Tagovi

Opet ti cionisti!

Ako nemate strpljenja i vremena, nemojte ?itati ovaj Dnevnik! I pored svih pokušaja ne znam kra?e pisati o temi Bliskog istoka.
Koga bi danas u Hrvatskoj moglo posebno zanimati ono što se doga?a na Bliskom istoku, ovih tjedana kada smo suo?eni s ozbiljnim pitanjima svakodnevice koja, što zbog svjetske krize, što zbog našeg, hrvatskog siromaštva i bespu?a, postaje sve dramati?nija? Ipak, ovo što piše REBEL u svom Dnevniku malo ispred mojeg, traži reagiranje.
Slike s TV ekrana,kojima smo zatrpavani desetlje?ima daju se sasvim druga?ije i argumentirano tuma?iti! Rebel traži argumente?! Evo ih, ali, bez TV slika koje se ponavljaju od vremena «crvenog antisemitizma» (Izrael je agresor, Izrael je agresor…) do Tu?manova antisemitizma i antiizraelizma, sve do danas. Naj?eš?e, da bi se skrenula pažnja s doma?ih problema. ZAŠTO SE DOGA?A JEDAN OD NAJDUGOTRAJNIJIH ME?UNARODNIH SUKOBA?
Gordijev ?vor
Radi se o Gordijskom ?voru me?unarodne zajednice, neuralgi?noj to?ki u kojoj se presijecaju više od sto godina silnice vanjske politike mnogih zemalja, a posebno neposredno zainteresiranih i ugroženih naroda – arapskih naroda i posebno Palestinaca, s jedne strane i Židova odnosno Izraelaca, s druge strane. Zašto se ti Izraelci(Židovi) i Palestinci(Arapi) kona?no ne dogovore?
Titova Jugoslavija nije bila sklona Izraelu i javno je mnijenje u nas doživljavalo Izrael agresorskom zemljom, a arapske zemlje, ve?im brojem
zastupljene u pokretu nesvrstavanja, što zbog nafte što zbog poslova Yu gra?evinara, bile su Titu bliže nego Izrael. Modernoj Hrvatskoj trebalo je mnogo vremena i strpljenja da se približi Izraelu, a jedna od klju?nih prepreka bili su stavovi «povjesni?ara» dr. Franje Tu?mana koji je, pored ostaloga, u knjizi «Bespu?a povijesne zbiljnosti» ispisao na desetke nerazumljivih antisemitskih i antiizraelskih stranica. Tek zadnjih nekoliko godina može se re?i da su Izrael i Hrvatska koliko-toliko normalizirali odnose i da je uspostavljena obostrano korisna ekonomska suradnja,koja bi trebala biti i ve?a, o ?emu govori baš novoimenovani ambasador u Hrvatskoj gospodin Amroni, 20.10.2009. u intervjuu danom «Vjesniku»!
Izrael je Židovima je «obe?ana zemlja», država koju je, nakon desetlje?a borbi, stvorio cionisti?ki pokret, u biti nacionalni pokret Židova s ciljem stvaranja nezavisne države. Godine 71. naše ere je uništen Hram u Izraelu i židovski narod raspršen me?u druge narode u svijetu i tek 1948., nakon odluka Ujedinjenih naroda, proglašen je nezavisnom državom. Stvorena je na istom mjestu gdje je bila pradomovina Židova, još u biblijska vremena. Godine 2008. upravo je obilježeno 60 godina postojanja modernog Izraela.
Arapima je to zemlja s Jeruzalemom, tre?im hodo?asni?kim gradom na svijetu, a Palestincima zemlja koju smatraju svojom jer su njihovi preci živjeli na tom prostoru prije doseljavanja Židova iz cijelog svijeta. Istina, nekoliko tisu?a Židova više od 2000 godina nikada nije napuštalo Jeruzalem odnosno biblijski Izrael - Palestinu.
Krš?ani smatraju Jeruzalem, Betlehem, Nazaret… svetim mjestima, Isus Krist, propovjednik ljubavi, Božji sin nikada nije porekao da je «židovski kralj», i Izrael je za krš?ane «Sveta zemlja» i svake godine se hodo?asti do spomenutih gradova izuzetne simbolike. I osobno sam bio na tim mjestima i mislim da se ovaj sukob jedva može razumjeti ako se ne obi?e Izrael i na licu mjesta ne doživi ozra?je Svete zemlje. Posebno fascinira Jeruzalem i nije ?udo da se Židovi stolje?ima zaklinju: «Neka mi se osuši desnica, ako te zaboravim Jeruzaleme!»
60 godina borbe za opstanak
(Ne)sretna 1948. u biti ozna?ava prekretnicu u arapsko-izraelskim odnosima – sve godine do danas za Izrael su godine borbe za opstanak. Nakon skoro šest milijuna pogubljenih Židova u Drugom svjetskom ratu, ?esto na najmonstruozniji na?in – samo zato što su bili Židovi-i nakon neumorne borbe cionista za ponovnom državom, UN donosi plan o podjeli Palestine na židovsku državu Izrael i arapsku Palestinu. Palestina je ranije pripadala Otomanskom carstvu, a nakon njegova raspada, Velikoj Britaniji koja je imala mandatnu vlast u Palestini. Isti dan kada je donijeta važna odluka u organizaciji Ujedinjenih naroda, sve arapske zemlje u okruženju Izraela n a p a l e s u t e k s t v o r e n u državu, negiraju?i je u trenutku ra?anja i nažalost, neke iz bližeg i daljeg okruženja, sve do danas (Iran, Sirija, jedno vrijeme Naserov i Sadatov Egipat, Gadafijeva :Libija…). Palestinski oslobodila?ki pokret i najja?a organizacija Al Fatah tek u zadnjih desetak godina pokušavaju iz svojih dokumenata izbaciti odredbe koje govore o potrebi uništenja Izraela- i vode se što tajni, što javni pregovori o rješenju sukoba. Povijesni korak u?inio je egipatski predsjednik Anvar El Sadat, nakon nekoliko izgubljenih ratova Egipta i drugih arapskih zemalja kao saveznika (1948., 1956. , 1967. i 1973.),došavši u Jeruzalem i priznavši državu Izrael. Arapske zemlje pa i Palestinci, koji su se godinama služili i još služe, terorizmom, uvjerili su se da je Izraelce nemogu?e «baciti u more».
Izrael je, nakon sporazuma u Oslu s PLO (Al Fatah), godine 1993. spoznao da rješenja sukoba nema bez –samostalne palestinske države i bio je spreman na velike ustupke Palestincima. Ve? je Jaser Arafat, višegodišnji vo?a PLO pristao na neke kompromise i ?inilo se da ?e, kada su ve? definirane konture palestinske države (Zapadna obala plus pojas Gaze) sve i?i u prilog stvaranja samostalne Palestine. Me?utim, zapo?ela je intifada, oružani otpor Palestinaca koji su naknadno procijenili da im sporazum iz Osla donosi premalo u odnosu na njihove aspiracije i cilj: što prije samostalna palestinska država. U intifadi nije bilo rije? samo o nabacivanju kamenicama na izraelske vojnike - nisu pošte?eni ni civilni objekti, sve do teroristi?kog napada na autobus punog školske djece!
Svatko tko je imalo ?uo za Izrael zna da je na mo?varnom i pjeskovitom tlu nevjerojatnim zalaganjem Židova doseljenih iz razli?itih dijelova svijeta i uz po- mo? Židova iz dijaspore, posebno ameri?kih Židova, stvorena jedna od najrazvijenijih zemalja Bliskog istoka. Ovih mjeseci proslavljeno je 100 godina Tel Aviva koji je bukvalno izgra?en na pjeskovitom tlu, iz ni?ega, na ni?emu. Izrael, iako nosi orijentalni «štih» u biti je okružena milijunima Arapa, otok ili oaza na razini visoko razvijenih zemalja Zapada, zemlja razvijene poljoprivrede, turizma, industrije, posebno informatike, modernih prometnica, prelijepih gra?evina. Ako je nekada raj obuhva?ao ovo podru?je, onda su Izraelci svojim radom i kreativnoš?u, stvorili podru?je nalik na raj. Sav napredak stvoren je u 61 godinu neprekidne ratne opasnosti, u uvjetima «ni rata ni mira.»
Šanse za dugoro?ni mirovni sporazum
Za ples, posebno tango, potrebno je dvoje, kaže stara izreka. Na Bliskom istoku tih dvoje ne mogu zajedno živjeti, a kamoli plesati. Arapske i mnoge muslimanske zemlje i dalje bi Izraelce bacili u more (iranski politi?ari to javno govore!), palestinski narod je nejedinstven i Izrael, ma koliko bio popustljiv, ne nalazi partnere za dogovor. Objektivno, nisu ni u Izraelu svi oduševljeni palestinskom državom u susjedstvu, ali ukoliko bi to bila «normalna» država, ve?ina je spremna prihvatiti je. Sporna pitanja, gotovo nerješiva, su se do sada pokazali pitanje statusa Jeruzalema i pitanje povratka palestinskih izbjeglica.
U takvoj situaciji kada se mnogo novaca na palestinskoj strani(od Evropske zajednice i drugih donatora) trošilo neracionalno, zanemaruju?i otvaranje radnih mjesta, razvoj školstva, zdravstva itd. ja?ale su ekstremisti?ke snage me?u Palestincima, posebno, agresivni Hamas koji uživa izravnu vojnu i drugu podršku Irana i ne odustaje od bacanja Izraelca u more. Podzemnim tunelima od strane Egipta i na druge na?ine dopremane su rakete u pojas Gaze i s vremena na vrijeme ispaljivane na južni dio Izraela…
?etrdeset i više godina bavio sam se temom Bliskog istoka i svaki puta kada bi došlo do ratnih sukoba na Bliskom istoku ponavljaju se ?esto isti, antiizraelski i antisemitski stavovi. I zaboravlja se da u ratovanju nema gorega nego imati za protivnika onoga koji se u borbi služi prljavim, najprljavijim sredstvima – samoubila?kim terorom, ispaljivanjem raketa na civilne, nevojne objekte, podmetanjem starih, žena i djece kao obrambenog štita, korištenjem džamija, škola i bolnica kao vojnih objekata…Izraelcima je vojna intervencija u Gazi bio jedan od najtežih vojnih sukoba u vrlo gusto naseljenom podru?ju i tu nije bio mogu? «Blitzkrieg». Hamas je organizacija fanati?nih ratnika koji osiromašen narod lako dobiju na svoju stranu. I arapske zemlje, posebno one bogate naftom, snose dio odgovornosti za najnoviji konflikt: kao da im nije stalo do rješenja problema jer im Palestinci trebaju kao narod bijede i takav je najopasnije oružje protiv Izraela. Svijet, kao obi?no, a pogotovo sada u vrijeme svjetske krize, nema vremena za analize i gašenje vatre.
Izraelci znaju da i moralno i materijalno židovski svijet u dijaspori stoji iza njih. Isto znaju da ukoliko se svijetu ne objasne ?injenice, porast ?e antisemitizam u svijetu, koji je ionako, zbog svjetske krize, u porastu. Isto tako, Izrael ?e se na?i bez ve?e me?unarodne podrške jer koja zemlja ?e se u vrijeme kada nedostaje plin ili možda nafta, opredijeliti za Izrael i židovski svijet, ma koliko bio u pravu. I pitanje svih pitanja: koliko je ovaj regionalni sukob opasan za me?unarodnu zajednicu? Ne?e li Palestinci jednom pokušati ga?ati i nuklearni centar Dimonu, u Negevu, blizu Beer Šebe?I ne treba smetnuti s uma nijednog trenutka da je Izrael, mada to nikada nije službeno i potvrdio, nuklearna sila, spreman atomsku bombu koristiti u slu?aju egzistencijalne ugroženosti odnosno ako mu prijeti «nakba».
Pada mi napamet nekoliko re?enica vezanih za kraj ove analize:
«Mi Izraelci možemo izgubiti samo jedan rat, Arapi mogu i nekoliko!» I izjava višegodišnje predsjednice izraelska vlade Golde Meir: «Ne zamjeram Arapima što ubijaju nas Židove, zamjeram im što su nas nau?ili da ubijamo njih!»
Moliti nam valja za Božji narod, izraelske Židove, ali i mir. On je jednako u interesu i Izraelaca i Palestinaca jer samo u miru i dugoro?noj suradnji, ima nade za procvat ove regije, procvat koji i Izraelci i Palestinci, zaslužuju.

Komentari

@julijani,ppetri

@julijani,ppetri
Julijani hvala na razumijevanju mojih stavova vezano za Izrael.
Petri ne znam što bih poručio!? Ipak, nisam ti jugonostalgičar nego pokušavam biti pragmatičan, s osvrtom na povijesno-geopotitičke silnice! Ali, ako se voli Hrvatska kao jedinstvena ljepotica u svijetu, ako se voli materinji jezik hrvatski, ako suosjećam do suza s Aishom..., da dalje ne nabrajam jer mislim da ne bi trebalo biti u situaciji pravdanja i izjašnjavanja o nečemu što se podrazumijeva, ne znam po čemu sam toliko, da kažem, problematičan pa onda i nesimpatičan.
Imam neke preosjećaje da trenutne geopolitičke relacije nisu dane za duže razdoblje, da su naši otpori germanizaciji, mađaronštini, talijanizaciji... ipak nešto trenutno potisnuto i neuvažavano, a da ćemo se ubuduće uvjeriti, ako uskoro nismo u EU, kako ti odnosi s Njemačkom, Austrijom, Italijom, Mađarskom.. i neće biti idilični. Ponajprije, što smo neproporcionalno previše uzeli kapitala iz tih država,otvorili njima vrata, na uštrb nekih veza (Rusija,Francuska, Engleska, Španjolska, Ukrajina, pa i Kina, USA, susjedne zemlje kao BiH, Srbija, Crna Gora..). Kada nemaš kome prodati svoju robu onda nam su ove zadnje tri države dragocjeno tržište...Ne bih o stereotipima, npr. o germanskoj čizmi, ali u ne tako dalekoj budućnosti, kao što smo palili Yu zastave, ne bi me iznenadilo da na red dođu i neke druge zastave????!!!!!!!!Jer sada je njihalo na strani Beča i Budimpešte, a moglo bi opet malo i prema trećem "B", Beogradu!Sve je to život i nikada ne reci NIKADA!

Danimir

Tko je glasao

Tvoj je dnevnik savršeno na

Tvoj je dnevnik savršeno na liniji modernog viđenja pozicije Izraela širom zapadnog sveta. Danas niti levica niti desnica na zapadu ne bi drugačije govorile.
Trend je nov i politički gledano transverzalan.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

@ppetra Premalo znaš o

@ppetra
Premalo znaš o meni i sudbini moje obitelji da bi olako donosila sudove. Najvažnije: NIKADA u životu ni ja, ni moj otac preživjeli logoraš, ni moja rodbina koja je imala žrtve, nevine žrtve, nismo krivicu pripisivala jednom narodu, ni Nijemcima, ni Austrijancima, a najmanje Hrvatima s časnim antifašističlkim pokretom.Nema genocidnih naroda, nijedan narod na svijetu, uključujuči i moj, nije imun na razdoblja svojevrsnog ludila! Zastupnik sam stava: pravda, ne osveta!
Živio sam u jednoj stranoj zemlji, zemlji za koju su mi fundamentalisti u mom narodu rekli, da nikada u njoj ne bi mogli živjeti.I danas imam stan u metropoli te zemlje, ali život je htio da sam zbog neuspjele operacije kičme, vrlo slabo pokretan i ne mogu tamo živjeti. Naravno da ih nisam poslušao i radio sam u toj zemlji, često sanjajući zavičaj, nedostajao mi je hrvatski jezik, taj strani jezik NIKADA nije mogao zamijeniti moj materinji hrvatski..
Igor Mandić? Njegov stav i mišljenje su za raspravu. Usuđujem se reći da će u budućnosti, kad-tad, doći do povezivanja ( ne vjerujem da će to biti federacija!) južnoslavenskih naroda..Možda neka vrlo labava unija, neka vrlo labava konfederacija, ne znam?? Ne zato što ćemo se strasno voljeti, nego zbog ekonomskih razloga i slavenstva.Sve s e mijenja, sve...Stup Evropske zajednice čine danas Francuska i Njemačka, a koliko puta su ratovale...?!
I vjeruj, proputovao sam petnaestak zemlaja u svijetu, većinu do 30. godine života, nagledao se brojnih dokumentarnih filmova iz raznih dijelova svijeta, i ljepše zemlje od Hrvatske nisam vidio.Primjerice, većina jadranskih gradova su biseri Mediterana, neki biseri svijeta...
Haag nije idealno sudište, ali zahvaljujući njemu kazna stiže i one koji su zlo nanijeli Vukovarcima, i drugim građanima Hrvatske.
A kada je u pitanju moja druga domovina Izrael nikada nećeš moći razumjeti koliko bih mirnije spavao kada bi znao da je sigurna, da neće biti napadnuta od, sada, Irana,koliko mislim da joj treba MIR kao čovjeku kruh i voda, svima, Izraelu, Palestincima, svim susjednim arapskim državama...Upoznao sam najvećeg borca za mir u Izraelu, Urija Avnerija,razgovarao s njim, slušao njegova predavanja, čitao njegove knjige...Jerušalajim u prijevodu s hebrejskog znači - GRAD MIRA!

Danimir

Tko je glasao

Nakon ovoga komentara,znam

Nakon ovoga komentara,znam malo više o tebi.
Ovo sa slavenstvom je potrošena nekad lijepa i idealistička Strossmayerova ideja, koja je zauvijek skončala krvavim ratom. Nije bilo lijepo živjeti s onima koji su nas smatrali svojim zasluženim ratnim plijenom i kolonijom. Ne znam zašto si ti toliko nostalgičan za tom državom? Vjerojatno te za nju vežu lijepa iskustva. Da smo se rastali kulturno kao Češka i Slovačka moglo bi se govoriti o onome što zagovaraš.
Haag je politički sud na kojem se sudi agresoru zbog toga što nije uspio u ostvarenju političke volje osnivača suda, a žrtvi što se usudila braniti na način da uspije u toj obrani. Nije to čak ni izjednačavanje krivice, pokazuje to "humano" oslobađanje zločinke Biljane Plavšić i visina "kazni" vukovarskim JNA-krvnicima.
Ne znam razlog, ali mislim da i dalje imaš previše razumijevanja za agresore na Hrvatsku, a premalo za samu Hrvatsku.
Ipak i uz ovo neslaganje plus za tvoj komentar jer je iz njega izvirilo Danimirovo ljudsko lice. Ako osim hrvatske ljepote zavoliš i nju samu možda ćeš shvatiti i više.

Tko je glasao

@luka Kako da se

@luka
Kako da se razumijemo kada vrijeđaš Ben Guriona, "oca Izraela" uspoređujući ga s Franjom Tuđmanom, onim "povjesničarem" koji je ispisao 60-tak stranica u "Bespućima" koje je svatko inteligentniji i načitaniji ocijenio notornim antisemitizmom (antijudaizmom). Taj "dr." pisao je holokaust kao "holokaust", a Izrael uspoređivao s naci-državom, ponavljajući kao papagaj "Izrael je agresor, Izrael je agresor!"
Poštujem svaki tvoj stav i mišljenje, ali kada je u pitanju dr. Franjo Tuđman mora da si ti zadnji koji saznaješ da ga je samo smrt poštedjela optužnice u Haagu!Ovaj rasap Hrvatske kojem smo danas nažalost svjedoci dijelom je posljedica upravo krivo zaoranih brazdi HDZ-a i Tuđmana!
O Gotovini sudit ću tek nakon završetka sudskog procesa u Haagu a tebi ne osporavam da mu se već sada diviš.
Bozanića cijenim, ali bih ga cijenio još više da je napravio još tih stotinjak koraka i stigao do ključnog mjesta Jasenovca, Kamenog cvijeta Bogdana Bogadanovića i tamo se pomolio za duše Roma, Srba, Židova i partizana-antifašista Hrvata! I spominjati u Jasenovcu zločine na Bleiburškom polju nespretno je - jer, da li je on kada je bio u Bleiburgu spominjao žrtve Jasenovca!???

Danimir

Tko je glasao

da

da

luka

Tko je glasao

Danimire sviđa mi se tvoj

Danimire sviđa mi se tvoj osjećaj ljubavi prema svome narodu, njegovim veličinama, njegovoj zemlji, i baš zato ne razumijem iskaze tvoje ljubavi prema našoj zajedničkoj domovini.
Kako da si protumačim tvoje opravdavanje riječi IM i opravdavanje neke buduće federacije sa Srbijom. To je toliko bogohulno, kao da je netko predložio federaciju između poratne Njemačke i stvorenoga Izraela. Žrtve i agresore staviti u isti lonac, pa bio on i s tebi dragim "leskovačkim kajmakom", ipak ne mogu razumjeti.
Ili si neiskren u tvrdnji o svojoj ljubavi prema domovini Hrvatskoj ili smatraš kako nismo dovoljno platili za zločine naših predaka prema tvome narodu, pa nam odričeš pravo na Hrvatsku. Do tih nesretnih godina drugoga svjetskoga rata Hrvati su bili tlačeni i ubijani, a u tim nesretnim vremenima dogodilo se zlo u kojem su neki i sami postali tlačitelji i ubojice. To ipak ne smije biti opravdanje za silne nevine žrtve toga naroda nakon wwII. Zločin je projecirati na današnji naraštaj svu tu krivnju i odricati mu pravo na život u slobodi. Svaka brojka je prevelika, a točna je najveća, istinita i prava.
Kažeš kako ga je smrt poštedjela optužnice u Haagu? Mora li nas sve smrt odnijeti da bismo kao narod izbjegli optužnicu za "organizirani zločinački pothvat"?. Kažeš o generalu Gotovini suditi ćeš tek nakon završetka sudskoga procesa u Haagu. "Objektivan", "nepristrasan sud", donijeti će presudu o prekomjernom granatiranju Knina i tada ćeš ti znati je li general kriv ili ne. Kako znaš je li netko kriv ili ne u slučaju "prekomjernoga granatiranja" u dijelu svijeta gdje se nalazi tvoja druga domovina? Vidiš, Danimire, odgovor je ljubav. Ti znaš kako za tebe tamo nema prekomjernoga granatiranja jer razumiješ tu svoju domovinu i imaš osjećaj ljubavi prema njoj, a ovdje ti za takvo saznanje treba Haaški sud, jer iste te ljubavi kod tebe nema. Pokušavaš tu ljubav objasniti potrebom objektivnosti i korisnošću kritike, ali to je toliko usiljeno, da je vidljivo kako je uopće nema.
I ostani ti nama ovdje, jer možda shvatiš kako je Hrvatska ipak ljupka državica koja je dostojna i tebe i tvojih nasljednika i kako oni koji je iskreno vole nisu baštinici zla počinjenoga prema tvojim precima.

Tko je glasao

@luka Mi se nažalost ne

@luka
Mi se nažalost ne razumijemo.
Kao prvo, ja sam građanin ove Hrvatske, moji preci u četiri generacije žive na ovom tlu, to je moja domovina, volim Izrael ali time što živim u Hrvatskoj, opredijelio sam se da s njom dijelim dobro i zlo. Ali, moje je građansko pravo da upravo zato što živim ovdje kao lojalni građanin, doprinesem njenom prosperitetu. Radim to na kritički način jer mislim da se ljubav i poštovanje prema domovini iskazuje i dobronamjernim kritikama. Nema nedodirljivih, posebno to nisu oni koji Hrvatskoj rade štetu, očiglednu štetu ne razumijevajući da notorni lopovi i kriminalci moraju biti kažnjeni.Moje je pravo, recimo, da kažem da ne želim sresti na ulici osumnjičenog za ubojstvo čovjeka Vedrana Puljića u Širokom brijegu, moje je pravo da kažem da neću plaćati harač dok dio bande lopovske pljačka Podravku, moje je pravo da kažem da ću glasovati za Ivu Josipovića, a ne Andriju Hebranga!
Kardinala Bozanića poštujem, ali isto tako poštujem i argumente legende hrvatskog izdavaštva, kulture općenito, i židovstva gospopdina Slavka Goldsteina!Onome što je on napisao u dva Otvorena pisma uzoritom kardinalu Bozaniću imao bih još ponešto dodati, ali u ta dva pisma ipak sve bitno je rečeno.
O pravu Palestinaca na vlastitu državu sam se izjasnio.
Danimir koji se nada da neće biti poslan u Izrael

Danimir

Tko je glasao

dragi prijatelju prilično

dragi prijatelju
prilično te dobro razumijem
ničim ne osporavam tvoje pravo na vlastiti stav i mišljenje
samo te molim da razumiješ da i ja kao građanin hrvatske i hrvat u hrvatskoj,
imam pravo na vlastiti stav

tebi je draži stav slavka goldsteina
meni je bliži kardinal bozanić

nije mi cilj slati te u izrael
ali bi mi bilo drago kad bi prema
djelima
hrvatskih političara, generala
imao barem dio razumijevanja koje imaš prema djelima
izraelske države, izraelskom političarima i generalima
( ne trebaš ni znati koliko ja znam o izraelu)
operacija Oluja u usporedbi s ratom iz 1967.
Varivode vs. Sabra i Šatila i ...

prepuštam građanima izraela da izaberu vlast
političare za koje misle da su najbolji
i da će najbolje štititi interese građana i države izrael
od ben guriona, golde meir, menachema begina, jicaka rabina, ariela sharona, do ehuda baraka

poštujem patnje i stradanja židovskog naroda
kad god gledam slike egzodusa hrvata iz vukovara
sjetim se da je toliko židova uspjelo pobjeći iz hitlerove europe
zamisli da su oni s vrećicama, preživjeli iz vukovara
jedini hrvati iz hrvatske
užas ...

bilo bi mi drago kad bi i ti poštovao
hrvatskog ben guriona franju tuđmana
hrvatskog mošu dajana antu gotovinu
hrvatskog vjerskog vođu kardinala bozanića

luka

Tko je glasao

dragi prijatelju kažeš i

dragi prijatelju
kažeš i sam da prihvaćaš što kaže ppetra
i ja prihvaćam

Divim se ovome narodu. Od njih svi mi, a pogotovo hrvatski političari i hrvatska država trebaju učiti i naučiti

- kako preživjeti uprkos svim povijesnim nevoljama
- kako ostati uvijek ponosan uprkos stalnim stigmatiziranjima
- kako obraniti krvlju stečenu domovinu i usvojiti spoznaju da je njena obrana i suverenitet (i u ratu, ali i u miru) najsvetiji cilj
- kako učiti na vlastitim greškama i posljedičnim stradavanjima vlastitoga naroda
- kako prihvatiti ispriku svojih krvnika, ali zauvijek pamtiti, a ne omalovažavati žrtve vlastitoga naroda, zbog počasti svojim žrtvama, a za opomenu svim zločincima
- kako se odnositi prema svojim herojima, koji su stvarali svoju državu
- kako voditi ekonomsku i svaku drugu politiku na dobrobit svojih građana i svoje države

i zato bih te molio
da ne napadaš prvog predsjednika republike hrvatske dr franju tuđmana
i nadbiskupa zagrebaćčkog kardinala bozanića

ako si se odlučio braniti i objašnjavati sudbinu izraela i njegovih građana
dozvoli i nama, građanima hrvatske i hrvatima
da branimo i poštujemo svoj narod, svoju državu, i svoju vjeru (vjere)
odnosno dozvoli tuđmanu barem onoliko koliko dozvoljavaš goldi meir, menachemu beginu, arielu sharonu
a bozaniću onoliko koliko bi dozvolio židovskim vjerskim vođama

a tebi i izraelu sve najbolje
ali molim te pokušaj shvatiti
da su/ste židovi dolaskom povratkom na teritorij palestine
od protjeranog naroda postali povratnici
ali su zato svojim dolaskom stvorili jedan novi protjerani narod
vi
i vaši prijatelji
imate se pravo ljutiti
što protjerani palestinci djeca, sinovi, unuci i praunuci protjeranih 1948.
još uvijek žive u logorima u libanonu, siriji, jordanu
i nemaju i neće nigdje nego natrag
u svoju domovinu

ali
židovi
su pamtili jeruzalem 2000 godina
zašto tražite od palestinaca da zaborave brže
i oni imaju pravo na sjećanje
na jaffu i jeruzalem

luka

Tko je glasao

@Martin i još neki

@Martin i još neki
Martin i još neki znaju povijesne činjenice i one su godinama u našoj Yu javnosti a poslije i u Tuđmanovoj Hrvatskoj prešućivane.
Ne radi se o tome da se moramo svrstati uz Izraelce, radi se o tome da se javnosti podastru činjenice o dubljim uzrocima tog dugotrajnog sukoba. To sam pokušao, to pokušavaju i neki ovdje hladne glave i bez navijanja. Koliki spor je bio između Engleza koji su imali mandat nad Palestinom od kraja I svjetskog doi 1948. i Židova govori i to da su zaustavljali brodove u vrijeme IIW rata na kojima su bile židovske izbjeglice iz Evrope, tražeči spas i bježeći od naci-fašizma...Dio je smješten na Cipar, dio je morao tražiti utočište u USA i tko zna sve gdje.
Za neke su akcije Irguna i drugih židovskih grupa protiv Engleza pa i Arapa, oslobodilačka borba za neke terorizam!Cionizam nije bio jedinstven nacionalni pokret Židova kao što nijedan pokret za stvaranje države nije jedinstven, monolitan!Nikakvo opravdanje, samo nabrajanje činjenica!
Činjenica je primjerice i to da je teroristička organizacija Crni rujan, koja je izvela i pokolj izraelskih sportaša na Olimpijadi u Muenchenu 1972., nastala nakon crnog rujna u Jordanu, kada su Jordanci učinili pokolj nad Palestincima...I nije Izrael jača strana, Izrael je mala zemlja okružena Arapima i nepopularna bar kod milijardu muslimana!!!?????
Vrlo kompliciran sukob, puno emocija,mitologije na obje strane.
U 40 godina bavlje nja tom temom i nijedan dan nije mi bio dosadan.Evo, najnoviji slučaj hapšenja znanstvenika NASE koji je radio za izraelsku tajnu službu Mossad, jedan izraelski obavještajac već je 20 godina u američkim zatvorima i Izrael ga ne uspijeva osloboditi, iako se to godinama pokušava..
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Daniel N. Kud baš ti

@Daniel N.
Kud baš ti Daniele,("onaj koji sudi") s tako lijepim imenom, da sumnjaš u opstanak Izraela???
Izrael nema baš previše prijatelja i zato se oslanja najviše na svoje snage, sebii samom najviše vjeruje i takav ima šanse da opstane. Izrael ipak nije sasvim obična zemlja niti je geopolitika znanost koju je za potcijeniti.Izrael s dijasporom je čimbenik bez kojeg se ne možei tu se ne radi o patronatu USA ili neke druge zemlje.
Ljubav USA i Izraela i nije tako velika kako se misli, ponavljam, Izrael ima obrambenih snaga da se sam brani, iako okružen morem Arapa.
Izrael i Jeruzalem nisu samo fakti, to su i simboli judeo-kršćanske civilizacije i kao takvi bit će branjeni i obranjeni.

Danimir

Tko je glasao

Moje ime jest židovsko,

Moje ime jest židovsko, zapravo staro-židovsko. Ima 'El u sebi. Iako bih radije živio u Izraelu nego u Jordanu, ipak ne mislim da na dugi rok Izrael ima previše šanse, pogotovo zbog oslanjanja na "samog sebe". Jednostavno ima previše neprijatelja. Ne kažem da je to pravedno, ali povijest nema veze s pravednošću već sa silom.

Jeruzalem je uvijek bio simbol (dobro... ne baš oduvijek), ali ne zaboravimo da je dvaput već pao u ruke muslimana, doduše ne tako skoro, pa nikom ništa. Kao što je pao i Konstantinopol, pa na Zapadu nitko nije ni štucnuo. Konačno za kršćana je svejedno je li Jeruzalem pod židovima ili muslimanima, kad nije kršćanski. Meni skroz svejedno budući da nisam ništa od navedenog!

Tko je glasao

Moj Dnevnik je pisan na

Moj Dnevnik je pisan na osnovu saznanja koje imam a stečenih koroz čitanje mnogih izvora,, na osnovu boravka u Izraelu 40 dana, na osnovu razgovora s mnogim poznavateljima krize na Bliskom istoku, uključujući Palestince. U osnovi podržavam cionizam ali i palestinsko pravo na vlastitu državu. I ne zaboravite, nakon odluke Ujedinjenih naroda više su teritorija predviđenog za palestinsku državu uzele arapske zemlje nego Židovi-Izraelci(zemlju je Palestincima u većini oduzela arapska zemlja tada po imenu Transjordanija, današnji Jordan).
Moj "hendikep" je oko 800 knjiga koje imam oko sebe dok ovo pišem, na raznim jezicima, sve na temu Bliskog istoka, Židova, Arapa, Palestinaca, Izraela...
Odbijam svaku tezu da je zemlja Arapima oteta. 90 % te zemlje je kupljen od Arapa, pjeskovite, močvarne, jedva upotrebljive. Moderni Izrael je nakon h o l o k a u s t a osnovan odlukom Ujedinjenih naroda!
Nema tu mitologije i sumnjivih papira, postoji arheološki nalazi, postoji Biblija, postoje npr. Kumranski rukopisi. Tko u njih sumnja može ih pogledati u Izraelu (odlomke sam vidio na izložbi u Beču prije nekoliko godina!!), a mislim i na Netu!Sumnjati u sve to znači sumnjati i u - Isusa Krista, koji nikada nije porekao svoje židovsko porijeklo!
Što se tiče Židova kao "izabranog naroda"., nisam kriv što je Hašem tako izabrao i što je to u Bibliju zapisano.Neki Židovi bi rekli: "O, kada si već birao, što nisi neki drugi narod izabrao!"
I pogledajte zadnju rečenicu Dnevnika, prije nego što ga komentirate!
Šalom svima!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Nisi spomenuo g. Begina,

Nisi spomenuo g. Begina, "heroja a ne zločinca", koji je vodio rat za oslobođenje terorističkim metodama, kao što su:

bombing of the British administrative headquarters at the King David Hotel in Jerusalem, where 91 people, including British officers and troops as well as Arab and Jewish civilians, were killed. [...] the kidnapping and hanging of two British sergeants in response to the execution of several Irgun members by the British; [...] MI5 placed a 'dead-or-alive' bounty of £10,000 on his head after Irgun threatened 'a campaign of terror against British officials', saying they would kill Sir John Shaw, Britain's Chief Secretary in Palestine. [...] Ben-Gurion openly denounced the Irgun as the “enemy of the Jewish People”...

http://en.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin

Kada Arapi rade to isto svi to naravno osuđuju.

U ratu u kojem se dva psa bore oko oglodane kosti nema neke pravde i viteštva. Zadnje što sam pozitivno vidio je onaj tip (Arap, bombaš) u izraelskom zatvoru koji je rekao da nikad ne bi postavio bombu na nogometni stadion jer je nogomet "svetinja".

I naravno postoji izraelski mirovni pokret.

Sve u svemu na dugi rok bojim se da Izrael nema previše šanse. Ipak ima previše neprijatelja.

Tko je glasao

Kada Arapi rade to isto svi

Kada Arapi rade to isto svi to naravno osuđuju.
pa baš i ne. zapravo ovo je vrlo izlizan argument. može se upotrijebiti i obrnuto. a da ne spominjem kad su to izraelci napravili.

Zadnje što sam pozitivno vidio je onaj tip (Arap, bombaš) u izraelskom zatvoru koji je rekao da nikad ne bi postavio bombu na nogometni stadion jer je nogomet "svetinja".

ma baš lijepo od njega. nogomet je svetinja a ne ljudski životi. znači mogao je na koncert postaviti bombu. ma pozitivac :)

Tko je glasao

U samom početku Izraela je

U samom početku Izraela je bilo itekako terorizma i podlih poteza (na obje strane). Naravno da mi se to osobno ne sviđa, ali kojem "borcu za slobodu" je ljudski život iznad ostvarenja političkih ciljeva?

Jasno da životi nisu "svetinja". Oni mogu biti svetinja samo u redu i miru. U ratu i polu-ratu se sve okreće naopako. Gledaš li kada vijesti iz Iraka ili Afganistana?

Tko je glasao

Židovi su stari ponosni

Židovi su stari ponosni narod, koji je uprkos silnim stradanjima kroz povijest ipak opstao. Najteže im je bilo tijekom ww2 i nikada se ne smiju zaboraviti imena ovih logora kao opomena cijelom čovječanstvu do kakvih zločina mogu dovesti razne ideologije:
Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz- Birkenau, Dachau, Treblinka, Majdanek, Theresienstadt ...., a u staroj Jugoslaviji Banjica (prvi logor izvan Njemačke sa stradanjima Židova), Zemun - Sajmište, Šabac, Mitrovica, Jasenovac, Stara Gradiška, Rab...
Tko negira užasne zločine koji su ovdje počinjeni, negira povijest ljudskoga roda.

Divim se ovome narodu. Od njih svi mi, a pogotovo hrvatski političari i hrvatska država trebaju učiti i naučiti:

- kako preživjeti uprkos svim povijesnim nevoljama
- kako ostati uvijek ponosan uprkos stalnim stigmatiziranjima
- kako obraniti krvlju stečenu domovinu i usvojiti spoznaju da je njena obrana i suverenitet (i u ratu, ali i u miru) najsvetiji cilj
- kako učiti na vlastitim greškama i posljedičnim stradavanjima vlastitoga naroda
- kako prihvatiti ispriku svojih krvnika, ali zauvijek pamtiti, a ne omalovažavati žrtve vlastitoga naroda, zbog počasti svojim žrtvama, a za opomenu svim zločincima
- kako se odnositi prema svojim herojima, koji su stvarali svoju državu
- kako voditi ekonomsku i svaku drugu politiku na dobrobit svojih građana i svoje države

Tko je glasao

I kako civilni i ratni

I kako civilni i ratni invalid imaju istu invalidninu, s tim da drugi dobije još i odlikovanje.

Tko je glasao

Stvarno sjajan

Stvarno sjajan comment
Iskren, poučan i uporabljiv. Napiši u obliku dnevnika, draga @ppetra, to isto, malkice obširnije. Hvala!

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Prijatelju vidim da mene

Prijatelju vidim da mene spominješ kao svojevrstan motiv za ovaj tekst..Eto drago mi je da sam bar postigao kakvu takvu reakciju kod nekoga..Osobno sam na kraju svoga teksta napisao da je to samo laički i mali osvrt na tu zavrzlamu koja je puno kompleksnija od jednog običnog teksta u kojem bi to netko eventualno pokušao rasvijetliti..
Prije bilo kakve rasprave o Palestini prvo se moramo razvrstati:
a) Oni koji daju pravu jednom narodu da na osnovu spisa starih nekoliko tisuća godina zaposjednu već zauzeti komad zemlje.

b)Oni koji ne daju za pravu da se na osnovu prastarih spisa i mitologije zaposjeda tuđa zemlja.

E nakon što se tu rasčlanimo onda možemo ovu grupu A rasčlaniti:
a1) Oni koji daju za pravo da se silom istjera domorodačko stanovništvo
a2) Oni koji su protiv uporabe sile

Iskreno ne da mi se sada tipkati po ovoj jebenoj tipkovnici jer mogao bi do sutra pisati i pisati..Čitao sam puno pro Izraelskih autora..čitao sam Davida K. Shiplera "Arapi i Židovi" koja poprilično objektivno sagledava Židovsko - Arapske odnose itd...

Nakon što se svrstaš u A ili B grupu onda možemo nastaviti razgovor..Ne samo o Židovima nego i o Meksikancima koji bi na taj način mogli zauzeti Texas, Marokanci koji bi mogli tražiti dijelove Španjolske i tako u nedogled...

Tko je glasao

Tvoj dnevnik

Tvoj dnevnik

odiše izdizanjem židova kao naroda koji je izabran i kao takav ima pravo da mu bude dodijeljen komad zemlje na ovoj planeti na kojoj će oni stvoriti super državu kao vrlo radišan i prosperitetan narod.
No. stvaranje države izrael nastalo je otimanjem zemlje arapa a koju su osmislili cionisti i realizirali uz svesrdnu pomoć engleske i amerike kojoj izrael služi za držanje u pokornosti arape kako bi i dalje mogli jeftino crpiti naftu.
Analogno tvome zagovaranju prava izraelaca da na otetoj zemlji stvore svoju državu ,tako bi i srbi trebali imati svoju državu na teritoriju Republike Hrvatske,iako su to i željeli ratom ostvariti no na našu radost a tvoju žalost nisu uspjeli.

Stoga, ti svoje veličanje cionizma prodavaj negdje dalje možda štogod i zaradiš nakon 40 godina proučavanja, no možda ti se lampica upali pa shvatiš da i arapi imaju pravo oteto da vrate kao što su i državljani RH svoje vratili

Tko je glasao

Analogno tvome zagovaranju

Analogno tvome zagovaranju prava izraelaca da na otetoj zemlji stvore svoju državu ,tako bi i srbi trebali imati svoju državu na teritoriju Republike Hrvatske,iako su to i željeli ratom ostvariti no na našu radost a tvoju žalost nisu uspjeli.

Analogija je debilna no od koga dolazi ni ne čudi. Čim se rade analogije sa situacijom na ovim prostorima znači da autoru nedostaju argumenti i pokušava udariti na emocije. kad već radimo usporedbe sa Hrvatskom bolja analogija bi bila sljedeća: Izrael je, kao i Hrvatska, međunarodno priznata država koja je napadnuta od terorista koji rade na njenom rušenju i uništenju.
ostale faktografske bedastoće iznesene u komentaru ne treba posebno osporavati. one su nadam se svakom iole upućenom u bliskoistočni sukob poznate.

Tko je glasao

Na priznaju sve države

Na priznaju sve države Izrael, a pogotovo nekad ga mnoge države nisu priznavale. Mislim da bi se Izrael mogao dosta dobro usporediti s Kosovom, zapravo.

A da se "prirodno pravo" i "papiri" sukobljavaju to je više nego jasno.

Tko je glasao

Jednostrano gledanje na

Jednostrano gledanje na sukob koje prikazuje Izrael kao jednu malu uspješnu državicu, raj na zemlji koji se svim silama brani od krvolocnih Arapa koji bi Izrael htjeli sterati u more.

Ti palestinci jednostavno nikako da nauce, da su oni nizi narod i da treba da se isele iz zemlje u kojoj su stoljecima zivjeli jer je sam dragi Bog (ne onaj njihov vec jedan drugi) odlucio da je bas jedan određeni narod njegov narod i da bas taj narod treba da zivi na njihovom podrucju stoga najbolje da se presele, a kako je jedan od Izraelskih visokih duznosnika rekao, "ionako ima toliko arapskih zemalja uokolo".

Jednostavno me rastuzi kad shvatim da i u godini gospodnjoj 2009. postoje ljudi koji vjeruju da postoji Bog sto samo po sebi nije toliko cudno. No onda dolazi zanimljivi dio.
Ne samo da postoji Bog, nego je taj Bog od milijardi ljudi na svijetu odabrao bas jedan narod da bude Njegov narod. I ne samo to. Od cijele planete koju je Bog stvorio on zeli da njegov narod zivi bas na određenom djelicu te planete.
Djeluje kao SF komedija o krajnje vrckastom Bogu. Mislim, dajte na trenutak stanite i razmislite malo o tome, zar vi zaista vjerujete u tako što?
Nazalost, radi te SF price ljudi i danas ginu...

Tko je glasao

@gale Pa kakvi bi to

@gale
Pa kakvi bi to trebali biti Izraelci nadljudi da pokolju više od 100 milijuna Arapa samo u u svojoj okolini odnosno susjednim arapskim zemljama? Jesu, po nekima, krvoločni Izraelci, ali baš toliko...?

Danimir

Tko je glasao

Kakve veze ima tvoj odgovor

Kakve veze ima tvoj odgovor s mojom primjedbom?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@leoboldek Pa žurba,

@leoboldek
Pa žurba, ništa drugo! Htio da Dnevnik još pročitaju neki prije spavanja.., Kažeš da je malo dosadan, pa je taman za uspavljivanje!Ali, drago mi je da ti se dopada i ocjenjuješ ga ipak pozitivno! Još ćemo mi, ljevica i desnica, na nekim pitanjima naći zajednički jezik!!???
Da, ali što se tiče Židova nikada ga neću pisati malim slovom jer se početno slovo imena naroda piše - velikim slovom! A ZNAŠ I SAM DA JE KOD ŽIDOVA TEŠKO DIJELITI NARODNOSNU PRIPADNOST OD VJERSKE!

Danimir

Tko je glasao

A ZNAŠ I SAM DA JE KOD

A ZNAŠ I SAM DA JE KOD ŽIDOVA TEŠKO DIJELITI NARODNOSNU PRIPADNOST OD VJERSKE!

Ju-ju-ju,

Kak se za neke zna nači razumjevanje. No jel imaš tolko razumjevanja za Hrvate i RK vjeru?

Tko je glasao

Još ćemo mi, ljevica i

Još ćemo mi, ljevica i desnica, na nekim pitanjima naći zajednički jezik!!???
Ova tri upitnika su Ti podpuno opravdana na ovom mjestu.

Prvi se može odnositi na činjenicu da si Ti po tom pitanju gotovo iznimka. Njemački, primjerice, ljevičari su definitivno intolerantni prema Izraelu i Izraelcima, a o židovima da i ne govorimo. To već graniči s antisemitizmom (u "tradicionalnom" značenju rieči). Osim toga, podpuno nedosliedno egalitarističkim, "demokratijskim", feminističkim, atheističkim i inim ljevičarskim tradicionalnim pozicijama, zapadnjački ljevičari otvoreno i svesrdno jednostrano u tom sukobu (koji je širih razmjera nego samo između Izraelaca i Palestinaca) drže štangu muslimanima.

Drugi upitnik se može odnositi na činjenicu kako sam pak ja u mojem, desnom okruženju, po ovom, nimalo nebitnom pitanju ipak u manjini, iako ne toliko drastično kao kod ljevičara, gdje su "filosemiti" prava riedkost.

Treći bi bio synthesiologijske naravi: ako bismo Ti ja mogli naći zajednički jezik po nekim pitanjima, to bi se temeljilo upravo i samo na odstupanjima od standardiziranih načela koja "krase" desnicu i ljevicu. Nu, po tom pitanju, pak, desnice i ljevice - za me postoji samo jedan autoritet koji je to razbistrio do kraja, a to je Mladen Schwartz. Zanimljivo je da taj isti genij nema nimalo ljubavi prema židovima, niti prema Izraelu, ali on ima svoje razloge za to. Nitko, primjerice, nije preciznije demaskirao bit demokracije (i partitokracije) od njega i on je moj učitelj za te suštinske teme, a to što ga ne mogu prihvatiti za učitelja po pitanju Adolfa Hitlera, to su moji razlozi zbog kojih ja ne dovodim u pitanje njegov autoritet kad govori o drugim politoložkim i/ili ideologijskim themama.

Zanimljivo je i to kako židovi imaju osobitu averziju prema Hrvatima, a drže "štangu" Srbima, no za razliku od Rimokatholičke crkve u NDH, Srpska je pravoslavna crkva za vrieme Drugog svjetskog rata u Srbiji bila zaista antisemitska.

Duboko sam uvjeren kako je Izrael kazalica na Božjem satu koja pokazuje vrieme ciele Zemlje i čovječanstva. Štoviše, tamo će i doći do konačna eshatoložka razračuna, ako već ne između ljevice i desnice (iako je zgodno da Sveta pisma previđaju za kraj Božje razvrstavanje na desno i lievo, ovaca i jaraca!), a ono između [Clash of civilisations], ne prema Huntingtonu, nekih "kultura" (gdje se, btw, poimence spominje i slavjansko-pravoslavna), nego s jedne strane ljudi bogobojaznih, monotheistâ, a s druge, ljudi "ingenieurâ", onih koji se uzdižu iznad Boga, pa ga oponašajući nastoje zasjeniti svojom "stvaralačkom" moći, kao: eugenika, kontrola rađanja, euthanazija, genetika, kloniranje, technologije, ekologija, klimatologija, geoengineering, socio-engineering, informatika i kybernetika, astronautika, religiologija, neurolinguističko programiranje, prisilne medikacije, codex alimentarius, new age i new world order (to be continued) i sl.

PS
Ovo se ne treba shvatiti doslovce (što se lievo-desnog tiče), ali je zgodno ;-) Matej 25, 31-46:

31 Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. 32 I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. 33 Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.

34 Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! 35 Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; 36 gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.' 37 Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? 38 Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? 39 Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' 40 A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'

41 Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! 42 Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; 43 stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!' 44 Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' 45 Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.' 46 I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

@gale A što bi onda

@gale
A što bi onda radili s Eskimima???
I ne znam ovo o Iranu? I ti si popapao nikad dokazanu tezu da su Hrvati porijeklom iz Irana!????? To je stara bajka o neslavenskom porijeklu Hrvata koja ne pije vodu. Jer, onda su i Srbi porijeklom iz Irana, pa i Slovenci..., pa Crnogorci, pa Makedonci...(sličnosti kultura pa i jezika..). Dakle, ukratko, svi južnoslavenski narodi, uperite dalekometne rakete na Iran, i natrag u pradomovinu! E, ali pazi vraga - tamo bi se našli baš na meti - Izraelcima, ha,ha...

Danimir

Tko je glasao

Uopce nije bitno odakle su

Uopce nije bitno odakle su Hrvati. Bitno je uociti da neki vanjski faktor odlucuje o necijem teritoriju bez pristanka te strane.

OK. Mozda su fakat brijali da ce se Arapi ponasati poput Indijanaca i dozvoliti si da pokolj bude nad njima izvrsen, ali izgleda da su se preracunali.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, mi pričamo o državi

gale, mi pričamo o državi koja je formirana prije više od 60 godina. o migraciji židovskog naroda koja se događala u razdoblju dužem od stoljeća. ne pričamo o židovskoj državi koja se tek treba formirati. pa ako ćemo tjerati židove iz izraela i vraćati ih u europu, egipat, irak, libiju( ili im stalno nabijati to na nos)...onda nek se i arapi vrate tamo od kud su došli. a mogli bi i svi europljani iz Sjeverne i Južne Amerike i Australije. a mogli bi i srbi iz hrvatske? mogli bi i hrvati iz hrvatske? gdje je kraj tome? gdje je granica? gdje ćemo podvući crtu između nečije autohtonosti i neautohtonosti? koliko stoljeća treba proći da se netko može smatrati domorocem?

Tko je glasao

Kazes ne pricamo o drzavi

Kazes ne pricamo o drzavi koja se tek treba oformiti. Jel bi u tom slucaju postojala razlika? Ili je Izrael nastao na zlocinu?

Po pitanju vremena, kada je tko gdje i kako dosao. Mi u ex-Yu smo zajedno priznali avnojevske granice, s obzirom da iste nisu uzrokovale sukob. I tu se radilo u multilateralnom dogovoru.

No, u ovom dogovoru nastanka Izraela, dojma sam da nisu sudjelovale Arapske zemlje, te je time, ukoliko sam u pravu, isforsiran sukob koji i danas traje.

Mozemo mi reci, ajde, sad cemo zazmiriti, ali to vise necemo raditi, ali ne vidim argument koji bi bio prihvatljiv Arapima, no prvenstveno Palestincima, osim argumenta sile.

A taj argument i uzrokuje pad ugleda Zidova, te jos i dodatno potice nesnosljivost, ali ovaj puta s konkretnim argumentima.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale Zao mi je sto ovo

@gale
Zao mi je sto ovo moram reci, ali morao bi se poduciti o izraelsko-palestinskoj povijesti prije pisanja komentara. Zidovi su Palestini zivjeli i prije 1948. Planovi o podjeli Palestine izmedju Arapa i Zidova su se radili vec u dvadesetim godinama proslog stoljeca. Britanci su za vrijeme svog mandata u Palestini smatrani pro-arapskim zbog svojih interesa u drugim arapskim drzavama. Britanci su cak isli toliko daleko da su prije dolaska UN snaga 1948, kad u Palestini izbija arapsko-zidovski gradjanski rat uspostavili embargo na uvoz svih dobara u palestinske luke (zidovska strana se tako opskrbljivala oruzjem, dok se arapska opskrbljivala kopnom iz drugih arapskih drzava), a dobar dio vojno sposobnih Zidova su internirali na Cipru da se ne bi mogli pridruziti zidovskim snagama. u isto vrijeme u britanskim gradovima izbijaju velike protu-zidovske demonstracije koje se pretvaraju u nerede koje traju tjednima. Zidovima tada najvise pomaze SSSR.
Stvari nikad nisu tako jednostavno kako izgledaju.

Tko je glasao

Istina, prilicno sam

Istina, prilicno sam neupucen u taj konflikt, tako da mi osnove dobro dodju.

Osobno sam po prirodi uvijek na strani slabijeg, ali mi je jasno to sto kazes. A to je da stvari ne moraju biti onakve kakve na prvi pogled izgledaju.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Istina, prilicno sam

Istina, prilicno sam neupucen u taj konflikt, tako da mi osnove dobro dodju.

Osobno sam po prirodi uvijek na strani slabijeg, ali mi je jasno to sto kazes. A to je da stvari ne moraju biti onakve kakve na prvi pogled izgledaju.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

jel Hrvatska nastala na

jel Hrvatska nastala na zločinu? Jel Njemačka nastala na zločinu? Jel Francuska nastala na zločinu? Italija? Jordan, Egipat, Sirija, Argentina?
avnojske granice su određene na Nebesima ili? jel ti poznato da je Srijem nekada bio dio Hrvatske?više nije! koja je tvoja pozicija oko Transilvanije? treba li to vraćati Mađarima? Danzig Nijemcima?jesi da se cijela zapadna poljska vrati nijemcima? koja je tvoja pozicija oko alsace i lorraine? kome to ide? jel se bijelci moraju povući iz Australije? Kolumbije?
to nisu teme koje tebe zanimaju. ti si izgleda usredotočen samo na Bliski istok i na Izrael. dvostruki standardi!
arapi su na bliskom Istoku stvorili nekoliko država nakon raspada Osmanskog Carstva. izraelci jednu! arapi su mogli stvoriti još jednu državu -Palestinu. ali nisu htjeli. i onda su za sve to izraelci krivi? čak štoviše prema tebi treba uzeti u obzir i arapske osjećaje oko uništenja Izraela u obzir. svašta!

Tko je glasao

Znaci, vise manje sve su

Znaci, vise manje sve su drzave nastale na isti nacin, ratom. I nestale isto tako, pretpostavljam.

Izrael nije iznimka, vec je kao mlada drzava primoran da se dalje bori za svoj komad zemlje.

No, mi kao neka medjunarodna javnost koji nismo direktno involvirani u sukobe, zbog cega bismo trebali podrzavati recimo Izrael, a ne Palestinu?

Vidim da ce Izrael zavrsiti i u Haagu, ako me sjecanje ne vara.

Ukratko, zbog cega bismo trebali izabrati Izrael kao pravednicku stranu?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

pa koliko vidim ti ne da

pa koliko vidim ti ne da podržavaš izrael, nego si oštro na strani palestinaca.
nitko zapravo ni ne traži da se svrstaš nego da se ostaviš trivijalnih argumenata i selektivnog pristupa.

Tko je glasao

Dakle, vrlo fin,

Dakle, vrlo fin, nenametljiv, pomalo dosadan, mlitav, ali objektivan i, Bogu hvala (riedkost!), nepristran dnevnik o ovoj nadasve osjetljivoj themi. Hvala.

Ovo još moraš pojasniti (sigurno mi ovdje nije stalo do pravopisa, bez obzira na to što sam ni ne htijuć duboko uvučen u tu "diskusiju"):

zašto u "tags" pišeš
Bliski Istok (istok velikim slovom) ?
izrael (malim slovom) ?
Židovi (velikim slovom) ?

PS
Htjedoh dnevniku dati +, nu, glup program javlja: "Your have already cast enough votes for now!", kao da ja možebitno zlorabim sustav, samo kroz činjenicu quantitativno intenzivnog bavljenja pollitikom.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

@gale Nije Engleska, nego

@gale
Nije Engleska, nego Ujedinjeni narodi odlukom o podjeli Palestine. I ne "eto tako" nego nakon holokausta gdje su Židovi u dijaspori bili ovce za klanje...O teritoriju gdje je Izrael osnovan može se raspravljati, ali predloži gale neki drugi, logičniji, teritorij!?
Na ovom sadašnjem teritoriju već je postojao biblijski Izrael i tisuće Židova nikada nisu napuštale teritorij biblijskog Izraela...I ovi koji su se vratili u pradomovinu, od pijeska i močvara stvorili su modernu i bogatu zemlju.. Da je ostala u rukama Arapa, ne znam da li bi se to dogodilo. Izrael jedva da ima koji barel vlastite nafte, zapravo nema nalazišta i izvorišta nafte!

Danimir

Tko je glasao

U holokaustu je stradao i

U holokaustu je stradao i veliki broj Roma pa opet njima se nije dao nikakav teritorij niti se pricalo niti se prica danas da bi im na temelju toga trebalo dati drzavu.

Na ovom sadašnjem teritoriju već je postojao biblijski Izrael i tisuće Židova nikada nisu napuštale teritorij biblijskog Izraela...I ovi koji su se vratili u pradomovinu, od pijeska i močvara stvorili su modernu i bogatu zemlju.. Da je ostala u rukama Arapa, ne znam da li bi se to dogodilo.

Sto to treba znaciti?
Da prljavi arapi nisu u stanju stvoriti modernu i bogatu zemlju?

Tko je glasao

Aljaska na primjer. Svi

Aljaska na primjer. Svi sretni i zadovoljni.

Ovako prica o biblijskim shemama nama daje legitimitet da zapucamo u Iran. A to je pomalo cudno, sta ne?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Zamisli da je Engleska eto

Zamisli da je Engleska eto tako odlucila osnovati Izrael u Hrvatskoj. Zbog cega bi iti jedan Hrvat ikada pristao na tako nesto? Pobogu. Lako je tudjim gloginje mlatit.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci