Tagovi

Pla?e državnih dužnosnika

Nakon što su mediji „otkrili“ da su se zbog pove?anja osnovice za obra?un pla?e državnim službenicima i najmeštenicima (predmet regulative u Kolektivnom ugovoru) pove?ale pla?e i državnim dužnosnicima (predmet regulative Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika) ta tema ne silazi s naslovnica i prvih minuta dnevnika.
Vatru je dodatno potpirila vijest i Slovenije: Pahor smanjio pla?e ?lanovima vlade, predsjednik države smanjio troškove putovanja a parlamentarni klubovi postigli dogovor o smanjenju pla?a parlamentarcima za oko 1500 kuna.

Milanovi? je od Sanadera zatražio „da vlada na?e na?ina kako se ovo pove?anje nebi odnosilo na državne dužnosnike“, potpredsjednica Kosor to odbila a Sanader šuti. Mesi? pak je „predložio“ da ubudu?e gra?ani prikupljaju milodar za jegovu pla?u.
Prije dva dana u dnevniku Nove TV ( istu grešku ponavlja i ve?ina medija) Mislav Bago kao uzroke problema ali i kao (jedini) na?in rješavanja ovoga problema vidi u suspenziji kolektivnog ugovora . Toj tezi pridružuje se i Jadranka Kosor koja, odgovaraju?i Milanovi?u spominje „suspenziju kolektivnog ugovora što je predlagala Vlada ali SDP nije podržao“.

Lako?a kojom se daju ovakove glupe izjave zaprepaš?uje! Nepoznavanje materije i precudere posebno kod onih koji bi to trebali znati još više zapanjuje!

Naime, kaj? Kao što sam napisao, pla?e državnih dužnosnika utvr?uju se Zakonom a pla?e državnih službenika i naještenika Kolektivnim ugovorom KOJI NE VRIJEDI za dužnosnike.
Kako je onda to regulirano Zakonom? Od 1998. kada je donešen postoje?i Zakon, regulativa pla?a držanih dužnosnika imala je najbrojnije promjene, ?ak njih 20.
Evo kronolgogije:

1998. godina
( NN 101/98)
Sabor posebnom odlukom utvr?uje visinu pla?e Predsjedniku Republike Hrvatske a za sve ostale državne dužnosnike porpisuje se postotak od te predsjedni?ke pla?e.
(NN 135/98)
Uz Predsjednika RH, Sabor posebnom odlukom utvr?ije pla?e za predsjednika Sabora i predsjednika Vlade, ostali državni dužnosici imaju odre?eni postotak od pla?e predsjednika države.

2000. godina
(NN 25/00)
Po prvi puta uvodi se model „osnovica x koeficjenat“. Kao osnovica propisana je „ prosje?na mjese?na ispla?ena pla?a u RH u prethodnoj godini“ a koeficjenit utvr?eni za sve dužnosnike u samom zakonu.

2002. godina
(NN 1537/02)
Utvr?uje se nova osnovica: umjesto prosje?ene pla?e , kao osnovica za izra?un pla?e državnim dužnosnicima utvr?uje se „osnovica za obra?un pla?e državnim službenicima i namještenicima“ . I to je jedina veza Zakona i Kolektivnog ugovora.

Zanimljivo je da je vlada 2000. i 2001, u nekoliko navrata Uredbom ali i Sabor izmjenama Zakona (NN 131/00; NN 59/01; NN 114/01) intervenirala u zakon i osnovicu propisivala „ da ostaje kao i 2000.“: da se „osnovica smanjuje za 7%“, da „ osnovica u 2002. iznosi kao i ona u 2001. ....

Tko su sve državni dužnosnici i koliki su im koeficjenti za obra?un pla?e?

Ako se napravi „?istopis“ sada važe?eg popisa državnih dužnosnika, to izgleda ovako:

Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:
– Predsjednik Republike Hrvatske,
– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,
– zastupnici u Hrvatskom saboru,
– predsjednik i ?lanovi Vlade Republike Hrvatske,
– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– predsjednik, potpredsjednici i ?lanovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
– glavni inspektor Državnog inspektorata,
– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,
– pu?ki pravobranitelj i njegovi zamjenici,
– tajnik Hrvatskoga sabora,
– tajnik Vlade Republike Hrvatske,
– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,
– državni tajnici,
– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,
– ravnatelji državnih upravnih organizacija,
– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
– ravnatelj i pomo?nici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– direktor, zamjenik direktora i pomo?nici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomo?nici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,
– glavni državni rizni?ar,
– predstojnik ureda predsjednika Hrvatskoga sabora, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,
– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona.«

Dakle, ako Vlada želi da se pla?e državnih dužnosnika ne pove?aju , ima dvije mogu?nosti:

a) donjeti Uredbu i propistai da osnovica za obra?un pla?e državnim dužnosnicima ostaje na nivou iz 2008. To može u?init sve do 28. sije?nja jer Sabor ne zasjeda.
b) predložiti izmjene Zakona po hitnom postupku koje Sabor može usvojiti ve? prvog dana zasjedanja i može se primjeniti za isplatu pla?a za sije?anj mjesec.

I oporba (Milanovi?) može dati prijedlog izmjene zakona i to po hitnom postupku ( jedna desetina zastupnika) s time da SDP ima dovoljni broj zastupnika da predsjednika Sabora „natjera“ da taj prijedlog uvrsati u dnevni red aktualne sjednice (jedna tre?ina zastupnika).
Svako spominjanje Kolektivnog ugovora u tom kontekstu, a posebice „njegove suspenzije“
kako pla?e nebi rasle i državnim dužnosnicima je najobi?nija glupost. Ili potpuno nepoznavanje materije.
___________________________________________________-
Ako vas interesiraju i koeficjenti za obra?un pla?a državnih dužnosnika, pokušajte „?istopis“ napraviti sami temeljem ovoga:

Ako sam dobro rekonstruirao (NN 16/04; 141/06; 17/07; 107/07 i 60/08) to bi izgledalo ovako:
U ?lanku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Koeficijenti za izra?un pla?e dužnosnika jesu:
1. a) predsjednik Republike Hrvatske 9,30
2. a) predsjednik Hrvatskoga sabora 7,86
b) predsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,86
c) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,86
3. a) potpredsjednik Hrvatskoga sabora 7,14
b) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,14
c) guverner Hrvatske narodne banke 7,14
d) zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,14
4. a) predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 6,42
b) suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 6,42
c) ministri 6,42
d) glavni državni revizor 6,42
e) pu?ki pravobranitelj 6,42
5. a) potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 5,70
b) zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne banke 5,70
6. a) zastupnici Hrvatskoga sabora 5,27
b) tajnik Hrvatskoga sabora 5,27
c) tajnik Vlade Republike Hrvatske 5,27
d) glavni tajnik Ustavnog sada Republike Hrvatske 5,27
e) tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 5,27
f) državni tajnici 5,27
g) zamjenici glavnoga državnog revizora 5,27
h) rektor sveu?ilišta 5,27
i) pravobranitelj za djecu 5,27
j) pravobranitelj za ravnopravnost spolova 5,27
7. a) zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora 4,98
b) zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske 4,98
c) glavni državni rizni?ar 4,98
d) prorektor sveu?ilišta 4,98
8. a) zamjenici pu?kog pravobranitelja 4,69
9. a) ravnatelji državnih upravnih organizacija 4,55
b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,55
c) direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,55
d) predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju 4,55
10. a) pomo?nici ministara 4,26
b) tajnici ministarstava 4,26
c) zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju 4,26
d) zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,26
e) zamjenici pravobranitelja za djecu 4,26
f) zamjenici pravobranitelja za ravnopravnost spolova 4,26
g) zamjenici državnih tajnika u središnjim državnim uredima 4,26
11. a) zamjenici ravnatelja državnih upravnih organizacija 4,12
12. a) pomo?nici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 3,97
b) pomo?nici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 3,97
13. a) pomo?nici ravnatelja državnih upravnih organizacija 3,68 ___________________________________________________________________________

U ?lanku 12. stavku 3. to?ki 3. podto?ka »c) guverner Hrvatske narodne banke 7,14« briše se.
Dosadašnja podto?ka d) postaje podto?ka c).
U to?ki 4. iza podto?ke e) dodaje se podto?ka f) koja glasi:
»f) predsjednik Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 6,42«
U to?ki 5. iza podto?ke a) dodaje se nova podto?ka b) koja gla¬si:
»b) potpredsjednici Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,70«
Dosadašnja podto?ka »b) zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne banke 5,70« briše se.
U to?ki 6. iza podto?ke j) dodaju se podto?ke k), l), m), n), o), p) i r) koje glase:
»k) ?lanovi Državnoga izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske 5,27
l) glavni državni inspektor 5,27
m) predstojnik Ureda za zakonodavstvo 5,27
n) predstojnik Ureda za op?e poslove
Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske 5,27
o) predstojnik Ureda za odnose s javnoš?u 5,27
p) ravnatelj policije 5,27
r) predstojnik ureda predsjednika
Hrvatskoga sabora 5,27.«
_________________________________________________________
?lanku 12. stavku 3. to?ki 6. podto?ka: »h) rektor sveu?ilišta – 5,27«,
briše se.
Dosadašnje podto?ke i), j), k), l), m), n), o), p) i r) postaju podto?ke h), i), j), k), l), m), n), o), i p).
U to?ki 7. podto?ka: »d) prorektor sveu?ilišta – 4,98«
briše se.
_________________________________________________________
U ?lanku 12. stavku 3. to?ki 9. iza podto?ke d) dodaje se podto?ka e) koja glasi:
»e) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,55«.
U to?ki 10. iza podto?ke g) dodaje se podto?ka h) koja glasi:
»h) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,26«.
U to?ki 12. iza podto?ke b) dodaje se podto?ka c) koja glasi:
»c) pomo?nici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 3,97«.
___________________________________________________________
U ?lanku 12. stavku 3. podstavku 6. to?ke l), m) i n) brišu se.
Dosadašnja to?ka o) postaje to?ka l).
Iza dosadašnje to?ke p), koja postaje to?ka m), dodaje se nova to?ka n) koja glasi:
»n) pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5,27.«
U podstavku 7. to?ka b) briše se.
Dosadašnja to?ka c) postaje to?ka b).
U podstavku 10. to?ke a), b) i g) brišu se.
Dosadašnje to?ke c), d), e) i f) postaju to?ke a), b), c) i d).
Iza dosadašnje to?ke h), koja postaje to?ka e), dodaje se nova to?ka f) koja glasi:
»f) zamjenik pravobranitelja za osobe s invaliditetom 4,26.«
Podstavak 11. i podstavak 13. brišu se.
Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 11.

Komentari

Ja se zahvaljujem drlesaru

Ja se zahvaljujem drlesaru na svakoj informaciji i komentarima, i ne samo njemu, jer mi je njegove informacije draže pročitati ovdje gdje mogu komentirati i doći do novih saznanja, nego ih čitati u ostalim medijima. Kad pročitam dnevnik tu na pollitika uvijek mogu pitati ono što nisam razumjela i zato se javljajte još više. Nadam se da su ova djeca HEROJI na stepenicama gosp. Milinovića početak građanskih inicijativa i opravdanog građanskog bunta. Najljepše mi je bilo što nisu s njim htjeli ni razgovarati ni slikati se Nadam se da će se naći dio hrabrih koji će mu zajedno ići spaliti ove ponude dopunskog osiguranja ispred ministarstva. 52.milijuna kuna troše na reprezentaciju, jedu u saborskim menzama menu hotela sa 5* za bagatelu i još im nije dosta. Njima nije, ali nama je dosta sigurno. Već odavno.

Tko je glasao

MARIVAL

MARIVAL

iz tvojih usta u hrvatske uši
i u uši hrvatskih glasača jer i ja znam da je to vrijeme već odavno došlo no mislim da smo još uvijek u manjini

Tko je glasao

Gospon Lesar moram priznati

Gospon Lesar

moram priznati da ste se svojski potrudli objasniti nama laicima sve o dužnosničkim plaćama i tko ih sve ima i kakva prava imaju ali mi je pomalo bedasto da to činite ovdje na pollitici jer vi kao saborski zastupnik imate mogučnost tj. imate načina doći do medija koji vaše analize može širem audotorijumu prenijeti a i na kraju mislim da je to i vaša obveza sada kao nezavisnom zastupniku da budete pučki tribun.

PS. možda je ovakav način prezentiranja lakši tj.ne bode u oči vladajućima

Tko je glasao

Uvijek me šokira zamjerka

Uvijek me šokira zamjerka što i na pollitici iznosim svoje stavove. Dakle. moram se skinuti s ovog bloga? Dalje, budi sigaran - sigurna da veliki broj urednika i novinara čitaju pollitiku.Kao i moj blog ne blogeru. prije ili kasnije o tome će i oni. A o ovoj temi u Saboru mogu samo kada JE NA DNEVNOM REDU. A te teme su na dnevnom redu onda kada se kamere iskljućuju. Osim onih za prijenos na web stranicama Sabora i Max tv-a.
Završno, član parlamenta i njegov javni govor nije samo onda ili ono što se kaže za govornicom u sabornici. Ja pollitku doživljavam kao mjesto javnog govora, kao javni medij.
PS: ovo je malo ispod pojasa. Ili moj rad u Saboru ne pratiš? Gdje si mene našao da se bojim vladajućih?

Tko je glasao

drlesar pogledaj i komentar

drlesar
pogledaj i komentar na vrhu od mene.

Tko je glasao

vidio!

vidio!

Tko je glasao

Evo još jedne genijalne

Evo još jedne genijalne teme koju, naravno, pokreće nitko drugi doli drLesar.

Tema će se povlačiti po medijima tjednima iz jednog jedninog razloga - hrvati ne mogu podnijeti da netko ima veću plaću. I sve koji imaju veću plaću treba kako god je moguće spustiti na prosječnost i ispodprosječnost jer se onda nesposobni, neobrazovani i isfrustrirani ispijač Žuje u kvartovskom kafiću osjeća bolje... U tomu mu naravno pomaže i Mesić koji svojim kafanskim intelektnom i diskusijama samo dokazuje ekipi iz kafića da su oni isti - barem što se tiče nivoa razgovoara. Pa naravno da je za očekivati da imaju istu plaću kafanski tip i Mesić - iste primitivne viceve, doskočice i pogled na svijet dijele...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Zbog nepovećavanja plaća

Zbog nepovećavanja plaća državnih dužnosnika nije potrebno mijenjati Zakon. Dovoljno je , ako ima političke volje, da Vlada donese Uredbu sa zakonskom snagom koju će potvrditi Sabor na prvom zasjedanju. Konačno, kao što ste napisali, to je ranijih godina bilo uobičajeno. Također se je moglo Zakonom o izvršavanju državnog proračuna propisati da:"osnovica za obračun plaća državnih dužnosnika u 2009. ostaje ista kao i u 2008."
I to je također bila uvriježena praksa proteklih godina. Mislim, međutim, da uštede po tom osnovu , s obzirom na ukupne rashode nebi bile značajne, ali bi politički pozitivno djelovale. Ono što mi se čini puno važnijim od samir plaća državnih dužnosnika, koje su transparentne, jesu primanja koja su netransparentna. Naime ,državni dužnosnici imaju beneficije koje , po mojem mišljenju, premašuju iznose za plaće. Primjerice, pravo upotrebe službenih vozila, pravo besplatnog korištenja sredstava javnog prijevoza(uključivo i avion), dnevnice itd. Naravno da državni dužnosnik mora imati na raspolaganju službeno vozio i vozača, zbog same prirode posla. Međutim, tko kontrolira upotrebu službenog automobila u privatne shvrhe? Ako znademo da, primjerice, dužnosnik koji nije iz Zagreba ima pravo na podmirenje troškova stanovanja, bilo korištenjem službenog stana, bilo podmirenjem troškova iznajmljenog stana (mislim da je to još uvijek 2500 kn. mjesečno plus režije), naknadu za odvojeni život od obitelji, pravo na plaćeno putovanje vikendom i praznikom u stalno mjesto stanovanja, i da ne nabrajam dalje.
Lako se može utvrditi koliko su to ogromni iznosi. Valja znati da vozač dužnosnika ima pravo na plaćeni prekovremeni rad (što je u redu) budući da je njegovo radno vrijeme dulje o d dužnosnikovog. To stoga, što vozač ujutro ide po dužnosnika , vozi ga na posao, a poslije posla, često duboko u noć, vozi ga "kući" nakon čega tek on može svojoj kući. Primjer bahatosti imali smo prilike vidjeti na TV-u , kada je ministar zdravstva izjavio da vozilo u kojemu se vozi jest zamjensko, budući da je "njegovo" na servisu , TJEDAN DANA!!!
Pa zar u državnom voznom parku nema zamjenskih vozila, ili ona nisu dovoljno dobra za ministra? Koliko ja znadem, zamjensko vozilo se ne daje besplatno(barem nama običnim smrtnicima). Cijena je određena po danu a ovisi i o vrsti zamjenskog vozila. Barem je tako u Auto kući u kojoj ja servisiram svoje privatno vozilo. Ako u konkretnom slučaju nije tako, onda je cijena korištenja zamjenskog vozila uračunata u konačnu cijenu usluge servisa ili popravka, jer" NEMA BESPLATNOG RUČKA."Također bi javnosti bilo interesantno dati na uvid podatke o javnom natječaju za, u konkretnom slučaju, servisiranje službenih vozila, o tome tko sve i po čijem nalogu ima pravo na korištenje službenog mobitela i do kojeg iznosa, o službenim karticama da ne govorimo.
O sramotnoj izjavi ,čini mi se, Predsjednika Sabora Luke Bebića da zastupnici moraju negdje parkirati automobile(garaža Tuškanac) , a to im je omogućeno plaćanjem iz Proračuna , ne znam što bih rekla a da to bude pristojno . Misli li dotični da posao liječnika, sudaca, i svih drugih kategorija koji imaju sreću da su zaposleni, nije dovoljno važan pa da bi i njima valjalo omogućiti takovo "besplatno" parkiranje? Mnogi ne ostvaruju niti naknadu za prijevoz (javni) niti ih itko pita kako oni i gdje parkiraju svoja vozila.
Nije mi poznato da je ijedna državna institucija omogućila kupnju parking karte svojim zaposlenicima.
Oprostite ako sam se udaljila od teme, ali čini mi se da samo pitanje nepovećanja plaća odnosno "zamrzavanja " osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, a bez uvida u ostale beneficije i rastrošnost, nije dostatno.
Izjava gospođe Kosor, koja je nažalost pravnica, po kojoj je trebalo suspendirati kolektivni ugovor, nije vrijedna komentara, predstavlja čistu demagogiju i politički obračun sa oporbom, koja , da se razumijemo, nije puno bolja od trenutno vladajućih. Čast izuzecima. Nažalost, neznanje , bahatost , nepotizam, neodgovornost, predbacivanje prethodnicima za nečinjenje, naša je crna stvarnost.
Kada bi političari postupali sa državnim novcem( čitaj: našim), kao sa svojim vlastitim , ipak bi u ovoj državi bilo bolje. Makar bi bilo lakše stezati remen...

Tko je glasao

Ne znam u kojem si bio

Ne znam u kojem si bio sindikatu pa neću ulaziti dalje u diskusiju... samo ću naglasiti da sindikati danas ni ne postoje... to su podružnice Vlasti, tajkuna, mafije i svega ostalog lošeg...
Sindikati poslije rata - VELIKA SRAMOTA HRVATSKE...
Iskreno odgovori : Da li znaš ijednu tvrtku u Hrvatskoj koju su sindikati spasili od pljačke..., koliko su radnih mjesta spasili? ... a morali su...

Justice for all !

Tko je glasao

Dragi moj busola, sindikati

Dragi moj busola, sindikati nisu sramota neko pojedini sindikalisti, sudstvo nije korumpirano nego suci, saborski zastupnici nisu svi nepošteni i pokvareni nego pojedinci............. - IMENOM I PREZIMENOM.

ZA Vladu bi se složila da je nesposobna i da luta bespućima krizne zbiljnosti, jer se Vlada imenom i prezimenom zove Ivo Sanader.

Tko je glasao

busola, lijepo te molim da

busola, lijepo te molim da ovu temu ne otvaraš u raspravi o ovom dnevniku. To doista nije tema ovog dnevnika. Nemoj skretati raspravu s teme.
Dnevnici "marival "su ti idealna prilika za to. Svakako pogledaj.

Tko je glasao

Ispričavam se ... sve

Ispričavam se ... sve ok...?

Oko plaća to se uradi jednom uredbom i stvar riješena...

Justice for all !

Tko je glasao

Sve OK .

Sve OK .

Tko je glasao

U našoj Hrvatskoj mora biti

U našoj Hrvatskoj mora biti više ljudi ko Lesar koji rade, a ne sjede, kradu i pametuju ... Kada god sam gledao Sabor on nije pričao gluposti (partizani -- ustaše, komunisti - postkomunisti...) nego je jednostavnim rječnikom pristupao problemu i davao prijedloge kako ih riješiti... Njegov rad iznimno cijenim, jedino zašto ga ne cijenim (iako ne znam kakav je bio...) je što je u politiku upao iz sindikata (molim da me neko ispravi ako nisam u pravu...) a naši sindikalisti danas su čak gori od političara...
Samo da ne krene stopama onoga kretena Lončara koji se prodao za mjesto sebe i svoje obitelji u Hrvatskim poštama ...

Kada realno pogledam kada bi sakupili neke poštene ljude u Hrvatskoj tipa Lesar, Tadić, Ruža Tomašić... u jednu veću stranku (nevažno desna ili lijeva...jer to danas gotovo ni ne postoji razlika) hrvatska politička scena bi se sigurno brzo promijenila...
Želim mu daljnji uspješan rad neka se afirmira i pokuša sa nekom malom poštenom strankom nešto postići... na slijedećim izborima... Puna podrška njemu i svima koji žele promijeniti HRvatsku na bolje , ali ne samo podrška ako takvi trebaju pomoć ja sam uvijek spreman sa njima raditi i žrtvovati se za dobrobit Hrvatske...

Justice for all !

Tko je glasao

"...jedino zašto ga ne

"...jedino zašto ga ne cijenim (iako ne znam kakav je bio...) je što je u politiku upao iz sindikata..."

Po ne znam koji puta ponavljam: iz sindikata sam otišao u ožujku 1996. u Sabor izabran 2003. Stranački i političke se angažirao u jesen 1996. a 1997. i 2001. na lokalnim izborima kao nositelj liste stranku dovodim u vlast u županiji.
Dakle, buslola, NISAM IZ sindikata upao u politiku nego NAKON završene sindikalne karijere. I ponavljam, na sve što sam napravio u sindikatu tih ranih devedesetih sam ponosan. Samo još i ovo: u HNS sam ušao kada je stranka bila u oporbi, ne vladajuća.

Tko je glasao

I Kunst je "upao iz

I Kunst je "upao iz sindikata", pa usporedi moralne vrijednosti Lesara i Kunsta. Nije sindikalni pokret kao ideja, pa niti sindikat kao organizacija kriv, što su ga moralno obezvrijedili pojedinci.

Tko je glasao

A tko se sjeća nekadašnjeg

A tko se sjeća nekadašnjeg čelnika sindikata Bernarda Jurline po kome je iskovan termin "jurlinizam"?
Navedeni termin je označavao promiskuitetno prelaženje iz stranke u stranku u varijanti "s koljena na koljeno".
Zahvaljujući svojim prilagodnim moralnim sposobnostima nakon što je napokon pogodio u sridu i penetrirao u HDZ uspio je dogurati do položaja ministra za socijalna pitanja i potpredsjednika Vlade RH u vrijeme premijera Franje Gregurića.

Taj je bio pravi Guinnessov maneken rekorda transvestitstva i jamačno baštinik najvećeg doprinosa percepciji moralnosti sindikalnih vođa u Hrvata, možda čak i više od Kraljevičkog uspavanog udarnika nosioca komunističkih svinjskih polovica i trkača zavarenih cipela Marijana Kalanja!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

U našoj Hrvatskoj mora biti

U našoj Hrvatskoj mora biti više ljudi ko Lesar koji rade, a ne sjede, kradu i pametuju ... Kada god sam gledao Sabor on nije pričao gluposti (partizani -- ustaše, komunisti - postkomunisti...) nego je jednostavnim rječnikom pristupao problemu i davao prijedloge kako ih riješiti... Njegov rad iznimno cijenim, jedino zašto ga ne cijenim (iako ne znam kakav je bio...) je što je u politiku upao iz sindikata (molim da me neko ispravi ako nisam u pravu...) a naši sindikalisti danas su čak gori od političara...
Samo da ne krene stopama onoga kretena Lončara koji se prodao za mjesto sebe i svoje obitelji u Hrvatskim poštama ...

Kada realno pogledam kada bi sakupili neke poštene ljude u Hrvatskoj tipa Lesar, Tadić, Ruža Tomašić... u jednu veću stranku (nevažno desna ili lijeva...jer to danas gotovo ni ne postoji razlika) hrvatska politička scena bi se sigurno brzo promijenila...
Želim mu daljnji uspješan rad neka se afirmira i pokuša sa nekom malom poštenom strankom nešto postići... na slijedećim izborima... Puna podrška njemu i svima koji žele promijeniti HRvatsku na bolje , ali ne samo podrška ako takvi trebaju pomoć ja sam uvijek spreman sa njima raditi i žrtvovati se za dobrobit Hrvatske...

Tko je glasao

Gospodin Lesar govori o

Gospodin Lesar govori o glupim izjavama u medijima, no cijenjeni bi prije bilo kakva prigovora trebao provjeriti svoj pravopis. Pismenost je osnova svake pisane komunikacije, a time i kritike.

Tko je glasao

Ljudski je pogriješiti.

Ljudski je pogriješiti. Mislim da je gospodin Lesar dovoljno pismen, jer o tome govore njegovi dnevnici pa ga nije potrebno braniti. Odgovor pišem samo zbog toga što mi se čini potpuno nevažnom primjedba o pravopisnim pogreškama, a pomalo i nedobronamjernom. Svakome, ma kako pismen bio,mogu se dogoditi pogreške, pogotovo ako se usredotoči na sadržaj . Takove se pogreške mogu ispraviti, za razliku od mnogih drugih...
Ne smatram se nepismenom, naprotiv, ali kada čitam neke moke tekstove pisane na kompjutoru (tu sam polupismena), zastidim se. No, smatram da će svatko dobronamjeran obratiti pažnju na sadržaj, jer je bit pisanja na forumu upravo sadržaj, tema, razmjena mišljenja, idr. To , naravno , ne znači da i neki drugi elementi nisu važni, ali ne i najvažniji.
Dijeliti ljude po stilu i načinu pisanja , ne čini mi se prihvatljivim, jer bi to značilo da se oni manje obrazovani ili koji nisu baš naročito talentirani za pisanje i t.sl. ne bi trebali uopće javljati.
Osim toga , kad smo već kod političara ( opp. gosp. Lesara), valjalo bi poslušati što i kako govore, kako se izražavaju u medijima mnogi "viđeni" političari koji se kočopere akademskim titulama , pa si onda možemo samo zamišljati kako pišu. Na moju žalost, imala sam puno prilika da se uvjerim , osobno, u točnost onoga što izjavljujem.

Molim: Sine ira et studio. ( bez srdžbe i naklonosti) ako sam dobro upamtila
kako se piše ova latinska sentenca.( Učila sam latinski jezik davne 1964/65. godine)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci