Tagovi

O Vladi na odlasku onoj u dolasku

O Vladi na odlasku onoj u dolasku

Održana je posljednja sjednica Vlade na odlasku. Prva točka dnevnog reda bila je Izvješće o radu Vlade na 2224 strane. Evo malo zanimljivosti do 530-e strane..

1. Ministarstvo branitelja

- U Ministarstvu branitelja zaposleno je 165 službenika i namještenika (bez dužnosnika) na neodređeno i 31 na određeno vrijeme.
- Služba i kasnije osnovani odsjek za zaštitu na radu organizira i provodi osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći.

Kontinuirana je i suradnja sa specijalističkom ordinacijom medicine rada vezano za zdravstvene preglede djelatnika i preglede vidnih sposobnosti
djelatnika koji rade na računalu četiri ili više sati tijekom radnog dana. Pregledi se provode periodično, po zahtjevu djelatnika ili poslodavca, te se sukladno utvrđenom stanju izdaje Uvjerenje o radnoj sposobnosti tj. Izvješće o zdravstvenom pregledu o čemu se vodi propisana evidencija.

- edukacija djelatnika po pitanju stresa kao nove kategorije u Zakonu o zaštiti na radu,
- pribavljanje suglasnosti za izvođenje programa osposobljavanja djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.
( Ki bi reka da je i poli njih tega stresa, ja vajka penson da hi seh treba dobro strest i da od nas dobijo stres, a ne od dela )

U Službi 1 osoba radi na zaprimanju mailova za cijelo Ministarstvo, kao i otpremi skeniranih podnesaka za cijelo Ministarstvo.
U Službi je tijekom 2014. godine skenirano i otpremljeno 1785 mailova, dok je u 2015. godini skenirano i otpremljeno elektroničkom poštom 2037* mailova. (*do zaključno s 31. listopada 2015. godine)
( Bi penso šlovek da je to mirakuli dela, ma kad se zno da se na leto dela preko dvo meljara ur, nanke ni za se preveć strudit )

2. Ministarstvo financija

U Ministarstvu financija zaposleno je 7424 službenika i namještenika (bez dužnosnika) na neodređeno i 132 na određeno vrijeme.

U Registru neprofitnih organizacija je do sredine travnja 2015. godine upisano 30.905 neprofitnih organizacija, od čega: 28.078 udruga, 601 savez udruga, 27 stranih udruga, 124 udruge poslodavaca, 421 ustanova, 294 turističke zajednice, 150 zaklada, 308 sindikata, 254 umjetničke organizacije,
112 političkih stranaka, 4 fundacije, 64 komore, 195 vjerskih zajednica i pravnih osoba osnovanih od strane vjerskih zajednica. Ostatak do punog broja upisanih odnosi se na pravne i fizičke osobe koje, sukladno drugim zakonskim propisima, imaju obvezu upisa u Registar. ( Ki to more zdurat, ma se naši političari držiju one « Krepat, ma ne molat» )

Značaj i veličina neprofitnog sektora vidljiva je iz zbrojnog Izvještaja o prihodima i rashodima i Bilance svih neprofitnih organizacija koje su dostavile izvještaje Ministarstvu financija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. U Izvještaja o prihodima i rashodima iskazan je godišnji prihod od 12 milijardi kuna, od čega su najznačajniji: prihodi po posebnim propisima iz proračuna (državnog i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) i donacije iz proračuna (državnog i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) u iznosu od 3,2 milijarde kuna, prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 3,2 milijarde kuna, 1,8 milijardi kuna ostvareno je prihoda od prodaje roba i pružanja usluga na tržištu, 1,4 milijarde od članarina i članskih doprinosa, prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 550,7 milijuna kuna. U zbrojnom Izvještaju o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iskazan je godišnji rashod od 11,4 milijarde kuna, od čega su najznačajniji materijalni rashodi u iznosu od 5,4 milijarde kuna, rashodi za radnike od 2,2 milijarde kuna i donacije od 1,8 milijardi kuna. U zbrojnom Izvještaju o prihodima i rashodima iskazano je stanje novčanih sredstava na početku 2013. godine u iznosu od 2,5 milijardi kuna, ukupni priljevi na novčane račune i blagajne tijekom 2013. godine u iznosu od 33,2 milijarde kuna, a ukupni odljevi od 33,4 milijarde kuna. Ukupni prosječni broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja u neprofitnim organizacijama koje su predale financijske izvještaje za 2013. godinu iznosio je 20.947.

Navedene neprofitne organizacije iskazale su u Bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine ukupnu imovinu od 37,3 milijarde kuna, od čega 21,8 milijardi kuna nefinancijske imovine, a 15,5 milijardi kuna financijske imovine. Od ukupno iskazane financijske imovine, 2,2 milijarde kuna nalazi se na računu kod banaka, a 2,1 milijarda kuna je u depozitu.

Na temelju predloženih mjera iz dubinske analize poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijela Odluku o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Donesen je i Akcijski plan za provedbu Odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Prema Izvještaju povjerenstva od 15. rujna 2015. o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za provedbu Odluke, u potpunosti su završeni postupci spajanja Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša te Agencije za regionalni razvoj i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU. Kod
ostalih planiranih spajanja agencija i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima u tijeku su zakonodavne aktivnosti za provedbu navedenih Odluka.

( Još morajo stavit skupa Državni zavod za zaštitu prirode i Agencija za zaštitu okoliša va Ministarstve zaštite okoliša i prirode za zašporat 2,15 miljoni, Hrvatski zavod za norme i Državni zavod za mjeriteljstvo va Ministarstve gospodarstva za zašporat 0,7 miljoni, Hrvatski mjeriteljski institut i Institut Ruđer Bošković va Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za zašporat 0,4 miljoni, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencija za odgoj i obrazovanje va sejnen Ministarstve za zašporat 2,6 miljoni, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja opet poli Molnara za zašporat 1 miljon, Agencija za regionalni razvoj i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata EU va Ministarstve regionalnoga razvoja i fondova EU za zašporat 1 miljon, Agencija za vodne putove i Hrvatske vode va Ministarstve poljoprivrede i Ministarstve pomorstva, prometa i infrastrukture za zašporat 10 miljoni i Hrvatska agencija za hranu i Hrvatski veterinarski institut va Ministarstve poljoprivrede i opet poli Molnara za zašporat 6,5 miljoni).

Lalovac se anke foli da z beči stojimo joko dobro, ma je tu napiso i da nan va prvi 3 meseci robi za javni dug 12.179.526.086,00 kn za glavnico, kamati, jamstva i trezorski zapisi ).

3. Ministarstvo gospodarstva

U Ministarstvu gospodarstva zaposleno je 379 službenika i namještenika (bez dužnosnika) na neodređeno i 11 na određeno vrijeme.

4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja zaposleno je 338 službenika i namještenika (bez dužnosnika) na neodređeno i 20 na određeno vrijeme.

Osim obnavljanja voznog parka, jedan od bitnih čimbenika za smanjenje potrošnje goriva je i ugradnja GPS uređaja u službene automobile tijekom 2014. godine, te je potrošnja goriva u vrijednosti 1.157.681,69 kn za 2014. godinu, u 2015. godini, zaključno s 19. studenoga, smanjena na 506.698,15 kuna. ( mi se vidi da bi nan robilo dosta teh GPS )

5. Ministarstvo kulture

U Ministarstvu kulture zaposleno je 374 službenika i namještenika (bez dužnosnika) na neodređeno i 16 na određeno vrijeme.

6. Ministarstvo obrane

Na 18.11.2015. u Oružanim snagama Republike Hrvatske, kao sastavnici Ministarstvaobrane, bilo je zaposleno 14 778 djelatnih vojnih osoba i 1 536 državnih službenika i namještenika (ukupno 16 314 osoba).

Opremanje i modernizacija naoružanja i vojne opreme Hrvatske kopnene vojske

Opremanje sa 126 borbenih oklopnih vozila BOV PATRIA CRO različitih varijanti. Dosadašnji troškovi po projektu obuhvaćaju završetak nabave baznih vozila te nabavu i integraciju naoružanja i specijalne opreme. Za završetak projekta tijekom 2016.- 2017. ostaje za nabavu 8 daljinski upravljanih oružnih stanica, DUOS 30 mm s protuoklopnim vođenim raketnim sustavom, POVRS-om (DUOS 30L) za ugradnju na bazna vozila te nabava streljiva 30 mm i protuoklopnih raketa za DUOS 30L. Ukupna ulaganja bi iznosila oko 2,45 mild. kuna. ( mi se vidi da ćete morat malo stisnut pos )

Tijekom razdoblja 2012.-2015. godine provedena je nabava odjeće i obuće u iznosu 200.950.000,00 kn. U tom iznosu nabavljeno je 23.200 kompleta prikrivnih odora, 7.300 vodonepropusnih kompleta, 7.700 kompleta službenih odora, te 51.300 vojnih čizama. Za naredno trogodišnje razdoblje planira se nabava odjeće i obuće u vrijednosti 192 milijuna kuna čime bi se osigurao dovoljan broj kompleta odora prema standardu pripadanja, kao i potreban broj kompleta odora za ekstremne uvjete.

Istovremeno piše i ovo:

Prema podacima iz analitičke evidencije, na zalihama za redovne potrebe se nalaze evidentirane razne vrste artikala značajnijih vrijednosti, većinom nabavljenih u ranijem razdoblju. Tako je koncem 2014. na zalihama bilo 116 411 m tkanine za razne odore časnika u vrijednosti 13.234.126,00 kn te 10 161 komad raznih vrsta tonera i tinti u vrijednosti 3.202.464,00.

• 2012. godine prodano 75 stanova.
• 2013. godine prodano 110 stanova.
• 2014. godine prodano 107 stanova.
• 2015. godine prodana 142 stana.

• Od 2011. – 2015. godine predane su Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom ukupno 433 vojne neperspektivne nekretnine, dok je 71 vojna nekretnina rasknjižena na temelju pravomoćnih sudskih presuda ili ugovora o prijenosu vlasništva.

Za sada toliko.

Tagovi

Komentari

ono što sam pisao u praskozorje prošlog mandata

...mislim da treba ponoviti u praskozorje ovog mandata...
...pošto se za svo ovo vrijeme nisu uvjeti promjenili ni za jotu,

indian — Ned, 01/04/2012 - 12:49.
je li nužna (Shumpeterova) kreativna destrukcija?

...razlučiti što je opstrukcija a što korektna želja za konstruktivnom kritikom
bi, po meni, bila nužnost trenutka.
...relativno nova ekipa upravljača niti po mom´ ukusu ne čini ono što bih ja
mislio da treba...ali nije bit u tome da li će nekome od nas potezi ove Vlade
biti "seksi", to zahtjevaju oni uhljebljeni što su svoje znanje upravljanja zorno
pokazivali sve ove godine e da bi se sada javljali kao pupak svijeta što ima
recept za napredak...samo demencija može pomoći da se zaboravi što je u
stanju stara garda učiniti od društva...i tu će biti problem "nove garde", taj
pokušaj da remiksaju dosadašnji koncept, i sami su svo vrijeme dio tog
establišmenta, praktična rješenja koja su koristili u privatnom i profesionalnom
životu kao pojedinci/ke svo ovo vrijeme postala su arhetip normalnog života.
...potrebna "kreativna destrukcija" koncepta ne čini im se potrebnom, pa,
pobogu, nije li dosadašnji način jedini mogući kad´ je već doveo do toga da
su oni takvi kakvi jesu postali aristokracijom društva?...sljedovno znači da
cijela stvar ima samo nekih tehničkih problema koje treba "pošarafiti"...
...a stvar je bitno drugačija, cijeli dosadašnji koncept i jest doveo do
kapilarne korupcije (da bi ista postala samoobnavljajuća) kojoj je nemoguće
naći nit´ početak niti kraj, sve je u granicama normale, svako ponašanje ima
svoje opravdanje u nekoj prošlosti, svi su u pravu ako stvore dovoljno jaku
grupu za pritisak.
...u postojećoj prenormiranosti sve je moguće, bit je naći arbitra dovoljno
moćnog da u pravilima što uređuju neku aktualnu temu ima neki svoj interes,
i nije bitno je li to moćnik medija, businessa, sindikata, politike...dovoljno je da
taj tren to nešto izgleda kao rješenje, to što je smisao "rješenja" potpuno
u suprotnosti sa sličnim jučerašnjim i sutrašnjim "rješenjima" ne smeta pragmi
trenutka. Ali, kako napraviti konzistentnu politiku od svakodnevnih ad hoc
rješenja?...po meni, nemoguća misija.

indian — Pon, 02/04/2012 - 11:07.
...izraz "prenormiranost"

...izraz "prenormiranost" nisam koristio slučajno,
dodavanje ciglu po ciglu novih rješenja na stara, bez da se sažme
intencija propisa, mislim svih, i fiskalnih, kaznenih, imovinskih... svih,
u smislena i lakorazumljiva pravila po kojima bi se oduzela poluga
istočnog grijeha kapilarne korupcije koja i nije uvijek baš to, često
i sama nekompetentnost za posao koji se radi izgleda kao koruptivnost.
...sažimanje bi oduzelo mogućnost arbitriranja od
strane onih što postupaju po propisima, a to su živi ljudi koji imaju i
svoje osobne agende, imaju loše dane, šefove što su postavljeni po
tko zna kojim kriterijima i od tko zna koga...ljudi više ili manje sposobni
za taj posao, dakle ljudi koji u postupanju prate ustaljene moduse i
imaju mogućnost izbora da selektivno pristupaju stranci...
...ako je propis proizveden kao slijep na status osobe na koju se koristi,
a donosi se sljedeći koji zbog promjenjenih okolnostii, nedajbože, politike
...da li se tako početna intencija gubi, ostavlja li starom upravljačkom kadru
mogućnost arbitraže i selektivne primjene?
Kako uz prenormiranost i sljedovnu arbitrarnost državnog aparata provoditi
zakonitost a da sama zakonitost ne izgubi osnovni smisao, onaj da je za
sve ista? Kako izbjeći opstrukciju onih kojima jednakost nije u interesu?
A takvih kojima nije u interesu jednakost pred zakonom nema malo, iz svega
što je na ovim stranicama zadnjih godina napisano je bar to bjelodano.
...mogu razumjeti da politička tjela poput Vlade donose političke odluke, ali
ostavljati istu mogućnost državnoj upravi svih razina da se ponaša politički
je suicidalno...samoubistveno i za izabrane političare.
...zato treba prestati sa ad hoc intervencijama i inzistirati na trajnim
sistematičnim pravilima i eliminirati jednokratne stimulacije i korake,

indian — Pon, 02/04/2012 - 16:00.
između ostalog i o jednostavnosti govorim...

...o tome da svatko zna pravila po kojim´ se ima ponašati,
da se ne gubi energija na uvjeravanja i da se ne mora
angažirati pancerdivizije pravnika pri ishođivanju pripadajućih
prava ili većinom benignih sukoba...da ne dođemo u situaciju
uzora u USA po kojima nam je modeliran sustav gdje je ta
prenormiranost već mostruozna a sračunata na to da se pravom
može koristiti samo onaj koji si ga može dozvoliti, samo oni što taj
sustav stvaraju po svojoj mjeri.
http://charleshughsmith.blogspot.hr/2012/03/welcome-to-united-states-of.
...Back in December, Nick Schulz helped put the size of the 2,074-page healthcare bill into some historical context by comparing its length to some previous bills that rank among the most consequential in U.S. history, like the 82-page Social Security Act of 1935 and the 74-page Civil Rights Act of 1964.Now that Congress has passed the “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,” it might be a good time to compare the 2,319-page financial reform bill (245 pages longer than the healthcare bill) to the previous bills listed below (and see graph) that are considered among the most consequential legislative acts for banking and finance.
1. Federal Reserve Act (1913) – 31 pages.
2. Glass-Steagall Act (1933) – 37 pages.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci