Tagovi

Pet peticija na jednom mjestu, pa biraj koja ti se svi?a :)

Od Udruge za pravnu zaštitu Juris Protecta dobio sam zanimljivu poruku o pet tema, koju ovdje prenosim u cjelosti. Zgodno je to, što možete oti?i na stranicu za "referendum" na njihovom sajtu, te pod op?im naslovom "PETICIJA
protiv plja?ke gra?ana na državnoj i gradskoj razini" unijeti svoj potpis, s time, da ozna?ite koju od to?aka podržavate.

Ja sam suzdržan što se ti?e tre?e to?ke ("Zagreparking"), jer kao isklju?ivi pješak i korisnik javnoga prometa ne osje?am suosje?anje za one koji "moraju" do?i svojim limenim ljubimcem u centar grada i tamo ga parkirati.

Protiv sam pak to?ke dva (HRT pretplata), jer mislim da bi ukidanje pretplate za javnu TV dovelo do potpune komercijalizacije i urušavanja svrhe javne televizije. Nedavno sam pisao da mislim, kako je ispravni put suprutan: Ukinimo reklame na javnoj televiziji.

Ovim putem podržavam ovaj poziv gra?anima na javno o?itovanje svoje podrške nekim zahtjevima koji se ti?u javnih politika (a ne "politi?arenja"). To je važan dio aktivnog gra?anstva, koje je neminovno ako želimo usmjeravati ovu zemlju ka više, a ne manje demokracije (od partitokracije ka sudioni?koj demokraciji, a ne "demokraciji s vo?om") i ka socijalno pravednijem ekonomskom sustavu ("eko-socijalna tržišna privreda", a ne neoliberalna dogma).

PETICIJA

Pozivamo sindikate, poduzetnike i sve hrvatske gra?ane da se zajedni?ki suprotstave organiziranoj plja?ki i korupciji na državnoj i gradskoj razini. Peticiju možete potpisati klikom na: http://www.jurpro.hr/index.php?kat=referendum

1. ODVJETNI?KE TARIFE

Odvjetni?ke tarife u siromašnoj Hrvatskoj za imovinsko pravne sporove mnogostruko su ve?e nego na primjer u Njema?koj. Radi se o ozakonjenoj plja?ki koja je omogu?ila basnoslovno boga?enje odvjetnika i devastaciju kadrova u pravosu?u. Zbog ogromne razlike u zaradama sudaca i odvjetnika (100 i više puta) na sudovima su ostali raditi po?etnici ili tre?erazredni pravnici. Posljedica plja?kaških odvjetni?kih tarifa za imovinsko pravne sporove (u koje spadaju i radni sporovi) dovela je do masovnih plja?ki gra?ana i kršenja ljudskih prava, onemogu?avanja pravne zaštite mnogim slojevima gra?anstva, dugotrajnosti sudskih postupaka i sukoba interesa odvjetnika i stranke (prema važe?im tarifama odvjetnik zara?unava naknadu za svako ro?ište i podnesak sudu). Više o svemu na :

1.http://www.slobodnadalmacija.hr/Spektar/tabid/94/articleType/ArticleView/articleId/92431/Default.aspx ;

2.http://hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2848:otvoreno-pismo-udruge-qjuris-protectaq-jadranki-kosor-zaustavite-organiziranu-pljaku-hrvatskog-naroda&catid=43:glas-hrsvijeta&Itemid=150;

3.http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3018:osvrt-zlatka-zeljka-oportunizam-i-nacionalna-revolucija&catid=1:politika&Itemid=9 ;

4. http://www.gopetition.com/petitions/stop-organized-crime-and-human-right... .

2. HRT PRETPLATA

Hrvatska radiotelevizija nema karakter javnog medija. Njom upravljaju politi?ke stranke posredstvom (6 ?lanova imenuju vladaju?e stranke, a 5 ?lanova opozicija). Nemoralan je propis koji obavezuje gra?ane na pla?anje pretplate HRT-u samom ?injenicom posjedovanja tv prijemnika. Uvjetovanje gledanja drugih tv postaja pla?anjem pretplate HRT-u zna?i uskra?ivanje prava na pristup informacijama. Digitalna tehnika omogu?ava kodiranje signala i one televizije koje žele ubirati pretplatu imaju mogu?nost izdavanja kartica svojim pretplatnicima. Ako politi?ke stranke pak žele kontrolirati HRT-e moraju se pobrinuti da ga i financiraju iz vlastitih sredstava. Više o pretplati i mogu?nosti odjave:

1. http://hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3588:ne... .

2. http://www.hic.hr/komentari03.htm

3 ZAGREBPARKING

1. Gradske vlasti u Zagrebu godinama teroriziraju gra?ane. Poduze?e Zagrebparking, na ?ijem ?elu je Bandi?ev zemljak Mate Kraljevi?, uklanja vozila u gradu, iako u ve?ini slu?ajeva nisu ispunjeni zakonom predvi?eni uvjeti ugrožavanja prometa. Najvažnije je da se vlasnike vozila oplja?ka na taj na?in što im se naplate troškovi odvoza i skladištenja vozila u iznosu od 800,00 po vozili. Zahvaljuju?i plja?ki prosje?na pla?a u Zagrebparkingu najve?a je u državi. Uloga prometne policije pri uklanjaju vozila više je nego upitna.

2. Kod najmanjeg prekora?enja trajanja parkinga napla?uju se drakonske kazne koje nisu u skladu s na?elom razmjernosti i kao takve su proglašene protuustavnim. Preimenovanje kazne na tako?er nije spojiva s na?elom razmjernosti i mora se tuma?iti na isti na?in. Opširnije na sljede?em linku:

http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=296... .

4. TAXI MONOPOL

Bandi?ev taksi monopol izgleda da je pri kraju. Obe?anje ludom radovanje. Naime Ured za promet Grada Zagreba obe?ao je da ?e se u toku ove godine realizirati sloboda tržišnog natjecanja u taksi prijevozu. Potrebna je opreznost obzirom na dugogodišnje iskustvo zloupotrebe monopola jedne cehovske udruge, kojoj je gradska vlast dodijelila isklju?ivo pravo prijevoza i odre?ivanja cijena u Gradu Zagrebu. Više o taksi monopolu na:

http://www.gopetition.com/online/21584.html

5. PRVOBORA?KE MIROVINE

Ca. 100 000 gra?ana HR prima vrlo visoke "prvobora?ke mirovine". Više od 1/3 mirovinskog kola?a u RH otpada na povlaštene mirovine. Ako se pretpostavi da je pravna osnova za 50% povlaštenih mirovina sumnjive prirode, dolaze se do zaklju?ka da država izdvaja godišnje ca. 6 milijardi kuna za lažne mirovine. Taj iznos bi bio dobro došao za sanaciju deficita u prora?unu. Kako bi se pomoglo otkrivanju lažnih umirovljenika tražimo da se objavi spisak sudionika Domovinskog rata svrstan po zapovjednim postrojbama. Postoje?i zakoni ne bi trebali biti zapreka, pa i pod pretpostavkom da ih treba uskladiti, jer borba protiv organizirane korupcije i kriminala bi trebala biti na prvom mjestu.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci