i dalje njih treba nagra?ivati za sportske uspjehe, jer time promoviraju Hrvatsku u svijetu.

KULTURA

Narod bez kulture je kao nogometni klub bez navija?a, kao ?ovjek bez duše. Kulturu treba njegovati, ?uvati, promovirati i tako ?e uvijek hrvatski narod znati tko je, što je i ponostiti se time. Kultura ?ovjeka razlikuje od životinja, omogu?uje razli?ito shva?anje života i otvara mu vidokruge.
Hrvatska kultura danas – žalosna pri?a u kojoj narod gubi svoj indetitet, pod prevelikim utjecajem „Zapada“ i nekih dijelova „Istoka“... Politika se previše plete u kulturu , predstave, filmovi su previše pod pove?alom politi?ara, tako da hrvatski narod nema pravu slobodu rije?i. Iskreno re?eno dobar hrvatski film se nije dugo pojavio na našim platnima u kojem se kriti?ki opisuju loše i dobre strane društva. Osim kopija zapadnih i španjolskih sapunica loše kvalitete hrvatskom se narodu na podru?ju filma ima jako malo ponuditi i to treba promijeniti, ali nikako utjecati politi?ki na film i serije. Glazba – ima dobrih pjeva?a ali prevelik je utjecaj tzv. narodnjaka koji trešte iz gotovo svake birtije... Po meni trebalo bi se zabraniti puštanje te glazbe koja poti?e nasilje i nerede u centrima gradova, a na ljudima je normalno da odlu?e žele li to slušati ili ne. (sloboda mora biti naglašena...) Muzeji , povijest jednostavno – da li postoji koja emisija koja je na dopadljiv na?in npr. obradila hrvatske kraljeve ili npr. vrijeme borbe protiv Turaka, vrijeme Hasburške monarhije, nažalost ne... i danas mnoga naša djeca neznaju uop?e imena hrvatskih kraljeva i velikana što je žalosno. Hrvatsko kazalište – obavezno obnoviti sva kazališta kako bi ljudi se osje?ali udobno kada idu gledati neku predstavu ili slušati nekog glazbenog izvoditelja.
Obnoviti muzeje, omogu?iti djelovanje razli?itim subkulturama, njegovati hrvatsku povijest (po mogu?nosti izgraditi veliki hrvatski muzej u gradu hrvatskih kraljeva Kninu...) promovirati hrv. kazalište, pjesme, film, serije... putem televizije i radija zadatak je hrvatske države kako bi hrvatski narod o?uvao svoju kulturu, prikazao se u svijetu da mi nismo barbarsko pleme ve? narod sa dušom, narod koji živi od stolje?a sedmoga.

ZNANOST I OBRAZOVANJE

Roditelji djeci danas govore: dijete završi školu, u?i, diplomiraj kako ne bi morao raditi fizi?ke poslove i kako bi uživao na nekom radnom mjestu gdje se puno ne radi... Takvo pogrešno razmišljanje dovodi do toga da djeca ne idu u školu zbog stjecanja znanja, želje da nau?e nešta novo i doprinesu društvu... Kako ?emo onda mi takvim razmišljanjem stvoriti znanstvenike i obrazovane ljude koji ?e svojim radom i zalaganjem predvoditi Hrvatsku. Nikako !
Škole i fakulteti moraju svima biti dostupni. Za školovanje novac nikako ne smije biti prepreka i država mora to regulirati ina?e ?emo imati jako slabo obrazovano stanovništvo što vodi u neznanje i propast u državi. Diploma nekog fakulteta ne smije biti traženi dokument za mnoge poslove (jedino tamo gdje je neophodno... npr. lije?nici, arhitekti, zrakoplovci...) jer se zna da mnogi slavni znanstvenici (znamo svi pri?u o Nikoli Tesli i njegovim ocjenama u školi...) i uspješni ljudi na po?etku svojih karijera nisu imali završene fakultete, pa i srednje škole (Einstain, Bill Gates...). U školama i na fakultetima se treba promovirati znanje i moralne vrijednosti, u?iti djecu i odrasle etici, ponašanju, pravdi kako bi se kasnije u životu što lakše snašli i u što boljem svjetlu prikazali. Oštro treba kažnjavati svaku korupciju u obrazovanju (prodaja ispita, kupovanje diploma, blaži odnos prema poznatima i djeci poznatih...), jer znanje se ne može i ne smije kupiti novcem i poznanstvima...
Naša znanost se nalazi u zapostavljenom položaju. Jako se malo novca ulaže u znanstvenike, pa imamo veliki odljev „mozgova“ u strane zemlje. Zato treba pomo?i znanstvenike, osnovati mnoge znanstvene institucije u kojima bi mogli raditi i istraživati ne samo znanstvenici, ve? djeca, obi?ni ljudi koji se žele time baviti, te ih motivirati kako bi što bolje unaprijedili Hrvatsku, ali nikako im se ne smije nametati mišljenje i vezati politiku uz znanost.
Svaki znanstvenik, profesor, u?itelj mora imati pravo na svoje mišljenje bez obzira koliko je država uložila u njega.

TURIZAM

Turizam je u Hrvatskoj najrazvijenija grana gospodarstva imaju?i u vidu njegove loše i dobre strane. Politi?ari najavljuju i „puna su im usta“ u Saboru zaokreta Hrvatske u turizmu i opredjeljivanju prema elitnom turizmu što je po meni izrazito pogrešno.
Uzmimo za primjer po kojem se vidi koliko je turizam okrenut prema obi?nim ljudima daleko bolji od elitnog turizma. Mnoga turisti?ka mjesta u svijetu (Las Vegas, Pamplona, Pariz, Rio de Jenero, Kuba...) su postala turisti?ki poznata nakon što su obi?ni turisti i ljudi donijeli vrlo dobre utiske o tim zemljama i mjestima. Pošto se pro?uo dobar glas o provodu i odmoru na tim mjestima , sve više ljudi pohodi takva mjesta, te po?inju dolaziti oni najbogatiji i najimu?niji, jer bitna je stvar u životu takvih ljudi, pokazati se, biti vi?en ne samo od strane medija, ve? i od strane obi?nih ljudi. Ne može se Hrvatska voditi primjerom malih zemalja tipa Monaco, jer smo mi puno ve?i po površini, broju stanovnika, a i raznolikosti ponude.
Zato turizam mora biti okrenut prema obi?nom ?ovjeku, gostoljubivost mora biti na visokoj razini prema svakome kako bi taj turist donijeo visok utisak o odmoru i provodu u Hrvatskoj. Cijene ne smiju biti nepristupa?ne i previsoke, jer to uništava turizam, tjera obi?ne goste i time smanjuje mogu?nost povratka slijede?e godine tih istih gostiju. U ve?ini gradova no?ni život mora biti razvijeniji i bolji, ako želimo da ljudi pohode te gradove i provode se u njima. Razni karnevali, manifestacije moraju što bolje biti odra?ene. Ali ipak najvažnije je ne zapostaviti svoju kulturu, pjesme i obi?aje, jer baš to turiste najviše oduševljava i po tome najviše zavole te zemlje, a Hrvatska se ima ?ime podi?iti...

POLICIJA I SUDSTVO

Korupcija, kriminal, mafija vladaju danas Hrvatskom, a jedni od krivaca za tako loše stanje u državi su vrlo loša policija i loše sudstvo. Zatvaraju se ljudi za ukradene ?okoladice, zapaljeni joint, sitan prekršaj u prometu ili na utakmicama, dok glavni nasilnici, veliki dileri droge i svega ostalog, korumpirani šefovi i direktori u bankama, tvornicama, velikim tvrtkama ostaju nedodirljivi i to je vrlo loše i time se samo ruši moral hrvatskom narodu. Pri?amo pri?u pravna država, a današnja Hrvatska više li?i na „divlji Zapad“ iz Clint Eastwod-ovih western filmova nego na pravnu državu u kojoj vladaju pravda i Ustav RH.
Zato treba reorganizirati policiju i sudstvo, obavezno maknuti ljude sa visokih pozicija koji nisu željni provoditi zakon i uhvatiti se u koštac sa problemima Hrvatske. Tako jedan od vrlo važnih poslova Hrvatske je revizija pretvorbe i tamo gdje se može (nažalost puno je vremena prošlo...) vratiti okradene i ukradene tvrtke radnicima i državi (a kasnije poštena privatizacija...). Obavezno se u suradnji sa Interpolom trebaju provjeriti strani ra?uni koji imaju veze sa takvim ljudima i tražiti da se blokiraju. Policija mora djelovati preventivno i ne smije se doga?ati da prekora?uju ovlasti (posebno u malim prekršajima...), jer time samo stvaramo policijsku državu u kojoj vlada strah, a ljudi koji su u strahu ne mogu onda javno iznijeti svoje stavove, boriti se za pravdu te time smanjujemo slobodu svakom gra?aninu Hrvatske , a znamo što ustav kaže u svezi slobode...
Sudstvo u Hrvatskoj mora ubrzati svoj posao, riješiti sve neriješene slu?ajeve, ne smije biti strogo prema malim prekršiteljima (obavezno uvesti dobrotvoran rad...) , ali zato prema velikim prekršiteljima mora zauzeti stav, ne biti podmitljivo i ne smije podpadati pod nikakav utjecaj vanjskih ?imbenika. Svjedoci smo danas mnogih tužba za klevetu, i to se treba smanjiti (ne može ?ovjek, ?ovjeka tužiti zbog raznih gluposti za klevetu, ne služe sudovi za zgrtanje love i vra?anje ?asti nego za provo?enje zakona...) Obavezno je potrebno uvesti interne kontrole suda (tu trebaju raditi ?asni i pošteni ljudi i o tome se treba povesti posebno ra?una...) koje ?e samo nadgledati sud da pošteno, nezavisno i nepristrano obavlja svoj posao. Suci i odvjetnici moraju biti dostupni ljudima cijelog svoga radnog vremena , a ne da ?ovjek ?eka suca da se pojavi po 2 sata npr. Onim ljudima koji nemaju novaca za pla?anje vlastitog pravnog zastupnika država mora omogu?iti pravnika po njihovom izboru , a ne da država njima odre?uje ko ?e ih zastupati (ovo posebno mora biti naglašeno u ve?im i ozbiljnijim slu?ajevima ...).
Djelatnicima suda i policije treba zabraniti da isti?u da su policajci ili suci (npr. logo policije u automobilu...) jer time izravno utje?u na odluku njihovih radnih kolega kada su npr. uhva?eni u nekom prekršaju (prebrza vožnja...) , a to ostalim gra?anima ne daje dobar primjer.
Važno je da se te promijene u sudu i policiji dogode ina?e Hrvatska ne?e mo?i provoditi svoj Zakon i Ustav RH , a onda od pravde u Hrvatskoj ne ostaje ništa, tj. kako bi rekli „mrtva“ rije? na papiru.

OBRANA (MORH)

Kroz svoju povijest Hrvatska je imala mnogo ratova, napadana je obi?no iz pravca Istoka i uvijek je sa te strane nažalost Hrvatskoj prijetila nevolja. Zato Hrvatska mora ulagati u svoju obranu i ne uzdati se u vojne saveze i neke tzv. prijatelje kada se zna da su nas kroz povijest mnogo puta mnogi ostavili na cjedilu i na milost i nemilost neprijatelju. Hrvatska mora svoju vojsku osuvremeniti i oja?ati kako bi u startu svi njezini susjedi bili obeshrabreni u provo?enju nekakvih svojih ideoloških ratova. Potrebno je provesti reorganizaciju u svim rodovima vojske... pove?ati standard i omogu?iti vojniku više slobodnih dana , kako bi vojnik bio zadovoljan i spreman uvijek braniti Hrvatsku. Motivacija je najvažnija stvar u vojsci, bez motivacije, jednakosti nema prave vojske.
Kopnena vojska - potrebno je posve zamijeniti stare tenkove i oklopna vozila doma?im tenkovima i oklopnim vozilima (Hrvatska ima izvanrednu proizvodnju tenkova u ?uri ?akovi?u koju treba njegovati i unaprijediti... M-95 Degman...), ne proizvoditi teška vozila jer poznato je da je Hrvatska posebno zimi ,u jesen i prolje?e puna blatnjavih i teško prohodnih dijelova terena. Uz to potrebno je poboljšati protuoklopnu obranu i zamijeniti stare protuoklopne sustave novijim sustavima , jer današnji tenkovi imaju puno ve?i oklop koji je daleko otporniji na stare sustave npr. tipa Osa i Zolja. Osnovati jednu jednicu po uzoru na strane jedinice (ameri?ki marinci, francuska legija stranaca, britanski komandosi...) koja ?e biti nosioc i glavni oslonac obrane RH.
Mornarica – Hrvatska mora i može proizvoditi moderne patrolne brodove, male korvete i fregate , jer ima sve mogu?e kapacitete za proizvodnju inih. Time ne samo da ?e oja?ati svoju patrolnu flotu nego ?e i pomo?i brodogradnji da se još više promovira u svijetu i oja?a . Naša obala je velika i sa puno otoka te danas ovaj broj brodova nije dovoljan za nadgledanje te obale. Zadatak je i države poboljšati rije?nu flotu boljim i bržim patrolnim brodovima , jer znamo da kroz Hrvatsku prolaze tri velike rijeke Dunav, Sava i Drava, te da se posebno putem Dunava odvija golemi rije?ni promet.
Zrakoplovstvo – Današnje hrvatsko zrakoplostvo je u vrlo lošem stanju. Hrvatska je razvedena i samim uvidom u kartu vidljivo je da je bespotrebno kupovati velike jurišne zrakoplove kojima trebaju velike piste za polijetanje. Umjesto toga potrebno je nabaviti eskadrilu (10 tak)zrakoplova koji mogu i vertikalno uzletjeti i sletjeti kako bi u slu?aju rata , i slu?aju bombardiranja zra?nih pisti mogli uzletjeti sa gotovo svih mjesta. Uz to po mogu?nosti još nabavit 5-10 lovaca kojima su glavna odlika odli?ne manevarske sposobnosti i potrebna malena pista za uzlijetanje i slijetanje. Pilotima ne samo tih vojnih zrakoplova, ve? helikoptera i transportnih zrakoplova pove?ati pla?e i beneficije, jer su oni na tom poslu uglavnom odvojeni od obitelji i ku?e, te im omogu?iti da se kasnije mogu zaposliti i u nekim doma?im ili stranim zra?nim kompanijama ako žele. PZO potrebno je posebno poboljšati i tu je kupnja ruskih PZO sustava najlogi?niji izbor , jer realno nema im premca danas u svijetu. Ti sustavi moraju biti mobilni i lako pokretni kako ih neprijatelj ne bi mogao locirati i brzo uništiti.
Uz sve ovo potrebno je poboljšati i kompijutorsku obrazovanost vojske, te omogu?iti svim obi?nim vojnicima i ?asnicima pravo na kritiku i prijedlog u svezi unaprije?enja obrane RH i unaprije?enja njezine sigurnosti, jer nažalost u svijetu još ni dan danas nije zavladala pravda, poštenje i blagostanje... a dok toga nema ne?e biti ni mira , jer gladan i razo?aran ?ovjek je ratoboran ?ovjek te se sa njime vrlo lako manipulira.

FINANCIJE (banke, dionice...)

U Hrvatskoj ve?ina banaka su pod nadzorom stranaca što je izrazito nepovoljno. Osim Hrvatske poštanske banke sve ve?e banke prodane su strancima što stvara tržište monopola u kojem stranci stavljaju na kredite visoke kamate za razliku od kredita istih tih banaka u mati?nim zemljama. To se mora promijeniti, država treba oja?ati Hrvatsku poštansku banku i omogu?iti joj proboj na tržištu, osuvremeniti ju , a ne da jedina naša banka ima najslabiju uslugu i infrastrukturu i da se po tome nikako ne može mjeriti sa stranim bankama. Ja?anjem naših banaka stvaramo konkurenciju, smanjujemo kamate i omogu?avamo ljudima lakše dolaženje do povoljnih kredita i pozajmica. Zakonom se trebaju zabraniti djelovanje tzv. kamatara koji u današnje vrijeme uslijed krize u državi ljudima uzimaju putem tih kredita i do 5-10 puta više novca nego im daju... Ja?om konkurencijom me?u bankama ja?amo i kunu, ali i sprije?avamo stranim bankama da ve?inu zarade iznose iz Hrvatske, jer ?e te iste banke morati ulagati jedan dio svoje zarade , kako bi opstale na hrvatskom tržištu. Banke moraju smanjiti obujam papirnate dokumentacije potrebne za dizanje kredita, jer to mnoge ljude onemogu?i u namjeri da provedu neku svoju npr. poduzetni?ku ideju.
Kuna mora biti stabilna i ne smije državu zahvatiti inflacija jer to donosi gospodarski slom. Monetarnu politiku moraju voditi ljudi koji se time bave i koji se u to razumiju, a ne da država utje?e na kunu izravno ili neizravno.
Mirovinski fondovi 2 stupa obavezno novac moraju ulagati na hrvatskom tržištu i nikako ga ne iznositi iz Hrvatske. Dionice i burze moraju nadgledati nadležne instituciju kako se ne bi doga?ale razli?ite malverzacije i muljaže (npr. nešta kao u legendarnom filmu o burzama sa Charlesom Sheenom...) Strogo kažnjavati osobe i društva koja prekrše pravila igre... U poslovima financija danas nažalost ima najviše korupcije i kriminala, pa nadležne institucije i država moraju obavezno pod hitno uvesti red kako bi ljudi (doma?i i strani ulaga?i...) imali povjerenja u svoj novac, burze, dionice te tako mogli ulagati novac bez npr. mišljenja da ?e neko namjerno uništiti neku tvtrku ili smanjiti cijenu dionica radi njegove velike zarade...

MORE, PROMET I INFRASTRUKTURA

Jadransko more je malo more i zbog hrvatske orijentiranosti prema turizmu i ribarstvu Hrvatska strogo mora pratiti promet velikih brodova posebno brodova sa opasnim teretom i tankera... Pokušati što više smanjiti promet tih brodova, te biti pripreman za neku brodsku havariju ve?ih razmjera. U suradnji sa ostalim Jadranskim susjedima razviti obranu od mogu?ih nesre?a. Otoke bolje povezati sa kopnom ali ne gradnjom bespotrebnih mostova (jer naši otoci nisu gusto naseljeni...) ve? boljim brodskim i zra?nim prometom (male ?arter linije, na svakom ve?om otoku zra?ne piste za male zrakoplove...),kako bi i zimi u slu?aju neke hitne operacije ili sli?no oto?ani nebi bili zapostavljeni na ostale gra?ane Hrvatske...
Hrvatska osim gradnje autoceste do Prevlake preko Dubrovnika i završetka Slavonike (koja po meni je bespotrebno gra?ena...) ne treba graditi nove autoceste , ve? smanjiti ulaganja u izgradnju cesta te pove?ati ulaganje u obnovu magistrala ... Današnja Hrvatska je sasvim dovoljno cestovno povezana i svako novo gra?enje neke nove ceste je samo bacanje novca u vjetar. Izgradnja mosta Pelješac bi se trebala zaustaviti, jer taj most ne?e ništa Hrvatskoj donijeti... , a ako svi budemo u EU za kojih 5-10 godina i granice ?e prakti?ki nestati te ?e i ulazak i prolazak kroz BiH biti nesmetan... Smanjenjem gradnje cesta i autocesta omogu?iti ?e se da se taj dio novca prebaci u poboljšanje željezni?kog prometa Hrvatske, osobito potrebno obnoviti sve pruge , ubrzati promet, smanjiti cijene karate i promovirati željeznicu me?u ljudima i poduzetnicima kako bi što više je koristili, a što manje putovali osobnim automobilima i prevozili teret kamionima (jer se zna da cijena goriva stalno ide prema gore...) Najvažnije je obnoviti pruge koje povezuju velike gradove i velika industrijska središta, te povezati jedina dva ve?a grada koja nisu povezana željeznicom Pulu (povezana jedino sa Slovenijom, nema izravne pruge za Rijeku – Zagreb...) i Dubrovnik... Vlakove obnoviti , modernizirati kako bi se putnici što ugodnije osje?ali ...(u svakom brzom vlaku uvesti caffe bar i mogu?nost kupnje novina i sitnih potrepština kako ljudi prilikom puta nebi bili žedni, te im ne bi bilo dosadno...). Kod zra?nog prometa omogu?iti ve?im zra?nim lukama (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Dubrovnik...) redovne linije sa nekom velikom zra?nom lukom npr. Franfurt (u kojoj se može presjedati za letove za sve druge gradove u Europi, pa ?ak i svijetu...) Za turisti?ke sezone za otoke uvesti male charter letove kojima ?e otoci biti bolje povezani, te ?e se time smanjiti gužve na cestama i brodskim pristaništima... Hrvatsku bolje zra?no povezati osobito preko zra?ne luke Zagreb sa mnogim ostalim zra?nim europskim lukama (doga?a nam se da ve?ina naših gra?ana kada putuje negdje odlazi u Ljubljanu, Budimpeštu, Be?... te odandje sa njihovih aerodroma putuju dalje za neki europski grad što je vrlo nepovoljno i neprihvatljivo...). Promovirati brodski promet za turisti?ke sezone (katamarani, razli?ita putovanja po Jadranu...) te obnoviti rije?nu flotu i rije?ne luke, kako bi Hrvatska imala koristi od toga što se nalazi na 3 velike rijeke.
Hrvatska se treba bolje prometno povezati (osim cestovnoga gdje stvarno više ne postoje nikakvi razlozi za gradnju novih cesta...) sa ostatkom Europe i svijeta posebno putem željezni?kog prometa po kojemu je Hrvatska bila i poznata (Orient Express legendarni vlak je uvijek prolazio ovim krajem...) i time ?emo se ne samo bolje prometno povezati, ve? i omogu?iti lakši, brži i jeftiniji promet i promovirati sebe, svoje ljepote i vrijednosti...

ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO URE?ENJE I GRADITELJSTVO

ZAŠTITA OKOLIŠA

Svi se hvalimo kako živimo za djecu i slijede?e naraštaje,svima su nam puna usta pri?e o demokraciji i slobodama, o pravdi i poštenju... a istina je posve druga?ija... sa ovakvim zaga?ivanjem i crpljenjem prirodnih bogastava slijede?i naraštaji ne da ne?e imati za gorivo, za energiju, ve? ne?e imati osnovne potrepštine zbog zaga?ene zemlje i zraka (hrana, voda, zrak...).
I zapitajmo se onda da li mi uop?e pomažemo ili odmažemo našoj djeci zbog vlastitih zadovoljstava i što lagodnijeg života... sigurno da ne pomažemo ovakvom politikom u svijetu, gdje je pitka voda postala dobitak na lotu, gdje milijuni gladuju , a oranice se iskorištavaju za proizvodnju biodizela ili pravljenje velikih golf igrališta..., gdje u mnogim velikim gradovima se zabranjuje izlazak u park ili u šetnju zbog zaga?enog zraka.... To nije Zemlja kakvu bi trebali ostaviti slijede?im naraštajima... ako se ovako nastavi Zemlja ?e biti poprište ratova za hranu, vodu ..., a iz tih ratova samo oni bogati ?e dobro prolaziti...(samo se podsjetimo filma Mad Max 2 sa Mel Gibsonom zar to ne postaje stvarnost...? zar ho?emo da se obistini drugi i tre?i nastavak tog filma... Ja ne , a Vi (gra?ani Hrvatske i svijeta...)...? Naša ekološka svijest mora porasti i Hrvatska mora na svjetskom planu biti jedan od predvodnika promjena , jer nažalost velike svjetske sile nemaju interesa da svijet promjene na bolje (žive na le?ima sirotinje, siromašnih i zaostalih zemalja... te iskorištavaju njihova prirodna bogastva i blagodati ...). Hrvatska mora zaštiti svoja priorodna bogastva i vrednote od pretjeranog iskorištavanja , te zabraniti bilo kakvu prodaju nalazišta vode ili nekih drugih prirodnih bogastava strancima. Nalazišta pitke vode i ostalih prirodnih bogastava moraju ostati u vlasništvu Hrvatske ina?e ne?emo više biti svoji na svome... Potrebno je i zakonom regulirati zaga?ivanje okoline od tvornica i prometnih vozila , te Zakonom propisati obavezno korištenje raznih ure?aja za pro?iš?avanje kanalizacije, otpadnih voda, opasnih plinova... Samo takvom politikom o?uvat ?emo svoja prirodna bogastva, o?uvat ?emo svoje more, floru i faunu... Posebno se treba brinuti za životinjske vrste koje su ugrožene kako se ne bi dogodilo da nam odumru vrste koje su krasile ovaj kraj i ovu prirodu...Osobito obratiti pozornost na hrvatske šume i zabraniti njihovo prekomjerno iskorištavanje i sje?u... Ne smije nam se dogoditi Velebit (nekada bio pod šumom...) ili npr. Španjolska u kojoj su se neki krajevi pretvorili u krajeve kamena i pijeska zbog pretjerane sje?e i iskorištavanja šuma. Samo pove?anom svijesti prema ekologiji i iskorištavanju priorodnih bogastava možemo o?uvati Hrvatsku i svijet za slijede?e naraštaje kako ti naraštaji nebi živjeli u ratovima i „policijskim“ državama koji su nastali zbog nedostatka hrane, vode i ?istog zraka...

PROSTORNO URE?ENJE I GRADITELJSTVO

Na?emo li se danas u nekom hrvatskom gradu ili na hrvatskoj obali vidjeti ?emo mnogo gra?evina koje su napravljene bez ikakve pameti, ljepote i skladnosti sa ostalim djelom okoliša. Bespravna gradnja , gradnja uz podmi?ivanje nadležnih institucija zbog zarade na jeftinim stanovima... je toliko uzela maha u Hrvatskoj da ne postoji grad, mjesto... u kojem nije narušena ljepota, stari centar, park... nekom loše ura?enom novom gra?evinom koja strši ko neka moderna kula iznad ostalog dijela toga grada ili mjesta. Zapitajmo se da li toga ima u svijetu npr. u Monacu, Parizu, Londonu, Rimu, Ateni, San Remu... sigurno da nema , ali mi umjesto da o?uvamo svoje stare barokne gradove, mi njihovu ljepotu uništavamo. Zakon i institucije moraju biti daleko stroži u pogledu takvih gradnji posebno u dijelovima gradova i mjesta koja su bliže starim gradskim jezgrama, parkovima, rijekama , moru , šumama... Ograni?iti gradnju novih stanova je zadatak države , jer bar za današnje vrijeme Hrvatska ima gotovo dovoljno stanova i zgrada (za gradnju nove gra?evine potrebno je imati dobru argumentaciju...), jer nezamislivo je da se danas u mnogim gradovima gradi više nego prije rata , a broj stanovnika se u mnogim gradovima smanjuje. Zato gra?evinska inspekcija i ostale institucije moraju puno bolje obavljati svoj posao kako se ovakve stvari nebi ponavljale.
U gradovima, mjestima i selima se moraju urediti parkovi, šetališta i trgovi kako bi se ljudi u slobodno vrijeme što bolje mogli odmoriti, zabaviti , popiti kavicu , pro?itati novine , ?uti šta se novo doga?a... te se što bolje osje?ati. Ovime izravno utje?emo na turizam i sa ure?enim prostorom i lijepim krajem privla?imo turiste u našu zemlju i to ne samo na more, ve? u cijelu Hrvatsku...
Svaku gradnju nekog novog objekta mora se dobro obrazložiti kako ne bi nam se doga?alo da nakon desetak godina neka gra?evina postane bespotrebna i ruglo grada... olakšati i ubrzati (propisati i Zakonom vrijeme potrebno nekoj instituciji da izda nakon zahtjeva neki dokument...) nabavku svih papira i dozvola kako bi se gra?evinari što lakše mogli usredoto?iti na posao, a ne misliti o dozvolama i dokumentima zadatak je države... i time ne samo da poboljšavamo rad doma?ih gra?evinara nego i privla?imo strane investitore...(koji uvijek navode da je jedan od glavnih problema Hrvatske uz korupciju i spora administracija...)

REGIONALNI RAZVOJ

Naša država se jako razlikuje od mjesta do mjesta, od regije do regije... Tako npr. za kratkog puta iz Rijeke za Zagreb promijenite 3 klimatska podru?ja od mora, Gorskog kotara do Zagreba... Svaki kraj je po ne?emu specifi?an i poseban ... Slavonija po ravnicama, oranicama, poljoprivredi, Dalmacija po kršu, moru, buri..., Lika po hladnim zimama, prostranim travnjacima i blagoj napu?enosti...itd. A danas se doga?a da o svim tim krajevima se ve?inom odlu?uje u Zagrebu, što je smješno i glupavo... Država se previše centralizirala i sva ministarstva, svi centri su u Zagrebu što je izrazito pogrešno i naopako... Zagreb je sve napu?eniji, dok mnoga mjesta u Lici, Slavoniji, ... postaju pusta i napuštena zbog premale regionalne razvijenosti... Zato država treba Hrvatsku decentralizirati i ljudima omogu?iti da se u svojoj sredini ne osje?aju zapostavljeno i zapušteno. Potrebno je odre?ena ministarstva ili njihove pojedine odjele preseliti tamo gdje se u svezi tog ministarstva najviše posla obavlja i tamo gdje ?e ljudi iz ministarstva biti najbliže problemima sa kojima se susre?u ljudi. Tako npr. ministarstvo poljoprivrede mora biti u Slavoniji (Osijek...) jer je to žitnica Hrvatske, odjel ministarstva za more mora biti u Splitu, Zadru ili Rijeci..., ministarstvo turizma mora imati svoje urede u Dubrovniku, Opatiji... i tako ?e ljudi biti zadovoljniji i sretniji, te ?e svaki kraj biti po ne?emu poseban... Ne može ?ovjek u Zagrebu znati gdje je najbolje graditi most na moru...(bura, vjetar...), koje poljoprivredne kulture najbolje uspijevaju u Slavoniji i koliki je kvaliteta kanala kojima se navodnjavaju polja... jednostavno za neke stvari mora se biti baš na tom mjestu ili u blizini ina?e ?e ti krajevi biti sve više pusti i sablasni, jer ?e se ljudi osje?ati zaboravljeno i zapostavljeno... Županijama se mora dati ve?e pravo glasa o nekim projektima od njihove važnosti, jer npr. ?ovjek iz Vinkovaca bolje zna šta je bolje za Vinkovce od ?ovjeka iz Zagreba... Pravilnim razvojem svih krajeva ne?e nam se doga?ati da se ljudi iseljavaju iz pojedinih krajeva, te ?emo regionalnim razvojem svakog kraja razviti ne samo taj kraj nego i cijelu Hrvatsku...

ZAVRŠNA RIJE?

Svi smo mi ljudi sa manama , pa tako i ja (sigurno... to i mnogi ljudi koji me poznaju mogu re?i...) , na nama je da priznamo te mane i pokušamo biti što bolji kako ne samo da bi nama bilo bolje, ve? i našoj obitelji, našem kraju, našoj državi... Samo takvim razmišljanjem možemo krenuti naprijed, jer ako budemo upirali prst jedan u drugoga, mislili samo na svoje „dupe“... nikada se ne?emo pokrenuti i izvaditi Hrvatsku iz ovog teškog stanja...

I za kraj par poslovica da se zamislimo šta su rekli veliki ljudi koji su mjenjali svijet :

EINSTAIN :
Svijet je opasno mjesto za živjeti, ne zbog zlih ljudi, ve? onih dobrih što ništa ne ?ine.
Ne ?inite nikad ništa što se protivi vašoj savjesti, ?ak ako to od Vas i država traži.

DARWIN :
Nisu loša vremena , ve? ?ovjek.

LAO CHE :
Tko zna da ne zna, najve?i je.

A.G. MATOŠ :
Postati ?ovjek je ljepše nego postati kralj.

Svaka primjedba i sugestija na ovaj tekst je dobrodošla.

Branimir Puškari?, Vinkovci

Pozdrav ! Branimir Puškari? - Busola

Tagovi

Komentari

Hajde da još malo

Hajde da još malo komentiram...

zapitajmo se onda da li mi uopće pomažemo ili odmažemo našoj djeci zbog vlastitih zadovoljstava i što lagodnijeg života... sigurno da ne pomažemo ovakvom politikom u svijetu, gdje je pitka voda postala dobitak na lotu, gdje milijuni gladuju , a oranice se iskorištavaju za proizvodnju biodizela ili pravljenje velikih golf igrališta.., gdje u mnogim velikim gradovima se zabranjuje izlazak u park ili u šetnju zbog zagađenog zraka....

Budući da su sve oranice originalno bile ili travnjaci ili šume, koje su iskrčene, kakve ima veze sadimo li uljanu repicu za ulje, soju, kukuruz, ili neko industrijsko bilje? Ne služe oranice samo za sadnju pšenice. Ako se može napraviti biodizel, zašto ne?

Ako se pitaš zašto su neki ljudi gladni, vrlo jednostavno, spakiraj paket s rižom, brašnom, tjesteninom ili uzmi 100 kn i odnesi u Crveni križ, Caritas i slično i nahranit ćeš nekoga. Bit je da oni ne mogu proizvoditi svoju hranu u dovoljnim količinama, a nemaju novca da kupe. U Africi je u prošlosti živjelo mnogo manje stanovnika, ali je glad tamo mnogostoljetna pojava. U prošlosti je pošasti i gladi bilo i u Europi, ali se to riješilo industrijalizacijom.

To nije Zemlja kakvu bi trebali ostaviti slijedećim naraštajima... ako se ovako nastavi Zemlja će biti poprište ratova za hranu, vodu ..., a iz tih ratova samo oni bogati će dobro prolaziti...

Znaš li koji je glavni faktor u budućoj globalnoj emisiji CO2? Termoelektrane u Kini. Najbolje što Hrvatska može napraviti na globanom nivou je sadnja drveća, ona će posisati malo CO2, i to je sve. Možemo sufinancirati neke manje projekte u Sahari i slično (velik problem je širenje Sahare) ali vidiš da ni mi nemamo novaca.

Nalazišta pitke vode i ostalih prirodnih bogastava moraju ostati u vlasništvu Hrvatske inače nećemo više biti svoji na svome... Potrebno je i zakonom regulirati zagađivanje okoline od tvornica i prometnih vozila , te Zakonom propisati obavezno korištenje raznih uređaja za proćišćavanje kanalizacije, otpadnih voda, opasnih plinova... Samo takvom politikom očuvat ćemo svoja prirodna bogastva, očuvat ćemo svoje more, floru i faunu... Posebno se treba brinuti za životinjske vrste koje su ugrožene kako se ne bi dogodilo da nam odumru vrste koje su krasile ovaj kraj i ovu prirodu...

Sve to već postoji. Međutim, ovdje imaš jedan veliki problem. Ako tvornicu prebaciš u što ja znam, Vijetnam, negdje gdje zagađenje nije toliko u prvom planu i svijesti, štediš na svemu tome. Tvoj proizvod će biti jeftiniji od onog koji je proizveden uz sve moguće pažljive mjere. Dakle, imaš prednost, naravno na račun zdravlja nekog tamo jadnika u Vijetnamu, ali koga briga za njega, on je ionako daleko.

Možeš lijepiti na stvari naljepnice "ekološki proizvod" pa će ljudi shvatiti da ne treba kupovati proizvod u čijoj proizvodnji se zagađuje priroda. Ali u bilo kojem kompleksnijem proizvodu je toliko dijelova (zamisli auto) koji se mogu proizvoditi na ekološki i na tko zna koji način u nekoj tvornici u Kini ili gdje. Ako bi se svaki dio proizvodio ekološki, mnoge stvari bi bile skuplje, ne samo za Amerikance nego i za nas. Nama je dobro i na račun izrabljivanja nekih dalekih zemalja na svaki način.

Hrvatska tu može postići nešto deklarativno, primjerom, udružujući se sa sličnim zemljama, probati nešto napraviti u UN itd.

nekom loše urađenom novom građevinom koja strši ko neka moderna kula iznad ostalog dijela toga grada ili mjesta. Zapitajmo se da li toga ima u svijetu npr. u Monacu, Parizu, Londonu, Rimu, Ateni, San Remu... sigurno da nema

Jesi li bio u Ateni? Ako nisi, ne znaš kako izgleda tamo. Zagreb je tisuću puta uređeniji i ljepši grad od Atene...

Ograničiti gradnju novih stanova je zadatak države , jer bar za današnje vrijeme Hrvatska ima gotovo dovoljno stanova i zgrada (za gradnju nove građevine potrebno je imati dobru argumentaciju...), jer nezamislivo je da se danas u mnogim gradovima gradi više nego prije rata , a broj stanovnika se u mnogim gradovima smanjuje.

Ovo jednostavno nije točno. Godinama se praktično ništa nije gradilo. Hrvatskoj nedostaje velik broj stambenih zgrada, a naročito kuća. Osim ako ne smatraš normalnim da ljudi žive po podrumskim stanovima, sa svojim roditeljima u pedesetak kvadrata i slično...

U gradovima, mjestima i selima se moraju urediti parkovi, šetališta i trgovi kako bi se ljudi u slobodno vrijeme što bolje mogli odmoriti, zabaviti , popiti kavicu , pročitati novine , čuti šta se novo događa... te se što bolje osjećati. Ovime izravno utječemo na turizam i sa uređenim prostorom i lijepim krajem privlačimo turiste u našu zemlju i to ne samo na more, već u cijelu Hrvatsku...

Za to su odgovorni sami gradovi i njihovi planovi.

Naša država se jako razlikuje od mjesta do mjesta, od regije do regije... Tako npr. za kratkog puta iz Rijeke za Zagreb promijenite 3 klimatska područja od mora, Gorskog kotara do Zagreba... Svaki kraj je po nečemu specifičan i poseban ... Slavonija po ravnicama, oranicama, poljoprivredi, Dalmacija po kršu, moru, buri..., Lika po hladnim zimama, prostranim travnjacima i blagoj napučenosti...itd. A danas se događa da o svim tim krajevima se većinom odlučuje u Zagrebu, što je smješno i glupavo... Država se previše centralizirala i sva ministarstva, svi centri su u Zagrebu što je izrazito pogrešno i naopako... Zagreb je sve napučeniji, dok mnoga mjesta u Lici, Slavoniji, ... postaju pusta i napuštena zbog premale regionalne razvijenosti...

Na drugom mjestu sam dao podatke:

Stanovništvo 1900./2000., u tisućama (promjena):
Zagreb — 111 / 780 (+600%)
Graz — 169 / 226 (+34%)
Beč — 1769 / 1550 (–12%)
München — 500 / 1210 (+142%)
Köln — 372 / 963 (+158%)

Dakle, mi imamo praktično južnoamerički model, favele i to (prošeći Trnjem, Trešnjevkom, a nakon toga malo prošeći Ljubljanom i usporedi). Ali to nije od jučer!

Županijama se mora dati veće pravo glasa o nekim projektima od njihove važnosti, jer npr. čovjek iz Vinkovaca bolje zna šta je bolje za Vinkovce od čovjeka iz Zagreba... Pravilnim razvojem svih krajeva neće nam se događati da se ljudi iseljavaju iz pojedinih krajeva, te ćemo regionalnim razvojem svakog kraja razviti ne samo taj kraj nego i cijelu Hrvatsku...

Županije bi po mom skromnom mišljenju valjalo ukinuti, i podjeliti državu na nekoliko pokrajina s velikom autonomijom (npr. Slavonija, Dalmacija, Istra, Primorje, Međimurje, Srednja Hrvatska) bez obzira na veličinu već isključivo po povijesno-kulturnim kriterijima, a sve detalje interne organizacije ostaviti samim pokrajinama (dalja podjela, skupština itd.)

Tko je glasao

Drago mi je da ima kritika i

Drago mi je da ima kritika i razgovora... Evo ja ću iznijeti neka još svoja mišljenja i odgovore na kritike...

Ako se može napraviti biodizel, zašto ne?

Biodizel nikada neće biti alternativno gorivo niti će po meni ikada zaživjeti njegova veća proizvodnja... zašto ? zbog ogromnog nedostatka hrane u svijetu ... Druga je stvar što zapadnjaci u Africi iskorištavaju afričku zemlju za proizvodnju biodizela dok neki afrički narodi doslovce su gladni...

Znaš li koji je glavni faktor u budućoj globalnoj emisiji CO2? Termoelektrane u Kini. Najbolje što Hrvatska može napraviti na globanom nivou je sadnja drveća, ona će posisati malo CO2, i to je sve. Možemo sufinancirati neke manje projekte u Sahari i slično (velik problem je širenje Sahare) ali vidiš da ni mi nemamo novaca.

Kina je ogroman zagađivač i to će biti veliki problem , ali i dan danas najveći zagađivać je SAD, posebno u zadnje vrijeme rast od zagađenja računalima... Saharu je onaj "ludi" libijski vođa unaprijedio ohoho... mislim da će oni imati puno manje problema nego neke druge zemlje...

Ovo jednostavno nije točno. Godinama se praktično ništa nije gradilo. Hrvatskoj nedostaje velik broj stambenih zgrada, a naročito kuća. Osim ako ne smatraš normalnim da ljudi žive po podrumskim stanovima, sa svojim roditeljima u pedesetak kvadrata i slično...

Nije točno ... realno obnova građevina bi puno bolje išla nego građenje novih ... Npr. pogledaj broj stanovnika Zagreba prije 30 godina i danas da li se naglo povećao... Pa nije valjda da su svi ti ljudi živjeli u podrumskim stanovima ....

Županije bi po mom skromnom mišljenju valjalo ukinuti, i podjeliti državu na nekoliko pokrajina s velikom autonomijom (npr. Slavonija, Dalmacija, Istra, Primorje, Međimurje, Srednja Hrvatska) bez obzira na veličinu već isključivo po povijesno-kulturnim kriterijima, a sve detalje interne organizacije ostaviti samim pokrajinama (dalja podjela, skupština itd.)

Ne trebaju se ukinuti jer uvođenje bilo čega drugoga danas bi nas jako puno koštalo... Šta misliš koliko bi novaca koštalo uvođenje nekoliko pokrajina sa svim institucijama umjesto županija... Neodrživo i jako skupo...

Justice for all !

Tko je glasao

Nemoj misliti da sam

Nemoj misliti da sam picajzla, ali si na 10 mjesta napisao zdrastvo ili zdrastveni umjesto zdravstvo i zdravstveni.
Što se programa tiče kostur si dobro složio, ostale su samo nijanse za doraditi.

Tko je glasao

Nemoj misliti da sam

Nemoj misliti da sam picajzla, ali si na 10 mjesta napisao zdrastvo ili zdrastveni umjesto zdravstvo i zdravstveni.
Što se programa tiče kostur si dobro složio, ostale su samo nijanse za doraditi.

Svaka kritika je dobrodošla , pa nisam ja Einstain , ma ni Einstain ništa ne bi mogao urediti sam kako treba... Bit je da uvidimo šta se treba mijenjati i krenuti od toga.. Inače mjesta su nevažna osim 1 što je po meni prvo i najvažnije što se treba promijeniti inače ništa drugo neće nikako krenuti naprijed...

Justice for all !

Tko je glasao

Plan je podjeljen u više

Plan je podjeljen u više točaka i rješavanjem tih točaka Hrvatska si osigurava put prema blagostanju i dobrom životu uz gotovo nikakve razlike među ljudima bio on predsjednik države ili obični građanin.
Nema takvih garancija. Ništa nije sigurno.

Zato se pod broj 1 treba obračunati sa ljudima koji iskorištavaju državu za svoje bogaćenje, otpustiti ljude u policiji i sudstvu koji ne žele raditi svoj posao i propisno kažnjavati sve ljude koji krše zakon bez izuzeća i bez obzira na status (posebno važno kod gospodarskog kriminala, te narkomafije...)

S ovim se svi slažu.

Osobito se treba obratiti pozornost da biznismeni, privatnici poštuju prava radnika i seljaka i strogo ih kažnjavati za bilo kakvo izrabljivanje radnika i seljaka.

Ovo se rješava običnim sporovima. Ne može netko tko proizvodi hranu biti privilegiran pred pravom u odnosu na onog tko razvodi električne instalacije, na primjer.

te bi se zato trebalo naći alternativni izvori energije i sirovina za velike industrijske objekte i financirati gradnju njih

Svi "alternativni" izvori su mnogo skuplji. Petrokemija koristi plin kao sirovinu, a ne isključivo kao izvor energije. Jedino što Hrvatskoj treba je jedna nuklearna centrala u Slavoniji i možda jedna u Dalmaciji. Sve ostalo je utopija u ovom trenutku, treba razvijati, graditi polako, ali sve je to daleko od ekonomske računice i obima koji nam treba.

ne smijemo nekome služiti za ostvarivanje ciljeva koji nisu pravedni i pošteni (npr. rat u Iraku i Afganistanu...)

Hrvatska nema nikakve veze s ratom u Iraku.

Vrlo je važno da se rad nagrađuje bez obzira na „status“, stručnu spremu, njegovo radno mjesto na poslu. Tako stvaramo dobru radnu atmosferu u kojem poslodavac poštuje prava radnika, a radnik poslodavca.

O tome odlučuje onaj čiji su novci, dakle poslodavac. Vjeruj, ima dosta poslodavaca koji razmišljaju baš tako.

Bolnicama se trebaju otpisati dugovi, rekonsturirati ih i obnoviti kako bi se ljudi u njima osjećali što ugodnije. Obavezno ih pokušati izolirati od gustog gradskog prometa tj. preusmjeriti promet u neke druge ulice (kamione i ostala veća vozila...) kako bi ljudi imali svoj duševni mir, te se lakše oporavili i izliječili.

Jedino što dugove može otpisati samo onaj kome su bolnice dužne. Da je bolnica dužna tebi više milijuna odštete jer su sfušali nešto na operaciji i ostao si invalid, bi li ti to njima otpisao?

Itd, itd, itd....

Sve zajedno je tek skup dobrih želja, podsjeća ma na izborni program HDZ-a iz 1992., gdje je sve bilo otprilike ovako, a nigdje nema nijedne brojke, nijedne prognoze, sve se treba "osigurati", a ne piše nigdje "kako" i "odakle"...

Tko je glasao

Evo ti minus zbog nuklearki.

Evo ti minus zbog nuklearki.

Tko je glasao

Svi "alternativni" izvori

Svi "alternativni" izvori su mnogo skuplji. Petrokemija koristi plin kao sirovinu, a ne isključivo kao izvor energije. Jedino što Hrvatskoj treba je jedna nuklearna centrala u Slavoniji i možda jedna u Dalmaciji. Sve ostalo je utopija u ovom trenutku, treba razvijati, graditi polako, ali sve je to daleko od ekonomske računice i obima koji nam treba.

1. Ovdje se ne slažem sa tobom Daniel... jer ulaganje u obnovljive izvore energije je najbolje ulaganje, + istraživanje novih izvora energije... Ako slučajno sa nekom državom otkrijemo prvi nove načine stvaranja energije to će nam donijeti ogromnu dobit i napredak ... Netko će reći naftni lobiji neće to dati , ja kažem naftni lobiji danas slabe i imaju sve manji utjecaj na vlade država...

2. Nuklerke u Hrvatskoj treba dobro proučiti da li graditi ja sam uvjerenja da to nikako ne treba ... (sigurno ne 2 jer smo premala država za 2 nuklearke ...) Zašto ... ? Jednostavan odgovor , realno sagledaj kolika je cijena nuklerke, mnogi političari izračunavaju cijenu tako što stave na papir koliko će koštati nuklerka (njezina izgradnja...) i njezino povezivanje sa ostalim elektroenergetskim sustavom i gotovo... A to nikako nije to ... U cijenu se treba staviti i povećana mogućnost radioaktivnog zagađenja i bolesti uslijed čak manje havarijice (kakvih je u svijetu ohoho...) , skladišta za spremanje nuklearnog otpada kojima je cijena ogromna (ko jedna hidrocentrala manja ako se grade pravo po svim propisima...), ili ćemo ko Francuska plaćati Njemcima ogromne novce da uskladište takav otpad (ovo je daleko skuplje ali i daleko ekološki prihvatljivije...) DA ne pričam o slučajnim oštetama, nemogućnosti npr. bavljenja stočarstvom i poljoprivredom u okolici nuklearke ...(ko kaže da je moguće ja mu predložim neka ode 1000 metara od nuklearke Krško uzgajati nešto i prodavati zatim...) Uz to Hrvatska je iznimno bogata podzemnim vodama te takva skladišta bi donijela rizik zagađenja vode , a to bi onda od zarade dovelo u veliki minus... Nuklearna energija je super stvar ako imaš veliku državu u kojoj možeš jedan dio teritorija jednostavno odvojiti za takve stvari za male zemlje to sigurno po meni nije dobar izbor...

Hrvatska nema nikakve veze s ratom u Iraku.

Hrvatska će imati veze sa Irakom ako uđemo u NATO (vrlo vjerovatno...), a kako stojimo nebi me čudilo da odmah pristanemo da ide naša vojska tamo za neku siću...

Sve zajedno je tek skup dobrih želja, podsjeća ma na izborni program HDZ-a iz 1992., gdje je sve bilo otprilike ovako, a nigdje nema nijedne brojke, nijedne prognoze, sve se treba "osigurati", a ne piše nigdje "kako" i "odakle"...

Rekoh laički napisano za svakog čovjeka, ne treba nama nikakve brojke, ni prognoze... nego rad , više poštenja i bolji odnos među ljudima... Rado bi da svako ponešto ispravi i npr. se konkretno napravi jednostavan program kojim bi se tražilo bilo gdje (na prosjvedima, na vladinim sjednicama , na sindikalnim skupovima...) da se to tako i tako radi, ali baš radi...
Još jednom napominjem najlakše je nešto napisati mi trebamo provoditi...

Bok ! i pun pozdrav ! Rado volim pročitati kritiku...

Justice for all !

Tko je glasao

Jednostavan odgovor , realno

Jednostavan odgovor , realno sagledaj kolika je cijena nuklerke, mnogi političari izračunavaju cijenu tako što stave na papir koliko će koštati nuklerka (njezina izgradnja...) i njezino povezivanje sa ostalim elektroenergetskim sustavom i gotovo... A to nikako nije to ... U cijenu se treba staviti i povećana mogućnost radioaktivnog zagađenja i bolesti uslijed čak manje havarijice

Usred Zagreba imaš dvije kogeneracijske termoelektrane koje rade na plin ali i na naftu (lož-ulje). Što misliš kakve su posljedice njihovih dimnjaka na najnaseljenije područje u Hrvatskoj? Uključujući salatu u plastenicima na Savici-Šancima, nekih 500 m od termoelektrane na Žitnjaku, koja se kasnije prodaje na tržnici i ja je jedem kao "domaću i ekološku"?

Bit je da nama nedostaje dosta energije. Dosta energije uvozimo, i na to trošimo lijepe količine eura. Ako moramo birati između termoelektrane i nuklearne elektrane bolje izabrati nuklearnu, po mom skromnom mišljenju. To su dvije jedine opcije, pročitaj energetsku strategiju...

Što se tiče cijene, ako moram birati između nuklearke i Pelješkog mosta, ne bih razmišljao ni sekunde. Cijena povezivanja i slično je mnogo, mnogo veća kod alternativnih izvora. Jednostavno, ako se nešto proizvodi na veliko na jednom mjestu, proizvod je jeftiniji. Ne kažem da treba zapostaviti alternativne izvore, prvo vjetar i biomasu, ali i oni imaju svoje loše strane...

Uz to Hrvatska je iznimno bogata podzemnim vodama te takva skladišta bi donijela rizik zagađenja vode , a to bi onda od zarade dovelo u veliki minus...

Baš i nije tako, imamo dosta vode, ali da smo "iznimno bogati"... Zagađenje koje ispušta industrija je neusporedivo s onim što ispušta nuklearka, pa evo, imamo Krško uzvodno od Zagreba, koje koristi Savu za hlađenje, a onda crpimo pitku vodu iz područja oko Save, i nema nikakvih problema.

Neku veliku zaradu od vode zaboravi (zanemari priče koje tvrde suprotno). Najviše zarađuje ZG Holding prodavajući pitku vodu stanovnicima Zagreba.

Hrvatska će imati veze sa Irakom ako uđemo u NATO (vrlo vjerovatno...), a kako stojimo nebi me čudilo da odmah pristanemo da ide naša vojska tamo za neku siću...

U NATO-u je 26 zemalja.

Ako pogledaš Amerikance i njihove saveznice u Iraku, vidiš da nisu sve članice NATO bile tamo, a bilo je i dosta zemalja koje nemaju nikakve veze s NATO (Novi Zeland, Tonga, Filipini, Australija, Honduras...)

Trenutno su u Iraku:

SAD 138 tis.
VB 4 tis.
Rumunjska 350 ljudi
Australija 145 ljudi

Dakle, od 26 članica NATO, samo tri: SAD, Velika Britanija i Rumunjska! Toliko o tome.

Bit programa ne smije biti samo popis dobrih želja. Ja bih naprimjer stavio kao g. Rupel u Sloveniji želju da Hrvatska lansira svoj satelit u orbitu. Papir sve trpi, lako je nešto poželjeti. Bit je što ćeš žrtvovati da bi postigao ciljeve. Na tome se lome koplja — ne možeš imati sve!

Tko je glasao

LAO CHE : Tko zna da ne

LAO CHE :
Tko zna da ne zna, najveći je.

Možda jedan od uzora
Većeslav Holjevac:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%87eslav_Holjevac

Najbolji associate manager...dao je ljudima da rade svoj posao a danas svako dijete zna za njega...ima Aveniju pa redom kako tko voli i izvoli.

Tko je glasao

Odjeknulo je poput bombe na

Odjeknulo je poput bombe na svim medijima, da Kina (molim, kako, gdje, kada, zašto), e da, ni manje ni više nego baš Kina, predlaže jednu svjetsku valutu.
I tako nam Kineski političari predlažu (molim, kako, gdje, kada, zašto, ne, joj, hebote, nije moguće) MMF - Međunarodni Monetarni Fond kao jednu svjetsku, globalnu banku.
Kako ne bi uzalud gubili vrijeme, iz Istanbula, sa internacionalne konferencije su nam javili da im nije niti na kraj pameti priznati nam pravo na vodu kao osnovno ljudsko pravo.
U međuvremenu, kao osoba koja to zbilja može, Čehoslovački Predsjednik, Vaclav Klaus je usporedio prošlost i sadašnjost: "Brisel od Europske Unije stvara novi Sovjetski Blok".
Češki Predsjednik je odlučno odbio zastavu Europske Unije objesiti iznad svoje oficijalne rezidencije u Pragu, objašnjavajući da Europska Unije nije država i da po zakonu nema zastavu.
"Dok smo bili pod Sovjetima, bili smo obavezni izvjesiti zastave drugih zemalja pored naše, veoma sam sretan da su ta vremena prošla".
Puru Saxena: "Mnoge Zapadne Nacije su već bankrotirale, mislim na Ameriku, Englesku, Irsku, Island i Španjolsku. Jedino što sada mogu raditi je štampati još više novog novca".

Mnoge Zapadne Zemalje Su Već Bankrotirale

.

Tko je glasao

Sve ovo sto si napisao nema

Sve ovo sto si napisao nema nikakve koristi ako se:
1. ne pogase SVE firme koje nisu zrele za GLOBALNO trziste
2. birokracija ne smanji za 80%, i ostali batrljak maksimalno ne informatizira
3. ne uvede institut transparentnosti i referentnosti kod trosenja novca poreznih obveznika
Ljudi generalno nisu svjesni, i ne samo kod nas da su vremena kad se sa ljepsom frizurom dobivalo kredite koji su se spiskali na stare glupe nacine i prijevare DEFINITIVNO PROSLA!
Istina je takva kakva je i ako se nekome ne svidja ona se ne moze izmjeniti.A glasi:
Dok god mi trosimo 50% vise nego sto zaradjujemo, mi cemo jednostavno propadati.Tu jednostavno nema 2 istine.Nego ili ili.Roba je ili konkurentna ili ne valja -stecaj i to smjesta!
Administracija je ili efikasna ili nije.Ako nije - cipelom u guzice.
Pravosudje je ili efikasno ili zrelo za kompletno nove ljude.
Rekapitulacija:
Kredita vise nema, a lose ili porezima podavljeno poduzetnistvo je nekonkurentno, a takvo u sprezi sa katastrofalnim pravosudjem ( pravnika i ekonomista imamo ko dreka i to su nam najgore rupe u drzavi) odbija investitore.
Dakle dolazimo na dno velike bacve, pa onda one prve 3 tocke iz mog komentara ili cucanje u mraku na dnu dok nas netko ne izbavi.Sve uz deranje pomooooooooooooooooooc!
Prije svega ovoga i nekih Kumrovec/Fazana/Kardelj/SK/samoupravljanje/nesvrstani/nedovrseni/izgubljeni/zaduzeni/i sl. " rijesenja" - treba shvatiti:
Naime zaista je umro drug Tito.

Tko je glasao

globalno tržište je čista

globalno tržište je čista navlakuša za naivne

Tko je glasao

G- News trošimo više nego

G- News trošimo više nego što zarađujemo jednostavno zato što nas ovaj svijet tjera na to (ko danas izgradi kuću bez kredita i to ogromnog ili kupi stan, taj je lopov ili je nešta debelo smuljao, rijetko ko može kešom to riještit...
Npr. koliko ljudi imaju danas djecu i stvarno ako imalo imaju novaca ti ljudi pretjeruju u svemu od nike patika, odjeće skupih marki (šta će to djeci ...), kompijutora, igraćih konzoli , svega... I šta se onda događa, pa kome bi onda palo na pamet da npr. ima 5 djece (i poveća natalitet Hrvatske...) kada bi npr. njihova djeca bila ismijavana što nose neke tamo "dronjke" npr. ko prije Startas patike... Previše u ovih 20 godina je utjecao na nas zapad, i to onim lošim djelom...

2. Birokracija se mora smanjiti i to si posve u pravu... drastičan rez se treba napraviti u svim državnim tvrtkama i ustanovama...
3. Male tvrtke ne moraju biti zrele za globalno tržište , jer ako oni svojom kvalitetom zadovoljavaju naše potrebe ne trebaju ni pravo izlaziti van okvira Istočne Europe (ne možemo se mi mjeriti sa Kinom , Indonezijom i slično...) Država tu treba rigoroznijim mjerama zaštiti naše proizvođače... čitaj tražiti veću kvalitetu hrane , odjeće i elektronike...
4 Porez na luksuz se mora obavezno uvesti...

Nema ova situacija veze sa Titom, Tuđmanom, Mesićem nego prvo nama samima , vratimo neke stare vrijednosti pa će lopovi morati otići...

Justice for all !

Tko je glasao

Mi busola imamo prezilavi

Mi busola imamo prezilavi socijalisticki mentalitet u glavama.Jos gore - samoupravljacki.
To znaci da nitko za nista nije odgovoran.Niti su glasaci odgovorni, niti to ocekuju od politicara.
U slicnom su raspolozenju i nedostatku samokriticnosti, jer kolektivnog krivca vise nema, krivac je sada netko vani.Zapad, kapitalizam, liberalizam, banke,konzumerizam, a nikako opet sami ljudi.
Kao da su ih bankari i trgovci oruzjem utjerali pred blagajne kako bi dizali kredite i kupovali kojekakve budalastine i laprdali satima na mobitele pa poslije plakali da im je racun prevelik.
Dakle osim sto ne razumijemo kome sluze politicari i tko ih placa, generalno ne razumijemo ni ekonomiju ponude i potraznje.Konzumerizam je neki termin koji bi trebao oznaciti ljude koji nekriticki i bez mozga kupuju robu koja se reklamira kao novi artikl na trzistu.
Marketing moze biti i dosadan i koristan, ali je zlo kad covjeku potrebe odredjuje reklamokracija.Marketinga i reklama ima i u drugim zemljama, ali u skandinaviji ljudi voze skromnije automobile, ne kupuju preskupe krpe i ne recitiraju poeziju preko mobilnih telefona.Osnivac IKEA-e se vozi u autu starom 12 godina, a lovu mlati izradjujuci upravo namjestaj koji nije sminkerski i preskup, nego koristan.Norveska nema autoceste, jer nemaju takvu konfiguraciju rasporeda naseljenih mjesta da bi to bilo isplativo.Love imaju, medjutim nikako ne za bacanje.

Tko je glasao

Odbrojavanje do Velikog

Odbrojavanje do Velikog ekonomskog praska od 90 dana do 0
Uto, 20/01/2009 - 15:27 — G-news
Sve mi se cini da se moze poceti odbrojavati do dana MMF-ovog preuzimanja starateljstva nad bankrotiranom drzavom.Ja to zovem Veliki prasak iluzija i diletantizma. Stize valjda konacno hitna pomoc i vezuje nasim genijima za zaduzivanje, devastiranje i upropastavanje drzave odavno nuzne ludjacke kosulje.
Da se pacijent sam dalje ( vise ) ne ozljedjuje.

90 dana bi bilo 30.04. a moguce da se sve rasulo i prije...

"-Znate ja imam ono najvaznije, a vas eto castim jednakim udjelom uz minimalno ucesce.Tako reci ortastvo.
-A da? Sto vi imate , a sto ja trebam za to - ortastvo?
-Ma ne brinite, jer ja imam najvaznije - ideju! A vi imate tu sitnicu koja se zove novac
-Ideje vase, a benzin nas?
-Da, da, bas tako!"

Iljif i Petrov "Zlatno tele"

Tko je glasao

Zajeb je što se izgleda

Zajeb je što se izgleda nešto slično dogodilo i na globalnoj razini. Tako da će možda naša roba biti konkurentna ali je nećemo moći prodavati zbog protekcionizma i sličnih razloga. Ako je izmišljeni novac prekrižen, ako se smanji količina novca, smanjuju se i investicije i potrošnja, pa svatko želi smanjiti uvoz, da u tim uvjetima održi domaću proizvodnju... Od Obame do nas...

Tko je glasao

Dajem plus za trud i dobre

Dajem plus za trud i dobre namjere, iako tekst sadrži svu silu općih mjesta koja pišu u raznim partijskim programima.

Potrebno je i zakonom regulirati zagađivanje okoline od tvornica i prometnih vozila , te Zakonom propisati obavezno korištenje raznih uređaja za proćišćavanje kanalizacije, otpadnih voda, opasnih plinova... Samo takvom politikom očuvat ćemo svoja prirodna bogastva, očuvat ćemo svoje more, floru i faunu...

To je sve manje-više zakonski već regulirano i uskladjeno (ili na putu) s EU legislativom. Tako da problem nije manjak zakona, nego njihovo (ne)provodjenje. Iz ekonomskih razloga, slijedi se linija najmanjeg otpora, i to se neće još dugo promjeniti i to pod pritiskom uskladjivanja s EU. Da nema toga, još bismo vjerojatno vozili na olovni benzin i ne bi bilo niti jednog postrojenja za prečišćavanje vode.

The Observer

Tko je glasao

Ovdje si posve u pravu bet

Ovdje si posve u pravu bet treba provoditi zakone , ali kako ćeš provoditi zakone ako ne riješiš prvu točku ....Nikako...!

Justice for all !

Tko je glasao

u više navrata je bilo

u više navrata je bilo inicijative za planom razvoja i, čini mi se, Mrak je dao dobar komentar. mi lijepo sve izložimo, znalci prepišu u svoja izborna obećanja, poslušnici izglasaju i opet ništa ne bude....

već se na ovim stranicama iskristalizirao neki nazovimo prevladavajući stav. dobro je to što su dva pollitičara odlučila ići i korak dalje i pokušati javno od toga nešto i učiniti. mislim da je to dobar početak...
kako je Zagreb najveći i najjači ako iz centra krenu pozitivne promjene nadam se da će s vremenom to stići i u naše male sredine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci