Tagovi

Mogu li ja promijeniti svijet – smijem li!

Nakon podužeg gruntanja i relativnog apstiniranja pollitike, a suo?en sa zimskom varijantom sezone kiselih krastavaca te lagane pripreme za izbornu antikampanju koja ?e polu?iti samo alibi zbog nerušenja jalovog sustava, odlu?ih tako malo se poigrati op?om temom izgubljenosti jedinke u današnjem društvenom kaosu. Bit ?u ovog puta malkice poduži i prosim ne zamjeriti zbog toga. Kada govorim o kaosu prvenstveno mislim na vrijednosni sustav koji je negdje izgubio ?ovjeka iliti ljuda. Samo usporedbe radi vlasnik Fejsa je postao osoba godine,a vlasnik Wikiliksa antiosoba godine. Tako je velio kapital i centri mo?i. Poruka je nebitna... Naravno da u tekstu slijedim „svoju crvenu nit“ dosljednosti prokazivanja nekih dogmi koje su postale bitak i lokalnog i globalnog cijepljenog populusa. Možda se teze iznesene u ovom mom skromnom promišljanju ne?e dopasti nekima iz akademske zajednice socijalne provinijencije, neka ih slobodno ospore – ali životnim argumentima. Ovo je samo fragment suo?avanja sa nemo?i mijenjanja malog i velikog svijeta koji proizlazi iz – mo?i.
Daklem, želimo li vratiti najosnovnije potrebe i razviti svijest prema okolišu naše homo vrste primjenjuju?i najnovija shva?anja o tome tko smo mi zapravo, skupa s time kako znanost, priroda i tehnologija (umjesto religije, politike i novca) drže klju? našeg osobnog razvoja, ne samo kao individualnog ljudskog bi?a, nego i civilizacije, i to strukturalno i duševno. Središnji uvid ove svijesti je prepoznavanje Proizlaznih i Simbiotskih elemenata prirodnih zakona (to te ja pitam) i kako uskla?ivanje s tim shva?anjima, kao podlogom za naše osobne i socijalne institucije, život na Zemlji more procvasti u sustav koji ?e neprestano rasti u pozitivnom smjeru op?eg dobra, gdje ?e negativne socijalne posljedice, kao socijalno raslojavanje, rat, predrasude, elitizam i kriminalna aktivnost konstantno se smanjivati i, idealisti?ki govore?i, eventualno nestati unutar bogatog spektra ljudskog ponašanja.
Ova je mogu?nost, naravno, teško shvatljiva za ve?inu ljudi, zbog toga što smo odgojeni od društva da mislimo da su kriminal, korupcija i neiskrenost jednostavno „onak kak je“ i da ?e uvijek postojati ljudi koji žele zloupotrebljavati, povrijediti i iskorištavati druge. Religija je najve?i promotor ove propagande, jer mentalitet kao „mi i oni“ ili „dobro i zlo“ poti?e takve krive pretpostavke.
Stvarnost je da živimo u društvu koje proizvodi nestašicu. Posljedica nestašice je to da se ljudi moraju ponašati na samoodržive na?ine, ?ak ako to zna?i da moraju varati i krasti kako bi dobili ono kaj žele. Po mojem skromnom mišljenju nestašica je jedan od najosnovnijih uzroka devijantnog ljudskog ponašanja, a isto tak je uzrok složenih oblika raznih neuroza. Statisti?ki pogled na ovisnost o drogama, kriminalne i zatvorske statistike, pokazuju da su siromaštvo i nezdravi socijalni uvjeti bili prisutni u životu onih koji iskazuju takvo ponašanje.
Ljudska bi?a nisu dobra ili loša... ona su pokretne, zauvijek promijenjive kompozicije životnih iskustava koja na njih utje?u. Kvaliteta ljudskog bi?a (ako postoji takvo nekaj) je izravno povezana s odgojem i sustavom uvjerenja koji je nau?en (koja intelektualna fraza).
Ova jednostavna stvarnost je grubo realizirana i danas ljudi primitivno (kaj sam bahat) misle da su konkurencija, pohlepa i korupcija „ugra?eni“ elementi ljudskog ponašanja, a slijedno moramo imati zatvore, policiju i odgovaraju?u hijerarhiju diferencijalne kontrole kako bi se društvo moglo obra?unati s ovim „sklonostima“. To je po mojem poimanju stvarnosti potpuno nelogi?no i krivo.
Smisao svega je taj da bi se stvari u osnovi promijenile na bolje, moramo se usmjeriti na uzrok u korijenu. Naš trenutni društveni sustav „kažnjavanja“ je zastario, nehuman i neproduktivan. Kada se uhvati višestruki ubojica, ve?ina ljudi ska?u gore dolje i traže smrt te osobe. Nije li to piramida okrenuta naopak. Stvarno zdravo društvo, koje razumije što smo mi i kako se stvara naš sustav vrijednosti, uzelo bi tog pojedinca i tražilo razloge iza njegovih nasilnih iliti klepto postupaka – napr Mirjane i Ivice Sanadera. Te bi informacije zatim dospjele u jednu ustanovu za istraživanje(recimo Ivo Pilar) koja bi ustanovila kako sprije?iti nastanak takvih uvjeta kroz odgoj i obrazovanje.
Vrijeme je da se zaustavi krpanje. Vrijeme je da se po?ne s novim socijalnim pristupom koji je uskla?en s današnjim znanjem. Nažalost, današnje društvo se još uvijek ve?inom temelji na zastarjelim, praznovjernim ure?enjima i rješenjima. Naravno da je ovo za akademce socijalnih boja obi?na – hereza. Nek samo kaskaju za doga?ajima i pojavnostima. Godot ?e sigurno do?i.
Tako?er smatram važnim istaknuti da nema utopija ili krajeva ne?ega (osim u teoriji). Svi dokazi pokazuju stalnu promjenu na svim razinama. Shodno tome, naši osobni postupci svakog dana našeg života su oni koji oblikuju i utvr?uju socijalni sustav kojeg imamo. Ipak, paradoksalno, tako?er su naši okolišni utjecaji oni koji stvaraju naše gledište i slijedno pogled na svijet. Zato, prava promjena ?e do?i ne samo kroz prilago?avanje osobnih shva?anja i odluka, nego i kroz promjenu socijalnih struktura koje utje?u na ova shva?anja i odluke.
Elitni sustavi mo?i su malo zahva?eni u dugom slijedu tradicionalnih protesta i politi?kih pokreta. Smatram nužnim nadi?i takve „pobune sustava“ i upotrijebiti puno mo?niji alat: Prestat ?emo podržavati sustav, dok ?emo konstantno zazivati znanje, mir, jedinstvo i samilost. Ne možemo se „boriti protiv sistema“. Konstitut mržnje, ljutnje i rata su pogrešna sredstva za promjenu, jer oni samo potvr?uju isto oru?e koje korumpirani, utvr?eni sustavi mo?i koriste za održavanje kontrole. Može li se protivnika pobijediti kruhom i ljubavlju...!?
Kada shvatimo da su svi sustavi Proizlazni i u stalnom stanju mijene, skupa sa stvarnosti da smo svi simbiotski povezani s prirodom i jedni s drugima na najjednostavniji a ipak duboki na?in, prisiljavaju?i shva?anje da je naš osobni integritet toliko visoko koliko integritet ostatka društva, tada možemo vidjeti kako su iskrivljeni i naopaki naši društveni sustavi i kako je njihovo potvr?ivanje ve?inski uzrok socijalne nestabilnosti u društvu. Naprimjer, Monetarni Sustav je dugo slovio za pozitivnu silu u društvu jer tvrde da stvara poticaj i napredak. Ustvari, ono kaj je vidljivo iz aviona je da je monetarni sustav postao sredstvo podjele i totalitarne kontrole. Opet moje prakse zavjera!!!
To je krajnji oblik „Podijeli pa Vladaj“, jer su u njegovoj srži pretpostavke da: (1) Moramo se boriti jedni protiv drugih da bi preživjeli; (2) Ljudi moraju imati tu „pobudu“ za nagradom da bi napravili bilo kaj smisleno.
Kaj se ti?e to?ke 1 (Moramo se boriti jedni protiv drugih da bi prživjeli), ova osobina „konkurencije“ u sustavu osigurava korupciju u društvu na svim razinama, jer je osnova „mi protiv njih“. Mnogi u?eni jebivjetri uvjeravaju da je „sustav slobodne trgovine“ dobar... ali je korumpiran u modernom dobu zbog loših politika, favoriziranja, financiranja firmi u ste?aju itd. Oni pretpostavljaju da ako se dozvoli da procvate „?isto“ slobodno tržište, tada ?e sve biti ok. Jok, krivo, jer ono kaj se vidi danas je slobodno tržište na djelu sa svim svojim diferencijalnim prednostima i korupcijom. Niti jedan zakon ne?e sprije?iti insider-trading, tajne sporazume, monopol, iskorištavanje rada, zaga?enje, zastarijevanje ili sli?no... to je ono što besprijekorno proizvodi sustav temeljen na konkurenciji, jer je temeljen na pretpostavci da se iskorištava druge zbog profita. To?ka.
Moramo po?eti tranziciju iz ovih ugnjetava?kih ideala i krenuti prema sustavu koji je „osmišljen“ da podržava ljudska bi?a... ne da ih prisiljava da se bore za opstanak. Što se ti?e to?ke 2 (Ljudi moraju imati tu „pobudu“ za nagradom da bi napravili bilo što smisleno), to je samo tužna i nevjerojatno negativna perspektiva ljudskog bi?a uop?e. Pretpostaviti da osoba mora biti „strukturalno motivirana“ ili stoga „prisiljena“ u?initi bilo kaj, je samo po sebi besmisleno. Sje?am se djetinjstva kad nisam imal pojma kaj je to uop?e novac. Igrali smo se, bili smo znatiželjni i ?inili mnoge stvari... zakaj? Zato jer smo to htjeli. Ipak, kako vrijeme prolazi u našem sustavu, ta prirodna radoznalost i samomotivacija je istrgnuta iz ljudi, jer su prisiljeni uskladiti se sa specijaliziranim, razdijeljenim, skoro predefiniranim radnim sustavom kako bi preživjeli. To zauzvrat stvara prirodnu pobunu unutar osobe zbog prisiljene obveze, i tako smo došli do odvajanja „zabave“ i „posla“. Lijenost, kako to zovu pobornici monetarnog sustava (onaj u kome mora postojati pobuda) ne poznaje tu razliku. U pravom društvu ljudi bi pratili svoje prirodne težnje i radili bi za doprinos društvu, ne zbog toga kaj su pla?eni za to, nego zato kaj imaju širu svijest koja prepoznaje da doprinos društvu pomaže njima samima koliko i svakom drugom. To je najviše stanje svijesti koje ho?emo prenijeti. Naša nagrada za doprinos društvu je dobrobit društva... koje zauzvrat podržava našu dobrobit (uff kaj sam pametan!).
E sada, stavljaju?i stvari u perspektivu, važno je shvatiti da naš svijet vodi, nepobitno, mala skupina dominantnih ljudi na visokim pozicijama onih ustanova koje su najdominantnije u društvu – Businessa i Financija. Postavljanje vlade je u tandemu s utjecajem i mo?i korporacija i banaka. Njihova krv života je novac, koji je zapravo iluzija koja je od male važnosti za društvo i služi kao oru?e za manipulaciju i podjelu zajedno s društvenom organizacijom koja osigurava elitizam, kriminal, rat i društvenu stratifikaciju. To?ka.
Istovremeno, pojedinci se u?e kako biti „korektan“ i to je ono kaj stvara njihovu vrijednost kao ljudskog bi?a. To stanje biti „korektan“ je izravno povezano s prevladavaju?im vrijednostima samog društva. Stoga, oni koji prihva?aju i podupiru pogled društvenog sustava su smatrani „normalni“, dok oni koji se ne slažu su smatrani „nenormalni“ ili ?ak „rušila?ki“. Bilo da je to dogma jedinstvene društvene tradicije, ili poravnanje u odnosu na jednu religiju svjetskih razmjera, osnova je ista: Intelektualni Materijalizam.
Kad shvatimo da se naše znanje i stoga naše institucije stalno razvijaju, vidimo da je bilo koji sustav uvjerenja koji tvrdi da nešto „zna“, bez dozvole za raspravu, ustvari pogrešna perspektiva. Religija, sa svojim temeljem u vjeri, je kralj ove iskrivljenosti, jer tvrdi da zna nekaj definitivno o najkompleksnijem i varljivom porijeklu ljudske vrste, a to je jednostavno nemogu?e u proizlaznom svemiru.
Kad se to veli, tada se shva?a da su kao i Strukture Mo?i Establishmenta jednako opasni oni ljudi koji su nau?eni da potpuno prihva?aju stati?na razumijevanja postavljena od ovih sustava... i tada postaju: „Samoizabrani ?uvari Statusa Quo“. Ovo se odnosi na svaki sustav, posebno politi?ki, financijski i religijski sustav. Otkad su ljudi poistovje?eni s naukama o nekoj Državi, Religiji ili etici Buisiness-a, ?esto osobi postaje jako teško promijeniti se, jer je njen ili njegov identitet postao spojen s ideologijama koje su im bile nametnute. Stoga, oni nastavljaju te nauke institucija, jednostavno da održe svoj osobni integritet kako ga oni vide. Živjele politi?ke stranke...
Moramo prekinuti ovaj krug, jer paralizira naš rast ne samo kao osoba, ve? i kao društva.To?ka.

Komentari

...a i istočno od Italije?

:"Žene su svrgnule stare, bogate ogrezle korumpirane režime u Tunisu i Egiptu. Ako ne ovde, gde? Prema tome, zasto ne bi i u Italiji?" ...
http://jasminatesanovic.wordpress.com/2011/02/13/se-non-ora-quando/#more...

Tko je glasao

Moram priznati

da je ovo jedan od boljih dnevnika koji sam pročitao na pollitici.

I sam slično razmišljam i ne dopuštam da od mene stvore Borga (we are the borg you will be assimilated resistance is futile). Slijedom toga što mislim svojom glavom i zato što nisam dio "kolektiva" , jučer sam dobio otkaz u tvrtki u kojoj sam radio cca 5 godina.

Naravno izgovor je bio "kriza je,, recesija, ukida se radno mjesto, to sam toliko puta čuo kad su i drugi bili u pitanju. Nismo mi krivi što je na čelu kompanije bio kvazi menadžer i 5 godina vodio tvrtku u propast, a pritom je dobivao i više nego debele bonuse.

I zato se treba boriti protiv sistema u kojem sada živimo i radimo, jer što više radimo manje imamo.
Naravno razni todorići, kerumi, rajiči i sl. "elitisti" jako fino žive i bogate se od tuđeg rada.
Lako je biti uspješan kada ti je sve servirano.

Ja bi naslovu dnevnika dodao: Moram!

Thomas Jefferson, "educate and inform the masses for they are our only hope for the preservation of our liberty."

Tko je glasao

Niti vidimo nit ćujemo

I zato se treba boriti protiv sistema u kojem sada živimo i radimo, jer što više radimo manje imamo. Naravno i slijedeća posljedica tog stanja će biti da će sve manje ljudi raditi i koji neće moći osigurati životnu egzistenciju. Da crni scenarij - samo zato kaj smo slijepi!

Tko je glasao

Ne samo da sve manje ljudi

Ne samo da sve manje ljudi radi, nego će sve manje ljudi uopće željeti raditi (osim na crno), jer im se ionako sve što zarade oduzima - što porezima, što komunalijama, što raznoraznim taksama.... To se naročito odnosi na male poduzetnike koji su najčešće glavni pokretač društva - njih je sve manje, oni propadaju, a zajedno s njima i njihovi radnici...

Da bog da ona akademska rasprava o podjeli profita zaista zaživi na našim prostorima, pa da se imamo oko čega fajtati ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Točno biga

Da bog da ona akademska rasprava o podjeli profita zaista zaživi na našim prostorima, pa da se imamo oko čega fajtati ;)Ova situacija napuhnute monetarne sapunice akcelerira ka kritičnoj masi i puknuću u idučih 10-15 godina. Nova ekonomija ljuda zasnovana na optimiziranim resursima i više će nego pripitomiti narav profita. Dotle - Sodoma i Gomora i obrazac - na kuku lele.

Tko je glasao

napokon

nekakva prognoza!

Tko je glasao

odlično

odlično promišljanje

Tko je glasao

Dogma monetarizma

Svijet bi se uvelike dao promijeniti raskrinkavanjem ovog balona od monetarizma kao kvazi religije. Obzirom da je i Shiky dolje iskazao interes za temu o svjetskim vladarima dogmi priča ugrađena u jedan dnevnik o sapunici novca zasigurno bi bila interesantna kao jedna od dogmi i onima koji imaju monopol nad njom.

Tko je glasao

Mogu li, smijem li ...

http://www.youtube.com/watch?v=yzqTgUCBhR8

Apsolutno mi se jebe dali smijem ili ne smijem... Znam da imam moralno pravo !
A mogu li !? Sam NE, ali i za to mi se jebe jer oduvijek sam bio u manjini ...
Bolje grob nego rob !
Smrt fašizmu - profit radnicima !

Provinciopolis

Tko je glasao

Ono s tri točkice

g. pro.., život je tek pred tobom - kaj se jezdiš a nisi iz Splita. I naj biti "vulgaran", kaj budu rekli ovi još mlajši kad vi srednji prostačite - ameni neugodno!

Tko je glasao

Čovjek je definitivno rob

Čovjek je definitivno rob navika, a jedna od najgorih "navika" koja je čovjeku nametnuta jest civilizacija koja uvjetuje njegovo biće od rođenja. Dakle, čovjek kad se rodi, ne pripada svojoj prirodi, već sistemu. I taj će sistem prihvatiti kao nešto najnormalnije, bez da se ikada zapita tko je on zaista.
Kao, npr. divlja životinja koju učiš ponovno i ponovno da odlazi u kavez i da u njemu boravi. Nakon nekog vremena, ona se više neće pitati zašto mora u kavez, već će za nju to postati nešto najnormalnije i zaboravit će na iskon u sebi.
Civilizacija je naš kavez. Međutim, mehanizmi preko kojih ona djeluje, čine život čovjeka besmislenim, jer je sve više ljudi počelo shvaćati upravo - da to nije život. Ni uz svu moguću tehnologiju, mi nemamo dovoljno vremena za sebe, djecu i ono što volimo, stalno smo pod stresom i pritiskom moranja - mi stalno nešto moramo. Mi nikad nismo slobodni i ne znamo što sloboda jest - možda ne bismo ni znali biti slobodni, možda nas sloboda plaši?
No, činjenica je da življenje po krivom receptu dolazi na naplatu - karcinom i ostale bolesti skupo naplaćuju silovanje vlastite prirode brzinom u ime statusa, novca, imanja, profita...

I naravno da je iskon u čovjeku počeo prkositi sistemu, represiji, zakonima...za sad u tragovima, ali evolucija uma je započela. Pri čemu je internet alat, naravno.

Tko je glasao

Iznad oblaka

. Mi nikad nismo slobodni i ne znamo što sloboda jest - možda ne bismo ni znali biti slobodni, možda nas sloboda plaši? Zato i je naslov takav kakav je - veli brojček, iznad oblaka!:)

Tko je glasao

iznad oblaka, nema laganja,

iznad oblaka, nema laganja, nema skrivanja, sve je istina... :))))

viva Nola!

Tko je glasao

slobodno nastavi:

"samo ja i ti..."


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

što ti znaš tko je moj

što ti znaš tko je moj "ti"?

i prestani biti zločest!

Tko je glasao

što ti znaš tko je moj

što ti znaš tko je moj "ti"?

ja to iz konteksta.... :-)

i prestani biti zločest!

a gle, humor je jedan od obrambenih mehanizama.
bolje nego da visim kod psihijatra :-D


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Suza mala dječačka

Debe, već sam si gruntal da me ne buš skužil - plus za tebe bez upisa!

Tko je glasao

prv št b t trb

prv št b t trb prmjnt jst nbvt mzk. nvdn s brntlj? sv m s čn d s b tlk glp, p s msl d s JN, stvr b HV-, p sd kd s skž d s b n krvj strn, nkk d s prstš.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe

Dali tvoj nick name ima kakve sličnosti sa debilizmom !?

Provinciopolis

Tko je glasao

gušti

Uvijek je užitak pročitati mišljenje, nekoga tko pokušva promišljati. To je onaj dio misli globalno.
No, pravi problemi su na djeluj lokalno. Sustav u kojem živimo nas je malo po malo doveo u stanje uma ˝prvo uživaj, zatim promišljaj˝ i tim stavom se vrlo profiterski koristi.
Potpuno se slažem da revolucije ne koriste.
Promjena ako će je biti mora dolaziti postupno (kroz mjenjanje stava) i na bolje. Ja sam i kroz svoje dnevike pokušao motivirati ljude da promisle o svemu što koriste, od kredita (iz uvoza) do hrane iz uvoza.

Ovo što si pisao o doprinosu društvu i nama samima, mora postati MO ponašanja u ekonomskom sistemu, zato što je to jedini način za mirnu tranziciju, ka boljemu. To čak nema nikakve veze s domovinom, nacijom, itd. nego je prosto jednostavno za shvatiti da ako ti od mene kupiš stol koji sam ja izradio u svojoj radionici da ću ja odgovoriti istom mjerom i kupiti tvoje povrće ili razviti fotke u tvojoj radnji, itsl. i obojici će biti dobro. Ta tranzicija je problematična, ne samo zbog toga što si mnogi ne mogu više priuštiti nego kupovati najjeftinije, nego i zbog toga što se ozbiljno kosi s ˝prvo uživaj, zatim promišljaj˝, budući da ova tranzicija uključuje neugodu smanjene potrošnje. Pokušaji da se obračunaju s negativnim aspektima globalne ekonomija možeš vidjeti kroz pokrete Ekonomije zajednišva (Economy of communion) gdje se profit dijeli po sljedećoj formili, 1/3 za razvoj poduzeća, 1/3 za širenje Ekonomije zajedništva i 1/3 za potrebite.

Pitanja za tebe su.
Kako povesti ljude u promišljenu potražnju za proizvodima i uslugama, a istovremeno da ne odbiju ideju, zbog neugode koju izaziva?

Moj odgovor je da taj, koji to uspije, i sam biti najbolji primjer ˝dobrog korištenja ekonomije˝. Dakle, to treba biti netko tko zastupa polu-asketske stavove, tipa uživaj samo koliko si zaradio ili slično (opa, već smo izgubili dio potpore, sječaš se ˝prvo uživaj˝ mišljenja)

Oni koji i krenu u provedbu bolje ekonomije trebaju ostati motivirani. Kako?

Ja ne znam odgovor, a mnogi će pokleknuti pred prvom ˝neugodom˝. Ja mogu samo reči da meni pomaže Bog i Isusovo učenje, kad se treba ne prejesti, ne napiti, odbiti svakojake nemoralne ponude. Naravno nekima je toz zavjera, da bi se zatomili ljudi i njigove mogućnosti. Ja mogu, ja hoću, bolji sam i zaslužujem više, stavovi su puno popularniji.

Eto. Samo hrabro u promišljanju, tako se jedino može nečemu i domisliti.

Živjeli

Tko je glasao

No, pravi problemi su na djeluj lokalno.

Djeluj lokalno više ne "pali".
Ono što je potrebno je djeluj globalno.

Povezati se sa istomišljenicima globalno i onda mijenjati sistem ka boljem.

Thomas Jefferson, "educate and inform the masses for they are our only hope for the preservation of our liberty."

Tko je glasao

Dajmo Radnicima da

sudjeluju u raspodjeli onoga što svojim Radom i stvaraju (profit) !

Pokušaji da se obračunaju s negativnim aspektima globalne ekonomija možeš vidjeti kroz pokrete Ekonomije zajednišva (Economy of communion) gdje se profit dijeli po sljedećoj formili, 1/3 za razvoj poduzeća, 1/3 za širenje Ekonomije zajedništva i 1/3 za potrebite.

Trećina vlasnicima, trećina u nove tehnologije, nova Radna mjesta, trećina Radnicima "po glavi stanovnika" ...

Provinciopolis

Tko je glasao

motivi

Neki kažu da su 1. biti sam svoj šef i 2. namicanje bogatstva, glavni motivi malog i srednjeg poduzetništva.

Neću navoditi nikoga posebno, ali od onoga što sam sam pročitao autori se slažu da je takvo poduztništvo glavni izor blagostanja i glavni izvor radnih mjesta u bilo kojoj ekonomiji.

Profit je poduzetrnička plaća i nikako ne može ići radnicima. Razlog je jednostavan, a to je neizvjesnost (nepoznata vjerojatost i mogućnost osiguranja) uspjeha poduzetničkog pothvata, koji ne financiraju radnici, nego poduzetnici. Radnici moraju primiti pošetnu plaću za svoj rad.

Poduzetnici su upravo ti koji primjenjuju nove tehnologije kroz svoje pothvate i otvaraju najviše novih radnih mjesta. Tako da je ključno po mom mišljenju, da poduzetnici budu i ostanu motivirani. Ne znam je li Ekonomija zajedništva riješenje, ali eto poslužila mi je kao primjer. Ona ostavlja ipak jednu trećinu poduzetniku, a za ostalo nalaže neku svoju formulu, a kao što sam kazao ne znam koliko je dobra ili loša.

Živio

Tko je glasao

Puna diža mlijeka i onda nesmotren udarac nogom...

Miljeni moj, Profit je poduzetrnička plaća i nikako ne može ići radnicima. Razlog je jednostavan, a to je neizvjesnost (nepoznata vjerojatost i mogućnost osiguranja) uspjeha poduzetničkog pothvata, koji ne financiraju radnici, nego poduzetnici.Jesi ti siguran da ti kužiš kaj je profit, jesi liti potpuno siguran da radnici ne financiraju poduzetnički uspjeh!?? Ajd malo zgruntaj pak mi velio - može!?

Tko je glasao

˝poduzetnik˝ zvuči gorko

To sam negdje pročitao, a to bi mogla biti i najteža posljedica ove duge krize u Hrvatskoj. Naime, mnogi će zbog tog negativnog prizvuka, rađe otići u Lidl ili Billu ili IKEU nego da nešto kupe od susjeda poduzetnika, da se ne bi ovaj slučajno obogatio na njihov račun!!! Šteta, a može nam biti tako lijepo u maloj Ljepoj Našoj

Živio

Tko je glasao

Govoriš o drugome profitu

Vjerojatno misliš na managerski profit, ali to nije čudno kad je netko u Hrvatskoj ogorčen na riječ profit.

To je profit od preuzimanja rizika (poznata vjerojatnost i mogućnost osiguranja), koji je često precijenjen, pogotovo kad politika i gospodarstvo osiguraju da rizik nema, a manageri i dalje dobivaju plaće i do 20X njihovih najniže plaćenih radnika.

Klasičan primjer je šef HT-a, koji je u NU2 bez krzmanja izjavio kolika mu je plaća i da je to zato što on na sebe preuzima neke rizike poslovanja. Kao da će on iz svog džepa plaćati kad napravi neku nepovoljnu odluku, možeš si mislit?

Da ti pokažem razliku reći ću ti kako slijedi. Da sam stolar i ako ja sutra odlučim da sam, nakon dugih analiza, našao proizvod koji će se prodavati i odlučim otvoriti obrt i uložiti sve što imam u razvoj tog posla. Zaposliti ću i 5 pomoćnih stolara zbog planiranog obujma proizvodnje. Platit ću ih dobro, pošteno. Krenuo je posao i zaradio se prvi profit, ja ga dijelim radnicima, obrt propada, ja svom imovinom odgovaram za eventualna dugovanja. Po formuli iz prethodnog komentara, trećinu ulažem u nove tehnologije, trećinu, u širenje poslovanja (nova radna mjesta), trećinu radnicima. To je malo bolje ali opet preveć altruistički.

Sad, dovoljno ˝zgruntano˝?
Živio

Tko je glasao

Idemo ispočetka

Micek, naj me klati - govorim o profitu vlasnika kapitala i participaciji rada u istom,ok?

Tko je glasao

OK još ću pojednostavniti

Ja sam stolar, i vlasnik obrta i vlasnik kapitala i jedini radnik. Isplaćujem si poštenu plaću glavnog majstora, to je u računici.

Povrh sveg ostvari se dobitak, bio bi lud da prisvojim sebi kao jedinom radniku svu dobit! Propadam s prvim malim problemčićem.

Drugu stvar koju uporno izbjegavaš je gubitak. Dogodi se gubitak. Ja, opet kao jedini radnik, posežem i kidam od vlastite plaće, premještam u obrt, za održanje poduzeća.

Je li bi ti tvoji radnici trebali sudjelovati u gubitku kad su toliko orni primiti dobitak? Koliko bi sudjelovali, svom imovinom ili svojom plaćom? Naravno sve pod pretpostavkom da poduzetnik nije sam skrivio isti, a to se dogodi na tržištu.

Živio

Tko je glasao

Koji je dio rada u profitu vlasnika kapitala

Nisi shvatio gornje pitanje - odustajem!

Tko je glasao

shvatio sam

Ali uporno guraš na svoju stranu. Profit i rad nemaju veze na taj način da je jedno dio drugoga, za rad je plaća, a za dobro poslovanje profit. Profit je da služi poduzeću da se održi i ne propadne (naravno nakon što su sve plaće isplaćene) i da vlasnik ostane svoj šef i ostane poslodavac. Da ne misliš možda prihodi? Ako se zalažeš da se sav profit (višak prihoda nad rashodima) podijeli brojem radnika to nije nikakva mala promjena to je kompletno nešto novo, neka nova ekonomija. Ja pokušavam argumentirati da ekonomija sama po sebi nije loša nego je bitan pristup i da bi male promjene u pristupu donjele veliki napredak. Uostalom poduzetnička ekonomija je dovela do najbržeg razvoja civilizacije u povijesti. Druga je stvar što ljudi uvijek bježe od odgovornosti što su napredak nevaljalo iskoristili i još uvijek ga krivo iskorištavaju.

Znam da si rekao da odustaješ, ali objasni mi kako bi funkcionirao taj sistem u kojem se profit dijeli s brojem radnka. Stvarno me zanima. Tko bi, kako i s kojim razlogom vodio poslovanje te zemlje/poduzeća?

Živio

Tko je glasao

Rad je dio profita


Načelno potpuno krivo! Osim u slućaju onog profita koji je nastao špekulativnim radnjama

Tko je glasao

oprosti na izbivanju sa rasprave

Ne razumijem više našu raspravu. vjerojatno se naše rasprave na neki način mimoilaze.

Ali samo hoću reći da se profit pokazao kao dobar pokretač razvoja i način na koji inovacije ulaze u društvo kroz malo i srednje poduzetništvo. Profiterstvo je krivi put, tu se slažemo. Na primjer, kruh pekarne Demetra je skup, ali oni posluju po mom guštu, koliko sam uspio istražiti, i upravo zbog toga dajem 18 kuna za 800 grama kruha.

Tako da nema mjesta za glupe ideje. Sve ideje su dobre, zavođenje i biti zaveden je opasno. Zato sam i rekao da mi je lijepo pročitati što netko misli. Lijepo je zato što u tvojem razmišljanju prepoznajem i vlastito razmišljanje, vlastite dileme i zaključke. To zajedničko promišljanje nas svakako čini zajednicom u duhu, bez obzira gdje smo tjelesno. Ali ja nisam zabrinut, već će se svijet iskobeljati iz ove gužve, ja vidim dobre ljude oko sebe, samo treba biti strpljiv i nešto raditi, sudjelovati u stvaranju, za dobro drugih i samih sebe.

Evo nešto iz današnjeg misnog čitanja (Heb 11,1) - vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo

Živio

Tko je glasao

Veoma poticajno

Bravo "mili" - na istom tragu pitanja koje dolje postavlja Shiky. Kojem cilju je usmjerena društvena aktivnost u ostvarivanju "interesa svih"!? Zakaj jedan auto ne traje "50" god, zakaj milijarde u destrukciju (oružje) a ne u prehranu (posebno gladnih), zakaj svaku godinu moramo baciti stari mobitel ili PC (a ne dograđujemo ih samo novim modulima modulima). Zato jer je globalni koncept NESTAŠICA kojom elita ucjenjuje neosvješteno stado na pokornost tržištu kao religiji-dogmi. Nestašica je veoma moćan alat u manipulaciji i podčinjavanju i posebno u raspodjeli moći i globalno i lokalno. Namjerno sam ovu objavu radio kako to brojček veli malo "iznad oblaka" jer da bi se razumjelo ovo kaj se dešava u "potopljenoj nam našoj" mora se najprije shvatiti paradigma "šume"! A to se izbjegava s alibijem "teorija urote"!
Oni koji i krenu u provedbu bolje ekonomije trebaju ostati motivirani. Kako? Kvalitetnim zadovoljenjem svojih potreba, bez gomilanja zaliha-resursa i sviješću da osobno dobro nije rezultat zla bližnjega.

Tko je glasao

plus dnevniku zato jer na

plus dnevniku zato jer na korektan i (zacudo) pristojan nacin argumentira tvoje stavove.
ujedno ima i nekoliko ideja koje su mi (doduse utopijski) privlacne.
no ne mogu izdrazti a da ne ukazem na tri detalja:

Daklem, želimo li vratiti najosnovnije potrebe i razviti svijest prema okolišu naše homo vrste primjenjujući najnovija shvaćanja o tome tko smo mi zapravo, skupa s time kako znanost, priroda i tehnologija (umjesto religije, politike i novca) drže ključ našeg osobnog razvoja, ne samo kao individualnog ljudskog bića, nego i civilizacije, i to strukturalno i duševno. Središnji uvid ove svijesti je prepoznavanje Proizlaznih i Simbiotskih elemenata prirodnih zakona (to te ja pitam) i kako usklađivanje s tim shvaćanjima, kao podlogom za naše osobne i socijalne institucije, život na Zemlji more procvasti u sustav koji će neprestano rasti u pozitivnom smjeru općeg dobra, gdje će negativne socijalne posljedice, kao socijalno raslojavanje, rat, predrasude, elitizam i kriminalna aktivnost konstantno se smanjivati i, idealistički govoreći, eventualno nestati unutar bogatog spektra ljudskog ponašanja.

u svjetlu tvoje kritike religije, nema li ovaj dio upravo - vjerski (a kroz daljnju razradu) i religijski karakter?

razumijem kritiku crkve kao institucije (koju podosta i dijelim), mogu djelom prihvatiti i kritiku religije (u dijelu u kojem se kritizira religijski imperijalizam (kako na drustvenoj, tako i na individualnoj razini), bez obzira na konkretnu religiju), no nikako ne mogu prihvatiti kritiku vjere. cudi me s toga, sto si se u ovom tekstu uhvatio vjere kao mete kritike, buduci time definitivno zadires u temeljnu ljudsku slobodu, pogotovo s toga jer je i tvoj osnovi argument (gore boldan) - vjerske naravi.

jer mentalitet kao „mi i oni“ ili „dobro i zlo“ potiče takve krive pretpostavke.

Konstitut mržnje, ljutnje i rata su pogrešna sredstva za promjenu,

jesi li (u kontekstu ovih tvojih recenica) ikada zauzeo poziciju sa strane, i valorizirao svoje odnose prema drugima? koristis li ti "mi ili oni" retoriku? koristis li "mrznju i ljutnju" kao sredstvo za promjenu?

Statistički pogled na ovisnost o drogama, kriminalne i zatvorske statistike, pokazuju da su siromaštvo i nezdravi socijalni uvjeti bili prisutni u životu onih koji iskazuju takvo ponašanje.

statistika to mozda i pokazuje, ali to nije relevantan argument, buduci statistiku (pogotovo zatvorsku) sacinjavaju veliki brojevi. a siromasnih je uistinu vise nego li bogatih (jedna od posljedica paretto raspodjele).

iz toga ne mozes zakljuciti da su devijantna ponasanja iskljuciva posljedica siromastva, buduci i bogati takodjer kradu, lazu i koriste droge. bilo bi zanimljivo vidjeti u kojem postotku je devijantno ponasanje rasireno medju bogatima, a u kojem medju siromasnima - rezultati bi te mozda iznenadili.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Vjera kao religijska dogma

...no nikako ne mogu prihvatiti kritiku vjere. cudi me s toga, sto si se u ovom tekstu uhvatio vjere kao mete kritike, buduci time definitivno zadires u temeljnu ljudsku slobodu, pogotovo s toga jer je i tvoj osnovi argument (gore boldan) - vjerske naravi.
Dakle, ovaj upis se ne bavi vjerom kao subjektivno duhovnim tumačenjem ishoda percepcije, vlastitog razmišljanja ili komunikacije te uvjerenja i povjerenja već religijskim segmentom izraženim u slijedećem navodu
Religija, sa svojim temeljem u vjeri, je kralj ove iskrivljenosti, jer tvrdi da zna nekaj definitivno o najkompleksnijem i varljivom porijeklu ljudske vrste, a to je jednostavno nemoguće u proizlaznom svemiru.. iz jednostavnog razloga dogme koja je statična i ne priznaje provjeru.
jesi li (u kontekstu ovih tvojih recenica) ikada zauzeo poziciju sa strane, i valorizirao svoje odnose prema drugima? koristis li ti "mi ili oni" retoriku? koristis li "mrznju i ljutnju" kao sredstvo za promjenu?Da bih ti odgovorio na ovo pitanje najprije treba definirati tko su to "oni"! Pod "onima" podrazumijevam nasilnu i izdvojenu elitu koja manipulacijom i zavjerama igra šahovsku igru sa populusom zemlje u kojoj populus kroz vjekove biva matiran i prilagođen na trpljenje takvog odnosa. Prema istima ne osjećam ni mržnju ni ljutnju, oni jednostavno eksloatiraju zlo kao svoje (egoistično) opće dobro, ali ponekad osjećam ljutnju spram populusa koji to stanje trpljenja prihvaća kao Bogomdano - dakle kao uslovljenu dogmu koju se ne smije propitkivati ili provjeravati.
Glede veze devijantnog ponašanja kao posljedice siromaštva, naravno da siromaštvo predstavlja samo jedan krak tih uzroka, ovdje je siromaštvo naglašeno kao etalon jer se analizom istog brže i jednostavnije dođe do poante o kojoj ti govoriš i tu se slažemo.

Tko je glasao

Bitnu stvar nisam shvatio:

Kakav je tvoj odgovor na pitanje iz naslova tvog dnevnika?

Moj odgovor je - ako je netko sumnjao - "da". :)

Tko je glasao

dva mega pitanja

su u naslovu

Tko je glasao

u naslovu je

uskličnik

Provinciopolis

Tko je glasao

na kraj mega pitanje se stavlja neka druga oznaka

upitnik je prviše običan i podrazumijeva se

Tko je glasao

Pollitički dnevnici

Čitam ovaj hatzijev dnevnik (kojemu sam dala plus, a i općenito cijenim hatzija) i mislila sam mu napisati komentar, a onda sam se kolebala da li da mu pošaljem na PP, a sad mi se pak čini da je tvoj dnevnik pravo mjesto za iznošenje mog konfuznog mišljenja. Naime, hatzi je napisao pravi pollitički dnevnik, dobro strukturiran, aktualan, argumentiran i s pristojnim i odmjerenim rečenicama.

Ipak, najednom sam se počela osjećati kao moje dijete kad mu govorim da mora jesti povrće... Zamaglio mi se pogled u suštinskom nerazumijevanju... Moj je mozak odbio procesirati, posve je odbacio cjelokupni input, doslovce se zgrčio u obrani od te retorike... Predizborni izvanredni sabor stranke... instalirati lojalne, demontirati problematične, dHondt, Kosor, Sanader, Kalmeta, Karamarko, Polančec, Milinović, Šuker, predizborna koalicija, Friščić i Luka Bebić... stranačka pozicija...desno krilo...Ja to ne mogu više uopće čuti niti pročitati, a kamoli pojmiti... Da bi ih ilustrativno citirala, morala sam raditi copy/paste pojmova jer ih nisam mogla zapamtiti, pa čak niti izmisliti. Sve te riječi za mene imaju manje značenja od zvuka šodera u beton-miješalici... To su riječi koje se izgovaraju sa značajno podignutim obrvama, a ta gesta na mom licu izgleda neizmjerno izvještačeno...

Moguće je da sam ja rijetka i nevažna manjina, pa u tom slučaju moje mišljenje nije relevantno. Ali što ako nije tako, ako nas ima puno... tko se obraća nama?

(Sorry, hatzi, ništa osobno... nisi ti kriv...valjda)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Moguće je da sam ja rijetka i

Moguće je da sam ja rijetka i nevažna manjina

ne, mislim da je upravo obrnuto. :-)
ja sam rijetka i nevazna manjina.

s jedne strane nailazim na nerazumijevanje zbog "strucnosti". i sto prihvacam, buduci baratam rjecnikom i pojmovima koji, iskreno receno, nisu od sirokog interesa - u biti, dobar nabaceni populizam ce uvijek imati bolju prolaznost - i to je moj deficit, buduci politicki prvenstveno djelujem kroz argument (ili barem to pokusavam).

s druge strane, samim svojim postojanjem smetam, buduci negiram opce prihvacene pausale (poput onih da su svi politicari (ili wanna-be-politicari, hehe) kurve, korumpirani, kriminalci, glupi, povrsni itd itd - sto je u biti lagodna pozicija za kriticare). evo, galetu sam "drolja" (ne kurva, zato jer se kurva placa, a drolja nada dobroj udaji), golgoti sam "odvratan", cesto sam "partijski vojnik" i poslusnik, i tako to... uglavnom nisam - ono sto jesam - "ja".

s trece, vjerojetno ipak "malo previse" razmisljam svojom glavom, sto opet generira otpore.

no anyway, svatko bira svoj put i gura ga u skadu sa svojim mogucnostima. pa tako i ja :) :)

(Sorry, hatzi, ništa osobno... nisi ti kriv...valjda)

nhf, dijelom i jesam, i guess...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Svatko bira svoj put...

Možda nesvjesno i nenamjerno, ali tvoj odgovor odražava bahatost i zapravo je uvredljiv spram mene ljuda, kak bi rekel Golgota. Ti impliciraš da te ja nisam razumjela zbog nedostatka (tvog) populizma i zbog pretjerane "stručnosti", a ja ti zapravo govorim da je cijeli okvir u kojem se ljuljuškaju naše dvije najjače stranke, gdje jedna kakti predstavlja opoziciju drugoj, kao i one koje bi to željele postati ili se barem ušlepati, potpuno prevaziđen, besmislen, beskoristan, bespredmetan i nevjerodostojan.

Mogu cijeniti nečija nastojanja da djeluje na poboljšanje i mijenjanje sustava kroz sam sustav (sačuvaj me bože revolucije i događanja naroda), ali me razočarava kad mlade intelektualne snage, a vjerujem da se takvim želiš smatrati, djeluju kroz sustav držeći ga bogomdanim okvirom, vječnim i nepromjenjivim. Očigledno je da neki ljudi (prvo sam napisala "mnogi", pa sam se ispravila:), bilo na racionalnom bilo na intuitivnom nivou, već debelo sumnjaju u ustaljene demokratske procese i ja se nadam da će uskoro i vama koji se aktivno bavite politikom uskoro svanuti da treba mijenjati političku tehnologiju, a time i retoriku.

Ili ti možda ono - "svi su oni isti, svi samo žele vlast, tako je svejedno za koga glasati, itd" - doista ili ne čuješ, ili pripisuješ gluposti puka koji, površan i isprazan kakav jest, ionako ne može ništa shvatiti?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Mi mislimo za vas

a ja ti zapravo govorim da je cijeli okvir u kojem se ljuljuškaju naše dvije najjače stranke, gdje jedna kakti predstavlja opoziciju drugoj, kao i one koje bi to željele postati ili se barem ušlepati, potpuno prevaziđen, besmislen, beskoristan, bespredmetan i nevjerodostojan. Nažalost bolna istina, ali s bolom se treba suočiti čim prije - baš sam zaljubljen u svoj odraz u špiglu!

Tko je glasao

Možda nesvjesno i nenamjerno,

Možda nesvjesno i nenamjerno, ali tvoj odgovor odražava povrsnost i zapravo je uvredljiv spram mene ljuda. :) :)

nisam napisao da nisi razumjela, niti sam to implicirao, vec da takva retorika nije interesantna. dosadna je, zamorna, podsjeca na sljunak u mjesalici i slicno.

a ja ti zapravo govorim da je cijeli okvir u kojem se ljuljuškaju naše dvije najjače stranke, gdje jedna kakti predstavlja opoziciju drugoj, kao i one koje bi to željele postati ili se barem ušlepati, potpuno prevaziđen, besmislen, beskoristan, bespredmetan i nevjerodostojan.

moras mi jos objasniti na koji nacin to ima veze sa retorikom koju koristim?
pojmove koje si opisala kao zamorne i odvojene od stvarnosti komotno mozes naci u npr. znanstvenoj literaturi koja se bavi politickim sustavom, ili pak kod nezavisnih analiticara politickog sustava. to su jednostavno sastavni pojmovi sustava kao takvog.

ja sam isti takav dnevnik mogao napisati kao clan laburista, ili pak kao nosioc nezavisne liste. politicki pojmovi su jednostavno - politicki pojmovi.

mozda se jednostavno nismo razumjeli?

ali me razočarava kad mlade intelektualne snage, a vjerujem da se takvim želiš smatrati, djeluju kroz sustav držeći ga bogomdanim okvirom, vječnim i nepromjenjivim.

meni sustav nije dogma, ali pokusavam ocekivanja uskladiti sa pragmaticnim mogucnostima.
jednostavno, to smatram najoptimalnijim djelovanjem.
uostalom, problem takodjer stvara i realno pitanje alternative - svi znaju da ovo ili ono "ne valja", no dok se prica ne spusti do najnize razine - tocno (u detalj) sto i kako promjeniti, to ostaje Wishful thinking. sad mi reci, kako biti konkretan na toj razini, bez da koristis pripadnu terminologiju?

bilo na racionalnom bilo na intuitivnom nivou, već debelo sumnjaju u ustaljene demokratske procese i ja se nadam da će uskoro i vama koji se aktivno bavite politikom uskoro svanuti da treba mijenjati političku tehnologiju, a time i retoriku.

ja prvi smatram da demokracija kao proces prolazi krizu legitimiteta, i od tuda dolazi moje zalaganje za afirmaciju referenduma kao korektivnog faktora. ako ljudi ne vjeruju (i ne participiraju) u demokraciju, demokracija po definiciji ne može funkcionirati.

no bas suprotno, da bi se borio sa prevladavajucom paradigmom, mislim da treba dobro baratati terminologijom, njezinim znacenjem i argumentima koji se formuliraju.

Ili ti možda ono - "svi su oni isti, svi samo žele vlast, tako je svejedno za koga glasati, itd" - doista ili ne čuješ, ili pripisuješ gluposti puka koji, površan i isprazan kakav jest, ionako ne može ništa shvatiti?

ne ja u tome vidim ozbiljan problem. zapravo, bas imam i do pola dovrsen dnevnik u kojem se bavim time. no opet - na koji nacin se to negira teminologijom koju koristim? i da li svaki dnevnik treba biti upravo o tome, ili se politika vrti pored nas i dok kontempliramo o tome?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Eto zakaj

nemam više volje boraviti na politika.comu...
Ili pregršt disciplinovanih minusera ili pak sila intelektualnog ( u biti kvaziintelektualnog ) samozadovoljavanja, potom red napornih komentatora pa red sveprisutnih filozofa i u konačnici - debakl nacije koja od svega toga nikada neće imati nikakve koristi...
Isprostitutuirala se politika.com...

Provinciopolis

Tko je glasao

nemam više volje boraviti na

nemam više volje boraviti na politika.comu..
...
Isprostitutuirala se politika.com...

provinciopolis a
...
Povijest
Član: 5 weeks 2 dana

u zadnjih pet tjedana? :-D


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

D ili hihihihihihohohoho

ali statistika je kurva :)))
Osim toga... Mogao bi se zahihotati pri pomisli da su tamo nekom meni, stvari jasnije od tamo nekog tebe već nakon toliko malo vremena...Možda bi se dalo i hihotati nad činjenicom da ti treba toliko puno da shvatiš, a možda i nebi jer objektivnost ti je full zavidna pa stoga niti ne čudi tvoj podsmijeh...
Ne pomaže sila nakopiravnja i kvaziintelektualnog izdrkavnja... Mislim...Hmmm...Možda i pomaže kod nekog drugog...Kod mene - ne hvala !

Provinciopolis

Tko je glasao

Ti si običan partijski

Ti si običan partijski vojnik.
Ni manje ni više.

Za sada nižerangirani, ali s velikim ambicijama.
Svakodnevno gledaš kako su manje sposobni i obrazovani na značajnijim partijskim položajima, ali si strpljiv i nadaš se da tvoje vrijeme dolazi.

Pri tome, iskreno ili ne- svejedno, zastupaš ideje koje tvoja partija promiče samo u predizborno vrijeme, a inače se ponaša kao javno-tajna partnerica druge strane. Zato joj "takvi kao ti" odlično služe, jer zavaravaju javnost da se oni mijenjaju, da su drugačiji, da su novi.

Tako ćeš ti ostati i dalje nižerangirani, jer dobro obavljaš svoju ulogu, iskreno ili ne, svejedno.

s trece, vjerojetno ipak "malo previse" razmisljam svojom glavom, sto opet generira otpore.
Djeluješ u sklopu ekipe koja ne treba takve, osim u veljači za karnevala ( čitaj izbora).
Istina, vrlo lako se to razmišljanje "svojom glavom", uskladi s važnijim glavama: dovoljno je malo napredovanje na hijerarhijskoj ljestvici i već je najvažnija stvar na svijetu partijska stega i jedinstvo.

Tko je glasao

da, sorry, zaboravio sam te

da, sorry, zaboravio sam te spomenuti imenom. :)
nemoj se odmah ljutiti :-D


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci