Tagovi

Odlučnost Vlade HDZ-a!

Zagreb, 19. lipnja 2007.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 115. Ustava Republike Hrvatske, te članka 113. Poslovnika Hrvatskog sabora, niže potpisani zastupnici podnose

PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE U CJELINI

Zastupnici smatraju da je potrebno pokrenuti pitanje povjerenja i otvoriti raspravu o radu i odgovornosti Vlade Republike Hrvatske u svezi sa razotkrivanjem korupcijskog skandala u Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Zastupnici smatraju da je Vlada Republike Hrvatske morala biti upoznata sa stanjem i nezakonitim radnjama u Hrvatskom fondu za privatizaciju, te da je neprovođenjem nadzora i neizvršavanjem zakonskih obveza pogodovala razvoju korupcije, nastanku milijunske štete i tim odstupila od deklarirane politike, zbog čega snosi političku odgovornost.

Zastupnici smatraju da je potrebno pokrenuti ovo pitanje i otvoriti raspravu u Hrvatskom saboru zbog toga što su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske g. Damir Polančec i ministri u Vladi Republike Hrvatske g. Ivan Šuker, g. Božidar Kalmeta i g. Petar Čobanković predsjednik, odnosno članovi Upravnog vijeća Hrvatskog Fonda za privatizaciju, a predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju je g. Grga Ivezić, ujedno i državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Zastupnici traže da Vlada Republike Hrvatske u svojem očitovanju o pokretanju pitanja povjerenja Vladi u cjelini podnese cjelovito Izvješće o stanju u Hrvatskom fondu za privatizaciju, s posebnim osvrtom na djelovanje članova Vlade Republike Hrvatske koji su imenovani u Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju, za razdoblje od 5. veljače 2004. do 15. lipnja 2007. godine.

OBRAZLOŽENJE

Hrvatski fond za privatizaciju osnovan je Zakonom o Hrvatskom fondu za privatizaciju («Narodne novine» br. 84/92., 70/93., 76/93., 52/94. i 87/96.). Člankom 6. Zakona jasno je rečeno da Fondom upravlja Upravni odbor od pet članova, koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Upravni odbor čine g. Damir Polančec, kao predsjednik, te g. Ivan Šuker, g. Božidar Kalmeta, g. Petar Čobanković i g. Ozren Matijašević. Članak 7. propisuje nadležnosti Upravnog odbora Fonda:
«Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti
1. donosi Statut Fonda,
2. utvrđuje poslovnu politiku,
3. određuje početnu cijenu dionica i udjela i početnu cijenu stvari i prava, te donosi odluke o prodaji dionica i udjela, stvari i prava kad je to određeno zakonom,
4. donosi odluke o ulaganju sredstava ostvarenih iz dobiti pravnih osoba u kojima Fond ima dionice i udjele sukladno zakonu,
5. donosi smjernice o organizacijskom ustroju,
6. imenuje potpredsjednike u Fondu,
7. nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom Fonda,
8. utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Fonda,
9. predlaže Vladi Republike Hrvatske raspored godišnje dobiti,
10. donosi odluke kada je za to ovlašten zakonom,
11. donosi Poslovnik o svom radu i
12. donosi druge odluke od značaja za rad Fonda.«
Statut Hrvatskog fonda za privatizaciju («Narodne novine» br. 59/00.) u članku 20. podrobnije uređuje nadležnosti Upravnog odbora.

«Upravni odbor ima sljedeće nadležnosti:

- donosi Statut Fonda,
- utvrđuje poslovnu politiku Fonda,
- nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom Fonda,
- donosi financijski plan i plan potrebnih sredstava za rad Fonda, te završni račun Fonda,
- utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju Fonda,
- dostavlja Nadzornom odboru Izvješće o financijskom planu i godišnje izvješće o poslovanju Fonda te završni račun Fonda,
- predlaže Vladi Republike Hrvatske raspored godišnje dobiti,
- određuje početnu cijenu dionica i udjela i početnu cijenu stvari i prava, te donosi odluke o prodaji dionica i udjela, stvari i prava,
- donosi odluke o prodaji temeljem prikupljanja javnih ponuda,
- donosi odluke o ulaganju sredstava ostvarenih iz dobiti pravnih osoba u kojima Fond ima dionice ili udjele,
- donosi odluke o financiranju izrade programa restrukturiranja poduzeća u kojima Fond ima udjele odnosno dionice,
- donosi načelne odluke o restrukturiranju, osnivanju, kupnji i prodaji poduzeća,
- odlučuje o uzimanju kredita u zemlji i inozemstvu, te davanju pozajmica,
- imenuje ovlaštene osobe koje sudjeluju u upravljanju društvima u kojima Fond ima vlasničke udjele,
- donosi odluke o osnivanju drugih pravnih osoba na koje može prenijeti obavljanje određenih poslova iz djelokruga Fonda,
- donosi odluku o organizacijskom ustroju Fonda, te sistematizaciju radnih mjesta,
- donosi odluke o visini dnevnica i putnih troškova u zemlji i inozemstvu,
- imenuje i razrješava potpredsjednike Fonda,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- donosi opće akte Fonda,
- donosi druge odluke od značaja za rad Fonda i odlučuje o svim ostalim zadacima i poslovima Fonda kojim se osigurava ostvarivanje djelatnosti Fonda utvrđene zakonom i ovim Statutom.»

Potrebno je dodati još dvije bitne činjenice. Vlada Republike Hrvatske, sukladno članku 9. Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju, imenuje i razrješava predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju. U ovom trenutku tu funkciju obnaša g. Grga Ivezić, koji je ujedno i državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Člankom 7a. Zakona, uređeno je da Kolegij Fonda, kojeg čine predsjednik i potpredsjednici Fonda, samostalno i jednoglasno donosi odluke o prodaji dionica i udjela za pojedine pravne osobe čija je temeljna glavnica vrijednosti do 10 milijuna kuna. Završno, statutom Fonda propisano je da predsjednik Fonda «odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalnog i financijskog poslovanja u Fondu» (čl. 32. t. 5.), a potpredsjednici Fonda za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru i predsjedniku Fonda (čl. 38. st. 2.).

Nakon provedenih uhićenja, na vidjelo su počeli izlaziti detalji nezakonitih radnji koje su se provodile u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Nekretnine u vlasništvu države procjenjivale su se na način i po uvjetima koje su tražili pojedini investitori a zatim su davane po nižoj cijeni, prodavana su poduzeća po nižim cijenama, u skladu sa željama određenih investitora kreirani su i objavljivani javni natječaji, trgovalo se povjerljivim informacijama, te manipuliralo i cijenama dionica na burzi, na čemu se iznimno unosno zarađivalo. Posebno se ističu zlouporabe kod poduzeća čija temeljna glavnica ne prelazi vrijednost do 10 milijuna kuna.

Uhićenja trojice potpredsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju, te njihova višegodišnja zlouporaba položaja kao i brojna druga kaznena djela, koja im se stavljaju na teret, jasno su pokazala da sustav i mehanizmi nadzora unutar Fonda ne funkcioniraju. Isključivi razlog tome je nemar, nebriga i nesposobnost predsjednika i upravnog odbora Fonda. Upravni odbor imenuje i razrješava potpredsjednike u Fondu, koji su i odgovorni upravnom odboru i predsjedniku Fonda.

Upravni odbor nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom Fonda, te podnosi Vladi na potvrđivanje godišnje financijsko izvješće o poslovanju Fonda. Potvrđivanjem godišnjih izvješća za 2004., 2005. i 2006. godinu, Vlada je «potvrdila» i sve nepravilnosti, nezakonitosti i kriminal u Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Predsjednik Fonda odgovara za zakonitost rada i poslovanje Fonda. Povrh svega, odluke Kolegija Fonda, koje se tiču pravnih osoba čija je temeljna glavnica vrijednosti do 10 milijuna kuna, a gdje je istragom utvrđen najveći broj nezakonitih postupanja i radnji, donose se jednoglasno. To konkretno znači da je predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju g. Grga Ivezić, ujedno i državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, bio suglasan sa svakom odlukom koju je donio Kolegij Fonda. Tim više čudi njegova izjava hrvatskim medijima u kojoj iznenađeno govori da su Upravnom odboru i njemu osobno potpredsjednici Fonda radili «iza leđa».

Akcija se može smatrati uspjehom USKOK-a i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ali ne i Vlade Republike Hrvatske koja za akciju nije ni znala, što je opravdano, i koja je akcijom uhvaćena u situaciji u kojoj očito nije odgovorno obavljala svoj posao.

U konačnici, upravni odbor, kao i predsjednika Fonda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Slijedom navedenog jasna je i neosporna politička odgovornost Vlade Republike Hrvatske u cjelini, za nebrigu, nemar i neprovođenje bilo kakvog nadzora zakonitosti rada i poslovanja Fonda, čime snose izravnu političku odgovornost za nastalo stanje, korupciju, nezakonite radnje i kaznena djela utvrđena u Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Obzirom na sve navedeno, podnositelji Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Vladi Republike Hrvatske u cjelini predlažu Hrvatskom Saboru da po završenoj raspravi o Prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja, temeljem članka 113. i 118. Poslovnika Hrvatskog sabora donese sljedeću odluku:

Hrvatski sabor donosi odluku o nepovjerenju Vladi Republike Hrvatske u cjelini.


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Dajem očitovanje Vlade na javnu raspravu čitateljima pollitike.com

Komentari

Mislim da se obećao svima

Mislim da se obećao svima koji ponude lovicu.Odakle Sanaderu lovica.Možda će prodati satove!!!

Tko je glasao

Hoćemo skupiti 6 milijardi

Hoćemo skupiti 6 milijardi kuna,dati ih SDP-u i HNS-u,tako da kupe Friščića?

Tko je glasao

Ali zar se on nije obečao

Ali zar se on nije obečao Sanaderu? S Đurđom u paketu.

Tko je glasao

Lesara bi bilo mudro

Lesara bi bilo mudro imenovati za predsjednika Sabora nakon izbora. Ovaj potez kluba zastupnika HNS-a na čelu s Lesarom pravi je potez. Čestitam i SDPovcima na tome što su podržali HNS.
HSSova igra i Friščićev nastup u Otvorenom pokazali su da je HSS HDZov igrač i da već trguje. Predviđam potop HSS-a i potpuno uništenje HSLS-a.

Tko je glasao

HDZ je kriminalna stranka a

HDZ je kriminalna stranka a Vlada koju vodi Sanader je kriminalna vlada.

 

OBRAZLOŽENJE: Citati iz Zakona o udrugama

VIII. KAZNENE ODREDBE- Prekršaji

Članak 39.

 

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj udruga koja:

1. ne vodi popis članova udruge (članak 4. stavak 3.),

2. obav­lja djelatnosti koje nisu u skladu s ci­ljevima utvrđenim statutom (članak 5. stavak 1.),

3. ne rabi naziv i skraćeni naziv udruge u obliku i sadržaju u kojem su upisani u re­gistar udruga (članak 12. stavak 6. i 7.),

4. rabi u pravom prometu podatke o promjenama ili postupa po promjenama prije ne­go što su upisane u re­gistar udruga (članak 19. stavak 5.),

 

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba udruge.

 

Znači, ako recimo tajnik neke (bilo koje) udruge u nekom dopisu umjesto punog imena udruge upotrijebi naziv i skraćeni naziv udruge u obliku i sadržaju u kojem nije upisan u re­gistar udruga, predsjednik će za to dakle, ni kriv ni dužan platiti kaznu od 500 do 5000 kn!

Zašto će predjsednik platiti kaznu?

Jer je O-DGO-VO-RAN!!!

Dakle, gospodo u Vladi (sad bih psovao ali ne smijem), o čemu vi to kretenirate!?!?!?!?!?

Tko je glasao

Nemoj vrijeđati! HDZ nije

Nemoj vrijeđati! HDZ nije kriv zbog kršenja Zakona o udrugama. Daj si molim te pogledaj Kazneni zakon RH, ili Zakon o USKOK-u i vidi kako glasi definicija kri9minalne (zločinačke) organizacije. Sjajno se poklapa. Ne znam zašto me nitko nije htio slušati kad sam 2000. predlagao da se HDZ proglasi upravo takvom organizacijom. I to zbog razloga koji su i onda bili jasni, a koji sada Maerstrom, šoferom, Brodosplitom, Bechtelom i inim bivaju razotkriveni.

nvuljanic

Tko je glasao

Hmmm. Paralela sa udrugama

Hmmm. Paralela sa udrugama je tu s razlogom. Naime, ljudi u udrugama odgovaraju za najbanalnije stvari, pišu izvještaje do u lipu, podnose ih, snose odgovornosti za sve i svašta, dok nam naša Vlada ovako lijepo plasira nebuloze. Pa da, što bi oni bili odgovorni za bilo šta!? Ma hajde, kakva odgovornost.. A nas u udrugama po turu odmah, po kratkom postupku. Evo, već vidim na vratima svoje udruge raznu inspekciju jer sam napisao ovaj komentar. Da se kladimo?
p.s.
U posljednje vrijeme ni projekti ne prolaze. Pa da, osvećuju se. I neka, kad samo tako vladat' znaju! Kradu, lažu, muljaju, ugnjetavaju, tlače...
Al' neće dugo.

Tko je glasao

Da se ne radi o HDZ-u i

Da se ne radi o HDZ-u i njihovoj vladi, ovo bi bio klasični slučaj političkog kretenizma (najveći stupanj retardacije).

Ovako, možemo samo konstatirati da jedna krajnje politički štetna grupacija (sljedba, kako kažu neki analitičari) nastavlja kretenski (jer ne može i ne zna drugačije) pokrivati i opravdavati svoju socijalnu malignost.

Biračkom tijelu se mora zorno obrazložiti i uvjeriti ga da se ovaj zloćudni tumor na političkom tijelu nacije mora kirurškim zahvatom ukloniti i na taj način osigurati budučnost zbiljske političke zajednice.

Napomena:
HDZ, kako i ime kaže, jest osnovan kao surogat zajednice. To ga čini usporedivim s tumorom čije stanice oponašaju procese zdravih stanica organizma, ali ih istovremeno uništavaju.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Predlažem sasvim

Predlažem sasvim jednostavnu stvar, možda pomalo i bedastu, al mislim da bi u konkretnom slučaju ispunila svoju svrhu.
Trebalo bi lijepo ministre pod sumnjom na detektor laži :), čisto iz tog razloga da na konkretna pitanja (konačno) odgovaraju konkretno.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci