Tagovi

Ovo je pri?a koju vrlo nerado pri?am...

Povod ovog teksta je vic o Chucku Norrisu kojeg sam nedavno pro?itala. " Chuck Norris je sudio dvaput o istom." Ako ti je jasan slobodno presko?i sljede?i odlomak, a ako nije...

Na?elo "ne bis in idem" (u slobodnom prijevodu "ne dvaput o istom") je ustavno na?elo koje se razra?eno u zakonima. Odnosi se u prvom redu na kazneni postupak, ali se zapravo primjenjuje i u drugim postupcima (kroz res iudicata), na na?in da se prakti?no onemogu?ava provo?enje postupka u sporu koji je ve? pravomo?no presu?en. Naš Ustav u ?l. 31kaže: "Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je ve? pravomo?no oslobo?en ili osu?en u skladu sa zakonom." Za ovaj dnevnik potrebno je staviti naglasak na dio "u kaznenom postupku za kazneno djelo". Ono što je nama pred o?ima tada je kazneni postupak iz ZKP-a i kazneno djelo iz KZ-a. Ipak....

Došlo je do presude Europskog suda za ljudska prava (dalje:ECHR) u slu?aju Maresti (presuda na hrvatskom jeziku dostupna na http://sljeme.usud.hr/usud/prakES.nsf/Praksa/87FBF5009E7EBC4EC1257370002...), još jednom sporu kojeg je RH izgubila pred tim sudom.

Najjednostavnije re?eno, presuda se primarno bavi problemom poštivanja na?ela ne bis in idem. To na?elo poprili?no je jasno - ne može se dvaput suditi o istoj stvari. Ipak, kako to provesti u praksi kada je po ?injeni?nom stanju mogu?e pokrenuti za isti doga?aj dva razli?ita postupka pred razli?itim institucijama? Ono što je dodatni problem je ako je rezultat tih dvaju postupaka zapravo isti - zatvorska kazna.
Prvo pitanje kod odre?ivanja radi li se u konkretnom slu?aju o ne bis in idem je odrediti kako se zapravo odre?uje "idem". U tom kontekstu ECHR se u presudi poziva na svoju presudu u slu?aju Zolotukhin vs Russia i zaklju?uje da se zabranjuje kazneni progon ili su?enje za drugo 'djelo' ukoliko ono proizlazi iz istih ?injenica ili ?injenica koje su u biti iste te da se Sud u svome ispitivanju treba stoga usredoto?iti na one ?injenice koje predstavljaju skup konkretnih ?injeni?nih okolnosti koje uklju?uju istoga okrivljenika i koje su nerazdvojno povezane u vremenu i prostoru, a ?ije postojanje treba dokazati kako bi se osigurala osu?uju?a presuda ili pokrenuo kazneni postupak.

Drugo pitanje je radi li se o "bis", tj. radi li se o tome da je osobi zaista dvaput su?eno.
U slu?aju Maresti radi se o dupliranju prekršajnog i kaznenog postupka. Prekršajni zakon rješava samo jednu mogu?u varijantu - situaciju u kojoj prekršajni postupak kronološki dolazi nakon kaznenog postupka (?lanak 10. PZ: Protiv po?initelja prekršaja koji je ve? u kaznenom postupku pravomo?no proglašen krivim za kazneno djelo koje obuhva?a i obilježja po?injenog prekršaja ne može se pokrenuti prekršajni postupak za taj prekršaj, a ako je postupak pokrenut ili je u tijeku, ne može se nastaviti i dovršiti.), a tu ovom slu?aju ne može do?i do primjene jer je prekršajni postupak dovršen prije kaznenog.
Ako uzmemo u obzir ?lanak 1. PZ (Prekršajem se povre?uje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zašti?ene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.), mogu?e je zastupati tezu da je provo?enje prekršajnog postupka zapravo supsidijarno u odnosu na kazneni postupak. Ipak, takvo moje tuma?enje može se pobijati ?lankom 63. st. 2. KZ (Kazna zatvora, nov?ana kazna ili globa za prekršaj ura?unava se u kaznu za kazneno djelo ako opis tog djela odgovara prekršaju zbog kojeg je izre?ena kazna.) koji implicitno predvi?a mogu?nost da se kazneni postupak vodi za isto djelo za koje je vo?en prekršajni postupak u kojem je izre?ena kazna.

Tim više, nakon ovog slu?aja jasno je da je potrebno mijenjati dosadašnji pristup odnosu kaznenog i prekršajnog postupka. Treba odrediti za koja ?e se ponašanja provoditi koji postupak i po kojim kriterijima ?e se o tome odlu?ivati. Taj problem uvršten je u smjernice za izradu prijeloga izmjena KZ, dakle problem je u Vladi prepoznat. Ono što je pitanje je zašto nije dana direktiva policijskim upravama da to provedbe tih izmjena ne obustave istodobno pisanje i prekršajnih i kaznenih prijava za istu stvar (jer prijave ve?inom potje?u upravo od njih).

U svakom slu?aju, posljedice ove presude ve? su se odrazile na presude. Tako je ve? u prosincu došlo do pozivanja na slu?aj Maresti u kaznenom postupku zbog preprodaje droge u kojem je jedan od pet optuženih oslobo?en optužbi upravo jer je za isto djelo ve? osu?en u prekršajnom postupku (http://www.glasistre.hr/istra/vijest/148514).

Naravno, ne dolazi pri ovom problemu samo do povrede prava osu?enika (pogotovo jer ?e ionako morati odslužiti kaznu, uz ura?unavanje) koji prolazi kroz dva postupka, nego osobito dolazi do povrede prava okrivljenika koji je oslobo?en jer mu to ne daje garanciju da se protiv njega ne?e provesti i drugi postupak.
Ipak, postoji i još jedan problem, a to je pitanje efikasnosti i ekonomi?nosti sustava pravne zaštite. Ovakvim pristupom za isti doga?aj se pravni sustav dvostruko optere?uje - jednom za prekršajni postupak sa svim njegovim pravnim lijekovima i drugi put za kazneni postupak sa svim njegovim pravnim lijekovima. Nemogu?e je do?i do podatka koliko je takvih "dvostrukih" presuda ve? doneseno, ali je jasno da se time nanosi šteta sustavu.

Mogu?e je zagovarati stav da PZ i KZ imaju razli?ite svrhe, te da je stoga opravdano progoniti za isto djelo u oba postupka. Dok je u kaznenom postupku o cilj zaštita tjelesnog integriteta žrtve i kažnjavanje po?initelja zbog narušavanja te zašti?ene vrijednosti, u prekršajnom postupku cilj je bio zaštita javnog reda i mira, dakle društvene vrijednosti koja zapravo nije izravno zašti?ena Kaznenim zakonom. Promatraju?i slu?aj na taj na?in, nejasno je da li bi odluka ECHR bila druga?ija da je druga?ija bila presuda Prekršajnog suda (koja se jednako bavi narušavanje javnog reda i mira i nanošenjem tjelesnih ozljeda) ili da je druga?ija bila kazna (primjerice nov?ana, a ne zatvorska) jer je to jedan od kriterija koje je Sud uzeo u obzir kada je dolazio do zaklju?ka da je sankcija izre?ena u prekršajnom postupku zapravo kaznena sankcija. Ono što je problem je da u principu svako k.d. može za sobom povla?iti i neki prekršaj (npr. silovanje u parku vjerojatno remeti javni red i mir).

Tradicionalno se kod nas prekršajne i kaznene norme promatraju odvojeno i doživljavaju na razli?it na?in, kao da me?u njima ne postoji nikakva povezanost. Ipak, sada povodom Marestija dolazi do preispitivanja takvog uvjerenja i zakonskog ure?enja koje iz njega proizlazi.

Za one koji su izdržali moju raspravu sa samom sobom - nagradno pitanje.

Jeste uo?ili ovaj novi slu?aj sa voza?icom koja je pijana pokupila ?ovjeka?
http://www.vecernji.hr/vijesti/kim-tatu-cekam-15-godina-rekao-je-da-cemo...
"Alkotestom joj je izmjereno 1,84 promila u krvi te je prekršajno i kazneno prijavljena. Poslije triježnjenja dovedena je k dežurnom sucu Prekršajnog suda koji joj je izrekao 20 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilima, oduzeo joj voza?ku te izrekao kaznu od 60 dana zatvora.
Ta se kazna ne?e primijeniti ako u godinu dana ne po?ini nikakav prekršaj. Uz to je redovitim putem prijavljena i Državnom odvjetništvu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda u prometnoj nesre?i te ?e protiv nje biti pokrenut i kazneni postupak. B. Petrovi? morat ?e isplatiti štetu nastalu u nesre?i, što ?e zapravo pokriti njezino osiguravaju?e društvo."

Ako uzmemo u obzir da joj se za isti doga?aj sudilo u prekršajnom postupku i da joj se u kaznenom stavlja na teret ono za što je ve? osu?ena u prekršajno, pitanje je: ho?e li i ovdje kazna ostati na tih 60 dana zatvora temeljem presude Maresti?

Komentari

http://www.vecernji.hr/vijest

http://www.vecernji.hr/vijesti/prekrsajna-presuda-vozacicu-oslobodila-ka...

eto ga, za one koji zele znati manje.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Treba načelno razlučiti

Treba načelno razlučiti kazneno djelo od prekršaja i naravno odustati od prakse da tumačenja daju mračnjaci poput Vladimira Šeksa i njegovih 40 hajduka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Naprosto nije istina da

Naprosto nije istina da država tek sada prepoznaje problem. Država ga je namjerno kreirala, jer je to način na koji se pravosuđe instrumentalizira i stavlja u funkciju apsolutne kontrole ljudskih prava i sloboda. Zapravo, ovo je uzrok činjenice da nemamo državu, nego zločinačku organizaciju.

Ništa nije slučajno i sve ima svoj uzrok. Edukacija , ne samo pravnih stručnjaka, je stravično manipulativna. Educiraju se kreteni, koji ni u stručnom smislu nisu karakteri. Nevjerojatan je podatak da pored fantastično educiranih pravnika, među njima ne možete pronaći jednog jedinog karakternog. Ti ljudi dobivaju faraonske ovlasti suđenja drugima, a da uopće nisu svjesni vlastita postojanja. Što bi trebalo značiti da razumiju druge, a ne razumiju sebe. Koji je to paradoks!!

Iz iskustva i na temelju ozbiljne provjere, osobno sam se uvjerio da su odvjetnici kurvini sinovi, koji uvijek štite državu od svojih klijenata. Tako glume obranu, a u isto vrijeme zdušno rade na tome da država, ma koliko manipulativna bila, ne snosi posljedice. Pravosudni dužnosnici su, pak, sve samo ne ljudi. To su magarci bez karaktera i morala. Marionete i prirepci.

Međutim, kada se čovjek malo dublje pozabavi s ovim problemom, onda na površinu izbije sva bijeda i jad jednog ovakvog zločinačkog pravosudnog sustava. Pravosudni dužnosnici, uključujući i one najviše kao što su Branko Hrvatin, Jasna Omejec, Potočki i drugi ili vrhunski pravnici kao što su Kregar, Josipović i drugi, u sudaru sa stvarnošću i svojim bijednim položajem marioneta- šute. Služe se mafijaškim zakonom šutnje. Odbijaju raditi poslove iz svoje nadležnosti. Što onda očekivati od niže rangiranih? Ništa, osim bezobzirne zloupotrebe položaja i ovlasti.

Može li običan građanin nešto napraviti da se zaštiti? Može. Može jako puno. Može slomiti zločinački sustav i dovesti ga u situaciju da bankrotira. Ne moralno, nego financijski. Evropskom sudu za ljudska prava treba početi prijavljivati zločinačku organizaciju, a ne državu. I treba tražiti astronomske odštete, a ne simbolične. Jer se mafiju ne može odvratiti od masovnog kršenja ljudskih prava građana opomenama i kaznama od par tisuća eura.

Ovaj dualizam kažnjavanja u sudstvu se može sjajno raskrinkati i blokirati samo ako čovjek zna misliti i dobro se pripremi za obranu. Bolna točka manipulativnih sudskih postupaka je ispitivanje lažnih svjedoka od strane optuženih. Tu se doslovce mogu činiti prava čuda. Ne u smislu izvođenja predstave, izvrtanja činjenica i slično, nego korištenjem činjenica i istine. Nemoguće se obraniti od istine. Nedavno je policijska službenica, svjedočeći u prekršajnom postupku protiv mene, potpuno zbunjena i izgubljena, priznala dvije ključne stvari: da ne poznaje zakonske propise prema kojima bi trebala postupati i da ne zna svoje zakonske ovlasti. Šokiran tim priznanjem, sudac se nije na vrijeme snašao i kada sam postavio slijedeće pitanje: Da li to znači da su svi navodi prijave protiv mene istiniti, a ne uvredljivi?, jednostavno je pobjesnio: pozvao je telefonski policiju da me uhapse, jer da remetim javni red i mir u njegovoj sudnici!!!! U prisustvu 4 policijska službenika mi je kasnije prijetio, vrijeđao me i pokušavao zastrašiti. Čak je policajcu naredio da se protiv mene podnese kaznena prijava i da me se smjesta sprovede u Istražni centar Županijskog suda u Dubrovniku, pod optužbom da sam vršio prisilu nad pravosudnim dužnosnikom te da se bavim nadripisarstvom, braneći druge građane u sudskim postupcima, a za što nisam ovlašten i stručan. Naravno da ja to radim, čak i vrlo uspješno, ali mi ne mogu dokazati nadripisartsvo. Štoviše, ja tvrdim da je to moja građanska i ustavna dužnost: pomagati zajednici u skladu sa svojim sposobnostima. Osim toga, ja sam hrvatski branitelj pa mi i to daje za pravo da svim dopustivim sredstvima prokazujem zloupotrebe , korupciju i kriminal. Baš me briga od koga i na koji način dolazili.

Međutim, nakon okončanja hitnog prekršajnog postupka, policajci su naglo dobili amneziju: nisu se sjećali prijava za kaznena djela!!!! Bojali su se da bi im stvari mogle izmaći kontroli, ako netko u Županijskom sudu uzme njihovu sudbinu u svoje ruke. Lakonski su mi rekli da oni nemaju kaznenu prijavu protiv mene, ali su istovremeno, nesvjesno dakako, priznali da prijava nije osnovana. "Ako nije podnešena, kako znate da nije osnovana?" je bilo pitanje koje ih je dotuklo. "Vi ste gospodine Pendo ozbiljan čovjek, nemojte nas zajebavati!".

Sam sudac je kasnije, odgovarajući na moja pitanja priznao: "Nisam još. Nisam još odlučio da li ću protiv vas podnijeti privatnu kaznenu prijavu!". A što čekate, šjor sudac? Čega vas je strah? Nakon toga je, u svojstvu svjedoka, prekinuo vlastito ispitivanje i prijeteći napustio sudnicu. Sutkinja, koja je vodila postupak, nije trepnula. Ipak je to njen šef, je li? A je li to kazneno djelo prisile nad pravosudnim dužnosnikom? Naravno da jest.

Ovaj sudac, sve prijavljene prekršaje i u isto vrijeme kaznena djela za koja je optuženi na Općinskom sudu nepravomoćno oslobođen, šalje u zastaru, jer bi u suprotnom morao osloboditi optuženog za remećenje javnog reda i mira, a on to ne želi. To bi naprasno prekinulo njegovu nezakonitu suradnju s policijom i suđenje bez dokaza. Da bi mu nekako olakšali položaj, ovi s Općinskog suda kojekakvim smicalicama pokušavaju ostvariti privid zakonitosti postupaka na način da čovjek oslobode u nedostatku dokaza. Kada se čovjek žali na oslobađajuću presudu, jer je u postupku dokazano da djelo nije počinio, tada sustav doslovce pobjesni. Ali, to je posebna komedija. Uglavnom, prostora za zajebavanje idiota je sasvim dovoljno. Samo ga treba koristiti.

Tko je glasao

puno je tu toga

puno je tu toga problematičnog, ali evo samo par stvari, s tim da ne planiram ulaziti u daljnju raspravu:

1. "Nevjerojatan je podatak da pored fantastično educiranih pravnika, među njima ne možete pronaći jednog jedinog karakternog."
odakle je taj podatak (kada ga već nazivaš podatkom)? meni više zvuči kao osobni dojam, i to naravno kao generalizacija jer ne postoje neki kriteriji za proglašavanje nekoga "karakterom" niti mislim da si ti osobno upoznao sve hrvatske pravnike da bi mogao dati takvu procjenu.
2. "Ovaj sudac, sve prijavljene prekršaje i u isto vrijeme kaznena djela za koja je optuženi na Općinskom sudu nepravomoćno oslobođen, šalje u zastaru, jer bi u suprotnom morao osloboditi optuženog za remećenje javnog reda i mira, a on to ne želi."
apsolutno netočno i oko toga nema rasprave. može doći do počinjenja prekršaja i bez da je počinjeno kazneno djelo, pa i ako se radi o istom događaju. ove insinuacije nakon toga samo ti smanjuju kredibilitet.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, ovi gornji

Griotta, ovi gornji "zaključci" vas nisu dostojni. Upućuju na vrlo plitko i bukvalno razmišljanje. Što vam to treba? Kada već ne razumijete stvari u njihovoj složenosti, onda je bolje šutjeti, a ne pokazivati elementarno neznanje. I nedostatak svjesnosti i budnosti.

Molim vas da sada bar dokažete dosljednost. Ako ste već izjavili da ne namjeravate raspravljati, na ovaj komentar nemojte odgovarati.

Odakle podatak? E, pa draga moja, nisam ga ja isisao iz prsta. Nisam ja taj koji tvrdi da nam je pravosuđe korumpirano iz temelja. Nisam ja taj koji tvrdi da nam je pravosuđe najteži kamen oko vrata. To vam, ako niste znali, tvrdi Vlada RH. I EU tvrdi isto. I što je najbolje: oko tog podatka se , bez iznimke, slažu svi. Čak i najveći pravosudni dužnosnici.

Naravno, sada ćete vrisnuti kako niste pitali za taj podatak. Vrisnuti ćete jer ne vidite očiglednu vezu s mojom tvrdnjom da u Hrvatskoj ne postoji karakteran pravosudni dužnosnik ili odvjetnik. Kako je, zlato moje, moguće da nam je pravosuđe u govnima do grla, a da u isto vrijeme imamo bar jedan jedini čvrst karakter u njemu? Mislite li da bi pravosuđe bilo korumpirano da je, na primjer, ministar pravosuđa karakter? Ili predsjednik države?
Ili predsjednik Vrhovnog suda? Ili predsjednica Ustavnog suda? Ne griotta moja! Tako nešto ne bi bilo moguće. Da nam pravosuđe i Ustavni sud vode karakteri, korupcije i organiziranog kriminala ne bi bilo. Ne samo u sudstvu, nego ni u društvu.

Mislite li ozbiljno da je meni potrebno poznavati svakog dužnosnika osobno da bih mogao govoriti o procesima i uočenim zakonitostima u njima? Pa nisam vam ja vaš Šimonović da laprdam o reformama nečega što ne razumijem i što ne postoji. Kako mislite da je moguće reformom promijeniti koruptivno stanje svijesti u sudstvu?
Reforma čega bi to zapravo trebala biti? Ne možete reformirati pravosuđe, ako ono praktično ne postoji. Promjena stanja će biti moguća tek onda kada se pravosudnim dužnosnicima razvije duhovna, emocionalna i financijska inteligencija i omogući izgradnja i prakticiranje karaktera.

Dakako, moje tvrdnje su za vas špansko selo. Ovim tvrdnjama sam direktno pogodio vaš ego kao i nametnuta vam mišljenja, koja ustvari nikada nisu ni bila vaša. Ne generaliziram ja, nego vi. Vi tražite izgovore za sadašnje stanje u pravosuđu. Dnevnik ste napisali na temu naizgled nevjerojatne činjenice da se ljudima dva puta sudi za isto, što je obilježje fašističkih i diktatorskih režima. I što sada hoćete? Da se složimo s vašom tvrdnjom kako se radi o grešci? Ne, nije greška, nego zločesta namjera.

To što vi ne znate koji su kriteriji za određivanje nečijeg karaktera, ne znači da isti ne postoje. Osim toga, vaš reaktivan govor nedvosmisleno govori da vi uopće ne znate što je karakter, kako se gradi i kako se manifestira. Moja definicija karaktera, ne umanjujući tuđe, je slijedeća:" karakter je osoba koja je u stanju, i onda kada pouzdano zna da je nitko ne vidi niti će itko ikada saznati što je napravila, uvijek i bez premišljanja, postupiti u skladu sa svojim unutarnjim načelima, pa čak i na vlastitu štetu; koliko god joj to bilo skupo, bolno i teško tog trenutka, računajući na dugoročnu korist i mirnu savjest".

Kada se uvjerite da ste sreli takvu osobu, javite mi. Sreli ste karaktera. I da ne bude zabune: takvih je jedan na milion. I još nešto: nećete ga trebati procjenjivati. Prepoznati ćete ga, pod uvjetom da imate bar neku njegovu osobinu. Inače od prepoznavanja- ništa.

Lijepo sam napisao:" Ovaj sudac...". Dakle ne govorim napamet, nego na temelju činjenica i konkretnih slučajeva. Dakle, blesav vam je komentar: "apsolutno netočno...". Točno je. Osim toga, ako policija izmisli prijavu za kazneno djelo, a o tome je u meni poznatim slučajevima riječ, kako je onda moguće postojanje prekršaja? Koja je to sad kemija da se nešto što se uopće nije dogodilo može tumačiti na dva dijametralno suprotna načina? Ukratko, logika kojom se služite, govori da ste pravosudni dužnosnik. Bez mozga, karaktera i morala.

Nisam ja toliko glup da bih se služio insinuacijama i dojmovima. Policija redovito čita moje upise i vreba najmanju grešku da bi me mogli strpati u zatvor. Zato, sve dok se služim činjenicama i istinom, ja sam na sigurnom, a oni su u kurcu. U konačnici, ja ću slomiti njihove zloupotrebe, a ne oni mene.

Tko je glasao

Tebi je stvarno jako tesko u

Tebi je stvarno jako tesko u zivotu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ni najmanje. Ja se kolosalno

Ni najmanje. Ja se kolosalno zabavljam na tuđi račun. Teško je onima koji rade i žive svinjarije na štetu svoje djece i unuka. Ako vam se da raspravljati o tome, napišite dnevnik, pa- idemo. Možda nešto i shvatite.

Tko je glasao

@griotta: 1. "Nevjerojatan

@griotta:
1. "Nevjerojatan je podatak da pored fantastično educiranih pravnika, među njima ne možete pronaći jednog jedinog karakternog."
odakle je taj podatak (kada ga već nazivaš podatkom)?

Moraš imati u vidu specifičnost diskursa. Poveznik (čije tekstove odavno preskačem) je naime vjerski fanatik, i u njegovom jeziku "karakteran" može biti jedino onaj koji poznaje "naravni zakon", odnosno učenje Mahariši Maheš Jogija. Svi mi drugi smo umno zaostali i moralno nakazni. Onaj tko pozna Naravni zakon, između ostaloga, NIKAD ne doživljava saobraćajne nesreće (to je jedna od Poveznikovih tvrdnji, doslovce).

Inače, dobro je vidjeti ovakvu specifičnu stručnu temu, mada je razrada ipak trebala biti, PMSM, nešto jednostavnija, prilagođenija nama pravnim laicima. Ja sam se bio izgubio u sredini, previše detalja.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

A, moj bidni čovik, rekli

A, moj bidni čovik, rekli bi vam otočani. Uglavnom tu rečenicu koriste za umno zaostale. Zašto me vaš komentar asocirao na tu rečenicu? Zato, Oštriću, što je laganje i izvrtanje činjenica, znak umne zaostalosti.

Naprosto lažete poput zadnje svinje da sam ja ikada ovdje, ili bilo gdje drugdje doslovce tvrdio vaše fantazije. To što vi nemate sposobnost shvatiti par prostoproširenih rečenica, ne daje vam za pravo da konstruirate laži. Nikada prometne nesreće ne mogu doživjeti vozači koji imaju dobre vozačke navike. Kakve veze to ima sa Naravnim zakonom ( zaboravili ste da ih ima 200, a ne jedan)? Izazivam vas da u mojim komentarima, pa i dnevnicima, nađete dokaz za svoju tvrdnju. Budući znam da nećete uspjeti, a znam da nemate karaktera ispričati se, još jednom ću vam dati zasluženu lekciju. Ja znam za izreku, i u svom pisanju se uvijek njom rukovodim: Ne učite svinje pjevati. Uznemiriti ćete svinje, a nećete ništa postići. Potpuno isto su govorili stari Latini: Ne bacajte biserje pred svinje! E, ali ja nikada ne odustajem. Pa makar imao posla sa svinjama.

Baš obrnuto od vaših laži: ja uvijek tvrdim da su ljudi potencijalno nevjerojatno sposobni. To što se pretvore u kanibale i čudovišta je rezultat nečovječnog odgoja i obrazovanja. Zapravo, pranja mozga. Na sreću, nismo svi dopustili da nas zajebu. Nažalost, malo nas je, ali smo zato moćni.

Tko je glasao

Kad jutarnji i vecernji

Kad jutarnji i vecernji skuze taj dio price, vjerujem da ce to obraditi na maksimalno jednostavan nacin.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Da, da - samo diplome i

Da, da - samo diplome i predikure - a mozak drugom prilikom!!!

Tko je glasao

Jako sam ti zahvalna na ovom

Jako sam ti zahvalna na ovom dnevniku, jer mi je odavno jasno da nešto temeljno ne valja u primjeni odredbi prekršajnog i kaznenog zakonodavstva. U mojim pokušajima da dokažem kako nema logike da se za isto djelo goni i kazneno i prekršajno nailazila sam na nerazumijevanje i kojekakva opravdanja tipa: prekršajni postupak je brži, ekonomičniji pa onda i efikasniji. Budući da nisam pravnica, pokušavala sam ukazivati na to da neka djela (nasilje nad ženama, primjerice, koje i ti spominješ navodeći silovanje u parku, ali i diskriminacija, zloupotreba droga) po svojoj prirodi i cilju nikako nisu usmjerena na narušavanje javnog reda i mira, kao i na određenje prekršaja koje si navela (djela protiv vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom) i da bi oni koji provode zakone trebali to imati na umu kad istražuju, podnose prijave i sude. Priznajem da mi nikad nije palo na pamet da pravi argument leži u načelu ne bis in idem, a on je tako očit da bode oči i da je zbilja nevjerojatno da ga je trebao afirmirati ECHR, e da bi svima postalo jasno o čemu se radi. Da li si zbog toga nerado ispričala ovu priču?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

da, i obiteljsko nasilje je

da, i obiteljsko nasilje je u toj problematičnoj zoni preklapanja.
prekršajni postupak zaista je brži i efikasniji, ali je posve nejasno čemu brzina i efikasnost ako će se nakon toga voditi kazneni postupak. onda se zapravo nije postiglo ništa.

nerado iz više razloga.
kao prvo, godišnje samo u zg diplomira 300-400 pravnika, imamo stotine pravnika na sudovima i u odvjetništvu, a nitko nije skužio da problem postoji i da ga treba rješavati. nije stvar u tome što je to ECHR, nego je stvar u tome što se to dogodilo nakon desetljeća i desetljeća jedne tako očito loše i nelogične prakse što je svima prošlo ispod radara.
kao drugo, a vezano uz prvo - to je dokaz koliko se malo razmišlja i koliko se sustav oslobođen kritike iznutra i izvana. princip je jednostavan: nauči i pokori se.
kao treće, ja sam definitivno protiv drakonskih kazni, ali dok se ova situacija ne riješi, radi se o tome da zločinci zaista prolaze nekažnjeno. nisam za osobito stroge kazne, ali osuditi na 60 dana uvjetno (!) nekoga tko je s 2 promila sjeo za volan auta (koji je opasna stvar) i pokupio drugog čovjeka te od njega napravio invalida po meni je uvreda za zdrav razum, pravni sustav i sve građane. kako je jedan moj prijatelj rekao, sjesti pijan za volan treba tretirati kao pokušaj ubojstva, pa makar se dotični sretno dovezao na svoje odredište. rizik je jednostavno prevelik.
četvrto je vezano uz to. nerado pričam jer ne želim da se ljudi na takav način brane. ipak, ono što je realnost je da će kaznena presuda (ako je i bude) pasti. možda na županijskom ili na vrhovnom, ali sigurno na ustavnom (jer pouzdano znam da krapac za ovo zna; prosvijetlio se nakon marestija), a ako i to zakaže onda na ECHR.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Stvari su u našem

Stvari su u našem pravosuđu dovedene do krajnjeg apsurda. Vi ovim komentarom sada dotičete bit problema: nije sudstvo slučajno korumpirano. Ono nije slučajno zločinačko. Nije nikome ništa promaklo. Osim, možda, neukima.

Vidite, korumpirano i zločinačko pravosuđe je svjesno onoga što radi. Zato ono i ne može obračunavati s korupcijom i organiziranim kriminalom. Ali građani nisu organizirani kriminalci. Oni su nesvjesne žrtve državnog organiziranog kriminala. A žrtve, po prirodi stvari, ne možete dodatno kažnjavati. I kada se to radi, tada se moraju raditi kompromisi, kako bi se održao privid funkcioniranja pravne države. Ne možete svu odgovornost za vožnju pod utjecajem alkohola ili izazivanja teških prometnih nesreća prebaciti isključivo na vozače. Ne možete naprosto stoga što je te vozače netko prethodno opljačkao, prevario i nespremne poslao u promet. A taj netko vam je država sama. U Hrvatskoj se zakonom uspostavljeni monopol u djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače neviđeno zloupotrebljava. Nitko ne radi obuku.

Pravosuđe se nevjerojatno zajebalo kada je vozača iz tunela Ledenik osudilo na 8 i po godina zatvora zbog ubojstva četvero ljudi. Podleglo je histeričnoj reakciji medija i javnosti, ali je činjenično neoborivo da je taj vozač najmanje kriv za tragediju. Vidjeti ćete za par godina što će se dogoditi. Ustavni sud će morati nešto odgovoriti na ustavnu tužbu i osporavanje sudskih presuda, ali će pravi šok nastupiti kada Evropski sud za ljudska prava kaže svoje. Nekoga će u Vladi zaboljeti glava od visine dosuđene odštete. Pošteno. Neka ubuduće zajebavaju svoju djecu i roditelje.

Magarad iz sudstva se ne može prosvijetliti ni na koji način do li preodgajanjem. Govorio je moj susjed prije dvadeset godina svećenicima i časnim sestrama: ne smijete primiti komuniste u Crkvu, prije nego odsluže pokajnički staž. A za vrijeme pokajničkog staža moraju u Crkvi sjediti u magarećim klupama, i na procesijama sudjelovati na začelju kolone. E, pa otprilike isti recept bi trebalo primjeniti u pravosuđu: prvo pokajnički staž na niže rangiranim mjestima, zatim test izgrađenosti karaktera, a tek potom pravosudne dužnosti. Tko voli, nek izvoli.

Tko je glasao

ne slažem se s tobom; nema

ne slažem se s tobom;
nema nikakve veze s osposobljavanjem za vozače to što će netko pijan sjesti za volan. ja ni nemam vozačku (posebna priča), ali mi je jasno da ne možeš s 2 promila sjest za volan i nadat se najboljem.
to nema nikakve veze ni s državom ni s nezadovoljstvom ni s pljačkom... to je kako je jedan moj profesor govorio - "samoživost". najbitnije ti je da brzo dođeš doma i da ti auto bude pred kućom. postoji opcija frendovi, postoji opcija taksi, postoji opcija javni prijevoz, ali sve su to nezgodnije opcije od sjedanja za volan svog auta, pa makar i pod cijenu nečijih nogu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, olako se razmećete

Griotta, olako se razmećete znanjem kojega nemate. Alkohol za volanom, nenošenje kacige na motoru, pretjerana brzina, utjecaj umora, lijekova, bolesti i slično na vozača i cijeli niz "uzroka" prometnih nesreća su u stvari posljedice neznanja i nesposobnosti vozača. Nevjerojatno je kako naivno i nestručno ljudi ocjenjuju da su gore navedeni "uzroci" sami po sebi samorazumljivi. Da je po vašoj logici i da su stvari jasne, kao što vi mislite da jesu, zašto onda u nastavnim planovima i programima autoškola, a obuka u njima je obavezna, stoji da s kandidatima treba u okviru predmeta Poznavanje prometnih propisa i pravila sigurnosti, odraditi sve teme i sadržaje? Imate posebnu temu: utjecaji na vozača. Zašto? Zašto je potrebno objašnjavati nešto što se samo po sebi razumije? Da li se zaista razumije? Vidite, baš zbog toga, što se ne radi onako kako je propisano, kandidati nikada ne shvate u čemu je opasnost. Nitko živ na primjer ne razumije da u prometnim nesrećama ne ubija brzina, nego kinetička energija. Imate takvih primjera na stotine. Pa ako već ne želimo stručno i odgovorno raditi s kandidatima, čemu onda služe autoškole. Ukinimo ih i ozakonimo anarhiju. Neka svatko uči kako mu dođe zgodno. Ozakonimo stanje, pa će okrivljavanje isključivo vozača postati sasvim u redu.

Ne čudi me da skrećete s teme. Ne čudi me ni da se odbijate referirati o mojoj tvrdnji da se kandidate pljačka i vara u autoškolama, a potom kažnjava za prometne nesreće. Vama su izgleda dvostruki kriteriji način života.

Vaše "opcije" imaju sasvim konkretnu cijenu: kvalitet života.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci