Tagovi

Participativnost - socijaldemokratska identifikacija za 21. stoljeće

Nedavno sam pročitao tekst koji je kvalitetno obradio temu aktualnu zadnjih desetak godina – „što je politička identifikacija SDP-a u 21. stoljeću“? To je pitanje neposredno vezano i uz pitanje „što SDP razlikuje od HDZ-a“? Smatram da je to važna tema budući predstavlja dugoročnu i stratešku identifikaciju čiji se nedostatak može maskirati u kraćim razdobljima, ali ne i na duže staze. Politička opcija – ako želi dugoročno pozitivno utjecati na stanje u društvu, mora tom društvu ponuditi temeljni sadržaj, tendenciju kojoj (uz oscilacije, ovisne o stvarnom životu) teži i prema kojoj se ravna. Upravo je Josipovićeva kampanja dobar primjer. Javnosti ponuđena „pravda“ kao cilj, i ta je javnost taj cilj prepoznala kao bitan i značajan. Drugo je pak pitanje u kojoj mjeri je „pravda“ dobar PR slogan, a u kojoj istinsko dugoročno opredjeljenje – ja sam sklon vjerovati da se radi o potonjem, no taj proces dokazivanja pred javnošću Josipoviću tek predstoji. Dugoročne ciljevi i tendencije političkog djelovanja ne mogu se analizirati na temelju individualnih poteza, već je potreban holistički politički pregled u dužem razdoblju. OK. Ne želim sada detaljnije ulaziti u analizu Josipovićevog dosadašnjeg predsjednikovanja – želim na ovom mjestu samo istaknuti značaj temeljne političke poruke koju politički akteri moraju ponuditi javnosti.

Osnovno (meni interesantno) pitanje jest – što je temeljna politička poruka današnjeg SDP-a? I tu na pollitika.com imali smo dobar dnevnik koji se kritički osvrnuo baš na taj problem: Štefanov „Što nije politika?” – poruka na kojoj SDP trenutno gradi svoj rating “oni su lopovi a mi nismo” jednostavno nije autentični politički sadržaj – i sa time se slažem.

U Novom listu sam pročitao jedan zanimljiv tekst u kojem je pak ustvrđeno kako hrvatska ljevica pati od manjka identifikacije, koju je posjedovala u devedesetima, u prvom redu zbog toga što je HDZ preuzeo dobar dio tog sadržaja. U devedesetima ljevica je u Hrvatskoj gradila svoj identitet zalažući se za prava manjina, borbu protiv korupcije i promjenu autoritarnog (polu)predsjedničkog sustava, borba za socijalna prava i ulazak u EU.

Sustav se promjenio u parlamentarni. Sanader je na pravoslavni Božić u kamere poručio “Hristos se rodi”, te dva puta složio parlamentarnu većinu sa manjinama. Jadranki Kosor “bespoštedna borba protiv korupcije” ne silazi sa usana. Ideja “socijalnih prava” je do te mjere atrofirala i zloupotrebljena, da cijeli koncept (pseudo)socijalnog klijentelizma danas guši i ubija državu. Pregovori sa EU su pred samim krajem.

Naravno, pitanje je koliko je sve to iskreno i provedeno u praksi (kao što je isto tako legitimno pitanje iskrenosti SDP-ove retorike budući je do nedavno stranka stajala iza Milana Bandića).

No na razini temeljne političke poruke javnosti – HDZ je izigrao SDP i preuzeo retoriku. Što je, dakle, novi politički sadržaj SDP-a?

Ja nisam u poziciji da predstavljam stavove stranke, niti da presudno na njih utječem. No isto tako osjećam svojevrsnu obavezu da na njih pokušam utjecati, pogotovo zato jer je odgovor na gornje pitanje blisko vezan i sa definiranjem mog vlastitog političkog identiteta. S napomenom da ni to nije dovoljno – stranka na nacionalnoj razini mora u vidu političkog sadržaja ponuditi puno više zaokruženih stavova od pojedinca.

Moj odgovor na pitanje političkog sadržaja hrvatske lijeve opcije u 21. stoljeću jest – participativnost.

Politička participativnost

Participativna demokracija je kao pojam prilično detaljno razgrađena. U biti ne radi se o jedinstvenom, monolitnom konceptu, već o više modela koji na različite načine – i u različitoj mjeri – uključuju javnost u procese izgradnje i donošenja odluka. Ja u tome, naravno vidim svoju neku mjeru koju smatram primjerenu okružju, i u prvom redu – provedivosti.

Na čemu se temelji građanska participativnost u toj viziji?

 • Javna rasprava

  Deliberacija procesa odlučivanja je koncept kojim se proces odlučivanja (u dogovorenoj mjeri) spušta u javnost. U današnjem trenutku, to zapravo znači afirmaciju javne rasprave, kao stvarnog, a ne samo formalnog, dijela procesa donošenja odluke. Istinska javna rasprava donosi mnoge benefite cijelom društvu, ali i politici. Ona forsira artikuliranje i sučeljavanje argumenata – za razliku od floskula, fraza i PR spinova koji su temelj današnje pseudo javne rasprave.

  Također moguće ju je provesti na više razina – pri samoj izgradnji strategije djelovanja, nakon formiranja prijedloga (zakona ili drugih akata odlučivanja), pa čak i nakon donošenja pojedinih odluka kako bi se, s vremenskim odmakom, evoluirao istinski efekt.

  Javna rasprava donosi i dodanu vrijednost političkog legitimiteta za donošenje pojedinih odluka. Iako se to može činiti malim efektom, upravo je sustavno gubljenje legitimiteta na «malim» stvarima dovelo do političke disproporcije, u kojoj se Jadranka Kosor kao pijan plota drži legitimiteta saborske većine, dok joj tisuće prosvjednika i 80% građana u anketama taj legitimitet osporavaju. Kriza legitimiteta ključan je problem funkcioniranja demokracije kao takve – i svaki korak u tom smjeru jest korak u izgradnji budućnosti demokratskog sustava.

  Najvažnija komponenta za provođenje koncepta javne rasprave jest istinska “politička volja”. Zakonodavni okvir je na tom području izrazito lako “preveslati”, budući je procedura fluidna i ovisi o mnogim okolnostima – pa je gotovo nemoguće formalno propisati zakonom stvarno provođenje javne rasprave.

  No već bi i taj prvi korak – stvarnu političku otvorenost konceptu javne rasprave – bio velik za unapređivanje demokracije u Hrvatskoj. Čak i ako se donositelji odluka ne slože kroz u svim pitanjima (i) sa prevladavajućim mišljenjem iskazanom kroz javnu raspravu – važno je da javnost zna na osnovi kojih argumenata je donešena pojedina odluka. To je važan korak ka participaciji, i temelj za izgradnju međusobnih odnosa između građana i politike.

 • Direktna demokracija

  Mislim da sam kroz svoje dosadašnje djelovanje i pisanje demonstrirao svoju privrženost konceptu referenduma, ali odmah na početku moram postaviti ogradu (jer ne želim samo populistički zajahati koncept). Referendum kao najjasnije sredstvo direktne demokracije doživljavam u prvom redu kao korektiv, a ne kao osnovni alat za donošenje odluka.

  Zašto? Iz dva razloga.

  Prvo, ne vjerujem da referendum treba biti redovito (i nelimitirano) sredstvo za donošenje odluka, budući je temelj referendumskog odlučivanja (a time i direktne demokracije) – volja većine. Nasuprot tome, smatram da postoje područja koja jednostavno ne smiju biti prepuštene volji većine – kao što su npr. zaštita temeljnih ljudskih prava i prava manjina.

  Drugo, vjerujem da postoji mnogo područja u kojima se koncept odlučivanja većine (iskazan kroz polarizaciju stavova i ZA-PROTIV dualnosti na glasačkom listiću) treba zamijeniti konceptom koncenzusa, koji pak treba tražiti kroz javnu raspravu.

  Ulogu (i snagu) referenduma vidim u njegovoj potencijalnosti. Referendum mora biti moguće raspisati kroz građansku inicijativu – već će sama takva (realno ostvariva) mogućnost natjerati političke strukture na veću participativnost u procesu donošenja odluka.

  Posebno važnu ulogu referenduma vidim na lokalnim razinama. Lokalni referednumi o lokalnim «svakodnevnim» pitanjima, formirali bi visok stupanj participacije građana u donošenju odluka o pitanjima s kojima se svakodnevno susreću u svojoj okolini. No takva praksa ima smisla jedino ako lokalna zajednica ima ovlasti donositi relevantne odluke.

  Što priču dovodi do ...

 • Decentralizacija

  Iza te riječi koja je često puta formlano izlizana i zloupotrebljavana, vidim elemente “grassroot” demokracije – dakle spuštanje procesa odlučivanja na nižu političku razinu. Umjesto centralizacije koja kao sustav stvara plodno tlo za političku korupciju (jedan dobar (malo stariji) primjer je dokumentirana priča o političkom reketu HDZ-a nad sinjskom lokalnom samoupravom ), participativan koncept promovira decentralizirano odlučivanje. Na taj bi se način odluka o lokalnoj sredini spustila na građanima najbližu razinu, što bi pozitivno utjecalo i na uključenost građana u lokalne izbore – koja je sada sramotno niska. Pritom jedino treba paziti – što je zapravo konstruktivna uloga centralne vlasti – na jednolik razvoj svih krajeva.

U opisanom vidim realan i ispunjiv demokratski koncept koji je u visokom suglasju sa socijaldemokratskom idejom – i nadam se da će participativnost kao koncept biti vremenom u potpunosti prepoznati i prihvaćen od socijaldemokratske mainstream politike. Temelje za takva očekivanja vidim u nekim već prihvaćenim i promoviranim političkim ciljevima (decentralizacija, pravo na referendum (što je točka na kojoj je SDP, unatoč formalno proklamiranim stavovima, ipak ostao dužan javnosti – op. a.), konept «jedan član, jedan glas»...)

Zalog za budućnost

Sam koncept participativnosti je puno širi od političkog (ali je na toj razini nužno započeti), i može se proširiti i na područje ekonomskih odnosa. Kao što participativnost ima za cilj premostiti jaz između onih koji donose odluke i javnosti, tako participativnost može poslužiti kao koncept za premošćivanje jaza između rada i kapitala – i to bez drastične izmjene strukture slobodnog tržišta.

Kao sjeme buduće razgradnje te dualnosti, vidim mogućnost participacije radnika u profitu, ali i gubicima – što je u potpunosti opravdan zahtjev. Umjesto da država uzima sebi cijeli porez na dobit, moguće je prepuštanje dijela tog poreza u poseban fond (na razini svake tvrtke) kroz koji bi radnici participirali u profitu, ali i koji bi participirao u saniranju gubitaka.

No to je ipak preširoka tema za ovaj već poduži tekst. Ipak, ideja je tu, i nadam se da će biti prilika za njen sustavan razvoj i artikulaciju.

Komentari

Pohvala tekstu i trudu,

Pohvala tekstu i trudu, ali...

U Hrvatskoj, Balkanu, Srednjoj Europi uvijek smo bili majstori teorije, a nule u praksi.
Rekli bi: "Kod nas ništa nije uspjelo, pa neće ni kriza ! :)"

Ali Hatzi, iako su to hvale vrijedni stavovi, iako previše tema dodiruješ, a nigdje jasnog stava: Ja sam za to i to, i ovdje i svuda. Pretpostavljam da ove stavove iznosiš jer primjećuješ njihov nedostatak u SDP-u ?
Što je temeljna politička poruka današnjeg SDP-a?
Njihovo ponašanje u Saboru, davanje kvoruma, smijanje i prepucavanje sa bandom koja je opljačkala Hrvatsku (Ako si dio organizacije čiji su šef, zamjenik i blagajnik u zatvoru, kakva je to organizacija ?). Njihovo ignoriranje prosvjeda, prešućivanje tajnih ustupaka Srbiji (Purda, Bosanac) i EU (ZERP, prodaja nekretnina, privatizacija nacionalnih resursa u korist država EU, a na štetu RH) jasno pokazuju kako se boje prosvjeda, štrajkova i bankrota kad preuzmu vlast.

SDP politika je, dakle: "Sjaši Kurta da uzjaši Murta."

Govoriš o potrebi da se SDP identificira sa potrebom za izravnom demokracijom, upotrebom referenduma (od kojeg se odmah ograđuješ, pitam te šta fali Švicarskoj ?), peticija i prava na opoziv političara prije isteka mandata (npr. Kalifornija i Wisconsin, gdje će imati referendum o potrebi za prijevremenih izbora, a povodom rezanja radničkih prava od državnog Kongresa).
SDP je stranka konzervativnog institucionalizma, odbija primjeniti sve ZAKONITE načine političke borbe, koja ne mora biti samo parlamentarna. Kad su probali pokrenuti filibuster, rušenje kvoruma, sazvati istražna povjerenstva, mirni prosvjed ? Ne, On (jedini i svemoćni) čeka izbore. Crkni magarče dok trava naraste.

Zabrinut si za moguću zloupotrebu volje većine koja bi mogla štetiti pravima manjine ? Pa da li je SDP ikad (ili ti sada ovdje) ponudio alternativu ? Npr. prava pojedinca i manjine štiti brzo i pravedno pravosuđe gdje građanin ima pravo da mu sude JEDNAKI njemu. Tj. ima pravo na suđenje pred porotom građana, na suđenje u trajanju od jedne do dvije godine, a ne 20 kao kod nas ! O jednakosti građana pred sucima koji sjede za stolovima od 100 000 kuna smiješno je i govoriti ! Oni sude iz perspektive bogatih i samim time u njihovom interesu. Da li je SDP išta rekao o reformi pravosuđa ?

Decentralizacija, naravno svi su za nju, ali kad govorimo o fiskalnoj decentralizaciji zemlje gdje je 92 % svih sredstva u proračunu središnje države, plus 4 % proračuna Zagreba, plus proračuni javnih poduzeća i poduzeća u državnom vlasništvu. Da li si čuo za prijedlog o izmještanju ministarstava i javnih poduzeća iz imperijalne prijestolnice ? Ja nisam.

Participacija radnika ? Pa više sam o tome čuo od jednog Gorana Milića u reportaži o Austriji koja ima Radne sudove pri Radničkoj komori i pravo na Radnička vijeća u Njemačkoj, koje su tek oni komunjare :)
Radnici (da li su to baš svi koji primaju plaću, kao državni službenici i svi oni koji primaju plaću iz proračuna), baš kao i ostali građani, trebali bi imati pravo na "narodni kapitalizam", kako je to zvala Maggy Thatcher. Ali zar SDP nije protiv toga da se dionice javnih poduzeća podjele građanima, odnosno Zavodima za mirovinsko i zdravstveno. Navodno time bi se štetilo slobodnoj tržišnoj utakmici, umanjili prihode države od rasprodaje imovine (kao da ona ne pripada građanima,već političarima).

Kad bi SDP barem dio ovih prijedloga prihvatio pokazao bi da nije HDZ light.
Do ovih reformi doći će jer ih narod traži, htjele to stranke ili ne, prije ili kasnije.

A do tada, ostaju nam prosvjednici, Laburisti i Pravaši :)

Tko je glasao

@esseker

U Hrvatskoj, Balkanu, Srednjoj Europi uvijek smo bili majstori teorije, a nule u praksi.

nazalost, to je istina.

Ali Hatzi, iako su to hvale vrijedni stavovi, iako previše tema dodiruješ, a nigdje jasnog stava: Ja sam za to i to, i ovdje i svuda.

hm. ja to nisam tako dozivio. mislim da sam zauzeo prilicno jasnu poziciju. moze pojasnjenje?

Govoriš o potrebi da se SDP identificira sa potrebom za izravnom demokracijom,

ne bas.
moje misljenje je da treba koristiti neke elemente direktne demokracije (omoguciti relanu i ispunjivu mogucnost raspisivanja referednuma putem prikupljanja potpisa gradjana). sa ukupnim konceptom direktne demokracije se ne slazem jer ima podosta meni tesko prihvatljivih nedostataka - neke od njih sam i pobrojao u tekstu.

od kojeg se odmah ograđuješ, pitam te šta fali Švicarskoj ?

da, ogradjujem se od dijelova koncepta direktne demokracije koji mi nisu prihvatljivi.
to je vladavina vecine kao neosporni koncept (za razliku od politike koncenzusa, koja je vise u duhu sa participativnoscu, i za razliku od politike zastita manjina, koja se direktnom demokracijom (u najsirem obliku) neposredno negira).

to je primjerice vidljivo i odrzavanjem referenduma u svicarskoj (ili pak sloveniji) koje ja smatram neprihvatljivima - o vjerskim slobodama, ili pak temeljnim ljudskim pravima "izbrisanih".

nadalje, kad vec spominjes svicarsku, prosjecna izlaznost na referendume u svicarskoj (ako se ne odrzavaju paralelno sa izborima) je oko 40% (sto je niska izlaznost). to je po meni znak da inflacija referenuma smanjuje njihov znacaj, i da umjesto da pojacaju legitimnost donosenja odluka, cesta upotreba referednuma (koju bih ja nazvao devalvacijom) polucuje suprotne efekte.

Zabrinut si za moguću zloupotrebu volje većine koja bi mogla štetiti pravima manjine ? Pa da li je SDP ikad (ili ti sada ovdje) ponudio alternativu ?

da.

prijedlog promjene ustava za koji sam lobirao, i koji je SDP u konacnici predlozio u saboru jest sadrzavao smanjivanje postotka broja prikupljenih potpisa sa 10 n 5%, kao i ogranicavanje tema o kojima se moze raspisati referendum na taj nacin - a sto je ukljucivalo i zastitu temeljnih ljudskih prava. ne da mi se sad kopati po vlastitim dnevnicima, ali u njima mozes naci citate koji ti to potvrdjuju.

peticija i prava na opoziv političara prije isteka mandata

sve je to ok, i provedivo kroz institut raspisivanje referenduma putem prikupljanja potpisa - kad bi se taj broj spustio na 5%.

Kad su probali pokrenuti filibuster, rušenje kvoruma, sazvati istražna povjerenstva, mirni prosvjed ?

filibuster u hrvatskom parlamentarnom sustavu nije provediv, jer postoji stoga poslovnicka ogranicenja o dozvoljenoj duzini govora - kao npr i u australiji ili novom zelandu.

SDP je u zadnje cetiri godine vise desetaka puta rusio kvorum. najpoznatija je situacija prilikom izglasavanja zakona o golfu (a ako me sjecanje ne vara, kvorum je rusen i prilikom izglasavanja zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji).

SDP je takodejer trazio i sazivanje vise izbornih povjerenstava (cije izglasavanje u konacnici ipak ovisi o vladajucoj vecini). na inicijativu SDP-a je pokrenuto i istrazno povjerenstvo o INA-i, na kojoj je npr. Suker onako lijepo sam sebe usosio, a Sanader pobriso pod sa svojim dojucerasnjim stranackim kolegama.

sto se prosvjeda tice, to sam vec pisao na politici - SDP ima dugogodisnji izgradjen stav prema prosvjedima - podrska i uvazavanje, ali bez participacije. SDP nece organizirati ni rivu ni berace kestena. ali ce uvaziti autenticni glas javnosti. milanovic se spustio pred prosvjednike ZA i PNG, popio kritiku u lice, i priznao greske.

Isto tako, nemam sad vremena za vadjenje linkova o svim temama koje dotices, ali SDP se jasno pozicionirao i prema reformi pravosudja i prema fiskalnoj decentralizaciji.

Participacija radnika ?

od nabrojanih, ovo je jedina tema o kojoj SDP doslovno suti.
ideju koju sam u ovom tekstu tek spomenuo treba tek razraditi i neki zaokruzeni koncept probati prvo nametnuti kao temu razgovora, a tek onda i izlobirati njezino prihvacanje na razini stranke. to je jednostavno tako. ako netko zna bolji, brzi i efikasniji nacin za postizanje realnih i provedivih rezultata - ja cu ga podrzati.

A do tada, ostaju nam prosvjednici, Laburisti i Pravaši :)

svako ima pravo na svoje misljenje i svoj izbor.
cak i bez obzira na utemeljenost argumenata kojima ih se brani.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Participativna demokracija u

Participativna demokracija u jeziku naših političara bojim se da znači NAPLATA PARTICIPACIJE za sve državne usluge.

Hatzi,nemoj im davati ideje, naplatit će nam i šetanje po ulici (javno dobro).

(šala mala)

Tko je glasao

Kod nas je jos uvijek sve

Kod nas je jos uvijek sve isto od 1945. godine.Ljudi to jednostavno ne razumiju, jer su se danasnji protagonisti preobukli u demokrate.
Od avangarde su postali elita.
Onda su redom po moci bili ovi stupovi drzave: partija, sindikat, subnor i kontrolirani mediji.
A demokracija se svodila takodjer kao i danas na odabiranje vrha od sefova partije.
Danas imas partiju sa 2 frakcije od kojih jedna glumi vlast a druga oporbu, koji su ukras nekakvog "pluralizma".
Kao sto je nekad vrhuska partije sve odlucivala sama, tako i danas sefovi partijskih frakcija sami sastavljaju liste kandidata.
Neposredna demokracija bi bila da stranke prvo unutar sebe provedu tajne izbore i oni koji na kraju isplivaju neka budu 1 na listama.
Ako se misli kao sto sam cak cuo da bi npr. glasao za nekog konkretnog iz recimo Zadra, to je sasvim bedasto.Covjeku netko moze sastaviti lijep govor, mogu ga pristojno pocesljati i ja glasam, ali ne znam sto cijeli Zadar zna - da se radi o lokalnom spadalu.
Koalicije su na zalost jedan od velikih nedostataka demokracija.
1.Stranka sa 5,3% glasova moze ucjenjivati i traziti 3 ministarska mjesta, ili nema nista od vlasti.
2.Takodjer mogu traziti i nerealne pare iz djepova poreznih obveznika da bi se kupilo raznim poticajima eliksir mladosti raznim polumrtvim ekonomskim objektima. iz djepova poreznih obveznika.
Sve uz larmanje: "Ne damo mi svoje ovo, ono, bla, bla ...!"
Rijesenje:
Sve privatizirati i 60 mld. kuna bi ostalo u djepovima, a gubitci neka budu briga vlasnika.
Ali ne nasa kretenska jugogeneralska politika o 200 bogatih i instant izmisljanju "poduzetnicke" elite od cobana/donatora speka & kobasa, je krenula opet avangardno:
Najgore smo zadrzali, pa ih saniramo bezbroj godina, a profitabilno i nase je nacionalizirano i rasprodato na mutnim natjecajima. ( INA, HT, Ericsson, Pliva, Dalmacijacement...)
I dalje se samo nastavlja kontinuitet i ne skrece sa puta drugovi, preko tzv stranaka vlasti "oporbe".
Ali to je sam pokazatelj da oni NE MISLE uopce na Hrvatsku, nego kako sto vise svojih ljudi strpati "na funkcije".
Najtragicniji primjer politicke cobanizacije i kumovanja je Zagreb, gdje je tzv. Holding, osnovan sa SDP-ovskom idejom o poboljsanju pruzanja usluga gradjanima, metastazirao u jednog od najvecih parazita na grbama Zagrepcanaca.
Stvar je dovedena do apsurda pa su cak dosli na ideju i traziti neka prava a visak ih je barem 50% aka 6.000 ljudi.
http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Zagreb/Poslovanje-Holdinga-dovedeno-u-...
S druge strane nogom su u straznjice na ured za zaposljavanje lansirani ponajvise oni koji cijeli taj komunjarski sistem financiraju bez IKAKVIH PRAVA:
http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Gospodarstvo/U-veljaci-nezaposleno-336...
Oni koji misle na Hrvatsku bi trazili samo prostor i jamstvo da ce se njihovi prijedlozi unutar koalicije razmatrati i ako su kvalitetni - podrzati.
I jos nesto...
Kad cujem demagogiju o jacanju lokalnih jedinica uprave -povraca mi se!
To je teska debilana!
Mi smo premali i jednostavno NEMAMO dovoljno strucnih i ozbiljnih ljudi koji bi vodili te silne opcinice.
Primjer:
Ja bi doveo opakog profesionalca sa Novog Zrlanda, dao mu vilu, poslugu auto, vozaca karticu i 20.000€ mjesecno + 2 avionske karte svaka 3 mjeseca + bonus od 5% od ostvarenog bez poreza..
Uvjet?
Rok 6 mjeseci do 1 godine da stvari postavi na noge.
Trosak?
Ako od zacrtanih 20 mil €, ostvari 15 mil. € slijedi cestitka za sretan put sa 750.000€ i nama 14,250.000€.
Kad bi se ovo ostvarilo cijelo selo i sve te budlaste selendre/opcine bi graknule i zakokodakale o "necemo", "svoji na svome" i sl. bedastoce pod radnim nazivom " ne bu mene nitko u mojoj kuruzi!".
Sto oni kostaju?
Daleko manje gledano pojedinacno a najmanje bacenih 20,500.000€.
500.000€ od toga njima za nerad, reprezentaciju i sl.
Primjer "svojih neznalica na svome".
Ovo je takodjer nasljedje starih samoupravljackih teorija gdje partijski diletanti, sami upravljaju novcem ovaj put EU poreznih obveznika, ali istodobno i nasih,
po modelu: "Ideje nase, a benzin vas!"
I jedna pocetnicka greska sa selektivnim znanjem:
1.Mi nismo nikad imali kolonije, a jako kratko i u vrlo malom % smo imali industriju od cca 1900 do negdje 1941.
2.Nemamo zalihe koje smo od nekud dovukli, niti naslijedje poduzetnickog duha.
Sve bi nesto nekakva drzava kao mama sa velikim sisama trebala prehraniti.
To vise nece prolaziti ni na sjeveru Europe!
3. U stalno smo tinjajucem sukobu sa najblizim susjednim drzavama, a ekonomski ovisimo najvise o njima jer smo globalno nekonkurentni, a istodobno iz nekog djecijeg straha protivnici globalizacije.
A tek opca neodgovornost....
Uostalom kad se ovo zbroji, ne bi bilo ni logicno da se nakon 20 godina prodaje logike i dogovornosti za poticaje, grah i neku lokalnu foteljicu, sad za samo 2 godine izvucemo bez posljedica.
Izvuci cemo se se za 10 godina i uz velika odricanja!
Sve ostalo je prica. "Budimo realni i trazimo - nemoguce!"

Tko je glasao

Znam da iskreno misliš sve što si napisao

i za to zaslužuješ plus. Šteta što nisi utjecajniji, ali mislim da, na žalost, to nije slučajno.

S druge strane, za tajming zaslužuješ minus. Kako se kampanja već zahuktala...

Tak', sve u svemu, plus čeka neko postizborno vrijeme, ali možeš računati na njega.

Tko je glasao

Htz j p tpcn

Htz j p tpcn nvlks. Cml g kp, n lg svj trd, svj kptl, st vs lzs tz t s drc ncg. tk ml p ml, Htz p brkrtsk gr sd sv st rd jst d trz prvdnj z svj pltck glpst. Cnjnc d j prvs lz knj kj n vrjd psljv bb. Vd s trz, cm, js vjk zkcn n dc, s vrmnm c zgldt sv bzrnjm dk n dbj trbt rdkl.

mm t js jdn dtlj zst Htz nc mt md drzt SDP. gdnj j stcj, m prvs tg n grbc, gzstncjln j grzn t m pdsvjsn js ddj znk stp pr smj pmsl d tkz ljlnst SDP. SDP m pk dj nk fktvn pltck sgrnst, kd b s tg drk vj tskj stcj, rskr b dlk prvs. Z krktr kj j pc zvrs SDP st tm tlk dg, t j dlk prvlk lg z zjbncj.

Tk zkljcjm d n nm drg bdcnst, sm bdcnst rdkl. Z m j zbg tg jr j m vlk ptncjl. l, nj n prv n zdnj kj s skr n lmp.

Tko je glasao

@Gale: De te fabula naratur!

Ah, ta podsvijest. :)

Tako zakljucujem da on nema drugu buducnost, osim buducnosti redikula. Zao mi je zbog toga jer je imao velik potencijal. Ali, nije ni prvi ni zadnji koji se skurio na lampi.
O sebi govoriš. :(

Hadži se trudi baviti nekom temom, proučiti ju, razumjeti, promovirati. Sada u SDP, možda jednom van SDP-a. Ti si pak jednom izbacio kraticu JOT i nakon toga nisi se nimalo trudio, da koncept kritički dalje razradiš. Pa sad piješ samo pola vijagre. ;->

Tko je glasao

Sta cu se dodatno truditi,

Sta cu se dodatno truditi, kada je sve sto sam govorio kroz zadnjih skoro deset godina upravo postala stvarnost. :-)

Tko je glasao

Ne slažem se sa razapinjanjem

Ne slažem se sa razapinjanjem Hatza jer problem je opći a bolje od kako ga je opisala dolje nemesis, teško da ću moći.
Evo ti primjera na što su sveli politiku u rvata u Istri. Dva mlada inženjera, načelnici Općina Medulin i Višnjan, pametni, sposobni, obrazovani, očevi i, dakako, ambiciozni - kako su u Istri - u fašizmu IDSa mogli uspjeti? Nikako nego su se priključili opciji koja je nikla kasnije (Ladonja), pa makar čelnik iste bio to što jest (tajkun, monopolist, bla,bla...). Postigli su svoj cilj, sjeli u fotelje i sada neki dan čitam da neće u njegovu stranku...Činjenica je da su mladi ljudi dovedeni u situaciju da moraju igrati po pravilima bossova ako u bilo čemu žele uspjeti - dakle, umaču se i žrtvuju moral, te prostituiraju politiku - rad za opće dobro - u ime svojih partikularnih interesa: - kredit za stan, - plaćen magisterij ili doktorat, - sjedanje u fotelje važnih javnih funkcija, itd.itd.

Jako se dobro zna kako to sve ide, ali svi ti ljudi više nisu slobodni - oni imaju mrlju i nema natrag. To je najtragičniji dio priče zbog čega se u pojedinim slučajevima upliće konzumiranje droga, organizacija orgija, sklapaju se interesni brakovi, mnogi se brakovi i privatni životi raspadaju...ja to sve gledam jer su mnogi mladi ljudi, u svojoj pohlepi, ambiciji i stremljenju ka ostvarenju osobnog, a ne javnog interesa (antipolitika), upropastili sebi život i više ne mogu natrag. To ti je priča u Istri, a nešto je bila objavila i Sjenka...

Vrijeme je da se tome kaže dosta - ljudi ne smiju biti u poziciji da kroz javno djelovanje rješavaju svoje osobne interese ili one svojih rođaka i prijatelja. Politiku treba revitalizirati i vratiti joj vrijednost i smisao - politika je građanska dužnost i rad za opće dobro jer mi živimo u zajednici i dužni smo si organizirati život najkvalitetnije što možemo. Svi zajedno i svatko mora moći reći svoju!

Tko je glasao

@Veli Jože

Ne slažem se sa razapinjanjem Hatza

hvala na razumjevanju, ali nije potrebno. it comes with a territory.
odlucio sam vise ne gubiti vrijeme na egotripaske samopromocije, takvi traktati po mom misljenju karakteriziraju autore vise od "meta".
jedino minusiram insinuacije koje su u biti klevetnicke, ali ne zasluzuju vise paznje od minusa.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne slažem se sa razapinjanjem

Ne slažem se sa razapinjanjem Hatza jer problem je opći a bolje od kako ga je opisala dolje nemesis, teško da ću moći.

Nije to razapinjanje Hatza. Prije je uocavanje uzroka jednog apsurdnoga stava.

Stava koji nije od jucer, vec koji se je zapekao u zadnje dvije tri godine.

Sto je SDP bio vise ogoljen kao tipicna oligarska struktura kojoj je PREVARA građana posao svakodnevni, sto je SDP vise puta prevario birace i svoju deklarativnu skrb o potrebi građanske participacije (NATO na referendum, bili su grlati i na strani građana, da bi na kraju digli ruku protiv svojih deklarativnih stavova, ista stvar sa brojem potpisnika za referendum, gdje im je jedini zakljucak (nakon sto su imali sve u svojim rukama), "vidjet cemo kako ce HDZ misliti o ovome kada HDZ bude u oporbi"!!!), to je Hatzi bio ocajniji da dokaze svoju poveliku glupost kao istinu.

Umjesto da kao svatko normalan lagano ustukne i pocne razmisljati o promjeni kursa (recimo Macut je uspjesno skinuo pravse u par mjeseci, ako me kronologija ne vara), Hatzi je svakom prevarom SDPa dodatno dodao gas.

Na pocetku sam mislio da se radi o obicnom potcjenjivanju diskutanata sa pollitika.com-a, gdje nam pokusava uvaljati forice koje mozda prolaze u nekim kruzocima neotpornima na Hatzijev sarm, pa sam onda i sam bio sklon da prokazem Hatzijevu igru kao izrazito nekorektnu.

Hatzi se nije dao smesti, vec je i dalje nastavio istom shemom, unatoc cinjenici da su oni koji su postovali Hatzijev prethodni angazman polako i sigurno poceli okretati glavu od navale gluposti, a kada netko ima trajni negativan odgovor, a on i dalje fura svoj promaseni film, tada vise ne govorimo o manipulatoru, vec upravo o onome sto sam ranije spomenuo, redikulu.

Gornje objasnjenje koje nije niti najmanje privlacno, a koje je utemeljeno upravo na nizu raznih samoindoktrinata koji nisu imali hrabrosti da okrenu kurs na vrijeme, vec su nastavili forsirati svoju glupost nadajuci se da ce na kraju IPAK ispasti kako su bili potpuno u pravu, po cijenu stjecanja punog prijezira sa strane sire javnosti, pa na kraju i stjecanja statusa lere.

Enivej. Meni je izrazito bitno da ekipa unatoc nekadasnjim velikim gestama Hatza, bude svjesna da to sto je neko nekad napravio nesto dobro, ne daje toj osobi niti najmanje pravo da se na temelju toga posveti forsiranju gluposti.

Na kraju, postavio sam i kompromisno rjesenje spram JOTa, a to je da Hatzi nastavi furati svoju apsurdnu pricu u zatvorenim strukturama SDPa, ako vec bez nje i bez njih ne moze, a da nas rastereti od stranackih pricica za mentalno hendikepirane. Moze li to Hatzi, sumnjam, jer to bi znacilo da je zadnjih godinu dvije upisa uistinu predstavljalo malo tezu glupost, a Hatzi nije dovoljno jak da si to prizna. I to je to.

Vrijeme je da se tome kaže dosta - ljudi ne smiju biti u poziciji da kroz javno djelovanje rješavaju svoje osobne interese ili one svojih rođaka i prijatelja

Nitko ne optuzuje Hatza sto je u SDPu, barem ne previse. Ja barem optuzujem Hatza kada pocne furati retardiranu apologetiku SDPa, nesto sto vecina SDPovaca sa ovoga sajta vec dugo dugo ne radi, jer jednostavno to nema smisla.

Ako je Hatzi egzistencijalno ugrozen, ne mora nas hebat u zdrav mozak zbog toga. Neka fura svoju pricicu GO SDPa i svi sretni i zadovoljni. Ako pak Hatzi osjeca griznju savjesti zbog toga, neka onda umjesto da se fura na apologetiku SDPa, pocne raditi inicijative nevezane za SDP i neka na taj nacin opere svoju savjest. I svi sretni.

Tko je glasao

Nadam se da mi Hatz neće ovo

Nadam se da mi Hatz neće ovo uzeti kao popovanje jer ja nisam tip za takvo što, ali mislim da je glupo pokretati nešto novo. Možda bi s njegove strane bilo pametno da je unutar SDP-a stvorio jednu svoju frakciju istomišljenika , te "dovukao" još istih izvana - pa udri po staroj gardi i guraj dobre zamisli naprijed...da li je to izvedivo ne znam, znam sigurno da je užasno teško, ali nikako nije nemoguće. Sve ovisi o tome tko Hatz jest i što on u stvari misli - jer to zna samo on.

Tko je glasao

Ne mačka potezati za rep

SDP-ov Statut formalno dozvoljava frakciju ali onaj koji bi se usudio isto i fizički realizirati bio bi heretički neutraliziran i to Hatz zna jer je takvih pokušaja u SDP-u bilo koji su neslavno završili.

Tko je glasao

Tako je. A mogao bi netko

Tako je. A mogao bi netko jednako suvisao i HDZ revitalizirati. Ili je mozda suvislije u trenutku kada je narod masovno izjednacio HDZ, SDP sa oligarhijom koja je sama sebi svrha, sve to odhebati i poceti graditi nesto novo. Ovaj globalni stav se pece vec godinama, dok su inertne strukture sebe dozivljavale kao vjecne vladare, a sada kada je kolac vec gotov (nitko iole napredan ne vidi buducnost u onima koji su znali samo sranja radit), okretati pilu naopako opet je cin dostojan samo redikula.

Tko je glasao

Tako zakljucujem da on nema

Tako zakljucujem da on nema drugu buducnost, osim buducnosti redikula. Zao mi je zbog toga jer je imao velik potencijal. Ali, nije ni prvi ni zadnji koji se skurio na lampi.

Kada imaš takvo mišljenje o njemu, što si ga zatočio na svome PoliWikiju?
Ili se ti prema njemu ponašaš tako iz osvetničkih pobuda, što želi napustiti "tvoj projekt" !?

Ni to što se predstavljaš imenom i prezimenom, ne daje ti pravo iznositi privatnosti koje iznosiš, a pogotovo tvoje prepotentno zaključivanje o njegovoj budućnosti i ovo omalovažavanje.

Tako zakljucujem da on nema drugu buducnost, osim buducnosti redikula.
Ružno, gale, ružno, iako JOT!

Kada ti odradiš 4 godine u MIOC-u, završiš studij na PMF-u i ..., daš neke inicijative o referendumu, javi se sa svojim pravom za reći nekoliko riječi o nečijoj budućnosti!

Tko je glasao

Svaka cast na svom doprinosu.

Svaka cast na svom doprinosu. Ali, tamna strana je previse jaka. Uradjat ce vecim frustracijama i vecim negacijama. Ppetra, znam ti masu velikih ljudi koji su zavrsili kao redikuli. BTW, ne poznam niti jednog redikula da barem u jednom trenutku nije bio velik covjek. Veci nego barem 90% ljudi. Ali zabrije ekipa malo previse, zakaci se i ne zna se povuci dok je vrijeme, pa onda pocne neko unutarnje samooptuzivanje, pokusaj da se proba jos vise, jos jace, na ovaj nacin, na onaj nacin i dere i dere i dere i odjednom, vise ih niko ne dozivljava kao bilo sta drugo osim kao redikule. Rece Platon da su jaki ljudi i najveci heroji i najveci zlocinci, a ja bih dodao i najvece budale.

Tko je glasao

Izdigao si sebe u

Izdigao si sebe u sveznajućega Sveznadara, koji čak i Platona nadopunjava iz svojih visina- kako osvojenih i čime?.

znam ti masu velikih ljudi koji su zavrsili kao redikuli.
Po kojim kriterijima su ti ljudi bili "veliki"?
Po karijeri, po IQ, po znanstvenim djelima, poštenju, moralnosti,...ili po tvojoj osobnoj prosudbi?

Tko je glasao

Veliki su bili jer su gorili

Veliki su bili jer su gorili za nesto vece od njih samih.

Tko je glasao

Veliki su bili jer su gorili

Veliki su bili jer su gorili za nesto vece od njih samih.
Pa i ti goriš za PoliWiki, misleći da je to nešto "veće od njih samih", ali nije fer da spaljuješ druge, kako bi silom ostali Veliki i tako izbjegli sudbinu redikula.

Tko je glasao

Dojma sam da pomalo

Dojma sam da pomalo fetishiziras PW.

Tko je glasao

Dojma sam da pomalo

Dojma sam da pomalo fetishiziras PW.
Ovo je čista istina, ali ne o meni.

Tko je glasao

Sorry Hatzi, znam da ruzno

Sorry Hatzi, znam da ruzno zvuci, ali ovo sve objasnjava. A nije prvi puta da vidim takvu stvar na djelu.

Tko je glasao

što SDP razlikuje od HDZ-a

što SDP razlikuje od HDZ-a HDZ je sinonim i utociste za lazne branitelje, a SDP za lazne intelektualce.

Tko je glasao

Izgleda mi kao da imas

Izgleda mi kao da imas temeljni logicki problem. Naime, grassroot nije spustanje demokracije (sto podrazumjeva da neko odozgo kreira grassroot, odnosno utilitalizira građanstvo) sa strane partitokracije, vec je to dizanje demokracije sa strane građanstva prema visim sferama. Dakle, u takvoj filozofiji organizacije, gornja tijela su iskljucivo support temeljnoj građanskoj inicijativi, a ne njezin kreator, sto ukratko znaci da se cijela struktura SDPa u sustini mora raspasti da bi dobio zeljeno stanje. Kako je motivacijski motor SDPa upravo u foteljasenju, tvoja zelja predstavlja udarac na stvarnu (ne deklarativnu) sustinu same organizacije, a ono sto me najvise zabrinjava da kroz sve ove godine nisi uocio tako jednostavan detalj. Hatzi, RIP.

Tko je glasao

ja kao prosječni građanin ne

ja kao prosječni građanin ne vidim nikakvu razliku između hdz i sdp. Jedina razlika je da jedni žele vjeronauk u školama, drugi ne, jedni traže legalizaciju lakih droga, ovi drugi ne. to su sve floskule na načelnoj razini i nemaju nikakav dodir sa realnošću, što pokazuje i trenutni rejting ovih stranaka. Za mene su to dva krila iste organizacije, koja imaju identične dugoročne ciljeve, a to je osobna korist na štetu javnog interesa, manipulaciju javnosti i zadržavanje monopola nad sveukupnim javnim i političkim životom države. Nitko od njih ne nudi stvarne alternative, i ne predstavljaju niti volju niti interese građana republike Hrvatske, a održavaju se na vlasti upravo preko monopola nad svim aspektima društva, od medija, financija, pravosuđa, ekonomije itd. To nas vodi u potpunu propast.

Tko je glasao

@Mister Know

Iako je ovo malo pojednostavljeno gledanje na stvar - moguće je da si donekle u pravu. Tj. da ćeš u budućnosti biti u pravu (što zapravo ne želim).

I ne inzistiraj na tome da si prosječan građanin, kada smo shvatili da nisi :)

Tko je glasao

Ajme majko bojim se da nemam vremena

za komentiranje baš svakog detalja Dnevnika koji je onak malo da ne velim hmmm :))

Uglavnom... Zbog svega ovoga sam i otišao iz SDPa jer se i u ovom Dnevniku između kondradiktornosti, pamfleta i lijepih želja pronađe i ponešto pozitivnog, ali nažalost SDP je miljama daleko od te pozitive...
I prijevara za kraj...
SDP = socijaldemokracija !!!???? I to 21. stoljeća, a temelji se na postavkama kapitalizma... Fakat Hatzi pretjeruješ... Nema SDP veze sa socijaldemokracijom...Kako u ekonomskom smislu ( pozitiva - lijepe želje participativnosti Rada u profitu ili pak omjera vrijednosti Rada spram Kapitala, tako i u političkom smislu jer "jedan član - jedan glas" samo za funkciju Predsjednika = farsa za mase koje nemaju pojma o tome da Predsjednik nije glavno Tijelo stranke niti na jednom od nivoa organiziranja pa samim time niti "demokratičnost" u toj "priči" u biti niti nije ništa drugo osim demokratičnosti pod navodnicima...

Da ne pričam o komunalnoj stranci koja odavno nije politička, o piramidalnom-poltronsko-podaničkom-kapitalističkom Sustavu unutarpartijskih izbora po sistemu "ti meni ja tebi" ili pak o kumsko familijarnom biznisu koji i dalje vlada SDPom Zagreba uz napomenu da ZG nije jedini primjer sličnih devijantnosti...

@dragi Hatzi ovo kaj ti ovdje pišeš nema veze sa realnošću SDPa i pravo je čudo da tako pametan čovjek ne uviđa istinu... Ili je pak za sumnjat u tvoje poštenje jer ispada da pišeš "po zadatku"...
I veliš ti da se slažeš da SDP nije bolji od HDZa samo zato kaj je HDZ loš... Ne baš tim riječima, al poanta je olmost ista...
Pa kaj onda radiš u SDPu !???
Boriš se iznutra - pihhhh - dajte najte...

I za kraj...
Koji je to Program koji SDP nudi za ostvarenje ovih tvojih lijepih želja 21.stoljetnih !???
Ili samo "osjećaš dužnost" da svojom aktivnošću u javnosti skupiš poneku simpatiju i time omogućiš SDPu koji glas više bez obzira što taj isti SDP službeno ne dijeli tvoje stavove !? :((
Ili jesi ili nisi...
Ja zato više nisam jer sam nakon 11 godina "krvavog Rada" iscrpio sve atome povjerenja spram "borbe iznutra"... Mogu razumjeti ekipicu koja ima koristi od SDPa ( ne i opravdati ) ili pak one koji niti ne kuže mnoge stvari osim činjenice da je HDZ loš, ali nikako ne uspijevam niti razumjeti, a bogami niti opravdati one ljude koji vide da je većina miljama daljeko od njih...

O onoj "općenitoj" većini od 30% spram onih 70% ovaj put nećemo, jelda !? :)))

Kada bi SDP u svom Programu imao Zakon o praticipaciji Radništva u raspodjeli onoga što svojim Radom i stvara (profit) - ne treba tu udio u gubicima ukoliko Radnik nema udjela u vlasništvu...
Kada bi SDP u svom Programu imao izbor ljudi sa liste, a ne same liste...
Kada bi SDP imao viziju B koja predmnijeva da Zemlja ima i druge kontinente osim fEUdalnog...
Kada bi, kada bi, kada bi...
Tada ja iz SDPa niti nebi odlazio...
A ovako, pričajte vi vaše želje, čestitke i pozdrave nekom drugom, a ja ću i dalje žaliti što živim u izrabljivačkom kapitalizmu, a ne socijaldemokraciji, tražiti načine da promjenim taj isti izrabljivački Sustav i neću zavaravati niti sebe, a posebno ne okolinu sa ikakvom primisli da je SDP ta snaga, Stranka koja nam može pomoći da živimo bolje...I ukazivati ću na prijetvornost i licemjerstvo koje je na tako vulgaran način zavladalo Strankom koja je nekada imala obraz uz iskrenu želju da se sve te negativnosti promjene tj. nestanu...

Radom i Poštenjem

Provinciopolis

Tko je glasao

Ukazala bih na činjenicu da

Ukazala bih na činjenicu da je participativna demokracija (dakle demokracija u kojoj je aktivno sudjelovanje građanki i građana sine qua non donošenja odluka) jedna od mogućih izvedbi/provedbi demokratskih načela vođenja politike i da kao takva ne može biti rezervirana samo za jednu političku opciju i tip političke (ili neke druge) organizacije. Smatram da socijaledemokracija svoj identitet mora tražiti više u sadržajima svojih politika, a ne primarno u metodama političkog djelovanja. Ono što spaja sadržaj i metodu u jedinstvenu cjelinu je odgovor na pitanje što ili koga određena politička stranka predstavlja. U političkim sustavima gdje su stranke dominantni organizacioni oblik političke artikulacije, one su reprezentanti partikularnih društvenih interesa. Danas, međutim, svjedočimo krizi i urušavanju takvog sustava koji je na svojem vrhuncu (partitokracija prerasla u oligarhiju i/li plutokraciju dovevši u pitanje i samu demokraciju) praktički uništio političko i pretvorio ga u domenu dominacije interesa.

Od politike, koja je po definiciji zajedničko javno djelovanje slobodnih i jednakih ljudi s ciljem vođenja dobrog života u zajednici, partitokracija (posebno dvostranačje) je stvorila SERVIS partikularnih privatnih INTERESA. To je postignuto operacijom zarobljavanja države (koja jest, između ostalog, ako ne i najvažnije, javni servis građanima i građankama), čije efekte prepoznajemo u financijskoj krizi, ekstremnoj nejednakosti, ekološkoj opasnosti, jednom riječju, disfunkcionalnosti sustava društvo i svih njegovih podsustava. Ukoliko političke stranke žele zadržati relevantno mjesto u političkom sustavu, one bi morale ne više kao dosad biti izrazom volje partikularnih društvenih interesa, nego podijeljenih stavova, ideja, projekcija, vrijednosti itd. dobrog života u zajednici. U tom smislu, čini mi se da bi SDP imao dobre šanse, jer nikada niti nije zastupao interese radničke klase (a kad bi i pokušao, ne bi ispalo dobro). Puno veći problem će mu biti (ali ne samo SDP-u) da se izliječi od mesijanskog kompleksa. Participativna demokracija bi sigurno bila efikasni lijek.

nemesis

Tko je glasao

@nemesis

Ukazala bih na činjenicu da je participativna demokracija (dakle demokracija u kojoj je aktivno sudjelovanje građanki i građana sine qua non donošenja odluka) jedna od mogućih izvedbi/provedbi demokratskih načela vođenja politike i da kao takva ne može biti rezervirana samo za jednu političku opciju i tip političke (ili neke druge) organizacije.

to niti ne tvrdim u dnevniku.

participativnu demokraciju ne mozes proglasiti socijaldemokratskom, ali socijaldemokracija moze uzeti participativnu demokraciju kao dio svog identiteta, koliko god ona po naravi bila neutralna.

uostalom, to ne bi bilo ni prvi ni zadnji puta da se neka politicka opcija zalaze za neku od izvedbi / provedbi demokratskih nacela. u hrvatskoj smo u devedesetima imali opoziciju koja je dio svogje politicke pozicije gradila na afirmaciji parlamentarne (za razliku od polupredsjednicke) demokracije. britanski liberali su kao svoju politicku poziciju predstavljali prelazak sa vecinskog na proporcionalni izborni sustav. itd.

anyway, cak i pored te "neutralnosti" metoda provodjenja demokratskih nacela, ja u participativnoj demokraciji vidim naglasak na "jednakosti" (izmedju onih koji donose odluke i javnosti), sto je noseci koncept socijademokratske ideje.

Smatram da socijaledemokracija svoj identitet mora tražiti više u sadržajima svojih politika, a ne primarno u metodama političkog djelovanja.

da, identitet politicke opcije mora biti puno siri i puno razradjeniji - kao sto sam i napisao u dnevniku.
no, ne bih se slozio sa drugim dijelom recenice - razvoj participativnosti jest po mom misljenju jedna od primarnih potreba zbog opce krize legitimitata demokratskog sustava koji prolazimo kao drustvo. bez povjerenja, koje se afirmira participativnim procesima, demokracija, kao zivi organizam, umire.
utoliko je izgradnja novog odnosa povjerenja izmedju institucija sustava i javnosti jedna od primarnih zadaca, i ne vidim problem u naglasavanju te pozicije u izgradnji politicke identifikacije - dapace.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

participativnu demokraciju ne

participativnu demokraciju ne mozes proglasiti socijaldemokratskom, ali socijaldemokracija moze uzeti participativnu demokraciju kao dio svog identiteta, koliko god ona po naravi bila neutralna.

Osobno smatram da su politički sustavi došli do stupnja kad sve manje od participativnosti (dakle, da građanke i građani sudjeluju u donošenju odluka) znači manjak demokratičnosti. Problem koji stoji pred SDPom je da stranka prvo mora sebe učiniti demokratskom u punom značenju tog pojma, da bi mogla participativnost uvjerljivo učiniti dijelom svog identiteta.

utoliko je izgradnja novog odnosa povjerenja izmedju institucija sustava i javnosti jedna od primarnih zadaca,

Kao primjer pokušaja izgradnje povjerenja, uzet ću nedavnu javnu raspravu o strategiji razvoja Zagreba, koju su izradili Ostojić i predsjednik GO SDP Zagreba (ne mogu se sad sjetiti njegovog imena). Javna rasprava je provedena kroz niz okruglih stolova i tribina koji su bili otvoreni za javnost. Autori strategije napravili bi prezentaciju svoje strategije, nakon čega bi uslijedila diskusija. Pretpostavljam da je svaki takav događaj završio s obećanjem da će ideje i prijedlozi (ako ih je bilo) od građana biti uzeti u razmatranje i eventualno unijeti u konačni dokument.

Iako cijenim pokušaj, držim da je to još jako daleko od zbiljskog značenja participativnosti i da na žalost ostaje samo na pokušaju (i to lošem). Prvo, stekla sam dojam da se o prijedlogu dvojca nije razgovaralo među članstvom. A ako je, javnost nije informirana o toj raspravi, njezinom tijeku i rezultatima (autorstvo nije esdepeovo, nego imenovanog dvojca). Drugo, ne može se smatrati punoznačnim sudjelovanjem građana u donošenju nekog dokumenta, ako građani nisu bili uključeni barem u jedan dio njegove kreacije. Treće, usvajanje prijedloga i ideja ovisi o volji predlagača (dvosmjerna komunikacija), a ne o unaprijed dogovorenoj proceduri (način predlaganja, filtriranja i selekcije prijedloga, kao i kriterija za njihovo usvajanje). Da i ne spominjem problem malog odsječka javnosti koji ovako provedena rasprava fizički može zahvatiti. Ne znam da li se rasprava provodi i on-line, ali bi me zanimalo da li se metoda razlikuje od ove primijenjene u licem-u-lice komunikaciji s građanima, odnosno, da li je višesmjerna ili isto dvosmjerna. Sve u svemu, ovaj pokušaj je ispao (možda to nije bila namjera) više predstava, nego zbiljsko nastojanje da se poradi na participativnosti.

S obzirom na stupanj unutarnje demokratičnosti stranke, tomu se i ne treba previše čuditi. Znam da postoje ljudi u SDPu koji bi mogli i znali iznijeti ovaj projekt, samo je pitanje (i ovdje više puta istaknuto), kakve su njihove šanse da uspiju, ukoliko u stranci nedostaju najbitniji uvjeti za njegovo provođenje.

nemesis

Tko je glasao

koju su izradili Ostojić i

koju su izradili Ostojić i predsjednik GO SDP Zagreba (ne mogu se sad sjetiti njegovog imena)

bernardic

Prvo, stekla sam dojam da se o prijedlogu dvojca nije razgovaralo među članstvom.

clanstvo se vec vise mjeseci ukljucuje u razvoj strategije "zagreb 2020" kroz mjesne odbore ih se potice na suradnju u (ili sa) odborima na kojima se slagala strategija. nacrt strategije trenutno sadrzi sto i kusur strana, i njega je izradjivalo (do ovog trenutka) vise stotina clanova (u razlicitim svojstvima i na razlicitim razinama). na web stranici gradskog sdp-a stoji poziv i objasnjenje gradjanima kako se ukljuciti. sto se javne rasprave tice, zamisljena je kao duzi kontinuirani proces, tako da jos nije gotova. bas bi se primjer izgradnje strategije za zagreb 2020 mogao pokazati kao dobra strartna tocka.

Treće, usvajanje prijedloga i ideja ovisi o volji predlagača (dvosmjerna komunikacija), a ne o unaprijed dogovorenoj proceduri (način predlaganja, filtriranja i selekcije prijedloga, kao i kriterija za njihovo usvajanje).

to ne smatram spornim. radi se o izgradnji strategije koju ce podrzavati (i provoditi) SDP kao stranka, pa mislim da stranka ima pravo na krajnju odluku sto smatra prihvatljivim a sto ne. cak i kod neprihvacanja odredjenih prijedloga, javni je benefit artikulacija stavova i argumenata, na osnovu kojih onda i javnost (a ne samo politika) moze donositi utemeljenije odluke.

Da i ne spominjem problem malog odsječka javnosti koji ovako provedena rasprava fizički može zahvatiti.

da, to i online komunikacija su goruci problemi koncepta kojeg provodi zgsdp, i predstavljaju prostor za napredak.

Sve u svemu, ovaj pokušaj je ispao (možda to nije bila namjera) više predstava, nego zbiljsko nastojanje da se poradi na participativnosti.

koliko sam ja upoznat - proces javne rasprave je tek krenuo i nije gotov, pa je prerano donositi post festum sudove.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

po onome što ja znam ta

po onome što ja znam ta strategija je mrtva

tu strategiju nisu napisali niti ostojić a još manje bernardić, a ponajmanje savjeti (koji su formirani niti 60 dana prije objave tog kvazidokumenta)

treba uočiti da na strategiji nije napisan autor (??), strategija je nastala na dokumentu koji je na narudžbu grada zagreba!? napravio IMO, dodatno su copy&pasteani pojedini drugi dokumentu (recimo vladina strategija gospodarenja otpadom ili dijelovi koji se odnose na EU fondove) i onda je to sve zapakirano u formu jednog dokumenta

Tko je glasao

@nemesis

Tko je kome ukrao tekst, ha, ha? :)

Tko je glasao

Molim mišljenje

U okviru tvog dnevnika, molim te da mi kažeš svoje mišljenje o 'suradnji' SDP-a i HSP-a dr. Ante Starčević u Vukovaru. Jer u prošlom sazivu vukvoarskog gradskog vijeća HSP dr. Ante Starčević je surađivao sa HDZ-om, a sada sa SDP-om.

Pa me u kontekstu tvog govora zanima, u čemu je razlika u ovom slučaju između HDZ-a i SDP-a, jer je očito da i jedni i drugi mogu surađivati sa HSP-om dr.A.S., samo mi se čini da je ipak HSP dr-A.S. stranka primjerenija desno orijentiranom političkom pool-u.

Hvala.

Petar Macut

Tko je glasao

@starpil

Pa me u kontekstu tvog govora zanima, u čemu je razlika u ovom slučaju između HDZ-a i SDP-a, jer je očito da i jedni i drugi mogu surađivati sa HSP-om dr.A.S., samo mi se čini da je ipak HSP dr-A.S. stranka primjerenija desno orijentiranom političkom pool-u.

ne vidim da je to tema kojom se bavim, buduci me zanima strateska dugorocna orjentacija i identifikacija stranke, a ne lokalno-politicka strategija slaganja koalicija.

no, kad vec pitas:
1. ne poznajem bas dobro lokalnu vukovarsku politicku scenu da bi iz svoje perspektive trebao ocijenjivati poteze koje je lokalna organizacija povukla. oni sigurno bolje nego ja znaju s kim im je ok koalirati. moje prvo ocekivanje nakon izbora jest bilo da ce SDP sklopiti koaliciju sa SDSS-om, ali - ko sto rekoh - vjerujem u prosudbu ljudi na terenu, vise nego li u moju neupucenu ocjenu stanja.
2. u nacelu, ne protivim se raznim lokalnim koalicijama, cak i sa strankama desnice. vjerujem da na lokalnoj razini ideologija i politicka pozicija koju zastupa stranka na nacionalnoj razini nema tu tezinu ni ulogu (kao sto npr. ima kada si u poziciji donositi zakone). uostalom, SDP je do sada vise puta, kao npr. sa HSP-om (v. gorica, sibenik).
3. opcenito, na nacelnoj razini, stranke koje gravitiraju centru (a to su u hrvatskoj i HDZ i SDP) imaju veci koalicijski potencijal od stranaka koje zauzimaju radikalniju poziciju. no to nije argument za njihovo izjednacavanje.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ja to shvaćam na način

koji bi se mogao nazvati - neprincipijelnost olitiga danas mislim jedno, radim drugo, a govorim treće i sve po potrebi ofkors, a jednako tako bi se dalo zaključiti i to da se na lokalnoj razini nešto i radi dok se na državnom nivou mlati prazna slama kroz politikantsvo o "strankama lijevice i desnice"...
Dali to znači da će Hatzi predložiti Zokiju ukidanje Sabora i potpuno spuštanje odlučivanja na lokalnu razinu ili će reći Zokiju nek ne mlati praznu slamu već se ugleda na lokalce :))

Provinciopolis

Tko je glasao

moje primjedbe sadašnjem SDP-u

Ovaj dnevnik se fokusira (barem sam ga ja tako shvatio) na političko djelovanje SDP-a. Razumljivo, SDP je politička stranka.

Da sam ja neki, recimo, konzultant SDP-a i da me se pita - što bi SDP-u predložio, to bi bilo sljedeće:

1. Određivanje vlastitog smjera, a ne opozicijsko djelovanje prema HDZ-u. Ovako imamo situaciju da HDZ donosi zakone koji i dalje natprosječno štite radnike u nekim pravima (ne ulazeći sada u provedbu tih prava), a SDP se zalaže za liberalizaciju. Dakle - malo čvršće postaviti temelje vlastitog djelovanja. Dalo bi se još tu o par sitnica u političkom smislu, ali SDP je tu ipak dovoljno čvrsto formiran i zaokružen.

2. Ono što je po meni najveći propust SDP-a je totalno zanemarivanje rada na terenu tijekom opozicijskih godina. Ne kažem da bi trebalo ustrojavati "partijske ćelije" koje bi na terenu, u lokalnim zajednicama radila na:
- tumačenju ljudima o važnosti izbora;
- objašnjavanje prednosti i nedostataka ulaska u EU;
- tribine o fondovima, kreditima, mogućnostima zapošljavanja...

Kada bi SDP uložio u takav rad na terenu, dakle okrenut direktno prema svojoj bazi, na najnižim razinama - mislim da bi kroz četiri godine kumulativan rezultat bio fantastičan - što za građane ove zemlje koji neka znanja em ne mogu dobiti, em se osjećaju kao ovce koje glasaju jednom u četiri godine - što za stranku kojoj bi takvo ponašanje u brigu birači sigurno honorirali glasovima na izborima.

Tko je glasao

:))) niš ti to nije razumljivo dragi moj zaphode :)))

Dnevni Red SDPovskih sastnaka po lokalnim Ograncima se mahom svodi na postavljanje ležećih policajaca po kvartovima, informiranje o nečemu kaj smo prije par dana bili informirani kroz medije ( ponekad i tjedana - ovisi o Predsjednicima kolko su ažurni :)))... ) ili pak na "pitanja i prijedloge"...
Ako se ponekad kojim slučajem negdje i odvije kakva aktivnost onda je to najčešće na shemu "humanitarka", a kako bi se skupilo jeftine političke bodove jer se skupila sića za neku sirotinju dok se istovremeno nije osiguralo da taj isti sirotinja ne postane...

Malo ti je tu toga da je SDP politička Stranka izuzev Vrha Stranke koji sprovodi podaničko nesposobenjačku politiku i dalje da ne širimo već svim nam znanu priču...

Provinciopolis

Tko je glasao

eh, o tome i pričam

HDZ se uvijek "furao" na to da je pokret... dok je SDP imao - čak i onda kada je osvajao 8% na parlamentarnim izborima (ako me sjećanje ne vara) imidž "čvrste i konstruktivne stranke"... zato mi je žao vidjeti u što se pretvara... i u što bi se mogao pretvoriti.

Nekolicina prijatelja se učlanila u lkalne ogranke SDP-a (ja sam još van-stranački skroz) i žalila se na iste stvari. Ljudi traže mjesto gdje mi mogli djelovati, biti korisni, podijeliti znanja ili naučiti nešto. To je mogao (i možda još može biti - SDP). Ako ne oni - doći će netko treći, peti, osmi.

Mislim da se općenito u ovo nova doba prevelika važnost dala internetu i medijima - kao da će oni naučiti ljude svemu čemu je potrebno. A neće. Cca 10% ljudi koristi te medije za učenje, 90% za zabavu. I zato mislim da je kontinuirani rad na terenu najvažniji od svega, za svaku organizaciju, pa tako i SDP.

Tko je glasao

Ma jel moguće da imaš svjedoka za ovo kaj govorim ?? :))))

Samo malo je takvih "budala" poput mene koji su o tome primjerice pisali na SDPovom "portalu" onako javno i kritizirali kao što to činim i sada (nudeći usput i prijedloge za riješenje detektiranih problema, a ne samo kritiku zbog kritike olitiga pljucanje ) ovdje i uopće u svom životu...
A tada su me umjesto kontraargumntima i / ili prijedlozima lijepili raznim etiketama... Mogao si primjetiti iz nekih komentara da to čine i danas poput ili pak pomoću SM npr....

A ta tvoja frendica u biti niti ne treba SDPu jer ukoliko o tome progovori javno iste sekunde će joj isprebrojati krvna zrnca...
Takvi uglavnom ne trebaju SDPu i nisu dobrodošli osim eventualno da odrade poslove koje oni "dobrodošli" nisu u stanju odraditi zbog svoje lijenosti ili pak gluposti - anyway...

I još mnogo, mnogo i nažalost premngo toga...

Provinciopolis

Tko je glasao

naravno da imam svjedoke :)

Što više vrijeme ide - to mi se čini da takvi - koji bi nešto i radili, a ne samo palamudili, ili se borili za fotelje, ili podmetali - ne trebaju nikome :)

Tko je glasao

I daj te svjedoke

uputi nek donesu 2 slike i krsni list :)))

Provinciopolis

Tko je glasao

Iz tvojih usta u

Golgotine uši :)))
btw to ti je ekipa koja će pronać 100 razloga da nekaj ne odrade, ali niti jedan da nekaj i odrade... Izuzev u slučaju kada i ako Vrh Stranke nekaj veli jer tada će odradit i najgluplju stvar jer tak su im rekli da to treba biti...
A za slučaj da se pojavi netko tko nešto i želi odraditi tada ga se destruira do krajnjih granica pa ako igrom slučaja nešto i uspije onda slijedi pljucanje pa ako i to ne prođe onda uvijek kao rezerva ostane "ti meni ja tebi" sustav u kojem nema prostora za Kvalitetu i Progres već samo za podobnost...
To tak valjda mora biti kaj ne !?? Jer to je tak...

Provinciopolis

Tko je glasao

Podrućje rada ti je eksplozivnije od crkvenih tema

Dakle prije no kaj komentiram samog Hatza zapelo mi ponešto u tvojim iznijetim stavovima.
Pokušavaš pisati o SDP-u a uopće ne poznaješ niti ustrojstvo niti metode njegovog rada tako da poanta nema veze sa SDP-om.
imamo situaciju da HDZ donosi zakone koji i dalje natprosječno štite radnike u nekim pravima... Tebe izgleda kao mladog poduzetnika nekaj mući oko određenja i odnosa kapitala i rada odnosno nadnice kao naknade za uloženi rad. Bi prosil pokorno da navedeš koja to prava iz najamnog rada treba dodatno liberalizirati.

Tko je glasao

@Golgota

Ne razumijem, moram poznavati što da bih dao svoje mišljenje o nekome, recimo SDP-u?

Navedeni citat je primjer u kojemu je došlo do zamjena teza po političkoj pripadnosti. SDP bi po vokaciji trebao biti naklonjeniji jačoj zaštiti radničkih prava - dok bi HDZ (po mom viđenju) trebao biti naklonjeniiji liberalizaciji tržišta rada. Trenutno je na djelu suprotno. SDP kritizira HDZ da su u Hrvatskoj na snazi Zakon o radu koji je prerigidan prema nekim EU mjerilima i odbija investitore.

Uopće nisam ulazio u rad niti u nadnice niti u pravednost, pričam samo o tome koja stranka trenutno što zastupa. A kao poduzetnik u obiteljskoj firmi - mislim da si se namjerio na krivu metu. Mi eksploatiramo samo sami sebe.

Tko je glasao

A dali bi ja imao istu plaću

kao ekploatirani u toj tvojoj firmi kao i ti !??
Ili bi mi dao pravo da sudjelujem u raspodjeli onoga što svojim Radom i stvaram (profit) !?

http://www.jutarnji.hr/slobodan-janjusevic--radnicima-dajem-stanove-i-kr...

Provinciopolis

Tko je glasao

@provinciopolis

Mi smo mala firmica... U trenucima ekspanzije imali smo par djelatnika - koji su uvijek dobijali plaću prije nas (iz obitelji), imali su istu plaću recimo kao i ja i godišnju nagradu koja se isplaćivala iz neto dobiti (dakle profita). Sada ih više nema, a ja sam morao dići privatni kredit da bi im se isplatila puna otpremnina.

A budući sam trenutno podstanar, ne mogu dijeliti stanove :)

Tko je glasao

Pretpostavljam

da ih više nema tj.da si im otpremnime morao plaćati zbog lošeg poslovanja pa jednako tako pretpostavljam i da si donio neke loše Odluke jer im nisi dao pravo participacije u suodlučivanju ili te pak zehbao Sustav tj.Država...
Ali kako god da bilo ipak ti svaka čast jer si (bio) tako socijalno osvješten...

Uglavnom... SDP ti ne bude ponudio niti ideju o suodlučivanju niti ti bude dao instrumente za borbu protiv Sustava jer ga SDP kao takvog u svojoj bezidejnosti i podržava...

Provinciopolis

Tko je glasao

loše odluke

Da, donio sam mnoge loše odluke, iako ovo nije niti vrijeme niti mjesto da ih objašnjavam.

Jedna od lošijih odluka je bila ta da se rodim u Hrvatskoj - budući nisam znao da će, kada zaposlim ljude sa Zavoda za zapošljavanje u programu poticaja - ti isti poticaji kasniti 9 mjeseci; također je bila loša odluka to što radim u državi koja je u stanju jedan mjesec izjaviti da će udžbenici biti besplatni i potpisati predugovore i ovjeriti ih državnim pečatom, a nakon mjesec dana izjaviti da su se šalili i da poništavaju ugovor - usprkos tome što su svi ugovoreni podizvođači napravili ogromne troškove nabavljajući repromaterijal kako bi mogli ispuniti ugovor na vrijeme...

Ali zašto ti ja to pričam ako unaprijed imaš crno-bijeli stav o poduzetniku koji izrabljuje i ne dozvoljava ništa i eksploatiranom djelatniku?

Tko je glasao

Provinciopolis aka Golgota je

Provinciopolis aka Golgota je tip koji u zivotu nije radio u privatnome sektoru, tako da je cijepljen od sire slike svijeta. Tipican problem dogmatske ljevice koja na taj nacin opravdava svoje osobne frustracije utemeljene na podrazumjevanju drzavne sise i pljucanju po svemu konstruktivnom sto njihovu drustvenu poziciju ugrozava.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci