Tagovi

O genocidu

O genocidu:
Zlo?in, koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, po svom je sadržaju prakti?ki jednak genocidu.
Naše obitelji kroz tih petnaestak (i više) godina stalno žive pod ogromnim stresom, nanose im se teške duševne boli i druge patnje, diskriminirane su, neke obitelji su ve? i izba?ene iz svojih domova, uništava ih se na taj na?in što je mla?oj generaciji onemogu?eno ili otežano stupanje u brak i ra?anje djece, budu?i da im se oduzima dom, sigurnost, imovina, koja je ste?ena pošteno i zakonito, itd. Sve se to radi uporno, kroz mnogo godina, sa neskrivenom namjerom da se od nas preotmu naši stanovi - t.j. naši domovi, imovina i vlasništvo (u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima). Time se ubrzava naša smrt, a naše obitelji ostaju bez potomstva. Spomenute karakteristike toga zlo?ina u potpunosti odgovaraju pojmu genocida (a i drugih zlo?ina).
U Rezoluciji 96 (I) Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, od 11. XII. 1946. godine, piše ovo: "Genocid je uskra?ivanje prava postojanja ?itavim ljudskim grupama, kao što je ubojstvo uskra?ivanje prava na život pojedinim ljudskim bi?ima". http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.227/current_category.6/affi...
Dok se ubojstvom uvijek usmr?uje neki pojedinac, kod genocida se ne mora raditi u direktnom ubijanju pojedinaca. Generalna skupština UN je naknadno, svojom Rezolucijom 260 (III) A od 9. XII. 1948., prihvatila Konvenciju o sprje?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida http://www.fordham.edu/halsall/mod/UN-GENO.html
Prema toj Konvenciji genocid postoji ne samo u slu?aju ubijanja ?lanova neke grupe, nego (izme?u ostaloga) i u slu?aju kad im se nanose teške duševne patnje (šteta) odnosno uvjeti života sra?unati na postizanje djelomi?nog (ili potpunog) uništenja grupe, kad se poduzimaju mjere kojima se nastoji sprije?iti ra?anje unutar grupe, itd. Sve je to upravo ono, što trpimo mi i naše obitelji.
Me?utim, možda u toj potonjoj konvenciji postoji jedna nedore?enost. Naime, u ?lanku 2. te konvencije navedene su "nacionalne, etni?ke, rasne ili religijske" grupe, a nije izri?ito navedeno da se to odnosi i na druge grupe, kao što je na pr. obitelj ili grupa obitelji. (Pitanje za sociologe: Je li obitelj zapravo mala, elementarna etni?ka grupa?). Unato? tome, jasno je da uništavanje neke (ili nekih) obitelji na bilo koji na?in i iz bilo kojeg razloga, ne može nipošto biti manji zlo?in od uništenja neke grupe (odnosno nekih obitelji) iz rasnih, nacionalisti?kih, ili sli?nih razloga.
Zbog isplaniranog i prora?unatog proteka vremena, nama - i kao grupi i kao pojedincima - sve više prijeti izumiranje. Prije devetnaest odnosno ?etrnaest godina (1991. odnosno 1996., kad su doneseni skandalozni zakoni o otkupu i najmu stanova) vjerovali smo da ?e zlo?in biti brzo ispravljen, te da ?emo se uskoro upisati u zemljišne knjige kao potpuni vlasnici naših stanova, koje ?e kasnije naslijediti naša djeca. Ali sada su mnogi od nas ve? ostarjeli (a neki od nas su ve? i umrli kao osobe koje su protupravno lišene svoje imovine - što zna?i da tu imovinu NEMA pravo prisvojiti zemljišno-knjižni "vlasnik"!), pa se može o?ekivati da ?e još neki od nas ili/i od naše djece uskoro tako?er umrijeti, bilo nesretnim "slu?ajem", ili "zbog bolesti", ili "zbog starosti", ili možda kao pokojna Natalija Kova?evi? iz Zagreba, Ilica 11 (za koju ne znamo od ?ega je zapravo umrla), a time se neke druge osobe nastoje protupravno domo?i naših stanova.
U parlamentu Australije (Senatu) raspravljalo se 1999.-2000. godine o zakonu, kojim bi se u pojam genocida uklju?ile i druge grupe, osim gore navedenih, kao na pr. grupe utemeljene na seksualnom ili politi?kom opredjeljenju. U nekim slu?ajevima to bi bilo opravdano, na pr. u slu?aju kad bi vlast u nekoj zemlji nastojala, recimo, iskorijeniti neku takvu grupu (tako, da bi se smanjivao broj tih ljudi sprje?avanjem ra?anja ili ubrzavanjem njihovog umiranja).
http://www.aph.gov.au/hansard/senate/commttee/s999.pdf
(Me?utim, zabrana neke politi?ke stranke možda ne bi bila genocid, ako broj tih živih ljudi ne bi bio smanjen, nego bi oni samo bili izba?eni iz te zabranjene stranke).
Ali u našem slu?aju radi se o našoj polaganijoj ili bržoj likvidaciji, o našem ranijem umiranju i manjem ra?anju, što upravo odgovara pojmu genocida.

Komentari

Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija 27.8.2010.
O kućo mala
Tekst: 27.08.2010. | 11:31

za rješavanje privatnih stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci trebalo bi mijenjati zakon, što nije izgledno dok se suprotstavljene strane ne dogovore

Neriješena 2542 stana
Povratom imovine oduzete u doba socijalističke Jugoslavije ispravljene su tek neke nepravde počinjene vlasnicima nekretnina u bivšoj državi, no ni gotovo dva desetljeća samostalne Hrvatske nisu bila dovoljna za rješavanje problema zaštićenih najmoprimaca, odnosno vlasnika stanova u kojima su po rješenjima ex Jugoslavije smješteni, a odlukama hrvatskih vlasti i zaštićeni, najmoprimci.

Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, riječ je o 2542 stana, što znači oko pet tisuća ljudi na koje se ovaj problem izravno odnosi. U Ministarstvu ostavljaju mogućnost i većeg broja jer nije isključeno da ima i onih koji nisu dostavili podatke kad je to javnim pozivom zatraženo u prosincu 2005. godine.

Broj je, dakle, utvrđen, zakon koji regulira status i odnose zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u privatnom vlasništvu je donesen, što očito nije bilo dovoljno jer problem nije ni blizu rješenja. Doneseni zakon, naime, ne zadovoljava ni jedne ni druge i stoga bi ga htjeli mijenjati, svaki u svoju korist naravno.

Zaštićeni najmoprimci žele da im se omogući otkup stanova u kojima žive, a vlasnici da država najmoprimce iz tih istih stanova iseli. “Ministarstvo je u stalnom kontaktu s predstavnicima obiju strana i nastavit će s pregovorima sve dok se ne iznađe rješenje koje će biti prihvatljivo za obje strane”, odgovoreno nam je iz Ureda za odnose s javnošću na upit namjerava li se ovaj problem riješiti u skoro vrijeme.

Budući da suprotstavljene strane ne odustaju od svojih maksimalnih zahtjeva, jasno je da nema ni osnova za novi zakon jer mu je preduvjet “približavanje stavova”, kako su se diplomatski izrazili u ministarstvu.

I najamnina zaštićena
U želji ostvarenja svojih interesa i jedni i drugi pozivaju se na međunarodne dokumente koji im ne daju za pravo, pokazale su presude Europskog suda. Isto tako i jednima i drugima nadu u rješenje problema daje ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Vlasnici stanova i najmoprimci pretpostavljaju, naime, da će Hrvatska prije ulaska u EU morati riješiti njihova prava.

Pitanje je samo odakle će namaknuti financijska sredstva u tu svrhu. U svakom slučaju, nepravdu nanesenu i jednima i drugima u konačnici treba ispraviti, logično bi bilo da to uradi onaj tko ju je i prouzročio. Do tada će zaštićeni najmoprimci plaćati zaštićenu najamninu koja ni u kojem slučaju ne može zadovoljiti vlasnike.

Primjera radi, zaštićeni najmoprimac za stan od stotinjak kvadrata u centru Splita (u blizini Pravnog fakulteta) plaća 303 kune najamnine, a vlasnik za pričuvu plaća 227 kuna. Iznos bi, da nije ponižavajući, bio smiješan.

Prema uredbi, visinu mjesečnog iznosa zaštićene najamnine za pojedini stan izračunava najmodavac jedanput godišnje, ali su u istoj uredbi utvrđeni uvjeti i mjerila za njezino utvrđivanje: opremljenost stana, iskoristivost stana, troškovi održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kao i platne mogućnosti obiteljskog domaćinstva najmoprimca. Osnova za izračun je etalonska cijena građenja koja iznosi 5808 kuna po kvadratu.

piše jadranka matić

Europski sud: izgubljeni sporovi
Doneseno je više presuda Europskog suda kojemu su se žalili zaštićeni najmoprimci i izgubili sporove. Prema mišljenju Europskog suda, status zaštićenih najmoprimaca nije sporan u smislu prava zaštićenih Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a razina zaštite uspostavljena Zakonom o najmu više je nego dovoljna.

Sud drži da kada bi osobe koje stanuju u stanu u privatnom vlasništvu, imale pravo kupiti taj stan, vlasnici tih stanova bili bi izloženi prinudi. Aneks G Ugovora o pitanjima sukcesije, na koji se također pozivaju, ne dovodi u pitanje prevođenje stanarskog prava u status zaštićenog najmoprimaca.

Tko je glasao

mrak Vrati naš odgovor na

mrak
Vrati naš odgovor na ovaj članak iz slobodne. Ne samo što manipuliraju sa vama sa politika.com nego i sa Sobodnom dalmacijom to čine.
http://www.slobodnadalmacija.hr/O-ku%C4%87o-mala/tabid/93/articleType/Ar...

Tko je glasao

Cvrčak, nisam znao da smo

Cvrčak, nisam znao da smo toliko moćni da možemo manipulirati (sic!) i ovim blogom i Slobodnom Dalmacijom. Eppur si muove! Kopni medijska blokada kojom smo izloženi (hvala Pollitika com. na ovoj mogućnosti da istina izađe na svjetlo dana jer ipak ovo se tiče državnog proračuna, dakle, svih građana RH). Možda se nađe još koji novinar-istraživač koji će još temeljitije obraditi problem vlasnik-zaštićeni najmoprimac. Volio bi da mi netko odgovori zašto je najmoprimac zaštićen, ako badava živi u tuđem vlasništvu i kao bakterija siše vlasnikov supstrat!

Tko je glasao

Jedna od žrtava je Natalija

Jedna od žrtava je Natalija Kovaćević
http://feral.audiolinux.com/tpl/weekly1/article.tpl?IdLanguage=7&NrIssue...
Ona je umrla, a stanovala je u Ilici 11 u Zagrebu. Nju su pokušavali izbaciti iz stana. Što je sa tim stanom nakon njene smrti?
Njeno stanarsko pravo - odnosno pravo trajnog i zauvijek nasljedivog posjeda stana za nju i njenu obitelj itd. - to je njena imovina, koja joj je oteta suprotno pravu, Ustavu, Aneksu G, itd. Njoj se nije smjela oduzeti ta imovina, jer nije bilo nikakvog razloga da joj se oduzme, jer se Ustav RH ne odnosi na te pravne odnose koji su nastali prije 1990. godine (kao što je rekao i Ustavni sud). Ta imovina (kao i vlasništvo na stanu, da ga je otkupila, kao što je trebala) pripala bi njenim nasljednicima.
Zemljišno-knjižni formalni vlasnici (kako se zovu, jesu li to Vukorepe?) nemaju nikakvo pravo na tu njenu imovinu.
Nije važno da li se nasljeđuje pravo otkupa stana po Zakonu o prodaji stanova, jer njoj je protupravno oteta ta imovina, i zato ona mora pripasti njenim nasljednicima (a isto tako i vlasništvo kada izmjenom zakona nositelji stanarskog prava dobiju pravo otkupa svojih stanova). To sve treba biti uređeno i ispravljeno odgovarajućim izmjenama zakona!

Tko je glasao

Nevjerojatna je upornost u

Nevjerojatna je upornost u iznošenju nebuloza o bivšem stanarskom pravu, vlasništvu, pravu na otkup tuđe imovine itd. A sve je riješeno odlukama Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasbourgu! I sve je kristalno jasno! Otkup tuđe imovine je nemoguć bez pristanka vlasnika! Kad ovakvi govor mržnje izađe u javnost tada se treba zabrinuti za mentalno zdravlje osobe koja iznosi takove stavove. A i Državno odvjetništvo bi moglo imati posla, posebno glede vrijeđanja osoba koje profesionalno obavljaju svoju sudačku dužnost! (vidi Pollitika.com od 24/03/2009 - 18:35 - sus. Dignite glas protiv zločinaca-mučitelja i pljačkaša naše imovine. Taj pamflet je sramota za ovaj blog i njegovoim autoru nije mjesto u uljuđenom okruženju!).

Tko je glasao

Mraku nije jasno čemu

Mraku nije jasno čemu služe javni mediji, pa mu se ne sviđa stalno ponavljanja jedne te iste stvari. Ako se nepravda, otimačina naše imovine, i sl., ne ispravlja, onda se na to moramo uvijek ponovno žaliti narodu, sve dok se to zlo konačno ne ispravi. Naprotiv, nominalni "vlasnici" odnosno prekupci naših stanova, profiteri, i sl., stalno ponavljaju iste besmislice!
------------
Mi nositelji stanarskog prava imamo samo taj stan (naš dom) u kojemu živimo i danas. Kako to da izvorni vlasnici više nisu u svom vlastitom stanu (domu) koji im nije nikada oduzet, nego su, navodno, postali podstanari? Ne radi se o tome, nego su se i njihove i naše obitelji povećale, razmnožile, i svima su potrebni novi stanovi. To je drugi problem, koji se ne može rješavati otimanjem naših domova i naše imovine!
------------
Ima i drugih (stvarnih) podstanara, a ima i vlasnika koji imaju suvišne stanove, pa ih zato iznajmljuju. Neka ti vlasnici daruju te svoje suvišne stanove podstanarima (a ne mi, koji nemamo suvišnih stanova)!
Suvišni stanovi su oduzeti (nacionalizacijom) u SFRJ, a isto tako su oduzeti u Republici Hrvatskoj (1996. godine, člankom 48. Zakona o najmu stanova). U oba slučaja se postupilo pravedno, jer su oduzeti samo ti suvišni stanovi, a vlasniku je ostavljen stan u kojemu je živio on sa svojom obitelji.

Tko je glasao

Susovče, vlasništvo je

Susovče, vlasništvo je vlasništvo, a ne nekakvo nominalno vlasništvo! Zar te još nije opametio Europski sud za ljudskas prava! Pa pročitaj presude toga Suda u predmetu Sorić protiv Hrvatske i Strunjak protiv Hrvatske. Tamo se ne spominju nikakvi nominalni vlasnici. Ako je nešto zaista nominalno to su vlasnicima nametnuti diskriminatorski ugovori o najmu stana sa zaštićenom najamninom! Neka ti CK stručnjaci objasne presudu Suda u Strasbourgu Edwards protiv Malte, pa ćeš konačno shvatiti što je nominalno u odnosu vlasnik- najmoprimac! Pardon, nije nominalno nego KVAZI! Nije šija, nego vrat!

Tko je glasao

Netko se vrati 1945 iz

Netko se vrati 1945 iz konclogora.A netko drugi mu se uselio u njegov stan.
Zakljucak: genocidan je prezivjeli vlasnik logoras?

Tko je glasao

To o vraćanju iz konclogora

To o vraćanju iz konclogora u svoj nekadašnji stan ovisi o konkretnoj situaciji. A što mislite o ovome (premda nije sasvim ista stvar): Nekome je ukraden auto, pa on zatim ukrade auto nekom drugome. Ono prvo je krađa, a što je ovo drugo???

Tko je glasao

Draga anonimko pitanje je

Draga anonimko pitanje je ...
Netko kome je ukraden auto, hoće svoj auto natrag. On je vlasnik. HOĆE SVOJ AUTO I ŠTETU KOJU JE PRETRPIO !
ZAŠTO BI ON KRAO TUĐI AUTO ?!
SUVIŠNO JE GOVORITI DA ONAJ TKO HOĆE VLASNIKU NEŠTO UKRASTI - JE LUPEŽ.

Tko je glasao

Ni više ni manje nego

Ni više ni manje nego "zločin se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima i taj zločin je jednak genocidu"! Zakoni međunarodnog prava govore drukčije: Vlasnici su ti kojima se krše njihova ljudska prava, jer ne mogu naplatiti tržišnu najamninu od zaštićenih (od koga, od čega) najmoprimaca. Stvarna slika današnjeg stanja, koji je uspostavio Zakon o najmu stanova, je: Stanari se bune što piju, a vlasnici plaćaju! Naime, vlasnici stanova ili njihova djeca žive u podstanarskim stanovima i plaćaju tržišnu najamninu, a u njihovim stanovima, za šaku kuna mjesečno, žive zaštićeni nad kojima se "provodi genocid". Nad vlasnicima je u tijeku neviđena pljačka, koja će kad-tad biti sankcionirana, a u ispati naknade za materijalnu štetu i duševnu bol bit će neophodno angažirati i sadašnje zaštićene! Smoje bi rekao: Ajte lovit rake g......!

Tko je glasao

Nije oteto prokleto nego

Nije oteto prokleto nego uskoro vraceno! .

Tko je glasao

__ (Str. 22.)

__ (Str. 22.) "Denacionalizacija po pravilu ne dovodi do restitucije oduzete postojeće imovine, jer je to nemoguće zbog zaštite stečenih prava trećih osoba, (......). Zato je učinak denacionalizacije, po pravilu, obveza davanja naknade u obliku koji propisuje Zakon. (......) Sam Zakon o naknadi, osim toga, dopustio je otkup oduzetih stanova nosiocima stanarskog prava. Zato je učinak denaciona-lizacije, po pravilu, obveza davanja naknade, u obliku koji propisuje Zakon, a restitucija oduzete imovine, nepokretnih i pokretnih stvari jest iznimka".

Tko je glasao

Raskrinkani sus je ostao bez

Raskrinkani sus je ostao bez teksta, pa papagajski ponavlja (str.22.), (str. 22.) (str. 22).... Pa red je da mu pomognem i podsjetim ga na dio teksta koji je objavio na Pollitika.com čet, 15/04/2010 - 15:50 - sus. Dakle, citiram: "A tko treba biti kažnjen? Jasno, oni koji su krivi tj. mnogi od onih koji su na vlasti i na čelu glavnih političkih stranaka (tj. osobe slične naci-fašistima, staljinistima, i sličnima). Oni trebaju biti skinuti s vlasti i osuđeni (od strane sudova), dok su još živi, na nekoliko desetaka godina zatvora i oduzimanja cijele imovine, a ako tu imovinu netko naslijedi, ili ako stekne neku drugu imovinu zahvaljujući njima, onda i tim njihovim pravnim sljednicima treba biti to sve oduzeto. Na koji način? To nije moja (naša) briga, ali kazne i oduzimanje imovine moraju se bezuvjetno ostvariti, mora se ukinuti zastarjelost, imunitet, mora se uvesti iznimka od pravila da nema kazne u slučaju da ona nije bila propisana zakonima u vrijeme počinjenja zlodjela, itd., premda u tom cilju može biti potrebno izmijeniti zakone, Ustav, međunarodne konvencije ...".
Poštovani blogeru, ovo nije proglas CK iz 1945. već ono što čeka sve one koji se drznu poštovati vladavinu prava iz 2010. godine. Sve po kratkom postupku - klekni, metak u zatiljak i pad u tenkavski rov! Nego kako!

Tko je glasao

Osobe koje žele oteti našu

Osobe koje žele oteti našu imovine stalno tvrde da su podstanari, i slične stvari. Ima drugih (stvarnih) podstanara, a ima i vlasnika koji imaju suvišne stanova, pa ih zato iznajmljuju. Neka ti vlasnici daruju svoje suvišne stanove podstanarima (a ne mi, koji nemamo suvišnih stanova).
Suvišni stanovi su oduzeti (nacionalizacijom) u SFRJ, a isto tako su oduzeti u Republici Hrvatskoj (1996. godine, člankom 48. Zakona o najmu stanova). U oba slučaja se postupilo pravedno, jer su oduzeti samo suvišni stanovi, a vlasniku je ostavljen stan u kojemu je živio on sa svojom obitelji.
Nema smisla da spomenute osobe stalno ponavljaju iste besmislice!

Tko je glasao

Bit će ti situacija JASNA

Bit će ti situacija JASNA kad dođe presuda iz strasbourške KOVAČnice. Tada ćemo vidjeti kome će proCVIJETAti ruže. I zapamti, presude Suda za ljudska prava su i PRAVEDNE i ZAKONITE i OBVEZUJUĆE za RH. Živiš izvan vremena i prostora - za trebe je pravedno oduzimanje privatnog vlasništva! Pa gdje ti živiš, nije ovo 45. da čeličiš svoje ideološke besmislice! Neće tebi nitko oteti tvoju imovinu koju si stekla na grbači opljačkanog vlasnika! Samo ćeš biti prisiljena nadoknaditi vlasnicima štetu. Živio OIB!

Tko je glasao

Stanarsko pravo ne znači da

Stanarsko pravo ne znači da je onaj ko ga ima vlasnik stana. Vlasnik stana je društvo, jel ga je ono izgradilo, to bi ti trebalo biti jasno.

Kod ne korištenja stana dulje od šest mjeseci (znači da ga ne trebaš) se stanarsko pravo gubi i društvo ga može dati drugoj osobi na korištenje.

Tko je glasao

__ (Str. 22.)

__ (Str. 22.) "Denacionalizacija po pravilu ne dovodi do restitucije oduzete postojeće imovine, jer je to nemoguće zbog zaštite stečenih prava trećih osoba, (......). Zato je učinak denacionalizacije, po pravilu, obveza davanja naknade u obliku koji propisuje Zakon. (......) Sam Zakon o naknadi, osim toga, dopustio je otkup oduzetih stanova nosiocima stanarskog prava. Zato je učinak denaciona-lizacije, po pravilu, obveza davanja naknade, u obliku koji propisuje Zakon, a restitucija oduzete imovine, nepokretnih i pokretnih stvari jest iznimka".

Tko je glasao

__ (Str. 22.)

__ (Str. 22.) "Denacionalizacija po pravilu ne dovodi do restitucije oduzete postojeće imovine, jer je to nemoguće zbog zaštite stečenih prava trećih osoba, (......). Zato je učinak denacionalizacije, po pravilu, obveza davanja naknade u obliku koji propisuje Zakon. (......) Sam Zakon o naknadi, osim toga, dopustio je otkup oduzetih stanova nosiocima stanarskog prava. Zato je učinak denaciona-lizacije, po pravilu, obveza davanja naknade, u obliku koji propisuje Zakon, a restitucija oduzete imovine, nepokretnih i pokretnih stvari jest iznimka".

Tko je glasao

Zaista nas čudi "Mrakova"

Zaista nas čudi "Mrakova" reakcija na naš članak. Zapravo, šokirani smo. Nekako se moramo zapitati, nismo li imali o njemu predobro mišljenje. Ako je Mrak možda "zaštićeni najmoprimac" (a je li zaista, ili nije?), pa ako ima zdravu i dobru kćerku, koja je iz razumljivih razloga deprimirana i bez volje za život, a kamo li za rađanje djece, onda zaista ne vidimo u čemu se sastoje njegovi roditeljski osjećaji i odgovornost. Kako on objašnjava stvari svoj kćerki? Možda je tješi time, da je sve volja božja, da će se već Bog pobrinuti za nju i za dijete? Možda nakon tih riječi kćerka postaje bezbrižna i vesela? Ima možda i takvih. Ali, većina normalnih osoba ne može i neće nikada prihvatiti zločinačko ponašanje prema nedužnim ljudima, koji su maltretirani iako su živjeli i radili pošteno i nisu ništa skrivili. Ako ih netko stalno maltretira, oni se stalno bore protiv zločinca, koliko mogu, i nikada na popuštaju, i ne mogu popustiti zlikovcima i nepravdi.
Takva normalna djevojka se pita, kako je moguće da joj se događa to što joj se događa, kako da u toj neshvatljivoj i nenormalnoj situaciji rodi dijete, kako da mu pruži najviše što je moguće i što je djetetu potrebno, kad joj prijeti opasnost da bude istjerana iz svog doma zajedno sa djetetom. Ta djevojka gotovo svakog dana plače zajedno s majkom, jer je izgubila vjeru u ljude i državu, jer je "otpisana" od neodgovornih stotina tisuća obitelji, koje su otkupile stanove na temelju stanarskog prava kakvo ima i njena majka kroz proteklih 50 ili 60 godina, a te stotina tisuća obitelji jednostavno okreću leđa njoj i njenoj majci, napuštaju ih u nevolji - umjesto da su im, kao što bi bilo normalno, kroz proteklih dvadesetak godina stalno pružale podršku i tražile zajedno s njima da svi dobiju jednako pravo otkupa svojih stanova. Zašto su te stotine tisuća obitelji šutjele, dok se, naprotiv, u Saboru govorilo upravo to, da svi trebaju dobiti jednako pravo otkupa? Jasno je da Željka Antunović, Jadranka Kosor, i dr., ne bi to govorile kad to ne bi bilo pravedno i pošteno - ali kako da se osjeća spomenuta djevojka kad vidi da se to ne ostvaruje?
U takvom stalnom stresu teško da će se takve normalne osobe moći odlučiti na rađanje, dakle neće moći roditi, iako bi željele, ili će roditi kasnije, i imati će manje djece nego što bi inače imale. Ako takvih djevojaka (možda udatih, a možda još neudatih zbog istog razloga) ima nekoliko tisuća, pa ako bi one normalno rodile, pretpostavimo, desetak tisuća djece, one će ustvari roditi, recimo, pet ili sedam tisuća djece, dakle nekoliko tisuća manje. Zar time nije čitava ta grupa članova obitelji nositelja stanarskog prava umanjena za nekoliko tisuća članova? To netko može nazvati genocidom ili nekim drugim imenom, ali to ne mijenja ništa na stvari, jer je toj nerođenoj grupi oduzeto pravo postojanja. U svakom slučaju, to je JEDNAKO onome što se događa kod genocida.
Što piše u ovom dokumentu: UN Resolution 260, 1948 - Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide http://www.fordham.edu/halsall/mod/UN-GENO.html
"Art. 2. In the present Convention, genocide means ANY of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (......) (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (......)".
U redu, može netko reći da se ne radi o nacionalnoj, etničkoj, rasnoj ili religijskoj grupi, ili da možda nije primarno postojala namjera da se djelomično uništi grupa članova obitelji nositelja stanarskih prava, nego "samo" da im se protupravno preotme imovina i dom, pa da je "usput" došlo do smanjenog rađanja i bržeg umiranja članova te grupe. A može netko reći i suprotno (t.j. da je postojala ona prva namjera). U svakom slučaju, učinjeno zlo nije zbog toga manje, štetne posljedice nisu manje teške, postojala je svijest o tim posljedicama, dakle postoji i krivnja, i ne vidimo zašto bi ta krivnja bila manja, ako se to neće nazvati genocidom, nego nekim drugim imenom. Mi nismo ni tvrdili da se to mora nazvati baš genocidom, nego da se radi o zločinu koji je po svom sadržaju praktički jednak genocidu, a taj sadržaj se u oba slučaju sastoji u smanjenom rađanju i bržem umiranju članova grupe, kao posljedica prouzrokovanja ozbiljnog duševnog zla (štete, ili sl.). (Napomena: Treba razlikovati duševno zlo od moždanog oštećenja, koje se ovdje ne spominje).
Mrak i još neki svakako zaslužuju debeli minus zbog zapanjujućeg nedostatka suosjećanja s drugima i neshvaćanja što je pravedno a što nepravedno.

Tko je glasao

E MOJI SUS-ovci ! ZAR VAS

E MOJI SUS-ovci !
ZAR VAS STVARNO NIJE SRAM ? IMATE LI OGLEDALO ? ŠTA VIDITE U NJEMU, POGOTOVO NAKON OVAKOVIH VRIJEĐANJA I NEBULOZA ?
MUŠKARCI (?) SE VALJDA MORAJU POGLEDAT KAD SE BRIJU !
ŽENSKE VIŠE PUTA DNEVNO !
ŠTA VIDITE U OGLEDALU KAD STE ISPRED NJEGA , POGOTOVO NAKON OVE PISANIJE, KOJA JE VAN PAMETI, MORALA, SKRUPULA, LJUDSKOSTI...., A O BITI PROBLEMA I ISTINI, ČINJENICAMA DA NE GOVORIMO..., TO SAM VEČ DOKAZAO, AKO TREBA PONOVIT ČU...
JASNO JE DA VAM ULAZI "VODA U UŠI"...
PROŠLO JE OKUPATORSKO I BOLJŠEVIČKO VRIJEME...,TORTURE, DIREKTIVE, OKUPACIJA, PRAVO BLIŽNJIH I JAČIH PO PARTIJI I VLASTI...
U CIVILIZIRANOM I DEMOKRATSKOM SVIJETU, KOJEM TEŽIMO, DA BI NEŠTO IMALI VALJA RADIT..., STVARAT...
MORAT ČETE VRATITI TUĐE, OKUPIRANO, I PLATITI RAČUN...
OVO SE ODNOSI PRVENSTVENO NA VAS KOJI SE PREDSTAVLJATE ZA SUS.
POŠTIVAM ČESTITE LJUDE, ZAŠTIČENE NAJMOPRIMCE, POTREBITE, KOJI SA VAMA I VAŠIM ZLOČINAČKIM RAZMIŠLJANJIMA NEMAJU VEZE, KOJIMA JE JASNO DA SU U TUĐEM VLASNIŠTVU, I KOJE JE DUŽNA I KOJE ĆE ZBRINUTI DRŽAVA, OD NOVCA KOJI JE UPRAVO U TU SVRHU PRIKUPLJEN PO ZAKONU...

Tko je glasao

skviki Kako te nije sram da

skviki
Kako te nije sram da na ovaj odgovor daješ minus,umjesto da to prepustiš Marku da on to učini .

Tko je glasao

Molimo razloge za minuse,ili

Molimo razloge za minuse,ili su to minusi zbog minusa ???

Tko je glasao

Bez namjere da uopce ulazim

Bez namjere da uopce ulazim u raspravu o definiciji genocida jer je sudeci po dnevniku ona definitivno uzaludna, reci cu samo da ovaj tvoj dnevnik debelo nadilazi i kreativnu interpretaciju. To je kreativno, mastovito, apsurdno, hrabro (da). Na taj nacin na neki nacin se obezvrjedjuje sve one koji zaista imaju elemenata tvrditi da se radi o genocidu.
Probaj procitati malo bolje i malo racionalnije ove odredbe koje si sam citirao.
I tjeranje vode na svoj mlin ima svoje krajnje granice (dobrog ukusa).
Savjet: nemoj ovo slati josipovicu. Na ispitu iz Kp ne da bi za ovo dobio nula bodova, negp bi ti jos negdje ubiljezili minus pet bodova za sljedeci rok.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

da, problem i je u tome što

da, problem i je u tome što vam se treba objašnjavati zašto minusi

dakle vaši dnevnici jesu tradicionalno loši i jedva argumentirani pa ih stoga ja manje-više redovito minusiram jer je vidljivo da u njih nije niti minimalni trud uložen osim stalnog ponavljanja jedne te iste stvari, no ovaj ovdje dnevnik je zbilja izvan svega normalnog jer usporediti zaštićenog najmoprimca s genocidom ide prvenstveno vama na štetu i sramotu

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci