Tagovi

O hrvatskoj "pretvorbi vlasništva": Što je bio savjetovao Milton Friedman (plus razni drugi)

Ovaj dnevnik nastao je bez ikakvog prethodnog plana, vanjskih poticajem. Možete ga promatrati kao dopunu dnevnika Uzrok negativnosti u RH, kojeg je napisao Mr.Jaks. Zapo?eo sam tamo komentar ?esto se i sam vra?am na to (...), pa onda po?eo prou?avati svoje bilješke iz posljednjih 20-ak godina, pa je to postalo preduga?ko. Dakle, ako vas zanima, pro?itajte Jakšin dopis i moj odgovor - a ovdje imate neposredan nastavak (prva re?enica ovdje je zadnja re?enica navedenog komentara).

Javljaju se "kapitalisti" i "poduzetnici" koji su navikli raditi bez fakti?ki ikakvog kapitala - rezultat je op?a kriza likvidnosti, jer oni koji rade i proizvode i isporu?uju, ne mogu naplatiti svoja potraživanja, pa onda i oni ostaju dužni drugima...

Evo uostalom citata najuglednijeg našeg stru?njaka za financije - da ne dobijem opet kritike kako ja mali bedasti zeleni nešto napamet lupam.

»Ovo je tek uop?ena pri?a o grabežljivim barunima iskrslim iz mraka (…) Cilj je bio puka kra?a.« (Ivo Perišin: Financijski mehanizam i hrvatska zbilja: Traktat o arteriosklerozi našeg financijskog mehanizma, Zagreb: Barbat, 2000:174-175) Cijelo je gospodarstvo strukturirano oko mentaliteta plja?ke (Perišin, 2000:176) i podrovano mrežom ortakluka. (Perišin, 2000:179)

»Ta plja?ka ?ije razmjere još i ne znamo, ostvarivana stjecanjem bogatstva bez ulaganja kapitala, dakle majstorstvom nepla?anja, zaogrnuta je perfidnim odgo?enim pla?anjima i darežljivm bankarskim pozajmicama. (…) Samo je po sebi jasno da su time i naše banke potopljene u vrtlogu prezaduženosti, a da za te darežjivie kredite nisu imale nikakvog osiguranja.« (Perišin, 2000:174) Strategiju nepla?anja onda preuzimaju i drugi, za preživljavanje ili boga?enje. Krug grabežljivaca se širio i potkopavao ekonomiju, dok su za ve?inu enormno skupi bankarski krediti postali om?a oko vrata, pa se na kraju ponovo pojavljuje »državni intervencionizam i distribucija, a time i sve snažnija porezna presija u ambijentu siromaštva, nezaposlenosti, slabe ili nikakve stope investicije, nedovoljnog izvoza, nenamjernog uvoza i deficita platne bilance, a s njima ubrzane zaduženosti prema inozemstvu. Nikakva jamstva države nisu mogla pomo?i. Ona su samo odgodila žalosni završetak egzistencije prezaduženih i i siromašenih poduze?a.« (Perišin, 2000:175)

Sje?am se kako sam te 1990. s užasom pratio kako ova vlast smiju?i se bahato i mašu?i zastavama sa šahovnicom pred o?ima ushi?enog naroda sustavno uništavala sve velike inudstrijske pogone - Prvomajska, ?uro ?akovi?, Rade Kon?ar itd.- kao i agrokombinata, koji su svi imali obziljne mane, ali i vrijedne resurse koje se moglo održati i na njima zasnovati dalji razvoj. U tim i brojnim drugim slu?ajevima poduze?a svih veli?ina ?esto se namjerno nanose goleme štete, da se smanji cijena prije preuzimanja. Postoje?i oskudni kapital odlazi u financiranje spekulacija i preuzimanja gotovih poduze?a, ništa ne ostaje za proizvodnju. Paralelno naglo raste javna potrošnja: ne samo vojska i policija (još shvatljivo zbog situacije prijete?eg, a zatim stvarnog rata) nego i državna i lokalna birokracija (mislim da negdje ima to?an podatak - danas u svim tijelima države i regionalne i lokalne samouprave ima dvaput više ?inovnika nego što je bilo krajem 1980-ih, u tom grdom socijalizmu poznatom po prevelikom administriranju).

Za one pak koji se zgražaju nad idejom da bi u radni?kom samoupravljanju moglo biti i nešto dobro, za svjedoka zazivam izvjesnog Miltona Friedmana - kojem se vjerojatno nekakva ljubav prema socijalizmu ne može predbaciti. Slijedi bilješka koja je isprva bila spremljena na jednu disketu 5,25. (U to doba pojavio se procesor 286 - ?itao sam o performansama i uzdisao: vau, zver! Jede malu djecu! Vrhunac razvoja tehnologije, nikad nam ništa bolje ne?e trebati! :)) A hebiga, ?ak je i Bill Gates mislio tako nešto...)

29. prosinca 1989. Milton Fridman, ameri?ki ekonomist, otac neoliberalizma, nekoliko puta je boravio u Jugoslaviji i dobro pozna situaciju. "Privredni vjesnik" donosi opsežni intervju s njim (novinar: Vlado Baum, dopisnik iz SAD). Friedman kaže da samoupravljanje nema budu?nosti - jedino je rješenje privatizacija, u kojoj radnici postaju dioni?ari.

»Vaše samoupravno poduze?e treba pretvoriti u dioni?arsko društvo (…) svaki radnik, koji sad ima pravo na razmjeran dio dohotka, dobit ?e isti razmjeran dio u dionicama (…) ta promjena ne?e izazvati nikakve poreme?aje.« Podjela dionica samo radnicima nije baš eti?na, jer oni raspolažu kapitalom koji nisu samo oni stvarali, ali je prakti?no rješenje, koje se može provesti brzo, a brzina je posebno važna.

Friedman spominje urušavanje komunisti?kog sustava svuda. Dolazi demokracija - a trebalo bi privatizaciju dovršiti što prije. Bolje je da radnici postanu vlasnici, nego politi?ari.

Radnici »najviše znaju o poduze?u i najbolje su kvalificirani da ga u?ine produktivnim i djelotvornim.« Nemojte polagati puno nade u strani kapital. »Inozemni kupac ne?e do?i da bi vam pomogao ve? samo zbog vlastite koristi.« Stranci ?e »jefino kupovati najbolja poduze?a, ?ime ?e si zemlja stvoriti izvanredno teške problem za budu?nost.«

I evo samo još jedan citat, dovoljno za duljinu jednog dnevnika a i bliži se dva sata no?u.

Svibnja 1991 u organizaciji Hoover Instituta u Stanfordu organizirana je velika me?unarodna konferencija "Ekonomska tranzicija u Centralnoj i Isto?noj Europi", na kojoj su govorili i nobelovci Milton Friedman, Kenneth Arrow i George Stigler, te Jeffrey Sachs i George Shultz. Prihva?ena su ?etiri na?ela za poštenu pretvorbu vlasništva:

1. Proces privatizacije mora uklju?ivati povrat nacionalizirane ili oduzete imovine bivšim vlasnicima.
2. Kapital koji se privatizira treba alocirati zaposlenima ili svim gra?anima.
3. Te treba pretjerano odga?ati proces privatizacije zbog ograni?enog kupovnog potencijala doma?ih ili stranih investitora.
4. Svako zadržavanje državnog monopola u vlasništvu and poduze?ima u privatizaciji imat ?e za posljedicu usporavanje procesa tranzicije.

Ovo je citat iz Darko Petri?i?: Kriminal u hrvatskoj pretvorbi: tko, kako, zašto, Zagreb: Abakus, 2000, str. 186.

Zakon o pretvorbi društvenih poduze?a, NN 19/91, 23. travnja 1991. ?lanak 8, stavak 2, izri?ito zabranjuje "menadžerske kredite", tj. »Poduze?e u pretvorbi ne može kreditirati kupnju dionica odnosno udjela, niti jam?iti za kredite koji se uzimaju u tu svrhu.« (Petri?i?, 2000:73) Usprkos tome, prema podacima NBH, samo do 1993. poslovne banke dodijelile su oko 20.000 managerskih kredita u iznosu blizu 300 milijuna DEM na taj na?in, da je poduze?e bilo hipoteka za kupnju samog sebe ili jamac za kupovinu drugih poduze?a. (Petri?i?, 2000:86)

I moglo bi se tako nizat još za deset dnevnika..

»Budu?i da je parlamentarnim izborima uspostavljena natpolovi?na vlast jedne stranke vrlo izraženih vlasni?kih ambicija, došlo je do srastanja politi?ke i državne vlasti u svojevrsni politi?ko-birokratski blok. (…) S jedne strane uspostavljeno je hipertrofirano liberalno i otvoreno tržište, dok su s druge strane državno-partijska birokracija i tajkuni kao njezina ina?ica, diktirali uvjete poslovanja te tijekove novca i kapitala. Pokret tranzicije je stoga u Hrvatskoj isklju?ivo istaknuo motive vlasni?ke transformacije, dok su motivi restrukturacije gotovo nestali. Posljedice su se prirodno izrazile u socijalnoj asimetriji, odnosno elitizmu, siromaštvu, deinvestiranju, nezaposlenosti te golemim vanjskim i unutarnjim dugovima.« te tako?er u visokoj centralizaciji sustava, vezano uz silan rast i sniženu djelotvornost birokracije.

Ovo je iz Branimir Lokin: Hrvatska 2015, Zagreb: Golden marketing, 2000., str. 146.

»Regulacija tržišta zapo?ela je puno kasnije nego privatizacija. Temeljni regulaciji zakoni, kao ?to su Zakon o preuzimanju dioni?kih društava, Zakon o izdavanju i trgovanju vrijednosnim papirima te Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, doneseni su tek u drugoj polovici devedesetih godina, u prosjeku pet godina kasnije nego u drugim tranzicijskim zemljama. Još je neko vrijeme prošlo dok nisu uspostavljene temeljne regulacijske institucije (Agencija za zaštitu trži?nog natjecanja, Komisija za vrijednosne papire). Nakon uspostave, budžeti tih neprocjenjivo važnih institucija zadržani su na zanemarivoj razini u usporedbi s veli?inom problema, te financijskom i politi?kom mo?i koja je koncentrirana u rukama mogu?ih prekršitelja zakona. Primjerice, Agencija za za?titu tržišnog natjecanja imala je godišnje prora?une od oko pola milijuna ameri?kih dolara ili oko 0,006% konsolidiranih izdataka središnje države. Ta brojka jasno pokazuje težinu koju su politi?ari u procesu javnoga izbora pridali spomenutim institucijama. Jednostavno, javnost i politika nisu prepoznali važnost tih institucija i nisu stvorili demokratski pritisak radi pove?anja njihovoga financiranja.

Tako se nakon po?etne privatizacije moglo "u miru" nastaviti s nereguliranim trgovanjem na sekundarnom tržištu. Hrvatski se model privatizacije zasnivao na potpunom odbacivanju liberalnoga plana podjele vouchera u reguliranom okruženju. Ostvarena je suprotnost: od strane države izravno nadziran ?in privatizacije proveden je u pravno i institucionalno nereguliranom okruženju. (…) Radilo se o politi?koj instrumentalizaciji ideje o privatizaciji u cilju promjene odnosa mo?i, uz zadržavanje, ili ?ak ja?anje slabosti naslije?ene ekonomske strukture koja je bila obilježena izrazitom monopolizacijom.«

Ovo je pak iz:
Velimir Šonje, Boris Vuj?i?: "Liberalizam" u vo?enju ekonomske politike u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stolje?a, Ekonomija moderna, 2001. (Ovo je zapravo bilo na internetu - izgubio sam adresu a sad ne mogu na?i...)

OK, sad je stvarno dosta!

Zoran Oštri?, glavni tajnik stranke Zelena lista, pridružene ?lanice Europske zelene stranke.

Komentari

Mislim da je zaista krajnje

Mislim da je zaista krajnje vrijeme za smjestanjem nasih vjecnih ekonomskih znalaca na pravo mjesto.U p.m.
Ako se zna da imamo najvise ekonomista i pravnika i da su nam upravo ekonomija i pravo najvece rupe onda je zaista steta "proizvodjacima" novih, njima slicnih genija davati ozbiljniju paznju.
Konkretno:

S jedne strane uspostavljeno je hipertrofirano liberalno i otvoreno tržište, dok su s druge strane državno-partijska birokracija i tajkuni kao njezina inačica, diktirali uvjete poslovanja te tijekove novca i kapitala.

Kakve li samo grandiozne gluposti?!
Pa ne moze biti ni govora o ikakvom liberalizmu i otvorenom (?!) trzistu, ako politicari i tajkuni diktiraju uvjete poslovanja.Takav sustav koji je u praksi trenutno u Rusiji se inace zove oligarhija.

Svibnja 1991 u organizaciji Hoover Instituta u Stanfordu organizirana je velika međunarodna konferencija "Ekonomska tranzicija u Centralnoj i Istočnoj Europi", na kojoj su govorili i nobelovci Milton Friedman, Kenneth Arrow i George Stigler, te Jeffrey Sachs i George Shultz. Prihvaćena su četiri načela za poštenu pretvorbu vlasništva:
1. Proces privatizacije mora uključivati povrat nacionalizirane ili oduzete imovine bivšim vlasnicima.
2. Kapital koji se privatizira treba alocirati zaposlenima ili svim građanima.
3. Te treba pretjerano odgađati proces privatizacije zbog ograničenog kupovnog potencijala domaćih ili stranih investitora.
4. Svako zadržavanje državnog monopola u vlasništvu and poduzećima u privatizaciji imat će za posljedicu usporavanje procesa tranzicije.

Kakve mi veze imamo sa ovime?
ad 1.) nacionalizirano je odavno opljackano a u tudje vile su se uselili i jeftino ih otkupili krcmari iz provincije.Jasno izuzimajuci sebe izvan zakona...
ad 2.) tocno, ali nije alociran jer ovdje u ogromnoj vecini sljakeri nikad nisu brinuli za poslovanje svojih firmi.Takvim budalama je sasvim irelevantno tko ce ih "kupiti"
ad 3 i 4.) kod nas je upravo suprotno, a dokaz je da mi u 2008 tek vrsimo privatizaciju.Ali bez javnih natjecaja i medjunarodnih tendera.Cudilo bi me da je drugacije.

Zakljucak: Laprdanje o liberalizmu i jos gore neoliberalizmu na ovom dijelu brdovitog Balkana je komicno.Ovdje se prije svega moze govoriti o partitokraciji i oligarhiji.A to da trziste bilo sto regulira, je sasvim nezamislivo.Sve je naime jasno regulirano: neki smiju samo saditi kuruzu na zemljistu na kojem istodobno kad ga prodaju nekom uspijesnijem sasvim lijepo proklijaju citava stambena naselja.Zar to nije cudo?!

Tko je glasao

@neprovjereni g-news: Pa ne

@neprovjereni g-news:

Pa ne moze biti ni govora o ikakvom liberalizmu i otvorenom (?!) trzistu, ako politicari i tajkuni diktiraju uvjete poslovanja.Takav sustav koji je u praksi trenutno u Rusiji se inace zove oligarhija.

Istina je: neobrazovanom umu, koji je od ekonomije čitao u najboljem slučaju neoliberalne apraktne sheme koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću (jer osovna pretpostavka - neoklasična ravnoteža - naprosto ne postoji), a duboko prezire svaki nagovještaj o malo širim društvenim kontekstima "političke ekonomije" (jer tako nešto naravno mogu pomisliti samo komunjare!), čini se ova elementarna dijalektika, koja je naravno prisutna svuda gdje otvoreno tržište postoji (ma, ne, to što je na čelu SAD čovjek naftne industrije nema nikakve veze s ekonomskim tijekovima na besprijekorno slobodnom tržištu u SAD i svijetu, sačuvaj Boginjo! :) - Takav sustav, kad bi kojim slučajem postojao, inače se zove oligarhija) kao "grandiozna glupost". To je nivo razmišljanja djece od 12 godina, prije nego što se u adoloscenciji mozak razvije toliko da može shvatiti finese koje čine ljudsku stvarnost. Dakako - ako nikad ne primi obrazovanje primjereno 13-godišnjaku, ostat će na tom nivou i diviti se sebi kako je pametan.

Zoran Oštrić

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

(ma, ne, to što je na

(ma, ne, to što je na čelu SAD čovjek naftne industrije nema nikakve veze s ekonomskim tijekovima na besprijekorno slobodnom tržištu u SAD i svijetu, sačuvaj Boginjo! :)

Nije bas previse pametno citati koje kakve teorije zavjera.Bush covjek naftne industrije.......A znaci Reagan je bio covjek 3-razrednih glumaca, dok je Clinton bio valjda covjek IT industrije sve dok nije riknuo dot.com balon pa se nasla na tajnom zadatku Monica Lewinsky i ucinila strateski potez poplacena od porno businessa.To su zaista gluposti. Uostalom daj malo progooglaj pod Enron pa vidi kako je zavrsio najveci donator Bushove kampanje.Naj......je kao zuti.Ovdje jos uvijek nitko ne zna tko ovaj cirkus financira za izbore?!
Bush je inace igracka u rukama neoconsa a ne liberala.( novi konzervativci aka podgrijana stara demagogija kao i kvazi ljevicarenje koje ga kao protuteza pothranjuje u obliku lika & djela Naomi Clein i onog idiota Chomskog).Ova prva glupaca ne moze prezaliti sto u Kini vise ne umire 10 mil. ljudi od gladi godisnje, a onaj krelac narice nad okrnjenom Srbijom bez Kosova.
Na zapadu se ljevica predizajnirala prema suvremenim tokovima vremena i tehnologija ( aka Treci put) a ostali su pokrepali ili raspustili stranke.
Komunjara se u istocnoj Europi ne moze nitko rijesti osim sto ce se za to pobrinuti biologija.Tako je inace u svim drzavama ex istocnog bloka pa i kod nas.Danas djeca ex. komunjara, generala i direktora glume demokrate i poduzetnike, a velicaju ih posjedjeli omladinci iz ex. Poleta u danasnjem Jutarnjem, Vecernjem i HTV-u.Znaci sredstva za rad su upet u rukama avangarde koja se sad naziva elitom, a medji nisu agitprop nego su satro objektivni i trzisno orijentirani.Prije su davili sa idiotskim i nerealnim planovima koje je placala SAD, a danas se bave zaglupljivanjem masa Big Brotherima i sl. bizarnostima, da se sitnozubani previse ne zamaraju sivim celijama.Tu je sve isto samo malo usminkano za vanjske potrebe.Najgori ti je dokaz da ovdje pola vrhuske ne zna jel bi stalo uz Gruziju ili Rusiju.Vec su senilci zaboravili da smo u NATO-u.Ma sve je to jos lajavo dok se ima na neki zalog dici kredit utopiti kakva infrastruktura INA ili sl. i uzeti novi 54768-mi kredit od zlih kapitalista.Sjeti se da su do 2000 god i jasnog skretanja prema Zapadu ovdje bile place kojih 150 Dem.Ovo danas je bas posljedica onog da ne znamo nista raditi ali znamo alternativisticki jamrati i kupovati svaki brendy/trendy shit koji nam stave pred njuske sa tv ekrana ili tolatoidnih dnevnih novina.Od kikirikija do automobila na kredite, lizinge i pushinge.
Veze ti to prijatelju nema sa nikakvim neoliberalizmom nego sa osebujnim mentalitetom na brdovitim Balkanu....
Ja inace juzno od Munchena pa do cca Atene savjetujem te zloceste investitore u sto bi investirali i nisam vidio da imaju rogove i 666 na glavi.Oni kad vide kojekakve peticionare na ulicama sa standovima i sl omladinu kazu sa smjeskom otprilike:" O da i kod nas su djeca sklona aternativama i imaju pouno energije.Samo kad bi umjesto kritika ponudili neka odrziva rijesenja sa takvom energijom bili bi daleko uspjesniji"

Tko je glasao

G-news, tvoje (povjesno)

G-news, tvoje (povjesno) javljanje u ljeto 2008.g. iz groba je, htio to netko ili ne, u sijamskoj vezi sa kratkim povjesnim javljanjima iz groba prije 30 godina.

Prije nego što je umor maršal je čistio svoje najbliže izvršene suradnike na najmanji znak defetizma, npr. da 10 mlrd dolaraa nema, sve osim pretorijanske garde. I onda je najuspješnija i najodanija Milka Planinc došla na red nakon njegove smrti. Čekala je da i Bakarić, koji ju je stavio i držao, krene u grob i onda povjesno obznanila kako najuspješnije svjetsko poslovanje zapravo posluje - skoro sve u 3pm, zabrana svih investicija i gradnji, apstinencija od vožnji autima i ispijanja kave.

Međutim se je javio Bakarić iz groba, u ime samog maršala, uoćio je defetizam, odleti Milka i sva svijest oko toga.

I sada si ti kratkim javljanjem iz groba precizno, kao i inače, označio tijek nastavaka i kraj.

Ne mogu se oteti slijedećim rubovima toga:
- kada si prije godinu dana prognozirao da će oslobođenje doći krajem 2008.g., vjerojatno si ključno zavarao elitne snage i još jače su prodrli u klopku. Na kukurizištu ne niču stambena naselja nego Dubai, Šangaj i slično. A stambena naselja niču na na stambenim naseljima i zadnjem komadu prostora unutar njih. To je velika razlika jer tu je klopka iz koje se neće izići nikad, za spašavanje iz toga ni USA i Kina nemaju ni približno dovoljne snage;
Za naselje Profectus se prilazna cesta ne uspjeva napraviti sama pa se bespravno vežu na POS naselje
http://www.vecernji.hr/newsroom/regions/zagreb/3150595/index.do;jsession...

- kada si bacio pogled na na divizije ekonomista i pravnika, red je malo pažnje i na druge preelitne snage s tim u vezi, naročito copy paste vizijama, koje su još zbunjenije, da njihovi studenti kreću prebrutalno

Pobuna protiv neupotrebljive arhitekture - Jana Piacun inicijatorica je novog studentskog časopisa posvećenog arhitekturi NF, čiji je prvi broj upravo izašao
http://www.jutarnji.hr/kultura/umjetnost/clanak/art-2008,7,17,,126920.jl

ne pale ni ruske tržišne fore, tako da je nešto brutalnije nego u Rusiji

Hrvatski luksuz pao na ispitu
http://www.jutarnji.hr/nekretnine/trziste_nekretnina/clanak/art-2008,7,2...

a čak su i djelovi crkve prvi krenuli u pobunu na njih, akademike i glavu divizija, a vjerojatno i na svoje
http://www.vjesnik.hr/pdf/2007%5C02%5C17%5C08A8.PDF
http://www.tportal.hr/kultura/izlozbe/page/2007/05/07/0233006.html
Obratiti pažnju na činjenicu da se najistaknutiji i najiskusniji arhitekti stvaralački izražavaju s najvećim troškovima, veleimperijalno, što je inače i općenita odlika negdje od sedamdesetih na ovamo.

Pa je više nego logično da ni sadašnji impresivni agitprop ne drži vodu i kreće zvršna maoistička agitprop ofanziva
http://pollitika.com/u-zagrebackom-holdingu-nista-nova
nakon koje će se Bandić i mafijaši, kao Al Capone i njegovi zajedno sa svojim gradonačelnikom 1928.g., morati staviti na stranu svoga naroda.

Tko je glasao

Stovani ap! Puno novih

Stovani ap!

Puno novih uspjeha si tu polinkao, a moram priznati da sam bio u ophodnji po nasim perspektivnim destinacijama i uspio uspjesno eskivirati nekoliko bjegova potencijalnih ulagaca glavom bez obzira.Tako sam propustio nevidjeni napredak metropole. Inace na obali teren na brdu 1 km od mora vrijedi 20€/m2.Idealisti traze 120€.A najludje je kad se spoje sa potencijalnim kupcem 3 vlasnika kakvih sveukupno 25000m2 jedne te iste parcele i cujes cifre od 90-180€.Pri tom nema nafte ni zlata ni ispod jedne od 3 spojene livade.( bolje reci krsa) Prodaja? 0%.
Za 120€/m2 se ne isplati dizati nikakvu proizvodnju, pa ce ljudi ostati vjecno ( lose placeni) konobari.Poljoprivreda je na takvim parcelama jer su uredno ispod 1ha definitivno neisplativa ( voda je samo 1 problem)
U svakom slucaju ovdje je zbiva kopnjenje interesa za bilo kakve investicije!
Nekretnine koje se navodno traze kao lude se zapravo uopce ne prodaju.Carolija upadanja u dug u visini 2/3 place umjesto normalnih1/3 ce uskoro nestati, pa ce se stvari postaviti na svoje mjesto.
Ako se bilo sto moze zakljuciti iz tvojih linkova onda je to odlucan strategijski odgovor Srbiji.Na njihovo: Svi Srbi u jednu drzavu, mi odgovaramo strategijom: Svi Hrvati u Zagreb!
Pobjeda je pred vratima. Kako se cini njihova se strategija raspala, a nasa ide pobjedonosno naprijed.Ako na putu do svetog cilja trebaju biti prinjete i neke zrtve kao npr. urbanizam, to je sasvim prihvatljiva cijena za konacnu pobjedu.
Sto se pak tice luksuza, onda mogu reci da smo uspjeli nadmasiti sasvim precijenjene Francuze.Sve se svelo na pricu cekanja bogatog Rusa siroke Slavenske duse koji ce iz kofera istresti neku suludu svotu za neciju kucu ili livadu.Problem je jedino sto se sve vise to cekanje Rusa, pretvara u cekanje Godota.
Pitam se da li je moguce skoro i guslanje uz pjesmu: Hocemo Ruse!

Tko je glasao

Svi Hrvati u Zagreb! Pobjeda

Svi Hrvati u Zagreb!
Pobjeda je pred vratima.

Uopće nema sumnje.

Dodatno, u vezi ovoga na Jadranu i Zagreba, takvom sve jasnijem napredovanju i blizu cilja, snažan vjetar u jedra daju davno patentirana i non stop primjenjivana otkrića u vezi infrastrukture. Pojednostavljeno, skup otkrića je omogućio da je daleko najisplativije graditi i invetirati potpuno bespravno i bez ikakvih plaćanja, pa i doprinosa za infrastruktiru, a što fizički znači uguraš se tamo gdje ima malo infrastrukture i praši, idealno je ako možeš na državnom zemljištu jer za 0 kuna postaneš vlasnik, a ako si na privatniom isto ali se moraš natezati sa diletantima, pa i ubiti koga.

Tako se i impresivni razvitak Zagreba i svega logično koncentrira na pozicije gdje ne netko tridesetih provukaao kakvu vodu i slično a na nivou RH sve više u Zagreb, ako ništa drugo jer sve te divizije kao dobro znaju da većinom to tako rade i da će jednom doći kraj, pa očekuju da će zajedno u Zagrebu jače obraniti od neprijatelja kada jednog dana navali.

Međutim, ne prate dobro situaciju i tu je klopka. Baš zbog te koncentracije i cirkulacije kapitala, logično je da je u Zagrebu preusmjeravanje novaca za infrastrukturu u puno profitabilnije smjerove najjače, te da je brod najdotrajaliji i šupalj baš najviše u Zagrebu, čak je voda došla do grla iako ne primjećuju i zaopravo svi glume, ne bi li utržili bar 2x skuplje nego što je primjereno.

Ta pobjeda koja je pred vratima bi ovaj put mogal biti i pobjeda poslovanja, da se najedanput sve okrene naopačke ili da se ispravi na noge (bogovi su pali na tjeme).

P.S. Ta ekipa 1.000 od obale možda znalački igra na tu taktiku iznurivanja, prošli su sve škole i munjeni do daske možda igraju na tu kartu, imaju vremena i nije važno kada će se pojaviti žrtva i od kuda, važno je samo da je potpuno oderu, a slute da bi netko mogao naići. I u Zagrebu se pojačava takva taktika poslovanja, sve snage su snažno koncentrirane na pažnju tko će prvi popusiti oko 1.000 kuna na 20-30 mlijuna EUR-a posla. Koncentracija puno bolje nego na Olimpijadi u Pekingu.

Tko je glasao

Međutim, ne prate dobro

Međutim, ne prate dobro situaciju i tu je klopka. Baš zbog te koncentracije i cirkulacije kapitala, logično je da je u Zagrebu preusmjeravanje novaca za infrastrukturu u puno profitabilnije smjerove najjače, te da je brod najdotrajaliji i šupalj baš najviše u Zagrebu, čak je voda došla do grla iako ne primjećuju i zaopravo svi glume, ne bi li utržili bar 2x skuplje nego što je primjereno.

Je istina je mnogi ne prate, ali ce ih naglo budjenje koncentrirati na cinjenice....
Za 1 godinu sumnjam da ce itko u Zagrebu za bilo kakvu nekretninu dobiti vise od 1800€, a preko Save i 1000€.Oni koji su se snasli su se vec i stambeno zbrinuli, a oni koji jos nisu, nece moci dobiti kredit.A kredit je za 90% kupaca nekretnina jedina opcija.No ona ce presusiti sa aktiviranjem ovrsnih pravila igre i maksimalnih rata kredita do 1/3 place.Osim toga rezije ce neminovno porasti.Od struje, plina grijanja i visestruko prociscene vode ingenioznim procistacem ( OK makar pricistavao za sad virtualno, a novcanike poreznih obveznika i realno).
A sto se tice legaliziranih i nelegalnih, a jos nelegaliziranih gradjevina, onda su takvi graditelji trebali paziti da li su prijavljeni i imaju ili nemaju pravo glasa u mjestu gradnje.Jasno da oni koji su digli vikendice na moru a tamo ne zive, nemaju nikakvog utjecaja na odrzavanje lokalnog politicara na vlasti.
Van ove price mi opcenito sve vise tonemo iz razloga sto su sve isplative inicijative ovdje dokinute.Vidim da cesto spominjes nekretnine, ali najam stanova je ovdje nuzno zlo.Cijene najma su uzasno niske u odnosu na trenutnu vrijednost stanova.Vece ne bi nitko mogao ni platiti, pa tu nema govora o pomacima.Osim da vlasnici drze gajbe pod kljucem i sami placaju sve vece i vece rezije.Orocenja od 3,5-4.5% godisnjih kamata su taman gubljenje 3-5% vrijednosti novca/godisnje.Ovisno kolika je inflacija.Izvoz je rekordno nizak, a neminovnim gasenjem ionako beskorisnih brodogradilista ce biti i jos manji u odnosu na uvoz.Cijela obala treba 4-5 mld€ novih kredita samo za saniranje i zbrinjavanje otpada i rijesavanje problema oticanja govana u more...Itd, itd...Energetika nam je na samom rubu bez gradnje novih kapaciteta ako uopce mislimo imati dovoljno struje i za rasvjetu, a kamo li za sve nuznije klima uredjaje, hladnjake i dr. ili nekim cudom ozivljenu proizvodnju.itd...

Tko je glasao

Evo kako je objektivno

Evo kako je objektivno najveci hrvatski ekonomist Branko Horvat odgovorio na "argumente" koji su obrazlagali nuznost pretvorbe društvenog vlasništva

' Mora se uspostaviti titular vlasništva, koga navodno u društvenom vlasništvu nema. Tu tezu često ponavljaju pravnici i ona je ušla u pretvorbene zakone. No to je obična besmislica. Poduzeće ne može početi poslovati dok se ne registira kod nadležnog suda. A kad to uradi, onda je ipso facto određen i titular. Za sve poslovne odluke odgovara poduzeće, a ne država ili netko drugi. Utvrdio sam da, nažalost, naši pravnici ne znaju modernu teoriju vlasništva. Od 1932. poznato je u znanosti da se vlasništvo ne odnosi na pojedinca, kao u rimskom pravu - iako i tamo postoji ager publicum - ne radi se o inokosnom vlasniku koji je ujedno i proizvođač, već je vlasništvo podijeljeno na vlasništvo poduzeća (oni koji njime upravljaju) i vlasništvo kapitala (bilo tko koji je pojavljuje kao puki rentijer). U socijalističkom društvu vlasništvo poduzeća pripada samoupravnom kolektivu, a vlasništvo kapitala društvu. Kako profesionalni pravnici nisu razradili tu pravnu teoriju, morao sam je razraditi sam polazeći od društvenog vlasništva. U isto vrijeme, ili nešto kasnije, do iste teorije došli su i na Zapadu polazeći od privatnog vlasništva (Hansmann, 1996). Fascinantno je kako ista pravna teorija odgovara dvama različitim društvenim sustavima zbog toga što je determinirana istom modernom privredom.
Budući da pretvorba dovela do rsuvaja u privredi i osim toga je neustavna, treba je poništiti a ne revidirati. Revizija bi značila nove administrativne udare na privredu. Poništenje se vrši vrlo jednostavno tako da se poduzeća vraćaju na upravljanje radnicima od kojih su oduzeta, a funkciju skupog i neproduktivnog Nadzornog odbora preuzima izabrani Radnički savjet. Malverzacije i imovinske sukobe preuzimaju sudovi. Sva dugovanja kao i isplate potraživanja kojima je je prešao rok preuzima država (koja je sve to i zakuhala). A poduzeća, oslobođena svih tereta i administrativnih pritisaka, posvećuju se isključivo proizvodnji. Ukoliko bude vlada vodila ispravnu ekonomsku politiku, objektivno je moguće za šest do osam godina eliminirati nezaposlenost. Tada će ustavno pravo na rad biti realizirano.'

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

Nadobudni Horvat

Nadobudni Horvat kaže:
Malverzacije i imovinske sukobe preuzimaju sudovi. Sva dugovanja kao i isplate potraživanja kojima je je prešao rok preuzima država (koja je sve to i zakuhala). A poduzeća, oslobođena svih tereta i administrativnih pritisaka, posvećuju se isključivo proizvodnji.

Ali isto tek sa naknadnom pameću. Genijalni (i međunarodno priznati) makroekonomist ipak ne razumije kako djeluju "napredne divizije". Horvat je jedan od rijetkih koji je kritike (a i zloguke prognoze) iznosio i za vrijeme komunizma (ups, samoupravnog socijalizma), ali nitko ga nije razumio. A oni koji ga jesu razumjeli, poput Habeka, su ga zajedno sa Vugrinom (još jedan genijalac, ali na mikroekonomsku području, međunarodno malo poznat) poput teških naivaca (što su realno politički i bili) strpali maltene u ropotarnicu povijesti kao čudake.
Ne čudim se da nitko ne zna da su postojali i drugačiji projekti pretvorbe i privatizacije, jer moram se prisjetiti da je čak i Puky (tj. konkretno njegova onda tek mlada akvizicija, Jelinić) bio jako zainteresiran za Vugrinove radove i Laucove konvertirane bilance. Bila je planirana cijela serija textova, ali očito je to ubrzo došlo u ruke "naprednim divizijama", jer interes je iznenada splasnuo.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Ali isto tek sa naknadnom

Ali isto tek sa naknadnom pameću. Genijalni (i međunarodno priznati) makroekonomist ipak ne razumije kako djeluju "napredne divizije". Horvat je jedan od rijetkih koji je kritike (a i zloguke prognoze) iznosio i za vrijeme komunizma (ups, samoupravnog socijalizma), ali nitko ga nije razumio.
Koristim tvoje za dodatno vlastito i opće razumijevanje, koje pkaazuje da nema vremena pa ni potrebe u 2008.g. (pa i prije) gubiti živce i novce na Horvata pa i razne praktičnije, npr. cijele političke stranke.

Ja ukupnu ekonomsku maetriju pa i likove i djela osoba kao Horvat poznam etk veoma rubno ali dovoljno za slijeće.

Horvat je bio pamet raznih soc vlada i nastupao kasnije ali ne samo da ne razunije šta se stvarno radi i zbiva nego ad vlasništva i ekonomije ne razumije neke elementarne pojave i prakse, koje se redovno javljaju u svim vremenima i civilizacijama, kao što ne razumije ni dan danas ni razumnija Željka Antunović i cijeli SDP i većina ništa, ili je još gora kombinacija ne razumiju + masovno se prave blesavi:
- društveni stanovi i razni kvazi državno-društveni (npr. danas POS, bandićevi) te razno povezano (novci, npr. Njavrini poticaji a prije jako puno raznog), sve skupa preko 100 mlrd EUR-a, je nešto konkretno i vlasnički i ekonomski i duštveo u smislu jaako važno u bilo kojem društvenom uređenju. razumijevanje je podrazumijeva se da to uzmemo i pripada nama, avangardi, uključujući Horvata, a ostalih bar 80 % nam puši kurac i usput to financira, što se sve skupa jako ddobro uklapa u sve naše teorijee i prakse. Veoma zanimljivo;
- infrastruktura kao zajednička imovina i ekonomija slično ali još gore;
- zajednički novac, vi znate bolje (Vugrin itd.) ali i svaki zadnji seljak i građanin zna da kod većine i teoretičara nema druge teorije osim netransparentnog društveno-državnog hapanja i upravljanja novcem, uključujući kamatarenje onih koji ga daju, ludo do daske
- znanje, visoko obrazovanje, kultura i slično te ogromni novac koji se je na to trošio i troši sličnos amo još gore, do stupnja da se već izlizani "save as", "copy-paste" itd. tehnologija bezočno desetljećima plasira i davi cijelo ejno društvo, narod i široke područja svijesti, bitno šire od RH jer se ta "revolucija" uspjela palsirati na tržišta istoka i zapada i razni pametni ljudi i cijele industrije su izgubili jako puno vremena i živaca globalno ne shvativši šta divizije tih spamera radi, na čelu s Kardeljom i raznim asistentima
- itd.

U 2008.g. je, zanimljivo, poraslo zanimanje za razna pitanja, ali je još zanimljivije da je to baš tako izbirljivo zanimanje da je krajnji eksces i spamanje spominjati zajedničke stanove, infrastrukturu, novac i "elitne" tehnologije znanja.

Da se međusobno razumijemo, krenulo je doba u kojem se konačno može otvoreno o tome - kada je već tako teklo i teče da je sada to još čvrsto tako je fantastično, jer baš zahvaljujući tome postavljam pitanja o navedenoj materiji tko će kome osigurati milijarde, znaje i izvršenje, uključujući pušenje, za dalje i kako se misli, razumije i očekuje dalje oko toga. Iznimni i iznimno dugi (crni) humor je sada prešao u humor koji se bavi sam sobom, beskrajne elitne i najelitnije divizije već same sebi puše a caruju vrhunci crnog humora kojim se nenamjerno dugo bave, izraženi u refrenima - "nema kraja koliko smo u stanju potrošiti i na šta pa smo apsolutno nemoćni za nešto naručiti i platiti i za 10 kuna", "Tito i Pavelić", "tko nas bre zavadi", "ako ne znamo raditi i misliti možda ćemo uspjeti maalo jačim prostituiranjem" .... Ti vrhunci humora su ujedno i vrhunci znanja jakih divizija.

P.S. Zabunu ad raznih staljinističkih likova unosi što je Šuvar jedini bio koliko toliko demokratski orjentiran, što su u demokrate preobraćeni showmani (Tuđman, Mesić ... Milošević), pa se od prekomjerne pažnje i ostalog oko tih istaknutijih ne vidi mentalna retardiranost u vezi društvene, ekonomske i političke zbilje ostalih istaknutih legija. U tom smislu smo svi mi prenaivni, jer nismo dovoljno stigli niti bili pametni obratiti pažnju na razmjere toga.

Ali s druge strane pomaže to što je bavljenje i koncentarcija raznih ljudi na nešto drugo održala jako puno toga što se kako tako može suočavati sa daljnjom zbiljom i novim izazovima. Da se je jače bavilo naznačenim deformacijama lako se je moglo desiti da je sve u 3pm, a sigurno za važni stupanj problematičnije a la Srbija.

Tko je glasao

Sjećam se kako sam te 1990.

Sjećam se kako sam te 1990. s užasom pratio kako ova vlast smijući se bahato i mašući zastavama sa šahovnicom pred očima ushićenog naroda sustavno uništavala sve velike inudstrijske pogone - Prvomajska, Đuro Đaković, Rade Končar itd.- kao i agrokombinata, koji su svi imali obziljne mane, ali i vrijedne resurse koje se moglo održati i na njima zasnovati dalji razvoj
U to doba sam sigurno bio u najužem vrhu onih koji su u obavljanju brojnih složenosti poslova po Zagrebu morali i vršili najviše raznoraznih poslovnih konatakta, dnevno po stotine raznih pozicija, svega i svačega.

Sjećam se jedinstvene najšire poslovne klime i prakse oduševljenja što je primopredaja vlasti obavjena u rdu i što je nova vlast brzo našla jednostavna rješenja za otklanjanja bojazni od bilo kakvih promjena (npr. u 3 dana je maknuta izabrana ekipa za Zagreb i vraćene provjerene snage, Mrina MD, Dakić itd.) i istovremeno uvođenja novih snaga i malih hit promjena, osim beskrajnih zabava i slavlja brzo i podrška uvozu i politici SIV Ante Marković (naročito zabavne i beskrajne igre oko novca i fiksnog tečaja 1:7 te prevorbi poduzća za 0 kuna), veselijoj upravi (svi portiru su dobili nova odijela i ljubazno dočekivali raju). Malo pomalo, padao je sumorni duh osamdesetih, daveži beszupješne ekonomske stabilizacije i reforme društveno-političkog sustava, a vraćao se pravi duh druge polovice sedamdesetih, sve manje rada a sve više novaca, optimizam ponovnog većeg otvaranja svijetu. Umirijuće je djelovala Vlada, odnosno Izvršno vijeće, na čelu sadašnjim predsjednikom RH, slično ako sada.

Uprkos nekim blagim znakovima eventualnih teškoća, u drugoj polovici 1990.g. je teklo fantastično, završavale su se čak uredno kuće i zgrade za JNA i od strane države, JNA, grada itd. sve plaćalo besprijekorno, tečaj je već davao fantastične prinose skoro svima koji su okretali stvar i do 40 % fiktivno, tako da je jako teško bilo dobiti bito koga za bilo šta stvarno oko posla, okretalo se financijski sve u šesnaest i na razne načine, a la po zadnjoj varijanti programa Čačić za premijera. Cca 95 % poslovnog i političkog svijeta je disalo i radilo kao jedan, i sve VSS i VŠS snage u traženju niša, tek manjina diletanata je izazivala ekscese, npr. manipulirala neke radnike da fizički sprečavaju direktore da usred dana ne grabe i zadnje pipe i kvake i trpaju u gepeke i voze, npr. koristeći povjerenje trgovaca i razno da nekim igrama održi nešto stvarnog rada i nahrani radnike koji nešto rade itd. Već ebilo jako idlično, za nešto posla se je operiraalo sa nešto crne love a sva novac je cirkulirao u te beskrajno idiličnije vode, nešto a la po turizmu i građevinarstvu u nekim razdobljima i djelovi,a jako puno ljudi to zna. zatim se sjećam odušljevljenja msovnog uvoza auta bez carina i poreza, za tren kao jedan otišlo je cca 3,5 mlrd DEM. Marković se je hvalio da je SFRJ vratila 5 mlrd dolara zapadu i zatim razno, da jako uspješno radi oko potraživanja 3+5+2+6+ = 25 mlrd dolarta od Rusije, raznih arapskih zemalja ... Sve fantastično, ne radi se skoro pa nita a ide jako dobro. Na neki način sinteza onoga što je desetljećima išlo i što su svi znali.

Zatim su 1991.g. na red došli društveni stanovi, svi za 100 %, samo finese u pitanju. napredovanje u poslovima je već prešlo s onu stranu, nikakva stvarna plaćanja ni rad nikoga nisu zanimali, lova za nešto plaća je npr. stizala u kombijima za smeće sa INA-in pumpi i tko zna od kuda. Nitko se nije uzbuđivao oko toga, tek ako koga gnjaviš oko posla. Ono što smo stvarno radili smo radili praktički ilegalno, ali tome smo svi već bili vični.

Onda su na red došli nastavci.

Uz izvjesne teškoće kontinuitet kakvog svijet ne poznaje. Gotovo nitko nije propao i gotovo svi od sedamdesetih tu negdje se vrte i igraju istu igru., a neki i od ranije. I stalno ima šta za okrenuti, ne samo da ima nego buja.

Na red su stigli koridori velikih cesta i prijelaza Save ucrtani u GUP-u 1970.g. Od tada do sada se je impresivno stvarno kretalo i okretalo na onome što je tada bilo izvedeno, čak ni neka ozbiljnija kanalizacijska cijev nije izvedena, i sada nas veliki vizionari vode dalje čitajući karte iz 1970.g., i sve više se ograđujući od sve više toga. Očekuje se neka druga priča, u koju ulaze neke druge vizije i prognoze, jer prethodna priča malo gubi dah, baš sada kada treba uvesti u 21. milenij, malim pomicanjem po kartama i stanju iz 1970.g.

Uzalud vam trud svirači ekonomskih i drugih teorija, tu i najbolje teorije i znanja nisu pouzdana. Nitko ne plaća ni geodete, pa ni za velike ceste, i kakvom teorijom i znanjem možemo tvrditi ovo ili ono. I tko će onda nakon vječnosti početi imovinsko-pravno rješavati i plaćati ulice i ceste i čime? Bandić kaže da uopće nije važno da li će on ili tko će biti kandidat za gradonačelnika, nego samo da idu projekti koje gura 8 godina, Arena itd. Guverner predviđa da će se spiskati za tren i 9 mlrd kuna od prodaje INA-a. Pa sve je to tako 40 godina. Gdje je Milka Planinc da ponovno održi ekspoze?

U roku niti pola godine od beskrajnih napredovanja, planova i naročito pameti najednom beskrajna šutnja biznisa, struke, politike.

I sada najvažnije - konačno ih imamo, da vidimo sada kako stvari stoje i šta ćemo dalje. Da li se netko javlja za rječ oko pitanja odleđivanja blokade nešto love za geodete, ili ćemo i to opet ilegalno? Šta ćemo sa tekućim potocima milijardi koji teku u besmislene krugove potrošnje a la porezi i dobiti od povećane cijene nafte te projekte koji neće biti dovršeni niti služiti ičemu, a la Bolnica Blato, mostove kao Domovinski, nekoliko takvih, pročistač, muzej, 320 milijuna za navođenje prometa ...

Tko je glasao

Ma neka se ekipa samo opusti

Ma neka se ekipa samo opusti to je isto kao i šoping, manje troši čovjeka i svi normalni tako rade.
Pa nije valjda Bandić jedino magare da tegli za sve ostale

Tko je glasao

"Nema promjene

"Nema promjene društveno-političkog sustava bez povrede prava vlasništva" , rekla je jedna osoba pred stotinjak godina, inače nesimpatična na ovim prostorima.
Demantirajte ga ako možete.

Tko je glasao

A Češka? A brojne druge

A Češka? A brojne druge zemlje, koje nisu opljačkale svoje građane pri promjeni društveno- političkog sustava? Ali, Vaš problem nije u tome.
Pozivati se na osobu od prije stotinjak godina može netko tko živi u prošlosti. A živjeti u prošlosti znači svaki dan pomalo umirati, a nikad ne živjeti! Citirati nekoga tko je možda čak genijalno i istinito opisao tadašnje vrijeme i svoje životno iskustvo, a zanemariti da se samo u posljednjih 50 godina dogodilo toliko puno promjena, koliko ih nije bilo u cijeloj ljudskoj povijesti prije toga, znači samo jedno: Vi ne priznajete promjene! Na žalost, ili na sreću, međutim, baš te silne promjene su učinile nefunkcionalnim gotovo sve misli i scenarije iz prošlosti. Ono što je nekada funkcioniralo vrlo dobro, danas je bezvrijedno. Vidite neobičan primjer. Recept : završiti školu, dobro se zaposliti i čekati mirovinu, koji je odlično funkcionirao do prije svega dvadesetak godina, danas je tragično smiješan i nefunkcionalan. Danas je upravo taj recept uzrok općeg nezadovoljstva. Jer je besmislen i promašen. Da li je škola ili diploma danas bilo kome bilo kakva garancija za životni uspjeh? Nije!
Da li itko ima garanciju da će se zaposliti i biti zadovoljan primanjima? Ne. Da li itko normalan može očekivati da će poslije 50 godina teškog rada imati pristojnu mirovinu? Ni slučajno! Pa zašto se onda taj recept i dalje nudi ljudima? Zašto ljudi taj recept i dalje prihvaćaju? Zato što ne razumiju promjene i ne znaju ih koristiti. Nekome očito nije stalo da ljudima objasni stvari i time im omogući pristojan život.

Tko je glasao

Poštoji li nešto što ne

Poštoji li nešto što ne razumijem ?Sigurno.
Zar se ovdje sve tako divno odvija ,da nebismo mogli podnijeti na pomisao na promjenu,npr.Vlade ili direktora neke bolnice.?
Gdje su ta sloboda i prava kojim se hvalimo ?
Nijedan kučkin sin na zemlji ne može mi reći kako najprije moraš hladnokrvno poslati u rat ljude i dozvoliti da budu hladnokrvno ubijeni,a potom posložiti tako stvari da, da bi život bio bolji ali....... samo kopiladi bez srca i savjesti ,a znamo kojoj.I ?Postoji izvrsna pjesma pod nazivom " Da mogu" (Massimo !?)
Znate u što nas ta kopilad pretvara?
Mi smo danas ovdje samo eksperiment ugušen već u zametku.

stepski vuk

Tko je glasao

Polako i smirite se Davore.

Polako i smirite se Davore. Vaš bijes vam nije naročito dobar saveznik. Evo Vas pogrešno navodi da postanete pesimista. Treba biti optimista. Po definiciji,optimisti od neprilika stvaraju prilike. Što veće neprilike, to bolje prilike. Prema tome, jasno je da nam ide dobro! Eksperiment hladnokrvnih ubojica i njihove kopiladi bez srca i savjesti, kako Vi kažete, nije uspio i neće proći. Obrnuto, zapeo im je u grlu i njime će se ugušiti. Nema sumnje.

Tko je glasao

Nadovezujući se na neke

Nadovezujući se na neke moje tekstove pročitavši ovo i ostavši u šoku od navednih podataka. Nek mi nitko ne zamjeri ali moram doista citirati predmetni članak! Ako nisam možda postupio po pravilu bloganja molim "mrak" da uvažite ili izbrišete tekst.Da li smijem inače unositi takve citate a da ne kršim prvaila?

Alarmantno: Svake godine samoubojstvo počini više od 800 Hrvata
Zagreb, 18.08.2008., 08:40 | prenosim iz Dnevnik.hr
Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke smatra da hrvatska Vlada treba hitno pronaći način da se spriječe samoubojstva.Trostruko ubojstvo i samoubojstvo kod SamoboraPrizori s policijskim vozilima i trakama sve su češći u HrvatskojPrema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u Hrvatskoj se od 1992. do danas ubilo oko 14.000 ljudi, a samo nešto manje ih se pokušalo ubiti.Svjesni smo da taj problem ne može i neće riješiti Vlada, baš kao ni jedno ministarstvo, ali svi zajedno moramo učiniti više da se ovo zlo umanji, ističe se u priopćenju UBIUDR-a, u kojemu se upozorava da je u Domovinskom ratu poginulo isto toliko ljudi koliko ih si je oduzelo život od 1992. do danas.Zato ta udruga od Vlade traži da se "problem samoubojstava ne zataškava, ne skriva i ne gura pod tepih" jer se samo u proteklih deset godina u prosjeku svake godine ubilo više od 800 ljudi, a nema naznaka da će se taj broj smanjiti, to prije što, smatra UBIUDR, gotovo nitko ne poduzima ništa da se taj problem riješi.
Primjerice, prošle godine samoubojstvo su počinile 732 osobe, a 604 osobe su se pokušale ubiti. To su, ističe se, zastrašujuće brojke, poglavito ako se zna da nam na prvome mjestu treba biti borba za svakog čovjeka.
Prema nekim pokazateljima, u Hrvatskoj se do danas ubilo više od dvije tisuće hrvatskih branitelja, a možda ih je tri puta više pukušalo počiniti samoubojstvo.U prosjeku najviše je samoubojica u dobi od 36 do 50 godina. U posljednjih deset godina u Hrvatskoj se ubilo i nešto manje od stotinu osoba u dobi do 14 godina te više od 600 osoba u dobi od 15 do 18 godina.Mediji, istina, u posljednje vrijeme vrlo malo ili gotovo ništa ne pišu o samoubojstvima jer bi takvi napisi mogli potaknuti i druge na taj čin, ali ni to nije znatno smanjilo broj počinjenih ili pokušanih suicida.Crna statistika svrstava Hrvatsku čak na 10. mjesto u svijetu po broju samoubojstva žena, a na 13. mjesto u svijetu po broju samoubojstava muškaraca, ističe se u priopćenju UBIUDR-a i dodaje da se mora voditi računa o tome da je mnogo i jedan život koji si netko oduzme

stepski vuk

Tko je glasao

Rješenje je vrlo

Rješenje je vrlo jednostavno: prestati gledati televiziju i čitati novine, a u videoteci iznajmiti komediju!

Broj samoubojstava u Hrvatskoj nije posljedica nekakvog lošeg života, zato jer bi se onda južnoafrikanci i indijanci svi poubijali. Pod pritiskom tiska i televizije, Hrvati misle da mogu živjeti puno bolje nego što objektivno mogu, a niti ne žive lošije od drugih tranzicijskih naroda, zbog toga u njima raste nezadovoljstvo i jal, a to dovodi do stanja depresije, a od toga do samoubojstva je malen korak. Ja kad pogledam našu televiziju ili kad pročitam novine, dođe mi da plačem, ali kad usporedim te iste novine s novinama bilo gdje drugdje u svijetu, vidim da nama uopće nije drukčije nego drugima.

Druga stvar je što je zanemarena obiltelj, a forsira se sebičnost. Pa čovjek koji ima namjeru ubiti se, razmišlja isključivo o svojoj guzici, a ne misli o tome kako će mu djeca cijeli život nositi pečat toga da im se ćaća ili mater ubilo. Kad ljudi ne bi bili sebični, radije bi kopali i orali slavonsku crnicu i time se prehranjivali, nego svoju djecu stavili na doživotnu sramotu!

Dakle, samoubojice su najobičniji sebičnjaci koji misle na svoje dupe i kako će zbrisati od svakodnevnih problema, a to što će u još gore probleme uvaliti svoje vlastito potomstvo, boli ih ona stvar!!

Što se tiče samoubojstava mladih osoba i to vjerojatno proizlazi iz toga što im starci ništa ne zabranjuju, sve im je dostupno, pa kad se zaljube, a ljubav im nije uzvraćena, iako oni misle da im i to mora biti dostupno, onda podlegnu. Dakle, treba od malih nogu stvarati zdravu populaciju, a ne kad je već kasno. Doduše, najnoviji zakon o zaštiti djece dovest će do toga da roditelj više neće smjeti ni malo glasnije povikati na dijete, a da ga ne optuže za nasilje u obitelji, kao što je to već odavno u Americi, pa onda nije ni čudno da samoživa djeca koja sve mogu i kojima granice ne postoje, ne postoje granice ni donijeti pucaljku u školu i poubijati pol škole, a kamoli ne sebe!!!

Ljudi moji, nakon svega što sam prošla u životu, velim da je najlakše ubiti se. Fuck, treba znati i moći i imati hrabrosti ŽIVJETI!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Kako da mladi normalno žive

Kako da mladi normalno žive kad gledaju izbezumljene roditelje.Kako da žive kad ih se bombardira reklamama,a oni nemaju niti za izlazak subotom. Prođi Tkalčom pa češ vidjeti što znači kad u parkovima klinci piju vino za 17 kuna izgubljeni u prostoru i vremenu. Ništa im nije dostupno jer žive privid života skupa sa izjebanim roditeljima.
Sad si me raspizdila stvarno do kraja. I ne mislim se ispričavati jer si brutalno nemilosrdna, zastranjuješ.
Koliko poznaješ ratnih vetrana ili otpuštenih radnika u pedestima. Tebi je dobro , sjediš s babama na poslu pijuckaš po nekoliko kava dnevno, nešto uradiš korisno ali ne baš i previše,vjerojatno radiš u državnoj službi u Rijeci a na kraju mjeseca dobiješ redovito svoju plaču ijedino što ti baš ne ide od ruke je ,tako mi izgleda , muž ,koji gleda televiziju dok ti pišeš ,kao da si doletjela iz pakla, na ovom blogu. Nije dosta skuhati večeru .....
Inače,nemoj misliti da ja odobravam suicid,ni u kojem slučaju ali to se ipak događa kod nas.

stepski vuk

Tko je glasao

jesi ti jedna najobičnija

jesi ti jedna najobičnija budala. pišeš prepun predrasuda. pišeš najobičniju pizdariju iz najobičnijeg neznanja kojeg čak nisi svjestan. želiš li možda da ti poželim ono što ja imam? pa bih te vidjela kako bi se snalazio s tim. UBIO BI SE ODAVNO! a ja sam preživjela, jer sam MORALA biti snažna. jebote, da si ti morao raditi to što sam ja radila, vjerojatno bi odavno bio krepan, dva metra ispod zemlje. ma daj, skini mi se više s tom kuknjavom. veterane domovinskog rata, kao što sam već rekla, imam u obitelji i nikom ne pada na pamet suicid, zato jer su zadovoljni što imaju Hrvatsku nakon 900 godina. otpuštenih radnika u pedesetima poznam sasvim dovoljno, čak sam bila jedna od njih, zahvaljujući beskrupuloznim kapitalistima, ali sam se uz Božju pomoć i ničiju više, uz post i molitvu, uz teško gladovanje i zavjetovanje svetom Anti, dokopala časnog posla i sada sama prehranjujem obitelj prekovremenim i često noćnim radom, kako bi mi djeca imala sve što imaju tuđa djeca. Kad se u pet ujutro vikendom vraćam iz noćnog rada, susjedi se podsmijavaju. Kad mi je dijete bilo malo, presrela ga kučka i rekla: mater ti je sigurno kurva, tko zna otkud se vraća u to doba. što sam mogla, rekoh djetetu: pa ti znaš gdje je mama bila i što je radila, ne uzrujavaj se. dijete suznih očiju gleda u mene i govori: dobro, mama, dobro. moji susjedi nemaju pojma da sam na časnom poslu zarađivala na onom što mnogi muškarci u mojoj firmi nisu htjeli. što sam trebala raditi: nositi na sebi transparent: radim tamo i tamo noću. Osim toga kako ni to nije dovoljno, ako brineš o bolesnom djetetu i želiš mu priuštiti sve što možeš, kako bi mu umanjio patnju, još popodne, nakon posla, održavam i razna predavanja, kako bih sve mogla poplaćati. jebote, sad mi ti tu soliš pamet svojim cmizdroljenjem. ma ubij se, boli me klinac. neću valjda još i o tebi brinuti. ako hoćeš da i o tebi brinem, reci onda, samo nemoj ovdje pisat gluposti. jebemu, odeš u rat i onda bi još pedeset godina o tome klepetao. rat je završio 1995. i život ide dalje, nove životne bitke se biju svaki dan. glupsone, jesi li razmislio zašto se žene ne ubijaju? zato jer misle na svoju djecu!!!! a vi mislite samo na svoje dupe!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

A šta se ti, Oštriću, sad

A šta se ti, Oštriću, sad tu upetljavaš? Jesam li i tebe pogodila u žicu? Ma zamisli, našlo se žensko koje rješava probleme, a ti kuknjaviš i plačeš, kao Kalimero? Ajd, priznaj, što nisam dobro napisala? S čime se to ne slažeš u mom životu, koji sam u nekoliko rečenica opisala, pa da sam zaslužila tu negativnu ocjenu? Što te pogodilo točno u srce? Jesi se osjetio slab, ili što? Možda sam, kad su me snašle životne poteškoće, trebala sjesti kao ti i plakati kako je ovaj život bijedan i jadan i kako su svi protiv mene i kako me nitko ne razumije, ajjjjjjjjjjjjjj

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Lavice, sereš ko grlica.

Lavice, sereš ko grlica.

Tko je glasao

AAAAAAA kako pristojan

AAAAAAA kako pristojan tajnik Zelene liste, na ponos i diku. Pretenzija postati saborski zastupnik??? Cccccccc jel se tako pridobivaju potencijalni birači??? auuuuuuuuu tebi pod hitno treba glasnogovornik-ca! 'Oćeš da te zastupam za dobru plaću (s plaćenim porezima i doprinosima)?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

O,b.... l.... . Nema smisla

O,b.... l.... . Nema smisla više odgovarati joj . Obećajem, od sad je potpuno ignoriram jer je kao "kopljača".
O kopljači ste učili iz biologije sjetite se .

stepski vuk

Tko je glasao

Vae mihi ui cogitare ausus

Vae mihi ui cogitare ausus sum !(iliti Jao meni koji sam se odvažio misliti.)

Ja sam uvijek konkretan,direktan i jako istinoljubiv.
" Majka Hrabrost" ,vidim ,Bog i sv. Ante su te stvarno spasili. Neke nije.
Znači Bog nije pravedan prema svima.
Ali što ja mogu kad je čovječanstvo zamijenilo Boga proizvodima široke potrošnje i kreditnim karticama
( hrana,odjeća,struja,voda,plin,škola itd?)Time nam nameću želje što nas pustoše. Ali ti si uber alles".

Tvoj suludi pokušaj penetracije u moj mozak je bezuspješan potez jer ti si dresirana da prihvaćaš dogme.
Nakon svega što ste smo učinili kroz stoljeća za Boga taj se gospodin mogao potruditi i da postoji.
Ne volim ideologije ni singularno ni pluralno.Ali svejedno jedno pitanje: da li sveto pismo naučava kako je bit svih zala u oholosti ma od kud ona došla?

Ja se ne kanim ubiti,niti sam to napisao ali svijet ne gledam crno- bijelo bez obzira što sam ponekad vrlo ciničan.
Ja prolazim svoju golgotu,o kojoj sad nebih pisao jer je moja intimna stvar.
Bitno je ,ono što sam već napisao o onima što su prevareni ( pa čitaj malo skoncentriranije ,nemožeš raditi nekoliko stvari u isto vrijeme) i što im je oduzet status" čovjeka".
Boga ti ,pa ti opet nisi ništa razumijela.
Depresija ili ti potištenost kod tih ljudi sklonih suicidu nije razmažemost ili umišljeno stanje, depresije se ti ljudi teško mogu osloboditi snagom volje ili svjesnim naporom,depresija nije stil žovota,ne postoji naopravdana ili bezrazložna depresija , na depresiju utiču najčešće siromaštvo, drastična promjena načina životnih okolnosti,teški uvjeti života, bolest ili smrt voljene osobe ,nezaposlenost,besposlenost ,beskučništvo,pretrpljeno nasilje, viđeno nasilje,izloženost šikaniranju,nezdrava prehrana ,alkohol,droga. Dakle osoba pogođena depresijom je dakle nesretna,utučena, tužna ,katkad do krajnosti očajna i nadasve bespomoćna,pojačano razdražljiva ,osjetljiva do boli .Depresija nanosi patnju, a ponekad je toliko jaka da oduzima čovjeku volju za životom tjerajući ga na suicid
( cca 70 %).umjesto potpore obitelji i prijatelja ,društva u cjelini depresivac većinom nailazi na ljude poput tebe koji pokazuju ,nerazmijevanje,podsmijeh,prijekor.Nacionalni zanos ih je već odavno ostavio jer se sad bore i dalje za svoje živote.
Liži i dalje svoj život ( možeš i olatar,i zastavu,i političke pamflete) kao sladoled.Za sve postoje granice pa valjda i za tvoju glupost.Shvatit ćeš to kad ti se"sladoled" otopi.
Ti se brini o sebi a ja sam dovoljno jak da izdržim tvoju glupost i tvoje dogme i panergirike, izvrnute "teze" kao i postupke nekih drugih "poluproizvoda".

stepski vuk

Tko je glasao

Svećenik Gabriele Adani je

Svećenik Gabriele Adani je prije više od trideset godina na RAI govorio svoje meditacije u emisiji "Un minuto per te" ( izabrane od tih meditacija su izdane u knjizi "Prijateljska riječ" ). Jedna meditacija počinje ovako: "Dragi, dobri Bože, postojiš li zaista? Neki ne vjeruju. Ako postojiš, najpametnije je da odmah nešto poduzmeš". Nažalost Davore, da se dragi Bog zauzme za LQ, njoj nema spasa. Gotova je. Od teška života, njoj je voda ušla u uši i ne čuje nikoga od svojeg vrištećeg - ja. U takvom je stanju euforije i fanatizma, da pobjeđuje na sve strane. Toliko joj se čini da je dobra u svemu, da naprosto Boga moli da je konačno zaustavi!
Vaš komentar je genijalno pogodio u srž problema, ali Vaše ukazivanje na njene greške nije dovoljno. Jedino što njoj možda može pomoći je udariti je po osjećajima. Međutim, tako nešto može biti i dvosjekli mač. Umjesto da naglo promijeni paradigme koje je nisu dostojne, to bi je moglo ubiti i dokrajčiti. Tko bi mogao preuzeti odgovornost za tako nešto? Pustite k vragu, možda će stalna upozorenja i drugih jednoga dana doprijeti do mozga i srca prestrašene lavice.
Moj Vam je savjet da Vaše vrijednosti usmjerite na izlaz iz krize, a ne na prebacivanje odgovornosti na druge. Izlaz Vam je pred nosom i samo ga treba vidjeti.

Tko je glasao

Ma slažem se da s

Ma slažem se da s prebacivanje krivnje na određene likove iz naše svakodnevnice neće poboljšati ni moju niti ičiju situaciju. Ali, morao sam izraziti svoj stav o nekim temama.Jer ja pišem istinu o nečemu što je tu, nama pred očima.

Da li sam u pravu ili nisam nije mi sad od bitnog značaja, bitno je da se to što pišem stvarno događa, a kao čovjeku mi nije nimalo svejedno. svijet nemogu promjeniti niti mi je to namjera, mesija nisam niti želim biti. Čvrsto stojim na svojim nogama, a očima,ušima i mozgom koji sve to obrađuje, sam se naučio dobro služiti.
Znam ,uvijek će se naći nekakvo rješenje pitanje je samo koje posljedice može imati ako se odvija u nekom vremenskom razdoblju a ne kada treba djelovati.
Moj je problem što su mi se neke stvari dogodile u godinama kada to čovjek najmanje očekuje.
Poduzimam sve da se promjenim stvari,da nastavim tamo gdje sam morao stati ali iskreno ,patim zbog svoje najbliže okoline koja stvarno ( tu imam najveću sreću) živi samnom i u dobru i u zlu, u velikoj ljubavi.
Timski se borimo , svi za jednog jedan za sve, baš zbog toga prolazim ovaj malo duži stresni period,jer sam uvijek mogao dati, mir, spokoj,dobro raspoloženje,solidnu socijalnu sigurnost i ono najvažnije,nije bilo teške bolesti u obitelji.
Liječenje ali i studiranje,danas zahtjeva veliko ulaganje,u svim sferama. Svi to dobro znamo.Kad ti se sve promjenilo zbog spleta okolnosti it pazi u 54 -tvroj onda se nađeš pred zidom i onda još više počinješ primječivati stvari i ljude oko sebe.
Istina ti se prikazuje u svjetlu(tami) i ustaješ protiv nje i boriš na razne načine.Iskreno ovdje ispucam svoj nemir
jer nemam kome od svojih nabjbližih da ih još više ne opteretim i ne pogoršam situaciju. čitav sam život bio pravi " street fighter" sada kao da sam nokautiran. ali vjerujem kao i naša Vlašička da ću imati još prilike uči u meč.
Ne mogu shvatiti ljude tipa lavice. Nemam doista ništa osobno protiv tog lika kojeg niti ne poznam.Da netko tako površno čita nečije tekstove izvrće i podmeće,izvlači dijelove iz konteksta te interpretira iste zbog provokacije ili možda zloče ili ... ma ,neznam zbog čega.

stepski vuk

Tko je glasao

Ha, pogodila sam te u žicu!

Ha, pogodila sam te u žicu! Ne osjećaš se dovoljno sposobnim izvlačiti život kao jedno obično žensko, jelda? Pa se osjećaš inferiornim. Pa vrijeđaš. Ali da te podučim, ti slabašni muški stvore: sjedni nasuprot svoje djece, pogledaj ih u oči, pogledaj njihove čežnje za sretnijim životom i velikim svijetom, pa ćeš poželjeti omogućiti im to i nikakva prepreka neće stajati na tvom putu. Neće ti pasti na pamet dići ruku na sebe dok im to ne omogućiš! Nećeš više usmjeravati sve svoje snage uma na cmizdroljenje i jal, već ćeš tražiti i naći rješenja i otovrena vrata, kojih ima, samo ih oči zamagljene od suza ne vide! Ajd, skuliraj se i razmisli. Pa neće te valjda nježno žensko učiti muškim poslima!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ne znam jesam li ikada ikome

Ne znam jesam li ikada ikome dao pošteniji savjet! Ajde molim te, ono što nudiš Davoru, učini sama: Sjedni pred svoje bolesno dijete, pogledaj ga u oči i upitaj se: Jesam li stvarno učinila sve da moje dijete ozdravi? Jesam li stvarno učinila sve da moje dijete bude sretnije od bilo kojeg zdravog djeteta? Jesam li učinila sve da moje dijete bude dostojno zbrinuto i kada me više ne bude?
Zapamtite, za djecu se nije dovoljno žrtvovati! Nisu dovoljne ni dobre namjere. Djecu nije dovoljno voljeti, štititi, paziti. Djeci morate dati korijenje i krila. I sve to zajedno nije dovoljno, pa makar bilo pomiješano sa fanatičnom vjerom da će te uspjeti. Morate znati kako! Morate imati pouzdani sistem. I što je najvažnije, bolesnom djetetu pogotovo, ne možete pomoći ako radite i zarađujete za preživljavanje. S bolesnim djetetom morate biti 24 sata dnevno. Kao uspješna ekonomistica morali bi znati kako se oslobađa vrijeme i stvara novac. Istovremeno! Ja nisam ekonomist, ali formulu znam! Ako ne znate- pitajte! Vaša djeca to zaslužuju!

Tko je glasao

Bog ti stostruko vratio za

Bog ti stostruko vratio za svaku tvoju beskrupuloznu riječ. Nagradio te onim kroz što sam ja morala proći!

Rogi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Roge ! To ti na

Roge !
To ti na primorski(fiumanski) znači proklet bio nešto kao " vudu".Bojim se ,povezniče ,ako ju Gospa sa Trsata čuje da joj neć biti svejedno!!??

stepski vuk

Tko je glasao

Ovo je zbilja postalo

Ovo je zbilja postalo tragično. Dijeliti savjete, a odbijati ih primjeniti na sebi, govori više od bilo kakvih riječi. Ja nisam vjernik, ali sam siguran da pravi vjernici nikada ne bi ovako reagirali. Međutim, postoji opravdanje. Njene životne okolnosti su bile, a vjerojatno su još, strašno teške. Život je tako strašno prepao da ne može ni misliti ni osjećati. Tako je njena žrtva za nju i mjerilo i kletva. Mislim da je neće stići ni Božja ni Gospina kazna, jer iz nje progovaraju panika i strah. Međutim, ako se ne osvijesti i ne shvati da stvarno nije sve učinila što je mogla za svoje bolesno dijete, bojim se za nju. Ja stvarno mislim da, osim osobne žrtve, postoje i drugi, korisniji i radosniji, načini da se pomogne. Ne znam zašto bi pomoć drugoga trebalo doživljavati kao sramotu i poniženje. Ne razumijem ni zašto bi bolest djeteta trebalo mistificirati. Osobno sam često bio u prilici pomagati ljudima koji su hendikepirani na različite načine. I svaki put se ispostavilo da su takvi ljudi čak vrijedniji od "normalnih".
Imate nevjerojatno poticajnu priču na ovu temu. Mladić iz Australije, koji je bio vrstan sportaš, na jednoj utakmici ragbija je teško ozlijeđen. Ostao je potpuno oduzet. Jedino može pomicati jednim očnim kapkom!
Kada je čuo da je onaj filmski glumac, Supermen, u nastupu teške duševne krize tražio da ga usmrte, jer nije više mogao živjeti sa spoznajom da je oduzet i nemoćan, mladić je Supermena smjesta pozvao u posjet. Kada su se sreli, mladić mu je "objasnio" kako nema smisla umrijeti prerano. Pogledaj mene, ja sam veći invalid od tebe, ali ja sam komunikator!!!!! Ja hoću komunicirati s ljudima!!!! Bog nam je dao zadaću i mi je moramo izvršiti!!!

Tko je glasao

Rješenje je vrlo

Rješenje je vrlo jednostavno: prestati gledati televiziju i čitati novine, a u videoteci iznajmiti komediju!

Znanost o suicidima se zove suicidologija. Ti si je svela na ovu rečenicu.

Na dobrom si tragu sa svojim razmišljanjima, a to je da treba misliti pozitivno i da čaša treba biti uvijek polupuna, a ne poluprazna. Jedan manji dio dio ljudi je konstitucionalno depresivan. To su oni što bi se ubili kad tad i to i urade u tišini, bez prethodne najave. Većini preostalih se može pomoći jer oni zapravo upućuju vapaj za pomoć. Evo ti link koji ti može približiti malo ovu temu:
http://www.suicidi.info/etiologija.asp

Tko je glasao

Dao si zanimljiv link i bilo

Dao si zanimljiv link i bilo bi dobro kad bi se o tome povela šira rasprava. Tamo sam na prvi mah uočila nekoliko zanimljivih točaka:
U borbi protiv samoubojstava, kako povećati motivaciju za život?
Treba aktivno slušati. Naučiti se vještinama rješavanja problema.
* Ohrabrivati pozitivno razmišljanje.

Dakle, što naše novine i televizija SUSTAVNO čine:
Uništavaju pozitivno razmišljanje. Pišu i govore samo o crnjacima. O ničem dobrom, tako da čovjek na kraju živi u uvjerenju kako je beskoristan i kako je društvo beskorisno i kako ništa ne vrijedi. Može li netko promijeniti način pisanja novina i televizije? Ne može. Kad malo bolje razmislim, ono što nam nije učinio rat do kraja, to nam čine današnje novine i televizija, nastoje dotući hrvatski narod i dokrajčiti tu priču zauvijek. Koliko u tome imaju uspjeha, upravo pokazuje broj samoubojstava, do kojih su doveli forsiranjem crnih tema i osjećaja beznađa, koji nema uporište u stvarnosti. Novine i televizija blokiraju mentalnu svijest čovjeka, srozavaju njegovo samopoštovanje.
A u članku na koji si dao link upravo se govori o tome da u prevenciji samoubojstava treba raditi na podizanju samopoštovanja.

Dalje je zanimljivo da se ukazuje na smanjenje funkcije serotonina. Čini mi se da sam negdje čitala da razinu serotonina podiže čokolada...i još koješta zanimljivije :):)

U svakom slučaju, treba barem u svom okruženju mijenjati svijest ljudi u pravcu pozitivnog mišljenja. Bilo bi dobro kad bi novinari shvatili važnost svog pisanja, ali ne vjerujem u to. Kao što rekoh, većini je zadaća uništavanje hrvatskog puka, a oni ostali ni ne pokušavaju shvatiti svoju važnu ulogu u životu ljudi. Šteta.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ne bi se baš reklo da ste

Ne bi se baš reklo da ste malo dublje zagrebli po temi. Najlakše je optužiti medije i onda orgijati s dokazima. A što je sa školom? Što je s političkim strankama? Što je s okolinom, koja uopće ne zna funkcionirati na pozitivi, nego isključivo na negativnom načinu razmišljanja? Nije li jasno samo po sebi da promašeno školovanje bez odgoja, generira društvenu crnu kroniku? Kako bi neki novinari mogli funkcionirati suprotno lošim navikama i zabludama koje su usvojili u školi?
Društveni serotonin proizvode zdravi međuljudski odnosi, poštivanje, razumijevanje sebe i drugih, zahvalnost za ono što se jest, a ne za ono što se ima. Ne radi se o nikakvoj zavjeri protiv hrvatskog puka, nego o činjenici da ovim društvom vladaju krajnji primitivizam i barbarizam utemeljeni na apsolutnom neznanju.
Jedan mudar čovjek, Henry David Thoreau je rekao: Ne znam za poticajniju istinu od neupitne ljudske sposobnosti da poboljša vlastiti život svjesnim naporom! Što čekate!

Tko je glasao

Kad upališ RAI što vidiš?

Kad upališ RAI što vidiš? Ples, glazba, zgodne djevojke, igra, slavlje života. Colpo grosso.
A u nas? Kao da rat još uvijek traje i da nema sutra. Neki zapjenjeni pjene neke druge.

A novinari? Oni su bijela krvna zrnca društva. Ukazuju i lokaliziraju upalu. Međutim kod nas imaju leukemiju.

Najgori dan u životu je onaj kad shvatiš da ti se snovi neće ispuniti. To je odgovor na suicide branitelja u većini slučajeva.

Tko je glasao

Najgori dan u životu je

Najgori dan u životu je onaj kad shvatiš da ti se snovi neće ispuniti.

Točno. Zato jer branitelji nemaju pojma, niti im je rekao netko drugi, niti sami o tome razmišljaju da su im se snovi ispunili 1995. godine otkad imamo SLOBODNU HRVATSKU U SVIM SVOJIM KVADRATIMA!!!
Kakva je da je, tisuću puta je bolja i ljepša nego Jugoslavija! Tko god je živio u Jugoslaviji u kojoj se nije poželio ubiti, a poželio se ubiti u svojoj rođenoj Hrvatskoj za kojom su 900 godina čeznuli Hrvati, za koju su mnogi domoljubi dali svoje živote, od prošlosti do danas, tko to nije shvatio, što se mene tiče slobodno nek se ubije. Kakva god da je Lijepa naša, koja možda nije ispunila očekivanja u pogledu pretvaranja u Lijepu našu Švicarsku, kad pogledam kako se HRVATSKA ZASTAVA SLOBODNO VIJORI na mom portunu, meni su SVA OČEKIVANJA ISPUNJENA. Sad kad imam Lijepu našu, ništa mi drugo ne treba i sve ostalo što mi treba napravit ću sama svojim vlastitim rukama, a neću čekat da mi netko da i pokloni jer sam ovo jer sam ono za vrijeme rata. SVI SMO SVE ZA VRIJEME RATA KAD JE TREBALO. Sad je vrijeme za RAD, RED I DISCIPLINU, a ne za sjedenje pod šljivom i naricavanje.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Bravo seneka,odgovor je

Bravo seneka,odgovor je točan.
lavica je stalno kontradiktorna, čas plače nad sudbinom hrvata ,čas čuva djecu i kuha dok su muškarci u ratu( možda je skupljala i drva za ogrijev,korjenje i sl.kao prava "žena"),čas je ekonomistica puna znanja,čas bi bila nemilosrdana
i gledala kako se "kukavice " bezrazložno ubijaju.
lavica , ne želi znati da je većina suicida počinjeno od strane onih o kojima sam pisao -veteranima rata.Ne ,nemogu joj objašnjavati što je PTSP, što depresija,štopotištenost, što anksioznost,što opseivnokompulzivni poremećaji.
Ma nek čita, u pauzi dok ne kuha i ne radi posao ekonomistice.

"A u nas? Kao da rat još uvijek traje i da nema sutra. Neki zapjenjeni pjene neke druge.
Najgori dan u životu je onaj kad shvatiš da ti se snovi neće ispuniti. To je odgovor na suicide branitelja u većini slučajeva."

stepski vuk

Tko je glasao

Koji snovi??? Jesi ti

Koji snovi??? Jesi ti normalan.
Moj je dida umro a da nije dočekao da se hrvatska zastava slobodno zavijori na stijegu. Kad se toga sjetim, svaki put mi je grč u želucu.
To smo čekali 50 godina, ništa drugo. SLOBODU!!!
I dočekali!!

Što si ti čekao i za što si se borio? Koji su tvoji bili snovi kad si išao u borbu, kad ti se još nisu ostvarili iako se hrvatska zastava vije posvuda? Za Mamulinu vilu u Opatiji? Aha, dobro, onda te kužim. Ti naravno nemaš ono za što si se ti borio. Ok, ali nemoj prljati sve branitelje s tim svojim očekivanjem! Jer se oni nisu borili za vile i lovu, već za obranu svojih kuća koje su obranili. Tebi bi vjerojatno ta vila puno značila bez obzira koja zastava na njoj vijori. Sorry, ali to nije moj film, ja to ne razumijem i ne mogu razumjeti. Imam branitelje u obitelji, ali oni nikad nisu popljuvali svoju Hrvatsku i pomislili da u njoj ne žele živjeti i da im je bolje bilo u Jugi. Jer tko je Jugu preživio, da bi se u Lijepoj našoj ubio, taj daje na znanje gdje mu je bilo bolje, taj se i nije trebao boriti, jer nema pojma za što se borio i koliko je važno hrvatskom narodu imati svoju Lijepu našu, ma kakva ona bila. A takva je kakva je, kakvi smo mi sami u cjelini hrvatskog bića, ni bolji ni gori od drugih ljudi i drugih naroda.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

nemogu objaviti komentar .

nemogu objaviti komentar . napisao sam uredno a pojavljuju se samo neka slova.

stepski vuk

Tko je glasao

I ubuduće, ako nemaš

I ubuduće, ako nemaš suvisle argumente, onda nemoj mene uzimati na zub (ekonomistica, kuhača, ovo, ono) jer je to smiješno. Ne bi valjda bio takva pička da bi tjerao žene da ratuju umjesto tebe. Ako bi, onda si to trebao reći onda kad se događalo, a ne sad, pa bih bila ostavila sitnu djecu tebi na sisanje i čuvanje i umjesto tebe uhvatila pušku. Nikad u povijesti se nije dogodilo da veliki ratnici tjeraju svoje žene u rat! No dobro, nikad ne reci nikad. Otkad su se muškarci počeli seksati međusobno, više me ništa ne može začuditi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

a vi žene se ne seksate

a vi žene se ne seksate međusobno. pa što.svak ima izbor.to mi je najmanja briga.na takve stavri ne obračam pažnju.
ovakve poput tebe trude se penetrirati u mozak svakoga tko ne misli isto.
Nećemo sad još i o muškom ili o ženskom šovinizmu.

stepski vuk

Tko je glasao

Udruzenje Branitelja,

Udruzenje Branitelja, udovica itd. Podravke je odlicno uigran privatan biznis njenog predsjednika koji od mlacenja prazne slame dobro zivi.
Stalno pokrece neke teme - uglavnom sporedne i koje nikad ne doticu tragicne poteze HDZ vlasti i od toga izvlaci proracunske parice. Strogo se pazi da se ne prozove Vlada, premijer ili netko drugi iz HDZa. Ali Udruga je tu da stalno odrzava tenzije iz doba rata, kao da je jucer zavrsio. O pljacki u pretvorbi, tajkunima, kriminalu i drugim problemima drustva - ni rijeci.
Stvarno pateticno.

Tko je glasao

O pljacki u pretvorbi,

O pljacki u pretvorbi, tajkunima, kriminalu i drugim problemima drustva - ni rijeci.
Kad već pričaš o stvarima koje niti izdaleka nisu jasne, barem osnove si mogao pohvatati.
Kao npr pretvorbu pa bi shvatio da u pretvorbi nije bilo nikakve pljače jer je pretvorba bila običeno "prepisivanje" društvenog vlasništva u državno... A onda isto tako bi mogao znati da je nakon pretvorbe slijedila prva privatizacija u kojoj su igru igrali radnički savjeti, direktori "preduzeća" i sindikati...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

ma koji je kurac tebi? od

ma koji je kurac tebi? od kud si ti upao u ovu priču.

stepski vuk

Tko je glasao

Čudi me da o ovome

Čudi me da o ovome citiranom tekstu o suicidima u Hrvatskoj ,nitko nema komentara.
Jebi ga,ovo je za mene užasan podatak i tragično je za naše društvo.

Ovdje nažalost nemam podatke o broju narkomana branitelja a o tome bi se moglo svašta napisati.
To nažalost nitko nije obradio jer da jeste moglo bi se postaviti pitanje kako je to bilo moguće na bojišnici postati narkoman. Uh, zajebeno pitanje!

stepski vuk

Tko je glasao

Droga se svojedobno dužila

Droga se svojedobno dužila poput puške na prvoj crte obrane. O Apaurinima i alkoholu da ti ne pričam. Problem suicida je vrlo kompleksan i zahtjeva stručni sustavni rad. Postoji cijelo ministarstvo koje bi se trebalo baviti problemima branitelja na čelu kojeg je Jadranka Kosor. Međutim tu postoji sukob interesa struke i Jadranke Kosor. Prvima je bitan sadržaj, a Jaci forma. Umjesto aktivne, sustavne i stručne pomoći , od ministarstva se dobije upravo suprotno. Cilj ministarstva nije stvarna pomoć već spriječavanje eventualne pobune i što jeftinije održavanje glasačke mašine primarno spriječavanjem objave popisa branitelja. da su barem toliko branili Zerp kao taj popis.

Tko je glasao

@poveznik Poštovani, nisam

@poveznik
Poštovani,
nisam želio o ratu polemizirati iako imam svoje mišljenje o svemu tome. Jednostavnim riječima rečeno želja mi je istaknuti kako su se brojni bogatili na domovinskom ratu i kako je politička vrhuška stvorila Hrvatsku po svojoj mjeri a ne mjeri građana RH.Ratne žrtve su zapravo za mnoge neizmjerne. U ime tih žrtava ali i nas samih , trebali smo urediti ovu nam državu na pravdi i istini.Pa što se čeka, možda David Cooperfield.
Većini od nas neki su oteli sadašnjost i budućnost.
Istina o 200 obitelji i stoki sitna zuba nažalost ,i mozgu za 1 DM,je stavila našeg pokojnog Predsjednika u velike vizionare.Čovjek je stvarno govorio istinu i samo istinu.
Kako stvari stoje ,stoka sitna zuba nema više ni te zube a mozak nam doista vrijedi 1 DM kad sve ovo podnosimo.
Ovo sam morao napisati jer danas nemam za doručak ali nije to problem što ja nemogu doručkovati nego što nemogu moje dijete i bolesna supruga,što nemogu kupiti lijek koji nam treba,što čekam poštara da uruči još jednu ovrhu,što se moram švercati u tramvaju da bih otišao do bolnice,što,što što.....
a znate li koliko vrijedi moja oteteta djedovina cca EUR 3.000.000 po tržišnim cijenama.Da dobro ste pročitali neki kurvini sinovi su mi to uzeli,proglašivši me nepostojećim.
Pa, imate pravo ,smirit ću se ,otići ću na Cmrok i vrisnuti-kriknuti uplakan u svojoj 54 godini i onda duboko udahnuti, te se vratiti svojoj kući skrhan od boli i nemoći.
Idemo dalje.

stepski vuk

Tko je glasao

Nemam hrabrosti ne vjerovati

Nemam hrabrosti ne vjerovati Vam. Toliko sam zaprepašten da ste se pretvorili u krpu, da ću odbaciti svaki oprez i bez oklijevanja ponuditi Vam pomoć. Ja sam Božo Pendo i moja e-mail adresa je bozopendo@gmail.com
Molim Vas da mi se hitno javite. Ako zaista govorite iskreno i ako zaista želite pomoći svojoj obitelji, Vi ste to dužni napraviti. Mogu Vam pomoći na način koji za Vas ni u kojem slučaju ne bi bio ponižavajući, a toliko bi Vam promijenio život da to Vi ni u naljluđim snovima ne možete zamisliti. Pri tom apsolutno ništa ne tražim od Vas, osim jedne stvari: da mi vjerujete dok ne provjerite! Od ovoga trenutka ja dežuram na e-mailu!
Za prvo javljanje mi ne morate baš ništa objašnjavati. Samo se javite i odmah ću Vam odgovoriti. Moj Vam je životni moto- što veća neprilika to bolja prilika. Provjerimo zajedno!

Tko je glasao

@poveznik Kao krpa se baš i

@poveznik
Kao krpa se baš i ne osjećam , još mi je ostalo nešto snage i dostojnastva. A istina je nešto s čim se ne igram.
Nisamo od onih koji žale sebe nego sam strašno tužan ali ponekad me svlada bijes zbog nemoći ,kad čujem ili pročitam,gluposti,dogmu,licemjerni tekst,politički i čak crkveni pamflet.
Hvala na ponuđenoj pomoći ali ja sam se jutro izvriskao na Cmroku,potom pupušio moju obožavanu lulu i dalje,ma nije više bitno.Navečer ću možda opet zaurlati na Cmroku ako ne bude pasa,tih predivnih životinja.
Inače ja sam Vam postao " stepski vuk"(H. Hesse),intelektualac- individualac koji u sve sumnja.
Takvi su postali i oni moji u familiji ,o kojima sam pisao da su poslati u rat.I to su skupo platili a država im je, iako oni nisu tražili nikave zahvale,zauzvrat otela djedovinu (čiji smo suvlasnici) u Puli.
I tako to , želim ostati anonimac, bolje mi je tako jer nemam snage pričati previše o sebi stranim ljudima bez obzira na njihovu dubru namjeru.
Evo samo nekoliko malih detalja ,ja sam dipl. ekonomista vanjske trgovine i marketinga,sa 30 godišnjim stažom u vanjskoj trgovini,dugogodišnji svestrani produktivni i inventivni manager,u nekoliko vrlo značajnih firmi dio uprave, prošao sam dobar dio planete Zemlje,upoznao brojne kulture ,itd.
Imao sam solidan život dok me nisu ubili u pojam neki novi"gazde".Nisam dio mreže,niti gospodarstvene niti političke. Trenutno bolujem od PTSP-a iz radnog odnosa dok mi se ne ostvari želja da ponovno ne počnem raditi.
Ima još ali nek ovo bude The End!
Ovakav nisam baš interesantan čitateljstvu. Oprostite svi ako sam vas možda zbedirao.

stepski vuk

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci