Tagovi

O moralu i nemoralu - na hrvatski na?in

Nekoliko je dnevnika napisano i objavljeno na temu morala, i umjesto komentara evo dnevnika na tu temu.
Ono što držim nemoralnim je da se u eri krize, duboke krize i dalje
bestidno pokazuje BOGATSTVO, MO?, PRESTIŽ, neki koji do prije l9 -20 godina BJEHU ANONIMNI I POLUOBRAZOVANI odjednom raspolažu stotinama milijuna kuna ili eura, imovinom koju je teško procijeniti jer se ne zna što doti?ni tajkun sve posjeduje. Ne zna se jer je dio izvu?en iz Hrvatske i ve? se okre?e na nekim Djevi?anskim otocima, Karibima, Dominikanskoj republici..I boli što se program izlaska iz krize lomi na le?ima radnika, nezaposlenih ljudi, bolesnih, umirovljenika.. I umjesto da se dohvati ove prve – sumnjive bogatune- udarilo se na – najslabije. Iritira i to da gospo?a Jadranka Kosor SVAKI DAN mijenja opravu, što ne rade ni manekenke, i pri?a o potrebi odricanja svih.
Moralno? Nije…

RA?UNALO SE NA SOCIJALNO RASLOJAVANJE...
Da se odmah razumijemo: opredjeljuju?i se za kapitalizam, poduzetništvo (i višestrana?je) ra?unalo se na pove?anje socijalnih razlika i stvaranje sloja dobrostoje?ih u Hrvatskoj koji ?e svojim kapitalom dominirati i usmjeravati hrvatsko gospodarstvo na dobrobit – koga? Gra?ana Hrvatske, ali i sebe, onih koji prihva?aju rizik samostalnog poduzetništva. I ona stupidna Tu?manova ideja o sto-dvjesto najbogatijih hrvatskih obitelji shva?ena je bukvalno: mora se STVORITI tih sto-dvjesto pa i nešto više najbogatijih obitelji! A kada se prisjetimo kako je to Francek po?eo - sa svojom obitelji – koja je to radila po uzoru na Sadama Huseina, Causescua, Castra, mora nam posko?iti tlak. Zamislite, koliko je morala u ?injenici da je Franjo Tu?man 48 sati prije stupanja na snagu zakona o zabrani otkupa odre?enih stanova svoj u Nazorovoj otkupio. I kako su svi oko njega – bra?a, Nevenka, pa i unuk Dejan PREKO NO?I domogli se velikih bogatstava. Miroslav kao šef svih tajnih službi dobio je na poklon – neograni?enu mo?, mo? unutar familije, po uzoru na diktatorske.
?ak i to socijalno raslojavanje bi bilo razumljivo da se ne postavlja jedno drugo pitanje: NA KOJI NA?IN se koncentriralo i koncentrirat ?e se i dalje bogatstvo Hrvatske u rukama tih sto-dvesto i više obitelji!? Radom, proizvodnjom, davanjem turisti?kih, zdravstvenih i drugih usluga, vrhunskim umjetni?kim i sportskim kreacijama, probojima s idejama i poslovanjem po uzoru na zemlje koje su cvjetale zahvaljuju?i radišnosti, kreativnosti i hrabrosti svojih najtalentiranijih i najuspješnijih o?eva i majki, sinova i k?eri, ILI na drugi na?in, onkraj morala i zakona?

DOGODILA SE BRUTALNA, NEMORALNA PLJA?KA...
U nas se DOGODIO RAT, u nas se dogodilo socijalno raslojavanje, ali zamalo od prvog dana nove, «neovisne» Hrvatske, zaorana je KRIVA BRAZDA! I ma koliko se trudili orati ravne brazde to zamalo više nikome ne uspijeva. PLJA?KA, brutalna plja?ka zapo?ela je tzv. privatizacijom gdje je presko?ena denacionalizacija (dakle, iz konkurencije su izba?eni stari kapitalisti i njihovi potomci), iz konkurencije su kasnije izba?eni brojni dobrostoje?i Hrvati iz svijeta, izba?eni su dobrostoje?i Srbi i pripadnici manjina, a sve u korist PODOBNIH, ?lanova HDZ-a ili bliskih vladaju?oj stranci HDZ. Osumnji?ene «komunjare», ako nisu brzo promijenile dres i zavijali kao HDZ- vukovi ostali su tako?er van konkurencije. Da li je bilo moralno da je s jedne strane tekla privatizacija i pretvorba, a istovremeno, paralelno, vodio se Domovinski rat?
Budimo realni, u svim burnim previranjima jedni gube, drugi dobivaju. Me?utim, radi se o onome što do danas nije na cijeni i pitanje je da li ?e ikada biti - MORAL! Ako ga nema u samom po?etku nacionalne revolucije, kako bi ga moglo biti kasnije?
Moral se definira kao skup pravila odre?enog društva i društvene klase o sadržaju i na?inu me?usobnih odnosa ljudi i ljudskih zajednica. U svakodnevnom govoru misli se naj?eš?e na poštenje, ispravnost, ?estitost, krepost, eti?nost, a i na korektan seksualni odnosno obiteljski život. Može se vezati i za polet, zanos, svijest o disciplini, pa postoji primjerice vojni moral (vidi: Bratoljub Klai?: Rje?nik stranih rije?i) Budu?i da se ljudsko društvo mijenja , mijenja se i moral od naraštaja do naraštaja što je opet uzrok onome što se naziva – sukob generacija! I društveni moral je relativan i promjenljiv – dok je u jednom vremenu i društvu nešto dopušteno pa i op?eprihva?eno, ta ista pojava u neko drugo vrijeme i u drugom društvu može se smatrati – nemoralnom. U ovom tekstu misli se naj?eš?e na moral u društvenom smislu.
U boga?enju, koje je postalo i san i cilj mnogih u Hrvatskoj, smatralo se i uglavnom smatra, sva su sredstva dozvoljena, velika riba jede malu ribu, spretniji potiskuje manje spretnoga, ulogu igra ?ak i sre?a, peh… No, s vremenom se ljudima otvaraju o?i: iza nacionalnih interesa po?eo je bujati EGOIZAM najgore vrste pa se pitalo samo do kada ?e se to stihijno otimanje i lov u mutnom po?eti zaustavljati. Jer, i vrapcu na grani postalo je jasno da do 1991. materijalno tek malo natprosje?na obitelj Tu?manovih nije mogla RADOM, POŠTENIM RADOM ste?i enormno bogatstvo, postalo je jasno da birtaši, sitni obrtnici, sinovi dobrostoje?ih "komunjarskih" tipova, šoferi,cvje?ari, slabo obrazovani radnici, "branitelji", – ukratko mudrijaši zaogrnuti plaštem patriotizma pa i nacional-šovinizma, menedžerskim kreditima stje?u tvornice, kupuju dionice od ljudi u nevolji, medije, nekretnine, nekada društveno vlasništvo razgrabilo se bez reda i plana (primjerice, stanovi su otkupljivani po vrlo pristupa?nim cijenama, a do danas je nejasno što je u?injeno s tako prikupljenim novcem!?). Upozoravaju me da su Tu?manovi skoro «male bebe» u odnosu na najbogatije Hrvate, no problem je u tome što je taj grabež Tu?manovih postala paradigma za mnoge druge "ambiciozne", željne ostvarenja hrvatskog sna.

SPREGA POLITI?ARA I AMBICIOZNIH, NEMORALNIH POJEDINACA I GRUPA
Država i politika umjesto da se miješaju u taj grabež ne samo da ga nisu sprje?avali nego su stvorene SPREGE politi?ara i ambicioznih, nemoralnih pojedinaca i grupa. Koristi se, pored ostaloga, politi?ka pozicija da bi se «svojim « firmama osigurali unosni poslovi, a malo kome se može dokazati –sukob interesa! I tako se moglo dogoditi da pojedini galamdžije i bleferi, spretni i okretni pojedinci, uz našu prešutnu suglasnost, PREKO NO?I do?u do imovine, ali i MO?I. Doga?a se i to da se po?ne razmišljati i djelovati kao da se NOVCEM, poklonima, ali i UCJENAMA i NEVI?ENOM DRSKOŠ?U I BAHATOŠ?U može pribaviti zamalo SVE: Ako to pak ne mogu ja, u?init ?e to netko od onih koje ?u platiti da to u?ine umjesto mene. Jedan bogati politi?ar, recimo mu i ime – Radimir ?a?i?- bio je i još je uvjeren je da novcem može kupiti popularnost, medije, ?lanove stranke, sportske udruge - ne znaju?i ni osnove politi?ke matematike samoproglašava se kandidatom za premijera iako njegova stranka ne može osvojiti ni 10 posto glasova izbornog tijela. I što gr?evitije želi vlast, to mu ona, e, ima pravde, izmi?e!

Na ratno profiterstvo nadovezuje se KRIMINALNI MILJE, organizirane grupe kriminalaca ni?u poput gljiva poslije kiše, hobotnica kriminala širi se zamalo u sve pore hrvatskog društva, a pravna država FINGIRA obra?un s kriminalnim podzemljem. Dilanje droge, prostitucija, kocka, reketarenje, trgovina nogometašima … sve do plja?ki i ubojstava u po bijela dana postaju unosne djelatnosti. I ova atmosfera divljeg, brutalnog kapitalizma po?inje se reflektirati na MORAL! Što manje morala - to brutalniji kapitalizam, što brutalniji kapitalizam, to manje morala!
Treba, objektivnost radi, re?i da hrvatska tragedija ima dublje i šire uzroke i prisutna je u mnogim zemljama tranzicije – me?utim, negiranje krize sve dok nam voda nije došla do grla, u nas bilo je duboko nemoralno, sada smo suo?eni s velikom ekonomskom krizom razmjera one tridesetih godina prošlog stolje?a. I sada se vidi - po slu?aju Gr?ka – da Evropa nije prebrodila krizu kako se po?elo optimisti?ki govoriti i pisati. I to rano objavljivanje izlaska iz krize valja promatrati kao nemoralno i opet demagoško.

BEZAKONJE VRIŠTALO DO NEBA...
Onog trenutka kada su se u Hrvatskoj novcem MASOVNO po?ele kupovati sudske presude, kada je BEZAKONJE VRIŠTALO DO NEBA, postalo je jasno da nismo jednaki pred zakonom i da, ako nema više pravde nema više mira i da je pitanje vremena kada ?e mali ?ovjek postati divlja? za lov, nezašti?en po?esto ni od sindikata, policije, sudova… Da, dogodilo se da je i strani kapital u sprezi s doma?im i onima koji imaju mo?, po?eo djelovati na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. I toliko razvikana NEOVISNOST Hrvatske postala je o?igledna ovisnost o vanjskim ?imbenicima, a svakodnevica je postajala sve tegobnija i atmosfera da su MLADOST, LJEPOTA I BOGATSTVO SVE A STAROST, PROSJE?NOST I SIROMAŠTVO ZAMALO BOLESTI, još je više snižavalo društvene vrijednosti kao što su POŠTEN RAD, ZNANJE, ISKUSTVO i – DANA RIJE?! Konkretno, ?emu da kao lijepa, atraktivna i mlada djevojka derem klupe fakulteta 4-5 godina kada mogu udajom za dobru priliku (nogometaša, starijeg biznismena ili njegova sina i sl.) riješiti preko no?i svoje egzistencijalne probleme!? ?emu da budem pošten i istinoljubiv kada se to, vidim, ne isplati?

Onog trenutka kada je LAŽ tuma?ena kao dozvoljeno sredstvo u borbi, ili pak kao okretnost, snalažljivost, oni koji su se ponašali na staromodan, eti?an na?in ozna?eni su kao ljudi koje je pregazilo vrijeme. Dovodi me do bjesnila ?injenica da su IZUZECI oni koji priznaju kažnjivo djelo, nitko zamalo ne priznaje, svi ?e se žaliti do Ustavnog suda, pa to i mnogi rade. Ni crkve, ni škole i fakulteti, ni udruge za zaštitu ljudskih prava, ni pojedinci koji su išli protiv struje (hrabri novinari i umjetnici primjerice) nisu mogli nemoral pretvoriti u moral i eti?nost. Iluzorno je o?ekivati ?udo od Predsjednika u nekoliko mjeseci, kada je zgrada nemorala gra?ena umalo punih 20 godina… U malim sredinama, na lokalnoj razini STRAH je bio još prisutniji nego u ve?im gradovima i lokalni mo?nici tipa pokojnog generala Koradea (kako je samo brzo zaboravljen taj slu?aj!?) smještavali su se u provincijalno - seoske sredine kao vladari svih vladara kojima ni mo?nici iz Zagreba nisu mogli ama baš ništa, sve do trenutka kada se otrgnu s lanca i po?nu nekontrolirano ujedati, gristi sve oko sebe. I ti provincijalni gradovi i gradi?i imaju svoje lokalne mo?nike i javna je tajna tko su oni. Nemoralno je ne uprijeti prste u njih, vrisnuti da nisu spašavatelji firmi i gradova, nego prodava?i magle i još i danas, obe?anja. Zakupiti dobrostoje?i lokal, kupiti mutno gradsku parcelu, domo?i se radnih mjesta u državnom aparatu, primjerice u diplomaciji, moglo se po vezi i najviše i naj?eš?e po podobnosti.

NEMORAL I PRAVNA DRŽAVA...
Zapo?injali se tu i tamo sudski procesi koji su se razvla?ili kao trakavice, zamalo svi se sudski procesi POLITIZIRAJU, mediji odmah nakon uhi?enja nekoga ODMAH osu?uju - . slu?ajevi Glavaš, slu?aj Ivane Hodak, Magaš, Zagorac, Polan?ec do najnovijeg slu?aja su?enja za ubojstvo Ive Pukani?a, pokazuju svu mo?, ali NEMO? I NEMORAL koji je doveo u pitanje elementarne postavke pravne države. Ne tvrdim da je itko od uhi?enih i osumnji?enih nevin ili kriv, ali zamalo svi slu?ajevi pokazuju da se politika umiješala do te mjere u pravo da su i osobe (posebno dio novinara) koje nisu vidjele ni jednu jedinu stranicu pravnog spisa, A PRIORI OSLOBA?ALE osumnji?enoga… Ili, obrnuto, ozna?ile ga UBOJICOM, KRIMINALCEM, NARKO-DILEROM, PROBISVJETOM, ukratko, nemoralnom, problemati?nom osobom.
U sveop?em kaosu i gunguli posebna je pri?a koketiranje s ustaštvom, manipuliranje nacionalnim osje?ajem Hrvata, posebno mladih…što zaslužuje posebnu analizu. Sve u svemu, vlast, nemoralno pomi?u?i godinu ulaska u Evropsku zajednicu (2006.,2007.,2008, 2009., i danas 2012!!!) prodaje zadnje što je za prodati ( vrijedno zemljište uz jadransku obalu, putem tzv. golf terena) ova zemlja, htjeli mi to ili ne pretvara se u karikaturu od države, zemlju koju dijele oni koji se ponašaju kao feudalni mo?nici, a ne – Evropljani 21 stolje?a. Naravno, ima i me?u bogatima onih koji su znanjem, umije?em, danono?nim radom, preuzimanjem velikih rizika, stekli svoj imutak i renome, ali oni su ipak manjina, ili samozatajni, daleko od medija i dojam je da je takve mogu?e nabrojati na prste jedne ruke

A i to može biti samo pogrešan dojam!? Jer, ima i poštenih iskoraka, onih koji u op?em rasapu vrijednosti ?uvaju obraz, znaju da se nekoga može prevariti, jednom, dva puta, ali da dugoro?no ozbiljan i veliki posao nije mogu?e održati na – nemoralu! I pitanje je, zaista, zašto nema ve?eg broja onih koji imaju višak novca i iskazuju se kao kulturni mecene, koji kupuju aparate za bolnice, sudjeluju na humanitarnim priredbama iz uvjerenja, a ne zbog reklame, koji iskazuju SOLIDARNOST sa sugra?anima? Ne otkriva se radost davanja, solidariziranja, sa slabima i nemo?nima. I stoga pesimisti?ko stajalište i naizgled katastrofi?an zaklju?ak: onog trenutka kada su MORAL I PRAVO postali najsporednija stvar u ponašanju , zemlja se po?ela urušavati sama u sebe! Može li netko pijan skriviti smrt mlade djevojke i dobivati poslije godišnje odmore od zatvora i poštede da bi lije?io rame nakon operacije, samo zato što se zove tako i tako dok istovremeno na tisu?e ljudi ?eka mjesecima rutinska lije?ni?ka snimanja i operacije!? Dok je u svijetu jedna od ?eš?ih kriminalnih radnji UTAJA POREZA u nas je kažnjavanje utajiva?a poreza prili?no rijetka pojava. Nemoralno se prijavljuju lažne bilance, poreznici su neorganizirani, slabo opremljeni, nestimulirani.. i ?esto nemo?ni. I dok je drugdje FINANCIJSKA POLICIJA strah i trepet u nas je se jedva primje?uje. Nemoralno je da oni koji godinama toleriraju bezakonje ili fingiraju da se bore protiv mita i korupcije, dobivaju produženje mandata…
I tu smo - pored nemorala suo?eni smo i s dvostrukim moralom odnosno onim što narod kaže NIJE ZA GUSKE SIJENO! Dakle, ono što mogu oni, ne mogu ja, i obrnuto.

MORAL INSANITY
Pri kraju, moglo bi se zapitati: nije li i ovaj tekst nepotrebno moraliziranje, preoštra kritika, nepotreban pesimizam? Želja mi je da se shvati kao potrebna analiza, kao apel za preispitivanjem svijesti i savjesti, kao jedno od mogu?ih razmišljanja na pitanje: gdje smo bili, kakvi smo, kamo idemo? Insistirati na idealima spada u domen pjesnika i maštara, no insistirati na VIŠE MORALA u hrvatskom društvu i državi, ?ini mi se mogu?im putem ozdravljenja, onim što je svjetlo nasuprot onoj krležijanskoj: LAKU NO?, HRVATSKA!
Postoji jedna engleska sintagma –MORAL INSANITY- koja se odnosi na pomanjkanje eti?kog rasu?ivanja i osje?anja, djelovanje bez ikakvih obzira, vrsta ludila s antisocijalnim nagonima. Nadajmo se da MORAL INSANITY nije sveop?e epidemija, da joj je podlegla samo labilna manjina, a ne i ve?ina hrvatskog društva.
Jer, moralno labilni su oni koji vuku unatrag, moralno ?vrsti, ustrajni, vuku naprijed. Ne bi trebalo insistirati na moralnosti po svaku cijenu i idealizirati je – popeti se na moralni pijedestal i dijeliti lekcije. ?udorednost sama po sebi može biti i – nedostatak hrabrosti. Neki kažu – najmoralniji su – slabi?i!

Ali, nisu li najmoralniji ipak oni koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih i po njima žive svakodnevicu – ujedno i - najhrabriji?

Komentari

Nemoralu je odzvonilo. Samo

Nemoralu je odzvonilo. Samo što ga se toliko nakotilo da je sve teško počistiti, ali svi će doći na red. Ljudi nemaju pojma do koje mjere se mete i vjerujem da će mnogi biti iznenađeni rezultatima. Ti si prvi govorio da treba čovjeku dati sto dana da bi se uopće moglo što o njemu komentirati. Prema tome, daj i ti ne sto već tristo dana i petsto ako treba, jer za ovo čistiti ipak treba vremena. Jelda?!

My Soul

Tko je glasao

"My soul", u pravu si vezano

"My soul", u pravu si vezano uz količinu "smeća", koje treba počistiti. Zaista treba vremene. I strpljenja. No bojim se da se premijerka ne zalaže kod svih problema isto (registar branitelja npr.). Vrijeme, kojeg i nema na bacanje, će pokazati.....

kota211

Tko je glasao

Izvrstan tekst Danimire !!

Izvrstan tekst Danimire !! Ono što je potrebno (kao i uvijek i u svemu), je VRIJEME, koje još mora proći da se i posljednja "glavica kupusa ukiseli". Drugim riječima, kao što je to Le Bon napisao u "Psihologiji gomila", još će nešto vremena (nažalost) proći, dok ne sazri vrijeme za promjenu vlasti. Nekako s proljeća....

kota211

Tko je glasao

Dobar opis stanja. Počelo

Dobar opis stanja.
Počelo je to još u samoupravljanju a sad je eskaliralo.
Ali- što učinit?
Malo sam , nakon takvih analiza, pronašao prijedloga.
Poneka grupa radnika provali u vlastitu tvornicu.
Nešto malo seljaci izađu traktorima na cestu.
Poneki radnici gladuju.
Jedini pravi bunt iskazuju navijači!
Zovu ih huliganima.
Izmislićemo mi i huligansku revoluciju?
Jer, u svakoj normalnoj državi bi , u ovakvoj situaciji,
vlast preuzela- Vojska.
Ali mi nemamo ni vojsku.
Ovako riskiramo da nakon većih pobuna,
sadašnja korumpirana vlast proglasi-izvanredno stanje
i -rasproda preostalu Hrvatsku.

Bert

Tko je glasao

„I znam što bih rekao

„I znam što bih rekao pred smrt u ovim okolnostima: Čuvajte mi Hrvatsku od niskosti, od mržnje. I u tome budite mudri i odvažni“.

Zvjezdana kuga, 1971-1973.
skoro trideset godina kasnije:
Ne boj se, Hrvatska, vrtoglavice Velikih vidika! U njima je snaga slobode i moć budućnosti! Koliko je svijet u tebi, toliko si ti u njemu. To je nedokučiva pravda opstanka u kojem s opasnošću raste spasonosno.
Znakovi za Hrvatsku, 1994.
I još deset godina potom.
Imamo Hrvatsku , Hrvatsku u nikad gorme stanju?

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

@Danimir iako se ne slažem

@Danimir iako se ne slažem s njegovim sugestivnim krajem "Ali, nisu li najmoralniji ipak oni koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih i po njima žive svakodnevicu – ujedno i - najhrabriji?" dnevniku sam dao plus kao cjelini.

Upravo je suprotno, jer upravo su oni koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih, ali po njima ne žive svoju svakodnevicu – najveće kukavice i sukrivci da banda lopovska uspješno rotira na vlasti, umjesto da sjedi u zatvorima.

Upravo su oni koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih, ali po njima ne žive svoju svakodnevicu, izostali na demonstracijama svog nezadovoljstva prema vlasti koja ih tlaći, izrabljuje i oduzima djeci bolju i svjetliju budućnost.

Toliko o moralu čiji deficit nije samo obilježje bande lopovske, već i onih koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih, ali po njima ne žive svoju svakodnevicu, ali po njima ne žive svoju svakodnevicu, zbog čega ih je vlast nazvala, stoke sitnog zuba koja dozvoljava da im ljudi bez morala kroje sudbinu i oduzimaju pravo na normalan, uljuđen i civilizirani život.

Pravo da svoju svakodnevicu žive od svoga rada i svoje slobodne volje žele li dozivati u glavu deset zapovjedi Božjih, a ne tražiti članstvo u pokretu i političkim prćijamakoje su ga opljačkale.

Naravno čast iznimkama, koje su oni koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih i po njima žive svakodnevicu svojom neodgovornošću i kukavičlukom iznevjerili.

Upravo oni koji samo dozivaju u glavu deset zapovjedi Božjih i po njima žive svakodnevicu, žive u zabludi, jer čekaju na Spasitelja koji će umjesto njih, bandi lopovskoj pokazati da državu čini njen narod, a ne lopovska vlast.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

danimire, hrvatskoj

danimire, hrvatskoj nedostaje pravna drzava i postivanje zakona, kao nuzan preduvjet svake drustvene moralnosti.
svo to pozivanje na "svijest i moralnost" u drzavi u kojoj ne postoji pravna drzava, ili je ona samo selektivna, su ipak samo obicna floskula.
cinjenica je postoje pojedinci kojima ne trebaju nikakvi zakoni da bi se oni moralno ponasali, medjutim ogromna vecina se ipak ponasa po principu.."prilike beru jagode", tako da je u ovoj otuznoj drzavi u kojoj su mnogi jos uvijek nedodrljivi zakonu.. jos uvijek ima"beraca", a pogotovo politickih.. kao u prici!
da je hrvatska kojim slucajem pravna drzava u kojoj se postuju zakoni, vrlo brzo bi se moralna slika mnogih popravila":)
no, kako hrvatskom drzavom vlada politicka mafija i kako se zakoni primjenjuju samo prema sitnozubanima, a ne i prema njima i njihovim ortacima.. tranzicijska pljacka se nece zaustaviti sve do onog trenutka dok ova mafija bude imala sto za ukrasti.
ili do onog trenutka ako sitnotuzanima ipak konacno dodje iz dupeta u glavu i najure ovu politicku mafiju.
naravno, i kad ih drakonski za ovu pljacku kazne, kao primjer za formiranje daleko bolje moralne slike nekih buducih generacija.

Tko je glasao

da ne zaboravim! zar stvarno

da ne zaboravim!
zar stvarno mislis da su hrvati pocetkom devedesetih birali kapitalizam?!:))

Tko je glasao

Pitanje je prvo - znaju li

Pitanje je prvo - znaju li Hrvati što je to kapitalizam?
Ili, što Hrvati misle da je kapitalizam?

Naše se "političare" na prvi pogled, neovisno o njihovoj ne/stranačkoj pripadnosti, može vrlo uvjetno svrstati u neke kategorije. Koliko je netko demokrata.. pravaš.. socijal-demokrata... liberal... A koliko je netko "kapitalist"?

Gledaj sada rezulatate predsjedničkih izbora;

"U Zadarskoj županiji glasovalo je 77.761 glasača što čini 43,31% ukupnog biračkog tijela.
Ivo Josipović dobio je glasove 54,84% biračkog tijela koje je pristupilo izborima, dok je Milan Bandić ostvario 45,16% glasova.
U gradu Zadru je pobijedio Josipović sa 65,01%."

Od 33 općine, u 13 je više glasova dobio Josipović, a u 20 općina je veći postotak zaokružio Bandića (u Benkovcu 66,34%, Pakoštanima - 53,18%, Škabrnji - 82,80%, Zemuniku D. - 56,29%) i, za Zadar vrlo bitno - u Bibinjama - 72,67%.

Pitanje - što je zaslužno za bolji prolaz Bandića u 20 općina? Dobra kampanja ili stil, način, "karakter" Bandića, s kojim se ti birači poistovjećuju?"

Gdje bi smjestio, recimo, Keruma? Liberal, demokrata... - kapitalist?
Koje su njegove "kvalitete" zaslužne da ga Splićani izaberu?
A što je on doista?

Lako što su Hrvati birali 90ih, nego - što Hrvati dan danas biraju?

Mješaju se kruške i jabuke, a biraju šljive!

http://pollitika.com/tu-me-cijene-tu-kupujem#comment-220807
Dok god mlade naraštaje ne uspijemo "prosvijetliti" nema nam pomoći.

Tko je glasao

@edi3 Pa kada se uzme gdje

@edi3
Pa kada se uzme gdje smo danas, pitam se i ja tko se i koliko devedesetih opredijelio za kapitalizam i poduzetništvo. Ovaj naš sadašnji sustav kao da je kombinacija najlošijeg u socijalizmu i najlošijeg u kapitalizmu - katastrofa...
A imaš u dijelu dnevnika upravo obrađeno i pitanje "pravna država i moral".
Danimir

Danimir

Tko je glasao

nadam se da nisu jer ako

nadam se da nisu jer ako jesu, danas imaju razloga biti nezadovoljni. nažalost, mi uopće ne živimo u kapitalizmu. hrvatska je najobičnija socijalistička država, sa svim svojim manama i lošim stranama, ali s primjesama kapitalizma (i to naravno onima koje su po građane nepovoljne).
ako se ne slažeš, sjeti se koliko posto zaposlenih dobiva plaću iz državnih/lokalnih proračuna.
ako se i dalje ne slažeš, sjeti se koliko hrvata živi od onoga što dobiva iz proračuna (tipa nezaposleni i umirovljenici) i zbroji ta dva broja.
ako i dalje nije dovoljno, treba se samo sjetiti da i sama vlada ocjenjuje da su hrvatski poduzetnici previše ovisni o državnim projektima (v. plan vlade za oporavak). sjetimo se samo iznosa državnih potpora, kojekakvih sanacija i oprosta dugova.
ako i sve to nije dovoljno, treba još dodati činjenicu da hrvati raspolažu tek s pola svog dohotka, a ostatak daju državi na preraspodjelu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta Mislim da

@griotta
Mislim da pojednostavljeno pišeš i malo ti je poznata uloga države u socijalizmu kao i današnja struktura vlasništva firmi. Pa u nas su danas i neki autobusni kolodvori privatizirani...a država je RASPRODALA sve vrednije...Ova državna poduzeća koja su još u vlasništvu države, u vlasništvu su države u većini zemalja na svijetu.
Inače, umirovljenici ne dobivaju iz proračuna (osim jednog manjeg dijela) nego iz mirovinskih fondova u koje se desetljećima uplaćivalo. Druga je stvar što su tako skupljena sredstvas došla u ruke nespoobnima da ih oplode. Naknade za nezaposlene također se daju iz sredstava koja su ranije, kroz doprinose, skupljena.
Oko sanacija, i oprosta dugova itd. se slažem s tobom i tu je vlada preširoke ruke. No i to je već znana politika klijentelizma...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

ne volim baš pisati o

ne volim baš pisati o prošlim vremenima jer nisam bila dio njih, ali mislim da je pitanje vlasništva nad ovim ili onim poduzećem jednostavno nebitno pitanje. osim toga, i dalje postoje deseci poduzeća u kojima vlada ima svoje izaslanike iako bi ta poduzeća trebala poslovati kao najobičnija trgovačka društva, na tržištu. eto ti čisti primjer podravke u kojoj ne drma tržište nego se glavni akteri postavljaju politički. to je kao kapitalizam? ne, to je najobičniji socijalizam, bez obzira na sve.

mislila sam na život iz proračuna u najširem mogućem smislu - svi koji ne žive od svoje plaće ili prihoda, nego dobivaju mjesečno od države određeni iznos. svi oni koji ovise o tome koliko je proračun kratak. tu spadaju i umirovljenici.
što se tiče mirovinskog fonda, to je raširena zabluda da je to novac koji je uplaćivan desetljećima i koji se sada vraća. mirovinski sustav uopće nije zamišljen tako da novac stoji u jednom velikom sefu i čeka penziju nego je zamišljen tako da danas radnici plaćaju i novac se preusmjerava u mirovine. naravno da bi se usto trebao i oploditi, ali naravno ni to nam baš ne uspijeva.
isto vrijedi i za naknade za nezaposlene.
ne postoji novac koji negdje čeka, nego se ono što danas dođe sutra troši - i to nije nakarada prakse, nego je tako i zamišljeno.

osim toga, mislim da si izostavio ono najbitnije - broj pojedinaca koji su zaposlenici ne privatnog nego javnog sektora i broj poslovnih subjekata koji životare od jednog do drugog posla s državom jer im je to jedini pristojniji komad zarade.
dobro da nije stanković u Nu2 pitao jandrokovića kako se zove takav sustav jer ovaj bi mu rekao nešto što se sanaderu ne bi svidjelo.

ipak, mislim da mislimo na isto, ali smo oboje cjepidlake :D

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ma naravno da nisu!:) za

ma naravno da nisu!:)
za hrvatsku je tragicno sto su nam se sve velike drustvene promjene dogadjale u ratu, tako da nas je tito uveo u socijalizam na isti nacin kao sto nas je tudman uveo u kapitalizam.
"kao guske u magli", ocito!:)
po svim odredjenjima imamo kapitalizam, ali mu je strucni naziv daleko gori i od tog naziva socijalizma!:)
politicki kapitalizam, sa dominatnom ulogom drzave u ekonomiji (ukupnom bdp-u) i sa gotovo zanemarivom ulogom pravog poduzetnistva u svemu tome.

Tko je glasao

mislim da je to dilema o

mislim da je to dilema o kokoši i jajetu.
jesu li ljudi moralni zato što im to zakon nalaže ili postupaju po zakonu pa su zbog toga moralni? nerješiva dilema.
(naravno, uz ne tako rijetke slučajeve da postupiti po zakonu ne znači i postupiti moralno ili da postupiti moralno znači ne postupiti po zakonu.)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

NIJE ! mislim da je to

NIJE !
mislim da je to dilema o kokoši i jajetu.
jesu li ljudi moralni zato što im to zakon nalaže ili postupaju po zakonu pa su zbog toga moralni? nerješiva dilema.

Ljudi žive u društvenim zajednicama cca 200 000 godina (sa razvijenim moralom), a civilizacija je (posljednjih 12 000 godina) donijela Zakone, nažalost zatirući i iskrivljavajući pojedine moralne norme i zasade u korist vladajuće strukture.

Tko je glasao

ma da, ljudi su zivjeli u

ma da, ljudi su zivjeli u promiskuitetnim zajednicama gdje se cesto rucavalo jedni druge i gdje se starce u pravilu ubijalo!
zoc, to je ta moralna povijest o kojoj ti pricas!:))

Tko je glasao

ma da, ljudi su zivjeli u

ma da, ljudi su zivjeli u promiskuitetnim zajednicama gdje se cesto rucavalo jedni druge i gdje se starce u pravilu ubijalo!

Od kuda ti ta glupost ?l Ima puno (jako puno) istraživanja koja govore potpuno suprotno.
Danas postoji društvena zajednica (živuća) koja je stara barem 20 000 godina i društven sustav je neizmjenjen dogurao do danas. Čuo si za Bušmane ? Još ima takvih "izgubljenih" plemena po kugli zemaljskoj i nigdje ne postoje takva zapažanja.
Daj pročitaj nešto o antropologiji i arheologiji izdano unutar posljednjih 20 godina !

Tko je glasao

obozavam kad se sveznadari

obozavam kad se sveznadari pozivaju na svoje google znanje!:))
koja i cija to istrazivanja zoc!?
antropologija se ne bavi samo procavanjem danas zivucih plemena, vec i ljudskom povijescu starom preko milijun godina!
koliko vidim(citam) i ti si o njoj govorio u svom prvom postu, a ne o relativno mladim busmanima?

Tko je glasao

koja i cija to istrazivanja

koja i cija to istrazivanja zoc!?

Richard Dawkins: The Selfish Gene (1976, 1989, 2006) prevedeno kao Sebični gen (1997) The God Delusion (2006) prevedeno kao Iluzija o bogu (2007)

Richar Lee: Anthropology at the Crossroads: From the Age of Ethnography to the Age of World Systems

Marshall Sahlins: Evolution and Culture (1960), Anahulu: The Anthropology of History in the Kingdom of Hawaii (1992)

Frederick L. Coolidge,Thomas Wynn: The Rise of Homo Sapiens: The Evolution of Modern Thinking

http://www.znanost.com/arheologija-i-paleontologija
http://www.cosmolearning.com/anthropology/
http://www.cosmolearning.com/archaeology/
http://www.ted.com/
http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/14314.html
a može pomoći i wikipedija....

vec i ljudskom povijescu starom preko milijun godina

Wikipedija:Termin "povijest" može podrazumijevati samo ljudsku prošlost, u cjelini ili od nastanka civilizacije (prethodno je pretpovijest ili prapovijest).
Wikipedija:Ljudska vrsta (homo) nastala je prije 3, 5 milijuna godina u istočnoj Africi. Moderni čovjek nastao je prije 400 000 godina (homo-sapiens).
Wikipedija:Najstarija civilizacija je nastala u Mezopotamiji (grč. međurječje). Nastala je između rijeka Eufrata i Tigrisa (rijeka se spominje kao simbol života i razvitka) te anatolijskih i iranskih planina na sjeveroistoku, arapske pustinje na zapadu i Perzijskim zaljevom na jugu. Mezopotamijsko područje je u razdoblju od 4000. pr. Kr. do 1000. pr. Kr. dalo značajnu civilizaciju u kojoj su se izmjenjivali razni narodi: Sumerani, Akađani, Asirci (na sjeveru) i Babilonci (na jugu). Nalazišta ovih kultura su u današnjoj Siriji i Iraku.

Tko je glasao

zoc, vidim da si se potrudio

zoc, vidim da si se potrudio i vrijedno progooglao po netu i sad me naravno zanima koju tezu ti uopce zastupas?
povijest ljudskog roda sigurno ne zapocinje sa razvojem civilacije, vec puno ranije, pa makar je neki krstili sa tom "pretpovjescu" ili "prapovijescu"!
no, kako si ti negirao moju tezu o tome da je povijest ljudskog roda vecim dijelom prosla u promiskuitetu, poligamiji i da je opcenito moralni kodeks plemenskih zajednica bio dosta drugaciji od danasnjeg morala,reci dali i dalje mislis da to nije istina?

Tko je glasao

gdje se cesto rucavalo jedni

gdje se cesto rucavalo jedni druge i gdje se starce u pravilu ubijalo

Reagirao sam na ovaj dio.

povijest ljudskog roda sigurno ne zapocinje sa razvojem civilacije, vec puno ranije, pa makar je neki krstili sa tom "pretpovjescu" ili "prapovijescu" Prapovijest ljudskog roda počinje , za nas , početkom postojanja vrste homo-sapiens (naše vrste) - cca 200 000 godina unazad. Povijest, pak, počinje pisanim tragovima , dakle civilizacijom.
da je povijest ljudskog roda vecim dijelom prosla u promiskuitetu, poligamiji i da je opcenito moralni kodeks plemenskih zajednica bio dosta drugaciji od danasnjeg morala S ovim dijelom se djelomično slažem, ali sa napomenom da je civilizacija bitno izokrenula maoralne kodekse u korist održavanja discipline i hijerarhijskog ustroja društvenih zajednica.
Za puno razumijevanje mog stava, pročitaj dio o kontroli hijerarhijske piramide na http://hijerarhija.blogspot.com/, a o predpovijesti homosapiensa pogledaj http://www.cosmolearning.com/documentaries/the-day-we-learned-to-think-472/
, krasan dokumentarac BBC-a
Inače nije samo stvar u Googlanju, stvar je u zainteresiranosti za znanjem, a čitati je jednako "naporno" i iz knjiga i sa ekrana.
Robovati uvriježenim paradigmama predprošlog stoljeća (kamo spada navod gdje se cesto rucavalo jedni druge i gdje se starce u pravilu ubijalo), pokraj poplave novih znanja i istraživanja još je teže.
pozdrav

Tko je glasao

zoc, kanibalizam je bio vrlo

zoc, kanibalizam je bio vrlo rasiren u plemenskim zajednicama prapovjesti, ali i u plemenskim zajednicama novije ljudske povijesti.
ako mislis da je krapinski neandertalac i njegov kanibalizam po deafultu daleko od modernog homosapiensa (iako je on bio prisutan do prije 30 000 godina), kanibalizam kod americkih indijanskih plemana kwakiutla, irokezi, mohawk, pawnee, chippewa, caddoan i caddo, sasvim jasno ukazuju na rasirenost kanibalizma u plemeskim zajednicama
sjeverne amerike.
kanibalisticka plemena su bila rasirena i u juznoj americi(carib, yanomam, maxubi ) a i vrlo civilizirani asteci su takodjer prakticirali kanibalizam.
U aziji su kanibalizam upraznjavali poznati dajaci, a u africi su ga donedavno upraznjavala plemena.. fang, mangbetu, kakwa..te u australiji aboridzini, etc, etc!
u arheloskim iskapanjima u blizini njemackog grada herxheim , arheolozi su naisli na ostatke 500 leseva iz perioda od prije 7000 godina za koje se pouzdano utvrdilo da su ubijeni u kanibalistickim ritualima, tako da po tom pitanju kanibalizma ni europljani nisu puno razlikovali od ostalih.
i arheoloski nalazi na planini atapuerca u spanjolskoj takodjer idu u prilog te teze o rasirenosti kanibalizma u europi.
za razliku od europe gdje je kanibalizam kao pojava nestao par tisuca godina prije nase ere, u americi, africi, australiji i aziji se on dulje zadrzao(zbog same odrzivosti tih plemenskih zajednica), a ponegdje ga i danas ima(afrika i amazonija)!
cinjenica je i da se kanibalizam cesce javljao kao sastavni dio religijsko- magijskih rituala u kojima se jedenjem neprijatelja jela i njegova "snaga i duh", ali je u povijesti bilo plemena koje su ga prakticirala i na cisto gastronomskoj bazi!:)
mozda ti je sad jasno zasto sam karikirano napisao... "gdje se cesto rucavalo jedni druge"!?:)
..starije pripadnike plemena( kod nomadskih plemena pogotovo) se ostavljalo da nemocni sami umru ili ih se ubijalo, jer su kao nepokretni smetali tim plemenima u njihovim cestim selidbama.
jos su anticki pisci hesiop, herodota i strabon pisali o obicajima nekih naroda oko kaspijskog jezera gdje su starije clanova(iznad sezdeset godina) ostavljali da bez hrane i vode umru.
taj obicaj je bio i kod sibirskih jakuta i cucka, trackih tribala , a i kod mnogih drugih plemena i naroda i to ne iz tako daleke prapovijesti ,vec i iz one "civilizirane(pisane) povijesti" o kojoj ti pricas.
kao i kanibalizam!:)

Tko je glasao

cinjenica je i da se

cinjenica je i da se kanibalizam cesce javljao kao sastavni dio religijsko- magijskih rituala u kojima se jedenjem neprijatelja jela i njegova "snaga i duh", ali je u povijesti bilo plemena koje su ga prakticirala i na cisto gastronomskoj bazi!:
Toćno, bez onog "čeđće se javljao", uvijek se javljao kao iskaz dominacije i/ili žrtve.
Kanibalizam nije način prehrane niti jedne predpovijesne ili povjesne zajednice. Inače , smatram, da su formirani magijsko-religijski rituali znak početka civilizacije ili su sastavni dio civilizacije. Znači da su pojave o kojima govorimo civilizacijske, a ne izvorno biološke prirode homo-sapiensa.

By the way, pričamo o stvarima koji nisu predmet posta, znači da trolamo. Prekidam prepisku !

Tko je glasao

mislim da uopce nije bitno

mislim da uopce nije bitno zbog cega se postuje zakon( dali iz unutarnjih moralnih pobuda, ili iz straha od sankcija) koliko je bitno da se ti zakoni postuju.
bez zakona i postivanja tih zakona, za vecinu sigurno nema morala.
griotta, zbog same funkcionalnosti( i odrzivosti) ljudske zajednice, temeljne moralne norme su i ugradjene u zakone.

Tko je glasao

Ovoj zajednici bi više

Ovoj zajednici bi više koristilo da si naveo konkretna imena koja su se obogatila, gdje to drže lovu, preko kojih prijatelja skrivaju imovinu i td. Ovo što si napisao uopćen je tekst, koji nema prevelike vrijednosti za konkretne akcije bilo koga. Uopćen je do te mjere da bi se jednako mogao primijeniti na bilo koju zemlju u okruženju. Daj nešto konstruktivno! Mislim, ako se ne bojiš?! Tko? Što? Gdje? Kada? Kako?

My Soul

Tko je glasao

@My Soul Pa mislio sam da

@My Soul
Pa mislio sam da tebi nisam dosadio kada mi želiš da gurnem glavu u lavlje ralje???
OSIM TOGA, ima ih na tisuće u Hrvatskoj koji dobivaju plaće za to da otkrivaju imena, tajne račune, pljačke, mito, utaje poreza, dilanje droge, organiziranje prostitucije, ilegalne igre na sreću, šverc ljudima itd.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

my soul, toj "zajednici",

my soul, toj "zajednici", odnosno dezurnim policajcima i dousnicima na ovom blogu bi daleko vise odgovaralo da mi ovdje sad napisemo ime stefice(moze i cvek) kumice sa doca koja prodaje neklasificirana jaja i koja na taj nacin steti drzavnom proracunu, nego da napisemo da su luka rajic, hrvoje petrac i marjan medvidovic za potrebe vlade nikice valentica( i ostale politicke mafije) sve bivse jugodinare koje je po zakonu hrvatska tad morala unistiti, promjenila u ostatku tadasnje jugoslavije za devize koje su netragom(preko hypa) nestale najprije u klagenfurtu, a onda na raznim, pa i na kajmanskim otocima!:)
e pa zato, kriva je stefica cvek sa adresom..u raljama zivota br 5!:)))

Tko je glasao

Još bih dodao, da su se i

Još bih dodao, da su se i neki Srbi u Hrvatskoj dosta dobro "snašli" i odjednom postali bogataši, bez ikakvog traga novca, dobiti ili sličnog. Odjednom su se našli u stanovima u centru Zagreba ili slično, sa više novaca nego ikad. Ranih 90ih su doživjeli te preobražaje. Njih svakako treba pribrojati onima koji su zaštićeni od svakog progona ili čak pitanja, odkud (legalno sigurno ne). Vjerujem da su takvi kriminalci i za svakog pioštenog Srbina.

Pozdrav.

Buozzi

Tko je glasao

nabroji neke.

nabroji neke.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nekoliko minusa na odgovor

Nekoliko minusa na odgovor na dnevnik u kojem ukazujem na postojanje takvih članova ove zajednice ili Danimirova 3 upitnika na tvrdnju da se radi o ranim 90im godinama mi daju zaključiti da ocjenjivači možda nemaju spoznaja da takvi postoje ili da imaju spoznaja o takvima, ali da namjerno negiraju, te na uopćen dnevnik koji sam ocjenio sa plusom, bez obzira na nesveobuhvatnost, gdje sam u svom komentaru i ukazao da postoji još segment društva neobuhvaćen u gorenapisanom dnevniku, ne mislim odgovarati konkretnim imenima, ugrožavajući sebe. Mislim da je od mene dovoljno reći, da u pravnoj državi te osobe ne bi egzistirale, odnosne, sigurno ne ovako kako danas egzistiraju i da bi ih svaka pravna država "pomela" iz društva. Nije nužno da se radi o javnim osobama ili javno poznatim osobama, već da se radi o osobama koje su ranih 90ih doživjele strelovit društveni uspon, kroz novac i materijalno, s bez da se zna kako su došle do tog novca i ostalog materijalnog, odnosno da nemaju dokaza o porijeklu tog novca i ostalog materijalnog.

Pogled na situacije koji ne uključuje i osobe srpske nacionalnosti, je jednostran (bez obzira radilo se o odsutnosti spoznaja da su i takve osobe sudjelovale u nekim procesima ranih 90ih i dalje ili se radi o negiranjima).

Tko je glasao

buozzi, zbog cega posebno

buozzi, zbog cega posebno istices da se radi o srbima i mislis li da je uopce bitno to sto su oni srbi?

Tko je glasao

Edi3, buozzi, zbog cega

Edi3,

buozzi, zbog cega posebno istices da se radi o srbima i mislis li da je uopce bitno to sto su oni srbi?

Pa ako nije bitno, zbog čega se stalno to i ističe (ko su i šta su),od strane te nacionalne manjine?

Tko je glasao

@Buozzi Jedan od osnovnih

@Buozzi
Jedan od osnovnih kriterija pri ocjenjivanju, za mene , ali i mnoge koji to rade, je argumentiranoist određenog stava i ocjene. Tebe doživljavam ozbiljnim, načitanim, inteligentnim čovjekom, pojačanje si na ovom portalu, u to nema sumnje. Ali, iza delikatne ocjene -a to je teza o nekom strelovitom materijalnom usponu Srba devedesetih u Hrvatskoj je jako dvojbeno, i treba se argumenirati ŠTO KONRETNIJIM ČINJENICAMA. Moj dnevnik bi se također dao ilustrirati i statističkim podacima, ali onda je sociološka studija za fakultet.
Samo se o tome radi. Dakle, pri iznošenju delikatnih političkih ocjena, što konretnija argumentacija.
Pozz, Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Buozzi Malo je delikatna

@Buozzi
Malo je delikatna ova tvrdnja o Srbima koji su se odjednom našli kao bogataši u središtu Zagreba itd. Pogotovo ranih 90-tih??? Valjalo bi to malo potkrijepiti podacima.
Nisam mislio na krim-milje, koji je pravo "jugoslavenski"u Zagrebu, pa dijelom, srpski, nego na nemogućnost da u pretvorbi i privatizaciji Srbi dođu do - tvornica i firmi meneđerskim kreditima i sl.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ok. Moje gledište je

Ok. Moje gledište je jednostavno prema svima koji su tih godina došli do velikih bogatstava da su krim milje, krim milje koji je maskiran u "ugled".

Tko je glasao

Dragi Danimire, svaka vam je

Dragi Danimire, svaka vam je reč na mestu, i smatram da ovaj vaš tekst nikako ne treba shvatiti kao moralisanje i slično, već, kako ste sami rekli, analizu. Nije tako samo u Hrvatskoj, nemoral je zahvatio, kao virus koji se munjevbito mutira i širi, ceo svet. Izgubljene su tradicionalne vrednosti i na ceni su one prolazne, 'hitovi za jedno leto', laka zarada, i sve ono za šta je moral samo prepreka na putu. Jer, sa moralom je teže nešto steći i negde stići, ali je zato to što steknemo na duge staze i zaista naše, a to gde stižemo je obično neko lepo mesto, gde možemo živeti čisti i pred Bogom, i pred ljudima, i pred sobom...Slabići su oni koji iz straha žive po nekim morlanim načelima, kojima su ona veštački usadjena, ali oni koji ih zaista duboko osećaju i neguju u sebi, NAJRHABRIJI SU. Posebno danas kada biti moralan, znači biti Don Kihot a svuda oko tebe vetrenjače koje duvaju nemoral i pokušavaju te zbaciti z sedla...Najjači samo opstaju!

Tko je glasao

Možda o našem svekolikom

Možda o našem svekolikom stanju duha ponešto govori i činjenica da ovako dobar (domoljuban!) dnevnik može zaraditi i minuse (evo, bojim se da sam se upravo kvalificirao za minusiranje).

ragusa

Tko je glasao

@ragusa To ti spada u ono

@ragusa
To ti spada u ono moralno-etičko pitanje - kada se nekom zamjeriš, ne opraštaju ti.
Jednom na zubu, uvijek na zubu,
Ako...valja pisati usprkos minusima. Nadam se da ni tebe neće pokolebati.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

ja mislim Danimire, da i

ja mislim Danimire, da i Narodu polako dolazi iz guzice u glavu da se dogodila BRUTALNA NEMORALNA PLJAČKA. Otimačina. ... sada je samo pitanje hoće li se uskoro pronaći dovoljno artikulirane političke zdrave pameti da se RE-DIZAJNIRA cijeli ovaj naš Grogirani Društveno Državni Sustav. Ja se zapravo pitam koliko će još vremena proći dok se POZITIVNE PROMJENE - koje su započele dolaskom Predsjednika Josipovića - koliko će trebati ljudima da se još malo PROBUDE. Meni se čini da je nakon par događaja (Varšavske, Radnika Salonita, 3.Majai sl...) da je SLIKA BUĐENJA LJUDIMA POSLANA - sada je samo pitanje koliko im treba da im SAZRIJE U GLAVAMA (a Grčka slika u tome jaaaaaaaako pomaže!!)

DuroPula@gmail.com

Tko je glasao

@Duoriću Puljiću Mislim

@Duoriću Puljiću
Mislim da ovaj narod je toliko apatičan, da ga je moguće probuditi samo ŠOK TERAPIJOM. Kakva će ona biti sam B-g zna.
Pozz, Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, odličan

Danimir,
odličan tekst.
Nije narod apatičan.
Narodu je svega dosta i u ničemu ne vidi izlaz.
No probuđen je i to se vidi po prosvjedima.
Sad veliko je pitanje koliko su Sindikati kao vođe, koji su do sada plazili pred Vladom i HUpom vjerodostojni.
No, slijede štrajkovi i generalni štrajk krajem svibnja, na koji će izaći više ljudi.
Više ljudi bi izašlo na prosvjed da nije bio Prvi maj, koji se tradicionalno slavi.
A odvratno je da je SDP koji je prosvjede trebao voditi kuhao grah i dijelio ga, jer gdje ćeš veći odaziv, nego tamo gdje se besplatno dijeli.
No, SDP je u zadnje vrijeme dao dovoljno materijala da ga se kritizira.
Vjerujem u snagu svoga naroda, u bunt, otpor i nadu. U borbu za bolji život i budućnost koju su nam ovi krimosi oduzeli.
Borit će se moj narod, jerr može, hoće i zaslužuje bolje.
I neće odustati.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

ja sam ipak malo veći

ja sam ipak malo veći optimist*[:o)
ja nekako vidim da je narod sada ZANIJEMIO OD ČUDA - jer tek sada vidi SLIKU KOJA JE SKRIVANA!!

Tko je glasao

@Duoriću Puljiću Narod

@Duoriću Puljiću
Narod nije zanijemio, narod se godinama pravi gluhonijem. Zadovoljava se mrvicama, i dok bude zadnje mrvice kraj gozbena stola, on će biti - gluhonijem. Sudbina...???
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Drzim da je ovo jedan od

Drzim da je ovo jedan od najboljih dnevnika Danimira. Nemoralno je sto mu uvijek isti daju minuse. Danimire pisi dalje, volim citati tvoje argumentirane dnevnike, ne obaziri se na ovaj progon.

Tko je glasao

Isto se slažem da je

Isto se slažem da je dnevnik odličan. Friški sam tu i neopterećen eventualnim razmiricama, ali isto tako smatram da je šteta da neki dnevnik, bez obzira na bilo kakva osobna ili druga nerazumijevanja u prošlosti ne ide dalje. Šteta je.

Čak sam jednom, prije nekog vremena vidio i jedan mrakov odgovor na temi o lustraciji:

http://pollitika.com/hrvatska-lustracija

u kojem kaže:

samo jedan nevezani komentar koji se u stvari odnosi na glasanje za i protiv tekstova, a koji je pak iznimno očigledan na ovome tekstu
ja sam nekako cijelo vrijeme mislio da glas ZA i PROTIV nekog teksta u stvari znači priznanje autoru da li je napravio dobar ili loš tekst, a ne da li se sa sadržajem teksta slažemo ili ne
u ovom konkretnom slučaju, primjerice moj osobni stav je da nije vrijeme za lustraciju tj. da je vrijeme odavno prošlo, no to ne znači da tekst nije dobar - dapače, ogromna količina komentara i sama činjenica da je to danas najpopularniji tekst to samo potvrđuju
molio bih komentatore ali i ocjenjivače da to imaju na umu prilikom davanja svog glasa
p.s. također, apeliram još jednom da registrirani korisnici daju svoj glas za dobre tekstove (ali i komentare)

I ja se toga držim. Za za dobar tekst Protiv za loš tekst. S obzirom da sam po prirodi afirmativam, dajem Za ili ništa, Protivni ne želim biti.

P.S. Čak me i "Evropa" ne smeta ili dodatne slične sitnice.

Tko je glasao

@Buozzi Volio bih i ja da

@Buozzi
Volio bih i ja da se ocjenjivači drže ovih napomena Mraka. Ali, već sam navikao na minusere, i ozbiljno bih se zabrinuo ukoliko ih ne bi bilo.
Posebno mi je drago da čitaš tekst kao tekst, a ne propitkuješ autora sada za ovo sad za ono, privatno.
Uložio sam svoje obrazovanje, znanje, žurnalistički nerv... kako bi opisao delikatnu temu morala i nemorala u Hrvatskoj.
A "Evropa" samo zbog jednog razloga - živio sam dugo u Austriji i iako mi je posao vezan bio i za našu literaturu, knjige ipak sam bio izvan okruženja gdje se govori materinji, hrvatski. Veliku većinu promjena od l99l. u jeziku sam prihvatio, pa mnogi uočavaju da s obzirom na l5 godina izbivanja iz domaje, mogu svojim jezikom, gramatikom i pravopisom, biti zadovoljan. Neka forsiranja pa i "silovanja hrvatskog jezika" nisam prihvatio , oslonio sam se na vlastitu prosudbu, što je također, predmnijevam, legitimno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ako se rat na ovim

Ako se rat na ovim prostorima moze na neki nacin nazvati revolucijom, onda ovdje ne vrijedi poslovica da revolucija jede svoju djecu. Ovdje su djeca revolucije pojela revoluciju.

Tko je glasao

@Goran Svalina Nisu još

@Goran Svalina
Nisu još pojela, ali smo na dobrom putu da djeca pojedu revoluciju.

Danimir

Tko je glasao

Lijepo Danimir. mislim da je

Lijepo Danimir. mislim da je ipak nemoral o kojem pišeš - kriminal. Nije svaki nemoral kriminal, ali je skoro pa svaki kriminal - nemoral.

Hrabrost:

Netko je rekao: Hrabrost nije nedostatak straha, hrabrost je odluka da je nešto važnije od straha.

Pozdrav.

Buozzi

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci