Tagovi

O Islandu, MMF-u, moratoriju na dugove i o porezu na spekulacije

Hrvatska nije jedina zemlja koju su izreketarili svjetski lihvari, i premda to nije neka velika utjeha jer svakog najviše boli vlastita boljka, ipak je korisno znati i razumjeti razra?ene mehanizme kojima se ta imperijalna globalna otima?ina odvija.
Dok hrvatska Vlada pani?no mlatara oko sebe, isprepadana pogledom na PC ekrane državne Riznice gdje treperi 00,00 kn,
-dok Šuker zadihano tr?i kod najozloglašenijega svjetskoga krvopije J. P. Morgana koji ga o?inski tapše i u svoj PC ukucava 1 500 000 000$ x 6, 75% kamate na te silne natipkane nule, a mi brojimo da ?e nas njegov mali izlet koštati najmanje 100 000 000$, u boji koju odabere glavni hrvatski dizajner kamarad Rohatinski;
-dok teku?a premijerka uop?e ne razumije zna?enje pojma ''principi'', pa mnije da je poklanjanje 3 ili 300 ili 3000 ili 30000 km3 državnog teritorija stvar piljari?ke nagodbe oko toga što bi se moglo tržiti zauzvrat, ili bijesni zagrižljivi susjed ili ma?ehinska EU anakonda;
-dok nevidljivi Polan?ec užurbano gleda kako sa što manjom štetom iskliznuti iz ove ludnice, i tu?e se po glavi što nije otišao još ljetos, u sjeni Velikog Odlaska, kako je to tiho i neprimjetno u?inio lukavi D. Primorac, ostavljaju?i iza sebe kaos u MZOŠ, goleme najamne troškove za Todoridevu zgradu Ministarstva na Sveticama, neizvršene programe, misti?ne projekte, te bujnu floru i faunu desetaka Agencija koje su niknule za njegova mandata s opisom posla da ne rade Ništa;
I tako dalje, jer toj nesvjesti, nesavjesti, neznanju, nedoraslosti i neinteligenciji u Vladi RH ne vidi se kraja…

…dotle
U mnogim zemljama Europe i svijeta raste aktivno nezadovoljstvo i otpor protiv monetarnih perverzija angloameri?ke financijske mafije.
Ovaj govor ?lanice islandskog parlamenta rijedak je primjer u Europi stvarnih prijedloga za zaštitu vlastitog naroda i nacionalnog suvereniteta.
''Mislite li nas guliti do gole kože u korist velikih i ucjenjivati nekavim EU pristupnicama,'' - poru?uje Birgitte Jonasdottir, mi kao najviše zakonodavno tijelo u državi možemo proglasiti mortorij na dugove, i odložiti do daljnjega famozno pristupanje u EU…''
Pitam se, možemo li mi Hrvatice i Hrvati i sanjati danas, da bi netko od tkz. ''naših'' politi?ara-politi?arki ozbiljno stao iza ozbiljnog nacionalnog programa osloba?anja od parazita?
Izlaganje Birgitte Jonasdottir Islandskom Parlamentu, 5. listopada 2009.
Navedeno prema: Webster Tarpley
Web site: Infowars, 22. listopad 2009
Gospo?o Predsjednice. Dragi sunarodnjaci. Moramo se odlu?iti i izabrati. Pred nama nikada nije samo jedan put, nije samo jedna mogudnost. Tvrditi tako što bilo bi kao potvrditi nevjerojatno mra?nu viziju o stvarnosti u kojoj živimo. Daleko od toga da bismo bili prva i jedina nacija koja se mora boriti s krizom i ekonomskim kolapsom. Ono što možda našu situaciju ?ini jedinstvenom, jest da smo mi u ekonomskom ratu s nacijama koje koriste svoje pozicije mo?i da bi iznudile ono što žele. Zna?i li to da su svi ostali putevi zatvoreni? Postoje li možda i druge mogu?nosti, osim da nas se baca u lance s teretima inozemnih zaduženja , do daleke budu?nosti?
Ima smisla, jama?no, i to da snizimo naša ugovorna davanja što je prije mogu?e, no postoji li možda i neki drugi na?in?
Možemo li razmotriti, ili barem raspravljati, o mogu?nosti da proglasimo moratorij na dugove? Cifre koje sam ?ula o našem nacionalnom zaduženju toliko su goleme i ?ine toliko golem postotak našega BDP, da upotrijebimo li bilo koji standarnu metodu, mi smo tehni?ki bankrotirali. Nije li možda bolje suo?iti se sa
stvarnoš?u prije nego bude prekasno? Nije li možda za našu naciju bolje da uzme gorku pilulu odmah sada, nego da se inozemno zaduženje i dalje neprestano pove?ava? Želimo li našoj djeci ponuditi bezna?e kakvo su mnoge nerazvijene zemlje morale ponuditi svojim bududim generacijama? Želimo li biti samo još jedna zemlja više koja ne ?ini ništa drugo doli pla?a kamate na strana zaduženja? Što je to najgore što nam se može dogoditi ako proglasimo moratorij na dugove? Ho?e li se nebo srušiti?Ho?emo li skapati od gladi? Ili nam me?unarodna zajednica više nikada ne?e dati pozajmice? Dakako da ne.
Ne slažem se kada naši lideri tvrde kao smo mi narod obvezni platiti dugove koje nismo napravili. Na temelju ?ega bi to svaki ?ovjek, žena i dijeti bili prisiljeni platiti 20 000 dolara po glavi? ?ula sam da moramo platiti Britancima i Nizozemcima zato što oni koriste svoje jake pozicije kako bi zaustavili naše pozajmice od MMF-a. ?ula sam da su njihovi parlamentarci bili bezobrazni i grubi prema našim ?lanovima parlamenta koji su bili u posjeti , prošloga tjedna u Europskome parlamentu, i da su više puta rekli , ako ne platimo da onda ne?emo udi u Europsku uniju. Ne znam za vas, poštovani ministri i premijerko, ali ja mislim da je došlo vrijeme da iza?emo iz te veze i potražimo druga rješenja.
''Parlamentarni Pokret''podržava sljede? ideje za akciju, kako bismo se izvukli iz ekonomskih poteškoda u kojima se nalazimo:
Prvo, moramo se osloboditi nazo?nosti MMF-a u našoj zemlji koriste?i sva raspoloživa sredstva. Europska unija tako?er se neprijateljski ponijela prema Islandu u raspravi oko Icesave banaka, te bi stoga bilo neuputno nastaviti u ovome trenutku s našom prijavnicom za ?lanstvo.
1.
Moramo donijeti mjere za kontrolu špekulativnog tržišta, prvo tako što ?emo uvesti 1% ''Tobin-poreza'' na sve financijske transakcije i profite, uklju?ujudi derivative, dionice, valutne transakcije i špekulacije.
2.
Ove sam godine s prijateljima u Pokretu uvelike razmišljala o tome što bi nas moglo ujediniti, pa da potražimo izlaz iz nevolja. . . Možda bi naša sljede?a velika zada?a trebala biti, prona?i zajedni?ki put kojim svi možemo i?i. Trebalo bi misliti i na vrijeme koje dolazi nakon ?etiri godine mandata.
Možda bismo doista trebali porazgovarati o tome kakva nacija želimo biti. (…) Mnogi ljudi ... nisu sudjelovali u financijskom ''boomu'' proteklih godina, te osje?aju da je nepravedno što ih se sada zove da plate za sav taj nered u kojemu se nisu bogatili. Puls nacije je ubrzan i žestok..
Mi, ?lanovi parlamenta, ovdje smo da bismo predstavljali volju naroda. … Ako ne želimo imati trajnu krizu vlade, važno je da Parlament preuzme ovlasti koje izvorno ima. U ovom trenutku parlament je talac izvršne vlasti. Zdravo je za demokraciju da izvršna vlast odustane od toga da koristi svoje ?lanove parlamenta kao gumeni štambilj za svoje odluke. Vlada bi trebala pozvati parlamentarnu manjinu da radi prema svom uvjerenju, u pogledu aplikacije za Europsku uniju -a to se odnosi , dakako, i na parlamentarnu ve?inu. Logika preglasavanja i liderska dodvoravanja srozali su nas do dna. Pripazimo da se to ne dogodi ponovno.
Vremena su teška i pred nama je oštra zima, no nemojmo zaboraviti da je najmra?niji sat uvijek prije svitanja i da nade ima, ako budemo složni. Da bi do toga došlo, moramo podvu?i crtu ispod onog što je bilo, i uvesti stvarne promjene. Ako vidimo smisao toga zašto se žrtvujemo, ova nacija može nastaviti ?initi mala ?udesa i može nemogu?e u?initi mogu?im, te onda ova depresija možda ne?e potrajati onoliko dugo kako se u ovom trenutku ?ini. Nerealno je tvrditi da ?emo ve? sljede?e godine iza?i iz krize. No realno je postaviti ciljeve oko kojih ?emo se svi složiti. Koji su to ciljevi, na vama je da odlu?ite a na nama da provodimo.
(Icesave afera se odnosi na ban?ine podružnice koje su otvorile privatne offshore banke sa sjedištem na Islandu, banke Landsbanki i Kaupthing, u dereguliranim bankovnim sektorima Velike Britanije i Nizozemske. Ove podružnice *preuzeli su* (seized) London i Den Haag na vrhuncu panike oko Lehman Brothersa u rujnu-listopadu 2008. Njihove vlade sada,uz potporu MMF-a, traže više od 6 milijardi dolara od islandske vlade kako bi isplatili (bail out) deponente. To je taj pokušaj iznude protiv kojega govori g?a Jonsdottir.
Komentar: Webster G..Tarpley
http://www.rense.com/general87/ice.htm
Ovaj dramati?an poziv došao je od Birgitte Jonasdotir, predsjednice parlamentarne grupacije Althing, ''Pokret'' u islandskom parlamentu. Althing se sastao radi ubrzanog pogoršanja ekonomskog i financijskog
položaja Islanda, godinu dana nakon kolapsa triju offshore banaka (Landsbanki, Kaupthing i Glitnir).
Trenutna premijerka, Johanna Sigurdhardottir, koja vodi koaliciju na izdisaju socijalnih demokrata i lijevih zelenih, pokušala je opravdati svoju politiku financijskog udobrovoljavanja Britanaca i Nizozemaca, iako islandska vlada nije nikad dala garancije za te bankarske operacije, i ?ak iako su britanski i nizozemski ''regulatori'' bili duboko upetljani u slom Icesave banaka, nakon bankrota Bra?e Lehman.
Suma koju zahtijevaju Britanci i Nizozemci iznosti oko pola bruto nacionalnog dohotka Islanda, plus takav kamatni obra?un koji godinama ?ini dug sve ve?im, bez obzira koliko je glavice otpla?eno.
Ako bi islandska vlada pristala na taj financijski aranžman, afera Icesave ubrzo bi postala Iceslave, - komentira W. Tarpley, -s budu?noš?u u siromaštvu, nezaposlenosti, depopulaciji, i nacionalnom kolapsu Islanda, koji nikada ne bi bio stanju isplatiti zahtijevanu svotu.
Birgitta Jonasdottir postavila je pitanje moratorija na dugove na dnevni red me?unarodne zajednice.
Njen hrabar potez pokazuje kako male zemlje mogu pokretati svjetsku povijest i u vremenima krize kada su postoje?e institucije sve više paralizirane i korumpirane.
Posljednjih mjeseci, politi?ke snage na Filipinima i Sri Lanki postavile su pitanje moratorija na dugove, a tako i lideri UNCTADA. S Islandom, oformljivanje jednoga kartela me?unarodnih dužnika koji ?e se suprotstaviti Londonu , Wall Streetu i MMF-u, naglo je postalo realno mogu?im.

Komentari

U mnogim zemljama Europe i

U mnogim zemljama Europe i svijeta raste aktivno nezadovoljstvo i otpor protiv monetarnih perverzija angloameričke financijske mafije

Prema Islanđanima su Slovenci i muljanje s Ljubljanskom bankom mila majka. Neka se bolje Islanđani ne javljaju, uzeli su silnu lovu, i sad se prave blesavi.

Posljednjih mjeseci, političke snage na Filipinima i Sri Lanki postavile su pitanje moratorija na dugove

Moratorij OK, reprogram OK, ali kada ja odem u PBZ i tražim moratorij, što misliš što će mi reći?

Tko je glasao

a kad pbz bude tražila

a kad pbz bude tražila bail-out od vlade, ili neka jamstva, a kad ih ti budeš tražio, što će ti reći?
Poanta je među ostalim, da Islandska država nikad nije jamčila za te banke, pa ni ne treba otplaćivati njihov dug.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

islandjani su se besramno

islandjani su se besramno zaduzivali vanka, odnosno islandske banke.
te iste islandske banke su nudile visoke kamate u njemackoj i nizozemskoj.

kada se ispostavilo da su novac koji su u tim drzavama posudjivali lose investirali, te banke su bankrotirale.

dakle problem je u islandskim bankarima i njihovoj losoj poslovnoj politici.

buduci se radi o maloj drzavici sa jedva 320 000 stanovnika, te banke su jako brzo prerasle vrijednost cijele islandske ekonomije.

to je trenutak kada ti ljudi pocnu preispitivati da li da dalje posudjuju novac. kada tome dodas losu bankarsku politiku, i polukorupcijsko uredjenje drzave onda ti se dogodi island.

ljudi ne moraju voljeti mmf, ali je puno stedisa u evropi izgubilo svoj novac kojeg su polozili u islandskim bankama.

da su bili clan EU- i eurozone prosli bi mnogo bolje.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci