Tagovi

Od ?ega je umoran Bergman?

Današnji „Ve?ernji list“ donosi slijede?u (kratku) vijest:

Bergman odlazi s mjesta direktora HZZO-a
Ministar Darko Milinovi? u emisiji 'Otvoreno' potvrdio je naga?anja kako Ve?eslav Bergman odlazi s mjesta direktora HZZO-a, no prema njegovim rije?ima vlastitom voljom.
- Bergman odlazi na vlastiti zahtjev, rekao mi da je umoran i zamolio me da bi se malo odmorio. Novi ravnatelj ?e biti izabran javnim natje?ajem - rekao je Milinovi?.(i?)
==========================================================
Ja toga ?ovjeka u životu nisam upoznao, ali prate?i rad HZZO-a, stekao sam dojam da se radi o jednom , do sada najlošijem direktoru Zavoda.
Dana sam me?utim u razgovoru s jednom prijateljicom ?uo zanimljivo informaciju. Rekla mi je da je on (Bergman) još po?etkom godine na jednom skupu na Plitvicama iznio, za sve njih šokantan podatak: država iz prora?una ne ispla?uje ni lipe obaveza koje je preuzela ?lankom 63. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i da to stvara najve?e financijske probleme Zavodu. Ova informacija donekle mjenja moj sud o Bergmanu ali mi daje za pravo postaviti pitanje: ne odlazi li Bergman zato što više nije pristajao na samovolju ministra Šukera ( sa ili bez potpore Vlade) i tražio da država, to?nije državni prora?un ispuni svoje obaveze prema Zavodu?
To da država te obaveze ne ispunjava mi je bilo poznato, uostalom to sam iznio i u svojoj raspravi u Saboru u sklopu rasprave o zdravstvenoj reformi. Prema mojim podacima, po?etkom prosinca država je HZZO-u dugovala oko 2,5 milijardi kuna! I taj sam podatak iznio i vjerujte da ni jedan od dežurnih ispravlja?a krivih navoda u redovima HDZ-a nije digao plo?icu ISPRAVAK .... Iznio sam i podatak da je država (?itaj Vlada doktora Sanadera) oprostila oko milijardu kuna nenapla?enog zdravstvenog doprinosa nekim tvrtkama „u poteško?ama“. Ni taj navod nitko nije ispravio.

A kako je nastao i kako ?e nastajati novi dugovi državnog prora?una prema HZZO-u?
Za po?etak, pogledajmo što kaže ?lanak 63 (novog) Zakona o obveznom zdravstnenom osiguranju.
===================================================================
Republika Hrvatska osigurava u državnom prora?unu posebna sredstva za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, i to za:
1. sredstva za isplatu naknada pla?e za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz ?lanka 26. to?ke 9. ovoga Zakona,
2. sredstva za troškove zdravstvene zaštite za:
a) provo?enje mjera pove?ane zdravstvene skrbi za osigurane osobe starije od 65 godina života kao i za osigurane osobe djecu do navršene 18. godine života,
b) zdravstveno prosvje?ivanje,
c) lije?enje po posebnim propisima,
d) hitnu medicinsku pomo? na državnim cestama,
e) razliku u troškovima zdravstvene zaštite izazvane ve?im odstupanjem u organiziranju zdravstvene zaštite od propisanih normativa zbog demografskih karakteristika (otoci, gusto?a naseljenosti),
f) osobe ?ije je prebivalište nepoznato,
g) osiguranike iz ?lanka 6. to?ke 13., 16., 18., 19., 20., 25. i 26. ovoga Zakona,
h) osigurane osobe iz ?lanka 13. ovoga Zakona,
i) osigurane osobe iz ?lanka 59. ovoga Zakona,
j) me?unarodne obveze na podru?ju zdravstvenog osiguranja.
k) osiguranike iz ?lanka 6. to?ke 12., 14., 15. i 17. i ?lanka 9. stavka 1. to?ke 3. ovoga Zakona.
=========================================================
Za našu temu bitne su to?ke f) , g) , h) , i) , j) , te k).
Tko su dakle ti za koje država preuzima pla?anje zdravstvenog doprinosa?
Evo najprije onih iz ?lanka 6.
==================================================================
12. osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su prijavljene Zavodu:
a) u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti ili od prestanka primanja naknade pla?e na koju imaju pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno od prestanka statusa osiguranika utvr?enog prema to?ki 11. ovoga stavka,
b) u roku od 30 dana od dana prijevremenog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka, odnosno od dana isteka propisanog roka za dragovoljno služenje vojnog roka,
c) u roku od 30 dana od otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog lije?enja ili obveznoga lije?enja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi,
d) u roku od 30 dana od dana navršenih 18 godina života ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi,
e) u roku od 30 dana od dana prestanka primanja naknade pla?e na koju imaju pravo prema ovome Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
f) u roku od 90 dana od dana isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj, odnosno u roku od 30 dana od dana položenoga završnog ispita,
13. u?enici srednjih škola i redoviti studenti visokih u?ilišta koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, a nisu zdravstveno osigurani kao ?lanovi obitelji osiguranika, s time da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine u kojoj su završili redovito školovanje,
14. osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su prema propisima o školovanju Republike Hrvatske izgubile status u?enika, odnosno redovitog studenta ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana gubitka statusa u?enika ili redovitog studenta i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
15. supružnik umrlog osiguranika koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu, ako se Zavodu prijavio u roku od 30 dana od smrti supružnika, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi,
16. osobe s prebivalištem te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog ili civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
17. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ako se prijave Zavodu i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
18. osobe koje pružaju njegu i pomo? hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi,
19. osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su bile korisnici zdravstvene zaštite po Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca (»Narodne novine«, br. 53/91.), Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida (»Narodne novine«, br. 75/85., 55/86. i 57/89.), Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodila?kog rata (»Narodne novine«, br. 57/85., 55/86. i 57/89.), Zakonu o zaštiti žrtava fašisti?kog terora i gra?anskih žrtava rata (»Narodne novine«, br. 57/85., 55/86., 27/88. i 57/89.), Zakonu o posebnoj nov?anoj naknadi borcima narodnooslobodila?kog rata i predratnim revolucionarima (»Narodne novine«, br. 52/78., 48/80., 20/86. i 27/88.) i po Uredbi o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 52/91.), ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
20. osobe na odsluženju vojnog roka, odnosno dragovoljnom odsluženju vojnog roka (ro?nici), te pri?uvnici za vrijeme obavljanja službe u oružanim snagama Republike Hrvatske, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi,
21. osobe koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna ili fizi?ka osoba uputila na obrazovanje ili stru?no usavršavanje, dok traje obrazovanje, odnosno stru?no usavršavanje,
22. osobe koje je pravna ili fizi?ka osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na prakti?an rad u drugu pravnu osobu ili kod fizi?ke osobe radi stru?nog osposobljavanja ili usavršavanja, dok traje prakti?ni rad,
23. osobe upu?ene u inozemstvo u sklopu me?unarodne tehni?ko-prosvjetne i kulturne suradnje, dok se nalaze u inozemstvu po toj osnovi,
24. osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja prema posebnom propisu,
25. ?lanovi obitelji zato?enoga ili nestaloga hrvatskog branitelja za vrijeme primanja nov?ane naknade u skladu s propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi,
26. osobe kojima je priznat status azilanta u Republici Hrvatskoj
=========================================================
Tko još ima pravo na zdravstveno osiguranje na teret državnog prora?una?
Sada nam trebaju ?lanci 9. i 13.
==================================================================
Supružnik razvodom braka zadržava status osigurane osobe Zavoda kao ?lan obitelji supružnika od kojeg se razveo:
1. ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje,
2. ako je u vrijeme razvoda braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom osiguranju,
3. ako su mu sudskom odlukom o razvodu braka djeca povjerena na ?uvanje i odgoj, pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od dana pravomo?nosti sudske odluke, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.
Osobe iz stavka. 1. to?ke 1. ovoga ?lanka zadržavaju status osigurane osobe kao ?lanovi obitelji i po prestanku uzdržavanja pod uvjetom da se prijave Zavodu u roku od 30 dana od dana pravomo?nosti sudske odluke, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
Osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe osnovom rješenja koje donosi ured državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
Mjerila i postupak utvr?ivanja nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatka sredstava za uzdržavanje iz stavka 1. ovoga ?lanka propisat ?e ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje prema osnovi osiguranja utvr?enoj odredbom stavka 1. ovoga ?lanka traje za sve vrijeme dok se ne promijene okolnosti na osnovi kojih je pravo priznato.
=======================================================
Ako ste mislili da je to sve, prevarili ste. Ima još. Bitan je i ?lanak 59.
==================================================================
Poljoprivrednik iz ?lanka 6. to?ke 7. ovoga Zakona koji je navršio 65 godina života osloba?a se pla?anja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ako ispunjava uvjete koje propisom utvr?uje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
========================================================
Kada je Vlada ovaj zakon predlagala Saboru , velikodušno je širokom krugu ljudi dala pravo na zdravstveno osiguranje na teret državnog prora?una. I to samo po sebi nebi bio problem. Pa , mi smo socijalna država (piše u Ustavu) a HDZ je socijalno osjetljiva stranka.
Problem je u tome da država NE PLA?A . To vam je isto kao i ne pla?anje alimentacije: djete ima pravo ali otac (majka) ne pla?a.
A tko onda pla?a te troškove?
Pa oni koji koji primaju pla?u i redovito pla?aju i zdravstveni dorinos.
I zato je svake godine HZZO u gubicima , i zato svaki ministar izmišlja reformu.

A kako ?e to biti u 2009.? Još gore. Jer svemu citiranom treba dodati i novu obavezu države koja pak je upisana u Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju:
==========================================================
»?lanak 14.a
Sredstva za premiju dopunskoga zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod osiguravaju se u državnom prora?unu za osiguranike:
1. osigurane osobe iz ?lanka 6. to?ke 12. – 20., to?ke 25., 26., ?lanka 9. stavka 3., ?lanka 13. i 59. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te za osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji, kao i za osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida, mirnodopskoga vojnog invalida i civilnog invalida rata prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata osigurava Republika Hrvatska,
2. osigurane osobe s invaliditetom i druge osobe kojima se priznaje pravo na pomo? i njegu u obavljanju ve?ine ili svih životnih funkcija prema posebnim propisima, kojima je priznato pravo na osobnu invalidninu prema posebnim propisima, koje imaju najmanje 80% tjelesnog ošte?enja prema propisima o mirovinskom osiguranju ili prema drugim posebnim propisima, te ostale osobe s invaliditetom s tjelesnim ili intelektualnim ošte?enjem,
3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),
4. osigurane osobe redovite u?enike i studente starije od 18 godine,
5. osigurane osobe – hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s utvr?enim ošte?enjem organizma od najmanje 30%,
6. osigurane osobe ?iji prihod po ?lanu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvr?en ?lankom 14.b ovoga Zakona.
?lanak 14.b
Osigurane osobe iz ?lanka 14.a to?ke 6. ovoga Zakona ostvaruju pravo na pla?anje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog prora?una ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po ?lanu obitelji, mjese?no nije ve?i od 45,59% prora?unske osnovice (prihodovni cenzus).
Iznimno od stavka 1. ovoga ?lanka, osiguranik – umirovljenik samac ima pravo na pla?anje premije sukladno stavku 1. ovoga ?lanka ako njegov prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije ve?i od 58,31% prora?unske osnovice.
=============================================================
Prema mojim procjenama, ove obaveze državnog prora?una prema HZZO-u u 2009. iznose oko 4 do 4,5 milijardi kuna. Iz prora?una RH za 2009. vidljivo je da se doprinosi za zdravstneno osiguranje planiraju u visini od 19.770 milijardi. S onih 4 do 4,5 milijadri iz državnog prora?una to bi bilo oko 24 milijarde.
Ho?e li ih Vlada doktora Sanadera platiti? Ili ?emo krajem 2009. imati novu reformu?

Komentari

"Hoće li ih Vlada doktora

"Hoće li ih Vlada doktora Sanadera platiti? Ili ćemo krajem 2009. imati novu reformu?"
Nekako mi se čini da Vlada i dalje neće plaćati, a novu reformu izgleda nećemo dočekati tek krajem 2009. samo zbog toga, već zato jer sadašnja "nova" nikako da im krene.

Tko je glasao

Problem je u tome da država

Problem je u tome da država NE PLAĆA . To vam je isto kao i ne plaćanje alimentacije: djete ima pravo ali otac (majka) ne plaća. A tko onda plaća te troškove? ...... I zato je svake godine HZZO u gubicima , i zato svaki ministar izmišlja reformu.

Pa čovječe, zar se ne možeš ti barem jedne teme primiti na objektivni i stručni način. I zar moraš baviti se samo svojim osobnim interesima - prikupljanjem glasova za sljedeće izbore - na svakoj društevnoj temi...

Prema mojim procjenama, ove obaveze državnog proračuna prema HZZO-u u 2009. iznose oko 4 do 4,5 milijardi kuna. Iz proračuna RH za 2009. vidljivo je da se doprinosi za zdravstneno osiguranje planiraju u visini od 19.770 milijardi. S onih 4 do 4,5 milijadri iz državnog proračuna to bi bilo oko 24 milijarde.
Hoće li ih Vlada doktora Sanadera platiti? Ili ćemo krajem 2009. imati novu reformu?

Ovo što imamo danas, a i prijašnje aktivnosti, nisu reforma zdrastvenog sustava - to je samo preslagivanje zabave radi

Prava reforma bi uključila

- profesionalizacija managementa bolnica i drugih ustanova
- centralizacija nabave, administracije plaća i drugih birokrativnih servisa, otpuštanje 20% iz tog segmenta
- otupštanje dodatnih 15% suvišnih iz ostalih sektora
- informatizacija kroz cijeli sustav, otpuštanje dodatnih 5% nepotrebnih
- smanjivanje bolovanja na trošak za HZZO-a za 60%
- naplatiti lijekove i druge troškove lažnim bolesnicima i onima koji nepotrebno mrcvare sustav dolazeći za svaku sitnicu

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

B2 == daj malo pojasni

B2 == daj malo pojasni ovo:
"...prikupljanjem glasova za sljedeće izbore ..."-
Koje izbore? Za koga to ja prikupljam glasove?
I, zar prikupljanje glasova nije legimimno političko djelovanje?
I što sam ja subjektivno napisao? Ili tvrdiš DA NIJE ISTINA da država u 2008. nije platila svoje obaveze?

Tko je glasao

prikupljaš glasove za

prikupljaš glasove za nacionalne izbore jer je šansa da ćeš kao pojedinac ispasti i sabora toliko velika da se grebeš svaki dan samo da ti se to ne dogodi. jer onda zbogom 17.000 kn mjesečno (plus najmanje 5000 dodatnih gdje nazubljaš na razne načine)

A ovo da "država nije platila" - to nije srž problema - Srž je zašto je sustav potrošio više nego što novaca ima

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Bijesdrugi, Vezano uz tvoju

Bijesdrugi,
Vezano uz tvoju tvrdnju "A ovo da "država nije platila" - to nije srž problema - Srž je zašto je sustav potrošio više nego što novaca ima" s drugom polovicom napisanog se slažem, ali se s prvom NE slažem.
Prije su novci za HZZO išli u HZZO, prije nekoliko godina se to promijenilo tako da svi novci koji bi trebali ići u HZZO idu prvo u državnu riznicu, a tada ih Šuker, kad mu paše, prosljeđuje HZZO-u.
I javna je tajna da svoj dio obaveza, koje drlesar navodi u svom tekstu, država NE plaća.
što se tiče modusa operandi vladajućih dovoljno pokazuju dugovi HZZO-a. Za vrijeme SDP-a HZZO je znatno smanjio dug prema ljekarnama i poboljšao dinamiku plaćanja. Svi koji rade u ovom segmentu znali su, čim je HDZ ponovno došao na vlast, da će rokovi plaćanja početi kliziti. I upravo je do toga došlo - do drastičnog usporavanja dinamike plaćanja.
Inače, u promociji svoje "zdravstvene reforme" sam je Milinović najavio da će sastavni dio reforme biti i ponovno vraćanje novaca HZZO-a samom HZZO-u. No krajem 2008. godine rekao je (vrlo tiho) da će do toga eventualno doći za godinu dana, ne odmah kako se u početku govorilo.

Tko je glasao

B2 == opet si u elementu.

B2 == opet si u elementu. Izgleda da ti je odmor koristio.
Što ti znaš o mojim političlim ambicijama? Ništa! Lupetaš.
A TO DA DRŽAVA NIJE PLATILA JESTE SUŠTINA PROBLEMA.
To je njen dug prema sustavu koji je potrošio ono na što ga je država obavezala uz obavezu plaćanja.
Ali ti to ne možeš razumijeti.
To nadilazi tvoje mogučnosti razumijevanja.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci