Tagovi

Obrazac funkcioniranja zlo?ina?ke organizacije

Ve? duže vrijeme Sjenka prati temeljne obrasce ponašanja ekipe što ovdje ima državu i mora priznati da je posao odra?en profesionalno – Hrvatska Gomora (mafia-gomora.)
Podaci ovdje prezentirani nisu djelo jedne osobe iako je pisano u prvom licu ve? desetaka onih koji su se prepoznali kao gaženi i lišeni dostojanstva u radu i kroz rad. Jel to otkrivanje tople vode, jok – samo mali dokumentarac, jedan fragment 20 godina demokratske i ulju?ene Hrvatske., koji je bio dostupan kako MUP-u tako i DORH-u. Te i druge institucije koje tada nisu znale ništa, a danas kao znaju sve jesu Hrvatska, ju?er – danas – sutra. Polje jagoda...
Ovdje je jedan kratak izvadak iz situacije, koja se sve više otpetljava svaki dan, gdje nam naši gra?ani javljaju tko je ?iji u Carinarnici Pula. Ovo je primjer politi?ke korupcije, nepotizma, kriminala i povezanosti osoba koji bitno utje?u ne samo na odnose u carinskoj službi, ve? su raspore?eni svugdje, po sudovima, DO, policiji, poreznoj upravi i ?ine mrežu ineteresa zajedno s privatizacijskim kriminalcima, koje objedinjuje gospodarska komora! Zbog ovih relacija i odnosa, nikad se ništa ne?e redovnim putem procesuirati, jer iz našeg bogatog iskustva, sve istrage koje se vode protiv "istih", vode drugi isti koji su povezani s ovima i istrage jednostavno ispare! Oni su zašti?eni ne samo ststutom politi?ke organizacije ?iji su ?lanovi, ve? i mafijaškim kodeksom, te za iste ne vrijede uop?e a niti se primjenjuju zakoni i drugi propisi, oni su ?ISTI, a dosjei su im PRAZNI. Ali zato ISTI itekako podme?u drugima, od banalnih stvari, u?estalih prekršaja, do namještenih kaznenih djela i sl....
U ovakvim odnosima, prije svega se izigrava pojam pravedne države i mogu?nosti konzumiranja svih onih definiranih prava ?ovjeka i gra?ana iz Ustava RH.Kad gra?ani sve ovo shvate vlast bi se mogla "zavaljati ulicama"!
Dakle, jedna mala carinarnica – Pula.
Nakon pogibije bivšeg upravitelja Carinarnice Pula, Ante Jakši?a, u prometnoj!? (1992. godine) na prijevaru dolazi do mjesta pro?elnika, Drago Brhan, daje otkaz Ivanu Janku iz Pule, koji je trebao 1992. godine preuzeti Carinarnicu Pula, krivotvore?i pravo potpisa (slu?aj tužbe Ivana Janka je išao do Strasbourga, dobio ga je, te se ovih dana o?ekuje pozitivna presuda u njegovu korist, na Op?inskom sudu u Zagrebu, a trebalo je zamislite ?ak 12 godina, kako bi se utvrdilo, da je rješenje o otkazu potpisao neovlašteno i nezakonito, Drago Brhan!!! ?ovjek je u procesima u Puli, izuzeo ?etiri suca!, a slu?aj je prebacio iz Pule u Zagreb, zbog isprepletenosti rodbine, koja je povezana s Brhanom i Uljarem, Šime Vidulinom (k?er je sutkinja na Županiskom sudu), Frankovi?em (brat mu je u carini sa labinštine otkud je Uljar i Brhan!), Trelevi? Sebastijan (brat joj je u carini), ali i drugima!!) te uz pomo? ro?aka od svoje žene, Antona Uljara, prvog predsjednika HDZ-a za Rijeku, kasnije pro?elnika Carinarnice Rijeka, Split, Dubrovnik, i bivšeg ravnatelja Carinske uprave, dolazi na mjesto pro?elnika Carinarnice Pula! Zanimljivo je i to da se Dean Ivandi?, sadašnji pro?elnik uop?e ne sje?a da je radio u kancelariji zajedno s Ivanom Jankom, vidio sam izjavu u zapisniku sa suda! Ivan janko mi je pokazao rješenje od Brahana, gdje se jasno vidi da je to on potpisao! (zna?i da je povjest i namještanje kadrova u Carinarnici Pula isto tako falsifikat!!)
Brhan pokušava sakriti dokaze, kad se otkrio šverc kave 1993. godine na GP Požane, 5 kamiona po osam tona! U suradnji s policijom i carinom Slovenije! otkriva se ekipa, Denis Grabar (žena mu je sad šefica CI Buje!!!!, Sanja Rajkovi? Grabar a ujedno sestra od vlasnika špedicije Histriašped iz Pule, Kristijana Rajkovi?a), carinik dobije otkaz, voza?a kamiona iz okolice Pazina, su objesili ili se objesio sam, a švercersku ekipu iz Labina puštaju na slobodu zbog "nedostatka dokaza"!! mene Brhan premješta s mjesta voditelja CI Po?ane, na niže mjesto referenta u CI Rovinj, pod izgovorom, da mi se slu?ajno ne "dogodi nešto", a za šefa mi postavlja Dorijana Vodopiju sa srednjom školom(nezakonito), jer je isti bio povezan s ro?akom na položaju u Tvornici duhana Rovinj! U po?etku nisam znao što se to doga?a i zbog nedostatka informacija mislio sam da je to ispravno i privremeno, ali prevario me je, jer je to bio kraj moje carinske karijere! Tada sam tražio prijem kod tadašnjeg ravnatelja Josipa Knezi?a, a on je poslao Antona Uljara kao kontakt osobu u Pulu, a tada ja nisam znao da su on i brhan - povezani!(žena od Brhana je sestri?na od Uljara). Kad sam poslao prigovor, Brhan me je premjestio u Pazin, tada sam ga tužio, a dobio spor tek nakon 10 godina!, a on je u me?uvremenu pobjegao u mirovinu, i ništa mu se nije dogodilo, ve? je ostavio Ivandi?a da mu ?uva rodbinu, ali i onu Uljarevu! Oni su nastavili zacrtanim putem!
Brhan dovodi u Carinarnicu Pula, iz trgova?kog društva Istra d.d.; prvo Deana Ivandi?a; a kasnije Sanju Rojni?, Almu Buljan i ?ulijana Majcana u Carinarnicu Pula. Ubrzo se otvara "carinski terminal" upravo u dvorištu trgova?kog društva Istra d.d., bez ikakvih papira! Isti "kadrovi" polažu "carinski ispit" u Hotelu Rivijera u Puli, a glavni "ispitiva?" je zamislite Anton Uljar! kasnije doznajemo da je Sanja Rojni? ro?aka od Deana Ivandi?a, koju postavlja za na?elnicu Upravnog postupka, ?ulijano Majcan postaje šef prvo u CI Labin, a zatim u CI Rovinj (žena od suvlasnika Feršpeda ,Tulija Uljani?a, je sestra od ?ulijana Majcana!!) Alma Buljan postaje na?elnica prekršajnog postupka, a zatim i predsjednica komisije za disciplinske!
Kasnije otvaranjem afera, sindikalnim radom, vidimo da se se to sve vrti u krugu poznatih ljudi; Šime Vidulina predsjednika IGK, Alberta Faggana - vlasnika Puljanke, Istre, Brionke iz Pule, Darka Jergovi?a vlasnika bivšeg Digitrona iz Buja, ujedno i ?lana nadzornog odbora Puljanke d.d., generalnog predstavnika za suhomesnate proizvode, "Kras" iz Slovenije, optuženog Golemovi?a, optužene Davorke Smokovi? (iz Sv.Katarine!) bivše državne odvjetnice iz Pazina i voditelja porezne uprave, još nekih...Upravo se ta Smokovi? hvalila kako je ona dovela Alena Benazi?a u Carinarnicu Pula (javno se hvalila).
Zatim kadrovskim vratolomijama, premještajima, namještajima i sl..navedena ekipa pomalo preuzima sva glavna rukovode?a mjesta u Carinarnici Pula. Brhan Drago je povezan "orta?ki" i s špedicijom Feršped iz Pule, gdje je direktor Branko Grgorini? rodom iz istog kraja gdje i Brhan, a ro?aka od Grgorini?a je bila prva Brhanova tajnica, Silvana Bre?evi? (Mišan), žena od vode?ih IDS-ovaca, Marina Bre?evi?a! Postoji slu?aj "šverc kave" gdje je Istra auto iz Umaga kažnjen, jer je na granici radio poprante carinske papire za carinsku robu - kavu, a u isto vrijeme je te iste carinske papire radio i Feršped iz Pule, ali nije kažnjen!!! ina?e kava se vozila i švercala u kamionima sa original tablicama MUP-a, dokumentima voza?a original, original prometnim i svime, za nepostoje?u original tvrtku u Hrvatskoj, gdje je sve bilo original, a nije ništa postojalo, od ljudi, do kamiona u evidencijama!!!! Šteta državi je napla?ena samo od Istra auta iz Umaga, gdje im je oteta zgrada, u kojoj se sad nalazi carina! Sad žele ukinuti CI Umag, iako tamo carina ima zgradu, i prebacuju carinjenje u Buje kod Sanaderovog ?ovjeka, Darka Jergovi?a, iako nema nikakvih uvjeta, nema uporabne dozvole, a niti uvjeta smještaja, gdje carina mora pla?ati najam prostora kod Jergovi?a! Tu fantomsku CI Buje otvorio je sam Ministar, Božo Prka, a dok ta ispostava uop?e nije bila postojala, šef je bio Lu?ano Geržini?, koji je zajedno sa Milanom Jurkovi?em (ne?ak od Guvernera Narodne Banke, Pere Jurkovi?a), i Davorom Ritošom, bio doveden iz Policije??!! Jurkovi? je sad pro?elnik u Gradu Umagu, a Geržin?, nakon pro?elni?kog mjesta u Carinarnici Pula radi u Pu Pula, kao šef operativnog (zanimljivo zar ne?!) oni su bili postavljeni da bi "lakše roba prolazila preko granice"!
Poslije Geržini?a u carinarnicu Pula postavljaju vje?itog zamjenika, Damira Siroti?a, koji nije bio "ni?iji", pa je zbog toga smetao, preba?en u Istarsku gospodarsku komoru, da bi "posao" preuzeo Dean Ivandi?!
Isto postoji slu?aj, kad su se "ortaci" posva?ali, sad ne više Brhan, ali zato Ivandi?, koji aktivira garanciju Feršpeda, kojom su pulski špediteri bili prisiljeni garantirati u carinskom skladištu, koje je držala i vodila Istra d.d., a nije imala svoju bankovnu garanciju!!! Špediteri zbog aktivacije garancije za tu?u robu, gdje je to trebala raditi Istra, pokre?u peticiju, sve je objavljeno bilo u novinama, gdje je Grgorini? sve javno izjavio i potvrdio da se vrše reket nad njima, a po kaznenoj prijavi sindikata vodio se postupak na ODO, gdje je postupak vodio zamjenik ODO Vlado Š?ur, a Ivandi? je oslobo?en, jer kako se navodi; "nije aktivirao garaniciju, ve? je samo htio"!!?? zašto bi Grgorini? i špediteri pisali peticiju i izašli u novine, te naknadno upisali dokument peticije u djelovodnik, a ne glavnu prijemnu knjigu pošte Carinarnice Pula!!!, zbog nekoga što je samo htio, a nije!! To je dokaz sprege ODO, gdje ujedno radi i brat od Deana Ivandi?a, Vlatko Ivandi? na mjestu zamjenika ODO!!!!
Iako je Ivandi? bio šef CI Luka Pula, smjenjen je po prijavi radi nepravilnosti u radu (švercu automobila i drugoga), nalazom revizije iz Zagreba, za vrijeme mandata ravnateljice Katarine Bakije, koja je poslušala sindikalce i naložila revizuju! Ali mafija u Carinskoj upravi, kad je shvatila da ?e svi završiti kao Dean Ivandi?, brzo su se organizirali i krenuli u akciju kod Mate Crkvenca, to su bili akteri Uljar, Bariši?, Željko Kralj i podme?u Bakiji i Crkvencu, "protuobavještajnim, lažnim i namještenim podacima" ali i kupovinom! Uspjeli su izvršiti prijevaru i ponovo se "vratiti na scenu"!
Slavko Lini? tada podržava Uljara, iako je bio iz Hdz-a, te ga postavlja za ravnatelja carine, što se pokazalo kao najve?a tragedija u Hrvatskoj 2002 godine! katastrofalna greška, zbog koje je ?ak mogu re?i pala koalicija!
Tada Uljar ubacuje još svojih ro?aka jer mu nije bilo dosta prije, dovodi iz raspuštene HDZ-ove elitne tvorevine za plja?ku privrednika koji nisu bili iz HDZ-a, da bi razbili konkurenciju, ?uvene financijske policije, svoju sestru Mariju Crnkovi? Uljar, direktno na mjesto višeg inspektora, Olgu Glavan (Brenko) isto ro?aku, gdje joj je mama iz Sv. Katarine (Pi?anština), na mjesto višeg inspektora, zatim Alena Benazi?a (sadašnjeg pomo?nika pro?elnika)isto ro?aka, iz Sv. Katarine (Pi?anština), poznatijeg po slu?aju ROCKWOOL, kojeg je Akcija mladih iz Pi?na optužila, da je suodgovoran za nevi?eni promašaj. Zatim tu je i Mauro Mihovilovi? (sada na?elnik odjela za trošarine), kojim je autor ?uvenog naru?enog ?lanka u "carinskom glasniku", pod nazivom "izvrsna kontrola cigareta u TDR-u", a gdje se ispostavilo u jednom disciplinskom postupku protiv našeg ?lana, koji je namješten jer je bio pronašao ranije šteku bez markica u TDR-u!, da odjeljak i kontrola u TDR-u ne postoji, ve? samo fiktivno! taj Mihovilovi? se zajedno sa Šime Vidulinom nalazi na listi HDZ-a. a zanimjlivo je i to da je Šime Vidulina na mjestu predsjednice Gospodarske komore Istre zamjenila, Jasna Majeti? Jaklin, bivša osobna tajnica glavnog managera TDR-a, Ante Vlahovi?a!!!!!
Brhan dovodi u carinu i postavlja Uljarovog ro?aka, Mladena Glavi?a, za šefa CI pazina, a sad je šef CI Labina, a ro?aka od Deana Ivandi?a je šefica CO Bršica, Ivana Lukež Petrovi? (Gianna).
Sonja Bradvica inspektorica u odjelu za trošarine je ro?aka od ?ulijana Majcana!
Nakon revizije koju je pokrenula bivša ravnateljica Carine, katarina Bakija, a koju je predvodio u Puli tadašnji pomo?nik ravnateljice Željko Kralj, smjenjena su tri predstojnika zbog ve?ih nepravilnosti u radu (?itaj šverca);
- Dean Ivandi?, tadašnji predstojnik CI Luka Pula
- ?ulijano Majcan, tadašnji predstojnik CI Labin
- Franko Korlevi?, tadašnji predstojnik Ci Pore?
ali udarom i podvalama koji su izvršili na Bakiju, jer su vidjeli da se to može i njima uskoro dogoditi (Uljar, Bariši?, Kralj), dolazi na mjesto ravnatelja Anton Uljar, koji vra?a svu trojcu na mjesta predstojnika i briše dokaze!!!!!
Alena Benazi?a je u Carinarnicu Pula dovela Davorka Smokovi?, koja je isto iz SV. Katarine, a poznata je državna odvjetnica koja je uhapšena u slu?aju akcije Y, Golemovi? je prvooptuženi,…..
Suzana Šipraka, pravnica u odjelu za Upravni postupak, možda i neka voditeljica jer nas ne izvještavaju o postavljenjima, da bi prikrili što rade, nezakonito zaposlena, je sestra od predsjednika IDS-a za Pazin, Dragana Šiprake.
Gordana Vidakovi?, nedavo nezakonito zaposlena dolazi iz Hrvatske ambasade iz Argentine, odmah postaje šefica ?uvene ispostave CI Rovinj, koja je u me?uvremenu ugašena, kao i Kanfanar (radi skrivanja dokaza!), ali iako nema robnog carinjenja, ona prima pla?u za šefa! isto kad i ona dolazi ?uveni na?elnik Op?ine Žminj Ratko Jeromela, koji je primljen za kontrolu cigareta u TDR-u, a istovremeno je radio kao na?elnik i carinik! Isti je vjerojatno neki ro?ak nekome, jer dolazi iz tog markiranog podru?ja otkud se ubacuju non-stop rukovode?i kadrovi, zlatni trokut na relaciji; Barban - Žminj - Pi?an. Tu je i Krešo Maji?, sadašnji šef CI Plovanija, koji je radio u Pazinci zajedno s Jakov?i?em. A prijateljstvo Jakov?i?a, Brhana, Klibe i Vla?i?a, datira iz ranijeg razdoblja, još iz Jugoslavije!
Moramo navesti veliko prijateljstvo izme?u Ivana Jakov?i?a, Istarskog župana (bivšeg carinskog referenta za izvoz u Pazinka iz Pazina) i bivšeg šefa carine u Labinu (Raša), Antona Vla?i?a, protiv kojeg policija vodila postupak radi krivotvorenja dokumentacije, ali je zbog lažnog svjedo?anja Drage Brhana i Klibe Severina, tadašnjeg šefa Upravnog postupka oslobo?en, a isti su povezani, jer su svi skupa radili u Carinarnici Pula. sada je Vla?i? vlasnik špedicije Tempo iz Labina. Gradona?elnik Grada Pule, Boris Mileti? je oženjen za Vla?i?evu k?er!
Voditeljica trošarina, Suzana Fran?ula, napredovala svjetlosnom brzinom, je ro?aka od odvjetnika Glasa Istre, ?uvenog Rudolfa Fran?ule iz slu?aja bankomat HPB! Protega! Oni dolaze iz Sutivanca! (iz zlatnog trokuta)
Sanja Rojni? na?elnica Upravnog postupka, je zrmana od Deana Ivandi?a….tu je još i "?uveni" ?ulijano Majcan…..(nije znao niti kompjuter upaliti, a bio je šef)
Uljar je namjestio svojoj sestri, Mariji Uljar Crnkovi?, Alenu Benazi?u, Mauru Mihovilovi?u i Olgi Glavan carinski ispit, koji nikad nisu polagali, a nezakonito su premješteni iz Financijske policije u carinu!
Nives Roce Tikvi? je ro?aka od Marina Rocea, nedavno uba?ena u carinu, šefa HDZ-a za Istru, a muž joj je Tikvi?, bivši na?elnik prometne policije PU Pula, ro?ak od Žužula!! Tikvi? naslije?uje Rocea na mjestu direktora zatvora u Vlaturi, a Marino Roce, odlazi na mjesto direktora HEP-a u Plominu! Roce je isto neki daljnji ro?ak od Antona Uljara!
Maja Zanzerovi? (Stjepanovi?), koja je došla iz Središnjeg ureda iz Zagreba, javno se hvalila da je radila zajedno s Mladenom Bariši?em, kaže da su bili "bliski", osoba skromnog znanja, žena od Roberta Zenzerovi?a, koji je zaposlenik PU Pula, brata Bernarda Zenzarovi?a, voditelja ureda gradona?elnika Borisa Mileti?a, je šefica Ci zra?na Luka Pula!!! Maja Zenzerovi?, je zanimljivo bivša cura Gregorovi?a, isto na?elnika Pu Pula.
Mladen Bariši?, Mirjana Sanader, Ivo sanader, Dean Ivandi?, Vesna Ghirardi Jurki?, Šime Vidulin, jesu vi?eni više puta zajedno u društvu u Puli...ali o tom ..potom.....
Saga o privatnoj pr?iji Carinarnici Pula se otkriva do kraja!
Oni su izvrsni i dovoljni samo sebi.

Komentari

Kamilica u odnosu....

Vjeruj mi, sve ovdje navedeno je kamilica prema onom što je dugogodišnjm procesima načinjeno u hrvatskoj policiji, ali ionako nikog to nije briga.......

Tko je glasao

KZ čl. 338

kerum je avangarda
mislim da će upravo on pomoći

-MASKE su pale. Pritisnut brojnim kritikama oporbe i medija Kerum je konačno priznao. "Pa normalno da ja stojim iza kapitala Fani Horvat. Zar je to protuzakonito?", ispalio je Kerum.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/kerum-otvorio-dusu-pa-normalno-da-ja-...
-Što je tu protuzakonito? To je privatno vlasništvo. Sve se radi po GUP-u, zemlja je uredno kupljena, a oni pozivaju na otimačinu! Toga više nema. Otimalo se 1945. godine i ja neću dopustiti da se dira u privatno vlasništvo - kazao je Kerum.
http://www.dalmacijanews.com/Hrvatska/View/tabid/77/ID/46486/Kerum-oporb...

Tko je glasao

My dear friend and

My dear friend and neighbour
Očigledno je da u ovakvim temama ne uspjeva doći do izražaja raskošnost vašeg talenta i stila, stoga biste se trebali vratiti vašoj staroj branši pa plesti tekstove pletivima intriga, ucjena i prijetnji.
Budući što me niste nekoliko mjeseci telefonirali, počeh se osjećati zabrinutim računajući da ste možda negdje zametnuli moj telefonski broj. Pa ako doista jeste, izvolite ga: (306) 978-2032
I usput, kako vaša Obavještajna zajednica, je li prešla 40 000 članova?

Tko je glasao

Ja je pito i ona mi dala, a posle ...

Pa znaš kolko nas ima ovdje u Kanadi. I budi siguran da ćemo te tvoje kleptomane jednog po jednog smjestiti u bajbukanu. Jedan će propjevati o tome što je to Pavle Jelović naplatio za svoje "usluge". Nadam se samo da nam u međuvremenu Šex ne rikne prije no što otvori okrvavljenu dušu...
Vidim, stručnjak si i za istarsku Camoru!

Tko je glasao

Vidi, iako se često ne slažem

Vidi, iako se često ne slažem sa g. Gordanom Ponjavićem, nekad ga ipak volim. Daj mi se predstavi tko si kako bismo izbjegli "slučaj Panon VU II".
Samo ravnanja radi, u ponedjeljak imam zakazana dva važna razgovora u svezi predmeta, stoga će mi i tvoj tekst dobro doći.
Budi bez brige, istina se mora saznati. Što god se prije sazna to bolje za obadvije strane. I kada se ona objelodani, potom ću jedino očekivati javnu ispriku. Kako za se tako i za nekolicinu još nevinijh od mene. Ne dogodi li se to, pa budem morao doći na sud, neću dolaziti o svojemu trošku, podmirit će mi ga netko. Pa ću se i ja moći pohvaliti da sam, nakon 18-20 karti koje sam platio svojim krvavo zarađenim novcem u periodu od 1990-te do 2010-te, i ja imao besplatno putovanje u Hrvatsku.

Tko je glasao

Pitanje je samo zasto bi ti

Pitanje je samo zasto bi ti neko vjerovao.

Tko je glasao

Onako načelno ...

Ovaj upis ide u prilog mom stalnom protivljenju tezi o "200 bogatih obitelji", nego da se radi o barem 200.000 raznoraznih individua povezanih bezbrojnim nitima korupcije, mafijaštva međusobnih ucjena, zahvala, oduživanja itd.

Ta svakodnevna realnost mnogobrojnih i posvuda (sve)prisutnih nemoralnih, beskrupuloznih i na sve spremnih tzv. "malih, običnih ljudi" izvor je i temelj i moje potrebe da se stalno odupirem i onoj "mantri", o nas 4M i "šačici" koja nas j.....

Da je bar šačica. ali, nije. Nepoštenih i nemoralnih ima barem toliko koliko i nas moralnih i karakternih, ako ne i više.

Pomalo sam skeptičan. Konačno prema vedskim zapisima mi smo tek napunili prvih 5000 godina razdoblja kali yuge, perioda koji će trajati oko 490 000 g., a na kraju kojeg će ljudi, veličine miševa, jesti jedan drugog čim koji neoprezno proviri iz svoje rupe.!

Pomalo se osjećam šizofreno; jednima ne pripadam ni pod razno, a s druge strane , kako ono kaže Borg: - "Svaki otpor je uzaludan, biti ćete asimilirani ... "

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

Ovaj upis ide u prilog mom

Ovaj upis ide u prilog mom stalnom protivljenju tezi o "200 bogatih obitelji", nego da se radi o barem 200.000 raznoraznih individua povezanih bezbrojnim nitima korupcije, mafijaštva međusobnih ucjena, zahvala, oduživanja itd.

jedno ne isključuje, nego čak nužno uključuje drugo. od tih 200 000, barem pola ih radi u državnoj upravi ovoj onoj i pošteno rade svoj posao, tojest onako kako im se naredi. ostatak radi u povezanom privatnom sektoru-pošteno ili nepošteno. a na vrhu je, kao i uvijek šačica, ili malo preciznije - par stotina

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ako se dobro sjecam,

Ako se dobro sjecam, Tabakovic je spominjao 20-tak tehnomenadjera koji danas financijski drze cijelu Hrvatsku. Ekipa poput Luke Rajica predstavljala je samo njihove ruke, a konkretan razlog zasto su se svi digli kada je Rajic sve prodo i zgiljo, bio je zato sto je tim cinom ugrozio navedeni establishemnt. Jasno, politika je odigrala svoje tako da se Rajic ipak sretno vraca u Hrvatsku sa tim kapitalom. Preveliki ulozi za lose presedane. No, uskoro cemo kao javnost doci do svakog detalja velike pljacke, jednostavno curi na previse strana, a kontraobavjestajne aktivnosti su kroz iteracije ispale iz igre.

Tko je glasao

to je bila neka greška u

to je bila neka greška u komunikaciji ili predstava za javnost. Naši tehnomenadžeri nisu znali da su Rajića kupili njihove gazde, no to je brzo raščišćeno, pa Rajić sad odrađuje novi posao

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Se va fameje

Lipo je u Istri piti i živiti samo neka nan dura

Svaka čast kapa dolje .

Reanimator

Tko je glasao

Drago Gervais

Pod Učkun kućice,
bele,
miće, kot suzice
vele.

Beli zidići, črjeni krovići
na keh vrapčići
kantaju,
mići dolčići, još manje lešice
na keh ženice kopaju.

Cestice bele, tanki putići
po keh se vozići pejaju,
i jedna mića, uska rečica,
pul ke se dečica
igraju.

Na sunce se kućice
griju,
na turne urice
biju.

Tko je glasao

očajna Istra - ovako nešto nikad vidjeli nismo u povijesti

S tim da Camorra (Gomora) voli svoju zemlju, a ovi samo svoj džep. Jer, za razliku od ostalog dijela RH koji je SAMO opljačkan, u Istri postoji veliko ekološko zagađenje, trokut smrti Rockwool-Plomin.Kaštijun. Rockwool zagađuje zrak na 600km udaljenosti od lokacije gdje je smješten, a na Kaštijun će se dovoziti radioaktivni otpad iz EU. Ali o tom, po tom. Interesantan je i podatak koji sam pronašla u jednoj od objavljenih knjiga , a podaci su više nego vjerodostojni, da je Rockwool platio mito od 25,2 milijuna eura da bi bio smješten gdje jest. Naravno, zna se u čijim su džepovima novci.

Ovaj me članak ugodno iznenadio. Znači da su se ljudi počeli buditi.

Tko je glasao

Pavao Jelović - Hrvatski branitelj - LAŽ

Gospodine Jeloviću, vrijeme je da dokažete neke stvari, željno sam čekala registar branitelja, naravno da vas nema, jer cijelo vrijeme lažete.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci