Tagovi

O Marijana, slatka mala Marijana …

Kronologija jedne histerije odnosno kako je ekologija postala izgovor za svašta… scena druga…

Drugi dnevnik iz ekološko-politi?kog serijala bi se po nekoj logici trebao zvati „Maršal“ ili nešto na tu temu (jer sam inspiraciju za prvi dnevnik dobio u naslovu filma „Kako je po?eo rat na mom otoku“, ali novi akter „ekološko-histeri?nih“ zbivanja od prije dva-tri dana mi je pomrsio ra?une i samo dodatno potvrdio moju tezu iz prethodnog dnevnika da se pod krinkom ekologije krije najjeftinije politikantstvo.

Marijana Petir, još uvijek mlada nada HSS-a, saborska zastupnica i predsjednica kluba HSS-a u Saboru ujedno je i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, ?lanica saborskog odbora za prostorno ure?enje i graditeljstvo te još nekih odbora, teologinja i profesorica biologije, izabrana u Sisa?ko-moslava?koj županiji, ro?ena 1975. godine. Sve ljepše od ljepšeg. Kada ovo pro?itam pomislim, Bože, hvala ti da imamo ovako mladu, istinoljubivu i obrazovanu zastupnicu na ?elu odbora koji bi trebao skrbiti o okolišu. Ali da li je tako?

I opet govorimo o Istri za koju sam rekao da se zbog vremena provedenog u njoj ve? osje?am ?etvrt-istrian. No kako sam krenuo, taj ?e postotak ubrzo narasti. Ovog puta proširit ?emo našu ekologisti?ko-aktivisti?ku pri?u i na Kaštijun, a opet ?e, na žalost, biti više rije?i o jeftinom politikantstvu i manipuliranju ljudima, a manje o istinskoj brizi za okoliš. Krenimo redom.

Istarski HSS, na našem najve?em i najzna?ajnijem poluotoku jedna od najmanjih i najbezna?ajnijih stranaka, zauzeo je, sukladno bojama na svom grbu, jedan iznimno zeleni stav: ne?emo koalirati ni s kim tko ne bude izrijekom protiv Rockwoola. Rekao je to ni?im izazvan prvi istarski seljak Boris Babi? i dodao kako oni u Istri imaju izme?u 3,5 i 4,5 tisu?a bira?a! Svi u Istri su se odmah zabrinuli i po?eli preispitivati svoje stavove o Rockwoolu, jer je HSS u Istri uistinu velika i jaka stranka, koja je u koaliciji s PGS-om i HSLS-om u toj istoj Istri na zadnjim izborima dobila ?ak najviše do 2400 glasova - ako pretpostavimo da je HSLS uspio dobiti barem glas Klaudia Lazari?a i nikoga više, a da PGS nije dobio ništa - onda je sa osvojenih 2399 glasova HSS uistinu iznimno respektabilan. Vidljiv je porast HSS-ovog bira?kog tijela od 50-100% u nepunih godinu dana što samo ukazuje da je HSS tamo na više nego pravom putu. Samo usput, HSS u svom službenom glasilu iz kolovoza ove godine tvrdi da u Istri ima ?ak 224 ?lana! Maestralno!

Da bi potvrdila ve? iskazanu istinsku brigu HSS-a za okoliš i ekologiju, naša draga, slatka mala Marijana pohitala je prekju?er u Istru, to?nije u Pi?an i Medulin kako bi poduzela sve što je u njenoj mo?i da se zaštiti okoliš i umiri gra?ane. Me?utim, problem je u tome što mala Marijana nije samo zastupnica HSS-a ve? je i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, a to name?e malo druga?ija pravila ponašanja od pukog aktivizma kojeg je mala Marijana demonstrirala.

Prvo je došla u Potpi?an i sastala se s našim proslavljenim „ekolozima“ iz prethodnog dnevnika - aktivistima ekoloških udruga Naša zemlja, Ekop Istra, Zelene stranke-Zelene alternative te odbora za zaštitu okoliša op?ine Pi?an s kojima je razgovarala o one?iš?enju zraka na podru?ju op?ine Pi?an zbog rada tamošnje tvornice kamene vune Rockwool. Aktivisti su joj prikazali film o radu Rockwoola ali prije zatvaranja tvornice i nare?ivanja popravnih radnji, kao da tih radnji nije ni bilo. Ne smatram to spornim, stare snimke su jako dramati?ne… I u prethodnom dnevniku sam razmišljao da li se ovi „ekolozi“ više pokušavaju baviti politikom (s naglaskom na pokušavaju), a da li su im istinska ekološka pitanja, na žalost, u drugom planu.

A što je napravila naša mala Marijana? Izjavila je "U ovom trenutku najvažnije je da se izvrše sva mjerenja i da sve službe po?nu raditi svoj posao na adekvatan na?in, a ne da se loptica prebaci s jednih na druge. (…) Nedopustivo je da ekološke udruge na tom podru?ju ne dobivaju nikakve službene odgovore od nadležnih službi. To s pravom, dodala je, navodi na razmišljanje i u sumnju da doista po tom pitanju neke stvari ne štimaju." Bravo mala Marijana! Idemo dalje: "Tražit ?u da istina iza?e na vidjelo, tražit ?u neovisna mjerenja, a resorno ministarstvo mora na?i novac, koliko god to koštalo, kako bi uvidjeli ?ime je i kojim štetnim tvarima ovo stanovništvo i okoliš izloženo."

Dakle, ako prihvatimo da je mala Marijana bila u Potpi?nu kao predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, a ne kao strana?ka aktivistica, pogledajmo što je ona to zatražila:
1. Izvršiti sva mjerenja - pa ministarstvo tvrdi da se provode stalna mjerenja i da je sve u granicama zakonom dopuštenog, da li to mala Marijana tvrdi da MZOPU laže? I ako to zna zašto odmah nije zatražila raspravu koalicijskih partnera o tom problemu?
2. Sve službe moraju po?eti raditi svoj posao: koje su to službe? Inspektorat je izlazio na lice mjesta nekoliko puta, prethodno je i zatvorio tvornicu i naložio popravne radnje, hitna pomo? i vatrogasci za sada nisu bili potrebni, policija ima posla, DUZS ima posla, prima prijave i proslje?uje ih službama
3. Treba odgovoriti gra?anima - pa zar do sada nisu poslana priop?enja, nisu li ?ak i gra?ani pozvani u inspekcijski nadzor. Zašto mala Marijana nije zatražila (a kao predsjednica saborskog odbora to je mogla) da ju u posjetu tvornici (kojeg nije bilo!) prate i stru?ne službe
4. Izvršiti neovisna mjerenja – da li to mala Marijana, predsjednica saborskog odbora, i ?lanica vladaju?e koalicije otvoreno sumnja u funkcioniranje sustava vlasti koju obnaša ta ista koalicija? Da li to ona sumnja u kompetentnost MZOPU, u njihovu skrb za dobrobit gra?ana Lijepe naše? Zanimljiva je i sama konstrukcija njene re?enice o izlaženju istine na vidjelo!

Postoji li nešto što je mala Marijana propustila osobno zatražiti? Nije zatražila da obi?e tu vražju tvornicu i da se na licu mjesta uvjeri što se doga?a. Jer taj dan je bio dan aktivizma. I ona ponavlja grešku „ekologa“ iz susjedstva. Ali dok „ekolozima“ iz susjedstva mogu oprostiti nedosljednost i aktivizam, maloj Marijani ne mogu jer ona je predsjednica saborskog odbora.

Ako pogledamo zadnju re?enicu koju je mala Marijana udijelila na toj presici novinarima, sve ?e nam biti jasno: "U ovom slu?aju ja nisam egzekutor, niti mogu i niti želim nekog protjerivati niti analizirati gdje je župan ili na?elnik pogriješio. To ?e gra?ani ove županije ocijeniti na izborima.“ Dakle, o izborima je rije?. Gospodo „ekolozi“ iz Pi?na, opet vas je neki politi?ar preveslao, opet ste ostali dekoracija u ne?ijoj politi?koj promociji. Ovog puta bila je to mala Marijana s velikim privjeskom na lan?i?u. Pokušava priskrbiti još koji glas HSS-u na izborima ne bi li prešli tu magi?nu brojku od svakako manje od spomenutih 2399 glasova i pokazali da njihov županijski predsjednik Boris Babi? govori istinu…

Nakon „vrhunski“ odra?enog posla u Potpi?nu, nastavila je mala Marijana u istom revijalnom tonu svoj ekološki pohod po Istri vožnjom do Medulina. Tamo se sastala s predstavnicima op?ine i ekološkim aktivistima. Tema je bila budu?i županijski centar za zbrinjavanje otpada na Kaštijunu. Dakle, ovdje je rije? o tome da se na Kaštijunu i sada odlaže otpad, i da je prema nekim pokazateljima mjesta za daljnje odlaganje sve manje. To odlagalište ?e se zatvoriti i tik do njega izgraditi centar za gospodarenje otpadom koji ?e „uz postrojenje za mehani?ko-biološku pred-obradu otpada i obnovu energije, sadržavati i sanitarno postrojenje izgra?eno u skladu s nacionalnim i EU standardima zaštite okoliša“.

Opet slijede velike rije?i male Marijane o ekologiji i ugroženosti, o njenom mišljenju i o tome kako joj se nešto ne svi?a. Marijana misli da MBO tehnologija nije najbolja. E sad, dragi moji, budu?i da nisam vrstan stru?njak u upravljanju otpadom (nisam ja Soprano), nije mi namjera ovdje ulaziti u bilo kakve rasprave o tome. Treba potražiti podatke o raspoloživim tehnologijama i usporediti ih (govori se o MBO i plazmi). Isto tako treba pogledati i kolika je energija potrebna za koji na?in rješavanja otpada jer ne govorimo o malim iznosima, govorimo o desecima i stotinama MW odnosno o malim ili malo ve?im, vrlo vjerojatno, termoelektranama u blizini – eto za ?as Plomina III, naravno, na ugljen. Ekologija par excellance…

Ali i na ovoj drugoj postaji mala Marijana ?ini isti propust: „uletjela“ je na odlagalište otpada, provezla se malo okolo i pobjegla prije nego se itko snašao od doma?ina da je susretne i da joj pruži željene odgovore. Jer zamislite što bi mala Marijana morala re?i da je ?ula drugu stranu? Valjda ona kao predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša sve zna i nije joj potrebno pitati ništa dodatno.

Zanimljivo je da mala Marijana, koja je kao dožupanica bila jedan od predvodnika gra?ansko-ekološkog bunta protiv rafinerije u Sisku, odmah poslije izbora naglo zaboravila na taj problem ali i na druge ekološke probleme u svojoj županiji (jer znamo da ni Sisak a niti Kutina takvih problema nemaju). Po tom pitanju mala Marijana, predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša poštuje hijerarhiju i strana?ko-koalicijsku stegu, vjerojatno misle?i da se ne mora boriti za glasove bira?a?

Zasigurno ?e mala Marijana morati pojesti još mnogo špinata u životu dok ne postane pravi, istinski borac za zaštitu okoliša, nije dovoljno samo se domo?i fotelje. Dok se to ne dogodi, dok mala Marijana ne postane pravi politi?ar, odgovoran za svoje postupke i odgovoran narodu koji ju je izabrao, i kojemu je prisegnula, volio bih vidjeti u tom saborskom odboru ljude od struke i znanja te sa istinskom željom da doprinesu zaštiti okoliša i boljitku društva. Ekološki sat otkucava, dok se „ekolozi“ igraju politi?ara i politi?ari igraju ekologa. Jer u Lijepoj našoj ekoloških problema imamo ali ekologa i ekologista baš i ne…

P.S.
Na ju?erašnjem prvom danu jesenskog zasjedanja Sabora odvažila se naša mala Marijana i nakon turneje po Istri postavila zastupni?ko pitanje Ministrici zaštite okoliša što Ministarstvo kani u?initi po pitanju tvornice kamene vune Rockwool, koju su ekološke udruge ozna?ile kao ozbiljnog zaga?iva?a.

Ministrica joj je odgovorila da te iste udruge nisu imale nikakvih primjedbi tijekom javnih rasprava o prostornim dokumentima kojima je u Pi?anu predvi?ena industrijska zona, kao ni na Rockwoolovu lokacijsku i gra?evinsku dozvolu. Podsjetila je i da je rad tvornice u probnom pogonu bio zaustavljen na osam mjeseci, kako je u tvornici od tada ugra?eno pet automatskih mjernih postaja, koje svakodnevno mjere emisiju Å¡tetnih plinova i lete?ih ?estica manjih od deset mikrona. "Brine me nepovjerenje u institucije i firme koje imaju stru?njake i dozvole za odre?ena mjerenja, a sad ispada da je netko radio mjerenja, a ne zna se na ?emu i kojim metodama", kazala je ministrica, dodaju?i da ?e Ministarstvo u?initi sve da Rockwool funkcionira po zakonu i da ?e, po potrebi, provesti i dodatna neovisna mjerenja.

Mala Marijana je još jednom skrušeno zamolila ministricu da možda ipak provede nezavisna mjerenja, zahvalila se na odgovoru i uredno sjela u svoju zastupni?ku klup?icu. ?i?a-mi?a, gotova je pri?a…

Komentari

@ljutiša što se tiče

@ljutiša
što se tiče tvoje kritike smilovića-moram stati u njegovu obranu. čovjeka poznam tek iz viđenja, o njemu ne znam ništa, niti me zanima, nisam s njim u nikakvom kontaktu - tako da ne bi bilo zabune. ali ono što znam jest to da on nije obilazio tvornice "po svijetu", već konkretno tvornicu u Njemačkoj. I tamo nije bio sam već je bilo i drugih ljudi koji su potvrdili da za njihove posjete ta tvornica nije bila u pogonu. dakle, nije bilo proizvodnog procesa, nije dimilo, nije smrdilo, nije bučilo.i naravno da se znalo da će zadrti i naivni hrvati koji će "odlučivati" o budućoj Rockwoolovoj tvornici u svom zavičaju doći u posjet, pa se je isceniralo sve tako da izgleda idealno u toku te 2-satne posjete. ja isto počistim kuću ap-trap kad očekujem goste, a inače je šta je... tako bude i sad kad dolazi inspekcija: dimi dimi dimi, građani zovu 112, prestaje se se radom, ne radi ne radi i onda kad prestane alarmatno stanje-dođe inspektorica s mjernim instrumentom-nosom- da potvrdi kako nema zagađenja.
nadalje tvornica koju su "naivni hrvati" posjetili je u Njemačkoj, a mi smo u HRVATSKOJ. i to nažalost. Iako se oni u rockwoolu diče time da je to njihova najmodernija tvornica na svijetu i da poštuju sve propise, koji su čak rigoroznij od onih u EU- to si mogu objesit mačku o rep. jer ako najmodernija tvornica kao jedino poboljšanje nakon zaustavljanja probnog rada od strane inspekcije navodi ugradnju kondenzatora vodene pare, onda što više reći! kod nas bi bilo dobro kad bi se poštovalo bilo što, a kamoli da ćemo povjerovati u tu utopiju da nas naše ministarstvo štiti po nekakvim turbo propisima, kad su sami izjavili da su oni dokumentaciju uskladili sa stanjem u rockwoolu umjesto da rockwool sruši onaj nelegalno sagrađeni dio dimnjaka, ili što već, i time se uskladi sa građevinskom dozvolom. ruka ruku mije... dropulićka ruši kad joj paše, a usklađuje kad masno plate. jednino se tako to može protumačiti.
dalje, što se tiče pravodobnog nereagiranja lokalnog stanovništa, mogu svim kritičarima poručiti da je rockwool bio gotova stvar od samog početka. iako se ta tvornica godinama najavljivala, svi su smatrali da je to još jedna fantazija tadašnjeg načelnika općine pićan, meštra branka ružića. on je u godinama svoje vladavine, kao vjerni, ne sluga, već drug vladajuće partije IDS-a, uvjek nešto mešetario, nešto obećavao, planirao, mazao oči ionako slijepom i inertnom narodu. i na kraju malo je toga i realizirao. svako toliko bi stavio neki fancy rascvjetni stup, kontejnerčić-dva, i tako nešto za dobrobit puka- da nas ušutka i da se vidi kako se u općini radi. a nama nije puno trebalo. prije rockwoola je tu trebala biti nekava proizvodnja medicinskih pomagala, pa se lokalnim privatnicima koji su htjeli širiti biznis zemlja u industrijskoj zoni prodavala valjda po cijeni suhog zlata samo da ih se odvrati od ideje, pa se govorilo da je rockwool tvornica deka od vune-to su vam priče koje su kružile među ljudima. poznavajući (ne)sposobnost ružića kao biznismena- bilo je prilično sigurno da od nijedan njegov projekt nikad neće zaživjeti. međutim, ovaj nas je put lijepo iznenadio.
pobuna protiv rockwoola je počela još 2006 - i prije nego li je postavljen "kamen temeljac". ali što da se narod buni protiv deka- svi su nas nazivali budalama i smijali nam se u lice kad smo spomenuli kamenu vunu. pa "talijan" - pojam tekstilne industrije- godinama postoji u Potpićnu-kome i zašto sad smeta što će se proizvoditi deke a ne traperice. aha- bila sam svjedok ovome, vjerovali ili ne.
nije mi jasno što svi sad nešto zamjeraju "ekolozima"-moram vam reći da oni nisu ekolozi, jer je ekologija znanstvena disciplina, a oni nisu znanstvenici već jednostavno zabrinuti građani ovog područja okupljeni pod imenom neke udruge da bi se borili za naša prava.jer mi smo nemoćni učiniti bilo što drugo osim protestirati kad se počnemo gušiti u dimu; što je zapravo prilično mnogo za ovako introvertne pićance. to objašnjava također činjenicu da na prosvjedu 2007 nije bilo više od 300 ljudi, većinom udruge i tek "šačica jadnika" (lokalnih), kako bi se stručno izrazio Nenad Vlačić,voditelj procesa, kvalitete i ekologije u Rockwoolu.- jer tada još nikom nije smrdilo.a ipak se sada 2008 šačica jadnika malo ojačala.i to ne zato jer je matilda ilić tako naredila, ili zato jer ona svojom karizomom privlači šire mase ili pak zato jer nam je svima isprala mozak- već zato jer nam smeta podli način na koji tvornica pokušava raditi u našem kraju.
također svi kritiziraju to što se narod ne buni protiv ostalih zagađivača u istri. žalosno ali istinito- svatko želi izbaciti smeće iz svojeg dvorišta, a za tuđe ne mari. to je mentalitet većine. a uostalom da 100-ak ( ma može i 1000) ljudi dođe ispred holcima protestirati protiv smeća kao pogonskog goriva-svi bi ih gledali ko vanzemaljce, jer su ljudi koji žive u koromačnu već odavno prodali svoje živote za plaćicu tek nešto višu od mizernog standarda, i sada više nemaju pravo na pobunu. mi pak se ne želimo prodati ni pod koju cijenu.
mi živimo u takvom kraju da svih boli briga za sve-"nije to moja briga, već će netko drugi bolje znati..."tako da je bilo kakva akcija dobrodošla.
starci još misle da vladaju pravila starog sistema i da nemaju pravo na mišljenje, ili pak da su na kraju životnog puta te će tako i tako brzo na drugi svijet-već ćemo mi mladi bolje znati što treba i kako.privatnici se boje za svoje guzice, okreću se kako vjetar puše jer glavo je ne zamjeriti se nikome. crkva i škole moraju brinuti odakle će kapnuti donacije, pa zato treba dozirati kritike i držati se po strani. zaposleni ljudi nemaju vremena da se, pored posla, djece i ostalih obveza još zajebavaju s ekološkim problemima, ionako se ništa ne može promjeniti. a mlade snage, redom sve sami mlitavci. važnije je ići na neku auto-utrku ili u kafić nego na prosvjed. i tako se očekuje od NEPOZNATOG NEKOG da će mijenjati svijet.a kritike pljušte sa svih strana.. no dragi kritičari, ovaj put vam moram reći da niste u pravu. iako većina toga jest jeftino politikantstvo-ima i onih čija je borba iskrena i motivirana isljučivo željom za pravdom i opstankom. lakše je kritizirati nego pomoći. jadan je narod koji ne vjeruje u svoju snagu, i žalosno je što kritikama potkopavate naš trud da ispravimo ono što nam je nametnuto i što zasigurno ne bi bili prihvatili ni u teoriji da nam je bilo prezentirano na pravi način.

Tko je glasao

Hrvatska osnova praksa

Hrvatska osnova praksa poslovanja općenito, a sa javnim pa i javnim projektima još više, je i dalje pod snažnom dominacijom kardeljističkih dogradnji. Tako da se zadnjih 40 godina radi isto ili još više to isto, po pravilu da isti dovoz smeća povećava smetlište i procese. Nužni uvjet za napraviti nešto cjelovito minimalno primjereno je do ođređene mjere savladati taj "sustav" zahtjevnim hrvanjem i borbom, uz žrtve.

U tom "sustavu" većina obrazovanih i koliko toliko uticajnih snaga su više razine pa i vlast a oni koji nešto znaju i rješavaju procese su manje sposobna manjina. Pa je to veoma slično maoističkoj kulturnoj revoluciji, koju Kina postupno mjenja.

Ispravljanje lošijih strana projekata od javnog zanačaja je praktički nemoguća misija, koja uspjeva izuzetno, a ojačavanje prakse solidnog rješevanja još teža, logično, jer to ugrožava "sustav".

Beskrajne rasprave o promjenama otvaraju beskrajne kombinacija i glavobolje. To je više nego logično, jer se unutar istog kardeljističkog "sustava" i kulturne revolucije pokušavaju nove etape i skokovi a izbjegava poslovanje i normalne promjene u njemu.

Primjedbi u javnim raspravama nema ne samo što desetljećima nema normalnog urbanizma, konsolidacije propisa i prakse, minimalno ljudi koje to uopće zanima i drugih normalnih interesa i poslovanja nego još više zato što se takve pojave uredno i dosljedno čiste, jer ugrožavaju "sustav" koji omogućuje širokim snagama iznimnu pamet, zarade, nadmoć, zanimljiv život i razno na zajednički račun.

Marina MD i razni likovi su iz školskih klupa domah dospjeli u prve redove uspjeha i borbe s neprijateljem, jer su početkom sedmadesetih temeljito počišćene brojne neprijateljske snage, uključujući čisto tehničke. Tako da su to jake divizije univerzalno prekaljenih "specijalaca", koji se kao ribe u vodi snalaze u tim tako zamršenim pojavama. Npr. Marina MD u ovdje citiranom tekstu se u istoj rečenici u vezi prekida rada tvornice od osam smjeseci trijumfira spominjanjem točnosti mjerenja manje od deset mikrona, što nema veze ni s čim, ali tako je to desetljećima.

Drugovi, nije to ništa tako složena, to je pušiona koju svi skupa jako dobro poznajemo i mnogi imaju rad, uključujući pokojnog Frica Krležu, koji je uživao u kočoperenju u toj pušioni, a što je obuzelo i brojne snage.

Tko je glasao

Neke konkretnije

Neke konkretnije informacije, vezano za nove svježe komentare.

Tvornica Rockwool je zahvat/gradnja u prostoru koji spada u grupu nazahtjevnijih za koje po zakonima RH (slično EU) dozvole za gradnju izdaje država, u ume nje resorno Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Takvi zahvati se po zakonima trebaju provesti u nasloženijoj proceduri, uključujući najšire sudjelovanje javnosti i odlučivanja te usklađenje u prostornim planovima s nadređenošću viših planova nižim, počevši od prostornog plana Republike Hrvatske (dalje županijski, općinski i neki detaljni plan).

U stvarnosti se to ne radi tako nego kao ovdje. O zahvatu/investiciji su se bez javnosti dogovorile strukture vlasti države (najmanje ministri gospodarstva Vukelić i resorni Marina MD te agencija za promicanje ulaganja a vjerojatno i potpredsjednik i predsjednik Vlade), županije (županiski agencija i župan) te općine. Usklađenje u planovima je provedeno po običaju diskretno a ad državnog plana strpano pod opće odredbe. Profesionalni suradnici sa hrvatske strane su neki bliski strukturama, da bi sve bilo uspješno provedeno kako i jest. Većini sudionika je, a ministrima Vukeliću i Marini MD te županu Jakovčiću potpuno provjereno do daske, strana transparnentost i urednost poslovanja i u tome vide veliku opasnost.

Dance je zavarala lakoća kojom se sve povoljno rješava, sigurno nigdje nisu iskusili ni blizu nešto takvo.

I općenito se to tako rješava. Npr. beskrajni trgovinski kompleksi se rješavaju odmah kako se kome digne, spajaju se komunalije i onda se naknadno to kao takvo legalizira a dobar dio toga ni tada, radi bez cjelovitih dozvola i plaćanja dozvole, kao i cca 80 % državnih gradnji i cca 70 % privatnih. Zato toga kod nas niče cca 10 x više nego u "staroj" Evropi.

Većini sudionika je ne samo strana ideja provedbe potpune procedure i pokušaj dobivanja javnosti i demokraskog i zakonskkog legitimiteta za projekt nego se to doživljava kao prvorazredna opasnost, što i jeste jer kao presedan može ugroziti većinsku praksu do stupnja da se uruši.

Zato je gradnja tvornice Rockwool tako uobičajeno provedena i provodi se (i dalje nema transparentnih informacija). Poznata odstupanja od zakona nisu tako mala kako izgleda, jer u paralelnoj stvarnosti gradnje sa nesređenima putevima, neusklađenim planovima, odstupanjima u ključnim djelovima od dozvola i propisa i sličnim nit su moguća niti je moguć rad.

Obzirom da u Novom Marofu bez problema rdi tvornica kamene vune te obzirom da u RH ima raznovrsnih lokacija, vjerojatno se je sve skupa moglo i brže i bolje te za maanje troška provesti sve zakonito, očito na drugo lokaciiji ai na ovoj puno bolje. Ali tada bi presedan prve greenfield investicije postao još veći presedan i sve dominantne strukture i praksa postale jako upitne.

Povodom ovoga, kako bi načelno tekla planiranja i gradnje u središtu Zagreba i na drugimosjetljvim pozicijama:
- obzirom da se troše ogromne milijarde na sustav i stručne institucije, od njih bi se eventualno nakon niza desetljeća takvog troška moglča ljubazno zatražiti i nakon bolnih porađaja dobiti kakva objektivna stručna posloga. Ako ne bi od njih, to se dobije za 0,1 % troška od onoga što sa na njih troši brzo od nekih drugih još referentnijih stručnjaka;
- to se kroz punu proceduru izrade i donošenja prosotrnog plana usmjeri i dovede do neke planske podloge za javne natječaje;
- potom gradska vlasti službe detaljno obrade ostala stanja (komunalna, vlasnička ...) te se sa svim tim provedu natječaji za rješenja i eventualno natječaji za odabir investitora koji su za to zainteresirani ili sam grad to investira ...

Za primjer da javne rasprave i logika i bilo šta ne pomaže otvoriti
http://maps.google.com/
ukucati Šibenik i kroz pdodjelove teren, satelit i sotalo pogedlati dugu trasu auto-puta iznad Šibenika. Umjesto od Benkovca i Skadinskog mosta preko Krke produžiti u pravcu do Splita po idelanom ravnom treneu u državnom vlasništvu, netko je radi zarada na zemljištima skrenuo dugu trase uz Šibenik, kotlinom između dva duga brda, kroz predgrađa Šibenika i gusta sela i polja, protivno svim pravilima, iscrpnim javnim argumentacijama stručnjaka i svih, svi su se slagali da je to potuno ludo ali je non stop baš tako korak po korak išlo i provedeno, uz trajne višestruke probleme i nekoliko mlrd kuna štete.

Zato bi se eventualno zainteresirani za te stvari trebali početi zanimati za to šta je u prostornom planu RH (većina velikih projekata nije takva kakvi se rade ili uopće nije previđena jako puno ih je namješteno za čiste makinacije i trošenja a la navedena trasa) i kako se uopće posluje po RH. Hvatanje po raznim djelićima zbilja nema veze sa cjelinom poslovanja, koje je svima nama poznato jednostavno driblanje na svim razinama.

Dakle, poslovanje nije uopće složeno u osnovnoj logici, mulja se na sve strane i većina mulja, muljanje je osnova poslovanja a ne neka rubna pojava, ali je sve to i za laika lako dohvatljivo i poznato, samo je pitanje šta s tim.

Tko je glasao

Stvari se uistinu tako

Stvari se uistinu tako odvijaju. S tim, da lokalac dobije zadatak da smiri lokalnu javnosti da javna raspravo prođe s pitanjima koja nisu preteška, i na koja se spremno odgovara.
Ukoliko lokalni političar, tj. šerif, nije zadovoljan i ima primjedbi, on pokreće lokalce u akciju, javna rasprava postaje neugodna. Međutim, to na kraju ne utječe na odluku, nego samo produljuje vrijeme dok se donese, jer komisija mora dati zadovoljavajuća obrazloženja za sve primjedbe. Procedura je uvijek ispoštivana do kraja.
Obzirom da su lokalni šerifi mali Bogovi, i da ih ljudi iz nekog razloga bezpogovorno slijede, odnosno nikad ne misle o ničemu, uvijek mi je sumnjivo kad krenu protesti.
Obično nečiji interes je iza toga, odnosno instrumentalizirani su kroz različite eko udruge, koji su najpopularniji oblik organiziranja. Mediji ih jako vole, i čim se obznani eko protest, dobija nesrazmjerno mnogo medijskog prostora. Obično razlozi protesta nisu artikulirani. Ali to nije ni bitno, bitno je da se protestira. Uvijek se svodi, da postoji problem, ne sviđa nam se predloženo rješenje, ali nemamo naš prijedlog.

Tko je glasao

@vipera: Mediji ih jako

@vipera:
Mediji ih jako vole, i čim se obznani eko protest, dobija nesrazmjerno mnogo medijskog prostora.

Ne znam po kojem kriteriju procjenjuješ što je to "nesrazmjerno mnogo". Međutim, nasuprot slučajevima kada su neki prosvjedi dobro popraćeni, ima i onih gdje vlada medijska blokada; više je drugih. (Naravno, da i ne govorimo o pritiscima na same prosvjednike - prijetnje, potkupljivanja, diskreditacije - potonje i ovdje vidimo: "Treba pažljivo proučiti motivaciju tih koji se bune!")

Tipični primjer medijske blokade je prosvjed zbog tvornice Bitumina u Muću: iako su svi mediji više puta bili obavještavani iz Muća, Splita i Zagreba, doslovce se nijedan novinar nije pojavio. Većinski Vlasnik firme je danas firma "Konstruktor", a to vodi u središte građevinskog lobija kojeg AP odlično poznaje. Za deset godina - to će biti novi slučaj Vranjic (svi će radnici biti bolesni), ali kako stvari u tim zaostalijim krajevima idu - umirat će u tišini, neće ni tada doći u novine.

Ovdje svjedočimo, i na pollitika.com, jednoj od ključnih političkiih razdjelnica u Hrvatskoj danas: s jedne strane "divizije napretka": trezveni, ne-histerični zastupnici bezgraničnog maoističko-kardeljističkog poslovanja, :) s druge dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti koji se bez veze bune i još nešto laprdaju o zdravom razumu, etici i moralu. :(

Zoran Oštrić,
ekologist i građanski aktivist,
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

Upravo o tome govorim.

Upravo o tome govorim. Daklem, ljudi protestiraju u Muću, ozbiljan problem, ali muk, nema medija. A u Puli , zapravo neko selo pokraj Pule, odlagalište otpada dramatičan problem, koji se svodi brigo moja pređi na drugoga.
Dakle, eko pobuna je instrumentalizirana, i netko diktira što će proći a što ne. Mene uvijek muči tko je iza koji diktira. U Muću je to Konstruktor, a u Pićnju ... i zašto baš sad.

Tko je glasao

vipera: Upravo o tome

vipera:
Upravo o tome govorim. Daklem, ljudi protestiraju u Muću, ozbiljan problem, ali muk, nema medija. A u Puli , zapravo neko selo pokraj Pule, odlagalište otpada dramatičan problem, koji se svodi brigo moja pređi na drugoga.
Dakle, eko pobuna je instrumentalizirana, i netko diktira što će proći a što ne. Mene uvijek muči tko je iza koji diktira. U Muću je to Konstruktor, a u Pićnju ... i zašto baš sad.

Velika većina toga nije namjerno a još manje planirano i oragnizirano, nego posljedice i improvizacije raznih osvajačko-oslobodilačkih namjera (osvajačko i oslobodilačko zajedno, jer se ni uz najveće napore ne može razdvojiti, osim izuzetno).

Niti Tito i Kardelj nisu imali čvrste ni dosljedne planove i upute. Tito kao pragmatik je stalno mjenjao a Kardelj kao apstraktni nekonsolidirani ideolog je beskrajno varirao i komplicirao, tako da je non stop vladala panika od greški te promjene smjera i fraza. Jedino je dr Vladimir Bakarić bio miran, baš zato što je za njega bila rezervirana uloga objasniti šta su ova dvojica htjela reći kada se nešto mijenja.

A nakon njih nitko nije ni pokušavao minimalno konsolidirati stvar, pa to pretežno nije ni moguće niti ako se hoće. Jedino su se Bandić, Mesić i takvi likovi izborili su se za nišu u kojoj mogu solirati.

Svi ovi slučajevi imaju zajednički nazivnik tog nereda. Osvajačko oslobodilačke snage poduzetnika i vlasti negdje nešto zapikiraju i krenu u osvajanje te istodobno oslobođenje lokacije, novaca i drugog u cilju osvajanja. Eko udruge i razni jebivjetri na razne načine kreću u osvajanje istih kota i odslobođenje neke materije. Mediji su dodatni nered itd.

U tim složenim i presloženim osvajačko-oslobodilačkim praksama toliko je reda, organizacije i logike da nije poznat ni jedan slučaj na kojem nisu igrane beskrajne igre, često beskrajne potpuno izvrnuto - npr. imaš projekte za koje nije nitko ni najmanje protiv i svi su jako za i jako je važan, ali sve non stop žeže od napada tih beskrajno zainteresiranih na onu manjinu koja to rješava, tako da se takvi završavaju doslovno da nešto poptuno iscrpljenih zadnjim snagama to priovode kraju a nad glavama su im beskrajne divizije nadzornika koji ih dave i potom svečano slave dovršetak.

Daljnje čvrsto pravilo je da je sve to po pravilima, i kada je jako mimo pravila, jer pravila i tzv. PS su zakon nad zakonima, tako da je kod nas sve, baš sve po PS-u i pravilima, i to maksimalnim, nigdje u svijstu nema kao kod nas po 90 % sadržaja da treba biti po pravilima i nakon dovršetka opet 90 % da je po pravilima. I svi sudionici, osim iznimno rijetkih, su potpuno uredni, sa fantastičnim karakteristikama i referencama ...

Tko je glasao

A naravno, da dodam: taj

A naravno, da dodam: taj "argument" da se netko nije bunio prije x godina pa onda nema pravo buniti se do kraja ovog stoljeća - krajnji je bezobrazluk i onaj koji se njime služi apsolutlno zaslužuje najdublje nepovjerenje i svaku vrstu opstrukcije i subverzije.

Neki su se bunili u siječnju 2007., pa se onda jedan pametni "aktivist", umjesto da bude sretan što se društvena akcija konačno pokrenula (mase imaju masu tj.l inerciju .)) javio sa kenjkanjem "a gdje ste bili prije, kad sam beskrajno-pametni-ja govorio...". Iz tvornice i političkih struktura su uz posprdni smješak objašnjavali kako su oni histeričari, iracionalni, ili da imaju političke ciljeve, te da je sve cakum-pakum, najmodernija tehnologija itd.. I sad, mnogi su tome, valjda, i vjerovali. Onda, gle, prije godinu dana (evo baš je negdje godišnjica), pokaže se (zahvaljujući, priznajmo stručnjacima Ministarstva na čijem je čelu MMD!) da su varali, na vrlo vulgaran način, i zagađivali okoliš.

I sada im gle histerične mase NIŠTA ne vjeruju. Ma baš čudno, sram ih bilo. :) Ma odakle li dolazi to tako nepravedno i nezasluženo nepovjerenje u "institucije i firme koje imaju stručnjake"!? :))

(Možda baš zato što IMAJU stručnjake. Kao što IMAJU Hrvatsku.)

Zoran Oštrić, ekologist i okolišni aktivist

Tko je glasao

Opet inzistiraš na

Opet inzistiraš na histeričnim masama. I ja ću opet inzistirati: nije masa histerična (još uvijek) ali jest zavladala histerija (promjenjive amplitude). A u histeriji se poduzimaju i pogrešni potezi. Što se mene osobno tiče, nemaš razloga se osjećati PROZVANIM na bilo koji načim, ali u svakom slučaju možeš se i moraš osjećati POZVANIM na komentare kao aktivni "zeleni" (čini mi se po fotkama da si previsok za sintagmu "mali zeleni").

Gdje vidim funkciju zelenih stranaka? U sustavnoj edukaciji ljudi i u PRAVOVREMENOM djelovanju, jer građanska svijest je kod nas još uvijek niska. Politika ovisi i pogoduje kapitalu, ali isto tako barem povremeno ovisi i o biračima. U periodu između dvaju izbora zeleni moraju biti aktivni upravo na tim temama...

Nemam ništa protiv prosvjeda i drugih dopuštenih oblika izražavanja nezadovoljstva, inzistiranja na pravu i istini. Smatram to poželjnim i nužnim. Ali me nervira kada ljude koji to rade iz ovog ili onog razloga "sapunaju" političari i "političari", iskoriste za vlastitu promociju i onda zaborave i njih i njihove zahtjeve.

Što se promijenilo nakon posjeta Istri, odnosno što je Petir poduzela? Postavila je pitanje na kojeg je i prije znala odgovor, zahvalila se i sjela u svoju klupu... Gledajući i ostalo njezino "zauzimanje" u sličnim situacijama možemo se kladiti da je tu kraj priče (s njene strane).

Tko je glasao

Slažem se da je dio

Slažem se da je dio problema u niskoj građanskoj svijesti - više nego, kako se često frazira, u niskoj EKOLOŠKOJ svijesti.

S druge strane, puno mi je milije vidjeti da reagiraju možda i pretjerano, nego da uopće ne reagiraju - iz neznanja, lakoumnosti, kratkoročnih interesa ili straha, svejedno - što je nažalost puno češće.

Ali nisu sad samo jadni građani krivi, što su neosvješteni. Glede "pravovremenog reagiranja" - evo prošli tjedan je na sastanku u MZOPUG bilo odlučivano o upućivanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš igrališta za golf (plus apartmani!) u Motovunu. Naš član je bio tamo s akreditacijom u ime udruge Motovun - eko grad, jer je njima naravno teško putovati, a kontakte imamo već dvije godine. Pravovremeno, zar ne?

Odlučeno je da studija ide u javnu raspravu, iako je bilo mnogo primjedbi - pa je i predsjedik povjerenstva glasao protiv.

> Gospodju Vitic iz ministrastva zastite okolisa javno sam pred svima upitao - koliko je kriminalnih i losih projekata zaustavila ijedna javna rasprava?
> Prema njezinom iskustvu i saznanjima...
>
> Nakon oklijevanja, promsila je kroz zube: Nijedan.

Neću sad dužiti o temi - inicijativu ima lokalna udruga, mi samo pružamo pomoć. Evo jednog članka o problemu golfa: Golf, kapitalizam, destrukcija

A kao "veliki zeleni", imam da kažem: Marijani ne pakovati! ;->

Zoran Oštrić,
ekologist i okolišni aktivist,
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

Tko je glasao

Što se tiče razvoja golfa

Što se tiče razvoja golfa u Hrvata tu je vrlo važna ličnost, istarske gore sin, Ivan Herak (ponešto neshvaćen jer ga poprižunalo na 4 godine a onda oslobodilo ponešto ranije)
Županijski sud u Puli osudio je bivšeg ministra turizma Ivana Heraka na četiri i pol godine, a na tri godine suvlasnika tvrtke Croatia golf - Mateja Majića
Vjerojatno je problem propasti njegove ideje što IDS ne trpi HDZ-ovce i sve je to bilo političko suđenje isto kao i skromni terenac.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

To što si Mala Marijana

To što si Mala Marijana spakuje sama sebi, to joj nitko ne može sa strane napakirati, koliko god se trudio...

Tko je glasao

Odlučeno je da studija ide

Odlučeno je da studija ide u javnu raspravu, iako je bilo mnogo primjedbi - pa je i predsjedik povjerenstva glasao protiv.

Nije li upravo javna rasprava ono što se svugdje traži a protestira kad ona izostane?

B-52

Tko je glasao

@sm: Nije li upravo javna

@sm:
Nije li upravo javna rasprava ono što se svugdje traži a protestira kad ona izostane?

Kvaka je u tome, da rasprava prvo mora proči stručno povjerenstvo, koja prvo mora reći da li Studija utjecaja na okoliš uopće zadovoljava formalne uvjete da krene na javnu raspravu.

Druga kvaka, naravno, sadržana je u onome što sam citirao: ništa izrečeno u javnoj raspravi ne obavezuje povjerenstvo koje odlučuje o konačnom usvajanju Studije. Može biti 10.000 primjedbi i iza njih stati sto nobelavaca - nevažno. Kako se odlučuje - pitam se pitam. :(

Zoran Oštrić,
ekologist i okolišni aktivist,
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

Tko je glasao

Druga kvaka, naravno,

Druga kvaka, naravno, sadržana je u onome što sam citirao: ništa izrečeno u javnoj raspravi ne obavezuje povjerenstvo koje odlučuje o konačnom usvajanju Studije. Može biti 10.000 primjedbi i iza njih stati sto nobelavaca - nevažno. Kako se odlučuje - pitam se pitam. :(

no nijedne primjedbe nije bilo pa je stoga bespredmetno nagađati o tome kako se odlučuje jer se o ničemu nije niti odlučivalo, zar ne?

smiješno je to i podsjeća me na ono kada škrti škot moli svaku večer boga da mu omogući da dobije na lotu, i ovaj tako godinama i jednoga dana otvori se nebo i bog ovome kaže "molim te, kupi listić od lota"

tako čini se meni i zeleni, ne daju primjedbe jer se pitaju kako se odlučuje, niti ne prosvjeduju jer su eto godišnji...

Tko je glasao

@mrak: no nijedne primjedbe

@mrak:
no nijedne primjedbe nije bilo pa je stoga bespredmetno nagađati o tome kako se odlučuje jer se o ničemu nije niti odlučivalo, zar ne?

Ne razumijem na što se ovo odnosi? Dao sam opću konstataciju: otkad Studije utjecaja na okoliš postoje, preko dvadeset godina, NIKAD javna rasprava nije utjecala da se neki projekt zaustavi. Čest je slučaj da privatno čuješ mnoge primjedbe i od samih članova povjerenstva (ljudi koji rade u državnim ustanovama, stručnjaci u institucijama koje zavise od poslova koje im plaćaju oni koje ocjenjuju), ali na kraju glasuju "za".

Nadalje, JAVNI UVID obično se svodi na to da postoji jedna fotokopija studije i sažetka, koju je moguće pogledati do 10 do 13 sati ili tako nešto u sobi 327F na trećem katu u tijeku 15 dana, a obavijest o tome izviješena je na oglasnoj ploči u jednom sporednom hodniku na prvom katu. (Ovo nije pretjerivanje, nego je doslovce tako.) OK, postoji i na webu, ali morate naravno znati na vrijeme, da je tamo. Tako se dakle napiše da je javni uvid bio - ali samo vrlo ograničeni broj ljudi je znao za to. Pa se onda gle ljudi naknadno bune, kad saznaju o čemu se radi.

Dalje, SUO daje načelno rješenje projekta - kako će to biti u praksi izvedeno, druga je priča. U ovom slučaju - Rockwool je uhvaćen u tome da je vrlo grubo, "balkanski", radio PROTIV projekta: ugradili su jednu dodatnu cijev, koja vodi dimne plinove direktno u dimnjak i zaobilazi pogon za pročišćavanje (koji radi samo onda, kad dođe inspekcija). To je praksa, o kojoj sam također više puta čuo: uređaji za pročišćavanje skupi su za održavanje, pa se ugrade samo "za šminku".

To je bilo nakon što se Rockwool sve kritičare godinu dana prokazivao kao "histeričare" (uz insinuacije o skrivenim motivima - nemoguće je da se netko stvarno bezinteresno buni zbog javnog dobra!), uz naravno posprdno upućivanje da su trebali "na vrijeme" dati svoje primjedbe.

I gle, nakon toga ljudi fakat postanu "histerični" i NIŠTA ne vjeruju. I sad je kao glavno pitanje socijalne psihologije: zašto, o zašto, je taj neuki puk tako iracionalan, pa ne vjeruje eminentnim (i racionalnim) stručnjacima i institucijama? :-P

Negdje u primisli mi je da to ima neke veze sa "zdravim razumom" (COMMON sense) i etikom... :(

Zoran Oštrić,
ekologist i okolišni aktivist,
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. - Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

Upravo sam se vratio iz

Upravo sam se vratio iz Labina. Pokušao sam stići na vrijeme na Hladno Pivo, ali nisam uspio. Na telki mi ih nije gušt gledati. Onda sam pokušao staviti jednu sličicu ovdje kao ilustraciju, ali mi ne ide, valjda nemam prava za to.

Kažeš: "Nadalje, JAVNI UVID obično se svodi na to da postoji jedna fotokopija studije i sažetka, koju je moguće pogledati do 10 do 13 sati ili tako nešto u sobi 327F na trećem katu u tijeku 15 dana, a obavijest o tome izviješena je na oglasnoj ploči u jednom sporednom hodniku na prvom katu.

Sakupljao sam usput po Labinu i okolici materijale za još nekoliko tekstova (nevjerojatno je koliko ima tema) čak sam i spavao kod prijatelja u Kršanu. Kao komentar na ovo podebljano: preporučam ti da pokušaš pronaći Glas Istre od subote, 22. travnja 2006. godine. Na 48 stranici ćeš naići na oglas kojeg je objavilo MZOPU... U oglasu nije bilo riječi o sobi 327F...

A Glas Istre u Istri nije oglasna ploča u sporednom hodniku - ako nije bilo u Glasu Istre onda se u Istri nije ni dogodilo...

Tko je glasao

Čudno koliko si

Čudno koliko si neinformiran za zelenog oko SUO (odnosno vjerojatno hoćeš pokazati stvari gorim nego što jesu, iako se slažem da primjedbe teško budu uvažene, svjedočio sam i tome) - obično bude poziv u novinama, tada sažetak stave na web stranice Ministarstva - evo ovdje nekoliko linkova
http://kenny2.globalnet.hr/www.mzopu-puo.hr/ - procjena utjecaja na okoliš
http://kenny2.globalnet.hr/www.mzopu-puo.hr/default.aspx?id=8 - studije na javnom uvidu
i arhivi i dan danas ima Rockwoolovu studiju - http://kenny2.globalnet.hr/www.mzopu-puo.hr/default.aspx?id=650
Odnosno sažetak - original studije po propisima mora biti na raspolaganju na uvid u tijelima koja provode javnu raspravu, no za većinu ljudi je dovoljan i sažetak koji se prema onome što sam vidio radi tako da se kopiraju zaključci svakog poglavlja...
A i priča ti oko Rockwoola ne štima u činjenicama, to je još jedan dokaz kako zeleni površno pristupaju problematici i time umanjuju svoje eventualne šanse za uspjeh.
Pa kažu mi da je jedan od najglasnijih protivnika RW-a danas neki Smilović (smilovic.bloger.hr) je bio taj koji je obilazio slične pogone po svijetu, glasao za dolazak RW na sjednici općinskog vijeća. Ali sada smo pametni:-) Pa je li imao zdrave oči i nos kad je obilazio pogone po svijetu?
I općenito ako hoćete nešto pametno raditi radije pogledajte vrijednosti na - http://zrak.mzopu.hr/glavni.asp i na http://www.zzjziz.hr/okolis_zrak.htm, pa ćete vidjeti da ima puno većih zagađivača o kojima nitko ništa ne govori.

Tko je glasao

haha mzopu-puo je lociran na

haha
mzopu-puo je lociran na istom serveru na kojem je hdz.hr, a vidim da su isti nesposobnjakovići napravili web

Tko je glasao

@ ljutiša: O tome koliko

@ ljutiša:
O tome koliko sam ja navodno neinformiran i pokušavam stvari prikazati gorim nego što jesu - pogledaj gore što piše AP, koji se time još iz najslavnijih dana samoupravnog socijalizma bavi!

Tko je glasao

Evo jednog zanimljivog

Evo jednog zanimljivog primjera kako se vodi javna rasprava - Legalizirali sve bespravno sagrađene kuće - http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,9,22,,134210.jl - koji je smisao onda svega na kraju? Dići lovu na prenamjeni i promjeni planova - tu se mali čovjek ne razlikuje od građevinske mafije - svima je isti cilj:-)

Tko je glasao

Simptomatičan je komentar u

Simptomatičan je komentar u vezi s bespravnim gradnjama, jednoga koji komentira članak (struja):

Ljudi su gradili na SVOJOJ imovini. Njihova sloboda može biti ograničena jedino javnim interesom (koji je po meni vrlo mali) Dakle njima je država rušila NJIHOVO na NJIHOVOM a da javnog interesa nije bilo.

Mi Hrvati očigledno preširoko shvaćamo pojam suvereniteta.

The Observer

Tko je glasao

Svima je cilj turbo sloboda.

Svima je cilj turbo sloboda. U državi u kojoj su osnovni porezi cca 65-70%(pdv+porez na dohodak,prirezi,razne takse) i ne može biti drugačije nego da država ne zažmiri na neke pojave tipa bespravna gradnja, u suprotnom to bi bila tiranija. A državu čine građani.

Tko je glasao

To što je svima cilj turbo

To što je svima cilj turbo soboda, ne znači da svi razumiju gdje su granice te slobode.

Hrvatska nije jedina zemlja u kojoj se plaća porez na dohodak i PDV: negdje malo manje, negdje više. Hrvatski porezi nisu mali, ali je mit da su nešto izuzetno veliki u odnosu na druge zemlje. Druga je priča kako je porezno opterećenje rasporedjeno, odnosno tko tu odnosi kraći kraj, a tko živi u Eldoradu.

Dakle, postojanje poreza nikako nije razlog da država može žmiriti na bespravnu gradnju. Notorna je glupost (zapravo perfektan primjer vrlo raširene deformirane svijesti) nazivati (kakvu-takvu) brigu države za uredjenje prostora tiranijom. Kad bi to bilo tako, onda bi najbolje bilo državu raspustiti, pa neka svatko radi što hoće i kako mu se ćefne.

The Observer

Tko je glasao

Notorna je glupost (zapravo

Notorna je glupost (zapravo perfektan primjer vrlo raširene deformirane svijesti) nazivati (kakvu-takvu) brigu države za uredjenje prostora tiranijom.

Hrvatska (i ex SFRJ) praksa u tome je zbilja veoma iznimna u svijetu.

Sustav bezbrojnih propisa i njihovih bezbrojnih izmjena, tumačenja i veoma različitih primjena je daleko najveća strava u svijetu, sve normalno + egzbicijski dodaci koji čine sve bar 2 x zahtjevnijim nego igdje + bezbroj neusklađenosti, blokada i svačega + sve skupa podređeno nad tim nadgrađenim kardeljističkim nadgradnjama, što sve skupa dovoljno poznaju samo izuzetni pojedinci koji su na to prinuđeni a 99 % toga se bavi samo djelićima.

To je namjerno, jer su osnove "sustava" i poslovanja bespravna praksa, uključujući neplaćanje, što se onda naknadno nagrađuje lakim legalizacijama, besplatnim komunalijama pa i novcima. Tako da je desetljećima cjelovito zadovoljavanje zakona ostavljeno za manji dio prakse, za "budale", "diletante", nesposobne", one koji nisu vlast ...

Iz tog sporednog djela bi se lako dalo pogrešno zaključiti da je osnova poslovanja naivna i u nesvijesti. Ne, više je nego ozbiljna, svjesna i uspješna. Drži se već sedmadesetih dosegnutih granica i non stop to razvija i širi - bar pola investicija na zajednički račun a i sve manje je važno kakvog imaju smisla, stanovi i komunalije skoro pa poptuno na zajednički račun i velike zarade u tom poslu, tsalno iskusno brzo oslobađanje kapitala, vezano uz neplaćanja i plaćanja jedino ako se ne može nikako dukčije još u "socijalizmu". Pa je to odavno veoma sposobno društvo sa jako puno slobodnog kapitala u rukama velikog djela građanstva, vično svemu i svačemu.

Stalna sređivanja zakonitosti a naročito sada, usklađeno sa EU, su prava strava - svi su non stop 100 % za, kazne se šire i rastu, zahtjevi za novo stalno rastu i na razini 5x EU a "staro" i kada je smeće sve lakše se legalizira, sve dominatno diktiraju i provode snage koje su to sve i prije, eskskluzivna čuđenja ...

EU je u vezi s tim i korupcijom dvojaka, na valnim duljinama kao "elitne" domaće snage:
- najveće zarade u Evropi su odavno uvukle EU države, banke, firme i sve u Eldorado potpune nezakonitosti i lakih naknadnih pretvaranja i pranja u potpuno zakonite, pa Eu snage snažno podsttiču nezakonitost, korupciju i svo licemjerje, uključujući rast birokratizma;
- normalni i sve zahtjevniji dio, da ne bi bilo kao sa Rumunjskom i Bugarskom, se nad ex SFRJ zemljama trenira i raste prvo na Hrvatskoj, a već ide i na BIH, što jako pomaže prethodnom, besplatnom osvanju potencijala i vrijednosti.

Sve skupa je u fazi zajedničke ex SFRJ-RH-EU sinteze, koja sinteza je obrat, velikoj većini (cca 99,5 %) potpuno neočekivano jer je sve išlo kao što dugo ide i to jako dobro.

Velike neočekivane pojave koje su izazvale obrat, najednom i nekim čudom jako udružene, su slijedeće, sve sitne jedva vidljive nijansice ali eto:
- obzirom da je cca 90 % snaga bilo snažno napregnuto naprijed u već čvrstom ritmu napretka i rasta, ostalih "pomoćnih" 10 % snaga nije izdržalo niti sitna nova iskušenja, kao da se infrastruktura sredi i sve drugo te nešto povećana količina milijardi za daljnje udruženo osvajanje istoka naših i EU snaga;
- blage nijanse zabune od nijansi razlika da za beskrajne lance poslova ranga 200-300 mlrd kuna ne trebaš ama ništa i još država koliko god može pomaže i daje novaca a da za nešto sitno trebaš nekoliko godina, cca 3.600 propisa, 550 sudionika i završno više kontrola nego što sve elitne domaće i EU snage trebaju za sve skupa. U obaranju već debelo oborenih svjetskih rekorda, nrp. dionice IGH na tome za tren narasle 200 x, i male mikroskopske nijanse nešto znače;;
- i nakon beskrajnih čišćenja i steriliziranja ipak su se pojavili neki sitni mravi i slično, ne bi se reklo stoka sitnog zuba nego nešto još minornije i manje, ali što nekim sasvim drukčijim logikama i pojavama unosi poznatu smutnju i besprijekorno posložene divizije i napredovanja;
- i onda te nijansice oko američkih i drugih diletanata, šminkera koji se forsaju desetljećima, koji su baš sada našli da ih hvata proljev i da time zagađuju okoliš.

P.S. Kontraproduktivno je o tome dalje, jer sve to nije namjerno i šta se koga tiče prošlo svršeno vrijeme i nekih 300-400 mlrd € koje su tu negdje isparile iz zarobljeništva, kao lanjski snijeg, pa se ljudi opravdano čude kako to ima veze, uostalom imamo državu pa neka sredi a država diše isto i traži da se to sredi, kao i EU, banke ... pa kada se svi slaže čemu i s kojim pravom komplicirati, pogotovu sada kada je krenulo.

Tko je glasao

Možda nisam bio dovljno

Možda nisam bio dovljno jasan no poveznica je bila na
turbo sloboda -tiranija.
Dakle, 70 % je 70 % i to je puno kad ti netko uzima a pogotovo kad taj netko( u ovom slučaju državna uprava) radi sve bespravno i ne poštuje svoje zakone (to nije moja izmišljotina nego realno stanje s kojim su svi upoznati ) koji "devastiraju" prostor...cak u tolikoj mjeri da se bavi komercijalnim poslovima(stanogradnja i sve preko raznih pakeraja,kontrola 100%) koju financira iz naših 70% pa nam onda prodaje i naplačuje od nas onih preostali 30 %.
To je čista tiranija koja uzma i dušu i tijelo.
Ali s druge strane je situacija i fleksibilna(u mjeri da se i sitnozubanima dopusti nepoštivanje zakona-sagradi bespravo,od 100%poreza realno mi daj 50% itd.) pa je razlika između tiranije i turbo slobode jako kratka ili tanka jer da je stroga uz ovakvu praksu državne uprave...ne bu bilo dobro jer ovo je ipak Balkan.
Pitanje je samo dokle ovo sljaka , na to pitanje za mene ima poprilično jednostavan odgovor- dok ne stane.
Jedno je teorija,jedno je praksa a pogotovo paralela između granica raznih sloboda i razumijevanja sloboda ..pa tako npr. u Dubaiju završiš u zatvoru zbog jednog piva!!!
Inače briga vezana za gospodarenjem prostora je sve samo ne nešto objektivno...sjedi sa dva arhitekta i daj im komad zemlje pa će ti sve biti jasno:))
Gle, ovo je relnost to ne znaći da se ja sa tim u potpunosti slažem, smatram da se može više i bolje ali ne na način copy/paste.

Tko je glasao

Nadalje, JAVNI UVID obično

Nadalje, JAVNI UVID obično se svodi na to da postoji jedna fotokopija studije i sažetka, koju je moguće pogledati do 10 do 13 sati ili tako nešto u sobi 327F na trećem katu u tijeku 15 dana, a obavijest o tome izviješena je na oglasnoj ploči u jednom sporednom hodniku na prvom katu. (Ovo nije pretjerivanje, nego je doslovce tako.) OK, postoji i na webu, ali morate naravno znati na vrijeme, da je tamo. Tako se dakle napiše da je javni uvid bio - ali samo vrlo ograničeni broj ljudi je znao za to. Pa se onda gle ljudi naknadno bune, kad saznaju o čemu se radi.

Što se je dogodilo, ne može se više ispraviti. Zato treba raditi da stvari promjene kako bi:

1) javnost imala relanu šansu da uistinu bude obavještena
2) vlast skinula (često opravdanu) stigmu skrivanja informacija od javnosti

tj. uvelo više ravnopravnosti u čitav proces, a sve s ciljem donošenja konačno kvalitetnijih odluka na bazi snage agumenta.

Da je dobre volje, tehnički se to može danas izuzetno jednostavno riješiti:

1. Sve SUO treba objaviti na Webu (kao PDF), centralno na stranici Ministarstva.
2. Obavijest o svakoj promjeni sadržaja stranice (objava novog dokumenta, promjena ranije objavljenih dokumenata i sl.) treba besplatnim automatskim SMS servisom proslijediti svima koji su se "pretplatili" na taj servis jednostavnom on-line prijavom svog mobilnog telefonskog broja

Dakle, tko tako ne učini, krši zakon pa je i sve poslije toga protuzakonito, a otpada i izgovor zaineteresiranih "nismo znali".

Osim toga, sve zaprimljene primjedbe kao i odgovor na svaku zaprimljenu primjedbu ili grupu primjedbi s istim i/ili sličnim sadrzajem treba obavezno objaviti na Webu.

Eto ideje Petirki da predloži nešto korisno.

The Observer

Tko je glasao

Vidi gore, dio toga već

Vidi gore, dio toga već postoji:-(

Tko je glasao

a vrijednost radova dodatnih

a vrijednost radova dodatnih oko 4 milijuna Eura
4 milijuna Eura je previše za cijevi pa i filtre. Očigledno je bilo puno toga što nije valjalo i što je odstupalo od projekata koji su dobili dozvolu (tehnički pregled i inspekcije kontroliraju daa li je u skladu s tim), inače se dvoje inspektora ne bi usudilo to zaustaviti.

U procesu proizvodnje se pojavljuju fenoli i neke druge tvari izravno opasne po život.

Sličnim "samo" prespajanjem dimnjaka je nedavno pored Karlovačke pivovare od amonijak ili nečeg opasnog ubijen čovjek dok je šetao, o čemu je znala hrpa odgovornih ljudi i namjerno to radila i pravila se blesava iako je znala da je opasno po život.

Sada opet svi muljaju i opet ne daju nikave informacije, uključujući resorna ministarstva čije su inspekcije i koja su sudjelovala u cijelom procesu muljanja, pa je objektivno biti više nego zabrinut da neće pobiti ljude obzirom da su svi povezani, nema nikoga zbilja odgovornog i nikakvog objektivnog i nezavisnog uvida u stvar

(slično kao voda Vrbani III koja samo zahvaljujući pravovremenom razumu običnih laika nije potrovala hrpe ljudi, Kupska gdje također zahvaljujući razumu radnika i susjeda nije poginulo 30-40 ljudi ili još više u sluačaju PUTO kada su samo sreća i vatrogasci riskiraajući živote spasili od ogromne katastrofe).

Da država i malo funkcionira već bi došlo ostavke dvoje ministara, župana, niz odgovornih osoba bi bilo pod raznim tretmanima ...

Da li ti je poznato u šta je utrošeno 4 mlijuna Eura i o kakvim problemima se je radilo 8 mjeseci, da li opasne tvari mogu izravno na radnike i na ljude oko tvornice ili su ipak ugradili kakva osiguranja od toga?

Tko je glasao

Gledajući po onome što je

Gledajući po onome što je napisano po medijima izgleda da je bilo ovako (Vlatko i ekipa popravite, imam samo javno dostupne informacije i neke kolege).
Sve je bilo divno krasno, dok u prosincu 2006 jedna iseljenica iz Istre nije iz Amerike donijela informacije da je neka Rockwool tvornica u Americi uzrok brojnih slučajeva raka (i fakat postoji nekakav Rockwool u Americi ali ne radi se o istoj firmi, Danci najviše tvornica imaju u Europi).
Tada su već sve dozvole bile izdane, kako si ti napisao gore i to je odluka državnih razina, dakle i da hoće Istrani ne mogu odlučivati na tome na referendumu koji je potom pokrenut (kao isprobana metoda nerviranja župana Jakovčića) i koji je nekoliko puta mijenjao pitanje - od toga jeste li protiv prljave industrije u Istri do jeste li protiv Rockwoola.
Dakle više manje teoretska prepucavanja, kojima je doprinijela i nespretnost Danaca koji su npr. tvrdili u medijima da grade na jalovoj zemlji itd. U svakom slučaju totalni nedostatak komunikacije. Tim više što je tadašnji načelnik općine Pićan sa svojom većinom bio u korist Rockwoola.
Najbolja je motivacija zelenih - Kristina Đurović, predsjednica EKOP ISTRA u Pićnu i sadašnja predsjednica općinskog vijeća, nakon smjene Ružića, ima samo problem u tome što je sagradila dječji vrtić za koji ne može dobiti građevinsku dozvolu jer Pićan nema kanalizaciju (a i puno toga drugog je rađeno šerifski pa navodno cijeli vodovod nema građevinsku dozvolu itd.) Ona je, ako je vjerovati Glasu Istre, bila glavni buntovnik s jednim jedinim ciljem - ako RW može dobiti sve dozvole, mogu i ja:-)
Dakle nakon smirivanja prvih strasti i uvjeravanja Danaca da žele biti dobri susjedi RW kreće s proizvodnjom u rujnu. I tada nastaje cijeli problem...
Ako vas netko tjera da stignete na rok (npr. gradonačelnik Bandić) tada je često upitno stigne li se sve napraviti. Danci su očigledno iz nekog razloga žurili (da im je netko rekao da će biti zatvoreni 8 mjeseci vjerujem da bi se odmah mijenjali za mjesec kašnjenja - sada je lako biti pametan). U toj žurbi je pitanje kako je obučena posada tvornice i vjerojatno su krenuli trapavo - zato postoji i taj pokusni rad u zakonu koji omogućuje da nisi baš odmah u skladu sa svim jer je to i nemoguće realno sve umjeriti pa krenuti, radi se u hodu.
Ako pretpostavimo da je gornje točno, moguće je da su jednostavno, da bi izbjegli izgaranje ili oštećenja filtera, što bi ih usporavalo dok ih ne bi zamijenili, prvih dana češće koristili bypass - dakle mogućnost da zaobiđu filtere u hitnoj situaciju kako bi izbjegli izgaranje filtera, jer bi to značilo automatski zatvaranje tvornice dok ih se ne zamijeni.
Dakle tvornica je očigledno stucala, a oni su to puštali, računajući ionako će to vjetar raznjeti i neće biti trajnih posljedica (točno), ali zaboravili su da bi možda nešto kao "dobri susjedi" trebali reći svojim stvarnim susjedima koji su popizdili jer je smrdilo i dimilo. Na gornju me verziju upućuje informacija iz tvornice da su ovaj put doveli dodatne iskusne ljude iz drugih tvornica za pokusni rad koju su dali medijima. U to vrijeme i općinari smjenjuju načelnika Ružića koji je doveo Rockwool, umjesto da ga natjeraju da problem sad riješi, kad ga je već stvorio.
I sad bijesni susjedi, čija su se strahovanja obistinila, jer smrdi i dimi, a nitko im ništa ne priča, zovu 112 s razlogom i inspektorica izlazi na teren. Više puta - i svaki put traži podatke o emisijama koje, u pokusnom radu, tvornica još nema točne. Pa potom traži uspostavu kontinuiranog mjerenja, pa kalibriranje uređaja itd. U normalnim okolnostima i za to postoji taj pokusni rad od 6 do 12 mjeseci da se sve to uspostavi, no kada imate javnost za vratom rok je odmah. Kako su se prigovori i dalje nastavljali, a tvornica je tvrdila da je sve perfect i da oni o ničemu nemaju pojma - ministarstvo ih je jednostavno odlučilo zatvoriti i to zbog propusta u dopuni građevinske dozvole. I zamislite na koji dan - petak uoči parlamentarnih izbora. Nemam pojma što su htjeli s time postići ili poslati kao poruku.
Zeleni od tada pokušavaju osporiti studiju, kako bi osporili lokaciju, ali jednostavno dosad nisu iznijeli nikakve konkretne argumente - osim da oni RW ne žele u susjedstvu.
I ja sam se raspitivao, kao i kod nekih drugih slučajeva, što se stvarno događa - pa su mi upoznati sa slučajem ispričali sljedeće - radi se dodatnoj cijevi u manjem dimnjaku (dakle ne ovom glavnom koji ima najviše emisija), već manjem u zoni sušenja gdje eventualno nešto može izaći iz gotova proizvoda (značajno manje od velikog dimnjaka). Čisto preprojektirano navodno radi bolje protupožarne zaštite, s jednosmjernim ventilima, tako da zloupotrebe ne bi smjele biti moguće. Ali zatražena izmjena projekta nije dovedena kraju i ministarstvo ih zatvara realno zbog administrativne greške, ne zagađenja, jer ono nikad dosad nije ničim izmjereno službeno (tu je Vlatko u pravu kada priča o histeriji).
Dakle u tih par mjeseci rada RW također shvaća da silna para, koja izlazi kao dva stupa bijelog dima, stvara vrlo lošu sliku tvornice, naročito u kombinaciji s prirodnom maglom u kotlini, jer je teško razlikovati što je RW a sto magla.
Da privedem kraju - 4 milijuna Eura su kažu otišla u dodatne mjerne stanice (sad ih ima puno navodno) i sustav kondenziranja pare jer se sada para ne ispušta u zrak.
I zato se realno danas nema što vidjeti kad tvornica radi... Inspektorica sada može svaki put kad dođe u tvornicu provjeriti mjerenja na svakoj mjernoj stanici i ako nema odstupanja, jednostavno nema što za raditi. Ona nije ovlaštena loviti smrad po kotlini i da ga ima (što Danci ne negiraju da je povremeno moguće - mislim i kad netko prdne u sobi smrdi:-). Ako su sprave umjerene i pod nadzorom, otud trebamo krenuti.
To je ono i što je MMD rekla u Saboru - nekome morate vjerovati da mjeri ono što je stvarno. Zeleni otud moraju početi graditi - mjeriti postoji li stvarni utjecaj na okoliš koji bi bio mimo zakonskih ograničenja - nažalost to ih ne zanima.

Tko je glasao

Sve super, ali općina

Sve super, ali općina Pićan uopće nema službene web stranice. Nema na Google-u, a nema ni pod najvjerojatnijim linkovima (probao sam razne kombinacije pican.hr, opcina-pican.hr itd itd)

Znači imamo općinu od 2000 stanovnika u kojoj je možda 20-tak ljudi pogledalo prijedlog prostornog plana, i nisu podigli akciju među sugrađanima. Zašto?

Općina nije isti objavila dalje od sobe 527b, lijevo pored zahoda, možete pregledati tijekom dva tjedna od 12-14 sati ali tek kad se sekretarica s ključem od sobe vrati s bolovanja... Web nema, javno glasilo nema, ceste su u rasulu, pojma nemam kak je Rockwool pristao graditi bez prometne povezanosti - netko iz općine je morao itekako obećati rješavanje tog problema.

Od te 2000 izabranih 15-tak vijećnika bez ikakvog razumijevanja problema (što zbog nestručnosti, što neinformiranosti a što pod utjecajem nekog od zainteresiranih a glupih načelnika) odglasovalo ZA! I onda kod Župana na potvrdu.

Sad Župan i županijska služba pregleda dokumente, svi su na broju, ima 180 stranica teksta samog prijedloga + cca 2500 nepotrebnih stranica ostalih dokumenata (bitnih ima cca 20) kako bi razne službe, uredi, biroi opravdali svoje astronomske cijene, grafika u duginim bojicama, nema primjedbi, i naravno pošto je sve lege artis prihvaćaju Plan.

Ako je pak išlo na Ministarstvo, ista stvar. Urudžbeni broj odgovara, sadržaj je tu, ima štambilja ovlaštenih osoba koliko treba pa i 5x više, sve u 14 kopija kako pravilnik traži, jedna šuma topole manje a 50 punih registratora više u podrumu i svi sretni.

Možda bi ljudi te općine trebali porazmisliti o sebi samima? Možda oni kao takvi nisu adekvatni da bi bili samostalna općina? Da su u sklopu neke veće općine gdje se društveno aktivni pojedinci bave problemima možda ne bi bilo takvog previda i bilo bi primjedbi, itekako! A vjerojatno bi zajednički imali i dosta veći budžet (a jednak fiksni trošak administracije) pa bi bilo mjesta i za platiti i objektivne stručnjake.
A ne da Rockwool plaća firmu za studiju utjecaja na okoliš a poslije ista firma preuzima mjerenje kakvoće zraka. Pa sad da vele: "Sorry ekipa, zajebali smo se malko u studiji, dečko falio jednu decimalu u excel tablici... Realno ima cca 100x više loših čestica u zraku od očekivanog u našoj studiji. Ma nema veze, platit ćemo mi novu studiju nekom drugome i onda po njoj izvršiti promjene, samo vi nama zaračunajte razliku od cca 5mil€..."

Lokalne zajednice MORAJU shvatiti da je odgovornost na njima! Moraju pregledavati sve dokumente, izlaziti na teren, ulaziti u općinu ne samo po svoje uvjete o gradnji ili prijavi za povrat poreza! Primjedbe se moraju napisati kako bi ih netko mogao i pročitati!

PS: kod izdavanja lokacijske dozvole nadležne službe odašilju SUSJEDIMA građevinske parcele obavijest o mogućnosti pregleda iste, i davanju primjedbi ili suglasnosti. Možda bi se ovakva sranja dala malo dovesti u red kad bi na pregled Prostornih planova bile pozvane minimalno službe a po mogućnosti i svi građani SUSJEDNIH općina? Rockwool nije samo problem Pićana već mnogo šire zajednice, a da ne govorim o odlagalištima smeća... Omiljene su lokacije na slijepom crijevu općina, tako da nerijetko susjedne općine ili županije imaju planirana odlagališta bliža središtima druge općine od svoje... Samo razmjenom korisnika bi se moglo uštediti hektolitre dizela od smetlarskih kamiona godišnje.

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Sve super, ali općina

Sve super, ali općina Pićan uopće nema službene web stranice.

Zakonom bi trebalo propisati da mora imati (zbog svega drugog), ali to ovdje nije važno, jer Ministarstvo sigurno ima.

Općina nije isti objavila dalje od sobe 527b, lijevo pored zahoda, možete pregledati tijekom dva tjedna od 12-14 sati ali tek kad se sekretarica s ključem od sobe vrati s bolovanja...

Da u zakonu piše da Ministrastvo mora sve SUOe objaviti na Webu, ovo bi bila povijest. A lokalna zajednica ima obvezu SUO proslijediti Ministarstvu (možda je već tako).

Možda bi ljudi te općine trebali porazmisliti o sebi samima? Možda oni kao takvi nisu adekvatni da bi bili samostalna općina?

Pa naravno da nisu. Slučaj Rockwool je krunski dokaz da teritorijalna rasjepkanost na minijaturne općine nema smisla.

Lokalne zajednice MORAJU shvatiti da je odgovornost na njima! Moraju pregledavati sve dokumente, izlaziti na teren, ulaziti u općinu ne samo po svoje uvjete o gradnji ili prijavi za povrat poreza!

Objektivno, ovo nije realno očekivati u općinama s 2000 stanovnika. većina školovanijih je ionako odselila u veće gradove, tako da stručnih ljudi koji se uopće žele baviti politikom zaravo niti nema. Općine ispod 20-30,000 ljudi bi trebalo fuzionirati u veće jedinice koje bi kvalitetno mogle obavljati ove oslove. Alternativno, treba ojačati ulogu županija.

The Observer

Tko je glasao

Web stranica ministarstva je

Web stranica ministarstva je baš nedavno svemirski unaprijeđena.
http://www.mzopu.hr/

Ali RH još nije donijela Prostorni plan države i umjesto toga ima program, koji dopušta veoma fleksibilno odlučivanje, npr. i da se tvornica kamene vune jako uklapa u područje Pićan i da nikako ne može jer se ni malo ne uklapa. Pa ne pomaže nikakav web, uvijek bude "što biti mora", takav je usud.
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6991

Drugi ozbiljni razlog nedonošenja Prostornog plana jeste iskustvo da je Socijalistička Republika Hrvatska odmah prestala egzistirati kao takva po donošenju takvog plana 1989.g., nakon niza desetljeća uspješnog funkcioniranja bez plana. To su sve isti ljudi pa kako i čemu raditi takvu grešku i po 2. put ?

U zakonima kod nas piše svašta, sve što piše po EU i još 2x više, ali šta to vrijedi. Ujedno je za puno toga bolje da ne piše, ima toga jako puno "treba ... mora" a što nema veze ni s čim i ozbiljno je ludo, iz svih vremena zajedno. EU birokrati su to pogledali i usuglasili su se da je ok. To što nema plana i što može ovako i onako i većini njih koji tu posuju odgovara. Tako je propala i ta karta za korekcije.

Tko je glasao

poanta priče je slijedeća

poanta priče je slijedeća (ali nekako je uporno fulate):

a) da se nitko nije niti osvrnuo na utjecaj na okoliš u času kada je to bilo potrebno, a to je bio trenutak kada se odlučivalo hoće li tamo biti golf igralište, tvornica mineralne vune ili šećerana; jedna od zamjerki je bila i to da ta tvornica tmao nikada nije smjela biti izgrađena - dakle oni kojima smeta (a osobito oni koji su direktno "pogođeni") su morali reagirati, nije istina da se nije znalo da se kreiraju poslovni i prostorni planovi i što se tamo može ili ne može izgraditi, to je greška lokalnog stanovništva, greška oporbe koja je morala u tome sudjelovati (ili ignorirati) i vlasti koja je imala lošu viziju razvoja vlastite općine

b) koliko je meni poznati rockwoll nije ugradio nikakvu cijev, nego je ta cijev tamo cijelo vrijeme morala biti jer se grade dva dimnjaka između kojih je skretnica; plinovi moraju ići na glavni dimnjak a u času kada je ovaj u remontu ili dok se zapalio pa gori, plinovi idu na ovaj drugi. dečki su samo okrenuli ventil - ništa više niti manje od toga (iz ovoga slijedi i newsflash, oni to mogu napraviti opet, i što je još zabavnije, sasvim sigurno će se to i ponoviti u određenim okolnostima)

c) ako se zna za slabost sustava po pitanju SUO-a (a vjerojatno i još koječega), pitam se što se naučilo i koji su koraci poduzeti da bi se tako nešto spriječilo, nije rockwool niti prvi, još manje jedini a očito niti zadnji takav primjer

poanta je da se prizna da je postojao trenutak kada se trebalo djelovati ali nije (izgovori su samo to: izgovori, ne priznajem ih niti malo)
rockwoolovo odstupanje od projekta ili od obećanog je sasvim drugi par rukava od toga kako se tvornica tamo uopće našla

p.s. negdje je pisalo kako je rockwool u tu slavnu preinaku uložio ukupno 700.000eur što je 5mil kuna u odnosu na 30mil eur investicije, a to znači da razlika između dizajnirane i izvedene tvornice u odnosu na ovo sadašnje stanje uopće nije veliko što me dovodi do zaključka da je motivacija prosvjednika stvar koju bi trebalo malo istražiti

Tko je glasao

Mrak, imaš li ti tamo neke

Mrak, imaš li ti tamo neke dionice? Tvoje inhzistiranje je bespredmetno, a podaci pogrešni.

Tko je glasao

p.s. negdje je pisalo kako

p.s. negdje je pisalo kako je rockwool u tu slavnu preinaku uložio ukupno 700.000eur što je 5mil kuna u odnosu na 30mil eur investicije,

Ukupno ulaganje Rockwoola je 75 mil. EUR, and ne 30 mil. EUR.

The Observer

Tko je glasao

a vrijednost radova dodatnih

a vrijednost radova dodatnih oko 4 milijuna Eura

Tko je glasao

...JAVNI UVID obično se

...JAVNI UVID obično se svodi na to da postoji jedna fotokopija studije i sažetka, koju je moguće pogledati do 10 do 13 sati ili tako nešto u sobi 327F na trećem katu u tijeku 15 dana...
...OK, postoji i na webu...
i nitko se (barem jedan savjesni član lokalne zajednice) nije potrudio to pogledati i isprintati na vrijeme i podijeliti ostalima, pa da se ipak daju nekakve primjedbe. Barem bi nešto ostalo negdje zabilježeno, pa bi se to sada moglo navesti kao argument. Ovako ostaje po Mrakovom: oni bi dobitak a nisu ni uplatili listić.
Slažem se s tobom da taj proces treba biti transparentniji i da barem moramo imati odgovore na postavljena pitanja u javnoj raspravi.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@Delgado: i nitko se (barem

@Delgado:
i nitko se (barem jedan savjesni član lokalne zajednice) nije potrudio to pogledati i isprintati na vrijeme i podijeliti ostalima, pa da se ipak daju nekakve primjedbe.

Neobično mi je koliko, u uvjetima koji su očito sustavno postavljeni tako da se institucija javne rasprave o SUO i same izrade SUO izigra, inzistirate na tome.

Da, istina: bilo je možda 20 ljudi koji su uopće znali da je neka SUO izrađena i na uvidu. Nisu to rekli ostalima - općina ima 2000 stanovnika. To je bilo 2005. I što sad? Moralna ljaga (ako, uvjetno, dozvolimo da ipak spomenemo moral - ti se možda slažeš sa mnom da tu kategoriju ipak ima smisla spominjati u raspravama o politici, za razliku do Mraka) ostaje na svih 1980 (plus ostatak građana Istre, plus okolišnih aktivista iz Labina, Pule, Rijeke ili Zagreba, koji eto prije tri godine nisu savjesno pratili planove za nekakvu gradnju u općini Pićan), pa se se sad ne bi smjeli buniti?

(Evo ja se nisam bunio protiv granje nuklearne elektrane Krško prije 30 godina - dapače, tada sam bio pristaša nuklarne energije - znači li to, da danas nemam, hm, MORALNO pravo govoriti protiv?)

Uz to - postrojenje je KRŠILO uvjete SUO, pa prosvjedi nakon rujna 2007., kad je to dokazano, s diskusijom o SUO nemaju veze.

Ovako ostaje po Mrakovom: oni bi dobitak a nisu ni uplatili listić.

Daj malo razmisli: tko je subjekt te rečenice - koji to "oni", koji se ne bi smjeli buniti 2007. zbog dokazanog zagađenja (a godinu dana prije toga su im pričali kako su histerični, imaju halucinacije ili imaju pokvarene zadnje namjere) ili 2008. zbog pretpostavljenog zagađenja, kad se eto nisu bunili 2005. - prije nego je tvornica izgrađena? Da li to znači, ako tvornica bude radila 2030. i zagađivala, da se ni onda neće smjeti buniti?

Slažem se s tobom da taj proces treba biti transparentniji

Problem je da sve zapravo jest TRANSPARENTNO: naime, kako rekoh, sustavno izigravanje JAVNOSTI. :(

Zoran Oštrić,
ekologist i okolišni aktivist,
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

@Zoran ma ne inzistiram ja

@Zoran
ma ne inzistiram ja na ničemu, jedino mi je bilo malo čudno da se lokalci nisu ipak malo bolje potrudili, koliko god sve bilo zabašureno.
A da treba uspostaviti efikasnije sustave izvještavanja i javne kontrole tu se slažemo.
I naravno, mislim da nitko normalan neće zamjeriti nekome što se naknadno buni, samo zato što se prije nije bunio, jer je to notorna glupost. Stvar je u tome da je naknadna pamet, obično, puno skuplja :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

z00eyi ili leddevet, ili

z00eyi ili leddevet, ili još bolje, netko od odvjetnika (a može i ap;-)), možemo li dobiti kratki opis tijeka izdavanja dozvole (uključujući i studiju utjecaja na okoliš koja je preduvjet za lokacijsku dozvolu ako se ne varam) te gdje i kada postoje mogućnosti osporavanja iste od strane zainteresiranih... Da bismo svi znali kada je na vrijeme i kada je kasno. Očito je da oni drugi koriste našu neinformiranost. Bit demokracije i igara jest u proceduri i pravilima.

"Veliki zeleni", informiraj nas i dalje o tijeku ovog postupka. Ipak ove stranice čitaju mnogi.

Tko je glasao

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (Narodne novine br. 76 - 13.07.2007.)

Članak 54.
(1) Dokumentima prostornog uređenja određuje se svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Države, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.
(2) Dokumenti prostornog uređenja donose se na državnoj razini i kao prostorni planovi na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.
(3) Prostorni planovi imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa.
- - - - - -
Članak 58.
(1) Prostorni plan područne (regionalne) i lokalne razine obvezno sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje plana), grafički dio i obvezne priloge.
(2) Obvezni prilozi prostornog plana su:
– obrazloženje prostornog plana,
– izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata prostornog plana,
– stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja,
– strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima,
– popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi te sažetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana,
– zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. ovoga Zakona,
– izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi,
– evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana,
– sažetak za javnost.
- - - - -
Članak 62.
Dokumenti prostornog uređenja te njihove izmjene i dopune s prilozima moraju biti dostupni na uvid javnosti u sjedištu nositelja izrade u svim fazama izrade i donošenja te važenja dokumenta prostornog uređenja, osim onog sadržaja koji je u skladu s posebnim zakonom povjerljive naravi.
- - - - - -
Javno izlaganje
Članak 89.
(1) Za vrijeme javnog uvida nositelj izrade organizira, ovisno o složenosti rješenja prostornog plana, jedno ili više javnih izlaganja radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera, odnosno razloga za stavljanje izvan snage prostornog plana, koje daju nositelj izrade, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi prostornog plana.
(2) O javnom izlaganju nositelj izrade vodi zapisnik koji potpisuje odgovorna osoba nositelja izrade.
(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka sadrži pitanja, prijedloge i mišljenja sudionika javne rasprave danih za vrijeme javnog izlaganja te odgovore na pitanja koje su dale osobe iz stavka 1. ovoga članka.
- - - - - -
Konačni prijedlog prostornog plana
Članak 95.
(1) Nacrt konačnog prijedloga prostornog plana, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz članka 94. ovoga Zakona poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nacrt konačnog prijedloga prostornog plana županije, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela iz članka 94. ovoga Zakona, nositelj izrade dostavlja predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave na području županije radi davanja mišljenja o nacrtu konačnog prijedloga tog plana.
(3) Tijela iz stavka 2. ovoga članka dužna su dostaviti mišljenje u roku od šezdeset dana od dana dostave propisane dokumentacije nacrta konačnog prijedloga prostornog plana i izvješća o javnoj raspravi. Ako predstavničko tijelo ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatrat će se da to tijelo nema primjedbi na predloženi nacrt konačnog prijedloga županije.
(4) Nositelj izrade je dužan najkasnije u roku od devet mjeseci od završetka javne rasprave donijeti prostorni plan, a nakon proteka tog roka javna rasprava se mora ponoviti.

Obavijest sudionicima javne rasprave i vlasnicima nekretnina
Članak 96.
Prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade dostavlja sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi, a vlasnicima nekretnina na području za koje se donosi detaljni plan uređenja u svrhu urbane komasacije pisano će odgovoriti na njihove primjedbe i prijedloge.
- - - - - -

Dakle, poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, i tu treba vidjeti zašto je neki plan takav kakav je i zašto se primjedbe nisu usvojile.

Znači da je poglavarstvo jedinice lokalne samouprave odgovorno, njega treba stisnuti i tražiti da se ti planovi promijene. Sredstvo pritiska bi trebali biti izbori . . . a to je priča koja izlazi iz područja građevinarstva.

Kako uzoriti majstor Bandić bata donosi planove vidjeli smo kad je izrađena promjena plana za 3 prilično neprimjerena zahtjeva (bila je snimka na R101):
1 - HoTo i dogradnja 17 katova na neboderu u Savskoj ulici,
2 - Kordić - Mamić (kasnije samo Kordić) - dvostruki neboderi na uglu Vukovarska Lucićeva ulica
3 - ne mogu se sjetiti, ali sigurno je bilo nešto zanimljivo
Nastavak istog modela donošenje odluka je Cvijetni trg (i opet pajdo HoTo).
Takav vid urbanizma se u Italiji za vrijeme Mussolinija zvao "sventramento" (teško je prevodivo i značilo bi nešto kao "paranje i vađenje utrobe").
A sad si ponovo birajte istog gradonačelnika - ima direktni izbori!

P.S. Sad sam pročitao citirani dio zakona i prvi put primjetio jednu zanimljivost:
obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbiTo se može i tumačiti da je zakonodavac u trenutku iskrenosti napisao da se "vaše primjedbe neće uvažiti" jer bi bilo korektno da se obavijesti o bilo kakvom ishodu primjedbe, pozitivne ili negativne.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Što si stao na Članku 96?

Što si stao na Članku 96? Ima još tri relevantna članka, odnosno dva (97, nije jer područje poduzetničke zone nije u zaštićenom obalnom pojasu tj ZOP-u)...

Suglasnost Ministarstva
Članak 97.
(1) Prije donošenja prostornog plana županije odnosno Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja, svih prostornih planova unutar ZOP-a i prostornih planova čiji se dijelovi nalaze unutar tog područja, nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost Ministarstva.
(2) Nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka uz koji obvezno prilaže konačni prijedlog prostornog plana, izvješće o javnoj raspravi, nacrt odluke o donošenju i prilozima iz članka 58. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona.
(3) Ministarstvo provjerava potpunost zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka i ako zahtjev nije potpun obavještava o tome nositelja izrade u roku od petnaest dana od prijema zahtjeva, uz poziv da ga u određenom roku dopuni ili će se nakon proteka tog roka zahtjev za suglasnost odbaciti.
(4) U postupku izdavanja suglasnosti Ministarstvo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja zavoda za prostorno uređenje županije provjerava usklađenost prostornog plana s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona, odnosno s dokumentima prostornog uređenja državne i područne (lokalne) razine.
(5) Ministarstvo je dužno izdati, odnosno odbaciti izdavanje suglasnosti na prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka te navesti razloge za odbijanje i prijedloge za otklanjanje nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka. Ako Ministarstvo u navedenem roku ne izda niti odbaci izdavanje suglasnosti, smatra se da je suglasnost izdana.
-----------
Suglasnost župana na prostorne planove lokalne razine
Članak 98.
(1) Prije donošenja prostornog plana uređenja velikog grada, grada i općine, nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost župana, odnosno tijela koje on ovlasti (u daljnjem tekstu: župan).
(2) Nositelj izrade dostavlja županu zahtjev za suglasnost na prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka uz koji obvezno prilaže konačni prijedlog prostornog plana, izvješće o javnoj raspravi s nacrtom odluke o donošenju i prilozima iz članka 58. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona.
(3) U postupku izdavanja suglasnosti zavod za prostorno uređenje županije daje mišljenje o usklađenosti prostornog plana s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Župan je dužan izdati, odnosno odbaciti izdavanje suglasnosti na konačni prijedlog prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka, te navesti razloge za odbacivanje i prijedloge za otklanjanje nepravilnosti, najkasnije u roku od trideset dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka. Ako župan u navedenom roku ne izda suglasnost niti odbaci zahtjev za izdavanje suglasnost, smatra se da je suglasnost izdana.
-------------
Ponovno izdavanje suglasnosti na konačni prijedlog prostornog plana
Članak 99.
(1) Ako Ministarstvo, odnosno župan odbaci izdati suglasnost na prostorni plan, nositelj izrade najkasnije u roku od devedeset dana dostavlja Ministarstvu, odnosno županu ponovni zahtjev za suglasnost i ispravljeni prijedlog konačnog prijedloga prostornog plana u skladu s razlozima odbacivanja izdavanja suglasnosti.
(2) Ako Ministarstvo, odnosno župan najkasnije u roku od trideset dana od dana zaprimanja ponovnog zahtjeva ne izda ili ne odbaci izdati suglasnost na ispravljeni konačni prijedlog prostornog plana na način i prema postupku iz članka 97., odnosno članka 98. ovoga Zakona, smatra se da je suglasnost izdana.
(3) Ako Ministarstvo, odnosno župan ponovno odbaci izdati suglasnost na prostorni plan, postupak izrade i donošenja takvog prostornog plana se obustavlja.
(4) Ako se u postupku donošenja prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka konačni prijedlog prostornog plana dopunjuje i/ili mijenja amandmanima predstavničkog tijela, donošenju tog prostornog plana pristupa se nakon što nositelj izrade pribavi suglasnost Ministarstva, odnosno župana, koji su je dužni izdati u roku od petnaest dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Stoga nije samo odgovornost na lokalnoj, općinskoj, razini. Ima dovoljno osigurača u proceduri, i svi su zajedno krivi.

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Što si stao na Članku 96?

Što si stao na Članku 96? Ima još tri relevantna članka, odnosno dva
Stao sam iz 2 razloga: prvi jer mi se učinilo da ću na kraju copy-paste cijeli zakon, a drugi je da ovo ostalo društvance ima odgovornost, ali samo u logici davanja veta, a ne kao predlagač i donositelj što je u ovoj priči ipak malo manje važno.

Svakako stoji da bi Ministarstvo ili županija trebali biti ti koji će presjeći želje svake općine da npr. ima golf igralište, ali ako se zamjere nekoj lokalnoj zajednici onda gube glasače što je nedopustivo i bolje je imati ovakvu anarhiju.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

PIšem sada kao čovjek koji

PIšem sada kao čovjek koji je aktivist već 25 godina, pa onda tek zadnjih godina amater-političar: naravno da političari traže glasove, i reagiraju na glas puka, kad ocijene da nekom dobrom izjavom ili akcijom mogu glasove dobiti. Upravo dobivanje takve podrške jedan je od ključnih ciljeva društvene akcije. Želiš iznuditi nešto od institucija države.

Zašto se onda, čim se u neku kampanju uključe političari i daju podršku onome za što se društveni aktivisti zalažu, odmah zaključuje: ha-ha, budale jedne, preveslali su vas, vi ste samo "dekoracija"? A drugi neki aktivisti opet paničare "ne želimo imati nikakve veze sa strankama i političarima" - kao da bez njih mogu nešto postići.

Istina je da je HSS marginalna stranka u Istri, ali eto Marijana je na važnom položaju, i to je uspjeh za aktiviste. Ako pak samo mulja i vara - i to s vremenom, kako demokracija sazrijeva, dolazi na vidjelo i biva kažnjeno.

Pa političari razviju suptilnije metode za muljanje i varanje. ;->

Dakako da je onda sigurnije glasati za Zelenu listu, ili najzad u Istri za Zelenu stranku - Zelenu alternativu (regionalna stranka, sjedište u Puli), koji su ipak dosljedniji. Ali i drugi imaju pravo pokušati dobiti glasove.

Zoran Oštrić, ekologist i okolišni aktivist

Tko je glasao

Istina je da je HSS

Istina je da je HSS marginalna stranka u Istri, ali eto Marijana je na važnom položaju, i to je uspjeh za aktiviste.

Može li malo pobliže o tome da je za aktiviste uspjeh što je Petirka na važnom položaju?

B-52

Tko je glasao

Uspjeh je što stu dobili

Uspjeh je što stu dobili njenu potporu. Makar malu. Što naravno ne znači da sad trebaju stati!

Tko je glasao

Kao da je neki uspjeh

Kao da je neki uspjeh zelenima dobiti potporu političara, osobito onih kojima je do imidža skrbnih za svijet u kojem živimo.

Pa zar u ovoj zemlji postoji i jedan koji će reći da ne treba voditi brigu o okolišu, održivom razvoju i zaštiti ljudskog zdravlja u odnosu na primjene raznih tehnologija?

Od mnoštva podupirača (šprajcera) je važnije imati potporu onih koji ozbiljno misle. I to stvarno a ne da samo govore kako ozbiljno misle.

Zar još nisu napravili studiju o utjecaju kamera, fotoaparata, mikrofona i općenito svjetla pozornice na nastanak i razvoj ekološke svijesti u političara?

B-52

Tko je glasao

@sm: Kao da je neki uspjeh

@sm:
Kao da je neki uspjeh zelenima dobiti potporu političara, osobito onih kojima je do imidža skrbnih za svijet u kojem živimo.

Naravno, SVAKA potpora koju neka okolišna inicijativa (ne "zeleni", to je uži pojam) dobije, uspjeh je. Dakako - ne odlučujuća. Potpora Marijane Petir, Zorana Oštrića, Hrvatskog helsinškog odbora, Riječkog demokratskog saveza itd.. To je elementarno kad se o građanskim inicijativama radi!

Od mnoštva podupirača (šprajcera) je važnije imati potporu onih koji ozbiljno misle. I to stvarno a ne da samo govore kako ozbiljno misle.

I to je točno. Mislimo ozbiljno i idemo dalje! :)

Tko je glasao

Potpora Marijane Petir,

Potpora Marijane Petir, Zorana Oštrića, Hrvatskog helsinškog odbora, Riječkog demokratskog saveza itd..

Znaš li koja je razlika u potpori ovoj okolišnoj aktivnosti tebe i svih ovih ostalih koji su "dali potporu" ovoj incijativi?

Ti si to napravio prvenstveno zbog sadržaja a svi oni ostali prvenstveno da bi se pojavili u medijima...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci