Tagovi

O JOT organizaciji (pokušaj odgovra na ?PP)

JOT organizacija ne krije NIŠTA. JOT organizacija traži pomo? od SVAKOGA i podžava i radi ono u što vjeruje i zbog ?ega postoji. JOT organizaciji javnost je ravnopravan partner, prijatelj. I upravo zbog toga kao izme?u bilo koja dva PRAVA prijatelja nema tajni. Niti razloga da tajne postoje. Jer sve tajne na kraju krajeva imaju i cijenu. JOT organizacija tajne nema.

Što je onda sa tajnama, sa tajnim podacima, zakulisnim pri?ama i sli?nim? Ništa. JOT organizacija njima se ne bavi. JOT organizacija legitimira svoje djelovanje na temelju onoga što svatko može provjeriti, na temelju javnih informacija, te naravno u svojem djelovanju forsira ogoljavanje dijelova koji moraju biti javni (šire?i svoj prostor djelovanja), ali u ovome trenutku iz nekog nelegitimnog interesa ili razloga nisu.

Ajmo operativno na primjerima spomenuti tajne. Primjer BUHE. Postoji prijedlog da osobe poput Šibenskog konobara budu ?lanovi ali samo pod uvjetom da objave svoj stvarni identitet vodstvu udruge. Tog trenutka udruga naravno da više ne može biti JOT, jer barata tajnim informacijama.

Kako JOT organizacija rješava navedeni problem? Udruga ne može štititi osobu koja je anonimna. Jer prema JOTu Šibenski konobar je virtualni lik, ne konkretna osoba sa imenom i prezimenom. Iza tog nicka možda se krije neka organizacija, možda je u igri dvije ili više osoba, možda je u igri neki stranac. Javnost to ne zna, jer ne zna tko je Šibenski konobar. Dakle, udruga ne može pravno štititi virtualni lik.

No udruga može JOTovski štititi svakoga spram koga policija ili bilo tko drugi upotrijebi represivne i druge štetne metode zbog slu?aja Šibenskog konobara. Ako je Ivo Mirkovi? „optužen“ da je Šibenski konobar i da je zbog toga suspendiran, onda udruga štiti tog trenutka Ivu Mirkovica, ne Šibenskog konobara. I Udruzi uop?e ne trebaju nikakve skrivene informacije da bi mogla biti potpuno operativna, JOT (javna, otvorena, transparentna).

Drugi primjer. Privatne pri?e iz osobnog života koje se pri?aju me?u prijateljima. JOT organizacija nije mjesto za isfuravanje bilo kakve intime, kao što u jednom razumnom sustavu niti jedna udruga to ne može biti, osim ako joj to nije deklarativni cilj. Mene osobno, ako sam ušao u udrugu, ne interesiraju tu?e intimnosti, ve? sam u udrugu ušao radi realizacije zajedni?kih interesa. Hvala lijepa, po pitanju intime i sli?noga, te za rješavanje tog pitanja, imam svoje intimuse. Udruga, niti bilo koja ozbiljna organizacija ne može i ne smije se baviti pitanjima koja nemaju veze sa zacrtanim ciljevima.Ako želi dobro raditi svoj posao, naravno.

Dalje. JOT organizacija (u ovome slu?aju udruga) može delegirati poslove osobama iz organizacije i tako dalje, te osobe naravno da ne moraju stvari odraditi transparentno. Naj?eš?e je to i nemogu?e, tako da je i sam zahtjev besmislen. I što na kraju krajeva zna?i to? Preuzmi zahtjev, izvrši ga. Ako si ubio ?ovjeka da bi zahtjev izvršio, to je tvoj problem. A i udrugin, jer udruga teško da može prihvatiti ljude koji ubijaju da bi izvršili zadatke. Zna?i, o?ekuje se eti?nost i ne opravdava se neeti?nost nikoga i ni?ega. Karikiram naravno.

Ajmo dalje. Ljudi se boje da ?e se otvaranjem JOT organizacije otvoriti prostor za sve muljatore i sli?ne koji ?e uništiti organizaciju. To stoji. Naravno da stoji. No stoji još jedan detalj. Muljatori koji idu uništavati legitimne inicijative u JOTu tog trenutka zamjerili su se i JOT organizaciji, ali i njezinim prijateljima, a to je javnost. JOT organizacija naime ima najopakije prijatelje koji u politici postoje. Zamjeri se JOT organizaciji, zamjerio si se ?itavoj javnosti. Jednostavno se ne isplati. A ako se eventualno i isplati, prirodan proces i prirodan zahtjev je osigurati da se tako nešto u?ini neisplativim. Zna?i, zajebi najmanju JOT organizaciju bilo gdje i javnost ti više nije prijatelj. Zajebo si javnost. Svaka sljede?a JOT organizacija, iniciajtiva ili bilo šta sli?no razumljivo da te ne?e htjet imati u svojim redovima. To je poprili?no opasna stvar, izoliraju?a. Do?i na taj nivo nisu se usudili niti najve?i povijesni vladari, Makijaveli o tome isto rado piše, s razlogom.

U JOTu se jednostavno ne isplati biti loš. Jer sve ostaje zapisano, kako dobro, tako i loše. I sve do?e na naplatu, kako dobro, tako i loše. I zato, upravo zato svako ko ho?e zahebat, uništit, podvaliti, ukratko biti loš, radi to u niskom profilu, zakulisno, definitivno NE- JOT. Jer ljudi nisu budale naravno, da bi bili loši u JOTu. Znaju itekako dobro da se to ne isplati. Hehe.

Dalje. Tajne službe, tajne organizacije, nevidljiva tijela i JOT. Naravno, ništa takvo JOT organizacija nije, niti može biti. Ali sve sto se doga?a iza kulisa, može pomo?i JOT organizacijama i JOT zahtjevima koji su postavljeni. Dapa?e, JOT organizacije ra?unaju i na takvu vrstu pomo?i. Ali, to nije stvar JOT organizacije, niti JOT djelovanja. JOT djelovanje se bavi legitimacijom i artikulacijom stvari, sve ostalo stvar je slobodnog izbora.

I kao što kaže PoKileMozga, JOT organizacije možda ?ak i trebaju potporu iz svijeta NE – JOTa. JOT organizacije otvorene su prema svakoj vrsti pomoci koja je naravno legitimna. Ali JOT organizacija ne preuzima odgovornost za stvari koje nisu JOT-om izgra?ene. Kao što u potpunosti preuzima odgovornost za ono što je JOTom dogovoreno.

Još jedan primjer blogera Mirka. Kažu da Mirko zna neke ljude što znaju neke ljude koji nam mogu pomo?i, ali to mora odraditi iza kulisa, jer ti neki ljudi ne mogu nam pomo?i javno. OK. JOT organizaciju uop?e ne interesira tko su ti ljudi, niti JOT organizaciju to treba interesirati. Ako Mirko vjeruje svojim NE-JOT tijelima, dovoljno je da preuzme taj zadatak na sebe i da ga odradi. Ako ga ne odradi, to je problem Mirka i njegove reputacije. I naravno organizacije koja si je dozvolila takvog Mirka koji obe?ava ono što nije sposoban u?initi.

Sve u svemu, krajnji zaklju?ak je da JOT organizacija po definiciji nema veze sa bilo ?ime privatnim, ve? jedino ima veze sa javnim. Ono što je privatno, JOT organizacije se ne ti?e, niti može da se ti?e naravno. Ono sto je tajno, JOT organizacije se ne ti?e. Ako neko zna nešto što ne smije re?i van, naravno da to može iskoristiti, ali tako sto ?e osobno stati iza nekog stava na temelju neke informacije. I ako su drugi spremni vjerovati toj osobi OK, ako nisu, nikom ništa.

Eh da. Velik dio vas zna da sam prili?no zainteresiran za politi?ku spiku i da me interesiraju svi tajni podaci, tra?evi, sve ono zakulisno, sve ono ?ega nema u medijima. A JOTovac sam. Nu, poanta je da SVI znamo neke stvari koje se ne usudimo ili ne želimo jednostavno iznijeti u javnost, a samim time niti u JOT organizaciju. I to je OK.

Osobno mogu ?ak isfurati svoju obavještajnu NE-JOT zajednicu, imati špijune na svim mjestima koja su bitna, a politi?ki se prvenstveno baviti JOTom. I legitimirati sve odluke upravo JOTom. I imati politi?ku organizaciju koja je ?ista JOT organizacija. Kako je to mogu?e? Jednostavno. Svi se mi samocenzuriramo. Svi mi znamo granicu izme?u onoga sto ?emo odmah lupiti van, od onoga što ne?emo nikada lupiti van (ako neko ne lupi prvi : - )). Svi funkcioniramo na tom dvostrukom modu, ali sama organizacija uop?e nema potrebu da na tom modu funkcionira. I to se ne?e dogoditi ako se zaklju?ci iznose kroz JOT i ako je cijela organizacija u potpunosti javna.

Po pitanju odlu?ivanja. Primijetio sam da neki misle kako je problem voditi ekipu u JOT sistemu i donositi odluke u tom sistemu. To je djelomi?na istina. Naime, JOT zahtjeva i transparentnost i me?usobno priznavanje odnosa unutar neke organizacije, jer u suprotnom se stvari cijelo vrijeme komešaju. Tako nešto se naravno ne mora doga?ati u malim zatvorenim sredinama gdje nije stvari potrebno precizirati, ve? se na jedan neformalan na?in uspostavi hijerarhija ekipe na na?in da neko vodi, a oni koji tu ne pašu, jednostavno ih nema. A u JOTu su i ti cijelo vrijeme ovdje. I zato, moram re?i da problem odlu?ivanja nije u samom JOTu, ve? u transparentnosti stvarnih odnosa mo?i unutar neke organizacije.

U JOT organizaciji ljudi moraju biti spremni na takvu vrstu transparentnosti, jer u suprotnome sve se jako brzo raspada. Naravno, u NE-JOT sustavima taj zahtjev nije nužan, s obzirom da se sve s vremenom privatizira, te uspostavljaju me?uodnosi koji vise nemaju veze sa biti udruženja ili bilo ?emu sli?nom. Ali sve ono sto NE-JOT prašta, dugoro?no se naj?eš?e pretvori u najve?i balast. Sam JOT se balasta neprekidno rješava, tako da JOT cijelo vrijeme pliva na vrhu. Sporo, ali neuništivo. Dugoro?no jedino isplativo.

Eh da. Što se uop?e dobije JOTom? Dobije se neuništivost organizacije. Mediji ti ne mogu tad ništa, jer sve piše crno na bijelo. Nema više mjesta za makinacije.Ima prostora za neograni?eno povjerenje. Djelovanje koje je korisno, dobro, pozitivno, sigurno se dugoro?no isplati, jer ostaje za sva vremena referenca. Svatko tko brije sli?no ima istog trenutka mogu?nost da se direktno uklju?i u rad organizacije i da pomogne njezinom radu. Organizacija ne može zastraniti s obzirom da je pod budnim okom javnosti. Javnost stje?e ogromno povjerenje, a organizacija ogroman politi?ki utjecaj sa javnosti na svojoj strani. Razne zakulisne igre ovdje su u startu onemogu?ene i svi mehanizmi koji poti?u razdore na privatnom, ego i sli?nim planovima, stvarima koje su tako apsurdnom najvažnije u današnjim politi?kim organizacijama. JOTom se kreira organizacija sa najja?im temeljima i prostorom za potpuno ?isto izrastanje i napredak. Korisne stvari kod svakog dugoro?nog projekta. O politici da i ne govorimo.

Eh da. I dobiješ javnost za prijatelja, gdje te više niko sa javnosti zala?iti ne može. Sve ono o ?emu postoje?e organizacije mogu samo sanjati, a nama je dano direktno u ruke da to iskoristimo.

Komentari

SLOBODA GOVORA ILI CENZURA O

SLOBODA GOVORA ILI CENZURA
O kakvom JOTU ti pričaš, među ovim CENZORIMA??

Danas popodne moji komentari bili su vidljivi izvana, sad kad sam došla više se ništa ne vidi. Na ovom blogu vlada CENZURA!

Ti ćeš se boriti protiv cenzure blogera, a ne možeš se izboriti za necenzuriranje na pollitici.

Glavni CENZORI NA POLLITIKA COMU SU TENORE I GRIOTTA. Oni su ljudi koji uzurpiraju SLOBODU GOVORA. Griotta, buduća PRAVNICA i Tenore, stari komunista, koji je vjerojatno na isti način protjerivao ljude na Goli otok, kao što je sad mene izbacio s Pollitika.coma.

Dakle, gospodo draga, izvolite mi vratiti karmu, da moji komentari postanu vidljivi, ili ću na još uvijek slobodnom Blogu objaviti kompletan ovaj slučaj, pa će vas biti sramota!!! Dajem vam pola sata vremena da mi vratite popodnevnu karmu, a onda krećem u akciju za SLOBODU BLOGA!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Zaražen JOT-om (ili možda

Zaražen JOT-om (ili možda ne razumijevajući JOT...) postavih ovo javno vidljivim... i očekujem posljedicu - još šest mjeseci zatvora... :)
http://www.vukovarac.net/1/vijesti.php?action=fullnews&showcomments=1&id...

Tko je glasao

"Dakle, udruga ne može

"Dakle, udruga ne može pravno štititi virtualni lik."

Javnosti i preciznosti radi, treba reći da udruga promiče (a onda i štiti) pravo na slobodu govora i izražavanja u mediju interneta. Prema tomu, bez obzira tko na internetu govori, izražava se i/ili komunicira, udruga štiti njezino ili njegovo pravo da to čini.

U virtualnom svijetu komunikacije, baš kao i u realanom svijetu, postoje anonimni/e i ne-anonimni/e autori/autorice ili govornici/e. No to nije najbitniji aspekt komunikativne prakse kojom se konstituira svijet ljudi. Za postojanje svijeta kao medija ljudske interakcije, bitno je, naime, da komunikacija bude slobodna. U protivnom, imamo 1984. ili totalitarizam, kako si dolje ispravno utvrdio.

Dakle, ukoliko organizacija JOT promiče, razvija i pravnim sredstvima štiti slobodnu komunikaciju na internetu, onda ona indirektno štiti i virtualne autore/autorice, bili oni anonimni ili ne-anonimni.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ne znam zašto bi trebalo

Ne znam zašto bi trebalo štititi nickove? Ako neka budala priprijeti mojem nicku ili podigne tužbu protiv njega, neka mu je sa srećom. No, ako nakon toga organi dođu do konkretne osobe, onda se opet štiti TA KONKRETNA OSOBA.
Uostalom, mene bi živo interesiralo, KAKO će ta vaša zaštita izgledati. Ako dođe do neke tužbe, izbacivanja sa posla ili čak fizičke prijetnje, vi ćete uraditi što? Izdati protestnu notu? Ako je to to, onda imam zgodan naziv za udrugu - PRDONJE.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

a ocete vi vise napravit tu

a ocete vi vise napravit tu JOT udrugu, stranku, partiju sta vec?

Tko je glasao

Drago mi je da JOT prestaje

Drago mi je da JOT prestaje biti filozofska mantra i zgodna poštapalica, a sve više postaje konstruktivan pojam za praktično djelovanje.
JOT (kao i razvoj civilizacije) mora težiti idealu, ali ne smije gubiti dodir sa realnošću i ne smije nikad izgubiti maštovitost, kreativnost i hrabrost u sukobu sa protivnicima.
Ja bi volio za početak vidjeti viziju djelovanja kroz konkretan primjer. Vratimo se na konobara i njegovu zaštitu. I probajmo zamisliti da je JOT organizacija u punom pogonu. Kako ti vidiš točno zaštitu konobara u konkretnom slučaju razrađeno na par simuliranih situacija.

Ja bi svakako preporučio proučavanje leaderless resistance (ili strukture fantomskih ćelija) koje su počele koristiti terorističke organizacije, a danas ih često koriste organizacije za zaštitu životinja. Ovo su vrlo djelotvorne strukture, pogotovo u današnje vrijeme. Ali podrazumijeva vrlo sigurne, a istovremeno lako dostupne anonimne kanale komunikacije. Istovremeno, labavo povezane, samostalne ćelije moraju imati vrlo izraženu odgovornost za cijelu strukturu. I to je taj najveći problem sa takvim mrežnim strukturama. Tvoja ideja JOT (kao i neke slične ideje drugih imena) može dati taj zajednički i čvrsto, transparentno izgrađivan duh koji nevidljivo povezuje samostalne ćelije.
Npr. što bi se dogodilo da neka ćelija u zaštiti konobara upotrijebi oružje (čak i u samoobrani) a duh te zajednice zabranjuje upotrebu oružja. Ruši se teško stečeno povjerenje i sve pada u vodu.

Mene bi jako zanimalo dali si ti (ili neko od diskutanata ovdje) razmišljao o praktičnim problemima jot-nejot suradnje? Ako jesi, koje si zaključke izveo ili barem, do kojih si novih pitanja došao?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Drago mi je da JOT prestaje

Drago mi je da JOT prestaje biti filozofska mantra i zgodna poštapalica, a sve više postaje konstruktivan pojam za praktično djelovanje.
I meni isto. :-)

Ja bi volio za početak vidjeti viziju djelovanja kroz konkretan primjer. Vratimo se na konobara i njegovu zaštitu. I probajmo zamisliti da je JOT organizacija u punom pogonu. Kako ti vidiš točno zaštitu konobara u konkretnom slučaju razrađeno na par simuliranih situacija.

IMO, potrebno je braniti fizicke osobe od napada, jer su virtualne osobe zapravo neranjive, ako je pozadinska fizicka egzistencija osigurana. Tako se onda valja usredotociti na pojedinca koji fasuje zbog nicka Sibenski konobar, pojedinca od kojeg se zahtjeva priznanje veze sa SK,a da ne postoji legitiman razlog za tako necim. I tu virtualni nick SK uopce nije bitan. Bitan je dakle konkretan pojedinac koji dozivljava represiju. I njega je potrebno zastititi.

Tvoja ideja JOT (kao i neke slične ideje drugih imena) može dati taj zajednički i čvrsto, transparentno izgrađivan duh koji nevidljivo povezuje samostalne ćelije.

Prakticki se u cijeloj prici radi o okretanju nadzora. Hoce li vlast kontrolirati gradjane ili ce gradjani kontrolirati vlast. Hoce li kamere biti usmjerene na vlast ili na narod. JOT je antidjir 1984e, dok postojeca struktura moci naravno vidi svoje odrzanje upravo u 1984 djiru. Odnosno kontroli naroda, sto dakako nema veze sa demokracijom, vec obicnim totalitarizmom.

Npr. što bi se dogodilo da neka ćelija u zaštiti konobara upotrijebi oružje (čak i u samoobrani) a duh te zajednice zabranjuje upotrebu oružja. Ruši se teško stečeno povjerenje i sve pada u vodu.

Tesko da upotreba oruzja u samoobrani bez prekoracenja nuzne obrane moze biti nelegitiman cin. Iliti, ovo nema veze sa dogmama, vec prije svega sa pitanjem legitimacije. Dogme JOT prebrzo guta kao referentni oblik, kada se nadju u sukobu sa neporecivim cinjenicama.

Naravno, ako neko radi nesto sto nije legitimno, nesto sto ne moze biti legitimno, tada se JOT vrlo vjerovatno (ukoliko zeli biti referentni sustav) okrece protiv tog cina i zahtjeva nuznu sankciju takvog djelovanja.

Mene bi jako zanimalo dali si ti (ili neko od diskutanata ovdje) razmišljao o praktičnim problemima jot-nejot suradnje? Ako jesi, koje si zaključke izveo ili barem, do kojih si novih pitanja došao?

Jesam. Formalna suradnja ne moze postojati. Jer JOT ne moze legitimirati ono sto nije vidljivo. Ako pak dodje do legitimacije takvog djelovanja, onda ulazimo u vrlo opasne, kompromitirajuce vode, potpuno nepotrebno, IMO.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ti i praktični prijedlozi -

Ti i praktični prijedlozi - mačak i vruća kaša. Taman sam mislio da smo se otrgli filozofskih nadjebavanja, kad ono...

Daj molim te, nemoj me zamarati glupostima, jer ćeš me naljutiti. Pa ću doći direktno tamo i dobro te napljuskati u skladu sa svim nepisanim i neprihvaćenim JOT pravilima :)

Čime će se ta vaša udruga baviti? Imate li nekih konkretnih ideja ili ih tek napipavate? Imate li u vidu samo financijsku pomoć (platiti odvjetnika, osigurati posao ugroženom članu i sl.) ili razmišljate i o fizičkoj zaštiti? Zaštita će se odnositi samo na članove ili ćete pomagati i potrebitim nečlanovima?
Ili ćete samo trkeljati gluposti po netu, izdavati proglase, pozivati institucije "da rade svoj posao", održavati beskorisne novinske konferencije o potrebi zaštite dudovog svilca?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Pobogu. Sta mene to pitas?

Pobogu. Sta mene to pitas? Dodji na grupu i pogledaj ako te stvar fakat interesira. Ulaz je slobodan, bas kao i izlaz (za sada). Tamo ti sve pise, tako da se suvisna pitanja ne moraju niti postavljati :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Pobogu, ti si ponudio

Pobogu, ti si ponudio odgovore na ČPP?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Naravno, moguce je da

Naravno, moguce je da grijesim. Pa me interesira tvoje vidjenje stvari.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

JOT organizacija ne krije

JOT organizacija ne krije NIŠTA. JOT organizacija traži pomoć od SVAKOGA i podžava i radi ono u što vjeruje i zbog čega postoji. JOT organizaciji javnost je ravnopravan partner, prijatelj.

Javnost je ravnopravan partner i prijatelj. Dio javnosti je i DrIvo, i Vukelić a i moja "anonimna" malenkost. I puno drugih što poštenih JOT-ljudi a što "poštenih"muljatora. Znači da sam ja "ananonimac"; čovjek pod nickom Zoc, partner i prijatelj JOT organizacije. Isto tako i DrIvo i njegov "brat Robert".
Hm, čudan odabir partnera i prijatelja.
A javnost (barem naša) voli čijepe laži, obećanja o boljoj budućnosti, javne pop-ikone koje stoluju na Farmi, muljatorima se divi i pomalo ih (uz veliku propagandnu pomoć liberalnih ekonomističkih gurua slobodnog tržišta i poduzetništva) uzima za neprikosnovene uzore .
Istina uglavnom boli i ne postaje popularna. Briga javnost za istinu. Ako ih istina opali po džepu onda se češu (ne dugo, ne intenzivno, samo dok se ne snađu)
I dalje vcjeruje propagandi i svemu što dobro zvuči.
Istina sama po sebi neće ni nemože promijeniti ništa.

Tko je glasao

Javnost je ravnopravan

Javnost je ravnopravan partner i prijatelj. Dio javnosti je i DrIvo, i Vukelić a i moja "anonimna" malenkost. I puno drugih što poštenih JOT-ljudi a što "poštenih"muljatora. Znači da sam ja "ananonimac"; čovjek pod nickom Zoc, partner i prijatelj JOT organizacije. Isto tako i DrIvo i njegov "brat Robert".

Naravno da ima i muljatora. Zapravo uvijek ce ih biti. No bitno je ipak osvrnuti se na pozitivni dio price. A to je atmosfera sucelja.

Dakle. Atmosfera nije popularna za zloupotrebe i slicno. Barem meni nije poznata ideja da oni koji su skloni kriminalu i slicnom zvone na sva zvona u vezi svoje djelatnosti. To je ono na sta valja prebaciti fokus, ukoliko hocemo razumjeti kvalitetu koju paradigma JOT politike nosi sa sobom.

Dalje. Imamo mi hrpu svacega medju narodom. Ali ukupno govoreci, drustvo je autopoieticno uskladjeno, a transarentizacija autopoieticnog sustava tesko da je losa stvar. Tako imas uvijek destruktruktora, ali imas i konstruktivnih elemenata na koje sada mozes u potpunosti racunati.

Isto tako, tvoj je posao, kao i posao organizacije nositi se sa destruktivnim elementima, ali to je zapravo minoran problem koji se rjesava opcim regulama prilicno znacajno.

A javnost (barem naša) voli čijepe laži, obećanja o boljoj budućnosti, javne pop-ikone koje stoluju na Farmi, muljatorima se divi i pomalo ih (uz veliku propagandnu pomoć liberalnih ekonomističkih gurua slobodnog tržišta i poduzetništva) uzima za neprikosnovene uzore .

Zoc. Jesi li kada razgovarao sa tim ljudima? Koliko mogu primjetiti, a fakat sam s puno ekipe pricao, jeste da su ljudi generalno razocarani i da ih boli jedna stvar i da onda jednostavno hejtaju po svemu. Ali, samo ga malo strecni i vidjet ces nevjerovatnu sjetu. Samo mu malo daj vjere i vidjet ces borca u prvim redovima. Ista ta javnost powered by aoutopoiesis ;-).

Istina sama po sebi neće ni nemože promijeniti ništa.

To je vec filozofska tema.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Barem meni nije poznata

Barem meni nije poznata ideja da oni koji su skloni kriminalu i slicnom zvone na sva zvona u vezi svoje djelatnosti.
To je vjerojatno točno ako pod pojmom "kriminal i slično" uzmemo raznovrsna manja kokošarenja.

Ali ako uzmemo veća i dulja - to se odvija na prilično otvorenoj sceni uz skoro pa nepodnošljivu buku i kakafoniju većine zvona. Skoro sve udarne teme kojima se dugo zvoni su ili takve ili u vezi s time i radi toga. Zamorno je to iznositi, ali pojednostavnjeno rečeno osnove poslovanja većine politčkih udarnih tema, još više navodnih gospodarskih i razvojnih, još više medijskih i najviše po područjima tzv. najviše svijesti (visoko obrazovanje, pravosuđe, čak kultura ...) su karaktera mažnjavanje i napori oko toga.

Npr. samo ad svježih rasprava tu je čisto maznuto 500.000 stanova i non stop se mažnjava jako puno toga povezanog. Takođe naa pitanje jednog komentatora da ima jako puno rasprava a nema "inženjerskih" rješenja, ima jednostavno i vjerodostojno, što može važiti i za JOT - malo se udostojiti bacati pogled i već to su velika i beskrajna rješenja (ključ nerješenosti je u odbacivanju poglda na sve to) ili pak redom odlučiti ništa (i onda nema potrebe za rješenjima ni za JOT-om).

Nije problem u raznim pojedinačnim detaljima niti u tome da neke malobrojne snage igraju takve igre i da se ne vidi. Problem je u tome što se dugo i masovno te raaznovrsno mulja te još više što većina čvrsto drži taj smjer, potpuno voljno, iako je sve i previše vidljivo, uključujući šta to izaziva i kuda vodi. Pa se u pretežnom djelu ne radi o nekim naporima nego obrnutom, sa puno napora i aktivnosti da se to radi i da se to ne vidi i da nema rješenja, treba se reducirati na niti 10 % toga i udostojiti malo pogledati i baviti time. Ili pak završiti većinu priča ako se to neće, kao većinski do sada, ništa, neće neće.

Sve ostalo je dugo zaobilazno bavljenje pitanjima ima li na Jadranu i u Zagrebu kakva voda - ima, na Jadranu vode kao u priči a u Zagrebu Sava, Jarun ... ugrožene podzemne pitke vode od Jakuševeca dalje ...

Tko je glasao

autopoieticno uskladjeno

autopoieticno uskladjeno (?) transarentizacija autopoieticnog sustava (?)

Postoji još jedan šum u komunikaciji ljudskog roda, a za nazvati ga je doživljajem učenosti, kada se u normalnu komunikaciju ubacuju pojmovi i sklopovi koji ne mijenjaju smisao komunikacije, a sami po sebi većini osoba prema kojima je komunikacija usmjerena jesu nerazumljivi (riječi i pojmovi stranih ili vrlo sručnih jezičnih izričaja), a koji u primaoca informacije izazivaju inferioran pložaj, i time odbacivanje sumnje u izrečeno (vjerovanje autoritetu). Ako se komunikacija želi učiniti dvosmjernom, treba smanjiti šumove komunikacije na minimum !
Javnost posjeduje razlićite nivoe obrazovanosti, tako da obraćanje javnosti (a tu spadam i ja ) zahtijeva krajnje razumljivu i nadasve jasnu komunikaciju lišenu svih komunikativnih šumova.

Zoc. Jesi li kada razgovarao sa tim ljudima? Koliko mogu primjetiti, a fakat sam s puno ekipe pricao, jeste da su ljudi generalno razocarani i da ih boli jedna stvar i da onda jednostavno hejtaju po svemu. Ali, samo ga malo strecni i vidjet ces nevjerovatnu sjetu. Samo mu malo daj vjere i vidjet ces borca u prvim redovima. Ista ta javnost powered by aoutopoiesis ;-).

Gale, nemamo na žalost iste prijatelje, ali i moji prijatelji su slično razocarani i da ih boli jedna stvar i da onda jednostavno hejtaju po svemu.Ono što mene brine je nemogućnost komunikacije sa preostalih 3 500 000 hrvata (i ostalih) koji čine javnost, a koji sudeći po izorku koga smo obojica testirali (uzorak je istina malen i nepouzdan) ima istu tendenciju. Puno je ugodnije raspravljati o novoj Alfi (konji, linije, akceleracije itd),listajući prospekte (reklame-propagandu), pustiti mašti na volju (novaca tako i tako niotkuda) i snivati brzu vožnju prema moru, nego shvatiti i poduzeti neke korake (na pr. građanskog neposluha) i oduprijeti se divljanju cijena. Još je teže pokušati dokučiti uzroke divljanja cijena i to staviti na tapet i predložiti rješenja. Da li takvo što postoji u zadanim okvirima zadane društvene organizacije? Tko je i kada definirao okvire ?

Tko je glasao

Postoji... Nije mi bila

Postoji...

Nije mi bila namjera docirati, samo sam se nadao da si upoznat sa idejom autopoiesisa koju u suprotnome moram opisno pojasniti. Dakle, autopoiesis predstavlja de facto bit zivota, samoodrzivi, otvorenostojni, samoorganizirajuci i samoreproducirajuci sustav. Sva ziva bica imaju te karakteristike, ali i samo drustvo, pa i kultura u cjelini kao visi stupanj zivota.

U konkretnom primjeru po pitanju drustva, to znaci da se cak i pojedinci orjentiraju ka odrzanju drustva, cak i ako to predstavlja rizik za odrzanje samog pojedinca. De facto je svaki herojski cin okrenut u tom smjeru, a heroja u kriticnim situacijama iz nekog neobicnog razloga ne fali.

Tako osobno uvidjam prije svega pitanje same indukcije tog ponasanja koje se potice eliminacijom opce drustvene mimikrije s kojom se JOT obracunava u svojoj srzi.

..a koji sudeći po izorku koga smo obojica testirali (uzorak je istina malen i nepouzdan) ima istu tendenciju.

Hehe. Bavim se testiranjem uzorka cesto i na svakakvim mjestima i sa svakakvim ljudima. I u biti, uvijek na kraju nadjes covjeka. Koji postuje iste stvari, koje prezire iste stvari ali je na njih prakticki primoran i koji definitivno zeli zivjeti u jednom zdravijem, opustenijem, pravednijem, slobodnijem drustvu. Fali naravno samo vjera da se pokrene, sto je sasvim razumljivo s obzirom na stanje kako kod nas tako i u svijetu. No, sve se to da srediti.

Puno je ugodnije raspravljati o novoj Alfi (konji, linije, akceleracije itd),listajući prospekte (reklame-propagandu), pustiti mašti na volju (novaca tako i tako niotkuda) i snivati brzu vožnju prema moru, nego shvatiti i poduzeti neke korake (na pr. građanskog neposluha) i oduprijeti se divljanju cijena.

Daj covjeku da osjeti moc i to ce ga toliko napaliti da ce zaboraviti i na Alfe i na prospekte i na masti na volju. To je standardni djir. Po pitanju koraka, tu vec valja imati na umu nesto siru sliku (ap) da bi se polucio napaljujuci efekt. Jer bez efekta nema niti moci.

Još je teže pokušati dokučiti uzroke divljanja cijena i to staviti na tapet i predložiti rješenja. Da li takvo što postoji u zadanim okvirima zadane društvene organizacije? Tko je i kada definirao okvire ?

Sigurno da je daleko teze, ali nije nemoguce.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Evo da ovdje napisem par

Evo da ovdje napisem par mojih ideja oko JOT-a s kojima si Ti upoznan...

JOT je, po mojem shvacanje, prije svega IDEALNI sistem koji *trenutno* nije provediv u praksi, odnosno provediv je ali ne 100%, niti ce ikada biti. Jednostavno je too good to be truth...

Ni jedna svjetska organizacija ne prakticira JOT, niti ga ni jedna namjerava u skorije vrijeme uvesti (premda je JOT ne uvediv, mora biti u temeljima neke organizacije).
Isto tako, JOT je prije svega platforma za funkcioniranje političkih stranaka, a ne organizacija, jer organizacije su po default JOT koliko to drustvo oko njih dopusta...

Samo naglasavam da su ovo moja vidjenja JOTa koja *nemoraju* biti ispravna!

_____________________________________________________________________________________________
"Narod je de facto i de jure najviša vlast iznad koje nema drugih vlasti, izvor je svih drugih vlasti i odgovoran je samo pred Bogom."
Johann Gottlieb Fichte

_____________________________________________________________________________________________
"Narod je de facto i de jure najviša vlast iznad koje nema drugih vlasti, izvor je svih drugih vlasti i odgovoran je samo pred Bogom."
Johann Gottlieb Fichte

Tko je glasao

JOT je platforma politickoga

JOT je platforma politickoga djelovanja i djelovanja opcenito. Moze se isfurati danas, jucer, sutra, za 1000 godina. Ne mora se isfurati nikad. Stvar je interesa ekipe da na svoju stranu pridobije javnost. Ako interes nije znacajan, tada niti JOT nije interesantan. Meni je naravno bitna jedino javnost kao politicki faktor, dok svi ostali faktori nisu legitimni u demokratskom poretku. I to je to.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci